Sunteți pe pagina 1din 4

F07: Ghidul părinŃilor: Regulile familiei (P.

1/3)

,,Regulile familiei” constituie un ghid important, pe care ar fi cel mai bine să îl discuŃi împreună cu
partenerul dumneavoastră într-un moment liniştit, deoarece constituie un punct important pentru
următoarele etape. EducaŃia este într-adevăr o sarcină dificilă pentru părinŃi, iar educarea copiilor
,,problematici” necesită şi mai multă energie. Uneori părinŃii ajung să impună prea multe reguli şi
se arată foarte aspri în ceea ce priveşte consecinŃele, în vreme ce alŃii nu stabilesc aproape nici o
regula şi reacŃionează când într-un fel, când în altul. Ambele stiluri de educaŃie duc însă la
intensificarea problemelor.

Copiii au nevoie de reguli şi restricŃii, căci acestea le oferă siguranŃă şi ăi ajută să se orienteze.
Copiii au nevoie şi de libertate, dar libertatea fără graniŃe îi suprasolicită. Reperele clare le oferă
copiilor siguranŃă şi sentimentul de protecŃie şi încredere. În cazul copiilor hiperchinetici şi cu
comportament de tip opozant sunt foarte importante regulile clar formulate, deoarece ei nu se pot
controla atât de bine ca şi ceilalŃi copii. Acest ghid ar trebui să vă ajute să găsiŃi propriile reguli de
familie şi să aveŃi grijă ca ele să fie respectate.

Regula 1
FaceŃi diferenŃa între reguli, respectiv cereri şi rugăminŃi. În cazul regulilor şi cerinŃelor,
copilul nu are libertatea de a decide dacă le respectă sau nu. Prin urmare, atunci când copilul nu le
respectă apar anumite consecinŃe. În cazul unei rugăminŃi, copilul poate decide dacă o îndeplineşte
sau nu, iar dumneavoastră trebuie să acceptaŃi decizia lui. Este foarte important să se facă diferenŃa
între reguli sau cerinŃe pe de o parte şi rugăminŃi pe de altă parte. În acest ghid pentru părinŃi este
vorba mai ales despre reguli şi cerinŃe. Nu uitaŃi faptul că din când în când ar trebui să-l rugaŃi câte
ceva (de exemplu să vă aducă ceva din beci), iar el să poată spune ,,Nu”.

Regula 2
ÎntocmiŃi o listă cu regulile legate de aspectele care au dus la neînŃelegeri în ultimul timp.
GândiŃi-vă la regulile pe care copilul (sau ceilalŃi copii) nu le respectă frecvent sau faŃă de care
dumneavoastră ca părinŃi aveŃi păreri diferite. TreceŃi aceste reguli pe fişa de lucru F07.1 (Regulile
familiei). ÎncercaŃi să descrieŃi regulile cât se poate de clar. NotaŃi de asemenea dacă regula este
valabilă doar pentru o perioadă de timp (de exemplu în anumite zile ale săptămânii). ParcurgeŃi
programul zilnic tipic din familie şi gândiŃi-vă, ce a dus la neînŃelegeri. Exemple în aceste sens:
• În zilele de şcoală, copiii mei ar trebui să fie la 7.30 dimineaŃa la masă, spălaŃi şi îmbrăcaŃi.
• Copiii mei ar trebui să-şi pună singuri la loc hainele şi ghiozdanul şi nu să le lase aruncate
pe hol.
VerificaŃi apoi dacă există şi reguli care sunt valabile pentru întreaga zi şi care constituie la rândul
lor o cauză a problemelor. Exemple în acest sens:
• Copiii mei nu ar trebui să se bată unii cu alŃii.
• Copiii mei ar trebui să-şi facă curăŃenie în cameră o dată pe săptămână.
În general nu există reguli corecte sau false. Numai dumneavoastră puteŃi stabili care sunt regulile
importante pentru familie.

Regula 3
GândiŃi-vă căror membrii ai familiei li se adresează regula. Unele reguli sunt valabile tuturor
copiilor familiei sau tuturor membrilor, alte reguli însă pot fi importante numai pentru un anumit
copil. Aşa de exemplu regula: ,,Petre îşi începe temele de casă la o jumătate de oră după masa de
prânz” se adresează doar lui, deoarece ceilalŃi fraŃii lui îşi pot duce la bun sfârşit lecŃiile fără a fi
nevoie de reglementări. Regula ,,ceilalŃi nu vor fi bătuŃi” se adresează tuturor copiilor. Există şi
reguli care sunt valabile tuturor copiilor, însă în forme diferite. Astfel pentru Petre este valabilă
regula de a merge la culcare la orele 20.00, în timp ce fratele său mai mare trebuie să meargă în pat
abia la orele 21.00. Ar trebui să existe şi reguli care să se adreseze tuturor membrilor familiei în
egală măsură (de exemplu să ajungă acasă la ora stabilită). NotaŃi în dreptul fiecărei reguli de pe
fişa de lucru F07.1 (Regulile familiei) cui i se adresează.
F07: Ghidul părinŃilor: Regulile familiei (P. 2/3)

Regula 4
AnalizaŃi de ce este această regulă importantă pentru dumneavoastră. ParcurgeŃi lista cu
regulile familiei şi încercaŃi să argumentaŃi de ce sunt importante pentru dumneavoastră regulile,
implicaŃi-vă şi partenerul în această activitate. Este esenŃial ca ambii părinŃi să fie de acord cu
fiecare regulă. Numai atunci când o regulă este cu adevărat importantă, veŃi avea grijă ca ea să fie
respectată. RăspundeŃi la următoarele întrebări:
• de ce consideraŃi că această regulă are sens şi că este necesară?
• ce consecinŃe negative pot apărea atunci când copilul nu o respectă?
• ce doriŃi să obŃineŃi prin această regulă?
Argumentarea regulilor se poate prezenta sub forma: Temele pentru acasă trebuie începute cel
târziu la o jumătate de oră după masa de prânz deoarece copiii sunt prea obosiŃi seara şi nu se pot
concentra, sau: Mâinile trebuie spălate înainte de masă pentru că altfel murdăria de pe mâini se va
aşeza pe mâncare. TreceŃi justificarea regulilor pe fişa de lucru ,,Regulile familiei” (F07.1).

