Sunteți pe pagina 1din 6

Ghidul părinŃilor: Programul de distracŃie şi joc: AcordaŃi-i atenŃie copilului

F06:
dumneavoastră atunci când se joacă! (P. 1/4)

O problemă fundamentală a copiilor cu comportamente este aceea că situaŃiile dificile din familie
se înmulŃesc peste măsură, în timp ce momentele plăcute petrecute cu copilul devin din ce în ce mai
rare. Totodată, problemele comportamentale necesită mult timp şi energie din partea părinŃilor, de
aceea este de înŃeles faptul că părinŃii se concentrează asupra problemelor nerezolvate atunci când
copilul arată un comportament compliant. MulŃi dintre părinŃii copiilor cu probleme comporta-
mentale sunt predispuşi să cadă în această capcană: îi acordă atenŃie atunci când acesta creează
probleme şi din ce în ce mai rar în cazurile în care are un comportament adecvat. Datorită acestui
lucru, scad şansele unui comportament dezirabil, problemele comportamentale intensificându-se.
Este foarte important atât pentru copil, cât şi pentru dumneavoastră să trăiŃi împreună momente
plăcute.

În acest sens, vă recomandăm Programul de distracŃie şi joc. Probabil că nu vom reuşi să rezolvăm
toate problemele cu ajutorul acestuia, însă Programul de distracŃie şi joc poate duce la reducerea
tensiunilor dintre dumneavoastră şi copil. Unele probleme ajung să se atenueze într-o oarecare
măsură datorită acestui fapt, dar prin Programul de distracŃie şi joc se pune baza măsurilor de
intervenŃie ulterioare, care vizează în mod direct problemele comportamentale ale copilului.

În vederea desfăşurării optime a Programului de distracŃie şi joc, prezentăm în continuare câteva


reguli.

Regula 1
GândiŃi-vă împreună cu copilul la jocuri pentru Programul de distracŃie şi joc şi notaŃi-le pe
fişa de lucru “Idei pentru programul de distracŃie şi joc” (Fişa de lucru F06.2). GândiŃi-vă ce jocuri
v-aŃi jucat în ultimul timp cu copilul dumneavoastră şi care dintre ele vă plac mai mult. MulŃi
părinŃi preferă jocurile de masă şi cele cu reguli, fiŃi însă atenŃi la faptul că aceste tipuri de jocuri
ridică dificultăŃi copiilor cu probleme de comportament expansiv, deoarece presupun să stea liniştit
pe scaun şi să respecte regulile jocului. Din această cauză sunt recomandate jocurile de construit
(Lego, Duplo, etc.), cele de rol (cu păpuşi sau maşini) şi jocurile creative (pictura, construcŃii).
Dacă copilul doreşte. vă puteŃi juca şi jocuri cu reguli în timpul Programului de distracŃie şi joc,
trebuie să aveŃi însă în vedere faptul el are voie să schimbe oricând regulile jocului (vezi regula 7).

Regula 2
La Programul de distracŃie şi joc nu pot participa şi alŃi copii. Dacă aveŃi şi alŃi copii, aceştia ar
trebui să se joace în acest timp în altă cameră sau să rămână în grija unei alte persoane, de exemplu
a tatălui. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se recomandă realizarea Programului de
distracŃie şi joc într-un moment în care este mai puŃin probabil să fiŃi deranjaŃi de ei. FraŃilor mai
mari ar trebui să li se explice de ce nu pot participa la Programul de distracŃie şi joc. În cazul
familiilor cu fraŃi mai mici, programul de somn a acestuia poate fi momentul potrivit.

Regula 3
AlegeŃi un moment al zilei în care poate avea loc Programul de distracŃie şi joc. Programul de
distracŃie şi joc ar trebui să dureze aproximativ 20 de minute. Ar fi ideal dacă aŃi putea să realizaŃi
acest program în fiecare zi. GândiŃi-vă dacă puteŃi planifica zilnic cele 20 de minute, pentru a vă
juca cu copilul. AveŃi în vedere faptul că la acest program de joacă nu au voie să participe şi alŃi
copii. În acest interval, întreaga dumneavoastră atenŃie ar trebui să se îndrepte numai asupra
copilului. Programul de joacă nu ar trebui să aibă loc imediat după situaŃii problematice, ca de
exemplu momentul realizării temelor de casă, deoarece în astfel de momente sunteŃi tensionaŃi, atât
dumneavoastră, cât şi copilul. În cazul preşcolarilor, Programul de distracŃie şi joc poate fi realizat
dimineaŃa, atunci când ceilalŃi copii sunt la şcoală. Dacă el dumneavoastră are mai mul de 9 ani
locul şi momentul poate surveni spontan, atunci când aveŃi impresia că acesta s-ar bucura de o
astfel de activitate de joc.
Ghidul părinŃilor: Programul de distracŃie şi joc: AcordaŃi-i atenŃie copilului
F06:
dumneavoastră atunci când se joacă! (P. 2/4)

