Sunteți pe pagina 1din 3

Cele mai importante reglementări

de stabilire a onorariilor pentru arhitecţi

Prezentele onorarii minime se aplică începând cu data publicării şi sunt obligatorii pentru proiectarea
tuturor investiţiilor publice şi private.
Nerespectarea onorariilor minime atrage după sine aplicarea prevederilor articolului 18 privind
suspendarea şi încetarea dreptului de semnătură pentru arhitecţi din Legea nr. 184/2001 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, precum şi aplicarea celorlalte sancţiuni prevăzute de
legislaţia în vigoare privind dumping-ul si concurenţa neloială.
Onorariile minime de proiectare vor fi îmbunătăţite pe baza propunerilor făcute în Conferinţa Naţională de
constituire a Ordinului Arhitecţilor din România şi a observaţiilor filialelor teritoriale ale OAR şi vor fi
supuse aprobării următoarei Conferinţe Naţionale a OAR din anul 2002.

Onorarii minime de proiectare ale ordinului arhitecţilor din România


Ca urmare a Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, în baza articolului
16, aliniat c) şi a articolului 43, aliniat 2), Conferinţa Naţională de Constituire a Ordinului Arhitecţilor din
România, din 14-16 iulie 2001, a stabilit ca Onorariile minime de proiectare să fie calculate la 75 % din
valoarea rezultată prin aplicarea Metodologiei de calcul a onorariilor şi preţurilor pentru proiectarea
investiţiilor si a studiilor din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului aprobate de către MLPAT prin
Ordinul 11N/1994.
Prin Avizul nr. 2156/02.10.2001, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei a avizat
favorabil Onorariile minime de proiectare ale OAR, solicitând unele reduceri. În consecinţă, onorariile de
proiectare nu pot fi mai mici de:
75 % din tarifarea rezultată prin aplicarea metodologiei Ordinului MLPAT 11/N 1994;
50 % din tarifarea rezultată prin aplicarea metodologiei Ordinului MLPAT 11/N 1994, pentru investiţiile
realizate în scopuri sociale din fonduri publice (locuinţe sociale şi pentru tineri în regim colectiv,
investiţii pentru învăţământ şi sănătate şi anume: şcoli, grădiniţe, internate, cantine şcolare, orfelinate,
creşe si dispensare);
30 % din tarifarea rezultată prin aplicarea metodologiei Ordinului MLPAT 11/N 1994 pentru locuinţele
în mediul rural, inclusiv anexele gospodăreşti ale acestora, racordarea şi branşarea acestora la
utilităţi, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- sunt situate în afara zonelor de protecţie a monumentelor istorice,
- au suprafeţe minimale prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, majorate cu
max. 20 %, sunt reşedinţe principale, se realizează din fondurile persoanelor fizice şi au regim
de înălţime P, P + 1 etaj.
Prin Avizul nr. 6224/17.10.2001, Ministerul Culturii şi Cultelor a avizat favorabil nivelul minim al onorariului
pentru serviciile de proiectare, aşa cum a fost stabilit prin hotărârea Conferinţei Naţionale a Ordinului
Arhitecţilor din România.
Tabelele publicate sunt preluate din Metodologia de calcul al onorariilor conform Ordinului 11N/1994 al
MLPAT şi au valorile exprimate în Euro.
Colegiul Director al OAR a decis următoarele:
Tariful orar minimal T0 şi cota procentuală reprezentată de arhitectura din ansamblul proiectului se
calculează conform Metodologiei de calcul al onorariilor conform Ordinului 11N/1994 al MLPAT; Valorile
minime de investiţie C+I, exprimate în Euro/mp, fără TVA, recunoscute de către OAR sunt stabilite
conform Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicată, modificată şi completată de
OUG nr. 62/1998 si OUG nr. 15/1999.

