Sunteți pe pagina 1din 23

Competențe generale

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic – vizuale în scopul formării culturii artistice de bază
2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale, plastice și decorative
3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate

Competențe specifice
1.1. Decodificarea mesajelor transmise prin limbaj artistic în cazul artelor tridimensionale
1.2 Corelarea mesajului artistic al unei lucrări de artă cu mijloacele de expresie
1.3 Recunoașterea diferitelor forme de comunicare artistică, plastică și decorativă în timp și spațiu

2.1. Utilizarea în contexte variate a instrumentelor corespunzătoare diverselor tehnici


2.2. Adecvarea limbajului plastic folosit la comunicarea mesajului intenționat

3.1. Valorizarea propriilor idei și a sentimentelor exprimate prin limbaj plastic în cadrul unor compoziții proprii
3.2. Realizarea de produse artistice creative, originale și funcționale, în cadrul unor evenimente culturale școlare

1
CLASA: a VI-a
DISCIPLINA: Educație plastică
NUMĂR ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 1
PROGRAMA ȘCOLARĂ: OMEN nr. 3393/28.02.2017
MANUAL: Educație plastică pentru clasa a VI-a, Editura Ars Libris

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I şi II
Anul școlar 2020-2021

Nr. Unitatea de Competențe Conținuturi Săpt. Nr. Obs.


crt. învãţare specifice ore.
SEMESTRUL I - 18 saptamani
1. Limbajul plastic 1.1., 1.2., 1.3., 1. Expresivitãţi ale limbajului plastic I-XV 15
2.1., 2.2., 3.1., 2. Contraste cromatice ca mijloace de expresie plasticã
3.2. 3. Game cromatice. Acorduri cromatice. Dominanta cromaticã
Recapitulare
Expoziţie
Evaluare
2. Privire de 1.1., 1.2., 1.3. 1. Arta Greciei Antice. Arta Romei Antice. Stilul Bizantin. Stilul XVI- 3
ansamblu Romanic. Stilul Gotic. XVIII
asupra istoriei 2. Renaşterea. Barocul. Clasicismul. Rococo.
artei europene – 3. Neoclasicismul. Romantismul. Realismul. Impresionismul.
periodizare pe Postimpresionismul. Arta secolului al XX-lea.
tari si secole Recapitulare și evaluare
SEMESTRUL al II-lea – 17 saptamani
4. Tehnici specifice 1.1., 1.2., 1.3., 1. Tehnici grafice. Valorația prin linie și suprafață în creion și XIX- 4
artelor plastice 2.1., 2.2., 3.1., cărbune XXII
3.2 2. Tratarea picturală
3. Tratarea decorativã
Recapitulare

2
Expoziţie
Evaluare
5. Compozitia 1.1., 1.2. , 1.3., 1. Natura ca sursã de inspiraţie – schiţe, crochiuri, etc. XXIII- 11
plastica 2.1., 2.2., 3.1., 2. Forme naturale – forme plastice, plane şi spaţiale. XXXIII
3.2. 3. Compoziţia decorativã – stilizarea şi modulul.
4. Ritmul în compoziţia decorativã.
5. Ritmul în compoziţia plasticã.
Recapitulare
Expoziţie
Evaluare

6. Proiecte si 1.1., 1.2. , 1.3., Expoziția XXXIV- 2


evenimente 2.1., 2.2., 3.1., Recapitulare finală XXXV
3.2.

Responsabil comisia metodica


Director, Prof.Coca Constantin
Prof.Arcus Ana

3
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ DETALIATĂ PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
Conform programei aprobate prin O.M. 3393/ 28.02.2017

