Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" GALAŢI

FACULTATEA DE INGINERIE DIN BRĂILA


CATEDRA ŞTIINŢE TEHNICE MAŞINI ŞI ACŢONĂRI
Adresa:Calea Călăraşilor,nr. 29, BRĂILA
Nr. telefon / fax: 0239 612572
E-mail: gaxinti@ugal.ro

PROGRAMA ANALITICĂ
Disciplina: ELECTRONICA

Domeniul de licenta: Ingineria Mediului


Program de studiu: Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice

A. Locul disciplinei în planul de învăţământ:


Anul Anul III Total ore Forme de verificare Nr. credite Cod
de Sem. I Sem. II disciplină
studiu C L C L C L Sem. I Sem. II Sem. I Sem. II
Nr. 1 1 - - 14 14 V - 3 - UG IB 02
ore O V, 5

B. Obiectivele disciplinei:

Disciplina, Electronică face parte din categoria disciplinelor tehnice de specialitate care
completează şi dezvoltă cunoştinţele tehnice dobândite la celelalte discipline cu un minim de
noţiuni despre componente şi circuite electronice. Cu sprijinul noţiunilor din cursurile de
matematică şi fizică se explică funcţionarea componentelor active de circuit, precum şi a unor
circuite foarte folosite, ca amplificatoarele, oscilatoarele (generatoare de semnal), circuitele
formatoare de impulsuri. Abordarea disciplinei se face în manieră deductivă, pornind de la
componente de circuit şi finalizând cu cicuite electronice. Se insistă pe probleme privind relaţii
de proiectere a unor astfel de circuite şi utilizarea lor în sistemele de automatizări, în construcţia
traductoarelor şi în alte instalaţii utilizate de studenţi ca viitori specialişti în domeniul ingineriei
mediului .

C. Metode de predare – învăţare: prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia,


problematizarea, experimentul de laborator, metode de dezvoltare a gândirii tehnice, metode
de investigare în grup în cadrul orelor de laborator, studiul bibliografiei.

D. Forme şi metode de evaluare: evaluare continuă (pondere 50%) prin metode orale în
cadrul orelor de laborator; evaluare sumativă (pondere 50%) prin probe scrise/orale.

E. Conţinutul cursului / număr de ore pentru fiecare temă:


1. Materiale semiconductoare/2ore
1.1 Tipuri de semiconductoare, joncţiunea pn , polarizarea directă şi inversă a
joncţiunii.Caracteristica I=f(U).
1.2 Tranzistorul bipolar, structura internă, relaţii între curenţi, tipuri de conexiuni, polarizări.
1.3 Tiristorul, structura internă, caracteristici, funcţionare, utilizări.
1.4 Triacul, construcţie, funcţionare, utilizări.

2. Amplificatoare/4 ore
2.1 Parametrii amplificatoarelor. Generalităţi.
2.2 Clase de funcţionare ale amplificatoarelor.
2.3 Dreapta de sarcină a unui etaj amplificator.
2.4 Etaje de amplificare în clasă A şi B.
2.5 Amplificatoare de putere.
2.6 Reacţia negativă în amplificatoare.
2.7 Amplificatoare operaţionale. Utilizări.

3. Oscilatoare/4ore
3.1 Reacţia pozitivă. Condiţii de intrare în oscilaţie a unui amplificator.
3.2 Oscilatoare RC cu filtre trece jos şi trece sus.
3.3 Oscilator RC cu punte Wien.
3.4 Oscilator RC cu cuplaj magnetic.
3.5 Teoria generală a oscilatoarelor LC în trei puncte.
3.6 Oscilator Hartley.
3.7 Oscilator Colpitts.
3.8 Oscilatoare cu cuarţ.
3.9 Scheme practice de oscilatoare.

