Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA DIN BACAU

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE


PROGRAM MASTER MCA

MARKETING INTERORGANIZATIONAL

SC SILTA FOREST SRL

Student: ZAMCU
IOANA
Grupa: 543

2009
SC SILTA FOREST SRL

SC SILTA FOREST SRL este o societate comercială care are ca


obiect de activitate prelucrarea lemnului şi obţinerea de articole de mobilier
intern şi exterior.
Politica de produs reprezintă conduita pe care o adoptă întreprinderea
referitoare la dimensiunile, structura şi evoluţia gamei de produse care fac
obiectul său de activitate.
SC SILTA FOREST SRL realizează în proporţie de 99% produse
pentru export, activitatea de producţie începe cu aprovizionarea cherestelei
de foioase şi răşinoase pentru realizarea produselor finite. Realizând produse
pentru export, societatea a trebuit să-şi adapteze tehnologiile de fabricaţie în
funcţie de cerinţele din exterior pentru a produce bunuri de calitate
superioară, pentru a face faţă concurenţei şi a avea cerere pentru produsele
sale.
Aprovizionarea cu cherestea nu se face la întâmplare, ci trebuie ca
aceasta să fie de calitate pentru obţinerea de produse de calitate şi pentru a
reduce pierderile.
După ce a fost aprovizionată, cheresteaua este depozitată în depozitele
de cherestea unde au loc următoarele operaţiuni în cadrul procesului
tehnologic:
- trierea cherestelei (sortarea);
- uscarea cherestelei care se face pe esenţă (adică pe categorii) de foioase şi
de răşinoase;

2
- livrarea cherestelei uscate la secţiile de prelucrare.
După ce cheresteaua a ajuns la secţiile de prelucrare, urmează
prelucrarea ei şi în funcţie de produsele care urmează a fi obţinute.
Prelucrarea cherestelei se face prin: spintecare, formatizare, presare,
şlefuire.
Urmează obţinerea produselor pe componente (pe elemente
prelucrate). După ce au fost realizate elementele componente ale produselor,
se realizează operaţiunile de: lăcuire, vopsire, ceruire, bituire.
Componentele produselor sunt îmbinate în vederea obţinerii
produselor finite.
Produsele finite sunt supuse verificării CTC, iar dacă sunt de calitatea
solicitată ele sunt ambalate şi livrate.
Livrarea se realizează la terminarea lotului de produse.
Partener recunoscut internaţional în domeniul producerii şi
comercializării cherestelei, compania solidă financiar, cu concepte noi şi
tehnologie performantă, personal cu pregătire profesională de excepţie şi
dorinţă de autodepăşire, întreprinderea are ca deviză “promovarea prin
tradiţie şi excelenţă ”.
Întreprinderea va acţiona pentru promovarea produselor din lemn pe
plan intern şi extern prin competenţă, exigenţă şi creativitate.
Se va adopta prompt, creativ şi competitiv cerinţelor şi tendinţelor
pieţei,
Se va preocupa de diversificarea ofertei de mobilă, valorificând
versatilitatea utilajelor din dotare,
Va acţiona dinamic în găsirea unor soluţii tehnice şi economice,
asigurând o mobilitate maximă în promovarea unor produse rentabile,

3
Politica întreprinderii va asigura excelenţa şi calitatea în producerea şi
comercializarea mobilei prin:
Construcţia şi implementarea unui Sistem Integrat de Management al
Calităţii în conformitate cu cerinţele respective.
Oferirea de mobilier de calitate superioară pentru satisfacerea
cerinţelor pieţei.
Îmbunătăţirea continuă a performanţelor managementului companiei
prin integrarea responsabilităţilor privind calitatea.
Perfecţionarea continuă a pregătirii întregului personal în domeniul
calităţii.