Unitatea de Nr. Resurse


Conţinuturi/
Săpt. Domeniul învãţare Competenţe Activităţi de învăţare ore
Tema plastică
Recapitularea şi evaluarea competenţelor 1 a) materiale: creioane
dobândite în clasa a V-a. colorate, creioane
-exerciții de expresivizare a elementelor grafice, acuarele, guaşa,
de limbaj grafic (punctul, linia, pata). tempera, pensule,
-realizarea unei compoziţii plastice cu pahar, manual, albume
tema „Vacanţa de varã”, în care elevii de artã.
Recapitulare/ vor expune competenţe dobândite în anul b) procedurale:
I
Evaluare iniţialã anterior. conversaţia,
explicaţia, exerciţiul-
joc.
c) forme de organizare
a colectivului:
activitate frontală,
activitate individual.
1.1, 1.2, 2.1, -exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
2.2, 3.1 expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, creioane
II - III de artă. colorate, creioane
-Expresivitatea - discuții despre potențialul de grafice, carioci, pixuri
-Expresivități punctului; comunicare al limbajului vizual în lucrări cu gel, markere,
ale limbajului -Expresivitatea proprii. acuarele, guaşa,
Limbajul plastic; liniei; - analizarea mesajului transmis în tempera, pensule,
Plastic -Operarea cu -Forma-element de lucrarea proprie. pahar, manual, albume
”valoarea” ca limbaj plastic; -exerciții de aplicare la alte domenii de artã.
element de -Linia valorată, pata artistice a mesajului comunicat prin b) procedurale:

4
limbaj în valorată. expresie plastică (paralelă cu muzica). conversaţia,
spațiul plastic -Contrastul valoric - analizarea lucrărilor proprii după explicaţia, exerciţiul-
ca mijloc de criterii stabilite . joc.
expresie plastică – experimentarea tratării decorative pe c) forme de organizare
diferite suporturi (diferite tipuri de a colectivului:
hârtie, pe pânză, pe lemn etc.). activitate frontală,
– realizarea de schițe folosind contraste activitate individual.
cromatice.
– realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice.
– realizarea de schițe cu dominantă de
culoare.
– realizarea de compoziții cu dominantă
verticală, orizontală, oblică.
– organizarea spațiului plastic închis/
deschis.
– realizarea de compoziții cu un centru
de interes.
-exerciții de expresivizare a elementelor
de limbaj grafic (punctul, linia, pata).
-realizarea de compoziții utilizând culori
calde și/ sau reci.
– realizarea de compoziții utilizând
culorile complementare.
– realizare de compoziții utilizând
instrumente corespunzătoare unor tehnici
grafice .
– elaborarea de schițe folosind după caz
linii în duct continuu, subțire-gros,
hașuri, linii punctate, întrerupte etc.
– elaborarea de variante coloristice prin
tratarea decorativă a suprafețelor într-o

5
compoziție ritmată .
-realizarea unei compoziţii plastice cu
tema „Şcoala mea”, în care elevii vor
folosi doar linii şi puncte sau vor folosi
pete şi linii valorate.
IV - V Contrastul de 1.1, 1.2, 2.1, -exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
calitate și contrastul 2.2, 3.1 expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, creioane
de cantitate de artă. colorate, creioane
- discuții despre potențialul de grafice, acuarele, guaşa,
comunicare al limbajului vizual în lucrări tempera, pensule,
proprii. pahar, manual, albume
- analizarea mesajului transmis în de artã.
lucrarea proprie. b) procedurale:
-exerciții de aplicare la alte domenii conversaţia,
artistice a mesajului comunicat prin explicaţia, exerciţiul-
expresie plastică (paralelă cu muzica). joc.
Contrastele - analizarea lucrărilor proprii după c) forme de organizare
cromatice ca criterii stabilite . a colectivului:
Limbajul mijloace de – elaborarea de variante coloristice prin activitate frontală,
plastic expresie tratarea decorativă a suprafețelor într-o activitate individual.
plastică compoziție ritmată .
(conform – realizarea de schițe folosind contraste
teoriei cromatice.
constructive – realizarea de schițe utilizând diverse
despre game cromatice .
culoare) – realizarea de schițe cu dominantă de
culoare.
– realizarea de compoziții cu dominantă
verticală, orizontală, oblică .
– organizarea spațiului plastic închis/
deschis
– realizarea de compoziții cu un centru

