Sunteți pe pagina 1din 3

Decizie nr.

3577/2019 din 29-mar-2019, Judecatoria Iasi, contestatie la executare (Civil)

Decizie
din 29 martie 2019
3577/2019
Text speţă
Persoană fizică vs ANAF
Acesta nu este document finalizat
Cod ECLI ECLI:RO:JDIAS:2019:007.xxxxxx
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal-
3171
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA IAŞI
SECŢIA CIVILĂ
Şedinţa publică din data de 29.03.2019
Instanţa constituită din:
Preşedinte: R_____ R_____
Grefier: R_____ M____ P_______
SENTINŢA CIVILĂ NR.3577/2019
Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe contestatoare A____ D______ S_____ în
contradictoriu cu intimata A___ – Direcţia Generală Regională a Finanţelor P______ Iaşi -
Administraţia Finanţelor P______ Iaşi , având ca obiect contestaţie la executare .
Dezbaterile cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 22.02.2019 , fiind consemnate în
încheierea de şedinţă de la acea dată, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a
amânat pronunţarea cauzei pentru data de 07.03.2019, apoi pentru data de 21.03.2019, a poi
pentru astăzi, când în aceeaşi compunere, a hotărât:
INSTANŢA,
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 01.08.2018 , contestatoarea A____
D______ S_____ a chemat în judecată pe i ntimata D____ – AFP IAŞI , solicitând admiterea
contestaţiei la executare declanşate în temeiul titlului executoriu nr.7402/21.12.2010 privind
suma de 8581 lei, admiterea cererii de restituire a taxei de timbru.
În motivare, aceasta a arătat, în esenţă, că a intervenit prescripţia dreptului de a obţine
executarea silită, raportat la art.22 şi 215 alin.1 C.p.f., care prevede un termen de prescripţie
de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor naşterii dreptului.
În susţinerea cererii, s-a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.
Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 534,35 lei.
Intimata a formulat întâmpinare în termen legal, prin care a solicitat respingerea ca
neîntemeiată a contestaţiei la executare .
În cauză, instanţa a încuviinţat, la solicitarea părţilor, şi a administrat proba cu înscrisuri,
fiind înaintat dosarul de executare în copie certificată.
Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:
Conform somaţiei aflate la fila 43 din dosar, CAS Iaşi a pus în vedere contestatoarei, la data
de 21.12.2010, că figurează în evidenţele sale cu restanţe de 8755 lei, reprezentând
contribuţie de asigurări de sănătate (5084 lei), dobânzi (2927 lei) şi penalităţi (744 lei), astfel
că s-a demarat executarea silită conform titlului executoriu nr.7402/21.12.2010. La fila 44 se
află titlul executoriu contestat.
La data de 02.07.2018, intimata a emis adresa de înfiinţare a popririi în vederea realizării
sumelor de 744 lei penalităţi, 2927 lei dobânzi şi 4910 lei debit principal, în temeiul titlului
executoriu nr.7402 din 21.12.2010 – fila 57 din dosarul de executare.
Instanţa reţine că actele de executare anterioare ca dată şi ataşate în dosarul de executare
comunicat de intimată priveşt alte titluri executorii şi somaţii începătoare de executare, mai
exact, alte creanţe fiscale şi accesorii calculate periodic. Însă pentru realizarea sumelor
prevăzute în titlul contestat nu s-au mai făcut alte acte de executare.
În drept, deoarece data începerii executării este 21.12.2010, contestaţiei la executare i se
aplică OG nr. 92/2003, şi anume, art. 24 şi 131 alin.1.
Art. 24 - Stingerea creanţelor fiscale - Creanţele fiscale se sting prin încasare, compensare,
executare silită, scutire, anulare, prescripţie şi prin alte modalităţi prevăzute de lege.
Art. 131 - Începerea termenului de prescripţie - (1) Dreptul de a cere executarea silită a
creanţelor fi scale se prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor
celui în care a luat naştere acest drept.
De asemenea art. 132 reglementează suspendarea termenului de prescripţie:
Termenul de prescripţie prevăzut la art. 131 se suspendă:
a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescripţie a
dreptului la acţiune;
b) în cazurile şi în condiţiile în care suspendarea executării este prevăzută de lege ori a fost
dispusă de instanţa judecătorească sau de alt organ competent, potrivit legii;
c) pe perioada valabilităţii înlesnirii acordate potrivit legii;
d) cât timp debitorul îşi sustrage veniturile şi bunurile de la executarea silită;
e) în alte cazuri prevăzute de lege.
Art. 133 reglementează întreruperea termenului de prescripţie:
Termenul de prescripţie prevăzut la art. 131 se întrerupe:
a) în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege pentru întreruperea termenului de prescripţie a
dreptului la acţiune;
b) pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul
acesteia, a unui act voluntar de plată a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a
recunoaşterii în orice alt mod a datoriei;
c) pe data îndeplinirii, în cursul executării silite, a unui act de executare silită;
d) în alte cazuri prevăzute de lege.
În speţă, termenul menţionat a început să curgă de la data de 01.01.2011 şi s-a împlinit la
01.01.2016 fără a exista cauze de întrerupere ori suspendare. În special, nu a existat efect
întreruptiv de prescripţie prin emiterea în perioada 2013-2017 a unor acte de executare,
deoarece acestea privesc alte creanţe fiscale stabilite de intimată în sarcina aceluiaşi
contribuabil, care nu pot fi interpretate ca fiind expresia diligenţei creditorului în a-şi realiza
dreptul.
În consecinţă, contestaţia la executare va fi admisă, va fi constatată prescripţia dreptului de a
obţine executarea silită a titlului nr. 7402/21.12.2010, va fi anulată în parte adresa de
înştiinţare privind înfiinţarea popririi şi actele de executare subsecvente, şi anume în ceea ce
priveşte suma de 8581 lei în temeiul titlului executoriu nr.7402/21.12.2010.
În fine, potrivit art.45 alin.1 lit. f din OUG nr. 80/2013, se va dispune restituirea către
contestatoare a taxei judiciare de timbru de 534,35 lei, după rămânerea definitivă a prezentei
hotărâri.
PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE :
Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea A____ D______ S_____, cu
domiciliul în Iaşi, _________________________ nr.18, jud.Iaşi şi domiciliul procedural ales
la sediul Societăţii Civile Profesionale de Avocaţi „N______ şi A____” din Iaşi,
___________________.5, ___________, ______________, împotriva intimatei A___ –
D____ – ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR P______ IAŞI , CU SEDIUL ÎN Iaşi,
_____________________.26, jud.Iaşi.
Constată intervenită prescripţia dreptului de a obţine executarea silită a titlului
nr.7402/21.12.2010.
Anulează în parte adresa de înştiinţare privind înfiinţarea popririi şi actele de executare
subsecvente, şi anume în ceea ce priveşte suma de 8581 lei în temeiul titlului executoriu
nr.7402/21.12.2010.
În baza art. 45 alin.1 lit.f din OUG nr.80/2013, dispune restituirea către contestatoare a taxei
judiciare de timbru de 534,35 lei, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.
Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Iaşi.
Pronunţată în condiţiile art. 396 alin.2 C.p.c., astăzi, 29.03.2019.
Preşedinte, Grefier,
R_____ R_____ P_______ R_____ M____
Red./tehnored.R.R./4 ex./ 17.09.2019
Acest document este preluat şi procesat de o aplicaţie realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania pentru Fundatia RoLII.
Conţinutul său poate fi preluat şi utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro