Sunteți pe pagina 1din 72

Revlată de cultură iatorică

Anul X· Nr. 9 (114)


aeptembrie 1976

<D @
Redactor 1ef (1) Vestigii tracice în România: monede dacice şi
CRISTIAN POPIŞTEANU cap de leu pe un disc-faleră de aur descoperit
Redactor tef adiund intr-un mormint traco-getic din secolul IV
NICOLAE MINEI t.e.n. - Muzeul din Olteniţa

Colegiul redactiei (1) a. Vas de argint aurit reprezentînd un cap


de bărbat, poate zeu - sec. IVi.e.n. (Peretu,
DUMITRU ALMAŞ jud. Teleorman); b. colier dacic din strmă de
CONSTANTIN ANTIP argint împletită; c, d, e. brăţară, coif şi
ADOLF ARMBRUSTER aplică, toate din aur - sec. IV î.e.n. (Băiceni,
VIRGIL CANDEA jud. Iaşi); f, g. coif de aur şi imaginea,
reprezentind sacrificarea unui animal, aflată
NICOLAE COPOIU , pe obrăzarul drept - sec. IV te.n. (Poiana
LUDOVIC DEMENY Coţofeneşti, jud. Prahova); h. aşa arăta in
TITU GEORGESCU momentul descoperirii disculfaleră înfăţişat
pe copertă. Macheta artistică, arhitect P. Carp
DINU C. GIURESCU (Al doilea Congres internaţional de tracologie,
ŞTEFAN PASCU p . 2)
M. PETRESCU-DIMBOVITA (!) Doi mari voievozi ai ţărilor române : Mircea
ŞTEFAN ŞTEFANESCU cel Bătrîn ...
<ID ... şi Alexandru cel Bun (Oşteni viteji- diplo-
maţi Iscusiţi, p. 20)

AL DOILEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE TRACOLOGIE


Un moment de inalti semnificaţie ştiinţifici ...................... . . .. . . .. . . 2
Mari personalltiţi ale lumii trace. Burebista, Deceneu, Decebal: RADU VULPE . .. . 3
Oamenii pAmintului nu şi-au pirisft ţara: GHEORGHE BICHIR .. .. ... . 10
VIaţa cotldfani ta traci: H. M. D AN OV ................................... . tt
Din Urartu in Danemarca- prin Tracia: T.G.E. POWELL ...... . . .. . .. ...... . 14
Inceputuri de civilizaţie in sud-estul Europei: M. GARASANIN, 1. NE STOR ... . 16
Neamuri fi triburi traci ce: C. PREDA . . ........... .. ........... . .. . . . ... . 18

Mircea cel Bitrin, Alexandru cel Bun - oşteni viteji, diplomaţi i sc usiţ i:
N . GRI GORAŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 20
Februarie-martie 1866. Atitudinea marilor puteri faţi de evenimentele de la
Bucureşti: N. COPOIU . .. ........ .. ......... . .. . . . ............ . .... . 26
Revista turci H ayat Tarih Mecmuasi despre Vlad Ţepeş ......... . ......... .. . 33
Celor care au reinviat vitejia strămoşească: FLOR!AN TUCĂ . . .... .. . . ....... . 35
Memoria regimentelor: IOAN A URSU .. . .. ............. . ............ ... . . 36
O lume cu care romAnii aveau de mult contacte: VIRGIL CÂNDEA ...... . . . .. . 40
Sub steagul lui Emellan Pugaciov: VIKTOR BUGANOV . ........... . .... . . .. . 44
Pe drumul reallzirii statutul unitar naţional rom ân: 1. G. DUCA .... . ........ . 47
Alexandria - metropola dintre două miri: EMIL! A TOMESCU ........... . ... . 52
Austria 1925-1934. Tunuri pe străzile Vienei: G.E.R. GEDYE . .. . .. . ....... . . 56
e Cărţi sosite la redacţie ••• 34 e Po şta Magazin istoric ••• 62 e Concursul
Magazin istoric, ediţia 1975••• 63
AL
- un moment ele·--

La primul Congres internaţional de tra- Astfel, nu e desigur tnttmpl ător faptul că.,
cologie, desUşurat la Sofia în iulie 19721 , pentru desfăşurarea lucrărilor celui de-al
s-a l uat hotărîrea ca următorul congres să. doilea Congres internaţional de tracologie,
aibă. loc la Bucureşti. Acum, după. patru ani, au fost alese meleagurile lui Burebista şi
tracologii români şi străini se reînttlnesc într- Decebal. Poporul României socialiste găzdu ieş­
un forum internaţional , pentru a-şi împărtăşi te, în capitala sa, această. m anifestare prest i-
cele mai noi rezultate obţinute în descifrarea gioasă - pusă. sub patronaj ul de onoare al pre-
fascinantelor manifestări ale unei civilizaţii şedintelui ţării, tovarăşul Nicolae Ceauşesc u
care nu a apus fără. urme, ci a stat la baza - avtnd credinţa că. identificarea unor
altora, născute, din această. tulpină. viguroasă., noi şi noi filiaţii comune va întări sentimen-
în spaţiul bal cano - dună.rean . latorla tracilor a tele de p rietenie şi de respect reciproc care
constituit şi constituie un teren fertil pentru leagă. pe urmaşii de azi ai tracilor .
cercetările Istorice, arheologice, pentru stu- Constituită. ca domeniu de cercetare rela-
dierea unor moştenlrl străvechi, prin care tiv recent, t racologia are, în ţara noastră, vechi
popoarele acestei zone se inrudesc, desclnzind ş i bune tradiţii, numărînd printre precursorii
din acelaşi indeplrtaţi strlmotl comuni. ei de prestigiu istorici ca B .P . Hasdeu, Gr.
U rm aş direct al p;eto-dacilor - cel mal Tocilescu sau N. Densuşianu 2 • Fireşte, stadiul
viteji şi mai drepţi dintre traci, cum i-a carac- dezvoltării ştiinţifice pe care 1-au ilustrat
terizat Herodot - popor ul român se mlndreş­ u nii ca aceştia nu a permis cercetări foarte
te a n umăra în rtndul acestor st rămoşi care adînci, ci mai mult acumulări de date şi ma-
sînt şi ai săi, ori numai ai săi, personalităţi ca teriale, asociaţii de idei, comparaţii , deducţii
regii Burebista ş i D ecebal, iscusiti comandanţi - şi multe dintre acestea s-au verificat ul-
de oşti, dipl omaţi vestiţi, dar nu mai puţin terior, s-au nuanţat şi s-au îmbogăţit . De
adevăraţi părinţi a i patriei lor, organizatori la aceşti precursori romant ici, care au înlo-
şi apărători ai poporului pe care 1-au condus. cuit şi anticipat săpătura arheologică. prin in-
Istoria a vrut ca, aşa cum înaintaşii lor fusese- tuiţia şi larga lor viziune istorică., de la înce-
ră. confruntaţi cu oşti l e lui Darius şi Alexandru pătorii arheolo~iei clasice - strălu cit repre-
cel Mare, şi ei să. se ridice şi să. strălu cească. zentată. de Vasile Pârvan şi de elevii pe care
în faţa altor personalităţi ale lumii antice, i-a format şcoala sa de nivel european - şi pînă
cum au fost marele strateg şi tactician roman în zilele noastre, eforturile istoricilor româ ni
Caius Iulius Caesar şi împăratul Traian, p ent r u descifrarea străvechii m oşteniri tracice
"cel m ai bun principe" ( Optt.rnus Prlnceps) s-au înzecit, s-au î ns ut it poate şi, datorită
al Romei. lor, avem azi o Imagine noul d e~ pre aceşti
In infruntarea militară. dintre ei, romanii strltuclţl inaintaş l al no ştri din veacuri atit
i-a u biruit pe d aci ; d ar , cum spune Pârvan, de indeplrtate. C unoaşte m bine viaţa lor ma-
,.biruinţa e fiica înfrîngerii. Cea dintii biruinţă. terială., modul de trai , co nstrucţiile, meş te­
şugurile, armamentul ; se d ezvălu i e, t reptat,
a fost nu a celui ce a doborît pe un altul
noi aspecte ale vieţii lor spirituale, manifes-
[ ...] , ci a celui care, doborit, s-a ridicat ... ".
tările artistice, formele de organizare politică
Şi din înfrîngerea dacilor s-a născut o biruinţă..
şi soc i ală ; rămîn mai puţin înţelese cred inţele
Această. biruinţă. de neşters în istorie este religioase, obiceiurile, ritualurile - tot ceea
poporul român, care poartă. cu aceeaşi mîn- ce a lăsat urme materiale foarte precare. Dar
drie, în însuşi numele său, pecetea adîncă. a şi î n acest domeniu, etnografii, folclori şt ii ,
R omei. ist oricii religiilor, punind in fun cţ iun e intre-
• Vezi :u agazl n Istoric, nr. 7/1972. • Vezi :Magazin Istoric, nr. 3/t 976.

2
L DE TR MYi~i 1

ficatie ~ lrnit trace
Prof. dr. docent RADU VULPE

Personalitatea cea mai mlreaţl din hdorla


gul arsenal al ştiinţei lor, vor putea discerne tuturor tracllor1 a fost, firi tndolall, getul
aspecte noi , aşa cum, cu adînca sa eru d i ţie Burebista2 care, in cursul secolului 1 l.e.n.,
asupra antichităţii , Mircea E liade, savant de a unit sub conducerea sa toate triburlle geto-
renume mondial, ur maşul lui Nicolae Iorga dacea, realizind o ampll formaţiune politici ce
la Sorbona, a utoritate necontestată în materie se intindea spre vest pinl la marginile Boemiel
şi pinl in mijlocul Panonlel, spre nord
de istorie a religiilor, a ridicat, prin studiile şi pinl in Galiţia, spre rlslrlt pe tot ţlrmul
cărţi le sale, atîtea colţuri ale vălulu i greu care Pontului Euxln, de la Olbla (la limanul
acoperă acest e aspecte ale vieţii s trămoşilor Bugulul) pinl la Apollonia (Sozopol, In Bul-
noş tri de demult. garia), iar spre sud pinl in llirla ti ptnl la
De la i nceput ul apari ţiei sale, Magazin munţii Balcani. A fost o operl grandloaal, prin
Istoric a acordat lumi i t racilor o atenţi e deo- care, deti n-a durat decit atit cit a trllt genialul
el creator, s-a inscris in Istoria tracllor de nor•
sebită şi constantă, publicînd pînă acum peste cea mai remarcabili pagini. Cu toate acestea,
50 articole consacrate acestei lumi şi civili- izvoarele antice care se referi la Burebista sint
zaţiei ei. In î ntîmpinarea celui de-al doilea puţine şi sumare, ceea ce nu ne lngldule al
Congres internaţional de t racologie, revista avem o Idee precisi despre portretul alu fizic
noastră. a înfăţi şat cititorilor să i noi şi inte-
fi moral, llsindu-ne Insi putinţa sl-1 deducem
geniul politic şi militar doar din extraordlnarele
resante momente desprinse din evolu ţia stu - sale fapte şi din considerabilul rol pe care 1-a
diilor din acest compart iment al ist oriei, jucat In Istoria generali a timpului alu. Clei
intre care, dicţi on ar ul istoric al t riburilor acest rege unificator al neamului alu atit de
intins a fost şi un rlzbolnic temut, invlngltor
t racice, realizat cu concursul celor mai com- al celţllor din Europa Centrali, protector al
petenţi tracologi români, se înscrie ca o v alo- cetlţUor elenice din Pontul Sting, aliat al lui
roasă con tri b u ţie şti inţi fică la cu n o aşterea Pompelus in rlzbolul civil impotriva lui Caeaar.
mai amănu nţ i tă a pop ulaţi i lor care au stat la
baza procesului de etnogeneză în spaţiul O armată de
balcano-d un ărean. Evocarea marilor p~rsona-
1 ităţi ale lumii t racice, nord şi sud-du nărene, 200 000 osta'l
trecerea i n revistă a celor mai de seamă rea- Insu ş irile lui au trebuit să fie pe măsura
li zăr i in domeniul tracologiei şi a celor mai grandioaselor sale realizări, care denotă o
semnificative aspecte ale moşten i r i i tracice puternică autoritate, un dinamism neobosit,
o largă viziu ne politică, o neobiş nu ită dest oi-
au putut arăta cititorilor atit im portanţa nicie militară, o i scu s i nţă măiastră, tn sftrşit,
civilizaţiei tracice in desfăşurarea istori că din tot ceea c e condiţionează personalitatea unui
"sp aţiu l tracic", cit şi interesul pe care lumea excepţional condu cător. I n scurta p rezenta re
şti i nţi fică il man ifestă faţă de efort urile închi-
pe care i-o face istoricul şi geograful grec Stra-
bo n, cu comp e te nţa unui contemporan bine
n ate descifrării civ ili zaţii lor originare. informat şi demn de toată increderea, ni se
Alăt ur i de istoricii româ ni, de întregul spune că acest "bărbat get " (aner Gites) -
nostru popor, Magazin istoric priveşte cel de-al provenind deci din uni unea de t riburi din
doilea Congres internaţ i on al de tracologie cu Cîmpia Dun ării, afi rm ată ş i mai inainte attt
de glorios - de i ndată ce a aj uns tn fruntea
convi ngerea fe r mă că, prin dezbaterile sale
geţi lor să i , i-a d isciplinat prin ex ~rciţii mili-
şti i n ţi fice, vom cunoaşte şi înţelege mai bine
t a re, pr in c u mpătare ş i prin porunci straşn ice,
pe înaintaşii noştri şi, pri n aceasta, pe noi
î nş ine . 1 Vezi 1\l agazln htorlc, nr . 7/ 1976.
• Vezi Magazin Istoric, nr. 4/1969.
G. S. ' Vezi Magazin tstorlr, n r. 1/ 1976.
ca, de pildă, stîrpirea viţei de vie şi abţinerea
de la vm şi astfel şi-a creat o puternică armată,
cu ajutorul căreia a izbutit să săvîrşească uimi-
toarele sale acţiuni. Tot de la Strabon aflăm
că, in felul acesta, el a ajuns în scurtă vreme
să realizeze o uriaşă domnie, cuprinzînd pe toţi
geţii şi dacii, că şi-a întins stăpînirea peste cei
mai mulţi dintre vecinii acestora - cu deo-
sebire peste formaţiunile t;eltice de la Dunărea
de Mijloc, pe care le-a zdrobit în lupte - că
ti ingrijorase şi pe romani prin desele sale ex-
pediţii prădalnice asupra Iliriei şi Macedoniei,
dar că, in cele din urmă, a fost răsturnat prin-
tr-un complot al unora dintre asociaţii săi
şi că, după moartea lui, vasta unitate geto-
dacă pe care o infăptuise s-a destrămat in
patru formaţii separate. Autorul antic ne
informează, de asemenea, că Burebista ar fi
putut dispune oricînd de o forţă de 200 000
ostaşi, cifră care nu este deloc exagerată în
raport cu marea extensiune a teritoriilor stă­
pînite de el.
Dar Strabon nu spune totul. El trece sub
tăcere multe alte fapte in legătură cu acest
rege. Astfel, nu de la el, ci de la Dion Chry-
sostomos, un retor grec din epoca lui Domiţian,
care a călătorit tn ţara dacilor, aflăm că Bu-
rebista supusese toate cetăţile greceşti de pe
coasta de apus a Mării Negre, ceea ce este exce- •
lent confirmat prin inscripţii şi prin constatări
arheologice.
Printre aceste documente directe, preţioase C~a. mai mdrea(d 7>t'rsona.litale din istoria. tracilor:
Burebista. (i.n. viziunea. pictorului Gh. P(Jtraşcu). Acl'st
ştiri despre marele rege get ne oferă cu deose- Tt'ge unificator al neamului sdu a. rost aliat al lui PompeittS
bire o importantă inscripţie de la Dionysopo- (p. 5, dreapta) şi adversar al lui Caesar (p. 5, stinga) ,
lis (Balcic, in Bulgaria), reprezentînd un decret care l-a. considerat o graotl amenintare J)entru Roma
onorific prin care acest oraş pontic răsplăteşte
pe un cetăţean al său, Acornion, pentru meritul înflorire şi pentru asimilarea influenţelor elenis-
de a fi condus o solie, pe cheltuială proprie şi tice, atît de prioritară calitativ faţă de alte
in repetate rinduri, mai intii pe lîngă un prede- staţiuni geto-dace din acel timp, atît de
cesor anonim al lui Burebista - poate chiar potrivită, prin poziţia sa centrală pentru o
tatăl lui - pe care 1-a intilnit în localitatea reşedinţă a şefului triburilor getice de la
de reşedinţă Argedava, apoi pe lîngă Burebista Dunărea de Jos, încît ideea identificării sale
însuşi, care intre timp devenise "cel dintii cu Argedava dinas tiei lui Burebista se impune
şi cel mai ma.re dintre regii din Tracia", "stă­ atenţiei ca cea mai concordantă dintre ipote-
pînind toată ţara de dincolo de Dunăre [adică zele din stadiul actual al cunoştinţelorl.
de la nord de fluviu] şi de dincoace [adică din
Dobrogea şi din nordul Bulgarieil".
Argedava, capitala lui Burebista ş i a prede-
cesorilor săi geţi, neatestată de alte izvoare, Alianţa cu Pompeius
se afla probabil pe rîul Argeş, al cărui nume
autentic getic trebuie să fi sunat cam ca azi: In lumea geto-dacă, frămîntată atunci de
Argesis (după bunele argumente formulate apropierea puterii romane, care, instalată do
de tnvăţatul Vasile Pâ.rvan), forma Ordessos, un secol in Macedonia işi consolida dominaţia
transmisă de Herodot, nereprezentind decît in Balcani urmind să-şi stabil ească graniţa
o denaturare de transcriere greco-scitică. Fapt pe linia Dunării, se simţea nevoia unei strîn-
este că valea Argeşului, constituind atunci geri a rindurilor pentru a face faţă acestei
o axă principală a circulaţiei economice dintre ameninţări. Condusă acum de o personalitate
oraşele pontice şi centrul Daciei, se afla toc-
s uperior inzestrată, vechea uniun e a triburilor
mai în direcţia cea mai firească pentru calea getice se prezenta drept cea mai puternică,
unei solii pornite de la Dionysopolis spre regele cea mai indicată pentru a polariza solida ri-
get. Pe de altă parte, cercetările arheologice
tatea triburilor geto-dace în totalitatea lor.
au scos la lumină, în bazinul acestei văi, o
Pentru a le realiza unirea, Burebista a avut
serie de aşezări getice care dovedesc o remar-
mai puţin nevoie de forţă decit de persuasiune.
cabilă înflorire chiar in sec. II-I î.e.n., cores-
punzind epocii lui Burebista şi a înaintaşilor • N'ol nu credem el localllalca \ ' l<'ul! Arcldova,
săi. Mai ales cetăţ uia de la Popeşti , pe malul dlnlr-o in cripţi c romana. recent. desr.opcrlU\ la HIR-
drept al Argeşului, nu d eparte d e Buc-ureş ti , lria, ar avea vreo l cgl\tură cu Arf(edava lul Bure bl s la,
precum aceasta n-ar<> nici c u ArcldMo de la Vărădia .
apare atît de caracteristi c ă pentru această rn .Canal, pomenllă de Ptole meu ŞI de IUnerarll.

4
1
(

Pe lîngă iminenţa primejdiei romane, opera sa ajutorului militar oferit de regele get, să-i
de unificare a fost înlesnită şi d P. împrejurarea recunoască acestuia întinsele cucenn să­
că nenumărate triburi fuseseră mai dinainte vîrşite. Dar decisiva victorie a lui Caesar de
concentrate in cele patru uniuni regionale po- la Pharsalus avea să se producă peste mai
menite de Strabon. puţin de două luni, înainte ca trupele getice
Două dintre aceste uniuni erau cele cunoscute: să fi avut timp să intervin ă pe un teatru de
a geţilor din şes şi a d acilor din munţii Transil- război atit de îndepărtat. Cu toate acestea,
vaniei. Celelalte două trebuie să fie presupuse ameninţarea getică era socotită la Roma atît
de ambele părţi ale Carpaţilor nordici, pe de de gravă, încît învingătorul de la Pharsalus
o parte în Maramureş şi Slovacia, pe de alta
in Galiţia şi Moldova. Odată realizată condu- era hotărît s-o preîntîmpine, pregătind o mare
expediţie asupra Daci ei. O considerabilă ar-
cerea lor unică de către regele get, au putut fi
mată romană era concentrată în Macedonia
r ezolvate radical problemele externe ale fi e-
căreia dintre ele, prin războaie împotriva cel-
în acest scop şi Caesar era tocmai pe punctul
ţilor din Europa Centrală şi prin supunerea
de a porni spre Dunăre în momentul cind,
bogatelor oraşe elenice din Pontul Stîng. la idele lui martie din anul 44 î.e.n., a fost
Toate ţările dunărene, de la cursul superior asasinat. Expediţia, care trebuia să ducă la
a l fluviului pînă la mare, formau acum un un rezultat radical, n-a mai avut loc.
adevărat imperiu getic. Dar trupele pregătite împotriva lui Bure-
Inscripţia lui Acornion ne mai dă şti ri va-
bista reprezentau o forţă impunătoare, care
loroase despre atitudinea lui Burebista faţă putea fi folosită şi după moartea lui Caesar.
de m arile evenimente care zguduiau lumea Cel mai indicat pentru a o comanda părea
romană în vremea lui. ln plină desfăşurare Marcus Antonius, fostul adjunct al dictato-
a războiului civil dintre Caius Iulius Caesar şi rului asasinat. Numai că Senatul roman,
Pompeius, în anul 48 î.e.n., curînd după dominat de ucigaşii acestuia, nu-l vedea cu
trecătoarea înfrîngere a lui Caesar la Dyrrha- ochi buni nici pe Antonius. De aceea a hotărît
chium (Durazzo, Durres, în Albania), Bure- să schimbe planul lui Caesar, renunţînd la
bista 1-a trimis la Heraclea Lyncestis (Bito- războiul împotriva geţilvr şi punînd armata

lia, în Iugoslavia) pe Acornion, devenit din Macedonia sub comanda lui Dolabella
diplomatul său, pentru a negocia o alianţă pentru o expediţie in Orient, impotriva parţi­
cu Pompeius, care se învoia ca, în schimbul lor. Atunci, partizanii lui Marcus Antonius
1

au răsptndit zvonul alarmant că geţii lui


Burebista invadaserl Mac.donia. Opinia pu-
blică, speriatA., a cerut să i se tncredinţeze lui
Antonius sarcina de a face faţA. primejdiei.
Bănuitor, Senatul a trimis repede o delegaţie
la faţa locului pentru a verifica zvonul, care,
La morile succese politice şi militare ale lui tn urma cercetării, s-a dovedit fals. Cu toate
Burebisto o importontd contribuţie o adus sfet- acestea, panica produsă la Roma era attt de
nicul sdu apropiat, marele preot Deceneu (De- mare şi teama de Burebista attt de puternici.
coineos, Decoeneus). Eficacitatea outoritdţii sale - mai ales că delegaţii tntorşi din Macedonia
spirituale apare uşor de 1nţeles docd ţinem seama precizaserl că, dacl invazia geticl. Inel. nu
de i mportanţa covtrşitoore o credinţelor reli- se produsese, nu părea totuşi mai puţin imi-
gioase tn stadiul de atunci al societdţii geto-doce. nentă - tnctt Senatul s-a văzut silit si treacl.
Nu vom insista prea omdnunţit asupra acestei
persono litdţi, deoarece om moi avut prilejul peste orice rezerve şi să-i acorde lui Marcus
s-o facem tn paginile revistei Magazin istoric1 . Antonius comanda cerută, intrind astfel tn
Ne vom limita la cttevo consideraţii privind in cursa acestuia. Antonius, odatA. ajuns tn
special portretul sdu moral, aşa cum reiese din fruntea armatei respective, tn loc s-o foloseascA.
eminentul sdu rol istoric. pentru scopurile prevăzute, a adus-o tn Italia
Tn oford de stimularea energiilor getice, De- pentru a Incepe al doilea război civil.
ceneu trebuie sd fi contribuit considerabil , cu
prestigiul sdu, la unirea tuturor triburilor geto-
doce sub conducerea regelui get. Reuşita acestei
opere, chior docd n-o fost troinicd , impune De la Araedava la
concluzia cd Deceneu n-o fost numai deţinătorul
unei tnolte demn i tdţi socerdotole , core de la sine Sarmizesetusa

ti conferea o more trecere foţd de mase, ci o
personalitate tot otft de dototd ca şi Burebisto. Regla
A fost un odevdrot vizionar politic, core, prevd-
ztnd şi el imin enţo primejdiei romane, o Tnţeles D e fapt, Burebista nu se putea gtndi la
cd geto-docii vor putea s-o prevind numai prin vreo invazie tn acel moment, deoarece, ca şi
unire, iar pentru o realiza oceostd unire o avut străluci ţii săi adversari Caesar şi Marcus Anto-
norocul sd gdseoscd un militar de valoarea extro- nius, era şi el preocupat să-şi consolideze statul.
ordinord o lui Burebisto, energic şi luminat, core
gtndeo la acelaşi tnolt nivel. Dealtfel puţin timp după moartea lui Caesar
• 1

Dor Deceneu nu aparţinea uniunii de triburi şi el a avut o soartă asemănătoare, fiind răs-
de la Dundreo de jos, unde domnise la 1nceput turnat şi, desigur, suprimat (amlnunt pe care
Burebisto, ci, dupd cum otestd Dion Chrysos- Strabon nu-l precizează) de o conspiraţie.
tomos2, o sosit din oltd parte la curtea regelui
get. Desigur, el nu putea veni decit de la sonctuo- Odată ajuns tn fruntea marelui stat centra-
rul lui Zomolxis de pe mun tele Cogoionon, din lizat pe care tl realizase, el a plecat din
ţara dacilor (pe tndlţimeo Sormizegetusei Regio). reşedinţa sa de origine de la şes, Argedava,
1nceputul colobordrii sale cu Burebisto trebuie
sd fi tnsemnot chior unirea triburilor doce din pentru a tntemeia una nouă Ungă sanctuarul
Transilvania cu acelea ale geţilor dunăreni, dacic al lui Deceneu, de la Sarmizegetusa
primul pas şi cel moi decisiv din Tntregul proces Regia (Grădiştea Muncelului), pe tnălţimile
al morii unificdri geto-doce. O confirmare o fap- inexpugnabile ale unui masiv din munţii
tului cd Deceneu n-o fost un personaj exclusiv
socerdotol, ci o exercitat totodotd o putere politicd, Transilvan iei.
de conducdtor al dacilor sdi, ne-o oferd chior Trecerea meteorică a acestei eminente persQ-
succesorul sdu şi , desigur: ruda sa opropiotd, nalitlţi prin istorie a avut consecinţe adtnci
Comosicus , core o fost concomitent more-preot şi
rege . iar centralizarea realizatA. de el a pus temeliile
Dupd cddereo lui Burebisto, Deceneu n-o putut statului geto-dac, a favorizat o intensA. cir-
sd tmpiedice dezmembrarea operei la core colo- culaţie economică interregională, ceea ce a
borose ottt de hotdrttor, fie pentru cd era prea dus la o rapidă şi uniformA. răsptndire a
bătrtn, fie cd poate nici nu moi exista. Tn schimb,
din formaţia regionold docicd pe core el o repre·· formelor culturii getice pe toatA. vastitatea
zencose, se va dezvolta statul dac, o cdru, teritoriilor carpato-danubiene de sub auto-
dinastie, tnceputd cu el şi cu Comosicus, va ritatea lui . El a fixat centrul de greutate
continua prin Coryllus , Scorilo (probabil diferit
de precedentul) şi Duros, pînd la Decebol3 • al lumii geto-dace in munţii dacilor. Dupl că­
derea lui, uniunea geticl de la şes, de unde el
1
Vezi 1\fagazln latorle, nr. 611970.
• tn Iordanes, Getlea. pornise, se va eclipsa tn favoarea st atului dac,
• C. Datcovlclu , Daetea, Cluj, 1970; H. Dalcovlclu, a cărui coeziune, cimentatl de el, nu va Inceta
Dacia de la Bureblst a la eueertrea romanA, Cluj,
1972. de a se tntlri plnl la eroicele dovezi de vred-
nicie ale lui Decebal.