6
de interes.
-realizarea de compoziții utilizând culori
calde și/ sau reci.
-realizarea unei compoziţii plastice cu
tema „Peisaj de toamnã”, în care elevii
vor folosi contrastele de calitate şi de
cantitate.
VI - VII Contrastul 1.1, 1.2, 2.1, -exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
Clarobscur 2.2, 3.1 expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, creioane
(închis/deschis) de artă . colorate, creioane
- discuții despre potențialul de grafice, acuarele, guaşa,
comunicare al limbajului vizual în lucrări tempera, pensule,
proprii . pahar, manual, albume
- analizarea mesajului transmis în de artã.
lucrarea proprie . b) procedurale:
-exerciții de aplicare la alte domenii conversaţia,
artistice a mesajului comunicat prin explicaţia, exerciţiul-
Contrastele expresie plastică (paralelă cu muzica) . joc.
cromatice ca - analizarea lucrărilor proprii după c) forme de organizare
mijloace de criterii stabilite . a colectivului:
Limbajul expresie – realizarea de schițe folosind contraste activitate frontală,
plastic plastică cromatice . activitate individual.
(conform – realizarea de schițe utilizând diverse
teoriei game cromatice .
constructive – realizarea de schițe cu dominantă de
despre culoare.
culoare) – realizarea de compoziții cu dominantă
verticală, orizontală, oblică .
– organizarea spațiului plastic închis/
deschis.
– realizarea de compoziții cu un centru
de interes.

7
-realizarea de compoziții utilizând culori
calde și/ sau reci.
-realizarea unei compoziţii plastice cu
tema „Halloween”, în care elevii vor
folosi contrastul clarobscur.
VIII - -Contrastul 1.1, 1.2, 2.1, -exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
IX complementar 2.2, 3.1 expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, creioane
-Contrastul de artă. colorate, creioane
cald/rece - discuții despre potențialul de grafice, acuarele, guaşa,
comunicare al limbajului vizual în lucrări tempera, pensule,
proprii. pahar, manual, albume
- analizarea mesajului transmis în de artã.
lucrarea proprie. b) procedurale:
-exerciții de aplicare la alte domenii conversaţia,
artistice a mesajului comunicat prin explicaţia, exerciţiul-
expresie plastică (paralelă cu muzica). joc.
Contrastele - analizarea lucrărilor proprii după c) forme de organizare
cromatice ca criterii stabilite . a colectivului:
mijloace de – elaborarea de variante coloristice prin activitate frontală,
Limbajul expresie tratarea decorativă a suprafețelor într-o activitate individual.
plastic plastică compoziție ritmată .
(conform – experimentarea tratării decorative pe
teoriei diferite suporturi (diferite tipuri de
constructive hârtie, pe pânză, pe lemn etc.) .
despre – realizarea de schițe folosind contraste
culoare) cromatice .
– realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice .
– realizarea de schițe cu dominantă de
culoare.
– realizarea de compoziții cu dominantă
verticală, orizontală, oblică.

8
– organizarea spațiului plastic închis/
deschis.
– realizarea de compoziții cu un centru
de interes .
-realizarea de compoziții utilizând culori
calde și/ sau reci.
– realizarea de compoziții utilizând
culorile complementare.
-realizarea unei compoziţii plastice cu
tema „Portret fantastic”, în care elevii
vor folosi contrastul complementar sau
contrastul cald/rece.
X -XI Contrastul culorilor 1.1, 1.2, 2.1, -exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
în sine 2.2, 3.1 expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, creioane
de artă. colorate, creioane
- discuții despre potențialul de grafice, acuarele, guaşa,
comunicare al limbajului vizual în lucrări tempera, pensule,
proprii. pahar, manual, albume
- analizarea mesajului transmis în de artã.
lucrarea proprie . b) procedurale:
-exerciții de aplicare la alte domenii conversaţia,
Contrastele artistice a mesajului comunicat prin explicaţia, exerciţiul-
cromatice ca expresie plastică (paralelă cu muzica). joc.
mijloace de - analizarea lucrărilor proprii după c) forme de organizare
Limbajul expresie criterii stabilite . a colectivului:
plastic plastică – elaborarea de variante coloristice prin activitate frontală,
(conform tratarea decorativă a suprafețelor într-o activitate individual.
teoriei compoziție ritmată .
constructive – experimentarea tratării decorative pe
despre diferite suporturi (diferite tipuri de
culoare) hârtie, pe pânză, pe lemn etc.) .
– realizarea de schițe folosind contraste

