Sunteți pe pagina 1din 4

ORGANIZAŢIA DE CREDITARE NEBANCARĂ „ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L.

Tel.: 022-01-00-30, www.creditprime.md, email: info@creditprime.md


Informaţii Standard
Informaţii privind creditul pentru consumatori referitoare la facilitatea de tip „revolving”
27.01.2022

Întocmită în baza preferinţelor și a informaţiilor furnizate de către debitor prin cererea de acordare a
creditului nr. 145130, din 27.01.2022,

Prezenta informaţie este furnizată cu scopul de a oferi debitorului posibilitatea reală să compare mai multe
oferte inclusiv de la concurenţi pentru a putea lua decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui
contract de credit.

Totodată, aceasta nu produce careva efecte juridice sau alt gen de obligaţii decât în cazul în care cererea de
acordare a creditului a fost acceptată de către creditor prin semnarea contractului de credit corespunzător.

1. Numele/denumirea şi datele de contact ale creditorului/ intermediarului de credit

Creditor O.C.N. “ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L.,:


IDNO 1018600034829
Adresă mun. Chișinău, bd. Dacia, 31, MD-2060
Nr. telefon* 022-01-00-30
Adresa de e-mail* info@creditprime.md
Adresa web* http://creditprime.md

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

Tipul de credit Linie de credit revolving

Suma creditului (Limita 6 000.00 lei


aprobată)

Durata contractului de 8 luni din momentul semnării.


credit

Vi se poate cere în orice - în caz de întârziere la plăţi pentru o perioadă mai mare de 30 zile;
moment rambursarea - Necomunicarea schimbării unei circumstanţe de fapt care ar putea împiedica
integrală a creditului executarea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale.
- Debitorul a declarat că nu va executa obligaţia sau pe altă cale este clar că
nu o va executa.
- Debitorul nu a oferit asigurări adecvate ale executării corespunzătoare
ORGANIZAŢIA DE CREDITARE NEBANCARĂ „ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L.
Tel.: 022-01-00-30, www.creditprime.md, email: info@creditprime.md

3. Costurile creditului

Rata anuală a dobânzii 175.2% – fixă;

Dobânda anuală 403.13%,


efectivă (DAE) DAE a fost calculată pentru Linia de credit din acest exemplu presupunând că
Costul total al creditului valoarea Limitei de Credit este trasă de Debitor integral la momentul
exprimat ca procentaj semnării, iar rambursarea (principal + dobândă) se face prin plata lunară la
anual din suma totală a Scadenţă a Sumei minime de plată, și la finalul perioadei - ultima Scadenţă
creditului. DAE vă (data de rambursare finală), a Datoriei Integrale.
ajută să comparaţi DAE este relevantă numai pentru compararea unor oferte similare ca valoare,
diferite oferte structură şi perioadă de restituire. Clientul trebuie să ţină cont de faptul că
DAE este calculată raportat la un an calendaristic de 365 de zile sau de 366
de zile.

Costurile 5 880.61 lei

Costuri în caz de În cazul în care nu vor fi achitate integral și la termenul stabilit oricare din
întârziere la plată sumele scadente Debitorul va achita Creditorului, o dobândă de întârziere în
mărime de 0.99% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai puţin de 20 Lei
pentru fiecare zi de întârziere.

4. Alte aspecte juridice importante

Rezoluţiunea În cazul neexecutării obligaţiilor contractuale pentru o perioadă mai mare de


contractului de credit 30 zile.

Consultarea unei baze În cazul consultării unei baze de date, Creditorul va informa pe debitor în
de date decurs de 7 zile asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în
care creditul este respins în baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în
cazul în care furnizarea unor astfel de informaţii este interzisă de legislaţie
sau contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.
ORGANIZAŢIA DE CREDITARE NEBANCARĂ „ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L.
Tel.: 022-01-00-30, www.creditprime.md, email: info@creditprime.md

Ratele şi, dacă este Numărul ratelor: nu este aplicabil.


cazul, ordinea în care Frecvenţa plăţilor: lunar, la aceeași dată începând cu luna următoarea celei
acestea vor fi alocate în care a fost semnat contractul. În cazul în care data semnării contractului va
fi o dată care lipsește într-o lună anumită, atunci minimul de plată în acea
lună va fi scadent la ultima data a lunii respective.
Ordinea încasărilor:
a) Dobânda contractuală restantă;
b) Principalul restant;
c) Dobânda de întârziere;
d) Dobânda contractuală curentă;
e) Principalul curent.