Regula 4
Copilul dumneavoastră decide, ce şi cum se va juca! ÎncepeŃi programul de joacă în felul
următor: “Acum este Programul nostru de distracŃie şi joc. Ce Ńi-ar place să faci?” PuteŃi atârna pe
uşă tăbliŃa “Program de distracŃie şi joc – Vă rugăm nu deranjaŃi!”(Fişa de lucru F06.1). Aceasta
marchează începutul şi sfârşitul programului de joacă şi îi împiedică pe copii să deranjeze. Prin
urmare, în timpul Programului de distracŃie şi joc, copilul va decide asupra activităŃii de joc. În
cazul în care nu-i vine nici o idee îi puteŃi propune ceva. Nu trebuie să alegeŃi vizionarea unui
program la televizor. În cazul copiilor mai mari, când nu a fost stabilit un moment special pentru
programul de joaca, întrebaŃi-l dacă puteŃi participa la jocul pe care acesta tocmai îl desfăşoară, dar
fără a prelua controlul. Copilul alege singur conŃinutul programului de joacă!

Regula 5
RelaxaŃi-vă! ObservaŃi timp de câteva momente ce face copilul şi încercaŃi să intraŃi în joc.
Dacă vă relaxaŃi şi priviŃi copilul pentru puŃin timp, vă veŃi putea detaşa de celelalte treburi
concentrându-vă numai asupra lui. EvitaŃi desfăşurarea Programului de distracŃie şi joc atunci când
sunteŃi supărat, furios sau grăbit, pentru că aşa nu îi veŃi putea oferi suficientă atenŃie şi răbdare, el
poate rămâne cu impresia că timpul care i se acordă nu reprezintă decât o sarcină împovărătoare
pentru părinŃi.

Regula 6
DescrieŃi cu voce tare ceea ce face copilul. Acest lucru este util pentru a-i arăta că sunteŃi
interesaŃi de jocul lui, că vă implicaŃi pentru a face Programul de distracŃie şi joc mai vioi şi mai
palpitant. Nu uitaŃi faptul că nu aveŃi voie să daŃi ordine, ci doar să comentaŃi jocul.

Regula 7
Nu puneŃi întrebări şi nu spuneŃi copilului ce are de făcut. AveŃi în vedere faptul că nu trebuie
să influenŃaŃi în vre-un fel modul de desfăşurare al jocului. În Programul de distracŃie şi joc nu
există corect sau greşit şi nici reguli de joc pe care copilul trebuie să le respecte. De aceea el are
voie în orice moment să schimbe regulile dacă vrea. Astfel copilul poate juca “Nu te supăra frate,
cu trişări”. Dacă observaŃi acest lucru, puteŃi sublinia: “OK, acum ne jucăm de-a Mama pierde!“.
Dacă nu vă puteŃi adapta la schimbarea arbitrară a regulilor, atunci ar trebui să evitaŃi jocurile cu
reguli în timpul Programului de distracŃie şi joc.
Programul de joacă aparŃine copilului dumneavoastră, el are voie să se joace şi nu trebuie să
înveŃe! El ar trebui să trăiască un moment lipsit de tensiuni şi plin de clipe plăcute nu trebuie să fie
controlat şi dăscălit! PuteŃi să-i puneŃi întrebări atunci când nu vă este clar de-a ce se joacă.

