Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova

Direcția Generală Educație și Cultură Fălești


Instituția Publică Gimnaziul Albinețul Vechi

Comisia metodică Științe socioumanistică

APROBAT:___________ COORDONAT:______________
Casian Gaina, directorul gimnaziului Jitaruc Irina, director adjunct
„_____”________________2021 „______”__________________2021

Plan de activitate al comisiei metodice „Științe socioumanistică”

Anul de studii 2021-2022

Discutat și aprobat la ședința Comisiei metodice


Proces-verbal nr. 2 din 14 septembrie 2021
Șef Comisie metodică: Capațina Rodica
Planul de activitate
al Comisiei metodice a profesorilor din aria curriculară ,,Educaţie socioumanistică”
pentru anul de studii 2021-2022
Instituţia Publică Gimnaziul Albinețul-Vechi
Tema de activitate a comisiei:
„Formarea competenţelor specifice disciplinelor socioumaniste prin conexiuni interdisciplinare..”

Scopul activităţii metodice: îmbunătățirea calității procesului educațional prin formarea competențelor specifice disciplinelor
socioumanistice;

Obiectivele comisiei metodice:


 eficientizarea procesului educațional prin utilizarea strategiilor moderne de predare-învățare-evaluare prin conexiuni
interdisciplinare:
 -perfecţionarea măiestriei profesionale a tuturor membrilor comisiei metodice, prin disiminarea bunelor practici: schimb de
 experiență, comunicări,traininguri, mese rotunde;
 -îmbunatățirea activităților didactice cu copiii, prin utilizarea metodelor și tehnicilor interdisciplinare;

Rezultatele scontate:
 dezvoltarea inteligențelor multiple la elevi prin utilizarea metodelor și tehnicilor interdisciplinare;
 promovarea imaginii instituţii prin participarea reuşită a elevilor la olimpiade concursuri, cluburi de dezbateri;
 creşterea eficienţei procesului educational la obiectele socioumanistice;
Compartimente Acţiuni de bază Termeni Forme de realizare Responsabil Activităţi incluse

Şedinţa nr.1
Organizarea procesului educațional și a activității metodice în anul de studii 2021-2022
Creşterea nivelului Studierea documentelor de politici și a Septembrie Studiu individual Membrii CM
de performanţă a actelor normative în vigoare pentru
cadrului didactic anul de studii 2021-2022.

Organizarea Alegerea/realegerea șefului Dezbateri Capațina Rodica


procesului /secretarului comisiei metodice.
educaţional Direcții de perspectivă în activitatea
CM. Septembrie
Selectarea și aprobarea temei de
cercetare a CM.
Discutarea şi analiza planului de
activitate a CM.
Analiza și aprobarea PDLD / PRCA.

Monitorizare și Prezentarea rezultatelor procesului Septembrie Comunicare Capațina Rodica


control al predării - educațional desfăşurate la geografie și
învățării și istorie 2020-2021
rezultativității
școlare

Activităţi Prezentarea reuşitelor elevilor la Septembrie Comunicare Capațina Rodica


extracurriculare/ diferite concursuri desfăşurate în anul
extraşcolare de studii 2020-2021
Express informare
Şedinţa nr.2
Aprobarea planurilor de lungă durată şi a planului de activitate al comisiei metodice.
Evaluarea, instrument de asigurare a procesului educaţional
Creşterea nivelului Studierea şi îndeplinirea fişelor ce ţin Septembrie Studiu individual Membrii CM
de performanţă a de structurarea timpului de muncă
cadrului didactic pentru o normă didactică (pe durata
semestrelor şi pe timp de vacanţă)

Organizarea Aprobarea planului de activitate a CM Septembrie Comunicare Membrii CM


procesului Aprobarea planurilor de lungă durată Capațina Rodica
educaţional Respectarea curriculei în proiectarea de
lungă durată/elaborarea PEI
Distribuirea sarcinilor pentru fiecare
membru al Comisiei Metodice
Monitorizare și Elaborarea planurilor de consolidare Septembrie Studiu individual Membrii CM
control al predării - pentru perioada studiilor la distanță, la
învățării și necesitate.
rezultativității
școlare