6
potrivit pentru atac ori pentru retragere
meşter t.n a întinde curse, ager tn luptă, ştiind
deopotnvă să folosească o bi ru inţA. şi să iasă
cu bine dintr-o înfrîngere; drept care m ultl
vreme a fost pentru romani un adversar de
temut" . Iar cel mai expresiv dintre chipurile
sale sculpt~te în difer_itele scene de pe Co-
lumna Tra~ană, cel dm scena luptei de la
Augustus, primul implrat roman, a stator- Tapae confirmă întru totul aceastl caract eri-
nicit graniţa imperiului de-a lungul intre- zare, tnfăţişîndu-1 vioi, inteligent, energic,
hotărît, demn de slăvitul său renume.
gului curs al Dunirll, dupl ce, in 29-28 i.e.n.,
generalul alu Llcfnlus Crassus purtase grele Specultnd cu abilitate intempestiva !nain-
lupte impotriva unei fnvazfl bastarne in tare a armatei lui Fuscus prin Banatul actual
Balcani şi infrinsese rezistenţa regilor gef1 Dece.bal a reuşit s-o surprindă tntr-o poziţi~
nepnelnică. şi s-o nimicească intr-o luptă tn
Dapyx şi 2. yraxes, ultimii aplrltorl al 1 -
bertlţll geţflor din Dobrogea. In schimb, un care tn suş1 comandantul roman şi-a aflat
moa~ea. A fost unul din dezastrele de pomină
alt rege get, Roles, din plrţfle de vest ale
Moeslel, il ajutase pe proconsulul roman sufenţe. de ~omani tn isto~ia lor, iar pentru
impotriva bastarnllor. vredmcta lUI Decebal, o afirmare din cele mai
strălucite.
Stat ul dac din Transilvania, considerabil Regele d~c nu s-a grăbit să-şi exploateze
intirlt sub urmaşii lui Deceneu, devenise, succesul pnntr-o nouă invazie tn provinciile
mal ales in cursul sec. 1 e.n., o putere deosebit romane, u.nde ar. fi riscat să şi-1 compro mită
de amenlnţitoare pentru graniţa romani de fără neces1tate, .ci,. tnţel~pt, a căutat să p rofite
pe linia Dunlrll, pe care o domina atit prin de m~rele presbgtu obţmut, pentru a- ş i t ntări
poziţia sa in masivul Carpaţilor, cit şi prin forţele
autontat~a ~n interioru_ l ţăr ii sale şi pentru a-şi
sale organizate. Incursiunile sivirşlte de daci atrage abaţ1 tn extenor, dtndu-şi seama că
nellnlşteau mereu provinciile romane. Incer- resursele imperiului erau uriaşe şi că t rebuia
carea implratulul Vespaslan de a-1 menţine
tn echilibru prin plata unor subsldll nu putea
fi decit o mlsurl provizorie. 1mplratul DomJ- Lu ptdtori daci
ţlan refuzind al sporeascA acest preţ al plclf
cumplrate, aşa cum cereau dacii, aceştia
au atacat pe neaşteptate provincia Moesla,
in 85 e.n., zdrobind o armati romani in frunte
cu tnsuşf comandantul el OppJus Sablnus.
Domfţlan s-a grlbit sl reactioneze, trlmfţind
peste Dunire, in Dacia, o alti armatl, sub co-
manda prefectului pretoriului Cornellus Fuscus.
Pentru prima dati, dacU s-au vizut atacaU
de romani in propria lor ţarl. Regele lor de
atunci, Duras, numit de unele izvoare şi Dlur-
paneus, aocotindu-se prea bitrin pentru a face
raţl situaţiei grele, a renunţat la tron in favoa-
rea nepotului alu de frate, Decebal, al clruf
plrlnte, Scorllo, domnise mal inainte de Duras.
Dupl normele de succesiune la tron, uzltate la
daci, ca şi la tracll de sud, la macedoneni, la
celţl şi la alte popoare lndo-europene, unul rege
nu-l urma propriul fiu, el o rudi mal in virsti,
de obicei un frate sau un nepot de frate (suc-
cesiune agnatlcll).

Inteligent, energic,
hotă rit
Personalitate înzestrată cu minunate însu-
şiri militare şi politice, noul rege al dacilor
s-a dovedit la înălţimea tmprej urărilor hotă­
rîtoare cu care neamul său avea să fie con-
fruntat. Istoricul roman Cassius Dio, intr-una
din puţinele ştiri păstrate din acel timp, ne
descrie portretul moral al lui Decebal in
următoarele cuvinte: "Era uimitor în intoc-
mi~ea planurilor de război şi in realizarea lor,
pnceput in alegerea momentului celui mai
1
Vezl Magazin latorlc, nr. 8/ 1976.
Un plan demn de cei
mai iluştri strategi
După minuţioase şi indelungate pregătiri,
în anul 101 romanii au declarat război daci-
lor, fără nici o provocare din partea lui Dece-
bal. Deşi Traian se afla in cea mai favorabilă
situaţie strategică, neavind nici o complicaţie
pe alte frontiere, dispunind de forţe covîrşi­
toare, excelent puse la punct şi comandate de
un militar de valoarea lui, n-a obţinut victoria
decit după două grele războaie, duse în de-
cursul a şase ani cu eforturi şi riscu ri enorme.
Împăratul roman a trebuit să infrunte asprele
condiţii geografice ale teatrului de operaţii
din munţii Transilvaniei, vitejia şi tăria mo-
rală a poporului dac2 şi, mai presus de toate,
energia şi isteţimea de spirit a lui Decebal.
Departe de a aştepta pasiv primejdia, regele
dac a căutat să s uplinească inferioritatea cate-
gorică a forţelor sale prin manevre ingenioase
şi cutezătoare. Reuşind să iasă din izolare şi
să obţină alianţa triburilor războinice ale
dacilor din Carpaţii nordici, ale sarmaţilor
şi ale burilor germaniei din Maramureş3, a
făurit un plan strategic de amplă concepţie,
Decebal: rege al dacilor. tnzeslrat cu minuna li' in.suşiri demn de cei mai iluştri strategi ai antichităţi~:
mililllrt şi politice
în timp ce impunătoarele forţe romane se vor fi
angajat adînc în munţii Daciei, îndepărtîndu­
să urmeze o nouă ofensivă a lui Domiţian. se de bazele lor, aliaţii lui Decebal urmau, după
Ceea ce curind s-a şi tnţtmplat. Formînd o indi caţiile lui, să dea o lovitură de surpriză
nouă armată, împăratul a încredinţat-o consu- la. Dunărea de Jos, năpustindu-se asupra pro-
larului Tettius Iulia.nus, care, în anul 89, a vinciilor balcanice pentru a intercepta comu-
pătruns în Dacia, izbut~n~ să învi~~ă rezis- nicaţiile lui Traian cu interiorul imperiului
tenţa întîlnită. Dar cu. pnle]ul a~estUI ms~cces şi a-Hncercui. Rezultatul ar fi fost împrăştierea
Decebal şi-a dovedit deosebtta capacitate forţelor romane, favorizarea unei contraofen-
militară căci a izbutit cu îndemînare să reducă sive a regelui dac şi, în cele din urmă, o dezas-
urmării~ înfrîngerii şi să înt~rzie înaintar~a truoasă tnfrîn~ere romană. Momentul potrivit
ioamică. Fină la urmă , luhanus a reuştt, era toiul iermi, cînd Dunărea îngheţa. Pînă
totuşi, să se apropie de Sarmizegetusa Regia: atunci, înaintarea romanilor in munţi trebuia
capitala regelui dac, pe muntele saoctuarulut să fie tntîrziată cît mai mult.
de altădată al lui Deceneu. Decebal s-a hotărît O parte a planului lui Decebal a reuşit.
atunci să intre în tratative, mai ales că situa- Iarna, cu fatala intrerupere a operaţiilor, a
ţia dificilă a lui. Domiţia_n. pe alte frontiere î~ venit înainte ca Traian să fi dobîndit un rezul-
per mitea să obţmă condtţule uşoare ale unet tat decisiv. Şi, deodată, în mijlocul anotimpu-
păei de compromis, la care împăratul roman lui geros, împăratul a fost grav alarmat de
a fost nevoit să consimtă. Regele dac se re: şti rea că masele aliaţilor septentrionali ai lui
cunoştea clientull imperi~lu~ în schimb~! unu1 Decebal, după ce străbătuseră Moldova, tre-
stipendiu fixat de romam şt al -~nor a]utoar_e cuseră Dunărea în l\1oesia Inferioară, atacînd
in meşteri pentru construcţu de ceiăţ~. slabele garnizoane romane şi indreptîndu-se
Pentru formalitatea închinării, el s-a fent primejdios spre pasurile Balcanilor. Pe nesim-
să se prezinte direct in faţa împărat~lu_i învin- ţite, iniţiativa operaţiilor le fusese sm ulsă
gător, ci 1-a trimis pe fraţele său Dtegts_. care, romanilor de iscusitul lor adversar, al cărui
ca moştenitor prezumptiv al tronulUI dac, plan a fost aplicat cu exactitate.
putea lua angaJamente valabile. In cea mai mare grabă, Traian a trebuit
încheiată în asemenea condiţii echivoce,
să se adapteze la neprevăzuta situaţie. Lăsînd
pacea a nemulţumit opinia publică din Roma:
o parte din trupe în munţi pentru păstrarea
Prosperarca rapidă a statului lui Decebal ŞI
poziţiilor cucerite, pe celelalte le-a transportat
consolidarea forţelor dace, prin înseşi contri-
buţiile plătite de romani, le pricinuiau acestora
spre noul front. Grosul forţelor transdanu-
biene a fost intimpinat în sudul Dobrogei, la
sumbre preocupări. De aceea, o dată venit la
tron, în anul 98, împăratul Traian şi-a propus
să părăsească politica clientelară a lui Domi-
1 Vezi l\ta~nzlnIstorie. nr. 6/J9i6.
• Popula~i e din seria triburilor sueblce (marcomanll
ţian şi să suprime radical acest focar de îngri- cvazll) care se rl1qptncli eră cte-a lungul Cehoslovaciei
jorări.- actuale, ajungind pinl1 tn nordul naclel. Durll slnt
pomeni ţi de Cas~lu Dlo c'\ aliaţi al lui DPCCbal şi apar
JIC metopele de la Adamclisi cu infăţi~art>a caracteris-
• Dep~ndent
de autoritatea Romei, cu conditia de tic sueblcă descri să de Tacit. Vezi ::Uagnzln 1 torlc.
a fi protejat de aceasta. nr. 'l2/1973 şi 3/19i't.

8
1
Adamclisi de azi, unde s-a da t cea mai singe- cele mai tntinse focare d e latinitate din tot
roasă bătălie a războiului. Cu preţul unor imperiul. Dar răsunătorul renume al celui din
imense jertfe şi primejdii, la un moment găsin­ urmă apărător al fiinţei şi libertăţii dacilor
du-se chiar foarte aproape de catastrofă, n-avea să piară niciodată. ti vor prelungi de-a
Traian a izbutit tn cele din urmă să ct ştige lungul mileniilor dramatica şi glorioasa epopee
o victorie salvatoare, care, spulberînd ultima înscrisă în marmura Columnei Traiane din
mare speranţă a lui Decebal, a făcut }?e împă­ inima Romei• şi înţelesul adtnc al Trofeului
ratul roman stăpîn pe soarta războmlui, re- de pe cîmpul de luptă de la Adamclisi,
dîndu-i libertatea de acţiune. O biruinţă do- care, înălţate spre a slăvi biruinţa lui
bîndită în acelaşi timp de regele dac asupra Traian, evocă tot atît de mult geniul marelui
trupelor romane rămase în munţi devenise învins. Căci numai măiestria acestuia 1-a
zadarnică. Sorţii războiu lui se întorseseră purtat pe impăratul roman pînă în stepa Do-
hotărît împotriva sa. Revenind imediat în brogei, silindu-! să-şi pună acolo in cumpăna
Dacia, Traian, cu toate forţele sale reunite, sorţii renumele şi viaţa . Dar mai presus de
a reluat operaţiile din jurul Sarmizegetusei. toate aceste nepieritoare şi grandioase măr­
Du pă o vară întreagă de lupte crîncene turii documentare, răsunătorul renume al lui
1 pentru cucerirea fiecărui munte fortificat, Decebal ca şi cel al ilustrului său învingător
soldaţii romani s-au văzut, în sfî rşit, în faţa Traian vor fi perpetuate ve~nic de poporul
capitalei lui Decebal, care, lipsit de altă român, strălucit ş i vrednic urmaş al celor "mai
perspectivă, a trebuit să ceară p ace. Impă­ viteji ş i mai drepţi dintre traci" şi al
ratul roman, el însuşi la capătul puterilor străbunilor romani, popor care a
1 după trei campanii neîntrerupte, i-a acor- păstrat şi ridicat moştenirea culturii
dat-o, dar impuntndu-i condiţii foarte grele materiale ş i spirituale a geto-daci-
de dezarmare. lor, a romanităţii orientale, pe cul-
De fapt, pacea n-a durat decît doi ani , fiind mile civilizaţiei socialist e a vremuri-
privită de ambele părţi doar ca un armistiţiu . lor noastre.
Traian se pregătea intens pentru un nou răz­
boi, iar Decebal, întrevăzind catastrofa ce se \ Vezi Magazin lstortc, nr. 5/l 973.
apropia, s-a văzut silit să inca! ce condiţiile înlăn­
ţuitoare ale pactului. In anul 105, pentru a-şi
asigura avantajul surprizei, a luat el iniţiativa
ostilităţilor, dar fără succes. Lipsit de aliaţi,
care tl părăsiseră, şi covîrşit de superioritatea
zdrobitoare a forţelor romane, nu i-a mai ră­
mas dectt h otărî rea de a se apăra cu disperare
între zidurile Sarmizegetuse1 asediate. Rezis-
tînd cu bravură la toate asalturile, cetatea
sacră a dacilor n-a căzut decît după ce, pro-
viziile de apă sleindu-se, ultimii ei apărători
s-au prăbuşit, sftrşiţi de sete.
In cea din urmă clipă, Decebal, însoţit de o
ceată de nobili, a izbutit să se strecoare printre
rîndurile asediatorilor, îndrepttndu-se în goana 1mpdratul Traian,
a c4rui biruintd
cailor către mijlocul Transilvaniei, cu gîndul evocll geniul
de a organiza noi focare de rezistenţă. Urmă­ marelui tnuins
rindu-l, cavaleria romană 1-a ajuns şi, izo-
lindu-1 de tovarăşii săi, 1-a înconjurat, căutînd
să-1 prindă viu, potrivit ordinului lui Traian,
care voia să-1 ducă la Roma pentru a-i împo-
dobi triumful. Dar, cu un gest de sublimă
mîndrie, înainte ca decurionul călăreţilor
romani să-I apuce de braţ, viteazul rege şi-a
retezat beregata cu pumnalul său curb. Acest
ofiţer roman, pe numele său Tiberius Clau-
dius Maximus, a cărui pi atră funerară s-a
descoperit de curind la Philippi, în Macedo-
nia, n -a mai putut duce lui Traian decît
capul eroicului rege dac1 • După ce a fost
arătat trupelor romane, macabru} trofeu a
fost trimis la Roma spre a fi expus pe Scările
Gemonii, pentru ca întregul popor al Urbei
să se convingă că a scăpat de temutul şi
superbul său duşman .
Odată cu Decebal s-a năruit şi statul său .
Daci a a fost transformată în provincie ro-
mană, devenind în scurt timp unul dintre

1
Vezi Maguln latorte, nr . 6/t974.
pămtntul vechii Dacii. Asemenea cer-
Dacia lui Burebista si 1
Decebal pe
cetări au arătat că geto-dacii romanizaţi au
continuat să trăiască alături de nou veniţii,
colonişţi. şi soldaţi . ro~ani. Amintim, spre
exempliftcare, aşezările Şl necropolele din sec.
II-III e.n., de la Soporul de Cîmpie (jud. Cluj),

tii ŞI-AU PlRlsn


Obreja (jud. Alba), Locusteni (jud. Dolj) etc.
Materialele arheologice descoperite în aceste
locuri, ca şi în multe altele, arată că avem
de-a face cu daci romanizaţi. Subliniem faptul
TARA că la Slimnic, jud. Sibiu, a fost descoperită.
o aşezare care atestă o continuitate de locuire
neîntreruptă (la Inceput dacică şi apQi daco-
or. GHEORGHE BICHIR romană) din sec. II î.e.n. pînă în sec. III e.n.
Prezenţa populaţiei dacic~ este atestată şi tn
Dupl moartea lui Burebfsta ( 44 i.e.n.), oraşe (Apulum, N,a p9ca, Sucidava etc.) şi
teritoriul stlpinft de geto-dact s-a restrins, chiar tn castre; peste tot, ceramica dacică
datorftl presiunii exercitate de sarmaţl in est apare alături de produsele romane.
ti vest, de unele neamuri germanice in nord Persistenţa populaţiei dacice este indicată
ti nord-vest ti de romani in sud, cel din urml şi. da to~onimia Şl hidronimia (numele de ape)
llxindu-ti chiar graniţa atlpinirlf lor pe Du- dm Dac1a romană, care au rămas tn cea mai
nlre. Dar tf in terltorffle ocupate de aceste mare parte dacice. Astfel, marea majoritate
seminţii, parte din populaţia geto-dacl a rl- a oraşe1or din Dacia şi-au păstrat numele autoh-
mat pe loc ti a continuat si trlfascl allturf tone: Apulum, Napoca, Potaf11a, Alburnua,
de nou venflff, ata cum arati descoperirile Tibfacum, Dferna, Drobeta; de asemenea, loca-
arheologice lcute in Cimpfa ungarl, in estul lităţile terminate tn geticul dava: Sucfdava,
Slovaciei tf tn alte locuri. Burfdava, Cumfdava, PfroboFJdava, Capldava.
In secolul I e.n., ctnd geto-dacii erau stă­ Semnificativ este şi fa,Ptul că fosta capita1ă
ptni absoluţi pe teritoriul Daciei dintre Tyras a Daciei a căpătat tn timpul stăptnirii romane
(Nistru) şi Tisia (Tisa), au ajuns să se impună numele de Ulpfa Trafana Sarmfzegetuaa, ca o
din nou pe plan politic şi militar tn timpul vi- recunoaştere oficială a prezenţei dacilor tn
teazului re~e Decebal, care a luptat pentru fosta reşedinţă a regilor daci.
libertatea Şl independenţa poporului său ptnă In ceea ce priveşte hidronimia, notăm că
la jertfa supremă. denumirile rîurilor mai importante şi-au con-
Dau strălucire şi măreţie civilizaţiei dacice servat, de asemenea, originea lor dacă:
cetăţile cu ziduri de piatră şi enigmaticele Donarfs (Dunărea) , Alutus (Oltul), Marfa
sanctuare circulare sau patrulatere, care nu (Mureşul), Samus (Someşul), Ordesaoa (Arge-
mai stnt caracteristice doar Capitalei- Sarmi- şul), Pyretos-Porota (Prutul) etc. De la cine
zegetusa Regia- ci şi altor loc un, ca Piatra Crai- ar fi preluat romanii aceste denumiri dacă
vii tn jud. Alba, Polovraci în jud. Gorj, Bitca populaţia dacic~ at fi fost exterminată tn
Doamnei, 11ngă Piatra Neamţ. De altfel, pe te- timpul războaielor din anii 101-106, aşa cum
ritoriul Moldovei, la Cotnari, tn jud. Iaşi, s-a susţin roeslerienii?
constatat că traco-geţii construiau cetăţi de Identificarea culturii daco-romane pe tot
piatră şi tntr-o epocă mai veche. cuprinsul Daciei constituie rezultatul cel mai
In tot spaţiul carpato-danubian, în perioa- concret şi mai preţios al continuităţii geto-da-
da Burebista-Decebal, avem de-a face cu o cilor alături de romani, factori fundamentali
singu ră cultură, unitară in ceea ce priveşte ai etnogenezei poporului româ.n.
atlt latura ei materială, cît şi cea spirituală. Cercetările arheologice efectuate tn special
Arheologic, s-a dovedit că materialele (eera- în ultimele două decenii, arată că populaţia
mica, uneltele etc.) descoperite în Transilvania, daco-romană a continuat să locuiască netn-
Moldova, Muntenia, Oltenia sau Banat, stnt trerupt teritoriul Daciei şi după retragerea
identice sau aproape identice, atit ca formă aureliană, attt în vechile oraşe daco-romane
ctt şi ca tehnică de lucru. Identice sînt cre- ctt şi tn mediul rura1. Mai mult, tn sudul
dinţE-le, superstiţiile, ritul şi ritualul funerar Daciei, de-a lungul Dunării, st.ăptnirea ro-
folosite. Acest lucru demonstrează că s-a mană, retntărită în timpul lui Constantin
produs o profundă sinteză etno-culturală, cel Mare, a durat ,Pînă tn sec. VI e.n., ~a
care a făcut ca deosebirile dintre diferite cum atestă descopenrile de la Sucidava (Celet),
triburi şi uniuni tribale de origine geto-dacă Drobeta-Turnu Severin şi din alte locuri,
care asimilaseră şi diverse grupuri de popu: iar Dobrogea a rămas romană ptnă la în-
laţii străine să dispară. ceputul sec. VII e.n .
Războaiele daco-romane din anii 101-106, Deşi administraţia romană s-a retras tn
crearea provinciei romane Dacia tn anul 106 271, schimburile economice şi culturale cu
şi aducerea de colonişti romani a u constituit imperiul au continuat neintrerupt, moneda
punctul de plecare al unei noi sinteze etno- romană circulînd în toată Dacia. Populaţia
culturale pe aceeaşi vatră locuită de mai daco-romană de rind n-.a regretat plecarea
~ine de două milenii de geto-daci; această nouă autorităţilor romane, deoarece tn lipsa lor
smteză a dus la formarea poporului româ.n. n-a mai avut de plătit impozite şi alte dări.
Cercetări le arheologice din ultima vreme au Semnificative în acest sens, stnt informaţiile
infirmat acele teze care căutau să conteste păstrate la scriitorul antic Salvianua, care
continuitatea şi autohtonia poporului româ.n spune: "intr-un glas se roagl ţlranfl romani

10
1
ai-llaae a tril cu barbarii•••". Iată, deci, motive
tn plus pentru care oamenii pâmtntului nu Â..,anprunie.-ă
şi-au p!râsit ţara.
Dar roeslerienii n-au susţinut numai dispa- editorială
riţia geto-dacilor ~i apoi a daco-romanilor din
Dacia Traian!, cx şi a dacilor liberi, rlmaşi
tn afara graniţelor Imperiului roman. D~p~
aceşti istorici, zona extracarpaticl a Daciei,
ca şi vestul ei, ar fi rămas pradă. "barbarilor",
locul autohtonilor fiind luat, tn primele secole
ale erei noastre, de populaţii sarmatice (ia~i­
gii, roxolanii, alanii) ş i de neam germaruc.
Aceste aserţiuni au fost infirmate de
cercetările arheologice, care au dovedit el
VIAP
dacii liberi au locuit intens, tn sec. II-IV
e.n., şi teritoriul dacic netncorp_oraţ Impe- LA
riului roman. Se cunosc astăzi cuca 400
aşez!ri şi necropole aparţintnd dacilor liberi.
Cultura materială a acestora ne este cu-
noscută tn vestul Daciei prin aşezările de
H. M.DANOV
tip Stntana-Arad şi Medieşul Aurit tn Istoricul bulgar Hrlato M. Danov a-a niacut
sudul ţării (Muntenia),prin cultura Militari- la Plovdlv, tn anul 1908, fi a flcut studii de
Chilia tn est, tntre Carpaţi şi Tyras (Nistru) Istorie veche fi filologie clasici la Universitatea
prin cultura carpică, iar tn nord-est, tn ~!rţil~ din VIena. Din anul 1946 funcţlone•zi ca pro-
Bucovinei şi ~aliţiei, prin cultur~ Lipiţ~, ai fesor la Catedra de Istorie universali veche a
clrei purtăton au fost oostobocn 1 • Umtară Unlversltlţfl din Sofia. A participat la nume-
tn ceea ce priveşte fondul autohton dacic, roase reuniuni şi congrese Internaţionale fi
cultura materială a dacilor liberi a fost puter- este autor al mal multor lucrirl.
nic influenţată de romani. Descoperirile arhe~: Studiile sale I-au ficut cunoscut fi apreciat
logice arată el tn sec. II-III e.n. nu sa~aţu in cercurile ştiinţifice de speclallta e. Ultima
şi goţii au dominat zona extr3-?arpat1că . a lucrare - Tracia veche, tn cura de apariţie
Daciei, care nu fâcea. parte dm Impenul in limba romlnl la Editura Ştiinţifici fi
roman, ci carpll1, cei mai puternici dintre Enciclopedici din Bucureşti - se ocupi mal
dacii liberi. Pentru a ilustra acest lucru, notăm ales de Istoria tracllor de la sud de Dunire,
că pe teritoriul Moldovei dintre Carpaţi şi
conţlnind insi şi unele referiri la tracil nord-
Prut se cunosc morminte sarmatice tn numai dunAreni. Lucrarea, o slntezl valoroul, eate
38 puncte, iar vestigii ale carpilor tn circa bazati pe ultimele cercetlrl.
230 locuri.
Săpăturile arheologice pe care le-am efec-
Pentru cititorii revistei Magazin istoric am
tuat tn ultima vreme la Stolniceni-Rm. Vtlcea, selectat citeva fragmente din caplţ~lul lnt~~
ca şi unele descoperiri mai vechi, cum stnt tu lat: Unele aspecte ale ~ezvoltăru cult~ru
cele de la Cipău-Gtrla (j ud. Mureş), arată că, spirituale la vechii trac1, de la sfirşttul
sec. IX ptnă la tnceput.ul sec. V t.e.n.
după retragerea administraţiei !o~ane di~
Dacia, cei care au pătruns pe tentonul fostex Titlul fi subtitlurile aparţin redacţiei.
provincii au fost dacii liberi din est (carpii) Prof. C. VELICHI
şi cei din vest, şi nu goţii, aşa cum au susţi­
nut unii cercetători străini.
Sensibili şi receptivi la influenţa romană,
tntr-o măsură mai mare dectt alţi "barbari", Sa straluceasca mereu
dacii liberi au asimilat treptat numeroase prin bravura lor
grupuri de populaţii migratoare. Pătrunztnd
pe teritoriul fostelor provincii romane Dacia Anumite pasaje din ~omer. stnt o dovad~
şi Scythia Minor, ei au revitalizat elementul convingătoare, că vechil greci, ca educaton,
daco-roman şi I-au făcut să reziste şi să iasă n-au avut motive să manifeste dispreţ faţă
victorios din confruntarea cu neamurile ger- de vecinii lor traci. Nu există nici un fel de
manice şi alţi migratori. Ei au cunoscut şi indicii şi nici argumente convingătoare pen-
romanitatea şi "barbaria", optind, ptnă la tru a se crede că în acea vreme (P.erioada demo-
urmă, tn favoarea celei dintii. craţiei militare) ar fi existat ~Iferenţieri eset;t-
Problema continuităţii populaţiei autoh- ţiale tn ceea ce se putea num1 atunc1 educaţ_te
tone la nord de Dunăre, tn sec. IV-VI e.n., la aristocraţii greci şi la tracii de rang nobtl.
este indisolubil legată de continuarea proce- Şi la unii şi la ceilalţi grija principală se indrep-
sului de romanizare a Intregului teritoriu car- ta spre creş terea şi ingrijirea copiilor tn aşa
pato-danubian, deoarece procesul de romani- •
mod încît să se dezvolte sănătoşi şi clliţi,
zare nu a incetat odată cu părâsirea Daciei pent~u ca după acee.a, să-~i tnsuşească . t~
de către autorităţile romane, ci s-a continuat primul rind arta mihtară Şl dar.ul vorbuu
ptnă spre sfîrşitul sec. VI şi inceputul sec. (retorica de mai ttrziu), precum Şl unele cu:
VII, cind sinteza daco-romană poate fi soco- noştinţe muzicale. Numai astfel, atît la elent
tită încheiată prin apariţia poporului român. cît ş i la traci, tinerii nobili erau in stare să
1
Vezl Malf&zln tatorlc, nr. 4/1976 . corespundă exigenţelor aristocraţiei din pe-
• Vezi 1\laguin .L&torlc, nr. 2/ t976. rioada democraţiei militare : " să strălucească

'
mereu prin bravura lor ş i să întreacă pe cei- ale poetului grec Oppianos (sec. II e.n.),
lalţi semeni tn luptă". referitoare la pescuit şi Ia vtnarea delfinilor
Unii conducători de triburi trace sînt pre- de către traci in Marea Neagră şi tn Marea.
zentaţi tn eposul homeric ca personalităţi Egee. Mai înainte, H erodot descrisese nu
care, prin structura lor morală şi culturală, mai puţin pitoresc pescuitul cu coşuri, prac-
nu se deosebeau cu nimic de cei eleni. Astfel, ticat dţ locuitorii aşezărilor lacustre de pe
p e cîmpul de bătălie de sub zidurile Troiei, lacul Butkovo. Pescuitul era o meserie, dar
elenii luptau contra şefului trac Acamante, după greci şi o artă, ale cărei procedee şi
ce le amintea, nu numai prin prestanţă, ci şi metode se transmiteau la vechii traci din
prin bărbăţie, de zeul războiului, Ares. ln generaţie tn generaţie. ·
llfada sînt clar sub1iniate bărbăţia şi calită­ Creşterea. cailor la traci includea "dresajul"
ţile militare şi ale altor căpetenii trace, ca, şi "călăria" (prima expresie se găseşte foarte
de exemplu, Peiroos sau Rhesos. ln acelaşi des la Homer, ctnd vorbeşte despre traci).
timp trebuie evidenţiate manifestările de Grija pentru aceste indeletniciri constituia
vitejie ale tracilor de rind, mai cu seamă cînd o parte iml><>rtantă în educaţia prin muncă
luptau pentru apărarea pămîntului şi a vetre- a. băieţilor ŞI, în primul rind, a tinerilor nobili
lor lor. traci. Dintr-o odă a marelui liric grec Anacreon,
Tot la Homer găsim indicii că, in afară dedicată frumosului său armăsar trac, aflăm
de bravura şi bărbăţia manifestate in luptă,
tracii posedau şi elementele de bază ale unei
educaţii morale, manifestată pregnant in
umanitatea şi grija faţă de acei străi ni, bol-
navi sau răniţi, căzuţi pe pămîntul lor. În
acest sens este caracteristic episodul legendar
al lecuirii zeului Hefaistos, care căz u se pe
pămîntul lor şi se răni se la picior.
Cu toată bogăţia ţinuturilor vechi trace
care, comparate cu cele elene, făceau poeţilor
greci timpurii o impresie uneori exagerată,
traiul tracilor din vremea aceea nu era chiar
atit de uşor . Iată de ce părinţii , în special
taţii, se îngrijeau ca progeniturile lor de se~
bărbătesc să fie crescute şi educa.te ca ostaş1
viteji, rezistenţt, ş t , in acel aşi timp, apţi
pentru muncă. tn sarcina agricultorilor că­
deau mai ales treburile aratulUI. semănatulu1
adunărn recoltei, creşterii vitelor, construini
l oc uinţelor, intr-un cuvint, grija p entru satis-
facerea necesităţilor de bază ale vieţii. Pentru
toate aceste activităţi erau pregătiţi cei
care trăiau la sate. Diferenţi erile sociale, ori-
cit de pronunţate ar fi fost in vremea aceea,
nu puteau anula cerinţa ca şi fiii de n obili să-şi .,DivinuL ctntdret" Orfeu
tn s u şească unele deprinderi necesare efectuării
lu crărilor agricole de bază.
că nobilii traci îşi tnvăţau de mici copiii sâ
dreseze caii lor de rasă, frumoş i şi iuţi, şi să- i
călărească cu iscusinţă.
Micii gospodari
Cele mat timpurii date despre m odul de Un epitet pent111 femeile trace:
viaţă al tracilor şi al populaţiilor vecine cu
ei se datorează lui H erodot. harnice
In familia tracă, tatăl î i indruma pe băieţi
spre o variată activitate fizică incă de la Rolul educativ al muncii, şi anume al
virsta de 5-6 ani şi pînă la intrarea. lor în muncii fizice, a fost menţionat pentru prima
perioada adolescenţei. De dezvoltarea Şl edu- dată tn literatura greacă veche. Hesiod este
carea fe telor se ocupa mama. Remarcăm, ca primul autor care, tn vestitul său poem Munci
o trăsătură esenţială a dezvoltăr ii societăţii şi zile, a. exprimat ideea că munca nu este
trace, faptul că fata era învăţată să execute, ruşinoasă, numai lenevia fiind aceea care
la rtnd cu băiatul, chiar şi cele mai grele înjoseşte pe om. O concepţie simi lară despre
munci din agricultură şi creşterea vitelor - muncă o aveau şi tracii, tn special masele
cele două ramuri de bază ale economiei vechi- oamenilor de rtnd. Trecuse abia. un secol de
lor traci. Tinerii erau · obişnuiţi de mici cînd H esiod îşi scrisese poemul Munci f i zile
să aducă apă, sa taie şi să care lemnele din
~i H erodot caracteriza femeile p eone şi trace
pădurea apropiată, să muncească pe ogor.
Cei care trăiau în vecinătatea rîurilor, lacu- drept ergatJdes, adică "muncitoare", "harnice".
rilor· sau mărilor , erau învăţaţi să pescuiască Acest epitet nu a fost folosit pentru nici
sau să vîneze dclfini. Ilustrative in această un ·p opor din antichitate de către vreun alt
privinţă sînt pitoreştile descrieri versificat e autor grec.