Obiectivele de activitate ale întreprinderii

 Sunt acelea de a deveni cea mai profitabilă şi mai eficientă companie


de pe piaţa de mobilă din România.
 Principalul obiect de activitate al firmei este fabricarea produselor de
mobilier din lemn structurat în următoarele grupe:
 Mobilier de grădini
 Scaune
 Birouri
 Mese
 Paturi
 Dulapuri
 Noptiere
 Biblioteci
 Bănci

4
Pe plan secundar societatea se ocupă şi de distribuţia acestor produse
atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional.
Marea majoritate a angajaţilor sunt persoane tinere şi calificate, ceea
ce reprezintă o garanţie pentru obţinerea unor produse de cea mai bună
calitate.
Tehnologiile fabricate sunt cele clasice de fabricarea produselor din
lemn, iar utilajele folosite la fabricare sunt atât din import cât şi indigene.
Din interiorul camerei de comandă, specialiştii în domeniu operează
computerele performante care ţin sub control întreg procesul de producţie,
verificare minuţioasă a calităţii produselor finite.
Împreună cu echipa de management şi cu toţi angajaţii vom face
toate eforturile pentru a transforma firma în cea mai eficientă şi mai
profitabilă întreprindere de pe piaţa de mobila din România.
Valori unice:
 Inovaţia, satisfacerea vieţii reale a nevoilor cu idei unice,
 Calitatea, producerea a tot ce e mai bun,
 Siguranţa, standardelor înalte a tot ceea ce face,
 integritatea, lucrul bine făcut,
dorinţa de noutate, ascultarea ideilor celorlalţi şi încurajarea unui
dialog deschis pentru punerea în practică.

Activitatea de marketing

Activitatea de marketing din cadrul întreprinderii cuprinde ansamblul


atribuţiilor prin care se asigură studierea pieţei interne şi externe cunoaşterea
necesităţilor şi comportamentul consumatorului în vederea stabilirii celor

5
mai adecvate modalităţi de orientare a producţiei şi de creştere a vânzărilor
de mobilier şi a satisfacerii dorinţelor consumatorilor.
În desfăşurarea activităţii din cadrul serviciului de marketing sunt
implicaţi doi angajaţi cu studii superioare de specialitate având cunoştinţe
de legislaţie economică, comerţ intern şi internaţional.
Pentru buna desfăşurare a activităţii, în colaborare cu serviciul de
marketing funcţionează:
Serviciul import export, în cadrul căruia sunt implicaţi angajaţii cu
studii superioare.
Serviciul desfacere, reuneşte ansamblul atribuţiilor prin care se
asigură nemijlocit trecerea produselor din sfera producţiei în sfera
circulaţiei. În cadrul acestuia serviciu funcţionează.
Biroul desfacere, în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea trei
persoane dintre care una cu studii superioare,
Depozit mobilier .
Magazin prezentare facturi.
Serviciul de aprovizionare, transporturi reuneşte ansamblul
atribuţiilor prin care se asigură procurarea materiilor prime, lacuri, vopsele,
materialelor necesare realizării obiectivelor fundamentale ale întreprinderii.

Analiza mediului de marketing


la SC SILTA FOREST SRL

Marketingul presupune desfăşurarea activităţilor întreprinderii în


concordanţă cu evoluţia mediului economico-social.
O astfel de abordare necesită atât cunoaşterea mediului extern cât şi
adaptarea activităţii la mediu.

6
SC SILTA FOREST SRL face parte dintr-un sistem vast şi deschis,
deci acţionează într-un mediu care are impact considerabil asupra tuturor
acţiunilor sale.
Agenţii din mediu nu acţionează cu aceeaşi intensitate şi în aceeaşi
măsură asupra activităţii firmei. Unii agenţi intră în legătură directă cu firma
în vederea realizării obiectului său de activitate - aceşti agenţi formează
micromediul firmei.

Cu alţi agenţi ai mediului firma are relaţii mai îndepărtate, iar


influenţa acestor agenţi este, de cele mai multe ori, indirectă şi nu poate fi
controlată de firmă - aceştia formează macromediul firmei.
Macromediul este o componentă a mediului de marketing extern al
SC SILTA FOREST SRL şi este formată din ansamblul factorilor sociali
care acţionează independent de voinţa şi posibilităţile de control a firmei.
Aceşti factori au o acţiune indirectă, pe termen lung, şi cu o
intensitate mai slabă asupra activităţii firmei.
Componentele macromediului sunt:
1 Mediul socio-demografic - se referă la populaţia localizată în zona
de activitate a firmei şi reprezintă unul dintre factorii care influenţează
formarea cererii de mărfuri.
Mediul socio-demografic se caracterizează prin factorii demografici
cum ar fi:
- repartiţia populaţiei pe mediu de locuit
- densitatea populaţiei,
- mobilitatea, rata natalităţii şi mortalităţii,
- nivelul veniturilor,
- numărul de familii.