9
cromatice.
– realizarea de compoziții cu dominantă
verticală, orizontală, oblică .
– organizarea spațiului plastic închis/
deschis.
– realizarea de compoziții cu un centru
de interes .
-realizarea de compoziții utilizând culori
calde și/ sau reci .
-realizarea unei compoziţii plastice cu
tema „Ziua României”, în care elevii vor
folosi contrastul culorilor în sine.
XII - Contrastul simultan 1.1, 1.2, 2.1, -exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
XIII și succesiv 2.2, 3.1 expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, creioane
de artă . colorate, creioane
- discuții despre potențialul de grafice, acuarele, guaşa,
comunicare al limbajului vizual în lucrări tempera, pensule,
proprii. pahar, manual, albume
- analizarea mesajului transmis în de artã.
lucrarea proprie . b) procedurale:
-exerciții de aplicare la alte domenii conversaţia,
artistice a mesajului comunicat prin explicaţia, exerciţiul-
Contrastele expresie plastică (paralelă cu muzica). joc.
cromatice ca - analizarea lucrărilor proprii după c) forme de organizare
mijloace de criterii stabilite . a colectivului:
Limbajul expresie – elaborarea de variante coloristice prin activitate frontală,
plastic plastică tratarea decorativă a suprafețelor într-o activitate individual.
(conform compoziție ritmată .
teoriei – experimentarea tratării decorative pe
constructive diferite suporturi (diferite tipuri de
despre hârtie, pe pânză, pe lemn etc.).
culoare) – realizarea de schițe folosind contraste

10
cromatice .
– realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice .
– realizarea de schițe cu dominantă de
culoare.
– realizarea de compoziții cu dominantă
verticală, orizontală, oblică .
– organizarea spațiului plastic închis/
deschis.
– realizarea de compoziții cu un centru
de interes .
-realizarea de compoziții utilizând culori
calde și/ sau reci .
– realizarea de compoziții utilizând
culorile complementare .
-realizarea unei compoziţii plastice cu
tema „Crãciunul”, în care elevii vor
folosi contrastul simultan şi succesiv.
XIV - 1.1, 1.2, 1.3, -exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
XV 2.1, 2.2, 3.1, expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, creioane
3.2 de artă. colorate, creioane
- discuții despre potențialul de grafice, acuarele, guaşa,
-Game cromatice; comunicare al limbajului vizual în lucrări tempera, pensule,
-Acorduri proprii . pahar, manual, albume
cromatice; - analizarea mesajului transmis în de artã.
-Dominanta lucrarea proprie. b) procedurale:
-Game cromaticã. -exerciții de aplicare la alte domenii conversaţia,
cromatice; artistice a mesajului comunicat prin explicaţia, exerciţiul-
Limbajul -Acorduri expresie plastică (paralelă cu muzica). joc.
plastic cromatice; - analizarea lucrărilor proprii după c) forme de organizare
-Dominanta criterii stabilite . a colectivului: activitate
cromaticã. - vizionarea unor imagini și/ sau filme frontală, activitate

11
Recapitulare care prezintă creații specifice celor mai individual.
Evaluare importante stiluri, epoci și țări europene,
Expoziţie în parte .
– experimentarea tratării decorative pe
diferite suporturi (diferite tipuri de
hârtie, pe pânză, pe lemn etc.) .
– realizarea de schițe folosind contraste
cromatice.
– realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice .
– realizarea de schițe cu dominantă de
culoare.
– realizarea de compoziții cu dominantă
verticală, orizontală, oblică.
– organizarea spațiului plastic închis/
deschis.
– realizarea de compoziții cu un centru
de interes.
-realizarea de compoziții utilizând culori
calde și/ sau reci .
– organizarea unor expoziții în spațiile
școlare (selecție, panotare, vernisare,
premiere)
-realizarea unei compoziţii plastice cu
tema „Peisaj de iarnã”, în care elevii vor
folosi o dominantã cromaticã rece.
XVI Privire de Arta Greciei Antice; 1.1, 1.2, 1.3 -exerciții de identificare a valențelor 1 a) materiale: caietul de
ansamblu Arta Romei Antice; expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, stiloul,
Noţiuni de asupra istoriei Stilul Bizantin; de artă . manualul, albume de
culturã artei Stilul Romanic; -exerciții de aplicare la alte domenii artă, filme.
artisticã europene- Stilul Gotic. artistice a mesajului comunicat prin b) procedurale:
periodizare pe expresie plastică (paralelă cu muzica) . conversaţia, explicaţia,