-1-
Cote procentuale din valoarea de investiţie pentru proiectarea complexă a
clădirilor
Clasificarea clădirilor
Grupa I - Construcţii cu programe simple
Cuprinde: construcţii cu programe simple pentru clădiri publice, administrative, de învăţământ primar,
internate, creşe, puncte sanitare şi alte construcţii cu destinaţie simplă, temporară / provizorie, inclusiv
anexele funcţionale ale acestora.
Grupa II - Construcţii cu programe de locuit
Cuprinde: locuinţe sociale şi alte locuinţe
Grupa III - Construcţii destinate afacerilor curente
Cuprinde: construcţii cu cerinţe normale pentru clădiri cu funcţiuni comerciale, prestări servicii (agenţii
turistice, publicitare, case de oaspeţi, moteluri, hanuri), culturale, alimentaţie publică (bodegi, braserii,
birturi, cantine, economate)
Grupa IV - Construcţii cu programe complexe
Cuprinde: construcţii cu programe complexe în clădiri pentru sănătate (spitale, clinici, policlinici, baze de
tratament cu servicii tehnico-medicale, balneare sau de cură, sanatorii, laboratoare de specialitate,
institute medico-legale, de biologie, veterinare, băi publice, case de sănătate pentru bătrâni, orfani,
persoane cu handicap şi altele), cultură (teatre, cinematografe, săli de concert, biblioteci, muzee),
învăţământ (şcoli tehnice, licee, academii, universităţi), culte (mănăstiri, biserici, schituri, moschei,
sinagogi, crematorii), turism (hoteluri cu confort ridicat / cu cerinţe speciale), comerţ (mari magazine,
pavilioane, târguri si expoziţii, imobile birouri), sport (săli de sport, stadioane, piscine, complexe sportive),
funcţiuni publice (săli polivalente, tribunale, burse, bănci, ministere, clădiri administrative în mediu urban,
garaje etajate, gări, aerogări), clădiri plombe / cu contururi obligate
Grupa V - Construcţii cu specific tehnologic din sectorul de activitate public civil
Cuprinde: ateliere, laboratoare, hale, staţii de hidrofor, de aer comprimat, posturi trafo, staţii de redresare,
spaţii de depozitare având fluxuri tehnologice speciale, instalaţii anexe specifice lucrărilor de alimentare
cu apă, canalizare, termoficare, gaze (staţii de pompare, epurare, filtrare, demanganizare, bazine
decantor etc. ), lucrări de poduri, pasaje pietonale/rutiere, pasarele, galerii edilitare, subzidiri, ziduri de
sprijin, acoperiri şi protecţii de lucrări edilitare şi alte lucrări similare
Grupa VI - Construcţii şi instalaţii pentru centrale şi puncte termice
Grupa VII - Modernizări, amenajări, restaurări, renovări, reparaţii şi consolidări la construcţii existente
Consolidările clădirilor grav avariate de seisme, incendii, explozii de mare intensitate, se vor tarifa prin
aplicarea unei corecţii k de până la 1,30 la cota calculată pentru grupa VII.
Pentru clădirile monumente de arhitectură / cu valoare arhitecturală lucrările care se încadrează la grupa
VII se vor tarifa prin aplicarea unei corecţii k de până la 1,60 la cota calculată conform tabel 6.14.A.
Tariful grupei VII nu cuprinde: întocmirea releveelor, expertizarea construcţiilor existente, întocmirea unor
cercetări sau încercări de laborator asupra structurilor de rezistenţă existente, reproiectarea lucrărilor de
artă şi a celor care necesită detalii la scară mare, eventuale studii pentru punerea în valoare a
obiectivelor de patrimoniu.
Grupa VIII - Organizare de şantier pentru construcţii, instalaţii şi reţele
Tariful de bază se stabileşte prin cote procentuale aplicabile la valoarea de investiţie totală a lucrărilor, în
care se includ şi valorile dotărilor, aparaturii, utilajelor etc..
Tariful de baza rezultat conform cotelor din tabel 6.14.A se corectează, după caz, cu următorii factori de
influenţă specifici:
1,2 - la construcţii proiectate pe terenuri dificile de fundare,
1,1 - la construcţiile calculate pentru gradele seismice de la 7 până la 7,5,
1,15 - 1,2 - la construcţiile calculate pentru grade seismice mai mari de 7,5,
1,2 - 1,3 - la construcţiile pentru care calculele de asigurare la seisme se impun realizate şi în domeniul
postelastic,
1,4 - 1,8 - la clădirile foarte înalte (peste P + 12) proiectate în condiţii de unicat.
Tariful calculat conform tabel 6.14.A reactualizat reprezintă tariful unui proiect complex acoperind toate
fazele de proiectare şi toate specialităţile implicate în proiect, conform prevederilor Legii nr.10/1995
privind calitatea în construcţii, a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice.

-2-
Propunere pentru onorariul arhitecţilor
(sub sistemul de onorarii din România, Lege Ordin 11/1994 tabel Anexa 6.14 A Grupa VII restaurări)
pentru măsuri de reabilitare în cadrul Proiectului "Reabilitarea centrului istoric Sibiu / Hermannstadt"
1 2 3 4 5 6 7 8 9
% onorariu corespunzând fazei de proiectare

Estimarea
costurilor pentru
taxe de
Faza 1 Faza 2 Faza 3 autorizare în %,
costuri de costuri de construire Onorariu în % costuri de costuri de construire Fază Documentaţia de Dirigenţie de comparativ cu
construire (fără (fără TVA) din cu referire la construire (fără (fără TVA) până premergătoare celei autorizare, de şantier şi asistenţă costurile de
TVA) din în Lei costurile de TVA) până în Lei de proiectare execuţie şi licitaţie tehnică execuţie a
în EURO (curs 36.500 lei/EURO) construire în EURO (curs 36.500 lei/EURO) 25% din coloana 3 45 % din coloana 3 30 % din coloana 3 lucrărilor

22,0% 1.000 € 36.500.000 lei 5,50% 9,90% 6,60% 13,00%


1.000 € 36.500.000 lei 20,0% 2.000 € 73.000.000 lei 5,00% 9,00% 6,00% 8,00%
2.000 € 73.000.000 lei 20,0% 3.000 € 109.500.000 lei 5,00% 9,00% 6,00% 5,00%
3.000 € 109.500.000 lei 20,0% 4.000 € 146.000.000 lei 5,00% 9,00% 6,00% 4,00%
4.000 € 146.000.000 lei 18,0% 7.000 € 255.500.000 lei 4,50% 8,10% 5,40% 3,00%
7.000 € 255.500.000 lei 16,0% 10.000 € 365.000.000 lei 4,00% 7,20% 4,80% 2,50%
10.000 € 365.000.000 lei 14,0% 20.000 € 730.000.000 lei 3,50% 6,30% 4,20% 2,00%
20.000 € 730.000.000 lei 12,0% 30.000 € 1.095.000.000 lei 3,00% 5,40% 3,60% 1,75%
30.000 € 1.095.000.000 lei 11,0% 40.000 € 1.460.000.000 lei 2,75% 4,95% 3,30% 1,60%
40.000 € 1.460.000.000 lei 10,0% 54.000 € 1.971.000.000 lei 2,50% 4,50% 3,00% 1,55%
54.000 € 1.971.000.000 lei 9,7% 2,43% 4,37% 2,91% 1,50%