7
O influenţă importantă asupra activităţii întreprinderii o au şi
grupurile educaţionale cum ar fi:
-persoanele cu studii superioare,
-persoanele cu studii medii,
-persoanele cu studii elementare, care reprezintă punctul de plecare a
determinării pieţei întreprinderii şi a cererii.

2). Mediul economic


Mediul politic reflectă într-o alcătuire specifică fiecărei ţări,
structurile societăţii, clasele sociale şi rolul lor în societate, forţele politice şi
relaţiile dintre ele, gradul de implicare a statului în economie, gradul de
stabilitate a climatului politic.
În caracterizarea mediului economic se cuprind :
- structura pe ramuri a activităţii economice,
- nivelul de dezvoltare pe fiecare ramură a industriei şi pe ansamblu,
- gradul de ocupare a forţei de muncă,
- situaţia financiar-valutară,
- distribuţia veniturilor economiile (comportamentul de economisire al
populaţiei),
- datoriile şi posibilităţile de creditare.
Datele economice vizează:
• veniturile individuale,
• sursele de venit şi evoluţia lor,
• distribuţia veniturilor pe categorii de populaţie, etc.

8
Un alt indicator este conjunctura economiei care exercită o mare
influenţă asupra comportamentului pieţei şi al întreprinde
În acest sens, se au în vedere o serie de indicatori cum ar fi:
• produsul naţional brut,
• evoluţia economiei,
• rata inflaţiei,
• rata şomajului,
• creditul,
• dobânda etc.
3). Mediul politic şi legislativ - este alcătuit din ansamblul legilor
organismelor guvernamentale şi grupurilor de presiune care influenţează şi
limitează libertatea de acţiune a firmelor.
Mediul politic exercită un puternic impact asupra activităţii firmei în
sensul că deciziile problematice vizează mediul de afaceri, diferitele
înţelegeri, parteneriate, reducerea taxelor la export, scutirea de taxa pe
valoarea adăugată, etc.
SC SILTA FOREST SRL datorită modificărilor impozitului pe profit
la export a plătit în anul 2003 un impozit pe profit de 5%, în anul 2004 un
impozit pe profit de 6%, iar în anul 2005 un impozit pe profit de 1,5%.
Dinamica exportului medie lunară realizată de SC SILTA FOREST
SRL în anul 2004 a fost de 190.000 euro, iar în2005 a fost 200.000 euro.
4). Mediul tehnologic - pune în evidenţă accelerarea progresului
tehnologic, existenţa unor posibilităţi nelimitate de inovare, creşterea
reglementărilor referitoare la transferul tehnologic.
Principalele tendinţe care trebuie avute în vedere:
- ritmul înalt al progresului;

9
-creşterea numărului de produse.
SC SILTA FOREST SRL dispune de o tehnologie modernă de
producţie, cumpărată din străinătate de la firme din Germania, Italia, pentru
a putea face faţă exigenţelor solicitate pe piaţa occidentală.
Datorită acestor dotări, firma prelucrează lunar 300 mc. cherestea, din
care produsele finite se regăsesc peste 75%.
5). Mediul natural - este caracterizat prin scăderea rezervelor de
materii prime, variaţia costurilor energiei şi creşterea gradului de poluare.
În acest sens trebuie să se aibă în vedere eforturile pe care le face
firma pentru redimensionarea şi încadrarea în consumul specific pentru
materiile prime, scule, energie, apă, etc.
Mediul natural are o influenţă bună deoarece SC SILTA FOREST
SRL desfăşoară activitatea în apropierea unor zone împădurite.
Se obţine materia primă, în funcţie de produsele pe care trebuie să le
fabrice, din judeţele Suceava şi Neamţ (răşinoase şi foioase din judeţul
Botoşani ).

Micromediul la SC SILTA FOREST SRL

În desfăşurarea activităţii sale, întreprinderea însăşi se constituie în


purtător de nevoi pentru satisfacerea cărora apelează la resursele materiale,
financiare şi umane.
Totodată ea este furnizatoare de produse pentru satisfacerea nevoilor
unor agenţi economici.
În ambele cazuri întreprinderea vine în contact cu agenţii de mediu
care se plasează în imediata apropiere şi acţiunile lor se restrâng direct
asupra activităţii sale.