12
- joc de rol (exemplu: La muzeu/ Vizită la demonstraţia,
expoziție), cu scopul utilizării limbajului observaţia.
țări și secole specific . c) forme de organizare
(selecție pe - vizionarea unor imagini și/ sau filme a colectivului:
momente de care prezintă creații specifice celor mai activitate frontal.
apogeu) importante stiluri, epoci și țări europene,
în parte .
- susținerea unor discuții pe teme date .
1.1, 1.2, 1.3 -exerciții de identificare a valențelor 1 a) materiale: caietul de
expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, stiloul,
Privire de de artă . manualul, albume de
ansamblu -exerciții de aplicare la alte domenii artă, filme.
asupra istoriei artistice a mesajului comunicat prin b) procedurale:
artei Renaşterea; expresie plastică (paralelă cu muzica). conversaţia, explicaţia,
Noţiuni de
europene- Barocul; - joc de rol (exemplu: La muzeu/ Vizită la demonstraţia,
XVII culturã
periodizare pe Clasicismul; expoziție), cu scopul utilizării limbajului observaţia.
artisticã
țări și secole Rococo. specific . c) forme de organizare
(selecție pe - vizionarea unor imagini și/ sau filme a colectivului:
momente de care prezintă creații specifice celor mai activitate frontal.
apogeu) importante stiluri, epoci și țări europene,
în parte .
- susținerea unor discuții pe teme date .
XVIII Noţiuni de Neoclasicismul; 1.1., 1.2., 1.3. -exerciții de identificare a valențelor 1 a) materiale: caietul de
culturã Privire de Romantismul; expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, stiloul,
artisticã ansamblu Realismul; de artă. manualul, albume de
asupra istoriei Impresionismul; -exerciții de aplicare la alte domenii artă, filme.
artei Postimpresionismul; artistice a mesajului comunicat prin b) procedurale:
europene- Arta secolului al expresie plastică (paralelă cu muzica). conversaţia, explicaţia,
periodizare pe XX-lea. - joc de rol (exemplu: La muzeu/ Vizită la demonstraţia,
țări și secole expoziție), cu scopul utilizării limbajului observaţia.
(selecție pe specific . c) forme de organizare
momente de - vizionarea unor imagini și/ sau filme a colectivului:

13
apogeu) care prezintă creații specifice celor mai activitate frontal.
importante stiluri, epoci și țări europene,
în parte .
- susținerea unor discuții pe teme date .
XIX - Tehnici 1.1, 1.2, 1.3, -exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
XX grafice 2.1, 2.2, 3.1, expresive ale limbajului vizual în lucrări schițe şi notiţe, blocul
3.2 de artă . de desen, creioane,
- discuții despre potențialul de cărbune, gumă specială
comunicare al limbajului vizual în lucrări pentru creion şi
proprii . cărbune, carton, hartie
- analizarea mesajului transmis în colorata, foarfecă,
lucrarea proprie. lipici, creioane colorate,
-exerciții de aplicare la alte domenii carioci, pixuri cu gel,
artistice a mesajului comunicat prin manualul, albume de
expresie plastică (paralelă cu muzica). arta.
- analizarea lucrărilor proprii după b) procedurale:
criterii stabilite . conversaţia, explicaţia,
Valorația prin linie – realizare de compoziții utilizând demonstraţia,
Tehnici și suprafață în instrumente corespunzătoare unor tehnici observaţia, exerciţiul-
specific creion și cărbune grafice . joc.
artelor – elaborarea de schițe folosind după caz c) forme de organizare
plastice linii în duct continuu, subțire-gros, a colectivului:
hașuri, linii punctate, întrerupte etc. activitate frontală,
– elaborarea de variante coloristice prin activitate individualã.
tratarea decorativă a suprafețelor într-o
compoziție ritmată .
– realizarea de schițe folosind contraste
cromatice .
– realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice .
– realizarea de schițe cu dominantă de
culoare .