Regula 5
PuteŃi să aveŃi grijă ca regulile să fie respectate? SunteŃi pregătiŃi să puneŃi în aplicare
consecinŃele atunci când regulile nu sunt urmate? Dacă nu se are în vedere respectarea regulilor
şi a cerinŃelor, copiii vor învăŃa că regulile nu sunt importante şi că nu trebuie luate în serios.
StabiliŃi reguli numai atunci când sunteŃi pregătiŃi şi puteŃi să aveŃi grijă ca acestea să fie respectate.
AnalizaŃi în ce măsură doriŃi să monitorizaŃi respectarea fiecărei reguli de pe fişa de lucru. În cazul
în care nu puteŃi asigura în totalitate respectarea ei ar trebui să renunŃaŃi pentru moment la regula
respectivă. ConcentraŃi-vă mai întâi asupra acelor reguli a căror respectare o puteŃi garanta.
RenunŃaŃi de asemenea şi la regulile pe care nu ştiŃi cum să le impuneŃi sau pentru care nu ştiŃi ce
consecinŃe să alegeŃi în cazul nerespectării lor. Terapeutul va discuta cu dumneavoastră în şedinŃele
viitoare despre posibilele consecinŃe ale nerespectării regulilor.

Regula 6
LimitaŃi-vă la acele reguli pe care le consideraŃi cu adevărat importante. Este mai bine să
stabiliŃi mai puŃine reguli şi să încercaŃi să aveŃi grijă ca ele să fie respectate. GândiŃi-vă la faptul că
prea multe reguli de familie ar putea reduce prea mult programul zilei şi libertatea anumitor
membrii ai familiei.
Dacă vă limitaŃi mai întâi la mai puŃine reguli, atunci le veŃi putea acorda mai multă atenŃie.
SubliniaŃi pe fişa de lucru F07.1 regulile de familie pe care le consideraŃi deosebit de importante.

Regula 7
DiscutaŃi despre reguli în cadrul unui consiliu de familie. Dacă dumneavoastră, ca părinŃi, aŃi
căzut de comun acord asupra regulilor de familie, programaŃi un ,,Consiliu de familie” în care să le
explicaŃi copiilor de ce anumite reguli sunt importante şi utile familiei. În cazul copiilor
hiperchinetici şi cu comportament de tip opozant este bine ca părinŃii să împărtăşească aceeaşi
părere în legătură cu regulile de bază, şi să explice împreună copiilor acest lucru. La acest
,,Consiliu de familie” ar trebui să participe toŃi membrii familiei, cu excepŃia copiilor foarte mici.
ParcurgeŃi împreună cu copiii toate regulile şi argumentaŃi-le pe fiecare în parte. LăsaŃi-i apoi copiii
să ia cuvântul şi să îşi spună părerea. LuaŃi în serios argumentele şi obiecŃiile lor. În consiliul de
familie ar trebui să discutaŃi despre reguli. PuteŃi schimba regulile dacă propunerile copiilor vi se
par utile. În final ar trebui ca dumneavoastră – părinŃii - să stabiliŃi exact regulile şi să subliniaŃi
faptul că respectarea lor este foarte importantă. Pentru ca regulile să fie mai uşor acceptate de către
copii, se recomandă ele să nu se adreseze în exclusivitate lor. ExplicaŃi copiilor care reguli de
familie sunt valabile părinŃilor. DiscutaŃi excepŃiile de la reguli. AveŃi încă o dată în vedere faptul
că nu este esenŃial care sunt regulile asupra căror vă decideŃi, ci acordul dintre dumneavoastră ca
parteneri în aplicarea lor.
F07: Ghidul părinŃilor: Regulile familiei (P. 3/3)

Regula 8
VerificaŃi regulile în consiliul de familie. TreceŃi pe o coală cele mai importante reguli de familie
şi aşezaŃi-o într-un loc vizibil tuturor. Dacă aŃi discutat şi argumentat copiilor regulile în cadrul
consiliului de familie atunci nu mai este nevoie de alte discuŃii suplimentare în cazul în care copilul
încalcă ulterior regula. În acest caz puteŃi face pur şi simplu referire la ,,Consiliul de familie”. Este
important ca acest consiliu să fie repetat din când în când. ReconvocaŃi-l pentru început la un
interval de două săptămâni, chiar dacă totul decurge bine. În acest caz, consiliul de familie ar trebui
folosit pentru a-i spune copilului cum merg lucrurile, dacă este cazul lăudaŃi-l. Chiar dacă au apărut
probleme, ar trebui să subliniaŃi mai întâi ce a decurs bine şi numai apoi să aduceŃi în discuŃie
problemele. Cu timpul, puteŃi realiza consiliul de familie la intervale de timp mai mari şi în
situaŃiile în care sunt necesare clarificări.
F07.1: Regulile familiei (P. 1/1)

Regulile familiei Cui i se De ce este importantă regula? Pot să am grijă


adresează ca regula să fie
regula? respectată?

S-ar putea să vă placă și