10
Componentele mediului extern cu care întreprinderea intră în relaţii
directe permanente şi puternice dictate de necesitatea atingerii obiectivelor
sale prezente şi de perspectivă, formează micromediul întreprinderii.
Micromediul este o componentă a mediului de marketing care este
format dintr-o serie de factori şi relaţii directe în vederea obţinerii
obiectivelor actuale şi de perspectivă.
Aceşti factori cu care firma intră în relaţii directe se plasează în
imediata apropiere a activităţii firmei, iar acţiunea lor are o influenţă directă
asupra activităţii firmei.
1.Firma însăşi are următoarele componente :
-conducerea superioară stabileşte misiunea, obiectivele, strategia
generală şi politica acesteia,
-compartimentul comercial, preocupat de găsirea materialelor şi
materiilor prime necesare desfăşurării eficiente a activităţii
-compartimentul tehnic şi de producţie, fiind preocupat de
modernizarea permanentă a utilajelor în dotare şi în condiţii de calitate şi
cantitate cerute
-compartimentul economic, cu preocupări în domeniul evidenţei
veniturilor şi cheltuielilor, analiza şi stabilirea preţurilor.

2. Furnizorii de mărfuri care sunt persoane fizice sau juridice care


asigură, pe baza unei relaţii de vânzare-cumpărare, resursele necesare firmei
în vederea producerii bunurilor sale.
Principala materie primă folosită de SC SILTA FOREST SRL este
cheresteaua, care este supusă unor procese tehnice şi transformări în urma
cărora se obţine produsul finit.

11
În alegerea furnizorilor de cherestea societatea ţine cont de: calitate,
preţ şi termen de plată.
Principalii furnizori de cherestea sunt:
* SC LIRE FOREST Câmpulung - cherestea de foioase;
* SC AMELINA SA Botoşani - cherestea de foioase;
* SC ROMANELI SA Suceava - cherestea de răşinoase;
* SC FORESTAR SA Târgu-Neamţ - cherestea de răşinoase.
De asemenea, societatea se mai aprovizionează şi cu materiale de
finisat sau accesorii, cum ar fi: lac, baiţ, feronerie, grund, ceară, uleiuri,
diluant, vopsea de pe piaţa internă sau externă.

Principalii furnizori de accesorii de pe piaţa internă sunt:


* SC SEA SA Bucureşti;
* SC SIRTIS SA Suceava;
* SC FEROM SA, Târgu Mureş;
* SC CA "1 Decembrie" Botoşani (ambalaje).

3. Clienţii firmei - sunt formaţi din firme, instituţii şi persoane fizice


cărora le sunt adresate produsele.
Ei sunt cea mai importantă componentă a micromediului firmei.
Clienţii SC SILTA FOREST SRL se găsesc în cea mai mare parte pe
piaţa externă, deoarece SC SILTA FOREST SRL realizează mai mult de
99% produse pentru export.
Principalii clienţi de pe piaţa externă sunt din Europa Occidentală,
acestea sunt:
* MERCY - Germania;
* GYMPACT - Germania;

12
* HABUFA - Olanda;
* IKEA - Suedia.
Produsele SC SILTA FOREST SRL pot fi cumpărate şi din magazine din
alte ţări cum ar fi: Italia, Anglia, Franţa, Belgia.
Pe piaţa internă SC SILTA FOREST SRL are clienţi întâmplători, care
sunt mici comercianţi particulari.
Chiar dacă SC SILTA FOREST SRL nu vinde produse pe piaţa internă,
din unele magazine pot fi cumpărate produsele firmei care au fost importate
de la clienţi externi.

4. Prestatorii de servicii - sunt reprezentaţi de firme sau persoane


care realizează o gamă mare de servicii necesare îndeplinirii obiectului de
activitate al firmei.
Firma realizează în proporţie de 80% transportul cu mijloacele
proprii:
* servicii de întreţinere;
* servicii de telecomunicaţii;
* comisionarii vamali;
* comisionarii pentru export;
* servicii bancare.
Din rândul prestatorilor de servicii bancare, firma realizează
operaţiuni de încasări şi plăţi cu următoarele bănci: BCR, BRD, BP.
Firma deţine un parc auto cu care efectuează 80% din transportul de
materii prime şi lucrări de produse finite atât către clienţi externi, cât şi
interni.
În cazul în care firma nu are mijloace de transport disponibile,
apelează la mai multe firme de transport internaţional pentru a obţine cea

13
mai bună ofertă pentru livrările de mărfuri; plata transportului poate fi
inclusă în preţul produsului sau plătită separat.
5. Furnizorii forţei de muncă - sunt constituiţi din agenţi de mediu
care au o influenţă considerabilă în activitatea firmei datorită factorului
uman în procesul muncii.
În sfera furnizorilor forţei de muncă sunt cuprinse unităţile de
învăţământ, oficiile de forţă de muncă, precum şi persoanele care caută un
loc de muncă.
SC SILTA FOREST SRL a angajat în mod direct - 20% şi prin preluare

din şomaj - 80%. Angajaţii proveniţi din şomeri au fost calificaţi la locul de
muncă, în cinci cicluri de calificare, organizate prin Oficiul Forţelor de
Muncă Suceava.