14
– realizarea de compoziții cu dominantă
verticală, orizontală, oblică .
– organizarea spațiului plastic închis/
deschis.
– realizarea de compoziții cu un centru
de interes.
-exerciții de expresivizare a elementelor
de limbaj grafic (punctul, linia, pata).
-realizarea de compoziții utilizând culori
calde și/ sau reci .
– participarea la concursuri locale,
regionale, naționale și internaționale .
-realizarea unuei compoziţii plastice cu
tema „Valentine’s Day”, în care elevii
vor folosi tehnici grafice de lucru.
XXI - Pictura 1.1, 1.2, 1.3, -exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
XXII 2.1, 2.2, 3.1, expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, creioane
3.2 de artă . colorate, creioane
- discuții despre potențialul de grafice, acuarele, guaşa,
comunicare al limbajului vizual în lucrări tempera, pensule,
proprii. pahar, manual, albume
- analizarea mesajului transmis în de artã.
Tehnici Tratarea picturală; lucrarea proprie . b) procedurale:
specific Tratarea decorativă. -exerciții de aplicare la alte domenii conversaţia,
artelor Expoziţie artistice a mesajului comunicat prin explicaţia, exerciţiul-
plastice expresie plastică (paralelă cu muzica) . joc.
- analizarea lucrărilor proprii după c) forme de organizare
criterii stabilite . a colectivului:
– elaborarea de variante coloristice prin activitate frontală,
tratarea decorativă a suprafețelor într-o activitate individual.
compoziție ritmată .
– experimentarea tratării decorative pe

15
diferite suporturi (diferite tipuri de
hârtie, pe pânză, pe lemn etc.) .
– realizarea de schițe folosind contraste
cromatice .
– realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice .
– realizarea de schițe cu dominantă de
culoare .
– realizarea de compoziții cu dominantă
verticală, orizontală, oblică .
– organizarea spațiului plastic închis/
deschis .
– realizarea de compoziții cu un centru
de interes.
-realizarea de compoziții utilizând culori
calde și/ sau reci .
– realizarea de compoziții utilizând
culorile complementare .
– organizarea unor expoziții în spațiile
școlare (selecție, panotare, vernisare,
premiere)
-realizarea unuei compoziţii plastice cu
tema „Mãrţişor în pieptul ei”, în care
elevii vor picta cu pete plate portretul din
centrul de interes, iar fundalul în pete
picturale.
XXIII - Natura ca Forme naturale – 1.1, 1.2, 1.3, -exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
XXIV Compoziţia sursã de Forme platice, 2.1, 2.2, 3.1, expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, creioane
plasticã inspiraţie plane și spațiale 3.2 de artă . colorate, creioane
- discuții despre potențialul de grafice, acuarele, guaşa,
comunicare al limbajului vizual în lucrări tempera, pensule,
proprii . pahar, manual, albume

16
- analizarea mesajului transmis în de artã.
lucrarea proprie . b) procedurale:
-exerciții de aplicare la alte domenii conversaţia,
artistice a mesajului comunicat prin explicaţia, exerciţiul-
expresie plastică (paralelă cu muzica). joc.
- analizarea lucrărilor proprii după c) forme de organizare
criterii stabilite . a colectivului:
– realizarea de schițe folosind contraste activitate frontală,
cromatice. activitate individual.
– realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice.
– realizarea de schițe cu dominantă de
culoare .
– realizarea de compoziții cu dominantă
verticală, orizontală, oblică .
– organizarea spațiului plastic închis/
deschis .
– realizarea de compoziții cu un centru
de interes .
-realizarea de compoziții utilizând culori
calde și/ sau reci.
– realizarea de compoziții utilizând
culorile complementare .
-realizarea unuei compoziţii plastice în
care elevii vor obţine forme plastice
spontane, pe care le vor elabora ulterior,
în diverse forme.
XXV - Compoziţia Natura ca Forme naturale – 1.1, 1.2, 1.3, -exerciții de identificare a valențelor 3 a) materiale: caietul de
XXVII plasticã sursã de Forme platice, plane 2.1, 2.2, 3.1, expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, creioane
inspiraţie și spațiale 3.2 de artă . colorate, creioane
- discuții despre potențialul de grafice, acuarele, guaşa,
comunicare al limbajului vizual în lucrări tempera, pensule,