12
,
Cu.. toată ~~rnici~ ei proverbi~, situaţia
femeu la vechil trac1 era, aşa cum arată izvoa·
rele antic~, f!>~te grea. ~ fată, era total supu·
să tatălm et, tar ca soţ1e, bărbatului care o
cump~ra apr?ape ca pe o sclavă . Femeile
ţărarulor traci se aflau tntr-o situaţie şi mai
grea. Importante din acest punct de vedere
~înt mărturiile unui filozof şi scriitor din p rima
Jumătate a sec. IV t.e.n. E ste vorba de Platon.
In Legile .sale! e~ subliniază că la traci, ca şi
la alte .tnbun Şl popoare negreceşti, femeia
era obligată să muncească pămtntul, să pă­
z~ască turm~le de vite şi .să execute o parte
din cele ma1 grele munc1 domestice.
Ţintnd seama de toate acestea, este mai
uşo! ~ă tnţelegem, p~ de. o parte, concepţiile
P.esim t~ te ale unor tnbun trace faţă de viaţă
ŞI, ma1 ales, faţă de soarta noului născut
iar pe de alta, dispreţul faţă de moarte. Hero~
d~t relatează, de exemplu, că la trausi, un
tnb trac care locuia la ~st de cursul mijlociu
al rtului Nestos, exista obiceiul de a-i jeli pe
nou născuţi şi a-i ferici pe cei care mureau. · Protectoare a femeilor, zeit4 a lunii şi a p4durilor, Bendia
Era~ jelite poate m~ al~s fetele, rudele prun- a11ea, la traci, atributele cu care grecii o tnueatiaer4 pe
cului aduntndu-se Şl tnşirtnd toate nenoroci- Artemi8, iar romanii pe Diana
rile, relele şi suferinţele care tl aşteptau s-ar putea presupune că una dintre distracţiile
tn viaţă. Cei morţi erau fericiţi, deoarece preferate ale..c;,opiilor la vechii traci era jocul
moartea punea capăt chinurilor şi suferinţelor "de-a soldafn .
lor pe pămtnt. Fără a mai face alte paralele, La traci, mstruirea vlăstarelor nobile pen-
amintim doar că şi aztecii din Mexic aveau tru a deveni luptători încercaţi şi, tn spe-
asemenea obiceiuri. cial, conducători de care de luptă trebuie
să fi decurs tntr-o formă asemănătoare celei
la care a fost supus Antioh fiul lui N estort
curse de care şi cintece pentru a ctştiga cursa de care organizată de
Un rol important tn educaţia pe care o Ahile tn jurul rugului pe care u rma să fie ars
primeau fiii vechilor traci tn copilărie şi tn trupul lui Patroclu 1 • Este unul din cele mai
primii ani ai adolescenţei tl aveau jocurile. vechi exemple - poate chiar unicul tn lite-
Despre aceste indeletniciri ale copiilor din ratura greacă - reprezentind o ilustrare clară
Tracia nu avem relatări scrise. Dar din dansu- a celui mai insemnat element din educaţia
rile şi jocurile de război ale adolescenţilor copiilor şi tinerilor nobili greci tn acea epocă.
şi ale tinerilor bărbaţi, care mimau tn mare Tot după Homer, şi regele trac Rhesos, ca
măsură pregăt irea de război, lupta, ofensiva, şi ceilalţi basilei traci, posedau ptnă la desă­
atacul, defensiva, uciderea inamicului etc., vîrşire arta de a-şi conduce carele ferecate cu
aur. fn consecinţă, nu este greu de admis-
că la nobilii traci pregătirea de luptă decurgea
I magine inepiral4 din principalele ocupatii .ale vechilor tn forme foarte asemănătoare celor arătate
traci : agricultura (li cre(lterea vitelor
tn Cintul XXIII al llladel.
Un rol important tn educaţia copiilor şi
tinerilor nobili greci il aveau arta orato.
rică {retorica) şi muzica. Numeroasele măr­
turii din poemele homerice constituie o bază
suficientă pentru a putea considera că şi
tinerii nobili traci erau iniţiaţi tn arta re-
toricii. De exemplu, nobilul peon Asteropaios
care, după propriile lui cuvinte, se născuse
pe malul largului riu Axios (Vardar), a dat
dovadă de nu mai puţină iscusinţă retorică
decit adversarul său Ahile. Deprinderea con-
ducătorilor de triburi trace de a se purta tn
societate şi de a se exprima adecvat tn ocazii
oficiale şi solemne rezultă din operele unor
autori mai ttrzii. Această abilitate ~resupune
tnsă tradiţii şi exerciţii cu rădăctni tntr-o
per ioadă anterioară. Astfel, o deprindere re-
marcabilă de a se manifesta firesc şi tn forma
cuvenită faţă de sotiile străine se con stată

1 Nestor - erou favorit al lut Homer, Important


personaJ al războiului trotan.
• Patroclu - unul dintre eroll llladel, ucis tntr-o
lupt! Impotriva trolenllor.
In cuvintarea prin care regele trac Seuthes II
s-a adresat generalului Atenian Xenofon !nain-
te de a tn~e tratativele cu acesta. Aceeaşi
abilitate, deşt Intr-o altă formă de exprimare!
apare şi tn cuvintele cu care se adresează lu1
Seuthes II unul din tracii de rtnd, atunci ctnd
aduce darurile ln timpul banchetului dat tn
ARCA
onoarea lui Xenofon şi a ofiţerilor săi.
De o deosebită apreciere se bucura la traci
muzica adică cel d~al treilea element im-
portant al educaţiei COJ?iilor şi a tinerilor
- TRACIA
greci. Numeroase stnt ştirile cuprinse In h~­
crările scriitorilor antici, greci şi roman1,
despre minunatul ctntăreţ trac Orfeu, despre ,
predecesorul său, Thamyris, precum şi despre T. G.. E. POWELL
vestitul muzicant Linos care, după o veche
tradiţie scrisă, ar fi fost frate!~ lui O~eu.
Faima de CfUe se bucura muz1cantul trac Cercetltorul englez T.G.E. Powetl (1916-
Linos dăruit de zei" cu arta de a ctnta la 1975), pinl de curind profesor la Universi-
harfă, "o aflăm din scrierile şi legendele tatea din Llverpool, este cunoscut pentru pre-
greceşti. Potrivit acestora, Linos a fost oc\lflrlle sale In problemele prelstorlel euro-
profesorul de muzică al lui Hercule şi al pene din mllenllle 11 fi J t.e.n. fi, mal cu seaml,
fratelui său Iphicles. Hercule, lnsă, s-ar fi pentru studiile de arheologie celtlcl. Clutind
ară.tat "nerece~tiv", deoarec~. nu-i plăcea rlspunsurl pentru originea unor elemente
muzica. Ba mat mult, tnfurnndu-se odată rlslrltene In arta ctltlcl, Powell a studiat
peste măsură, pentru că. nu putuse !~da ceea arta abemenJdl fi cea din regiunile traclce,
ce i se predase, 1-a uc1s pe nefencttul său susţlnind punctul de vedere dupl care lumea
profesor de muzică, du~ă cum spune legenda, traci (Inclusiv geto-dacl) a jucat un rol de-
lovindu-! tn cap . ~u ~ra. .. terminant In transferarea cltre occident a
Potrivit relatăru lut Xenofon, lupţătorn unor stiluri artistice proprii Asiel Miel. In
traci tşi executau dansul de luptă ,,naţional" acest sena, cercetltorul englez a studiat fi
intontnd ctntecul regelui Sitalkes, şefu_! sta- materiale descoperite pe teritoriul patriei
tului odrişilor1 , P.e yremea..ctn~ acesta: .atinsese noastre.
culmea tntinderu Şl puteru lut. Tracn cunoş­ In lucararea pe care o prezentlm mal jos,
teau lnsă şi acţiunea liniştitoare a muzicii. From Urartu to Gundestrup : the Agency of
După cum afirmă oratorul ~i istoricul grec Tbracian Metal-Work (,,De la Urartu la Gundea-
Theopompos. geţii, rudele Şl vecinii direcţi trup prin Intermediul orfevrlrlel traclce"),
ai tracilor [de sud]~ aveau obiceiul să trii~tită Powell tncearcl si expiJce caracterul fi ori-
soli fentru tratative de pace, care rec1tau ginea elementelor stilistice predomlnante in
textu mesajului tn sunete de citeră.. Nu există compoziţia decorulul de pe faimosul cazan
nici o tndoială că acţiunea tnnobilatoare şi de bronz de la Gundestrup (Danemarca).
liniştitoare a muzicii. a fost uţilizată ş~ tn edu- Cunoscuti de m~ltl vreme, descoperirea de la
caţia copiilor vechilor tract, aceştia pose-
Gundestrup - datind de la sfirtltul secolului
dtnd uneori tn cea mai lnaltă măsură, arta 11 sau Inceputul sec. 1 i.e.n. - a suscitat un
muzi~ală. Oare Orfeu, "divinul ctntăreţ" viu Interes fi nu mal puţine discuţii asupra
trac n-a fost tn stare să facă ptnă şi arborii originii unor elemente de vldlt caracter ar-
sl-şi plece virfurile tn faţa ~a. să mişte p~e­ bale oriental (animale fantastice etc.), a lco-
trele şi să tmbltnzească antmalele sălbatice nograflel - cu paralele in zona din jurul Mlrll
cu ctntecele acompaniate la liră? Negre - care nu poate fi nicicum explicati
La vechii traci muzica nu se r educea doar prin arta celtlcl, greco-celtlcl sau celto-ro-
la arta lui Thamyris, a lui Orfeu, a lui Linos manl. Dupl Powell, cazanul descoperit la
şi a altor "născuţi .din .zei" - tn . ~e~tat~ Gundestrup este punctul termlnua al unei
clntăreţi şi muzicanţ1 pe JUmătate ~ttiet :- CI lungi evoluţii de elemente de atU fi de motive
era Inainte de toate, larg răsptndttă pnntre cu punct de pornire In arta regatului antic
nu~eroasele triburi. Multe mărturii transmise Urartu, regat· distrus de cltre asirieni pe la
din antichitate ne lncredinţează că tocmai mijlocul sec. VIII t.e.n. In urma acestui
tracii din popor erau aceia care preţu~a~. art~ eveniment, metterll fi negustorii urartlenl
muzicală străduindu-se, după pos1bthtăţi, a-au dlspersat In toatl Asia Miel, Iar tehnica
sl contribuie la perfecţionarea ei. Euphorion, lor artlstlcl fi stilul lucrlrllor lor a ajuns, prin
unul din poeţii de vază ai epocii elenistice, .n~ Intermediul neguţltorllor greci fi etruscl, In
relateaz~ contribuţia la dezvoltarea muztcn Europa. Inaintarea spre apus a Imperiului
a acestot oameni umili. De la el ştim că persan, respectiv cucerirea Anatolfel fi pltrun-
doi traci din tribul maedilor, anume Seuthes derea pertllor in Peninsula Balcanici, a con-
şi Rhonakes, au născocit un fluier ciobănesc tribuit, de asemenea, la transmiterea unor ele-
cu o singur~ ţeavă (~~ut! ca~al~ .. ~uphorion mente din arta orientului. Acest fapt este
fiind unul dtntre poeţn ce1 mai e1tiţ1 ln epoca acceptat de mulţi cercetltorl modernl. Meritul
elenistică, această relatare are o deosebită lui Powell este de a fi accentuat rolul prepon-
importanţă . derent al culturii trace, atit In receptlvltatea
laţi de aceastl artl, cit fi ca factor Intermediar
1 V~l Mapaln Uterle, nr. 7 şt 8/t 976. Jn transmiterea spre apus a stllurllor orientale.

14
In cele ce urmeazi, reproducem din lucra- mai mult dectt cu cea greacă, etruscă sau sci-
rea lui Powell fragmente ce prezlntl, dupl tă, de asemenea produse ale influenţei orien-
pirerea noastrl, un 1nteres pentru grupuri talizante. Dintre toate piesele pe care le avem
mal largi de cititori de la noi. Pentru a conserva la dispoziţie, cupele de argint se pretează
coerenţa textului in urma acţiunii de selec- cel mai bine la stabilirea unui diagnostic.
ţionare a fracmentelor am flcut unele omi- Attt in ceea ce priveşte forma lor, ctt şi subiec-
IJunl fi adaptirl. tul decorului ele pot fi comparate cu cuP.ele
Titlul aparţine redacţiei Magazin istoric. tnalte de aur şi de argint de la Amlaă, Marlik şi
Dr. Alexandru VULPE cu alte descoperiri iraniene, dattnd din sec.
IX sau VIII t.e.n . Aceste vechi piese de metal,
cu o formă suplă şi lucrate tngrijit, animalele
ce le decorează, naturale şi mitice, redate prin
ciocănire ~i avtnd blănurile executate cu mare
Inainte de sflrşitul sec. VI t.e.n. a avut
fineţe pnn cizelare, chenarele cu motive
loc un eveniment care a dat o nouă vigoare
stilurilor artistice orientalizante din lumea abstracte, toate trăsăturile lor caracteristice
greacă şi "barbară" 1 din sud~estul Europei.
ne pun la dispoziţie o impresionantă serie de
Cadrul acestui eveniment n constituie marea prototipuri. Dar, tn veacurile ce s-aa scurs
expediţie a lui Darius I impotriva sciţilor,
intre confecţionarea acestor piese şi a celor
din 513~512 t.e.n., lnfiinţarea pe teritoriul de la Agighiol, stilul a fost mult deteriorat [...].
tracic, ca urmare a acestei expediţii, a sa- Nu se poate, totuşi, nega tndemtnarea meşte­
trapiei persane a Traciei şi, in cele din urmă, rilor care au lucrat piesele de artă tracă [...].
Prezenţa persană a contribuit, aşadar, la for-
sftrşitul ocupaţiei ahemenide, sub Xerxes, in
480-479 [...]. In orice ca.Z, cei 30 ani de pre- marea unei arte indigene, exemplificată la
zenţă ahemenidă şi prada lmbelşugată tre-
Agighiol, in a cărei structură se regăsesc sti-
cută prin mtinile "barbarilor" cu prilejul re-
luri vechi iraniene.
tragerii lui Xerxes au stimulat no1 idei crea- [In continuare, Powell schiţează evenimen-
toare. tele şi faptele care au dus la contactul lumii
Printre cele mai importante piese ahemenide trace cu celţii, explictnd astfel transmiterea
din Tracia este amfora de argint avind mi- elementelor orientalizante spre nord-vestul
nerele decorate cu animale inaripate găsită Europei.]
tn tumulul ~,Kukuva mogila" de la Duvanli, !!1 Scordiscii şi boii [de neam celtic] au putut
Bulgaria. Acest vas este de pe vremea lui Xer- juca un rol tn această acţiune, dar izvorul
xes, chiar dacă a fost ingropat ceva mai tir- tradiţiilor de prelucrare şi modelare a argin-
ziu [...]. Să examintm şi descoperirile dintr-un tului, precum şi stilul orientalizant au rămas
bogat mormtnt "barbar" de la Agighiol, din in m.tini tracice. Importantă pentru sec. II-I
Dobrogea. Dumitru Berciu a prezentat re~ t.e.n. este dezvoltarea argintăriei dacice, sau
cent natura şi conţinutul acestei descoperiri, geto-dacice, caracteristică zonelor carpatice
scoasă la lumină in 1931. Este vorba prin şi istropontice ale arheolo~ei româneşti.
excelenţă de un mormtnt princiar tracic, In general, această argintărie re.prezintă o
depus tntr~o cameră de piatră la baza unui dezvoltare a unei practici mai vech1 a tracilor
turnul. Scheletul unei femei şi a trei cai tnso~ sudici, care s-a schimbat continuu sub influ-
ţese pe cel al ilustrului defunct. Atenţia noas- enţa elenistică şi a devenit, tn ceea ce priveşte
tră este tnsă atrasA. acum de o pereche de stilul şi reprezentarea, o parte integrantă a
cupe de argint şi de un coif de asemenea de culturii pontice [ ...]. Ritonul de argint de la
argint, pe toate trei fiind reprezentate, in Rahmanli, !mpodobit cu o friză de satiri
mod distinct, dar tntr-un stil greoi, o serie de dans!nd şi ţu foi de iederă, datează din sec.
animale anticiptnd reprezentările de pe ca- III t.e.n. Această piesă a fost descoperită !n
zanul de la Gundestrup. O pereche de cne- Bulgaria. La nord de Dunăre s-a găsit, la
mide de argint, de un tip cunoscut tn Tracia, şi Poroina (Mehedinţi). un riton tot de argint,
ceramica greacă cu figuri roşii datează mor- de un mai pronunţat stil .,barbar", avtnd re-
mintul pe la 400 t.e.n. Aceste piese de argint prezentate femei şeztnd sau tn picioare. Ambe-
de Ia Agighiol•, tmpreună cu un coif aproape le piese ar putea fi folosite tn explicarea de-
identic aflat la Detroit şi o cupă păstrată corului de pe cazanul de la Gundestrup.
la New York, ambele probabil din acelaşi [ ...] Am considerat necesar să trecem tn
monntnt sau dintr-un altul aflat in vecină­ revistă aspecte ale stilului animalier şi ale
tate, tnmănunchează aproape toate elemen- orfevrăriei pe o perioadă mult mai lungă
tele decorative necesare pentru crearea unor - de aproape şase secole - dec!t ar fi părut
scene ca cele ce ornamentează cazanul de la necesar pentru a aprecia fondul pe care s-a
Gundestrup. O altă piesă indeaproape legată creat cazanul de la Gundestrup. Complexi-
de cele precedente este coiful de aur de la tatea problemelor privind cronologia ariilor
Poiana Coţofeneşti (Prahova). recunoscut culturale şi condiţiile de creaţie este de aşa
de mult timp ca un exemplar de netăgăduit natură, tnC'tt o relaţie vagă cu unele ·piese
pentru explicarea stilului animalier al repre- mai vechi nu ne poate mulţumi, fiind necesari.
zentărilor de pe cazanul amintit mai sus. o cercetare exhaustivă a tuturor elementelor
Aceste opere de orfevrărie tracă, inspi- constituente. Putem data cazanul de la
rate evident dar, totuşi, indirect din arta Gundestrup pe la 100 te.n. Făurirea lui s-a
ahemenidă, vădesc o oarecare i.n rudire cu ea, petrecut tntr-un Joc unde versiunile trace
ale vechii arte orientalizante erau incă vii.
1 Autorul foloseşte acea.stl denumire pentru popoa- Patria acestor meşteri trebuie localizată tn
rele antice din atara lumii greco-romane.
1 Vezi MqulD lttorle, nr. 4/t976. Europa carpato-dunăreană.
• unii specialişti ca fiind sumeriene, este
1 menită, după părerea noastră, să spună un
cuvint important in această problemă .
• Plnă spre sftrşitul mileniului III, evoluţia

CIV neoliticului balcanic a decurs fără conflicte


importante declanşate din afară, deci mai
mult sau mai puţin paşnic. Pe teritoriul

sud-e actual al României ea poate fi urmărită in


diferitele faze ale culturilor Boian şi Gumelni-
ţa, aceasta din urmă caracterizată prin eera-
mica sa pictată cu grafit. ln această epocă.
modificări sensibile s-au petrecut doar ~~
regiunea egeeană, unde neoliticul a fost tnlo-
cuit printr-o civilizaţie dominată de tendinţa
M. GARASANIN (Iugoslavia), spre urbanizare, de folosirea metalului şi
de tipuri ceramice puternic influenţate de
1. N ESTOR (Rom~nta) Anatolia. Aceste grupuri de civilizaţii - ci-
cladicul şi minoicul vechi in Creta, bronzul
Situaţia geografici a Peninsulei Balcanice vechi în Macedonia, helladicul vechi in Gre-
şi a zonei sud-est europene1 a ficut ca, din
cia ş . a. - sint atribuite epocii bronzului.
timpurile cele mal indepirtate, ele si joace De altfel, in această perioadă metalul îşi
rolul de Intermediar intre Orientul Apropiat, face apariţia, pentru tntlia oară şi in interiorul
Europa Centrali şi regiunile de stepl. In Peninsulei Balcanice. Cum s-a născut meta-
felul acesta, alei s-au format civilizaţii com- lurgia tn aceste ţinuturi? lntrebarea constituie
plexe, dar care au ştiut si-şi menţlni trisi- obiectul unor discuţii implicind diferite ipo-
turlle specifice, strict lndlvldualfzafe. teze. Una dintre ele se referă la căutători de
zăcăminte, veniţi din alte părţi. Totuşi, de la
bun inceput, tn regiunile noastre s-a dezV'Ol-
Cum s-a născut metalurgia 1 tat o metalurgie locală: primele obiecte din
Datele despre inceputurile civilizaţiei metal (aramă sau aur) aparţi n unor tipuri
umane in sud-estul Europei nu sint incă su- primitive care permit ipoteza unei geneze
ficiente, de~i ele s-au îmbogăţit tn cursul spontane. Primele ustensile din aramă - to-
ultimilor ani, datorită amplei dezvoltări poarele tn formă de cruce - au fost găsite
a investigaţiilor şi studiilor, urmate de nume- mai cu seamă în zona carpatică, ele putind
roase să~ături efectuate tn România, Bulgaria, fi considerate produse locale, dacă ne gindim
Iugoslavia. Au fost, astfel, descoperite lo- la bogatele zăcăminte d e la Baia de Aramă,
cuinţe paleolitice, fie ele sub formă de grote
Bor ş.a. Produsele importate au avut aici
sau adăposturi in aer liber, pe aproape intreg doar un rol secundar (ne referim la unele
teritoriul care ne interesează. Perioada cea tipuri de pumnale de origine pontică).
mai cunoscută din intreaga preistorie a sud-
estului este neoliticul aşa-zis clasic, in cadrul Pentru prima oară- numele
căru.ia. ~ist~ngem mai .multe mari complexe
de ?lVIhzaţle, precum Ş I un număr de grupuri unul popor
reg1onale.
Cronologia relativă a marilor complexe bal- Această evoluţie paşnică. a fost întreruptă
canice: Karanovo, in Tracia (cu varianta sa spre sfirşitul mileniului III', prin incursiunile
Azmak), Star~evo, in bazinul Moravei şi in unor elemente etnice noi, cu care a inceput
Voivodina (cu variantele sale periferice o perioadă de tulburări, lungă de citeva se-
Koros, in Ungaria, şi Criş in Oltenia, Transil- cole. Dar aceşti nou veniţi n-au nimicit nici
vania şi Moldova), Vinca aproximativ pe populaţiile autohtone, nici civilizaţia lor
acelaşi teritoriu cu cel al grupului Star~evo, agricolă şi sedentară, evident superioară.
arată limpede că ele sint mai vechi in sud-est Este cert că aceste noi elemente etnice au
dectt in nord-vest (de exemplu Karanovo aparţinut marii ramuri indoeuropene. Incursi-
faţă de Star~evo etc.), ceea ce se confirmă, unile lor să fi fost, după cum consideră
de altfel, şi prin inrudirea grupurilor balca- cei mai mulţi cercetători, prima mare depla-
nice cu civilizaţii anterioare, ca cele din sare a indoeuropenilor. formtnd tn simb1oză
Anatolia şi din Orientul Apropiat. În cu elementele autohtone baza populaţiilor
ceea ce prive~te cronologia absolută a neoli- atestate istoric mai tlrziu? Sau poate, după
ticului, care ridică probleme deocamdată nere- cum afirmă unii lingvi şti eminenţi (printre
zolvate, reconsiderarea amănunţită a meto- care VI. Georgiev, din R .P. Bulgaria), in
delor cu carbon radi oactiv (C 14)11 va aduce Peninsula Balcanică au existat indoeuropeni
precizările necesare. În orice caz, descoperirea tntr-o epocă mult mai veche, chiar in neoli-
de la Tărtăria (j ud. Hunedoara)a, unde au ticul timpuriu?
fost găsite, într-un strat din faza veche Vinca În această perioadă se poate vorbi pentru
tăbliţe de lut cu caractere considerate d~ prima oară de un popor,. cel al grecilor, care
se pare că au locuit in sudul Peninsulei Bal-
1
Textul articolului se publici!. tntr-o torm!i pre- canice de pe la inceputul mileniului II. De
scurtat!!.. Titlul şi subtitlurile aparţin redacţiei 1\laga.-
zln istoric. • Majoritatea cercetătorilor conslder!i ast!zl eli
1
Vezi l\lagazln Istoric, nr. 5/1972. aceste evenimente au avut loc cu cel puţin o Jum!itate
• Vezi 1\lagazln lstortc, nr. 3/1972. de mtleniu mai devreme.