Activităţi Pregătirea elevilor/organizarea Septembrie Discuţii/cercetări Membrii CM


extracurriculare/ concursurilor în anul de studii 2021-
extraşcolare 2022
Express informare
Şedinţa nr. 3
Includerea competenţelor de utilizare a metodelor și tehnicilor interdisciplinare;
Creşterea nivelului Transdisciplinaritatea în procesul Noiembrie Studiu individual Sidlețchi Marina
de performanţă a educațional la Istoria românilor și
cadrului didactic universală: contexte și modalități de
aplicare;
Organizarea 1. Atelier teoretico-practic: Noiembrie Studiul individual Membrii CM
procesului ,, Transdisciplinaritatea în procesul Discuţii în grup Sidlețchi Marina
educaţional educațional la Istoria românilor și
universală: contexte și modalități
de aplicare”

Monitorizare și 1. Planul de zi cu utilizarea Noiembrie Atelier teoretico-practic Sidlețchi Marina


control al predării - tehnicilor și metodelor
învățării și interdisciplinare la ore;
rezultativității
școlare 2. Fișa de asistență la ore;
Discuţii/dezbateri Membrii CM
Şedinţă de totalizare: rezultate şi
riscuri.
Activităţi
extracurriculare/
extraşcolare
Express informare
Şedinţa nr. 4
Pregătirea elevilor pentru olimpiade şcolare
Creşterea nivelului 1. Discutarea /elaborarea Decembrie Studiu individual/discuţii Membrii CM
de performanţă a subiectelor/ instrumentelor de
cadrului didactic evaluare pentru olimpiada școlară.
Studiu individual/discuţii

Organizarea 1. Pregătirea elevilor pentru Decembrie Lucru cu copiii dotaţi Membrii CM


procesului olimpiada școlară, etapa locală/
educaţional raională/ republicană
Monitorizare și 1. Rezultatele olimpiadei Ianuarie Discuţii/propuneri Membrii CM
control al predării - școlare(succese/insuccese/obie
învățării și ctive de perspectivă)
rezultativității
școlare

Activităţi 1. Desfăşurarea olimpiadelor Decembrie Discuţii/dezbateri Membrii CM


extracurriculare/ şcolare, la nivel local. Ianuarie
extraşcolare 2. Pregătirea și organizarea
activității comemorative dedicate
„Victimelor Holocaustului”

Express informare
Şedinţa nr. 5
Utilizarea eficientă a platformelor interactive în procesul educaţional la distanţă şi în clasă
Creşterea nivelului 1. Instrumentele evaluării Martie Discuţii Membrii CM
de performanţă a competențelor la geografie versus Capațina Rodica
cadrului didactic finalități.

Organizarea 1. Atelier de lucru: Martie Schimb de experienţă în Capațina Rodica


procesului Desfăşurarea atelierului practic cadrul Comisiei Metodice
educaţional „Formarea competenţelor specifice Științe Socioumanistice şi
disciplinei Geografie prin Matematică și Științe .
conexiuni interdisciplinare..”
2. Interasistențe la ore;

Monitorizare și 3. Planul de zi cu utilizarea Pe tot parcursul Evaluări formative, Membrii CM


control al predării - tehnicilor și metodelor anului sumative etc.
învățării și interdisciplinare la ore;
rezultativității
școlare 4. Fișa de asistență la ore;

Activităţi 1. Pregătirea și organizarea Aprilie Concurs/recital/expoziţii Membrii CM


extracurriculare/ activității extracurriculare Activități de voluntariat și Profesor de biologie:
extraşcolare extracurriculare consacrate salubrizare; Vulpe Irina
„Zilei mediului”
Express informare
Şedinţa nr. 6
Succese/insuccese ale cadrelor didactice şi ale elevilor în anul de studii 2021-2022
Creşterea nivelului 1. Rezultativitatea elevilor în anul Mai Discuţii Membrii CM
de performanţă a de studii 2021-2022
cadrului didactic
Organizarea Trasarea obiectivelor pentru anul de Iunie Discuţii/propuneri/dezbateri Membrii CM
procesului studii 2021-2022
educaţional
Monitorizare și Succese /insuccese ale cadrelor Iunie Dicuţii/propuneri Membrii CM
control al predării - didactice și ale elevilor în anul de
învățării și studii 2021-2022. Elaborarea raportului
rezultativității final.
școlare

Activităţi Activitate dedicată Zilei Copilului- Iunie Discuții Membrii CM


extracurriculare/ vizită la Muzeul de Istorie și Etnografie Învățământul primar
extraşcolare or. Fălești
Express informare

S-ar putea să vă placă și