17
proprii . pahar, manual, albume
- analizarea mesajului transmis în de artã.
lucrarea proprie . b) procedurale:
-exerciții de aplicare la alte domenii conversaţia,
artistice a mesajului comunicat prin explicaţia, exerciţiul-
expresie plastică (paralelă cu muzica). joc.
- analizarea lucrărilor proprii după c) forme de organizare
criterii stabilite . a colectivului:
– realizarea de schițe folosind contraste activitate frontală,
cromatice. activitate individual.
– realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice.
– realizarea de schițe cu dominantă de
culoare .
– realizarea de compoziții cu dominantă
verticală, orizontală, oblică .
– organizarea spațiului plastic închis/
deschis .
– realizarea de compoziții cu un centru
de interes .
-realizarea de compoziții utilizând culori
calde și/ sau reci.
– realizarea de compoziții utilizând
culorile complementare .
-realizarea unuei compoziţii plastice cu
tema „Lumina Sãrbãtorilor Pascale”.
XXVIII 1.1, 1.2 , 1.3, -exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
- XXIX Compoziţia Compoziţia 2.1, 2.2, 3.1, expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, creioane
plasticã decorativã Stilizarea şi modulul 3.2 de artă . colorate, creioane
- discuții despre potențialul de grafice, acuarele, guaşa,
comunicare al limbajului vizual în lucrări tempera, pensule,
proprii . pahar, manual, albume

18
- analizarea mesajului transmis în de artã.
lucrarea proprie . b) procedurale:
-exerciții de aplicare la alte domenii conversaţia,
artistice a mesajului comunicat prin explicaţia, exerciţiul-
expresie plastică (paralelă cu muzica). joc.
- analizarea lucrărilor proprii după c) forme de organizare
criterii stabilite . a colectivului:
– realizare de compoziții utilizând activitate frontală,
instrumente corespunzătoare unor tehnici activitate individual.
grafice .
– elaborarea de schițe folosind după caz
linii în duct continuu, subțire-gros,
hașuri, linii punctate, întrerupte etc.
– elaborarea de variante coloristice prin
tratarea decorativă a suprafețelor într-o
compoziție ritmată .
– experimentarea tratării decorative pe
diferite suporturi (diferite tipuri de
hârtie, pe pânză, pe lemn etc.) .
– realizarea de schițe folosind contraste
cromatice .
– realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice .
– realizarea de schițe cu dominantă de
culoare .
– realizarea de compoziții cu dominantă
verticală, orizontală, oblică .
– organizarea spațiului plastic închis/
deschis .
– realizarea de compoziții cu un centru
de interes .
-exerciții de expresivizare a elementelor

19
de limbaj grafic (punctul, linia, pata).
-realizarea de compoziții utilizând culori
calde și/ sau reci .
– realizarea de compoziții utilizând
culorile complementare .
-realizarea unuei compoziţii plastice cu
tema „Floare”, în care elevii vor desena
stilizat (simplificat) o floare, la alegere.
XXX - 1.1, 1.2, 1.3, -exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
XXXI 2.1, 2.2, 3.1, expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, creioane
3.2 de artă. colorate, creioane
- discuții despre potențialul de grafice, acuarele, guaşa,
comunicare al limbajului vizual în lucrări tempera, pensule,
proprii . pahar, manual, albume
- analizarea mesajului transmis în de artã.
Ritmul în lucrarea proprie . b) procedurale:
compoziţia -exerciții de aplicare la alte domenii conversaţia,
Compoziţia Ritmul plastic decorativã artistice a mesajului comunicat prin explicaţia, exerciţiul-
plasticã expresie plastică (paralelă cu muzica). joc.
- analizarea lucrărilor proprii după c) forme de organizare
criterii stabilite . a colectivului:
– realizare de compoziții utilizând activitate frontală,
instrumente corespunzătoare unor tehnici activitate individual.
grafice .
– elaborarea de schițe folosind după caz
linii în duct continuu, subțire-gros,
hașuri, linii punctate, întrerupte etc.
– elaborarea de variante coloristice prin
tratarea decorativă a suprafețelor într-o
compoziție ritmată .
– experimentarea tratării decorative pe
diferite suporturi (diferite tipuri de