16
f'
~n..~
. ~~~~~~----------------------------~--~~~--~~~~~~~.~~~
0 ~

" 1\.
1 ~

unde au venit ei ră.mtne, tnsă., tncă. o problemă. ln tezaurul de aur de la Panaghiurişte etc.
neelucidată . Influenţele greceşti se fac simţite şi în produ-
In epoca bronzului se constată. o accentuată sele locale, mai ales tn ceramică .
fă.rtmiţare a numeroaselor grupuri locale
aparţin!nd complexelor de civilizaţii existente
in neolitic. Repartiţia inegală. a zăcămintelor Marile populaţii paleobalcanice
' miniere a provocat, fără îndoială, modificări
1 considerabile in echilibrul dintre diferite gru- Începînd cu epoca fierului, sintem în pose-
1' puri şi elemente etnice, iar noile condiţii sia unor date istorice mai precise privind sud-
economice au necesitat, la rindul lor, o spe- estul european şi Peninsula Balcanică. ln
cializare mai pronunţată a activităţilor umane. Tracia şi la Dună.rea de Jos a luat naştere, din
Evoluţia sud-estului european in această epocă sec. VI t.e.n., o artă tracă. cu putermce in-
s-a produs din nou, intr-un cadru intern, fă.ră fluenţe ale stilului animalier scit. Din
zguduiri declanşate din afară. Marile complexe ace~aşi perioadă. datează. formart.a primelor
de civilizaţie din perioada la care ne referim state autohtone: cel al odrişilor 3 , în Tracia,
sint cele din ră.săritul Balcanilor, cuprinzind şi cel al dacilor. Din punct de vedere arheolo-
teritoriul Traciei şi regiunile pînă in vecină­ gic, este important de remarcat că influe nţa
tatea liniei Morava-Vardar, cele din apus, greacă s-a fă.cut si mţită mai puţin în regiunile
de dincolo de această linie, şi cele nordice, tndepă.rtat.e ale Daciei, unde s-a format o civi-
complexul balcano-carpatic. Spre sfîrşitul liz aţie mai individ uali zată, a cărei epocă. de
1 înflorire se situează. spre inceputul erei noastre
1'· sec. XIII i.e.n., epoca de evoluţie relativ
liniştită a fost tntreruptă din nou, mişcăril e şi pe care o cunoaştem mai ales prin interme-
de populaţii cuprinzînd intreaga zonă a sud- diul fortificaţiilor daco-getice de la Grădiş tea
estului euro~ean. Este vremea prăbuşirii Muncelului. O evoluţie similar ă s-a produs
civilizaţiei m1ceniene şi cretane, a dispariţiei in vest, tn zona l ocuită de iliri, unde s-a for-
aşeză.rilor epocii de bronz din Macedonia, a mat Imperiul ilir ; de atunci datează fo rtă­
nimicirii Imperiului hitit. Astăzi, arheologia reţele ilire Meteon (Med un), în apropiere de
ne tngă.duie să urmărim, tntr-o anumită mă­ Titograd, în Iugoslavia, Akrohsson (Lje§),
1j

sură, evenimentele istorice despre care ne Guitani îrr Albania ş.a.


vorbesc şi surse scrise şi al căror reflex poetic Continuitatea civilizaţiei din epoca fierului,
t1 constituie poemele homerice istorisind dis- pină la dominaţia romană, ne permite să.- i
trugerea Troiei. De atunci datează depozi- identificăm pe purtătorii acestei civilizaţii
tele de obiecte metalice - podoabe, u stensile, cu marile populaţii istorice paleobalcanice:
arme - :precum şi giuvaeruri, încredinţate ilirii la vest, tracii [de sud] şi dacii [tracii de
pămtntulUI tn acea perioadă tulbure. nord] la nord. Graniţa dintre iliri ŞI traci
Populaţiile muntene din interiorul Peninsu- poate fi fixată, cu aproximaţie, in zona Mo-
1: lei Balcanice n-au fost luate prin surprindere raviei şi a Vardarului, fireşte, cu unele fluc-
de mişcările survenite intii in regiunile ime- tuaţii. Repartiţia etnică corespunde, in linii
diat învecinate. Mai mult, ele insele au parti- mari, complexelor de civilizaţii din epoca ante-
cipat la aceste mutaţii. Aşa se explică in- rioară., cea a bronzului.
rudirea dintre obiectele metalice descoperite In istoria popoarelor paleobalcanice, inva-
tn Grecia după prăbuşirea civilizaţiei miceniene zia celţilor nu pare să. fi jucat un rol prea im-
şi cele din vestul Balcanilor, datind din jurul portant. Nici arheologia şi nici lingvistica nu
anului 1000 t .e.n., sau identitatea dintre ne oferă date despre celţii menţionaţi de
elementele de civilizaţie din Troia d e după Iustin, care ar fi traversat lliria. În vestul
distrugerea sa tn epoca homerică şi unele Balcanilor, elementul celtic se manifestă doar
descoperiri din Dobrogea (Babadag) . prin citeva produse importate, şi acestea rare,
O nouă perioadă de linişte marchează ince- sau prin imitaţii, mai ales în aspectul podoa-
putul epocii fierului propriu-zis. Căci se pare belor. Ne sînt mai bine cunoscuţi, din punct
că fierul a fost cunoscut tn urma contactelor de vedere arheologic celţii scordisci care, izgo-
,.. cu civilizaţia anatoliană şi mai ales cu cea niţi din Delfi in 279 i.e.n., au ajuns tn Serbia.
1•~ hitită, care ştiau să utilizeze acest metal. Descoperiri recente - necropola H.ospi Cu-

Civilizaţiile de atunci ne stnt tncă prea puţin prija, Ungă Belgrad - confirmă datele izvoa-
i:· cunoscute. ln Tracia, in regiunea carpatică relor istorice: celţii s-au contopit cu popu-
1·: ~i in cea a Dună.rii de Jos putem urmări o laţiile autohtone, formînd, în cursul ultimelor
1· continuitate tn evoluţia din epoca premergă­ trei secole dinaintea erei noastre, o civilizaţie
toare, de tranziţie , spre cea a fierului pro- mixtă. În zona balcano-carpatică., descoperirile
priu-zisă.. Ea se constată tn grupurile regio- celtice sînt, de asemenea, rare. In ceea ce pri-
nale Vtrtop, Basarabi1 şi tn cel mai recent, veşte regatul celt din Tylis, in Tracia, atestat
1'
Ferigile (România). Este o evoluţie caracte- istoric în sec. III i .e.n. , pînă în momentul
1:, rizată prin dezvoltarea relaţiilor comerciale de faţă. nu există. confirmări arheologice ale
,,. şi culturale cu lumea greacă, incepind cu rolului să.u.
sftrşitul sec. VII t.e.n. , şi prin fondarea Schiţat tn linii generale, acesta este tabloul
unor colonii greceşti pontice, simbioză. ce se istoric al Peninsulei Balcanice şi al sud-estului
manifestă, intre altele, tn mormintele tumu- european din timpurile cele mai îndepă.rtate
lare indigene din regiunea Histriei, precum şi şi ptnă. în perioada de dezvoltare a popu-
tn bogatele descoperiri de la Duvanli, in Tra- laţiilor paleobalcanice dinaintea domi naţiei
[:
cia, tn frescele din monntntul de la Kazanlik1 , romane.
• Vezi Mapsln lstorlo, nr. 8/1976.
1 VP.zt Maguta lJ&odc, nr. 7-8/1968. • Vezi Magazin lstorJe, nr. 7 şi 8 It 97G.


•,
J J
Pe teritoriul de astăzi al Romdniei s-au succedat, de-a lt~ngul mileniikw,
corespunzător legilor obiective ale tknoltării istofice, orînduirile sociale cunoscute
pe plan universal, acumulîndu-se o bogată civilizaţie materială şi spirnual4.
O importanţă deosebită a avut organizarea statală traco-dacică, ce a atiM ~nctul
culminant în perioada regatului lui Burebista .# al lui Decebal.
Pro&ramul Partidului Comunist Romln de flurl,.. a socletlţtlsoclallste multi·
lateral dezvoltate fi Inaintare a Romlnlel spre comunism.
~

buri (bu ·"avensl) cetl (cetae, pradavenal


1• V • Ceto-dacf) ratacenal
caenl harpl
carpf (racatensl)
bypaaltl rondalol
carpodacf lai
catltoeno; l aabocl
maedobltbynl a aci
cei agi~l moeal (myal) aapel
celegerrl mycdonl
ciconi aarcetl
napel satrl
coilaletae nlpsalol aerdl
coralll (tranlpslol) alenal
corpm obulenal aladi
costoboci odomantl alncf
cotensi odrlal altbonl
crestonf olnenal lUCI
crobizl oftenal terlzl
bebrlcl crusaet
ollzonl tbunatl
agrlanf benl daci (v. geto-daci)
dantheletl orreacl tuati
albocensl berecyntl
1larsi ( darsal) palopll tiai
aletol bessl •
bettegerl derronf ~alti ttaual
ansamensl
applarensl blefl dige rri panalol trerJ
a puti blsaltl dlmensi plarensl tribali
apslnthfol blstonl diobessi pleflcl tyntenl
arsletal bltlnl dioi plen geti tyracetl
arta el bottlal dolonsf (dolongi) pieri utl
a sti brlantl (prlantti ?) drosl plrocerl
drugerf zalelf
ausdecenal brlgl pllastl
edoni zbaleonl
( usdecensl) brlsl potuJatensl zeranl

Izvoarele literare fi Inscripţiile antice unitatea populaţiei daco-romaae ti romanice,


rzteati prezenţa pe teritoriul patriei noastre fi, In ultlmllnstanţl, unitatea poporului romln.
a numeroase triburi fi neamuri trace, Intre care Jatl, In continuarea Dicţionarului istoric'
cele mal lnsemnate au fost cel al geţllor fi al citeva neamuri ti triburi trace care au locuit
dacilor. Aceşti traci nord-dunirenl erau fi el pe teritoriul ţlrll noastre.
impirţlţl In triburi: a puii, burldavensl, pleflgl,
slensl, bfeff, terlzl ş.a. Inci Inainte de mijlocul s.o.
mileniului 1 l.e.n., aceste triburi au Inceput
si se constituie In uniuni tribale, care au alci-
tult apoi marele regat al lui Bureblsta - con-
ducitor get socotit, in vremea sa, "cel dintii Printre neamurile din Dacia menţionate de ptole-
şi cel mal m~e dintre recll din Tracia". Cu meu tn Georratta aa ee tntllnette ti numele pleflgUor.
Bureblsta, s-a Inaugurat In Istoria geto-dacl· Toţi lstortcU atnt de acord tn a le atribui o orlatne oertl
geto-daclcl. V. PArvan (GeUea) 1-a locallzat fn Ctmpla
lor o perl<-a4i de mare unitate politici fi cultu- munteanl, aproximativ tn foatw Judeţ Vlaşca t1 tn ac-
rali, pe bazele cirela s-a inilţat regatul lui tualele judeţe Ilfov '' Ialomlţa. Iar mal recent,
Decebal, asigurind, mal apoi, continuitatea fi • Vezi llarula lltorlo, nr. t-8/1971.

18
1
R. Vulpe t-a plasat pe valea Argeşului, tn Jurul a,oezlrll lor dacleA nu eAte pusă la tndolall!.. Se crede ea. numele
getlu de la Popeştl (Jud. lltov), tdentlficaU de ace- lor provine de la localltatea Alboca, locallzatl!. tn sudul
laşi autor cu ,.oraşul" Sornum, menţionat de ptoleo1eu. Banatului de azi.
DurA toate probabllltAţlle, neamul pleflgllor este
unul ş acelaşi eu marea uniune de t riburi getlce din
secolele 111-I t.e.n., determlnatll pe baza studiului
monedelor geto-dacice de tip VlrteJu-BucureştP. lncepu-
turlle el pot fi urcate tn ttmp ptnă tn vremea regelui
Dromlchete, ctnd geţll se afirmă prin vtctor11le repurtate
tn douA rtndurl asupra armatei lui Llslmab. ln perioada
p
Imediat premergatoare lui Bureblsta, uniunea de triburi
getlce din mijlocul Munteniei - foarte proba.b ll acel Vorbind despre neamurile din centrul ~1 vestul
neam al pletlgUor - reprezintA cel mal Important Daclel, autorul Oeog-raUel pomeneşte şi pe predavensl,
centru economic şi politic din toatA Dacia. Acest nucleu de asemenea de origine daclel. El pot tl locallz~ţl la
getlc va constitui dacA nu principalul, unul din princi- nord de 1\'lureşul Interior, pfnA aproape de Crt~url, ceea
palele puncte de spriJin ale lui Bureblsta tn opera sa de ce ti ldentlflel pe }lredavensl cu purtătorii monedelor
unificare a tuturor geto-dacllor. dacice de tip Toc-Cbereluş, carei la sttreltul sec. II şl
Inceputul sec. I t.e.n., au locuit n pArţlle din dreapta
Mureşulul de 1os.

Neam dacic, pomenit de asemenea de Plolemeu


printre cele care locuiau tn Dacia. După opinia lui
Ceiagisii
V. Pârvan, acest neam ar fi populat plrţlle de nord ale Printre ultimele nume de triburi dace tnttlnite In
Olteniei şi zona deluroasă din vestul Munteniei. ln parte, Geo~afla se atll!. şi neamul celagtsllor. E l sfnt amintiţi
locallzarta potulatensllor coincide cu aceea a uniunii all!.turl de pletlgl şi se apreciază, dupli cercet:lrlle lut
de triburi corespunzatoare monedelor geto-daclce de V. Pârvan ( Oetlca), el ar ti locuit la sud de potulatenal,
tip Adtncata-Mlnlstlrea, tntUntte mal frecvent tn adlcâ ln sud-vestul Munteniei şi sud-estul Olteniei
estul Olteniei şJ nord-vestul Munteniei (a doua jumătate (cursul Interior al Oltulul).
a sec. II t.e.n.).
C. PREDA

r

,
Alll.turt de celelalte populaţii din Dacia, pe care
acelaşi geograf antic le tnregtstra pe la mijlocul sec. II
1 1
e.n., stnt menţi onaţi şi slensll. DupA calculele lut V . Pâr-
van, slensll ar tl locuit de-a lungul rturllor Ialomtţa şi
Bud.u, adicA tn partea de nord-est a Munteniei, cores-
1 Peripeţi~e unul inel • 1
punzătoare judeţelor Buzliu şi Brăl1a. Cercetările numis-
matlce recenta, bazate pe o mal bunll cunoaştere a
monedelor geto-dace de ttp Dumbrlivenl şi Inoteşti­ 1 Printre numeroasele vestigii ale trecutului (unelte,
1
1
RâcoaAa, au dus la identificarea unei Importante uniuni
de triburi getlce, care se tntlndea de la riul Buzt!.u şi
ptnl pe cursul Interior al Slretulul. Această uniune de 1arme , podoabe), descoperite recent de arheologul
P. Oiaconu, la Pdcuiul lui Soare1 , din apropiert:a com .
triburi ar putea ti constituită de neamul slensl1or care
tn acest caz, trebuie sl fi ocupat o zonă mai mare taţi{
de cea propusă de V. Pârvan. Important de amintit
tn aceasU. prlvinţll este faptul el, inel din ttee. III
1Ostrov, jud. Constanţa se află şi un mesager din
tndepărtata Chină. Este vorba despre un inel de
bronz - cu o inscripţie chinezească - din sec. XIII.
11
t.e.n., geţll din această r egiune, slensll de atunci sau de
mal Ltrzlu, au Jucat un r ol deosebit de tnsemoat tn viaţa 1 Este greu de precizat tn ce tmprejurdri a putut
ajunge un asemenea obiect pe meleagurile noastre. 1
pollttcll. şl economlcl!. a oraşelor greceşti de pe coasta
de vest a M:lril Negre. 1Va fi fost adus odată cu marea invazie a tdtar/lor?
Nu este exclus. Dupd cum este posibil ca Inelul să fi
1ajuns aici prin intermediul numeroşilor negustori
ce străbăteau tn aceastd vreme Europa şi Asia, Pă- 11
Icuiul lui Soare fiind unul dintre Importantele centre
-:omerciale din rdsăritul continentului.
Stnt pomeniţi, de autorul citat mat sus, tn grupa
neamurilor dln plrţlle centrale ale Daclel. Au fost
consideraţi f:lră rezerve de origine daclel şi plasaţi tn

Str~~~ast~~~a~u? ~~~=o~~lre re- ~


platoul transilvănean dintre T1rnave şi Someş (V. PArvan,
GeUea). l n ultima vreme, el au fost identificaţ i
cu uniunea de triburi dace de pe valea Mureeulut şi a
Tlrnavelor, tntlnztndu-se spre sud ptnl!. la Carpat.l. 1centă fdcută de dr. Gh. Bichir, la Pădureni,
AceastA. uniune de triburi cor espunde monedelor de
tip Rl!.duleştl-Hunedoara, Alud-Cugtr şi Petelea, pre-
cedtnd, tn timp, momentul unltlelrll de cl!.tre Bureblsta.
1Vrancea (aşezare carpo-dacică din sec. 11-111
jud. l
e.n .)
con firmd acest lucru. Printre obiectele găsite aici 1
1se află şi doud splendide ... pudriere, confecţionate
din tablă de bronz, dintre care una fin cizelată cu
1dăltiţa şi ciocanul. Tn interiorul acestora - un praf
extrem de fin , de culoare roz , preparat - aşa cum
1
1s-a constatat prin analiza de laborator - din mdr- 1
gean ars.
Ptolemeu mentloneazâ pe alboeensl printr e neamurile
care locuiau tn pllrţtle de sud-vest ale Daclel. OrJetnea 1 O. D.l
1 Vezi Mag&JJn l1torlo, nr. S/1976. L. 1
Vezi Magastn tatorle, nr. t1Jt974•. _ - • ·~ ..1
19
\

CEL
-

or. N. GRIGORAŞ

Doi voievozP pe care istoria i-a aşezat aliturl nu atit


pentru ci au fost contemporani, ci mai ales pentru modul
cum au gindit şi fiptult Istoria acelor ani, pentru moştenirea
~isati de el ~nraşifdr Parafrazindu-1 pe Grigore Ureche,
P/ftlll spune c ă ei au fo primii domnitori "aşezaţi", adiel
s ; pinitori aqtoritad al unor firi in care procesul de organi-
zare soc.ial-economici şi politici a statului feudal, in laturile
sttle esenfiale, fusese incheiat. Ridicind pe o treaptA supe-
~arl lupta pentru independenţi a inaintaşflor, Mircea cel
itrin şi Alexandru cel Bun au sporit prestigiul lnternaţio-
1 al ţirilor lor, transformindu-Je in factori de seaml al
litlcli europene.

a călăuzit faptele ş i gindurile


Tradiţiile unităţii multora din bărbaţii destoi -
nici ai istoriei noastre, dic-
forţe unit e, românii au
Cu tînc.lu-lt> şi impuuindu-le di-
î depă rtat domin aţia străină. recţii de acţ i une ce vizau in-
ş ,J opuntndu-se ingerinţdor teresele generale ale tu turor
· n afară, şi-au creat ~tate de românilor, pe care evenimen-
s ne stătătoare:~, colaborind tele istorice i-au pus perma nent
st rins şi continuu în rlome- în faţa aceloraşi nevoi şi pri-
rtiul politic, economic ş i cul- mejdii.
tural. Elementele esenţiale de Referindu-se la polit ica e x-
t.tnitate {neam, limhă, cul- ternă a domnilor români la
tură, obiceiuri, religie etc.) sftrşitul secolului XIV. Ni-
:-au pus amprenta puternică colac Iorga aprecia că Mircea
specifică asupra cvoluţJCl cd Bătrîn şi Petru I Mu şa­
lor trei ţări române astfel tinul'' au fost p rimii domnitori
în ctt, deş: nevoit să trăiască care. tn mod con ştient, au
mu l tă vreme tn sta.te diferite, iniţiat o politică a " blocului
poporul român şi-a fău r it o rom ânesc~~. avînd ca ţel pls-
IStorie unică . Crearea statelor t rarea i ndependenţe i tn tm-
feudale român eş ti nu t rebuie prejură ri intern aţion al e tot
conf un dată cu o acţiu n e de m ai dificile. Apărarea ne-
impărţire mecanică a poporu- ati rn ării prin eforturile unite
lui român tn state izolate, a le t uturor r omânilor a devenit,
a căror istorie să se dezvolte tn acei ani, ca ş i in perioadele
paralel şi fără n ici un fel de următoare, un mod d e acţiune,
legătur i. Tocmai conştii n ţa de m 3.nifest are plen a ră a ca-
pacităţilor militare şi politice
uni tăţii de neam şi li m bă,
ro m âneşti.
apărută d e foarte timpuriu3J
l n momentul In care Mircea
Vezi MIUfulD lltorl~, nr. 3/t 967.
1 cel Bătrîn OCUJ>a t ronul Ţlrii
2/1973 Şi 4/1975. Româ neşti {1386), centrul şi
• Vezi MA«Qiala&orlt , nr. 1/t 969; sud-estul european erau zgu-
'· 9/1970; t t/t 97t ; t / 1972.
1
Vezi M81Ula laterle, nr. 1 O, t 2/
1969; 10/1970. • Vezi Mquln lltorlt, nr. tt / 1!l74.

20
cluite de puternice convulsii, gar de la Rovo (1393),
In urma clrora presiunea oto- Mircea şi-a dat seama el ţara
maal va ~ace cAderea ra- sa era direct vizată de pri-
pid& a statelor balcanice, la m ejdia otomană. In co e-
Inceputul ultimului deceniu cinţă, el a luat o serie de mă ri
al eec. XIV.. ameninţ!nd direct militare, dar, paralel ou a s-
ţlrile 10m&ne. Situaţia s-a tea şi in ~prijinul lor, a făcut
_...t tllJI'in noua conjun:
Olari creati dupl moartea lu1
apel la arma diplomaţiei. Tri-
mişii voievodului romAn u
Ludovic cel Mare, tn 1382, Inceput tatonările pentru o
ctnd cele doul ~i compo- eventu ală apropiere de vccidii
Deate marelui regat ange- săi, pe care spera să-i atra
via
•dt şi Polonia -
rapte separate,
externi carac-
tn luJ>ta de stăvili re a expan.-
aiunil ot omane. Prin intet~
mediul celuilalt domn romAn,
• prin momente Petru I al Moldovei - ~ate
rivalitate. Dis- chiar la sugestia acestuta -
cei doi motteni- Mircea a căutat să se apropie
regat angevin de Polonia, spertnd tntr-o tm-
ele Luxemburg bunătăţire ul te rioară a rapor-
ti Vladielav J agello turilor cu Ungaria şi realizarea
'Qlc.U.~ - a vizat, uneori unei cooperări militare a.nti-
alteori tacit, şi otomane cu Sigismund de
ţltile romhe. Luxemburg.
la condiţiile unor relaţii in- La sftrşitul toamnei anului
ta haţiooale exttem de com- 1389, Manea şi Roman Herescu
plicate ti primejdioase ~~ - soli ai lui Mircea - soseau
Independenţa ţirii sale, · a la Suceava. De aici, însoţiţi
a dovedit o deosebitl capaci- de s~ătarul D răgoi, unul di.n
tate de sesizare a fenomenelor sfetmcii lui Petru 1, au pormt
politice tn esenţa lor şi, apre- spre Polonia unde, la Radom,
Ciind eu luciditate raporturile s-au t nttlnit cu reprezentanţii
de forţe, a dus o politicA. exter- lui Vladislav J agello. tn urma
ni activi, realisti. El "a trebuit discuţiilor p urt ate, la 1O de-
- cum remarca P.P. Panai- cembrie 1389, s-a redactat
tescu - si se adapteze la o textul u nui "legămtnt de prie-
lume ce se schimba mereu şi tenie nestrămutată", in baza
de care depindea adesea viaţa căruia ambele părţi se obli-
ti libertatea ţării sale. Mircea gau să se aj ute tn cazul unui
stă la Inceput, la Inceputul atac d in partea lui Sigismund
apărării seculare Impotriva şi a oricărui a dintre supuşii
turcilor, la Inceputul politicii regelui maghiar. Ctt priveşte
de rivalitate pentru ţările un atac din partea altor duş­
noastre Intre puternicii vecini mani ai celor doi suverani,
crettini. De la d tnceptnd se tratatul prevedea ca cele
fixează politica noastră externă două părţi semnatare să-şi
tn cadrele ei". acorde ajutor "după buna plă­
După victoria obţinută ln cere a liberei sale voinţeu
1389 de oştile Semilunii la Această alianţă a fost confir-
Kossovo (Ctmpia Mierlei)l şi mată tn ianuarie 1390, 1
apoi ocuparea ţaratului bul- Lublin. T ratatul de la RadomJ
• Vezi Marullllttorle, nr. tt /1976. a fost i ncheiat in condiţii de
deplinA egalitate şi a consti-
tutt, indiscuta.bil, un succes
diplomatic pentru Mircea, defi
efectele sale nu au fost pe
măsura dorinţei domnului roo-
mâ.n: noul său aliat se afla
prea departe. o interv::Po•
rapidă şt eficace a polon · or
la Dunăre Impotriva iminenM
tului atac otoman fiind greu
de realizat. Pe de altl parte,
voievodul muntean nu era
interesat tntr-o alianţă In-
dreptati contra lui Sigismund,
ci, dimpotrivA, voia. si folo-
seascl bunele relaţii cu Po-
lonia spre a-1 determina Pf'
suveranul m&.ghiar al-ti tn.. ::~~Pdllt
drepte atenţia spre DUnlre .'.11·G'~I
unde puterea otomani deve.
nea tot. mai ameninţAt~.

Pentru un
comun
In faţa acestei presiuni, l(tt...
cea avea nevoie de ajutonll
lui Sigismund. O noul IOlilt
m unteanl a sosit la
pentru a se tnttlni, tn
lunii martie 1390, cu emLtiiiLrtt
polonezi, tncerclnd sl o~
o anume "libertate de ~iune''
pentru Mircea tn relaţble cu
Ungaria. Textul unui nou tra-
tat, redactat la 17 martie
1390, arată el, dupl ce deie·
gaţii au "dezbltut cu d~a­
mlnuntul", au găsit şi intro-
dus "nişte articole care vor
tntă.ri şi mai tare unirea".
Este vorba îndeosebi de pre-
vederea expresă, conform el-
reia " preztsul domn, regele
Poloniei, să nu înceapă şi sA.
nu pornească nici o ceartă şi
nici un război in contra rege-
lui Ungariei şi a supuşilor
lui fără a tnştiinţa mai tntti
domnului nostru Mircea Vo-
ievod şi sfatului lui toate cali-
tăţile in parte ale acelor cerţi
şi războate şi fără a. fi acelea.
1 Ved "ft••l• ....,...
10/tt7l, tt/t 1.
ar. t,
aprobate ... ". La rtndul sl.u,
Mircea se angaja să. facă cu-
noscut orice element nou sur-
venit !n relaţiile sale cu Un-
garia (alianţă, război, pace).
care trebuia să fie confirmat
şi !ntărit de regele polon. tn
acest fel, Mircea dădea o in-
terpretare mult mai largi
alianţei cu Polonia şi mai ales
voia să elimine prevederile
restrictive faţl de Sigiamund,
de la care n~dăjduia CI. va putei.
primi mai curind ajutoare.
Din motive necunoscute, tn