4. Circuite basculante/4ore
4.1 Circuitul basculant astabil.
4.2 Circuitul basculant bistabil.
4.3 Circuitul basculant monostabil.
4.4 Circuitul trigger Schmidt

F. Conţinutul laboratoarelor

1. Prezentarea laboratorului şi a aparaturii din dotare. Protecţia muncii în laboratorul de


electronică./2ore
2. Cunoaşterea componentelor de circuit: rezistoare, bobine, condensatoare. Marcarea
componentelor în codul culorilor şi în cod de litere şi cifre. /2ore
3. Trasarea caracteristicilor statice la diodă şi tiristor. /2ore
4. Trasarea caracteristicilor statice la un tranzistor în conexiune emitor comun. /2ore
5. Circuite stabilizatoare de tensiune. /2ore
6. Amplificator în conexiune emitor comun. /2ore
7. Oscilator LC de tip Colpitts. /2ore

G. Bibliografie de elaborare a cursului

1. Grigorescu L.- Electronică, note de curs, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi,
2000.
2. Băjeu, G., Stancu, Gh. Generatoare de semnale sinusoidale. EdituraTehnică, Bucureşti,
1979.
3. Bulucea, C., Vais, M., Profeta, H. Circuite integrate liniare. EdituraTehnică, Bucureşti,
1976.
4. Clarke, K., Hess, D. T. Communication circuits: analysis and design. Addison-Wesley,
1971, Reading, Massachusetts.
5. Cassignol, E. J. Theorie et pratique des circuits a semiconducteurs,Tome II, Electronique
non-lineaire. Dunod, Paris, 1966.
6. Clarke, K.K., Hess, D.T. Communications Circuits: Analysis andDesign, Reading,
Massachusetts, Addison Vesley, 1971.
7. Cojan ,N. Vremeră, E. Metoda de generare şi control a semnaleloraproape sinusoidale,
sesiunea Jubiliară, noembrie, 1988, Iaşi, pp. 80-84.
8. Dascălu, D. Electronic processes in unipolar solid state devices. Editura Academiei,
Bucureşti şi Abacus Press, Tunbridge Wells, Kent, 1977.
9. Dascălu, D., Turic, L., Hoffman, I. Circuite electronice, EDP, Bucureşti, 1981.
10. Dolocan, V. Dispozitive electronice cu corp solid. Editura Academiei, Bucureşti, 1978.
11. Edson, W. A. Vacuum Tube Oscillators, Wiley, 1953.
12. Filanovsky, I. M., Stomsmoe, K. A. Fast Amplitude Control in a Twin –T Bridge RC-
Oscillator, Proceedings of ISCAS 1985, pp. 1234-1238.
13. Gray, P. R., Searle, L. Bazele electronicii moderne, EDP, Bucuresti.
14. Mateescu, A. Semnale, circuite si sisteme, EDP, Bucureşti 1983.
15. Matthys, R. J. Crystal Oscillator Circuits, John Wiley & Sons, New-York.
16. Maxim, Gh. Radio receptoare, Ed. Gh. Asachi, Iaşi, 1992.
17. Sandu, D.D. Dispozitive şi circuite electronice, EDP, Bucureşti, 1973.
18. Săvescu, M. Metode în analiza circuitelor electronice, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1985.
19. Săvescu, M., Popovici, A., Popescu M. Circuite electronice, vol.I si II, Editura Tehnică
Bucureşti, 1967.

H. Bibliografie minimală de studiu pentru studenţi

1.Luiza Grigorescu - Electronică, note de curs, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi,
2000.5ex
2.Dascalu, D., Turic, L., Hoffman, I. Circuite electronice, EDP, Bucureşti, 1981. 1ex
3.Luiza Grigorescu. Circuite cu modul de lucru in curent, Editura EVRIKA, Braila 2000,
ISBN 973-8052-68-8. 5ex
4. Luiza Grigorescu,Gh. Oproescu, Silviu Nastac. Teoria sistemelor si automatizari, Editura
IMPULS, Bucuresti , 2002, ISBN 973-8132-24-X, 5ex
5. Luiza Grigorescu , Analiza si proiectarea oscilatoarelor LC - Editura Tehnica-Info,
Chisinau 2005, ISBN 9975-63-264-5. 10ex
6. Luiza Grigorescu, Proiectarea si simularea circuitelor electronice, editura IMPULS ,
Bucuresti, 2007, ISBN 978-973-8132-64-1. 10ex
7.L.Frangu- Circuite electronice, culegere deprobleme si lucrari de laborator, Ed.
Academica,2001-3ex
8. Munteanu T., Culea M., Dumitrescu M., -Componente electronice pasive, Ed. Fundatiei
Universitare Dunarea de Jos, Galati.-5ex

Data aprobării programei analitice în catedră / departament 23.06.2005

Director departament / Şef catedră


Prof.dr.ing.Gavril Axinti

S-ar putea să vă placă și