20
hârtie, pe pânză, pe lemn etc.) .
– realizarea de schițe folosind contraste
cromatice .
– realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice .
– realizarea de schițe cu dominantă de
culoare .
– realizarea de compoziții cu dominantă
verticală, orizontală, oblică .
– organizarea spațiului plastic închis/
deschis .
– realizarea de compoziții cu un centru
de interes .
-exerciții de expresivizare a elementelor
de limbaj grafic (punctul, linia, pata).
-realizarea de compoziții utilizând culori
calde și/ sau reci .
– realizarea de compoziții utilizând
culorile complementare .
-realizarea unuei compoziţii decorative
cu tema „Motive populare”, în care
elevii vor creea o celulã ritmicã şi vor
determina un ritm decorativ
nedeterminat.
XXXII - Ritmul plastic 1.1, 1.2, 1.3, -exerciții de identificare a valențelor 2 a) materiale: caietul de
XXXIII 2.1, 2.2, 3.1, expresive ale limbajului vizual în lucrări notiţe, creioane
Compoziţia Ritmul în 3.2 de artă . colorate, creioane
plasticã compoziţia plasticã - discuții despre potențialul de grafice, acuarele, guaşa,
Expoziţie comunicare al limbajului vizual în lucrări tempera, pensule,
proprii . pahar, manual, albume
- analizarea mesajului transmis în de artã.
lucrarea proprie . b) procedurale:

21
-exerciții de aplicare la alte domenii conversaţia,
artistice a mesajului comunicat prin explicaţia, exerciţiul-
expresie plastică (paralelă cu muzica). joc.
- analizarea lucrărilor proprii după c) forme de organizare
criterii stabilite . a colectivului:
– elaborarea de variante coloristice prin activitate frontală,
tratarea decorativă a suprafețelor într-o activitate individual.
compoziție ritmată .
– realizarea de schițe folosind contraste
cromatice .
– realizarea de schițe utilizând diverse
game cromatice .
– realizarea de schițe cu dominantă de
culoare .
– realizarea de compoziții cu dominantă
verticală, orizontală, oblică .
– organizarea spațiului plastic închis/
deschis.
– realizarea de compoziții cu un centru
de interes .
-realizarea de compoziții utilizând culori
calde și/ sau reci .
– realizarea de compoziții utilizând
culorile complementare .
– organizarea unor expoziții în spațiile
școlare (selecție, panotare, vernisare,
premiere) .
-realizarea unuei compoziţii plastice, cu
o structurã ritmicã la alegere, având ca
temã „Ziua copilului”.

22
1.1, 1.2, 1.3, -exerciții de identificare a valențelor 3 a) materiale: lucrările
2.2, 3.1, 3.2 expresive ale limbajului vizual în lucrări realizate pe parcursul
de artă . anului școlar, fișă de
- discuții despre potențialul de lucru, fișă de evaluare,
comunicare al limbajului vizual în lucrări bloc de desen, acuarele,
proprii . tempera, guaşe,
- analizarea mesajului transmis în pensule, pahar, manual,
lucrarea proprie. albume de artã.
-exerciții de aplicare la alte domenii b) procedurale:
artistice a mesajului comunicat prin conversaţia, explicaţia,
Evaluarea Recapitulare finalã; expresie plastică (paralelă cu muzica) . demonstraţia,
XXXIV
portofoliului – Evaluare; - joc de rol (exemplu: La muzeu/ Vizită la observaţia, exerciţiul,
- XXXV
mapa cu Expoziţie. expoziție), cu scopul utilizării limbajului metoda Turul galeriei
Proiecte şi lucrãri specific. c) forme de organizare
evenimente - analizarea lucrărilor proprii după a colectivului:
criterii stabilite . activitate frontală,
- vizionarea unor imagini și/ sau filme activitate individuală
care prezintă creații specifice celor mai
importante stiluri, epoci și țări europene,
în parte.
- susținerea unor discuții pe teme date .
– organizarea unor expoziții în spațiile
școlare (selecție, panotare, vernisare,
premiere)

23

S-ar putea să vă placă și