6. Concurenţii - reprezintă o categorie de agenţi care influenţează


micromediul întreprinderii şi sunt nelipsiţi în cadrul mediului specific
economiei de piaţă.
SC SILTA FOREST SRL nu are concurenţi direcţi interni deoarece
realizează produse pentru export în proporţie de 99%.
Firma se confruntă în special cu concurenţii externi din Italia, Ucraina, Rusia
care produc mobilier la preţuri mai scăzute.
7. Organismele publice - este o altă componentă a micromediului
întreprinderii, care cuprinde diferite categorii de public care influenţează
activitatea întreprinderii.
Organismele publice sunt:
- organele de stat: Ministerul de Finanţe, Ministerul Industriei şi Resurselor,
Ministerul Muncii;

14
- organismele şi instituţiile administrative locale: Primăria municipiului
Suceava, Camera de Comerţ şi Industrie Suceava, Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţelor de Muncă Suceava.

Dimensiunile gamei de produse


la SC SILTA FOREST SRL

În majoritatea situaţiilor, produsul care face obiectul fabricaţiei sau al


comercializării nu este singular.
El se încadrează înt-o anumită gamă de produse înrudite prin
destinaţia lor comună în consum şi prin caracteristicile esenţiale similare
referitoare la materia primă din care sunt obţinute, la tehnologia de
fabricaţie.
Firma beneficiază de ceea mai modernă linie de fabricaţie din
România în conformitate cu standardele Europene.Tehnologia performantă
permite producerea unor produse de calitate.
Societatea produce şi comercializează mobiler conform cu Sistemul
de Management al Calităţii.
Prin gama de produse se înţelege un grup de mărfuri care au ca
numitor comun materia primă folosită şi/sau tehnologia de fabricaţie precum
şi o destinaţie comună de utilizare.
Gama de produse a SC SILTA FOREST SRL este alcătuită din:
-produse standardizate cum ar fi mobilier de grădină şi seturi pentru berării
sau terase;
-produse special executate, la cererea clientului, după desene, mostre sau
schiţe.

15
Dimensiunile gamei de produse se pot caracteriza prin:
*Lărgirea gamei care este dată de numărul de linii de produs pe care
firma le fabrică.
Lărgimea gamei de produse la SC SILTA FOREST SRL este formată din
8 linii de fabricaţie: scaune, birouri, mese, paturi, dulapuri, noptiere, bănci,
biblioteci;
*Profunzimea gamei este dată de numărul de produse pe care îl
conţine cea mai lungă linie. Profunzimea gamei la dulapuri a SC SILTA
FOREST SRL conţine 6 produse: dulap furniruit furnir fag, dulap din pal

furniruit fag, dulap de haine, dulap din pal melaminat, dulap cu uşi glisante
din fag, dulap de bucătărie;
*Lungimea gamei se obţine prin însumarea tuturor produselor din
toate liniile.
Gama de produse a SC SILTA FOREST SRL este formată din:
1. Scaune:
- fantezie, sculptat din stejar;
- cu spătar, sculptat din stejar;
- răşinoase;
- fag.
2. Birouri:
- din stejar;
- bar panouri băituite din fag;
- furniruit furnir fag;
- furniruit furnir cireş,
3. Mese:
- fantezie, din stejar;
- din fag;

16
- din stejar;
- din răşinoase;
- valiză panouri din fag.
4. Paturi:
- din foioase;
- din răşinoase.
5. Dulapuri:
- furniruit furnir fag;
- pal furniruit fag;
- pal melaminat;
- uşi glisante fag;
- de haine;
- de bucătărie.
6. Noptiere:
- panouri băituite fag;
- furniruite furnir fag;
- furniruite furnir cireş.
7. Biblioteci:
- furniruite furnir fag;
8. Bănci:
-din foioase,
-din rasinoase,.
Orice produs tangibil sau serviciu este prezent pe piaţă o anumită
perioadă de timp în forma în care a fost lansată.
Perioada cuprinsă între momentul apariţiei ideii de produs nou şi cel
dispoziţiei complete a produsului de pe piaţă se numeşte ciclu de viaţă.