22

Vlad. Mircea a rămas singurul fittnd de slăbirea vremelnici. Musa - sprijinit de detafa.-
stăptnitor ăl ţării ; tn toamna a. presiun:i otomane. domnul mente muntene şi contingente
anului urmAtor, a zdr.obit o muntean şi-a. pus in practică sirbeşti comandate de Ştefan
nouă oaste otomană care ata- un plan !ndrăzneţ, viztnd Laza.revici - a ocupat repede
case tn sud, găsind a.poi răga­ alungarea turcilor din Europa. Adrianopolul şi. in 1411, s-a
zul să-şi consolideze domnia.. El a simţit că prin inter- tnscăunat sultan.
Nu se impăca, lnsă, cu si- venţia sa tn disputa dintre Acţiunile lui Mircea fuse-
tuaţia din Moldova. unde in moştenitorii tronului lui Ba- seră favorizate şi de faptul
toamna anului 1399, la moartea iazid. ~ricolul otoman va că. relaţiile lui Alexandru cel
lui Ştefan I, reizbucniseră tul- putea fi ţinut departe de ho- Bun cu Polonia evoln<>serl
burările legate de succesiunea tarele sale: dar, înainte de a pozitiv. ostaşii domnului • mol-
la tron. ln fruntea trupelor acţiona in acest sens, a dorit dovean fiind alături de polo-
sale, Mircea a. pătruns tn Mol- să se asigure de colaborarea. n,.ezi in luptele pe care ~tia
dova, impunînd ca domn pe unuia dintre vecinii săi pu- le-au dus tmpotriva cavalerilor
Alexandru, fiul lui Roman I. ternici. Şi cum Sigismund teutoni. De altminteri, de co-
Incă din primii ani de domnie, era ocupat cu problemele ger- mun acord cu Alexandru, Mir•
el s-a- dovedit un mare ctitor mane, Mircea a fAcut demer.. cea a reconfirmat tratatul ...,-~.,.•
de ţarl; a. reuşit sl elimine suri pentru retnnodarea bu- Polonia. la 17 mai 1411, De:JP.:~ft;:~
fricţiunile interne şi a desfl- nelOr relaţii cu Polonia. t n severlnd tn ideea, el., ~tru
şura.t o rodnică. activitate eco- aceeaşi idee. 1-a tndemnat şi a bara calea Semilunil IP.te
nomică , culturali şi organiza- pe Alexandru cel Bun sl-şi inima Europei. era
toriC~. Bucur!ndu-se de SP,ri- revizuiască poziţia faţl de un larg front de lupti al cn.-;.;iA'fl
jinul ţlî'ii sale, Alexandra - regatul polo~lituanian. tinătăţii.
" voievOd de sine stl.tltor a Li 12 martie 1402, Alexandru Ariul următor a i"eJ)I'elEeD
toatA ţara romAneascA a Mol- cel BUn a Incheiat un tratat ~eul puterii
dovei ti a malului mlrii., - cu Polonia., ~iune pornită ~~'ării Romln~ti.
deVenit pentru supuşii sli cel mai. ales din donnţa domnului sale au lnsufleţJt lupta de
Ban, a plstra:t tronul plnă la moldovean de a-şi consolida bera.re a po~lor uaa~
moarte, vreme de 32. anP. domnia., prin eliminarea peri- nice, pe care dQ.mnUl
colului lnselunlrii ca domn a ştiut s-o alimenteze,
a lui Ivaşcu (unul din fiii lui sind-o ca pe un element
Arbltni lnb e fiH Petru l), aflat tn Polonia. portant al planurilor sale.
La rlndul slu, tn 1403, la. Pentru moment, gn,Sh:1nea
sultanulUI Giurgiu, Mircea cel BAtr!n otomană tn Europa
a tncheiat cu Vladislav Ja- fdnatl, prin asc:encien•tul
Curlrtd, lnsl, evenimentele gello un nou tratat, care con-
internaţionale i-au pus pe care Mircea tl avea aaupra
firma vechile tratate, dar ale sultanului Musa. Dar, in an~
domnitorii romA.ni tn faţa. unor clrui stipulaţii erau formulate urmlltor. 1413, Musa a foat
noi şi complicate situaţii. După tn termeni generali şi nu mai detronat şi ucis de fratele d1l -.,·"..'..
tnfrtngerea lui Ba.iazid, tn erau "indreptate împotriva Mahomed. care a organizat
1402, la Ankara', Imperiul unui anumit duşman. respec- imediat puternice atacuri
otoman a intrat tntr-o perioadă tiv impotriva regelui Ungariei peste Dunăre. tn 1414, el a
aşa cum erau cele încheiate propus pace regelui polon ti
de acută criză, provocată de
ptnă. acum". Pentru ctţiva ani, acesta. de comun acord cu
luptele pentru tron ale fiilor M.ircea a devenit personalita-
săi. În anii urmâtori, au reiz- Sigismund, a a.cceptat"'. Din·
tea cea mai de seamă. a sud- du-şi seama că o tnţelegere
bucnit şi vechile rivalităţi din- estului european. După ce tntre cei trei ar fi avut efecte
tre Sigismund de Luxemburg şi şi-a reînnoit alianţa cu Polo- dezastruoase pentru ţlrile ro-;.
Vladislav Jagello. Mircea şi nia, avind sprijinul militar mâ.ne, la începutul anului l·U5,
Alexandru cel Bun şi-au recon- şi politic al lui Alexandru Mircea s-a botărtt să. tnnoiascA
siderat imediat poziţiile. Pro- cel Bun, el a reluat ofensiva pacea cu Poarta, pentru a
antiotomană. El a reuşit să-i face să inceteze atacurile la
'Vezi Magaslnlat.,rJe. nr. 4./i975.
alunge pe turci din Dobrogea nordul Dunării. Dar şi de
• Vezll\laguln lttorte, nr. 8/1971. şi a acordat un sprijin consis- astă dată n·a fost vorba dectt
tent răscoalelor antiotomane de un scurt armistiţiu .. necesar
lLu•tTatii d8 Anca Brucan din Balcani. In 1406, în timpul domnului român pentru a-şi
tntîlnirii pe care a avut-o cu reface -forţele. ln anul urmltor
Sigismund, la Severin, a dis- refuzind dln nou să pll.teaUICa'
cutat detaliile unei noi co- tributul. el a trimis
aliţii antiotomane. • militare pretenden wo."'a
Cum regele Ungariei tntîr- tafa. Încercarea acestuia de &..-1
tnlătura i;te Mahomed a e,aat;
.zia să dea curs celor stabilite,
domnitorul român s-a hotărtt
să preia iniţiativa şi să intervi-
Mircea a continuat, tnsl,
sprijine tulbud.rile interne din
*'
nă direct tn disputele pentru imperiu, susţinînd de aceastl.
tronul sultanilor. El a chemat rlată d.scoala. religioasA. cu
tn ţară pe unul dintre fiii lui puternic caracter social COD•
Baiazid - şi anume pe Musa dusă de şeicul reformator
- ajuttndu-1 să-1 tnlăture pe Bedr-ed·Din. In cursul repre-
Soliman, care preluase tronul. saliilor organizate tn nordul

23
Dunării, trupele otomane au
ocupat cetatea Giurgiu şi au
pătruns In Dobrogea, pe care
au smuls-o din trupul Ţării
Româneşti şi au luat-o in stl-
ptnire ( 1417).
Mircea n-avea altă soluţie,
ajutoare nu-i veneau de nică­
ieri şi atunci a cerut pace,
făgăduind să plătească de aici
inainte cu regularitate tri-
butul. Mulţumit de aceste re- AL. DOBRE
zultate, dar şi In imposibili-
tate de a reacţiona tn alt fel,
~ultanul a acr.eptat propu- Primul ctntec popular romdnesc atestat documentar, C7ntecul fet e i care
nerea . Curind, aa 31 ianuarie şi -a pierdut caprele şi le căuta prin munţi plîngînd, o suscitat interesul
1418, tnţeleptul şi viteazul nu numai al folcloriştilor, ci şi al istoricilor, date fiind moi cu seamă contin-
domn a decedat, llslnd tn genţele sale cu unele momente importante ale istoriei naţionale.
urma sa exemplul unei vieţi
lnchinat e luptei pentru in- Tntiio lui menţiune se datorează poetului maghiar Bolint Bolosso ( 1551-
dependenţa ţării. Timp de 1594). Aflat ca prizonier de război tn ·Tronsilvonio , el o compus două poez ii
peste un deceniu, Alexandru core puteau fi ctntote pe melodia unor ctntece populare romdneşti. Unul
cel Bun a rămas să vegheze
şi la independenţa ţării sale,
dintre acestea se numea Ciobăniţa română îşi plinge oi le râUcite . Urmă­
Incercind să retnvie - atunci toarea ştire despre acelaşi ctntec provine tot din Tronsilvonio. Prezentrnd
ctnd tmprejurările păreau pri- intrarea triumfolă o lui Mihai Viteazul tn Alba lulio1 , cronicarul maghiar
elnice - vechiul front româ- SzomoskOzy remorca, tntre altele, că fanfara ce tnsoţeo oştile domnului
nesc a ntiotoman.
romdn intona acest ctntec. Ştirea constituie o dovadă incontestabilă că melo-
ln citeva rinduri, aşa cum
procedase şi marele său vecin, dia circula şi tn Ţara Romdneoscă . includerea sa tn repertoriul muzicii mili-
Alexandru a Incercat si pună tare voievodale otesttnd Iorga sa cunoaştere de către oşteni.
tn tronul ţArii surori un dom- Şi Constantin vodă Şerban ( 1654-1658), succesorul lui Matei Basarab la
nitor tn stare să ţină sus stea-
gul luptei pentru independen- tronul Ţării Romdneşti, o folosit, la distanţă de peste o jumătate de veac,
ţă . Aldea, ajuns domn tntre aceeaşi melodie pentru oştile sale. Reproductnd relatări contemporane ,
1431-1436, şi-a luat, ca semn al Gheorghe Şincai povesteşte, tn Hronicul său, sosirea lui Gheorghe Rdk6czi 11
recunoştinţei faţA. de sprijinito-
şi o lui Constantin Şerban la Dieta din Ttrgu Mureş , tn toamna anului 1659,
rul său , şi numele de Alexandru.
Dar eforturile domnului mol- nottnd că .,musicul călăreţilor lui Constantin zicea nota fetei romdneşti , ctnd
dovean de a menţine Ţara s-au perdut caprele şi pltngtnd le căuta pe munţ i ".
Româneasd. ca element activ
După toate probabilităţile, acest ctntec era cunoscut şi tn Moldova. O
al luptei de neatirnare nu
puteau trece neobservate de mărturie ceva moi ttrzie, o lui Ioan Necu/ce, ne tndeomnă spre această con-
otomani. De altfel, tncă din statare. Tntr-uno din legendele pe core cronicarul le-o reunit sub cunoscutul
1420, profitind de tulburările titlu O samâ de cuvinte, se află o fntfmplore contemporană epocii lui Con-
din Ţara Românească. provo-
cate de suf'cesiunea la tron, oto- stantin Şerban. Ea conţine o vorbă cu dlc o lui Gheorghe Ştefan, domn al
manii tncercaseră. să lovească Moldovei (1653-1658): .,Gheorghi Ştefan vodă, ctnd era logofăt more, ou
Moldova prin ocuparea Cetăţii fost sedztnd odată tn divan cu toiagul tn gură. lor lordochi Cantacuzino cel
Albe, dar au fost bătuţi şi
bătrîn, vei vistiernic: Ce dzici tn fluer , dumneata, logofete? lor el ou răspuns:
izgoniţi de moldoveni.
Ca şi Mircea cel Bătrin, Dzic In fluer, să mi se coboare coprile de la munte , şi nu moi vin. El ou răs­
Alexandru cel Bun - prin punsu tn pildă , şi alţii nu s-a priceput" .
polit ica sa internă. şi externă Circumscris faptelor cunoscute, raportat la condiţiile epocii precum şi la
- a pus bazele acelui moment
circulaţia sa la curţile princiore din Transilvania , Moldova şi Ţara Romd-
culminant al istoriei m edie-
vale româneşti pe care avea neoscă , acest ctntec e una din nenumăratele şi incontestabilele dovezi folclo-
să-1 reprezinte epoca lui Ştefan rice core otestă unitatea culturală o romdnilor Tn acea vreme. Adăugăm că.
cel Mare. Moştenirea lui Mircea tn perioada interbelică, melodia o fost tnregistrotă tn Maramureş, unii dintre
cel Bâtrtn şi Alexandru cel
Bun a fost preluată şi ridicată cei mai prestigioşi folclor/şti oi noştri socotind-o tn legătură cu motivul mio-
pe noi culmi de Iancu de Hu- ritic, ottt de specific folclorului romdnesc.
nedoara, Vlad Ţepeş şi Ştefan E tncă o dovadă că tntreg folclorttl - creaţie colectivă, mesaj ş i stare de
cel Maro, ca şi de alţi iluştri
voievozi; dintre ei, Mihai Vi- spirit o poporului nostru - o fost tntotdeouna un element core o u;, 't
teazul a fost acela care, cu o din punct de vedere spiritual sim ţămintele neamului, circulind ca un curent
energie nestăvilită., a adunat tonic , susţinător al unor idealuri , tn ciuda unor vremelnice despărţiri teri-
sub sceptrul să.u, pentru pri- toriale.
rea dată, toate teritoriile lo-
cuite de romAni. 1 Vezi Magazin istoric, nr. 5/1975.

24
T risi~Jil~ muz~i Clio Clio anunţl • Clio
Urgente hirtie Eniama statuilor pcJscuane
In Mtlitleşti-Balş, jt4deJul Olt, există o bi· .. jeep-ul se ongo;eoză pe un drumeag core to1e
serictl "Sfinţii Voievozi", ccmstrudă ÎtJ 180.? un sol o rid, presărat cu bolovani de p ia tră negri-
pe locul fostului schit Jo.1tlineşti, ridicat de is- cioasă; după ce ajungem /o o b ifurcoţie, cotim pe
pravnicul Matei Bît'zeatlU şi ÎtJchinat, încă un olt drum , core merge de-o lungul oceanului, şi ,
tn 1743, ca metoh Episcopiei Rîmnicului. tn curtnd, sosim /o primul aku - o platformă din
Pictut'a, înftlţişînd şi portrete ale unor vechi lespezi mori de piatră core evocă un tumulus golo-
familii olteneşti ce s-au t'emarcat în aptlt'area romon, cum tnttlneşti, uneori , în Franţa. Este aku-u /
hotat'elor ţăt'ii, dateaztl din 181 O. Voihu, unde sTnt mormintele membrilor tribului cu
Din păcate, construcţia se află, aşa cum se acelaşi nume. Din oceosră necropolă , al tăda tă s(Tntă ,
poate vedea şi dit" imaginea alăturată, într-o se moi observă doar o rămăşiţă. Un enorm bust de
stare avansattl de degt'adare: acoperişul spart, piatră, căzut de pe soclul său, se odihneşte tnti~s pe
zidăria dărîmată, toate acestea conjet'ind lă- pămînt. Moi tncolo, aproape de plajă, stă rostogolită
pălăria statuii''.
Descrierea aparţine cercetătorului francez Louis
Costex, core o făcut o vizită tn Insula Poştelui pentru
o studio tainele ce/ebrelor statui , o căror provenienţă
şi semnificaţie sint încă controversate tn lumea oa-
menilor de ştiinţă. Este vorba, după cum se relata
şi intr-un or.t.icol apărut in rev1sto noastră (nr.
1Of 1971 ), de aproximativ 300 statui finisote şi
tncă o/te 100 neterminate, inalte de 3 pfnă /o 1O m
şi core ctntăresc 5-20 tone. Pe capul fiecă rei statui
se află un fel de ,.pălărie", core măsoară pînă lo
2 m, şi sint din tuf roşu . poros, moi uşor de lucrat.
Unele seamănă cu o cască , altele cu un turtJan ori cu
o coamă stufoasă.
Majoritatea scotuilor ou fost dăltuite tn cariera
de la Ronororoku şi transportate cu mijloace tncă
necunoscute , /o o more distanţă, deşi stnt otft de
grele. .. Pălăriile" ou fost confecţiona te tn cariera
s1tuotă tn croterul fostului vulcan Punopon , după
core ou fost rostogolite pînă /o locul unde statuile
ou fost aşezate pe aku-uri.
Dor ce sint aku-urile? Costex consideră că este
caşului un aspect dezolant. In plus, inscrip-
vorba de necropole ale populaţiei insule1. A1ci ou
ţiilor de valoare istorică ce însoţesc pict·u rile,
fost d~scopente un fel de covouri. de unde ou fost
li s-au adăugat alte ,.itJScripţii" ale celor ce scoos e /o iveală schelete omeneşti înfăşurote in rogo-
at' ţitJut cu ot'ice chip stl-şi imot'talizeze tre- jini. Ce1 moi mulţi cercetători fnclină să creadă că
cet'ea lot' prin aceste locuri. statuile aşezate pe aku-uri erou 1mogineo strămoşilor
A t~ existat m4meroase inte1J.ţii de Yeparare decedaţi, deveniţi după mourte divinităţi venerote de

a clădirii. 1ntr-o adresă a Direcţiei M onu- urmaşi.

me·ntelor I storice, de exemplu, se menţiona că Alfred Metroux, conducătorul unei expediţii fron-
co-belgiene core o stat fn Insula Poştelui tn anii
"problema repard.rii şi consolidării schi!M.lui
1934- 1935, consideră că intre sonctuorele din Insula
Măineşti din Balş, f ud. Olt, va fi avută Îtl
Poştelui şi cele din alte insule ale Polineziei stn t
vedere la e:xerutarea planului tlostrt.' de inter- mori similitudini. statui cu aceeaşi semni(icoţ1e
vettţii urgente pe atlul 1970". "UrgetlJele" at4 existind tn Insulele Mo rchize, Reivowoe, Tahiti ŞI
rămas, ditJ pd.cate doar pe hîrtie. Spre deza- Moreea. Metroux consideră că, din d1fente motive,
măgirea iubitori/ar de istorie care, pe bună o populaţie de nav1goton o pleca t dm Asia mendio-
t/.reptate, se î·ntreabă dacă promisit.tnea de aCl4m nolă spre PaCific ŞI, fnomtfnd spre est, o ajuns tn
Insula Poştelui , 1n Morch1ze ŞI in o/te zone ale
şase am n-ar putea deve?Ji t'ealitate ... urgentă.
Polinez1ei.
Ioan 1. DIACONU I.D.

25
Februarie - mdrtie 1866:

E
Abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza - tl In aceattlmp s-a produs o puternicii. tntenalUeare a tra-
mat alea oondlţllle Patnlee In oare 8•& produs acest act tativelor dJplomatlee Intre puterlle garante, ln vederea
polltlo - a marcat trecerea spre o nouA etapA ln vederea 11tabUJrU unei atltudJnl comune faţA. de evenlment&le
tntArlrll atatuluJ romln, a aflrmlrll lndependen~l sale. dln Romlnla.
,.Nlol el- (Cusa- n.a.] apunea lstorloul francez Paul Elementul eel mal ear&eter1stlc pentru pozlţla martlor
Henry - nlcl un alt prin~ autohton n·ar rt putut sl puteri faţA de unirea romAnilor ti de statul lor oare
mearrl mal departe". Şl ee lnsemna acest ,.mal tnatntase atit de Impetuos pe calea organlzlrU sale mo-
departe"1 Foarte olar ne spune acelaşi htorlc. care, ln derne, ti eonstltula Ideea poslbllltlţll de a se reveni la
1980. a publicat luerana Abdicarea prlnţulul Cuza şi separarea principatelor 1Jl, mal ales, de a se lua In con·
urcarea pe tronul României a dlnasttel Hohenzollern, slderare trecerea lor sub altl suzeranttat~, de data aceasta
euprln.stnd documente internaţionale aemnlflcatlve pen· a Anatrlel, drept compennţle pentru renunţarea de eltro
tru ln~legerea acutul moment, deosebit de Important Habsburgl la stlplnlrea asupra Veoeţlel.
In tatorta luptei poporului romln pentru cucerirea lnde· ln primul moment, mal multe puterl garante au
pendenţel sale depline: ••Independenţa [subl. n.] In considerat abdicarea lut Casa un bun pretext pentru a
apeclal tl unlr~a la ttonul moldo-valah a provinolllor retrage toate eueerlrlle obţinute de poporul romln ln
romlnettllredente (•••] nu puteau Il luate Jn considerare dlreeţla realldrll unltlţll tl afJrmirll sale de sine ati-
cleott clupl rl~ttumarea completA a statutului princlpatt•lor tltoare. lntr·un stat organlzat pe baze moderne. In mod
tl numai un atrlln putea sl albl l:ndrisneala tl aJu· formal, Turcia, Auatrla tl chiar AngUa reeunoscuaerl
toarele dJplomatleo neeeaare pentru a se gtndl tn mod unirea numai pe durata domnlelluJ Cuza. Ele eomlderau
aertoa la aceasta". decl el abdicarea acestuia le dldea dreptul al punA. elin
Ata cum rezultl 1Jl din clocumentele publicate tn nu· nou tn dlscuţle attt prlnclplul unirU elt tl al autonomiei
merele trecute. dupl ee realbaae pqllmportanţl tn dJree• lnteme depline, oare se materlallsaae tn cel fapte ani de
Ua aflrmlrU Independenţei, Cua se vlzuse Izolat tl guvernare a lul Casa. Dar tneerearea de a cleatrlma
neaprlJlnlt pe plan internaţional, ceea ee l·a dus la con· unlrea se dovedea a fi Impotriva a lnslfi evoluţlel htorl·
olusla necelltlţll abdleArU, tn intereaul superior al po- ce. Pe acest temei. ambasadorul franees la Pet~nburg,
powlnl aiu. Detl doritA de puterlle garante, plrAslrea P~l'lgord Talleyrand arlta: .,nlcl o frontlerl Intre cele
Aeenel politice romlnettl de cltre Cuza a surprins prin doul prlnelpate, adesea nici mlear un rfuleţ; o atmpll
modalitatea reallslrll el. Elementul eel mat neatteptat Unle geograticl Il desplrţea tl se poate spune el nu eate
pentru aceste puteri a fost menţinerea fermi a Unlrll nlel o diferenţA. tntre un moldovean tl un valah dupl
principatelor. Rapiditatea eu oare cele douA. Aclunlrl cum nu eate Intre un tver tl unul din Novgorod (... ] Aee-
din BucuretU (Adunarea Electlvl ti Senatul) au votat leatl greutlţl 1-au abitut asupra ambelor principate;
lnered.ln$area tronului romAnesc unul prlnelpe atrlin aeeleatl binefaceri le-au aJutat sl se ridice; elot, istorie
(Filip de Flandra, fratele regelui Leopold Il al Belgiei) vorbind. ele atnt unite de mult, la bine ea el la rlu".
a pua tn lmpollbllltate attt pe candidaţii tnt~rnl - fll Spre a Inţelege, Insii., mal bine complexltat~a sltuaţlel
erau destul- elt, mal ales, pe eei dJn ext~rlor de a tnJtla lnterna$1onale dln acel moment, trebuie sl amintim el
vreo acţiune, ctt de ett serloaal spre a-tllmpune candida· proeeaul Istorie al luptei pentru unitate tl Independenţi
tura. Comentariul pubUeaţlet Revue des deux monde 1 na~lonall avea loc atunol nu numai la romAni, el tl
din 1 martie 1886 era elocvent tn privinţa sltuaţlel poll· la alte popoare. Evenimentele din RomAnia nu se desfi-
tlce creat~ ln RomAnia: "Revoluţia - ata oumette turau Izolat de frlmtntlrlle polltlee, soelale ti mllltare
autorul abdicarea lui Cuza - a fost nu numai moderatA; dln Europa. Imperiul habsburgic, de pUdl, Intre hotarele
ea a foat abUl ( ... ] Votul tn favoarea eontelui de Flandra elrula se anau multe naţlonaUtlţl, avea de Infruntat
eate un vot ele exeludere a prinţulul tnrucllt cu easa attt lupta acestora pentru a se ellbera, olt tl preslunea
imperiali din Rusla, dueele de Leuehtenberg r... ]. Aee astA unor puteri ale cAror interese se eloeneau eu cele ale
alesere lndlea deJa doui lucruri: el rom&nll votau un Austrlel. Aşa se expllel de ce, tn corespondenţa dJploma-
snlln, tl el nu votau ea prln$Ul si apar1lnl unul stat Uel dlntre diferite eablnete europene se vlnturau ldel tl
veeln. El afirmau In felul acesta programul lor tradiţio­ proleete din cele mal bizare privind "compensarea" Aus-
nal de elutare a alesulul lor tn Occident". triei pe contul prlnelpatelor, ln schimbul Veneţlel, la
Prinţul Flllp de Flandra, solleltat ca suveran al oare trebuia sl renunţe In favoarea Italiei. Dealgur,
Romlntel de eitre Adunarea Eleetlvi tl Senatul ele la proiectul nu avea nlel o tansl ele reallzare, dar faptul
BueuretU - firl Al domneasd. rlrl ehlar si eonUrme el aeeaati Idee a putut tneolţl tn mlnţUe dlplomaţUor
aeeeptarea onoarei care 1 ae flcea de oltre romlnl - a-a epooll, ne IlustreazA sugestiv substratul polltlell marllor
anat formal In fruntea ţlrll Ump de mal multe sAptlmtnl. puteri. Oloenlrlle lor de Interese se rezolvau de reguli,
prin tncllcarea Independenţei statelor mlel, printre care
' Revue des deux mondes, publicaţie r.erlodlcă bl- ti a Romlnlet.
lunarl!., lntilnţatll tn 1829 la Paris. Iniţia , s-a ocupat Cunoscute oamenllor noştri polltlel, aceste proteet~
numai de literatura.. Mal ttrzlu, a publicat şi lucrl!.rl de au trebuit luate ti ele ln considerare la orientarea
filozofie şi de şti inţa., apoi a abordaţ probleme de poli- euraulul evenimentelor din februarie 1 66. Soluţia "prln·
tică - n.r. ţulul strlln" - tl evident nu a orlelrul "atrlln"- adop.

26
tati eu hotirtre de faetorll pollttel rf.spunzit.orl dln Internaţional i a constituirii statului rom ân, ca un preo·
Romlnla, era mentti ai ba~ze eventualele hotărlri eedent ti pentru unitatea naţlunJl germane. .,Prusia
ostUe poporului ti statutul romln. - 11crla el, la aprilie 1 66 prlnelpelul Carol-Anton de
Trebuie preouat oi, evenimt'ntele tn cadrul eir ora Hohenzollern - trebuie si incerce a s usţln t>, tn marg llllle
se tnscrlu abdicarea lut Cun ti alegerea prlnţulul FlUp poslbUUiţll, eonatltulrea nnţlonniHătH ro mân eşti , r are se
de FJandra, erau legate, In primul rtnd, de pozltJa In· dorette la Paris, pentru a atrage, de va fl cu putinţă, pe tm·
temaţtonali a ttnirulul stat romAn - din ee tn ee mal piratuJ Franţe i spre eon<tUtulrea no.ţlunlt germane. P entru
gr eu de susţinut tn faţa unor puteri ee tneereau sl.-fl oonceslunea fiouti 1 s-ar cere un contraservlclu". Detl
menţlni sau s~tl extindi influenţa tl dominaţia asupra politica tmpiratuJul Napoleon ru nu va confirma pe
poporului romAn. ln aeeat eolltext, marile progrese, pe istoricul german, mArturia acestuia aubllnlazi tncl o dati
llllla lntirlrll Ullltiţli tl poziţiei de eompleti autonomie lnaemnltatea l nternaţio n al:l a eonstltulrll statului romAn
lnterni, realizate sub domnia lul Cusa, les tl mal preg- unit tn 1869 şi a lupte i sale pentru cucerirea lnde pendenţ~ i
nant ro evldenţi. depline.
Dln documentele schimbate Intre gu vernele puterllor Corespondenţa diplomatici dintre cabinetele puterilor
garante se pot remarca anumite seblmbirl de p oziţie, garant~ a precedat tratativele dlreete - ea f i tn sltua-
determinate tn primul rtnd, de hotirtrea fermi a po- ţllle ant~rloare - In cadrul conferinţei plenJpotenţiarllor.
porului romln de ~ti aplra Unirea, de a continua lupta Şt de data aceasta. Mediul conferinţei a rost Paris ul;
pentru eueert~a depllnel Inde pendenţe. Astfel, guvernul primele trei şedinţe a-au amtnat succesiv, nid un guvern
englez s-a . malllfeatat mat puţin ostil fa ţi de pr1nelplul nedorind •~tl divulge poziţia chiar dJn primul moment.
aducerii unul prinţ stritn pe tronul romAnesc. Guvernul Abia tn tedinţa a patra, din 23 martie/ 4 aprJIIe 1 66 au
de la Petersburg, oare apriJlnlse Ideea unl.r H principatelor Inceput sA 80 precizeze pozJ.llle.
tn 1 68, spertnd el tn fruntea statului unit se va afla Reproducem, dupA Moni torul ofi cial, Actul Adunirll
un prlnţ.guvernator rna, dezamAgit tn atteptirlle sale Elective tl Senatului, care, dupi ascultarea pro clamaţiei
ti de cursul artrmlrlt Independenţei promovat de Cuza, Loeotenenţel domneşti (vezi numlrul trecut al revistei)
tn 1 66 s-a arltat ostU Unlrtl, eertnd ai se revtni la sep~ au ales ea domn pe l<' lllp de Flandra.. Documentele pu-
rarea principatelor. Austria a respins, de la Inceput, blicate In continuare stnt reproduse to traduce~ dupA lur ra-
Ideea de a ceda Veneţia, apreoitnd ei 11e afli tn lmpoal· rea lstorleulul francez Paul Henry (L'abd lcallon d u
bllltate de a obţine un "aranJament" tn detrimentul prlnce Cuza et. l'av~n eme nl de la dynaslle de Hohen-
ltatulul romln. De altfel, peste otteva IUill Austria a zollern au trOne de Rou manie, Par18, 1930, p. 1 6, 190,
pierdut Veneţia, tn urma rizbolulul ou Prusia tl Italia. 191-194, 196-197, 200, 201-202, 203-206, 214-216, 217,
Firi tndolali, perspectiva ve~tlrll unul prinţ german 231-232, 266-268, 261·263). Ele reneetA contradicţiil e de
pe tronul RomAniei (dupl 14/26 martie 1866) a Imprimat interese dlntre puterile garante, lnt~nţllle ostile ale celor
un anume curs pozJţlel P rusiei, deosebit de flnlblll tn mal multe dintre ele fatA de statul romAn, Inainte de
perioada de tatonlri. Un Istorie german al timpului, Max a-oi formula atitudinea In cadrul desbatertlor ronferlnţe l
Dunker, aflat tn rela$11 de prietenle cu famUla Hoben· pleolpotell$1arllor de la Paris.
zollernllor aprecia ebtar tn aeele alptimtlll tnaemnitatea N. COPOIU

MONITORUL, JURNAL OFICIAL AL PRINCIPATELOR Darvarl C., D1monlsle C., D lodoaeseu


St., Dobre P., Dobrleeanu N., Drok
UNITE ROMÂNE M., E vdoobJm 1., Fotea 1., Frumutanu
D., Furdueseu T., Galţi ., Gavrl·
Qumlnlcă, 13/25 februarie 1866 leaeu 1., Gheorgbesou T., Grldl,teanu
D. D. senatori tl deputaţi, ebemaţt prln apel nominal unul dupA altul, P ., Guglu V., Gusti D., Hrlsoseoleu
Alex., llolban Gh., lamandl c., Illescu
jurlnd credinţA noului domn alea, au aubacrla urmit.orul act. C., Ionescu M., lonu 1., Ipeeanu T.,
"An ul 1866 , luna Februarlu it zile. Senatul şi Adunarea E lecUvl\ a JeorJ V., Lahovarl N., Larnbrlno N.,
Rom;1 nlel tntrunlte au ales şi au aclamat fn lmantmltate de domn s tăp î ni tor Lambrlno Se., Lebllu Gb., L!ttnsebt D.,
al Principatelor-Unite-RomAne, conform dorintelor exprimate de .Actunl\rile Lupeseu Gh., Lupu N., Mateatu D.,
arl-hoc din anul 1857, pe Alteţa Sa Regală Flllp-Eugenlu-Ferd lnand-:\farla- Mlrgirlte&ou C., 1\felegbi D., 1\fibl-
Ciement-Baldutn-Leopold- CTeorges, Comite de Flandra şi Duce de Suonla, eecu l\1., 1\llreea 1., 1\llrze a 1., 1\loralt
sub numele de Flllp I". 1., lUurguleţ c., Nlnieaou S., Negri
O., Negullct D., Nleoleanu Ob •• Nicu·
Membrii Adunării Electtve1 leeou 1., N1eule&eu loaef, Nlouleecu
A,larlel 1., Alecaandreaeu Aleeu, neeou Ct. Al., Brititeanu I.T., Cill· V., Obedeanu V., Ollneaeu Ct., OI~
Aleeu ndreaeu AleL, Aleeeandreaeu neeeu 1., Ciltneaeu N., Cillneeou Se., neseu Gb., Papllea 1\I., Paruebtv
1., Angelovlol M., Anlno1lano O., Oalolu N., Oanano O., Oapuţtneanu l\J., D., P&eleanu N., Pereţ P., Peri·
Anu11 1., Arieeaeu O., A urei P ., Oaram&Jfu O., Oartagd.J 1., Oatarglu N., eţ~anu B. N., Perieţeanu Se., Pe-
Blbeanu 1., Baelu 1., Balalcl Ct., Cuanaell N., Obelaru AI., Chin· trescu 1., PlaoacbJ V., Poenaru N.,
Balti Gh., Berleaou C., Blldl.reaou D., teaeu O., Oblrlţolu o., Oblţol o., Olncu Pollzu c., Popescu M., Popescu T.,
Boereaou O., Borineaou Al., Bori- A., Olrlţolu T., Ollnceanu Em.,
Ooe1u A., Oonatandaeh e N., Oonatan· Predescu 1\I., Prodan C., Raeovltl C.,
1
Lista este reprodusă dupll ziarul t lneacu 1., Cord aU P ., Corllteaou Alex., Radişanu P ., Radu Referendaru.
Trompeta OarpaţtJor, Bucureşti, 20 Ia- Oosmeaeu Or., Oostlneaou AJeeu, Orle- Rlduleseu D., R&mnleeanu 1., Ro-
nuarie i866. teaou 1., Orlsnarn C., Cusa Gr., beseu Ct., Robu 1., Rolbu 1., Romateu

(
Guan T., Ghennan N., Ghlea G.,
1., R 0$0& 1., Bufo M., Serglesoo M., Membrii Senatului, Ghlea L., Bereteo C.N., Borosov N.,
Sgoanţi D. D., Simeon N., ln8'UI'ol Hurmusaehl ~., laeovaebe C., lac~
N., Stani u S., Sti neaeu P ., St.inu- Andronesou C., Bal.f T., Belu B., vaebe Leon, Labovarl ()., Lent 1.,
leseo Oh., Strijeaoo Al., Strolel M., Blbeseu N., Boala.nu C., Cananiu S., Mana 8., ~largblloman 1., MleuleiiCI u
Şolmeseo 1., Şt.efineseu N., Taeu N., Cantaeuslno ()., Carp P., Caamlr T., Gr., Milo N., Peneaeu B,, Plagino A.,
Tell Cr., Tetorlan P ., Teuleseo P., Ca targiu A.. St., Catargiu C., Cerebes Ple$610o M., Radu G., Bote& &.,
Theodor O., Ttturov 1., Ttmpeano T.J C., Cogălnlee anu ~1 ., Corneseu C., Cot- Rotett B.N., Solomon 1., steece L.,
Trandafll' R., Turneseo N., 'ftgara C., taloru G., Cot~aeu C.A., Creţuleaou 1., Stolea St., Strat D., Stursa B., Şol·
Ulla Cr., Vaslllo T., Vilinesou 1., Creţuleseu N., Creţuteaeu Se., Cru• me~e~u M., Terlaehlu A., Vaalleteu C.,
Verneseo C., V11$oreano D., Volneteo peMld Em ., Doea n N., Ellad N., Vue~eu A.., Vlspeteu O., VUsu 1,,
Se., Vulo~ Al., Zaharia V., ZalomU
1., Zltreanu N., Z lso D., Flllpeseu c., FUlpeseu 1.1., Floresoo 1., Vlidolanu B., VlUolanu C.