Regula 8
LăudaŃi-l din când în când sau spuneŃi-i ceva plăcut. Aceasta ar trebui să-i arate că vă place
jocul lui şi acest moment petrecut împreună, lipsit de tensiuni. Lauda dumneavoastră trebuie să fie
sinceră şi nu o falsă linguşeală, aveŃi câteva exemple de astfel de laude:
• “Îmi place când ne jucăm atât de frumos împreună.”
• “Mi se pare frumos Timpul de distracŃie şi joc petrecut cu tine.”
• “Ia uite, ce bine Ńi-a ieşit …”
• “Merge minunat atunci când tu…”
• “Super …”
• Dar sentimentele nu se exprimă numai verbal. Vă puteŃi îmbrăŃişa copilul, îi puteŃi zâmbi,
mângâia creştetul sau săruta. Ori de câte ori vă lăudaŃi copilul, ar trebui să fiŃi atent ca
aceasta să îmbrace o formă foarte personală. FolosiŃi pronumele “eu” şi “tu”. Cu ajutorul
lor exprimaŃi: “Tu eşti important pentru mine!”. EvitaŃi să vorbiŃi în faŃa copilului la
persoana a III-a (IonuŃ ar trebui …, Mama doreşte…).
Ghidul părinŃilor: Programul de distracŃie şi joc: AcordaŃi-i atenŃie copilului
F06:
dumneavoastră atunci când se joacă! (P. 3/4)

Regula 9
ÎntoarceŃi-vă cu spatele şi priviŃi scurt timp în altă direcŃie atunci când se poartă urât! Jocul
agitat, schimbarea regulilor sau trişatul, precum şi gălăgia nu ar trebui privite drept
“comportamente inadecvate”. Sunt problematice distrugerea jucăriilor, comportamentul agresiv sau
Ńipetele puternice (dacă nu fac parte din joc). În acest caz ar trebui să ignoraŃi mai întâi
comportamentul copilului, privind în altă parte. În cazul în care comportamentul indezirabil se
menŃine, cereŃi-i copilului să înceteze, spunându-i pe un ton calm şi obiectiv că veŃi încheia
Programul de distracŃie şi joc dacă continuă să se poarte astfel. Dacă nici aşa nu se rezolvă
problema, atunci părăsiŃi camera, luând şi tăbliŃa pe care aŃi atârnat-o pe uşă la începutul
programului de joacă, dar spuneŃi-i că în ziua următoare veŃi putea să vă jucaŃi din nou împreună.
În cazul în care copilul devine extrem de agresiv şi distructiv în timpul programului de joacă, puteŃi
interveni prin măsuri educative. Acestea vor fi abordate pe parcursul programului terapeutic.
ReacŃionaŃi pentru început aşa cum sunteŃi obişnuiŃi.

Regula 10
NotaŃi-vă în jurnal impresiile legate de felul în care a decurs jocul la finalul Programului de
distracŃie şi joc! Dacă copilul dumneavoastră are 7 ani sau mai mult, puteŃi realiza acest lucru
împreună cu el, notându-şi şi el impresiile.

Acest program este uşor de citit, însă greu de pus în aplicare. Aşa cum li se întâmplă
majorităŃii părinŃilor, veŃi face şi greşeli. MulŃi părinŃi dau la început prea multe ordine, îi
pun copilului prea multe întrebări sau îl laudă prea puŃin. Nu uitaŃi, numai din aceste greşeli
se poate învăŃa. De aceea este important să nu îl observaŃi numai pe copil, ci să vă observaŃi şi
pe dumneavoastră. ÎncercaŃi pur şi simplu să vă descurcaŃi mai bine şi să-i acordaŃi mai multă
atenŃie copilului. Dacă reuşiŃi acest lucru, atunci îi puteŃi implica şi pe ceilalŃi fraŃi în programul de
joacă. VeŃi vedea că acestea sunt experienŃe pozitive, care vă vor da posibilitatea să vă apropiaŃi din
nou unii de alŃii. În cazul unei rivalităŃi accentuate între fraŃi, ar trebui să realizaŃi Programul de
distracŃie şi joc doar după ce aŃi discutat în prealabil despre aceasta cu terapeutul dumneavoastră.
F06.1: TăbliŃa pentru uşă ,,Program de distracŃie şi joc” (P. 1/1)
Vă rugăm nu deranjaŃi!
d i st r a c Ń i e şi j o c !
P rogram de
F06.2: Idei pentru ,,Programul de distracŃie şi joc” (P. 1/1)

Idei de joacă Evaluare ObservaŃii

Copil PărinŃi
F06.3: Jurnalul jocului (P. 1/1)

Data Durata Cine a Ce joc s-a jucat? Au fost respectate Cum a fost programul ObservaŃii
(min.) participat regulile părinŃilor? de joacă?
la joc?
0 1 2 3 4
Deloc Foarte bine Copil PărinŃi

17.05 20 Mama Lego, De-a piraŃii 3 Dorea să se joace mai mult

S-ar putea să vă placă și