17
După lansarea noului produs pe piaţă conducerea firmei doreşte ca
acesta să se bucure de o viaţă lungă.
Deşi nu se aşteaptă ca produsul să se vândă la infinit, conducerea
firmei doreşte să obţină un profit rezonabil care să răsplătească toate
eforturile şi riscurile implicate.
Ciclul de viaţă al produsului are cinci etape distincte:
a) Crearea produsului începe când firma identifică şi valorifică o
idee de produs nou.
Pe parcursul creării produsului, vânzările sunt egale cu zero, iar
costurile de investiţie ale companiei sunt ridicate;
b) Introducerea produsului este perioada de creştere uşoară a
vânzărilor pe măsură ce produsul este lansat pe piaţă.
Profiturile sunt inexistente în această fază datorită cheltuielilor mari
făcute cu introducerea produsului;
c) Etapa de creştere este caracterizată prin creşterea rapidă a
vânzărilor şi profiturilor.
Pe parcursul acestei faze, firma încearcă să îmbunătăţească produsul,
să intre pe noi segmente de piaţă şi canale de distribuţie şi să reducă uşor
preţurile.
d) Etapa de maturitate este perioada de încetinire a ritmului
vânzărilor, deoarece produsul a fost acceptat de majoritatea cumpărătorilor
potenţiali. Nivelul profiturilor tinde să scadă din cauza creşterii cheltuielilor
de marketing alocate pentru contracararea concurenţei;
e) Etapa de declin în care vânzările şi profiturile scad într-un ritmt
rapid, iar sarcina întreprinderii în această fază este de a identifica produsul în
declin şi de a decide dacă acesta trebuie menţinut sau eliminat.

18
Ciclul de viaţă a unui produs nu este în mod necesar identic cu ciclul
de viaţă a pieţei din care face parte produsul.
Conceptul de ciclu de viaţă al produselor poate fi folosit ca un cadru
util pentru descrierea modului în care evoluează produsele şi pieţele.
Dar utilitatea conceptului de ciclu de viaţă al produselor pentru
estimarea performanţelor produsului sau elaborarea strategiilor de marketing
prezintă unele probleme.

Analiza SWOT a SC SILTA FOREST SRL

Pentru a se dezvolta, o firmă trebuie să găsească echilibrul între


oportunităţile pieţei şi propriile sale abilităţi şi resurse.
Ea trebuie să-şi armonizeze resursele, capacităţile şi obiectivele cu
condiţiile mediului existent
Procesul de creaţie a noilor produse SC SILTA FOREST SRL se
realizează printr-o analiză diagnostic internă şi externă, care se sprijină pe
obiectivele generale ale analizei şi dezvoltă obiective specifice de marketing
prin procesul de căutare a ideilor de noi produse.
Procesul de creaţie se realizează printr-o analiză SWOT, care este
instrumentul pe care firma îl poate folosi pentru a evolua în detaliu, mediul
său intern identificând punctele forte şi punctele slabe ale sale; precum şi
mediul extern, identificând oportunităţile şi ameninţările.
Analiza SWOT în cadrul SC SILTA FOREST SRL se realizează în două
etape:
- cercetarea mediului extern pentru a identifica oportunităţile din
mediu şi ameninţările care pot influenţa activitatea viitoare de creare a noilor
produse;