. ,
' 1

1 ,,, "

ţiei de la Parts] din 1858 privind pr in- mâsurlle necesare pentru menţinerea
Ambasadorul Franţei la cipatele, tnctt er au pe punctu 1 să pe cit posibil a legalităţii.
Londra, L a Tour d'A u vergne declare că dacâ celelalte puter i con-
simţeau la ale~erea cont elul de l"lan-
către Drouy n de Lhuys, dra, dinspre partea AngHel nu s-ar La T our d' Auvergne către
ministrul de Externe tace nici o oblecţlu ne . Refuzul prompt
al Alteţei Sale Regale a prevenit Drouyn de Lhuys
al Franţei aet>astA. declaraţ i e cam prema turâ
şi co mpro miţătoare. Baronul de 26 februarie 1866
24 februarie 1866 Brunnow [ambasadorul Rusiei la
Londra l a rost cel <'.are 1-a a mintit Am primit depeşa telegraflcă pe
... Eveniment ele care se petrec la lor dului Clarendon t extul articolului care Excelen ţa Voastră a binevoit
Bucureşti au sttrnlt o surprlzll gene- t 3 din Con ven ţia de la 1858, care să mi-o adreseze pentru a-mi face
rală la Londr a. Se pare ca tn sferele cere ca or!ce candidat la domnle sâ cunoscut punctul de veder e al guver-
oficiale este apro bată hotărîrea con- ti rost na.scut din tată valah sau nului tmpăratulul cu privire la eveni-
telul de Flandra de a r efu za r a ngul moldovean, să ti atins vtrsta de 35 mentele ce se petrec, tn prezent, tn
oferi t prin votul Sena t ului şi al anJ, să domlcllleze tn principate de Principatele Dunărene. La prima
poporului de 1:1 Buc ureşU . De tapt , 1O ani şi să ti făcut parte din Adunll- ştire a procla mărli de către Senatul
nu avem lnforma tll pr ecise asupr a r lle leglultoare"t. de la Bucure.5t i a contelui de Flandra
t mpreJ urărllor care au dus la r astur- Ambasadorul Turciei care a venit ca prinţ al României, tn consllllle
narea prin~u l ul Cuza şi lordul Cla- tn aceeaşi zi la Foreign Orrtce a cer ut Malestliţlt Sale brita nice pare si tl
r endon (ml nlc;trul englez de E xterne] tn numele P ortii ca stlpul aţllle Con- existat o oarecare et ltare cu privire la
aşteaptă rapoart ele consululul general venţiei din t 9 august t 858 sli. fi e res- atitudinea ce s-ar cuveni să n e luatl
al Angliei pent r u a a precia situ aţia pectate şi ca puter ile ce o sem n aseră taţli de o manifestare a tit de n ea~te p­
tn cun o~ tlnţll de cauzlL D upă părerea să le urmărească cu scrupulozitate. tatli ln favoarea unul prinţ care,
d-lul a mbasador al Rusiei, care se Dl. Musurus {ambasadorul Turciei prin legături de rudenie şi de str'ln să
ara tă foarte Impr esionat, de aceastli la L ondra] Insinua, de asemenea , că prietenie, este apropiat de casa regall
problt'mă ar t rebui să se ocupe Intrarea unui cor p de ar mat!\ turc a Angliei. Lordul Clarendon, de rapti
co nferinţa care urmează a se tntruni, pe t eritoriul mold o-valah ar CI cea nu 1-a ascuns unuia dintre colegi
tn curind, la Paris pentru a ratifica mai bunll garanţie a menţi n erii mei, că In cazul tn care contele de
actul Comisiei europene a Dun ări i. li nişti i publice tn principate, dar Flandra ar fi con simţit sll cedeze
aceastll soluţie nu fu agreata. de cabi- dori n ţelor românilor şl să devtnll
netul englez. Acesta din urmă r e- pri nţ al Romantei, sub suzeranltatea
Ambasadorul A u striei la cunoaşte, totuşi, de acord In această Porţii , Anglia nu ar ti rlcut nici o
privi nţă cu cabinetele de la Paris obiecţlune la această alegere, blne-
Londra, Apponyi către şi Petersburg, că evenimentele de la tnţeles, !o cazul in care celelalte
M ensdorf, ministrul B ucureşti trebuie sll trezeasca. In- puteri garante şi-ar fi dat şi ele
treaga aten ţie a puterii suzerane şi a aprobarea. Refuzul formal al cootelul
de Externe al Austriei semnatarllor Tratatului de la Pari" de Flandr a de a accepta orerta fl-
şi al Convenţiei din t 858. Cred că cutli, refu z ce era dest ul de u şor de
26 februarie 1866 alei nu se vor face nici un fel de difl- prevăz ut şi care a rost tn general
cultll ţl recunoaşterii faptului că este a proba t alei l-a redat, d acă mă pot
... ~tlnl ştrll englezi cun oşteau attt cazul, confor m cu dorinta Franţei, exprima astfel cabinetului de la
de puţin ttxtul stipulaţlllor [Conven- sll se convoace conferinţa de la Paris Londra, libertatea aprecierllor aale.
tn scopul de a se lua de comun a.cor d Aşa cum m-am grliblt să vll anunţ
1Lista este reconstltu l tă dupli Dez. prin telegraf, astlizll-am găsit pe lor-
baterUe Senatului din t 5 mal t 865. • Vezi Magulnlatorle, nr. t 0/t 975. dul Clarendon dispus sl considere, de

28
acord cu Excelcnţa Voas tră , cii modltlcată fără indolală după In· m enţinerea ordinei. Tu st:Jrea de
problemele ridicate de evenimentele stru cţiu nlle primite de la PeterRburg, spirit (prezentă] ea ar risca sl\ albă
de la Bucureşti sint de resortul nu rusesc probabil intocmai aceeaşi un erect cu totul con trariu şi fn loc
puterilor semnatare ale Tratatului cu cea purLată de colegul meu cu sl!. simplltl ce greută\lle, mai degrabă
de la Paris, şi nu pot ti soluţi onate mine. P~răslnd pe lordul Clarendon, le-ar complica. ~ -ar putea ivi unele
definitiv fără concursul şi asentimen· l-am vâzut din nou pe dl. amlJasador incidente care si pună in Joc demni-
tul lor. El a binevoit a recun oaşte, al Rusiei şi am putut ~11. mă con vlng tatea puterilor şi care sll. dea na şt ere
In acelaşi timp, că reunirea unei că, intr-adevăr, telul său de a vedea la de1.baterl furtun oase pe care dinspr e
conlerlnţe ar fi cel mai bun mijlcc sau cel putin de a se exprima, nu mal partea noast ră am dori â le evită m ...
pentr u a se ajunge la o toţelegere. era acelac;;i. Ul. baron de Brunnow [Firmanul din t86Pnuatost accep-
In snrşlt, el s-a arătat Tn mod de· mi-a spus el!., daca. con rerluţa I-ar tat decit. cu unele rezerve, tocit Con-
osebit dornic să se pună de acord cu ti reunit la Paris, nu s-ar ti putut ferinta trebuie să-I aplice].
noi ln toate demersurile sale. Dupa. tace ceva mal bun dectt ca, Imediat •
ce mi·a fă cut cunosc ută !nvltatla aceasta să rte pusl\ la curent .cu ches- Ttlegrama lt'i [.a Tour
pe care a transmis.o reprezentantului tiunea principatelor ; dar el a tăcut
Angliei la Bucu reşti de a păstra remarca ca., din nen orocire, această d'Auvergne către Drouyn
cea mal mare reLervă In declaraţii, con ferin ţă nu tusf-Se tntrunltl\., iar
mal ales In ceea ce priveşte noile Rusia, roarte direct Interesată in de Lhuys
candidaturi de prlnli s trăini, c um ar prolJiemele ce urmau a ti d.ezbălute , 28 februarie 1866
fi cea a ducelui de Coburg, a ducelul nu avea ambasador la Pari. , ca ur-
de Leuchten berg ( pretenden 1ul sus· mare a ab entPi baronului de Bud·
ţluut de gu,ernul ţaristJ şi probabil berg, şi r:l, tn ace Le tmp rej ur:lri, Lordul Clarendon crede ca şi rtvs.,
ş i a unul prinţ iLallan, pe ~".ar e romanii puterile ar putta prel"era o con fer inţă că Intrunirea Conferi nţei la Paris
n-ar Intirzia să le dea la. ivealâ ctnd la Constantinopol. ('Jl despre cabine- este necesar:!. ş i urgen tă. Lor dul
ar cu noa, te răspunsul ne~atlv al tul engleL, a adăugat dl. de Brun now, Cowley e le deja prevenit. Cit despre
florinţa pc care o ml\rturiseşte Poarta
contelui de Flandra, el mi-a fmp:lrtă· nici nu i-ar putea da prin gind să
~It citeva cuvinte dlntr·o comunicare albi\ loc o con rcrln~ă la Londra, tn <le a trimite la Bucure,u, con for m
pe care 1-o tăcuse ambasadorul Tur- timpul reunlrli Parlamentului, ma l protocolului din 6 septembrie 1859,
clei. Dl. Musurus, artlnrt de alegerea, ales intr-un moment in care exis- un imputernicit otoman tnsoţl t de
de către Senat ş i Camera deputaţilor tenta lui poate Ci, dintr-un moment delegati al puterilor ~aran te, lordul
a contelui rte Flandra, a crezu t de tn altul. seri os ameninţată. Ul. am- C'larendon ar ti dispus să o considere
datoria lu i să r eaminleasc:\ secreta- basador al Rusiei a binevoit să ex pri- drept fntenaelată , dacă aceasta ar
rului principal de lat al reginei me, de a emenea, pl!.rerea eli terenul CI si părerea celorlalte puteri. l-am
drepturile Porţii asupra Prin ci patelor cel mal favorabil unei tnţel egeri atras atentia că P oarta acorda proto-
Unite şi obl igaţia puterilor de a re - tntre puteri este cel oferit de Con ven- colului pe care il invoca o putere pe
pecta el au tele Con ven ţi el de la ţia din 1858: că ar rt tn ţel e pt ra suc-
care evident acesta nu o mal avea,
l)aris, care excJudea de la domnie ce orul prinţului Cuza sâ rte ale din că demersu l pe care ea voia să-1 facă
orice l•rinţ străin . {n plus, dl. ambasa- rindul persoanelor care lndepllne. c la Bucureşti ar Ci mai mult compro-
miţăto r decit foi o. ilor ~i că, tn rlne,
dor al Turciei vorbind despre situaţia cond i ţiile de ellgibililate prescrise in
In care s-ar putea gi\si guvernul său, arllcolele 12 sl1;; ale nu mi lei con ven- ar Ci prefera bll să se lase in seama
con ferinţei sarcina de a holâ.rl dacă
nevoit, poate, a ocupa militar prin- til ; dar· c!\ el considera că e greu să
cipatele pentru a m enţine Jlm..;tea, e cadă de acord a upra alegerii unui era sau nu cawl si aplice protocolul
lordul <.;lart udon s-a grăbit să-i prinţ străin . .\reasla era, de altrel, din 6 sep tembrie 1 59 in situaţia
atragă atenţia că o Intervenţie ar- după cum mi-a repelat.o de mai
a ctualâ. Lo.-clul Clarendon mi-a cerut
mată a Turci ei nu ar Ci jus llr lcată, multe ori dl. barou de Brunnow, sl\-i dau timp ca să vorbea'ică cu
tntructt Tn principate nu a rost tul- o apreciere cu totul personalâ, Intru- lordul Russel [prim-ministru al An-
burată ordinea malerlalâ, câ pentru
~llei 1in al nte de a se pro nunţa detin il iv
cit !ne.'\ nu-l parvenlse nici o Indicaţie asupra ace tui punct. Vă voi tace
a fi legală ea ! intervenţia) ar trebui, d1n partea cur\ il ale...
tn orice cat, să fi rost in prealabil cunoscut ră punsul s ău de Tndală
autorizatii de puterile semnatare aJe ce-l voi cun oaşte.
Tratatului de la Paris şi că, după Drouyn de Lhuys către La
toate aparenţele, tn tmprejur!!.rlle T au,r d' A 't4- ver gne Drouy n de Lhuys către con-
actuale, Intervenţia armată ar avea
con eclnţe deplorablle. Mal mult, 27 februarie 1866 su.lul Jrat?tcez la Bucureşti,
lordul Clarendon mi-a dat sll. tnteleg Tillos
că avea oarecari temeri tn legă turi\ [ Poarl a cere aplicarea pr otocolului
cu proiectele Rusiei car e, masind din 6 septembrie 1 591' 29 februarie 1866
rorte mllllare destul de considerablle ... Nu eLita spune că, după părerea
pe Prut, cu mult înainte ca eveni- mea, el (protocolul) nu corespunde Nu aş putea aprecia adevăratul
mentele de la Bucureşti să CI putut exact fmpreJUrărllor de faţă . intr-a· caracter al evenimentelor care au
j ustlti ~a o atare precauţie din partea dev:lr, prevtderile sale nu cuprind provocat abdicarea prinţulul Cu'l.a,
el, a dat dovadă de o prevedere care t olalltatt>a problemelor ridicate de mai tnalnte de a fi luat cunoşllnta.
s-ar putea ă nu fie in Intregi me lip- rl!.sturnarca prinţulul Cuza. El are de raportul pe care trebuia s ă mi-1
IU. de intenţii ascunse. Toate aceste tn vedere acte de guver nare ăvlr:-ite trimite ţi şi car e nu va tnllr1.ia, s per,
consider ente la un loc fi rac pe lordul Tn afara clauLelor Coli\ enţiei din 1858 să-mi parvină. Oricare ar tl aprecie-
Clarendon sl!. dorea scă roarte mult o "1 care ar putea CI retrase sau anulate rea care se dă acestei mi şcări ş i con-
tn ţelegero deplin!!. cu Franţa care ar In urma unei somaţii mal mult sau diţiei oamenilor care au parllclpat,
prrmlte desigur să se prevlnâ compli· mal puţin ameninţătoare a puterilor; ea este tn mod evid ent de natură si
caţll le de care se temea. dar el nu s-a pus tntr.o sltuape ase- rldl<'e probleme de o extre mă Impor-
Spunlndu-mi că uu are tncă ştiri mănătoare cu cea rare atrage astăzi tanţă şi guv~rnul hnp:lratulul trebuie
del'prP păre rea colegilor săi rată de atenţia guvernelor. De asemenea, nu să se preocupe de ele allt in Interesul
intrunirea unei conferinţe, dar câ tnţel cg ce rol ar putea tndeplln17mpu- păcii europene cit şi tu cel al princi-
aceasta 1 se pare cu totul Indicată, tcrniclţll fn acest momeut la Bucu- patelor .
lordul ('larendon a P.vitat sll racă vreo reş ti. Conform protocolului , el ar fi Aceste probleme, domnule, legate
aluzie la locul unde ar trebui să se tns:lrcinatl să pretindă ca măsura de o s tare de lucruri prevăwla an-
ţină conferinta. Dorind si\ desluşesc conslilulnd violarea stl pulaţlllor din terior şi reglementa tă prin Tratatul
motivele acestei rezerve, a m crezut t 859 să fie a brogată. ('are ar rt con· de la Paris si prin Conven tia din
potrivit c;â nu-i aqcund că ambasa- sccinţa practlc.ll a acestei dispoziţii? 19 august 1858, sfnt lle do meniul drep-
dorul Ru lei tml vorbise el tn-,uşi, Ce urmare 1 s-ar putea da ? Intr-un tului 1>ubllc european şi nu pot ti
tn ajun, de pre posihllllatea 1 nPce- cuvint, ce acţiune ar exercita pre1.enţa r e1.otvate al trei decit prin tn ţelegerea
sitatea de a incredinta conferintei lmputernlciţllor? Ml\ tem pr i nţe, comună dintre cu rtea suzcranl!. şi
ce urma sa. se reun Pască in curind cft {'a nlrl m1car nu ar contribui la celelalte puteri semnatare ale acestor
la Paris pf'ntru a ratifica actul Co mi- a cte. Acest rapt, se pare că nu I-au
siei europene a Dunării, ş i examinarea 1 ln aprilie 1859, s-a Intrunit la tnţeles nici membrii guvernului pro-
problemelor ridl~"ate de evenimentele Paris Conferinta reprezentantilor pu- vizoriu stabilit tn prezent la Bu cureşti
de la Bu cu re~ ll . Lordul ('larendon terilor garante pentru a discuta pro- ni ci Adunările [legiuitoare] care tşl
s-a arătat mal curind fa' orabll blema dublei alegeri a lui Cuza. au sediul in acest oraş, proclamtndu-1
ace~ tei Idei, dar a plirut puţin sur-
Austria şi Turcia au recunoscut tn-
prins că !'ugestla despre care il vor- doita alegere Tn cea de-a trPia şed 1n ţâ. 1 ,.Firmanul de organizare admi·
beam Yenea din partea ambasartorulul a CC\nterlnţel de la Paris, in zi ua de nl slrativă a .Mold ovei şi 'f:lrli Ro-
Rusiei şi m-am crezut autorlzat a 6 septembrie t 859, rormullnrl o serie mâneşti .. , pr10 care Poarta admitea
conchide c:l discuţia purtată de dl. de condi~ll. Vezi Magazin 1 torle, nr. unirea administrativă şi pollticâ a
de Brunn ow cu lordul Clarendon, 4/1976. principalelor - n.r.


29
pe contele de Flandra ca domn al comună. Cea mal mare parte a curţi­ renunţa la Veneţia. Alteta Voastră
României. Trebuie ca să se ştle deja lor semnatare ale actelor Congrtsulul ştie fară tndolală care stnt tn această
la Bucureşti că acest Unăr prinţ şi-a de la Parts ne par a ti de pe acum de privinţă sentimentele tmpărat ulul
manifestat imediat hotArirea de a aceeaşi părere cu nol şl ne place să stăptnul no..tru august şl sper că ntl
declina onoarea ce t-a rost acordată; credem că ele vor şU, ca şi tn toate vom ti puşi tn Ipostaza de a ne pro-
şl se poate presupune că Alteţa Sa celelalte ocazll precedente să aplaneze nunta asupra acestui subiect.
Regalâ, excepttnd legăturil e sale prin tnţele~erl neajunsurlle care se Pfnă alei nu este vorba dectt de
personale, a rost uimită de neconror- impun sollcltudlnll lor. Intrunirea unei con feri nţe ad-boc
mltatea procla111ărll al cărei obiect care s ă se ocupe exclusiv de treburile
a rost .
Ceea ce contează tn primul rind M ensdorj către Richard principatelor. Totuşi, avtnd tn vedere
starea cam tulbure a Europei tn alte
domnule, şl veţi binevoi a nu ascunde M etternich, ambasadorul privinţe, nu ar ti Imposibil sli se
punctul nostru de vedere ro aceastl\ ajung:( pe nesimţite la Ideea de a
privinţă, este că guvern\11 provizoriu Austriei la Paris lărgi sfera acestei regiuni şi de a-l
al Moldo-Valahlei trebuie să fie bine
pâtruns de ideea că umca lui misiune
1 martie 1866 da ptnă la urmli proporţllle unul
congres tnsărclnat să examineze
este să asigure desfăŞurarea n ormală Cred că trebuie să adaug la depeşa situaţia generală . ln cazul tn care
a serviciilor administrative şi s~ precedentll ctteva observaţii mal Impăratul Napoleon sau ministrul
vegheze la menţinerea ordlnll şl a confidenţiale. Aşa cum Alteţa Voas·
sl\u ar emite această Idee vă invit
securltăţll publice, aştepUnd ca pu-
tră a rost prevenltă prin telegrama
prlnţe, sli o primiţi cu oareeare rezer:
terile tntrunlte tr:r conferinţă să din 24 februarie [1866), că tmpliratul, vă dar sli nu o respingeţi de la bun
r ezolve diversele probleme pe care auguslul nostru stâptn, ţine tn mod tnceput.
le sttrneşte tronul domnesc vacant. special ca guvernul sllu să meargli ln adevăr, noi tnşlne nu vom ti
Autoritatea exercitată tn momentul alături de cel al Franţei tn problema
tmpiedlcaţl, cum spuneam tntr-una
de taţll la Bucureşti, de persoane Principatelor Dunărene, faţli cu din depeşele mele precedente, ca tn
e care evenimentele le-au tnvestlt
r.
n mod provizoriu cu puterea , le este
datll numai .acestora tn pll~trare şl
eventualităţlle ameninţătoare ce se
protllează tn Germania şi tn Italia •
Ipoteza anumitor eventualltăţl, s ă
supunem dellberlirll puterilor pro-
blema Sohleswigulul•. Am 'putea
stnt responsabile de ea tn faţa puterll este de tapt, esenţial, să rlS.mtnem deci găsi chlar oarecari avantaje
suzerane şl a curtilor garante; ele ln relaţll foarte amicale cu Franţa dacă această problemli ar fl, natural
ar uzurpa dreptur( ce nu le aparţin ba chiar mal Intime tn aparenţă dectt ridicată de un congres a drel corn:
şl şl-ar tăgădui rolurile dacă ar căuta
stnt tn realitate. Acest conslderent vetenţll s-ar extinde asupra tuturor
să rezolve slngw:e probleme care stnt, este attt de Important tn momentul treburilor Europei. Un singur motiv
repet, de ordin lnternaţlona,J. de faţă, tnctt trebuie, dac.'l. e cazul ne-ar tmpledica să aderăm cu In-
Aceste persoane, ne-ar place s! să-I sacrificăm sau cel puţin să-i credere la propunerea unul congres;
sperlim, se vor preocupa, tnalnte de subord onăm politica tradiUonalll pe
care am urmat-o ptnll acum faţll de este cel al Veneţlel, căci ar rt Cll.ră
toate, de prevenirea mişcărilor poli- Turcia. După cum spuneam tn depeşa tndolal!l greu sll excluzl dintru Inceput
tice şl a dezordinilor materiale car e precedentă, principiile şl interesele
aceastll chestiune din programul
nu ar putea avea altll urmare dectt noastre speciale ne fac sli respingem reuniunii. Dacă am putea, totuŞI ,
să tacă şl mal dltlcllă opera conferinţei, sli primim tn aceast!l privinţă vreo
şi pot sll pună puterea suzerană
tn general cu putere orice măsurli garanţie ctt de ctt pozitivă, prlncl-
tn situaţia de a Interveni, conform care este de natură a prejudicia lnte- ala noastrli obiecţie ar fl astfel
prevederilor [protocolului} din 6 sep-
tembrie t 859.
grlt.atea Imperiului otoman. ln tm-
preJurărl normale nol nu am ezita
r.
ndepărtată şi nu ar mal exista nici
o piedică din partea noastrll la
să ne pronuntlim pe datâ şl energic
VA. r og domnule, sll discutaţi tn tn favoar ea separarii prlncl[latelor reall~area uneia dintre ldelle favorite
acest sens cu membrii guvernului şi şi ne-am opune cu putere oricărui
ale tmpăratulul Napoleon. Problema
cu oamenii Influenţi cu car e aveţi plan ce ar urmari stârtmarea legăturii Veneţlel este foarte dellcatâ pentru
legllturl. Este esenţial ca el să nu albâ de suzeranltate existente tntr e Poartli noi pe acest teren căci este un punct
nlcl o tndolală asupra sentimentelor şl Moido-Valahla. Dar astăzi tnţel egem
asupra căruia ar CI necesar să ne
şi vederilor guvernului Malestăţll Sale. tn\elegem dinainte, Iar Ideile tmpllra-
cA o asemenea atitudine ne-ar putea
pune tn dezacord complet cu guver- tu ut Napoleon diferă tn această
Circul ara adresată deDrouyn nul francez şl nu vrem sl1 ne expunem privinţă mult prea mult de ale noastre
pentru ca să nl se pară a n poslbllâ
de Lhuys reprezentanţilor acestei eventualltăţl. Dorim deci
o
să vâ folosi ţl dP Influenţa ce a vP.ţÎ o tnţclegere altfel dectt convenlnd
sli nu atingem deloc această prob lemă.
diplomatici francezi din Ha- pe Ungă guvernul francez pentru a-1 Las tn seama tactului deslivtrşit
menţine pe cft posibil pe o llnle de
n ovra, Hamburg, Copenha- conduită con formă cu Ideile noastre.
al Alteţei Voastre griJa de a utlllza
Indicaţiile pe care t le dau. Ele ar
ga, Stockholm, Frankjurt, Dar dacă-i veti găs i pe tmparat.Jl putea, sper, tn orice ca1., să aducă
Napoleon III şl pe dl. Dr'luyn de unele argumente folositoare pentru
Dres da, Cassel, Weimar, Lhuy!' hotărlţl sli menţină Unirea
vă autorlzez să-l lăsaţi să lntrevadâ consolidarea starii satisfăcătoare a
Darmstadt, Carlsruhe, Stut- concursul Austriei. Am putea chiar relaţlllor noastre cu guvernul francez.