Suma totală pe care Suma totală de plată este de 5 880.61+6 000.00 LEI.
trebuie să o achitaţi

[Datorită naturii reînnoibile a tipului de credit (revolving), fiindcă acest


contract de credit oferă, în general, Debitorului libertatea în privinţa efectuării
tragerilor/încasărilor, a fost calculată sub ipoteza suplimentară, stipulată de
Anexa nr. 2 p. 2 din Legea nr. 202 din 12.07.2013 privind contractele de
credit pentru consumatori, ca Limita de Credit (Valoarea totală a Creditului)
este trasă/încasată integral, la prima dată prevăzută în contract, adică imediat
după încheierea contractului și rambursată în 8 luni, prin plăţi lunare la
Scadenţă a Sumei minime de plată și la finalul perioadei - ultima Scadenţă, a
Datoriei Integrale.]

Rambursare anticipată Debitorul are dreptul la rambursarea anticipată a creditului în orice moment.

Autoritatea de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei


supraveghere

b) referitoare la contractul de credit

Dreptul de revocare - Da, în termen de 14 zile.


- Prin notificarea Creditorului la adresa, mun. Chișinău, bd. Dacia, 31 sau prin
e-mail: info@creditprime.md
- Debitorul are obligaţia de a-i plăti Creditorului principalul şi dobânda
aferentă acestuia de la data la care creditul a fost tras până la data la care
principalul a fost rambursat, fără nici o întârziere nejustificată şi nu mai tîrziu
de 30 de zile calendaristice de la trimiterea notificării retragerii către Creditor.
Dobânda se calculează în baza ratei dobânzii aferente creditului convenite.

Legea luată de creditor Legea 202, privind Contractele de Credit pentru consumatori.
ca bază pentru
încheierea contractului
de credit
ORGANIZAŢIA DE CREDITARE NEBANCARĂ „ECOFINANCE TECHNOLOGIES” S.R.L.
Tel.: 022-01-00-30, www.creditprime.md, email: info@creditprime.md

Regimul lingvistic Informaţiile şi termenii contractuali se vor furniza


în limba română. Cu consimţământul
dumneavoastră, intenţionăm să comunicăm în
limba română pe durata contractului de credit.

c) referitoare la căile de atac

Existenţa şi posibilitatea recurgerii la o procedură Orice dispută va fi soluţionată pe bază de negocieri


extrajudiciară de contestare şi la o cale de atac amiabile. Debitorul va avea dreptul să depună o
cerere/petiţie/reclamaţie către Creditor cu privire
la încheierea, executarea, încetarea ori încălcarea
Contractului de Credit. Obiecţiile Debitorului vor
fi depuse în formă scrisă și trimisă prin poșta
recomandată la sediul Creditorului. Creditorul va
fi obligat să răspundă și să comunice în scris
Debitorului în termen de 30 (treizeci) de zile de la
primirea cererii/petiţiei/reclamaţiei un răspuns în
acest sens.

CREDITOR Debitor ION FELEA,


O.C.N. “Ecofinance Technologies” S.R.L. IDNP: 0980207327284

Ciprian POȘTARU Semnat electronic la distanţă cu codul Semnat


Manager General prin 37361161831 (634873)

Semnând de la distanţă, declar că informaţia


precontractuală a fost furnizată cu suficient timp
înainte pentru a lua cunoștinţă cu aceasta, am
examinat informaţia precontractuală pusă la
dispoziţie, prevederile sunt clare și consimt fără
rezerve la realizarea dreptului de a reduce
termenul legal de 15 zile pus la dispoziţie pentru a
lua cunoștinţă cu aceasta.

S-ar putea să vă placă și