19
- cercetarea mediului intern pentru a identifica punctele forte şi
punctele slabe ale firmei în comparaţie cu competitorii.
Punctele forte şi punctele slabe sunt considerate factori interni care
pot fi controlate de firmă pe când oportunităţile şi ameninţările sunt factori
externi care nu pot fi controlaţi de firmă.
În cadrul acestei analize trebuie să se identifice cu exactitate punctele
slabe şi punctele forte ale firmei, precum şi ameninţările şi oportunităţile
În acest sens se va încerca să se valorifice la maxim punctele tari de
care dispune firma, se vor depăşi slăbiciunile, se va profita de oportunităţile
firmei şi se va putea apăra de eventualele ameninţări.
Punctele tari sunt acele elemente pe care firma le face bine în
comparaţie cu competitorii săi, deci reprezintă avantaje competitive ale
firmei SC SILTA FOREST SRL cu următoarele puncte tari:
- existenţa unor tehnologii moderne de producţie achiziţionate de la
firme de pe piaţa externă;
- existenţa unui personal calificat;
- creşterea calităţii produselor datorită tehnologiilor de fabricaţie
folosite şi personalului calificat care a dus la extinderea pieţei de desfacere;
- stabilirea unor relaţii de colaborare cu furnizorii şi cu clienţii, relaţii
care se bazează pe seriozitate şi încredere în derularea afacerilor;
-obţinerea de produse la un preţ mai scăzut în comparaţie cu produele
din ţările Uniunii Europene datorită forţei de muncă care este mai ieftină.

Punctele slabe sunt acele activităţi pe care firma le face mai puţin bine
în comparaţie cu competitorii săi, deci ele sunt dezavantaje ale firmei;
- lipsa unor utilaje care ar duce la producerea unui număr mai mare de
produse;

20
- localizarea sediului firmei în Suceava care pentru mulţi clienţi este
un impediment datorită distanţei mari faţă de capitală.
Oportunităţile sunt definite ca fiind ocazii favorabile oferite de mediu,
sau ca fiind un anumit segment de piaţă caracterizat de o anumită nevoie pe
care firma poate desfăşura activităţi profitabile.
Oportunităţile firmei sunt:
- În comparaţie cu alte firme care nu dispun de tehnologie modernă,
firma poate realiza produse de calitate superioară pentru piaţa occidentală;
- preţul ridicat de obţinere a produselor de mobilier în ţările
occidentale permite firmei să producă mobilier pentru aceste pieţe;
-existenţa unor agenţi de vânzări pe pieţele occidentale care poate să
prezinte colecţia întreprinderii diferiţilor clienţi să obţină de la aceştia
comenzi.
Firma obţine de la aceştia mostre în vederea realizării de noi produse.
Ameninţările au fost definite ca fiind anumite piedici apărute ca
urmare a unor evoluţii nefavorabile venite din exteriorul firmei.
Ameninţările cu care se confruntă SC SILTA FOREST SRL sunt:
- produsele de mobilier provenite din Asia care au preţuri mai scăzute;
- calitatea redusă a materiei prime produse pe piaţa internă (lacuri,
baituri, etc.) ceea ce a dus la necesitatea efectuării de importuri care au
preţurile mai ridicate;
- creşterea continuă, cu mult peste medie din economie, a preţurilor la
energia electrică, comunicaţii, combustibili etc. care este determinată de
poziţia de monopol a respectivilor furnizori;
- cadrul legislativ şi financiar instabil din România;
- nivelul ridicat al inflaţiei;

21
-diminuarea cererii pe piaţa internă datorită scăderii puterii de
cumpărare.

În urma acestei analize SWOT, SC SILTA FOREST SRL are o


evaluare în detaliu a mediului său intern şi extern care duce la elaborarea
unui plan al procesului de creaţie a noilor produse.
Analiza de cercetare-dezvoltare efectuată de SC SILTA FOREST
SRL în vederea generării ideii de produse noi se sprijină şi pe analiza
ciclului de viaţă a componentelor gamei de fabricaţie a firmei şi estimarea
evoluţiei sale viitoare pe piaţă.
Cercetarea ciclului de viaţă poate furniza idei privind relansarea, la un
moment oportun, a unor produse de mobilier, schimbarea destinaţiei
acestora, diversificarea unui produs în sortimente noi, adăugarea de noi
elemente la anumite produse, orientarea spre anumite segmente de
consumatori sau anumite segmente de piaţă unde cererea nu este satisfăcută.
Căutarea şi selecţia ideilor generatoare de produse noi.
Pentru viitor, firma şi-a propus să completeze tehnologia, în primul
rând, cu o presă de îmbinat pe lungime pentru a folosi în procent cât mai
mare cheresteaua, şi cu alte utilaje care să evite locurile înguste.
Societatea deţine un anumit segment de pe piaţa externă datorită
procesului şi tehnologiilor de fabricaţie performante pe care le foloseşte şi
datorită faptului că a putut să-şi adapteze producţia de articole de mobilier în
funcţie de cerinţele de pe piaţa externă unde nivelul de viaţă este mai ridicat
decât cel de pe piaţa internă.

22
23