tgart, Munchen, Haga dacă este cazul, sll. tmpJngem con-'


descendenta faţâ de vederile Franţei Ambasadorul fran cez la Pe-
1 martie 1866 ptna. la acceptarea ldail de a ridica
tersburg P erigord T alley-
principatele la rangul de stat cu totul
Evenimentele care s-au prodtL'\ mdependent. Trebuie totodată să rand către Drouyn de Lhuys
la Bucureşti rldlcă probleme a căror tie bineinţeles că suveranul acestui
Importantă nu poate tl UgădulU. ; nou stat nu ar putea CI luat dln 6 martie 1866
ele ating tn adevăr actele constitutive nici ~ famllle cunoscutA ca duşmană
de organizare date principatelor şi notor1e a Austriei, ca de exemplu Căderea prlnţuht l C.uza. anuntat~
sub acest aspect stnt Incontestabil Casa de Savoia, nici dintr-o familie şidoriti!. de multă vreme la Peters-
de competenta guvernelor care au Indeaproape l egată de o curte a cărei burg, a dat dreptate perspicacităţii
semnat aceste stlpulaţll. De la Con- infl.uenţă exclusivă in aceste provincii unora ş i ranchiunil tuturor. Satisfa-
gresul de la Paris, do mal multe ori s luJ(•şte tot aUt de puţin interesul
cerea a morului propriu pe care le-a
deJa cahlnetele au trebuit să se ocupe Franţei ctt şi cel al Austriei.
orerlt-o evenimentul a rost trecă­
de provinciile moldo-valahe, tn spe- Chiar cu aceastA rezerv~ am prefera toare; fncurr.a.turllor sit uaţiei revenln-
cial la con ferinţa ţinută la Paris inflmt mal mult sli nu tie deloc nevoie du-le sarcina de a rechema de Indată
tn 1858, pentru a pregăti şi tncheia s ă facem aceas tă concesie şi vedem
deci cu vie satisfacţie din ultima dv. pe tlecare la pruden ţă ş i la dlsr.re~ic.
Convenţia dln 19 august al aceluiaşi
an, şl tn t 859 pentru a ratifiCa dubla telePTamll, ca. ~vernul francez con-
alegere a domnitorului numit totodată Unul\ să susţină principiul suzeranl· • ln 1864 a avut loc războiul aus.
tăţll Porţii. tro-pruslan tmpotrlva Danemarcei.
tn Moldova şi tn Valahia. tn aceste
diverse hnprejurărl , ca şi tn alte pro- Mal este o combinaţie pentru care ln urma Tratatului de pace de la
bleme cu caracter rnal restrins ure fmpliratul Napoleon n-ar trebui să-şi Viena (octombrie 1864), Danemarca
au rost tratate pe loc, a prevalat tnc:tipule că ne poate ctştlga. Mli a renunţat, tn favoarea Austriei şi
Intotdeauna spiri Lul de conciliere şi Prusiei, la ducatele Holsteln, Schles-
puterile au reuşit să prevină orice refer la o eventua lă ofertli a princi- wlg şl Lauenburg. ln august 1865 a
complicaţie gravă . Afllnd despre patelor ca despll.gublri pentru a avut loc Convenţia austro-pruslanli,
criza care a izbucnit la Bucureşti, prin care Holstelnul a trecut tn ad-
stJvernul împăratului nu a ezllat s!!. 1 Se referl\. la pregătlrlle rlizboale· mini straţia Austriei, Iar Schle.o;wigul
creadl\ că este cazul să se recurgă, lor auslro-prustan şi austro-ltallan şi Lauenburgul tn aceea a Prusiei
ca şi In 1858 şi 1859 , la o dcliberarc din vara anului 1866 - n.r. - n.r.
De la prima mea intrevedere cu tnso ţeascli adeziunea cu anumi te
printul Gorceakov am putut sâ-m1 rezerve documP.ntele noastre diplo-
dau seama dupl!. rezer va ce o pllstra. matice ne-au rezervat deplina ş i
c1 t de rrtult era preocupat de linia tntreaga facultate de a examina la
de conduita. ce treuu la sa. o adopte obiect cazul prevăzut atunci ctnd
Schimbul de tel~ame, pe car e am s-ar ivi. Prinţul Gorceakov nu a
avut onoarea sâ-1 rac cu F.xcelenta Insistat, orice di scuţi e p:lrlndu-1-se
Voastra., de la revoluţia survenltll. la prematură, din moment ce con feri nţa
Bucureşti, l-a f1cut cunoscutli Im- era chematl\ sa. discut e numeroasele
presia generali!. resl mţltâ de vlce- probleme legate de tronul donanPsc
cancelar şi poziţia pe care a adoptat-o var.a nt. Oln partea mea nu aveam
Imediat. de loc de ce să-I grll.besc In această
Prima griJA. a guvernului rus a privluţlJ.; fu sesem Informat, din !'ursi
fost sl recomande cea mal mare sl gt1 ră , că Rus1a nu va Insista asuvra
rezervA. consululul său gener al la separll.rll principatelor decit attt
B ucureşti, şi sa. se Informeze despre cit sa. prezinte drept conresle o re-
legăturil e Porţii. Rlspunsurlle guver- nunţare - dinaint e boUrlt!i. Prin-
nului otoman la aceastli cer ere curte- ţul Gorceakov a Incheiat Intreve-
nl toare lllslnd u-se aşteptate ca urma- derea spuntndu-mt: "Ne vo m plasa
re a neregulllor din serviciul tele- pe t erenul Conventiei din 18'18 şi al
gratie, prinţul Gorceakov a gllslt protocoalelor urml\toar e, pentru
astfel un pretext pentru a fnttrzla pretinde t-xecutarea lor lntocm
sn. se pronunţe asupra Intrunirii con- Aceşti primi p aşi a l Rusiei 1
ferlutel, fi e la Consta ntinopol, rte sl se prevadli, domnule mlnls
la Paris : t elegramele, spunea el, nu eli. ea va căuta sli Influenţeze
erau fi e acord Intre ele asupra locului hotlrtrllor Dlvanulul [turcesc) 1
definitiv propus de Anglia şi accep- antreneze la nevoie, pe calea conce-
tat cte noi. Ultima ctepeşl telegrartcă sfll or, prin spriJinul tnteresat ce p
a Excel anţel Voastre şt acceptarea a fi dispusA. sa. 1-1 ofer e. Această a
de către cabinetul de la Constanti- tudtne uu poate Intirzia slJ. se sch lm
nopol a propunerii lordulul Claren- In faţa unul acord Intre puterile u•;•-.·
don au pus capAt acest or e7.ltl1rl dentale, daclJ. vom avea fericire
calculate şi vice-cancelarul s-a hota - sli-1 ob ţin em .
rrt Ieri sl ceara. const mţămlntul lm-
p\ratulul Alexandru pentru Intruni-
rea r.onrerlnţel eurC\pene la Paris. Drouyn. de Lhuys către
Anunţlndu-mt astăzi dimineaţA. a-
deziunea suveranului său , prinţul Tour d' Au"ergne. Confid
Gorceakov a revenit farllşl asupra ţi al
amlnărllor care Il tlcuserl sâ lnttr-
zte şi asupra obligaţiei de a ac;tept a, 6 martie 1866
din curtuoazle, rlispun!lurlle Porţii ;
el a adlugat el cerind Mafestltll Sale Prlnţe, Imi faceţi onoare'\ CI
I m ~terlaJe sl tnslrclncze pe ambasa- anunţa prin depeşa voastrli
dorul slu la Paris sl o reprezlnte la denţiall din 27 februarie el\
conrerln~ă, a fost câHJ.uzlt In special Clarendon v-a vorbit despre o tn
de convlngP.rea că o pro bl~>mă re- vedere Tn care am convtrsat cu <Il.
zolvaU. sub chiar ochii lmplratulul ambasador al Angliei cte~pre aran-
Napoleon nu putea s~ nu fi e tratată Jamentele teritoriale relati ve la prin-
cu conslderen tele cele mal Inalte şi cipate şi la v~n e ţt a. Am rost deter ·
cele mal proprii sti ducă la o lnţt-le­ minat să ating acest subiect ele
gere. Baronul cto Dudberg rambasa- r.a.tre lordul Clarendon ln s uşl, care
dorul Rusiei la Parlsl pleacA. stmbltl'\ de altfel mi-a prezentat pArerea lui Filip de Flandra
In Franţa, perfect edificat asupra ca avtnd un caracter pur personal.
Inten ţiilor guvernului sl\u. Apropiata Rll.posatul M. Grey rttnd lnsl\rclnat
lui sosire a ra.cut sâ se considere cu afaceri tml srusese şi el c1 a pri-
InutilA autorizarea tnsârclnatulul cu mit de la lordu Russel o scrisoare
atacerl al Rusiei de a lua parte la o particulară In care acesta se arâta
dezbatere fn care nu ar rt putut jur.a favorabil acestei Idei. Principalul La Tour d'Auvergne către
dPclt un rol minor. secretar de Stat nu v-a ascuns deloc
_\m comunicat vice-cancelarului
cele doua. dep eşe pe care Excelenta
eli Ideea căplttalSe de mult atit apro- Drouyn de Lhuys. Confi-
Voastră mi-a flcut onoarea de a mi
barea sa crt ş i a lordulul Russel; dar denţial
le adresa, cu nr. tt şi 1 ~. Ele nu au a Insistat asupra rezlstenţelor ce
provocat. nici o oblecţlune; pot spunr. le-ar putea tnttmplna pe moment, cel 9 martie 1866
chiar c.â au rost tn aseotlmentul slJ.u, puţin din partea Austriei. Sintem
in a fară de pasajul din cea dr.-a doua primit care sl recunoaştem toate Am primit depe~a confldenţlală
dt:peşă tn care Excelenta Voastră pe care :E:ocrelenţa VoastrA. ml·a
greutăţile de care e cazul să se ţlnll. făcut onoarea a~ml adresa, In 6 ale
constată că drept rl\spuns la romu-
nlcarea rtrmanulul din 6 <Jtcembrle seamA.. Noi, mal ales, nu ultl1m c.'\ acestei luni, cu nr. 2~. Am avut
i 861, care recu noaşte doar un car ac- cerlndu-1 Turciei ! â facă un sacrt- oca7.la s/\ vorbesc din uou cu lordul
ter vlager dublei alegeri a prlnţulu l tlciu pentru ca aceste aranJamente Clarendon de.s pre aranjamentele teri-
Cuza, reprezentanţii Franţei, Angliei, sa. devină posibile, cabinetele ar toriale r elative la principate şi la
Rusiei, Prusiei şi Italiei au revendicat Veneţia. L-am Int rebat dacă nu
pentru ~ceste puteri ,.posibilitatea trebui sa. se prcocupe de desplgu- credea că obl ecţl unile rictlrate ptn1\
de a ex"ărp lu a de comun acord cu blrlle la care ea ar avea dreptul, acum de cabinetul de la VIena, Ideii
Poar ta, In s ituaţia că tronul ar ti şl că ar ti necesar Tn acelaşi timp sa. unul schim b al Veneţlel contra Prin-
vacant, dacll. este ca?.UI sa. se menţină ne asigurăm el in teresele şi voinţa cipatelor Dunllrene şi-au pierdut
modltlcările succesive Introduse In p opulaţii l or de care se va dl t~pune
mult din Im portanţA. fn prctenţa
Conven ţla din t 8!;8". Pri nţul Gorcea- unor grave eventuallta,ţt care ar
kov pretinde că In mintea sa r ezer- sl nu tie In dezacord cu hotllrtrlle putea provoca teama. raţă de atitu-
vele consemnate tn depeşa. nu se F.uropel. Dar ceea ~e pare greu sau dinea respectivă a celor doua. mari
rtferP.au attt la menţin erea unirii , chiar Imposibil In situ aţia de faţl\, puteri germane. Pentru a-1 potoli
cit la m1lsurlle de constringer e pe s-ar putea schimba, daclt Imprejura- şi pentru a linişti, pe crt posibil,
care Poarta ar rt putut ajunge sll le rile tnseşi ar lua o altA. tntorslitur!i. scrupulele sale, t-am spus el'\ nici
la. El mi-a spus că ar avea oarecari noi nu nesocottm greutlţlle pe care
scrupule, dact!. s-ar prevala de un Sintem lnclntaţi să ştim el!. guvernul le va lnttmptna acest proiect, că
conslmtD.mtnt la obţinerea căruia englez ar vedea cu saU s facţiP., ctacă eram mal ales de pll.rere că pentru
contrlbulse odatA., pentru a cere ar Il cazul, realizarea unul asemenea a-l uşura realizarea, puterlle ar
ast~zl transformarea lui lntr·un anga- proiect şi nu vom pierde deloc din trebui să se ocupe de des pă~ubtrlle
Jament definitiv. Am sus ţinut că vedere o sugestie pe care necesl tll.ţlle care, la nevoie, ar trebui oferite
p!\rerea noastră era diferitA. şi că politicii ar putea la un moment dat Turciei ca şi să se asigure ca Interesele
dacă Poarta fusese In drept sll.-şl sa. o impună atenţiei puterilor. şi voJnta populatiilor de care se va

? 1
dispune să fie in acord cu hotl!.rlrlle că din acest motiv, de la Intoarcerea pu l aţlllor tratatelor, ce alt mljloe ar
Europei. Lorrtul Clarendon mi-a sa la minister, nu a tncetat sl Insis- avea ea de a-şi aplica hotl!.rtrlle,
repetat el!. ar fi, rară t n d o i al ă, foarte t e ca pri nţul Cuza să tie sus ţinut şi Impotriva ;roinţel manifestată cu
bucuros să vadi\. curtea de la Viena sprijinit , pentru a se evita o cat astro- tărie a celor două principate, dacA
pr imind favorabil aranjamentul des- fă ale cărei urmări erau uşor de nu ocupaţia militară ? ŞI cine s-ar
pre care vorb~a m, dar că el r âmtnea prevlzut. tnsl!.rclna cu aceasta, Rusia? Celelalte
convins că, oricare ar ti tncurc1turlle Ml!.rturlsesc că, tn ce mă priveşte , puteri nu ar consimţi. Nu vll pasli
tn care Austria ar putea să se ~l!.sească, nu-mi amintesc de această " Insistenţă" probabil că ar ti Austria, căci aveţi
noi nu at tr~>llul să ne tnchlpulm că şi de acest căld uros spr ijin dat ulti- acum alte preocupl!.rl. Turcia? Dar
ea va da o mfnâ de ajutor tn a<'east1 mului domnitor. l mi amintesc, dim- atunci ar rt râzbol civil ; remediu! ar
privln~ă. Posesia a~upra Principate- potrivă, că toate depeşele Excel enţei ti mat dăunător dectt rAul, şi n&-am
lor Du nărene ar pune-o in adevl!.r tn Voastre care tlndeau precis către arunca orbeşte Intr-o serie de com·
conflict deschis cu Rusia, şi aceasta scopul pe care lordul Clarendon pll caţll şi de pericole lncalculablle.
ar !1 , in ochii tmpăratulul Jll'an~ pretinde acum că J-ar fi aYut tot- Ml!. tntrebaţi de care parte ne oprim.
Joseph, ca si tn ochii miniştrilor sâl, deauna la Inimă, erau primite de MI-e, Intr-adevăr, destul de greu ~
o e>Mtuali tate mult mal serioasă , el cu o lndlterenţ!i. destul de ne p ăsă­ vA râspund . Ce Rli tact faţă de '• mi-
muJt mal de temut pentru "\u tria toare ; că ti numea mereu pe Cuza lioane de locuitori care nu--şi vid
decit toatt• pericolele ce ar putea-o ,.un tilhar" cu care nu era nimic salvarea dectt to alegerea unul prinţ
ameninţa dlu Jl:\rtea Italiei. ln fin e, de tăcut şi că nu a luat nici cea mal s tră i n , care rPspJng cu tncăplţtnare
popul a ţiile rum ine"ll t>rau insurteţi te Intimă lnltlatlvă pentru a-l me n ţine orice so luţi e şi care ş tiu foarte bine
de sentimente alft de ostile ta!ă de sau a-1 preveni căderea. el vor sfirşi prin a-şi Impune voinţa
Austrta tocit nu se poate crede că ar De la evenimentele de la B u cureşti, Impotriva Europei dezunite şl pre-
consimti la un aran jament de felul lordul Clarendon mi-a vor bit mer eu ocupată de alte Interese. L-am tn-
acesta. Pe 1lcnsupra, curtea de la de aranjamentul pr l nţu l ul s trăin ca t rebat pe prinţul de La Tour d'Au-
Viena, tşl dlldea ea s ingură seama de despre un lucru cu totul tn a.t ara vergne care era candidatul trancez.
acea. ta. situatie " i era mal mulL problemei, contr ariu tratatelor, peri- Ei mi-a dat cuvintul de onoare că
decit probnt+ll a adll.ugat lordul culos şi care ar trebui tndepl!.rtat cu nu ş tie. Jmplratul şi Drouyo de
C'larendM, că daca. 1 :.-ar oterl asll\zl orice preţ . Ultima llmlt1 a concesiilor L huys probabil că ti ştlu ; acesta
principatele, chiar cu titlu complt>t părea sli tie, dupll el, men ţl nerr.a
din urmă nu acţionează niciodatA de 1
gratuit, ea 1nt nu le-ar accepta. Unirii sub un nou prinţ Indigen.
Ministrul Italiei, fiind foarte recent Lucrurile s-au schimbat mult in bun!i credinţă şi l-am bAnuit tntot-
ln sărclnat de c.c'l.tre guvernul sA.u sa aceste ultime zile şi mare mi-a rost deauna. Nu regret mal puţin sincer
atraga. atentia cabmetulul de la mirarea găsind ieri pe tnlll ţ l mea sa dectt dy. că lucrurile a u ajuns la
Londra asupra opor tunitl!.tll de a aproape resemnatli să vadă prevaltod acest punct, căci nof am susţinut
ract> demersuri la Viena tn sensul principiul prlnţuJui străin. ,.Cabinetul Int otdeauna tmpreunll prlnclpille con-
Indicat maJ tnaintc, a intilnit aceleaşi
aver$iunl şi a primit acelaşi răspuns. francez, mi-a spus el, nu exclude servatoare tn aceastA chestiune ;
dar nu vld tntr-adevăr mijlocul 1
După ce se tnţelesese cu llllne, mar- această combinaţie, baztndu-se pe
chizul d' Azegho rministrul Italiei la vointa unanimă a populaţiilor şi de a tace să triumre vederile noastre".
J..ondraJ a cr~t.Ul prudent să nu Insis- ceea ce sporeşte tncl!. mal mult mira- Argumentele pc care le-am putut
te şi, pentrn moment, sl se ml1rgl- rea mea, este eli consulul nostru susţ in e Impotriva acestei atitudini
nească a cc:-E' lortlulul Clar~ndon de
a nu lua, în această problema., fn general (englez) la Bucureşti, dl. resemnate şt paslve, care lasă s!i se
ararl de conterlnţ!\, rată de Turcia Grt'en, om de tnc.redere şi corect tn calce tn picioare tratatele şi angaJa·
sau de oricare altă. putP.re, nici un ved~rile sale, scrie că, orice li s-ar mentelc cele mal solemne, pentru
angajament t'are ar putea, eventual, face principatele nu vor accepta a da ctştig de cautl Intrigilor unora
să tmpit>dlce bunele Intenţii ş i liber- şi gindurilor ascunse şi ambiţioase
niciodată altă soluţie dectt aceea a
tatea de a<'trune a Angliei. unul prinţ slrl!.in şi nu vor alege pe ale al tora şi care, srutmlnd Integri-
altul, oricare ar putea n hotârtrlle tatea Imperiului otoman, pregăteşte
Apponyi către M ensdorf conrerlnţel. lnţelegeţi că atunci ctnd catastrofe ce trebuiesc spre blnele
24 martie 1866 delegaţii [români} care stnt deja In tuturor tnttrzlate - aceste argu·
drum spre Paris vor vedea că conle- mente nu au tăcut dectt o Impresie •
:\11!. s!\ ad~u~ ctteva detaJII
grăbt'"C rin ţa nu el\ te mai pu ţi n unan i mă, că sla bă asupra lordulul Clarendon, care
telt'gramcl pP care am avut onoarea Franţa 1l tncurajeazl!. şi câ Prusia şi recunosctndu-le justeţea, nu vede
sa v-o expt·dlcz as tăzi dlmlnea \ă . Italia, din respect pentru Franţa şi mijlocul de a Ieşi din Impasul In care
L-am fll\stL pc lordul Clarfl ndon din alte motive pe care nu vreau să le se găseş te. Anglia e tn mod sigur to
foarte preocupat de intocslltura pe
care o la rhesliunea principatelor, examinez, preiau atitudinea el , aceş­ voia valurilor şi Excelenta Voastră
şi deşi pJnll fn pretent, nu mi-a lmp ăr­ tia vor deveni dln ce tn ce mal in- va gtndl probabil ca ş i mine că nu
Ul.şlt nici ce·1 mat mică Tngrljorare transige nţi , Iar moldovenii şi valahil mal este posibil sll conta.m pe ea
faţă de a ,.t su blect, el pretinde vor fi unanim! tn a Insista asupra pentru a rezista tendintelor neslnă­
ar.um eli de la bun tncetJUt prevă1.use tndepllnlrll vo inţei lor. Ce este de toase care par a precumpăni la Paris,
şi se temuse ră acE'astâ chestiune va tăcut atunci? Presupuntnd chiar că şi care stnt tncurajate de pertidla
deveni o "foarte mare pr<'blem!l." şi conttrlnţa ar rAmtne credlncloasâ sti- duşmanilor noştri.

- ------------------
"-'--E NOASTRE
(!) T rupele otomane conduse de sultanul Baiazid Fulgerul, la a sediul unei cetăţi. Este
vorba, pot rivit precizării din enciclopedia Le Milllon, de cetatea Belgrad (miniatură otomană
din Muzeul Topkapî, din I stanbul} . Ctţiva ani mai ttrziu , Mircea cel Bătrîn a tnfrint la
Rovine !]tilc tem utulU1 sultan (Oşteni viteji, diplomaţi Iscusiţi, p. 20)
®@ Alexandru )laccdon intemeietorul oraşu lui (a} şi citeva din valorile artistice,
de o ra râ frumust;ţe, dăru ite lumii de centrul cult urii elenistice - Alexandria : ţesătură (b),
portret e sculpta.tt! tn on ix (c} ~J (d) grup statuar cunoscut sub denumirea de "Fluviul Nil"
(Aiexnndrln - metropola dintre douA mlrl, p . 52)
4 !\lo co•a 10 ianu:\rie 1775 , Piaţa Bolotnaia: execuţia lui Pugaciov şi a tovarăşilor
săi lup l in ţ , lţ i ~i a ( Sub steagul lu i Emelian Pugaclov, p . 44)
r •
,
l
i
!'
~
J

i
l •
.•
.•
l
11 11

L

,.
,
L

l li ~

.. ' '
,
J
,

..

@)
Revista turcă Hayat ldrih Mecmuasi

despre Vlad Ţepeş

În numărul său din iunie de fire , . ştie să se J<>losaaS!tă


/976, revista turcă Hayat Tarih ostfel de domnia şi supuşii lui".
Mecmuasi 1 reproduce articolul Fără să (ie Infrint pe dmpul
ocodemicionului Constantin C. de luptă, Ţep~ <J uebuit1 totuşi ,
Giurescu despre Vlad Ţepeş, să se reuogă , din cauze opo-
publicat de revista noastră in ziţiei cresdnde o bo.ierimii.
martie 1974. Urmărind viaţa căreia i s-a cdăugat o in uig ă
zbuciumată o marelui voievod <J negustorilor saşi din Brcşov;
muntean din secolul XV, auto- scrisoarea de trădare , plăsmuită
rul explică pe larg personali- de oceştic, J-a determinat pe
tatea sa , stranie şi controver- Matei Co.rvin să-1 cresteze pe
sată ot1t in aprecierile contem- Ţepeş. După o lungă detenţi un e,
poranilor, dt şi in judecata ~i-a redobindit domnia, dor
istoriei. pentru foarte scurt timp: In
Nu vom relua aceste expli- decembrie 1476, a<est domnitor
caţii, la capătul cărora acad. - unul dintre "generalii cei
Constantin C. Giurescu con- moi ves tiţi ce cu comandat
chide că Vlad Ţepeş ocupă "un oştile româneşti .. , cum a scris
loc de cinste şi de more Însem- Nicolae B ălcescu - şi-o pierdut
nătate tm Ponteonul voievo- ~i tronul şi viaţa. Faptele sale
zi/ar romdni apărători de ţară I-a u transformat intr-un erou de
şi iubitori de popor". Voim doar lege n dă; puternic impresionat
o sublinia semnificaţia deose- de ele, marele poet francez
bită o publicării acestui articol Victor Hugo i-a făcut domnului
de către revista din Istanbul, in romdn un loc fn monumentala
anul tmplinirii o cinci veacuri legendă a secolelor (La legende
de la moartea viteazului voie- des siecles).
vod romdn. Se ştie că, pre- Publicarea acestui articol al
luind cirma Ţării Romdneşti acad. Constantin C. Giuresw
in 1156 , acest fiu of lui Vlad arată fncă o dotă că lupta secu-
vodă Dracul şi nepot al lui Mircea cel Bătrîn o alcă­ Iară o poporului romdn pentru o viaţă liberă, de
tuit , cu adîncă ch ibzu in ţă, clorviziune şi realism, un sine stătătoare, e privită cu simpatie şi fnţelegere
vast plan ov1nd ca ţel păstra rea libertăţii poporului de către poporul turc, el însuşi făuritor al unei noi
romdn şi asigurarea independenţei ţări i. , ieţi pe pămîntul străvechilor civilizaţii din Asia
Deplin conştient de greutatea luptelor core se anun- Mică. E deosebit de semnificativ faptul că preso
ţau, Vlad Ţepeş o avu t, asemeni lui Ştefan cel More şi turcă in(ăţişeoză cu obiectivitate, in paginile sale,
Mihai Viteazul , conştiinţa misiunii poporului romdn multe file de istorie romdneoscă, istorie in de-
1n această zonă, ca apărător al porţilor Europei creş­ cursul căreia - incepind din veacul XIV şi pîn ă
tine: " Dacă [ ... J om fi învinşi - scria el regelui ungur la războiul pentru independenţa noastră - n-ou
- şi mica noastră ţară ar pieri, aceasta ar fi o more lipsit înfruntările armate. Dor acestea ou fos t
nenorocire , nu numai pentru ţara Măriei Tale, ci lupte drepte, purtate de un popor intreg, impo-
şi pentru intreaga creştinătote ". Cu toate cererile triva unui imperiu care urmărea - ca toate
sale repetate de ajutor, Vlad o rămas să infrunte imperiile, de altfel - dominaţia universală, ex-
singur armata otomană, de vreo zece ori moi nume- ploatarea popoarelor tn folosul unei minorităţi aris-
roasă dectt o sa. Şi totuşi, cînd însuşi Mohomed 11, tocratice. Dispariţia imperiului asupritor de po-
cuceritorul Constantinopolului , o venit in Ţara Romd- poare o îngăduit şi poporului turc stabilirea unor
relaţii noi cu vecinii, cu foştii supuşi oi Sub/imei
neoscă pentru o-1 zdrobi pe Vlad, abilitatea şi vite-
Porţi, relaţii fn codrul cărora apelul la istorie şi evo-
jia acestuia I-au silit să se întoarcă, c:Jeclorind celor carea trecutului nu sînt menite o fi mijloace de învrăj­
din jurul său "că nu poate lua ţara unui bărbat bire. de trezire şi întreţinere o unor absurde tendinţe
core face lucruri aşa mori şi core, moi presus de .. revanşă" , ci, prin cunoaşterea unor pagini
1
Hayat Tarlh 1\leomuasl (director: Sevket Rado),
de istorie comună. pot şi trebuie să constituie o
apare lunar tn iOO pagini şi are cel mai mare tiraj adevărată cale de aur pentru înţelegere , prietenie
printre periodicele de is torie din Turcia. şi pace.

33
Academiei, Bucureşti, 1976, 650 pp., 51 lei:
29 2 acte interne moldoveneşti din anii 1449-
Că-ti 1486.
e Constantin Bu şe -CO MERŢUL EXTE RIOR
sosÎie PRIN GALAŢI SU B REGIMUL DE PORT
FRANC.
la l'ediKJie Ed. Academiei, Bucureşti, 1976, 204 pp . ,
1 5,50 lei: importantele schimburi comerciale
prin portul dunărean în perioada 1837-1883 ,
locul acestuia În schimburile economice interna-
ţionale ale ţării noastre.
e Octavian C . Tăslăuanu- SPOVEDANII.
Ediţie îngrijită de Gelu Voican, prefaţă de
Vasile Netea, note de Vasile Netea şi Gelu
Voican . Ed. Minerva , Bucureşti , 1976, 310 pp.,
13 lei: selecţie din scrierile memorialistice ale
scriitorului şi omului politic transilvănean, de
la a cărui naştere s-au împlinit o sută de ani.
e General-maior Gheorghe Enciu - .. ZEFI-
RU L" TRANSMITE.
Ed. Militară, Bucureşti, 1976, 160 pp. ,
6,25 lei: amintirile din războiul antihitlerist
ale unui fost comandant de pluton de t:-ansmisio-
e Octavian Toropu - ROMANITATEA TÎR - nişti din cadrul Diviziei 3 munte.

ZIE ŞI STRĂROMÂNII IN DACIA TRAIANĂ
SUD-CARPATICĂ. e CRUCEA ROŞIE DIN ROMÂNIA . 1876-1976.
Ed . Scrisu l Ro mânesc, Craiova, 1976, 218 pp. , Lucrare coordonată de general-colonel Mihai
17,50 lei : istoria teritoriului cuprins 1ntre Car- Burcă, Gabriel Barbu şi Ion Şerb, Bucureşti,
paţi , Dunăre şi Olt tn perioada anilor 275-1025 ,
1976, 144 pp.: omagiu Închinat celor care au
tn lumina descoperirilor arheologice , numismatice slujit şi slujesc cu devotament idealurile şi sco-
şi epigrafice recente.
purile umanitare ale Crucii Roşii, cu prilejul
e Ion Sîrbu - ISTORIA LUI MIHAI VODĂ Centenarului Societăţii de Cruce Roşie din ţara
VITEAZUL, DOMNUL ŢĂRII ROMÂNEŞTI. noastră.

Ediţie tngrijită de Damasch in Mioc ; cuv1nt e Dr. Manuela Gheorghiu - FILMUL ŞI


Inainte, de Ştefan Ştefines c u . Ed. Faci a, Timi- ARMELE.
ş oa ra, 1976, 568 pp. , 60 lei: reeditarea lucrării Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976, 352 pp. ,
publicate acum şapte decenii (voi. 1-1904, voi . 14,50 lei: prima monografie romCJnească dedicată
11-1907) de istoricul bănăţean, pe care N . Iorga uneia din temele istorice fundamentale ale cine-
11 socotea .. unul din cei mai răbdători şi ma~ografiei europene - aceea a păcii ŞI a răz­
conştiincioş i printre aceia cari... s-au trudit să boiului.
desluşe ască , ptnă tn amănunte, trecutul plin · e DOCUMENTE DIN AR HIVE IEŞENE .
de exemple şi făgăduieli pentru viitor, al acestu i Ediţie îngrijită de Gh . Ungu reanu , D . l v ă nescu
neam" . (coordonator), Virginia lsac. Ed. Minerva,
e Petre Constantinescu-laşi- IN ANII SO- B ucureşti, 1976 , 352 pp., 22 lei: ce/ de-a/ doilea
CIALISMULUI VICTORIOS. volum al culegerii cuprinde 381 documente is-
Ed. P oli t ică, B ucu r eşt i, 1976, 208 pp., 8,25 torica-literare de la 25 personalităţi ale vieţii cul-
lei: articole interviuri, tnsemnări memorialistice turale ieşene, printre care N. Gane, 1. Nădejde ,
publicate de autor Tntre 1956-1974, in diferite Al. Philippide, M. Sadoveanu, G. Călinescu.
ziore şi reviste, printre care şi Magazin istoric, e PAGINI DE ISTORIE.
nr. 1{1967, 1/1971 , 11/1972, 8{1974. Lucrare elaborată de Elena D u năreanu, Sibiu,
e Constantin C. Giurescu- AM INTIRI VO L. 1. 1976. /8 documente iconogra(ice originale ,
Ed . Sport-T ur is m, B ucureş t i , 1976, 340 pp., imagini ale unor personalităţi sau evenimente
19,50 lei: confesiunile cunoscutului istoric ro- legate de lupta pentru independenţă şi unitate
mdn, emoţionante mărturii din primele patru naţională a poporului romdn, aflate 1n colecţia
decenii ale secolului nostru (Magazin istoric a iconogra(ică a Bibliotecii Astra din Sibiu.
publicat 1n avanpremieră CÎteva fragmente 1n e Petre Radu , Dimi trie Onciu lescu - CON-
nr. 6{1976). TRIBUŢII LA ISTOR IA DEZV OLTĂRII
e DOCUMENTE ROMANIAE HISTORICA. lNVĂTĂMiNTULU
• I DIN BA NAT.
A. MOLDOVA . VOL. 11. Ediţia a 11-a, adăugită, Timişoara, 1976, 372
Volu m În tocmit de Leo n SI manschi tn colabo- pp.: momente şi personalităţi rep1 ezentative
rare cu Georgeta lgnat şi Dumitru Agache. Ed. din trecutul şcolilor bănăţene.

1
olnt eroic la datorie, In luptele din 30 augaaţ
1877 de la Griviţa. Al doilea - creaţie a
sculpto1 alai V. Hegel - a fost ridicat la Rlz-
boieni pentru a aminti peste secole, ap cum
gllauie,to inecripţia, el .,la 21 Iulie 1471, la
naal IN, esntaa roaalal a .,.at MoNeya fi
e•latellja anflnl roaalae toaba •tthr ••• III-
••••
··
Monumentul ploie,tean este alcltuit din-
tr-un obeliec de granit, In virful clruia se
afli un vultur cu aripile desfl cute, care ţine
ta cioc un stindard: la fiecare colţ al piedea-
talului se afli cite o statuie lnflţişlnd simboUc
ost&fi din Batalionul 2 vlnltori. Inacripţia
are urmltorul cuprins: "Erenor de la GriYija,
cart au rllaYiat viteJia ltrlaaoteucl la rb-
" lul peatru ladepeadeaţl la t 877".
Monumentul - actualmente aşezat In par-
cul Glrii de Sud - evocl faptele de arme ale
oat&fUor prahoveni ce au luptat In Batalio-
nul 2 vlnltori, oameni ca soldatul Grigore
Ion, care tmpreunl cu caporalul Vasile Nica
şa eerpntul Gheorghe Stan au capturat un
stug otoman, locotenentul Dimitrie Nicolea-
cu, maiorul, alterior general, pe nume Al.
C•ndiano-Popi!IICU, fire contradictorie, dar
care In cUpe de grea cumplnl pentru ţarl a
cea ut si i ee dea comanda vlnltorilqr ti In
rtnd cu el a-a avtntat In vijeUoase a•aJturi.
!n ziua de 30 august, laolaltl cu alte aubuni-
tiţi care acţionau In acee&fi zonl, vtnltorit
praboveni au intrat In lupti. Un ceas dupl
ce porniserl In primul asalt, ei s-au repezit
ti mai hotlrtţi spre redutele otomane. Au
parcun aproximativ 200 metri ti au fost
opriţi de focurile duşmane. Urmltorul asalt
a p t fi mai Dipraznic. Nimeni fi nimic nu
lM putut stlvili Inaintarea. Cl.tre asfinţit,
~toril erau tn tanţurlle redutei, trecind
peate trupurile vrljmaşe, prin "glonţ ti
Mabie". Asaltul vlnltorilor a fost inserat In
Rnptral llterlc al aubunitlţii cu urmAtoarele
cuvinte: .,30 august. Zi de biruinţl ti de alavi
pentru al doilea de vlnltori [...] Batalionul a
luat parte la asaltul Griviţei cu un efectiv de
noul ofiţeri ti 550 grade inferioare [...].
l>ln acest efectiv pierderile consemnate la
•pelul ce s-a flcut sint: morţi. doi ofiţeri -
...ublocotenentul Mibi.ilescu Vasile şi locote-
nuntul Dimitrie Nicoleacu - ti 112 grade in·
((.•rioare: rlniţi: patru ofiţeri - clpitan-adju-
tant Maican Atanasie, clpit an CucOf Marin,
locotenentul Georgescu şi Albu - ti 177
grade inferioare".
Faptele eroice ale acestor os~i au fost
evocate ti In ziarul Vecea Prabovel din 12
octombrie 1897 : "Vtnltorii noştri ploitJtteni
- ti toţi Oftenii - au aplrat cu credinţl,
cu statornicie şi iubire patria; ei au dat atrl-
lucite dovezi el slnt urmaşi ai eroilor de la
l<ovine, de la Racova şi Călugărem ..."

35
"Rezultat al luptei eroice a armatei române împotriva imperiul'u,i otoman,
al voinţei f erme de libertate şi neatîrnare a popor't~lu,i nostr~u, care şi-a dovedit încă
odată marea capacitate de lu,ptă- dobîndirea independenţei naţionale a dat un
nott şi puternic imbold dezvoltării economice şi sociale a ţării, a exercitat o
profundă înrît/?rire asupra întregii evoluţii istorice a României pe druttatl progre-
sului social, a permis afirmarea tot tttai viguroasă a poporul'tti nostru ca naţiune
de sine stătătoare"
Programul Partidului Comunist Romin de făurire a societăţ ii socialiste mu lti-
lateral dezvoltate şi inaintare a Rominiel spre comunism.

Afirmarea dreptului ta Independenţa de stat, moment in realizarea căruia E-au imbinat curajul
şi înţelepciunea politică, s-a intemeiat pe intreaga dezvoltare a Istoriei române ş ti in condiţii de
autonomie, recunoscută prin tratatele cu Poarta otomani 1 • Actul proclamirii independenţei depline
de stat de ta 9 mal 1877 2 a premers intrarea ţării in războiul devenit, astfel, războiul ruso-romAno-
turc.
Prin dirzenia şi jertfele sate (circa 1O 000 morţi şi rinlţl), armata româ~i a adus o importanti
contribuţie la victorie, acoperindu-se de glorie in marile bitilll purtate ta sudul Dunării, pe teritoriul
Bulgariei. Mobilizati in prima jumătate a lunii aprilie, armata de operaţii avea un efectiv de circa
58 700 oameni la care se adiugau efectivele serviciului de ordine şi pază a graniţei, ale mlliţiel şi
ale gărzilor civice.
tn iunie 1877, trupe1e ruseşti au forţat Dunărea pe la Zimnicea, fiind sprijinite cu foc de artl-
leria romAni, aflată in dispozitiv de apărare pe linia fluviului. Inaintind spre sud, in Bulgaria, ar-
mata rusi a continuat ofensiva împotriva celei otomane. Eşecul armatelor ruse în cele două bătălii
pentru cucerirea cetăţii Plevna a determinat guvernul rus si solicite, cu maximă urgenţă, conc ursul
armatei romAne.
La ordinul domnitorului Carol, comandantul suprem al armatei, unităţile romAne au trecut
la rindul lor Dunărea şi la 30 august 1877 au inceput atacul general asupra Ptevnel, armatei romAne
revenindu-i misiunea de a cuceri, mai intii, reduta de la nord de satul Griviţa. După patru asatturl
îndirjlte, cu toată rezistenţa acerbă intimpinati, vitejii ostaşi romAni au reuşit să pună stăpî nir e pe
redută. Luptele de ta Grivita au rămas inscri~e in istoria poporului nostru ca pagini de neasemuit

' Vezi 1\lagazln l torlc, nr. 3!19i5.


1
Ve1l :\lagnzlo l torle, nr. 5/l975.

36
eroism. Ostaşii şi ofiţerii romAni au licut dovada unui înalt spirit de sa crificiu, stirnind admiraţia
opiniei publice din numeroaseJlri ale lumii. După cucerirea Plevnef, armata români ş i-a continuat
cu succes inaintarea spre nor -vestul Peninsulei Balcanice, spre Vidln ş i Belogragfc, care formau
principalul punct de sprijin al turcilor pe cursul mijlo ciu al Dunării. In cadrul operaţiilor din zona
Vfdinului, ostaşii romAni s-au remarcat in asaltul de la Smirdan - glorfflcat de marele pictor
N. Grigorescu in capodopera cu acelaşi nume.
Faptele de arme săvîrşite de ostaşii romAni au fost consemnate ş i în Registrele istorice ale
regimente lor care au participat la război. Ele au o deosebită valoare documentari, fiind o oglindi fideli
a contribuţiei elective a fiecărei unităţi la victoria finali. Unele dintre aceste insemn Ari au fost re-
dactate chiar in timpul luptelor, altele după terminarea răz boiului. Relatarea este extrem de s uccintă ,
surprinzind insi, tocmai in laconlsmul el dramatismul in c le ştării .
Din abundenţa de lapte consemnate in documentele menţ ionate se desprinde Imaginea vie a
eroism ului ostaşilor romAni, un tablou cuprinzător al vieţii de campanie: Informaţii privind efectfvul
trupelor, operaţiile militare zilnice, pierderile, capturlle, starea de spirit a unităţilor respective etc.
ln preajma slrbltorirll centenarulul independen ţei, Editura Militară va publica, a lături de
alte lucrări consacrate acestui eveniment, un volum Intitulat Itinerare eroice, cuprinzind extrase din
Registrele ist orice ale reglmentelor care au participat la război. Volumul va apare sub ingrijirea
unui colectiv format din general-maior dr. Constantin Olteanu, col. dr. Ilie Ceau ş es cu , col. dr. Va-
sile Mocanu, col. dr. Florlan Tuei ş i alţii.
ln avanpremieră, publicăm citeva pagini din acest e re gistre care conse mnează momentul
trecerii Dunării de către armata romAnă , prima jertf ă ro mân e ască pe pAmintul Bul gariei şi partici-
parea armatei romAne la cucerirea Plevnef. ln redarea te xtel or care urmează, s-a adoptat ortografia
actuali; pentru a uşura înţelegerea, atunci cind a l.ost nevoie, s-au introdus cuvinte supli mentare
in paranteze drepte. Ioana URSU

Imediat după trecerea E scadront4lui R otnan


Trecerea Dunării si inaintarea ~
din ordi·nttl gen eralului Stolipit~ a f ost pornit
spre Plevna, în avanposturi deasupra Nicopoleltti, iar cele-
lalte două escadroan e au bivuacat pe malul
Dunării spre Niqopole.
( ... ] S-a hotarit sa se dea trupele tlecesare 1ncă di1J seara de 17 itdie, comattda1z.tul Yg-
p entru ocu parea cetaţii Nicopole, ca astfel tului [regimetJ.ttllt"1 a primit ordin de la cdtt-tl
trupele 1'USe din acea cetate sd poata deveni [comandat1.tul] brigăzii de a se pune cu rgtut
disponibi le pent1'U mariYea forţelor destinate a la dispoziţia colot?.elt-tltJ.i rus Seniţchi, deoaYece
ataca pe Osm an Paşa, în poziţia defet~siva de la împreună cu cazacii, Ygtul trebuia s ă facă
Plevn a . 1'ect4.1loaşteri regulate şi se1'viciul de sigtl1'atlfă
S -a destin at pentru aceasta o brigada de ît1.spre Plevna, î11. zona de teren cuprinstl între
infanterie şi brigada de calaraşi Roznovanu, Osman şi Vid.
comp usa din R egimentele 3 şi 8 călaraşi. La 18, dimineaJa, E scadronul R oman şi
I n consecinţa, s-a dat ordin Diviziei IV, St"eava au ridicat bivt4acul de pe maltd Du-
în ziua de 12 iulie [ 1877] ca aceste 2 brigazi nării şi s-au întrunit cu celelalte două escadroa-
stl se du ca la MaguYele, pu nct hotărît de trecere, n e, ce se aflau d-asupra (la sud de] Nicopolel1ti.
şi im ediat sd t1'eaca Dun~rea. Imediat dupa reconstittJ.irea Yegimentult-ei,
TYu pele s-au adunat, ît~s a trecerea nu s-a dttPă cererea colot~elttltti SetJ.ijchi, E scadronul
putut efectua imediat din cauza lipsei mijloa- R otnan s-a trimis pe apa Osman., pentru a
celor d e transport care s-au dat în cele trei 'zile apăra podul de la satt-tl Mişaltz.ei, mai avînd
urm dtoare. misiutua de a St4praveghea pritl patrule şi
L a 16 [iulie] a trecut brigada de infat~terie valea V idu ltti.
cu statu l m ajo1' şi comatldatztul Diviziei IV , E scadronul R oman a cot?.tinuat servicittl
p recum şi E scad1'ont-tl Bacău, sub comanda său la Mişaltz.ei , iar regim entttl a stat în bivuac
cd.P.,itanulu i Şept ilici. d-asupra Nicopolel'tti. Regittlentul primeşte
Indat a du p tl debarcaYea acestor trt4pe, E s- ordin de a porni cu restul de 3 escadroane la
cadronul B acau a f ost t1'imis în avatJ.posturi Mişaltz.ei, u1z.de lt-colotlel P eretz va l1-ta coma11.da
din- ordinu l gen eralului [rus] St o lipit~, coman- tut1tror trupelor aflate acolo cu care va face
dantul ce t ăţii N icopole2. recutzoaşteri forţate spre Plev1z.a.
La 17 i u lie, a cest escadYon a primit ordin R egimentt4l a pornit de n oapte şi a ajtms la
de a m erge spre Plevn a, pentru a se afla unde ora 5 a .m. la Mişaht.ei, tmde a găsit E scadrotz.ul
se af la divizia Yusa de cavalerie, comandată R omat?., un batalion ditl R gtul 5 itz.fa?tterie,
de gen eralul L askaYev. E scadronul a gasit di- maiorul I arca şi resturile R egim entului Yusesc
vizia din colo de Caitofeica şi a dus şti1'ea gene- K ostroma, cam 250 oameni, sub comanda untti
ralu lui S tolipin . maior, singur1d ofiţe r S'ttperior rămas în ttrma
T ot la 17 iulie au tYecut D u narea în Bulgaria luptei de la 18 iulie de la P levna.
şi c~ lelalte 3 escadroan e î n ordinea următo are: De la 21 la 24 iulie, rgtul a avttt misiunea
R oman, N eamJ , Suceava. a se lega prit~> posturi fixe ctt Corpul 9 de ar-
mată rttsă, stafio?z.at î ·n tre Plevtz.a şi Trestetlic, a
1
Fragment din Registrul Istoric, al Regimentulul 8 face rectmoaşteri forţate şi a patrula înainte tn di-
clUl!.raşl. (Acest Registru Istoric a fost publicat de general
Radu Rosetti, tn 19'2.9). recţia Plevtz.ei, spre Breslet1.iţa , K opriva şi Riben.
• S u s ţi n u tă de artllerla ro mână şi ru să de la I slaz, E scadrotutl Suceava a fost trimis la G1tbeş ti
l''lămtnda şi Turnu Măgure l e, care bombarda Intens
partea de nor d a cetâţll, armata r usâ a reuşit sâ cuce- Utlde a schimbat un escadron de cazaci, coman-
rească Nlcopole, la 4/t 6 Iulie t 877 - n.r. dat de c ăpitatJul G1tsev.

37
La 23 iulie, Escadronul Suceava a fost din misiunea a da avanpostuYi pe o linie foaYte
no~ schimbat de cazaci şi s-a întors la Mişal­ intinsa, adicd a se lega la dYeapta cu E scad1'o-
nes. nul Suceava, iaY la stînga cu Escad,-onul Cali-
Ruşii cer ajutorul romdnilor. şovaţ.
Duptl cum s-a artltat, o brigadtl de infante-rie E scadYonul Bacdu a ocupat cu avanpostu-ri
şi una de cavalerie au t-recut Duntlrea, numai linia dintre Ribetl şi Calişovaţ.
tn scop de a ocupa Nicopole, spre a ltlsa liberă In timpul de la 1 august ctnd Divizia 3 şi
a-rmata -rustl, iar nu tn scop de a opera cu armata cea de rezerva operau trecerea Dună1'ii pe podul
rustl, care de la început a refuzat aceasta. provizo-riu de la Siliscioara, Divizia 4 ocupa
Duptl pie-rde-rea şi celei de-a doua băttllii poziţiile hotdt'Ue Îtl jurul şi apropierea poziţiei
la Plevna1 , cu pie-rderi ma-ri, o panictl g-rozavă de la Plevna, iar acest regiment în avat~postu1'i
a cuprins tntreaga a-rmattl rusă. Toţi fugeau la Riben şi Kreta, unde a stat pînala 14 at1.gust,
strigind: "Tu-rcii!" Ctl. foa-rte mici modifică1'i.
Generalul K -rUdne-r ce-re Diviziei 4 romdnă Ca fapt de notat ft~ acest timp este o ieşit'e a
să t-reacă Duna-rea, sd coopereze şi sd susţina cerchezilor 3 ast,pra avanpostu1'ilo1' Escadronului
a-rmata sa bătută şi -respinsd de la Plevna. Bacătl.. Ctlpitanul Şeptilici, comandantul acestui
Comandantul Diviziei, gene-ralul [Gh. ] Mant-t, escad,-on, puntndu-se tn fruntea tn~.pei, c atacat
-refuza, spunînd cd nu are O'Ydin de la şefii sdi. pe cerchezi, respingtndu-i şi urmdrindu-i pînd
Situaţ~a fiind c-riticd şi aşteptînd dintr-t1.n dincolo de Cac~muniţa sub f o-rtul Opanezului,
moment tntr-altul ca Osman Paşa stl ia ofen- pe care l-a descoperit ct-t, această ocazie, prectl.m
siva, ma'Yele duce Nicolae, şeful suprem al şi un post pe Vid, ce se afla în acea direcţie.
a'Ymatei 'Yuse, trimite urmatoa-rea teleg-ramd : Petlt'Yu acest fapt, capitanul Şeptilici a
"Alteţei Sale Domtlito'Yului Ca'Yol primit mulţt4tnirile comandantult~.i diviziei pr1'n
La Poiana Ordinul tlo. 1277, din 10 augu.st 1877.
Vino tn ajuto'Yul nost-ru, t'Yeci Dunărea unde In t~oaptea de 13 spre 14 august, cerchezii
vei voi, cum vei voi, sub ce condiţiuni vei voi, au atacat vedetele noast'Ye [solaaţi cavalerişti
dat' vino g-rabnic tn ajutorul nostru. Tu-rcii puşi ca santitzele - n.r.] Intre Riben şi Cali-
ne p,.apddesc. Cauza creştintltaţii este pie'Yduttl. şovaţ. Mai mulţi cet'chezi s-au apropiat de o
( ss) Nicolae" vedetd ditl Escadronul Bacău, deschizînd foc
A .S. Domnitorul, primind această telegt'amă2 asupt'a ei. Ambii căld1'eţi din vedetd at4 deschis
f oarte îng'Yijo-rdtoat'e şi pent-ru noi, dă imediat foc , retyăgîndti.-Se, deoa-rece et'atl. atacaţi de
ot'din, adica la 20 iulie, ca tnt-reaga Divizie 1 V forţe superioare; gayda mare înaintînd la auzul
sd tt'eaca Dunat'ea la Nicopole şi sa înainteze Jocurilor a înttlt~it pe un soldat de vedetă,
sp'Ye Plevna. caYe a cotzdus-o spre locul de unde veneau cer-
Acest o-rdin de înaintare sp'Ye Plevna se chezii. A ici au gdsit mort pe al doilea cala'Yeţ
executtl de îndatd, ctlci dupd cum se vede din ditl vedeta, Lupt4 And1'ei, traversat de un glonţ
operaţiunile regimentului, chia-r de la 21 iulie prin inimtl, la ctţiva paşi de locul unde era
s-a pus tn mişca-re tmp-reuna cu celelalte t'Yupe. aşezat ca vedetd . Acesta a fost primul ostaş
Ptna la 24 iulie, întreaga Divizie 4 trecuse romdn, mot't pe ctmpiile Bulgartei.
Dunarea, afat'a de o baterie şi o coloand de Escadroanele N eatnţ şi Suceava at-t, părdsit
muniţiuni cat'e au operat t-recet'ea cîteva zile pozitiile ce ocupau, 1'espectiv la Uleuţi şi K1'eta
mai tît'ziu. şi au ocupat: cel dintîi întllţimile ditl faţa Cali-
Afat'a de Divizia 4, s-a hotartt a tt'ece Dunat'l'a şovt:Jţului, iar cel de-al doilea lît1.ga satul Ver-
Divizia 2 şi 3, fo-rmînd un cot'p de a-rmată, iar biţa, ambele cu misiutJea de a da avanpostu1'i
Divizia 1 a ramas în Oltenia, co-rp de observaţie, Îtl direcţia Plevnei.
fot'mînd cu aceasta ocazie o noua ordine de bataie. Escadronul Neamţ legîndu-se la dreapta sa
Escad-ronul Suceava s-a mutat din K op-riva cu Escadronul l3acdu şi în stît~ga cu Escadro-
la Cecovo, iar statul major al regimentului şi nul Suceava, iar acesta din urmd la stînga de
E scad-roanele R oman şi Bacău la Bresleniţa Ve'Ybiţa cu avanpost urile cavaleriei ruseşti.
unde au bivuacat. Aceste poziţiuni au fost ocupate în zilele de
Escadroanele au avut misiut~ea de a t'Yimite 15 şi 16 august. Aceste schimbari s-au făcut
'Yecunoaşte-ri tnainte şi f o-rJate în di'Yecţiunea în vederea mişcarii trupelor rttseşti de sub
Plevna, sp-re dreapta ptnă în Vid, satul Cata- comanda generalulu1· 1aneutinschi, caYe a avut
meniJa, care s-a recunoscut în ziua de 27 de oYdin să atace Lovcea, pe ca-re a şi ocupat-o
Escadronul Roman, ia'Y în stînga pînă la Ver- în ziua de 22 august.
biţa. Un escadron de cerchezi atacînd avanpostu-
Escadronul Suceava a trecut din Cecovo rile în zona ocupată de Escadro11ul R oman,
spre K'Yeta. în faţa Cacimuniţei, cdpitanul Persiceanu în-
Escadronul Bacau a trecut la Riben, tmde caleca escadrot~ul şi 1'espinge [pe ce1'chen']
a schimbat 2 escadroane de ulani ruşi, avînd ditl cimitirul satultti unde se baricadase, go-
nindu-i dupd o luptă cu focu1'i, timp de 1/ 2
Ot'ă. Un cerchez a rdmas moyt şi probabil ca au
1
Primul atac rusesc tmpotrlva cetăţii Plevna, Iniţiat avut şi rdniţi, caci s-au găsit ttrme de sînge pe
la 8/20 luUe ca şi cel de-al doilea organizat la t 8/30 locul de lupta.
luUe s-au soldat cu eşecuri - n.r.
• Cuprinsul exact al telegrame! din t 9/31 Iulie este In tzoaptea de 19-20 august, ceYcltezii ataca
următorul: ,.PTlnţulul Carol al RomAniei, la locul unde avanpostu,-ile E scadronului Suceava. Cdldra-
se gAseşte cartierul general român . Turcii, tngrA.mădlnd şul Iftimie Vasile, aflat în vedetă pe ptmctui
cele mal mari mase la Plevna, ne copleşesc. Rog a tace
fuziune, demonstraţie şi, dacA. e posibil, trecerea Dunlrll de unde vine inamicul, trage focuri fdră să
pe care tu doreşti s-o taci. lntre 1lu şi Corabia aceaslli
demonstraţie e Indispensabilă pentru a tac111ta mişcă­ • Trupo form ate din locuitori al zonei caucazlene,
r ile mele, Nicolae" - n.r. arlatâ atunci tn componenta Imperiului otoman - n.r.

38
se f'et,-agt!l, Jintndu-i p e loc, pînt!l a sosit ga,-da teşte pe cîm pu l de bătaie
dt'eptuYile voastye ,·
mare, caf'e i-a pus pe fugt!l. Soldatul 1j timie faceţi dat' stl filfiie din nou cu glorie dyapelul
a avut, cu acest schim b de focu f'i palma stîngd romdnesc pe cîmpu l de btltaie unde strdmoşii
trave,-sattl de un glonţ. voşt1'i au fost secoli întregi apărtlto rii legii şi
Spt'e a pune captlt a.t acut'iloY noctuf'ne ale ai libertăţii.
cerchezilof' şi a-i intim ida, E scadronul S uceava !nainte daY, oşteni t'Omdni , înainte cu btlt'-
a ftlcut o f'ecunoaşte re agresivtl asup'l'a vedetelor btlţie şi în cuYînd vtl veţi întoarce în familiile
tut'ceşti, pe care le-a t'espin s pîn t'l. în valea de voastre, în ţat'a voastt'ă libeYtl p rin voi tnşiv tl,
sub postul (fortul) Bucov de unde, trăgîndu-se acoperiţi de aplauzele întYegii naţiuni.
mai multe obuze, escadYon ul s-a YetYas spre Dat în Cot'abia la M aYele Ca1'tieY GeneYa l al
VeYbiţa . armatei,
E scadYoanele R oman, Bacău şi Neamţ at4 la 20 augt4St 1877.
pă,.ăsit poziţiile lot', caYe au fost ocupate apoi { ss) Carol"
de Divizia 3 şi înt,.eg f'egimetz.tu l a luat poziţie 1n ziua de 29 august, B atalionul 1 a fos t
In aceeaşi zi, pe platou l din d,-eapta şi lîngă schimbat din susţinerea at'tilef'iei şi trimis să-l
satul Ve,-biţa, avînd avanposturile de-a lungul schimbe pe al 2-lea din avan posturi , iar acest
crestei dealului din faţa îtJlă1'itu1'ilo 'l' P levnei ... batalion se retrage în bivuac spre a se repauza.
Tot în aceas t ă zi, Yegimentul primeşte ordin
ca a dot4a zi dimineaţd să ia su p a la orele 7
Ma.-.ul spre Verblţa, şi 30', a se p regtlti imediat pentru a fi p u s su b
at'tne.
La o1'ele 7 seaYa în ziua de 26 [august] 1'egi- 2
mentul pyimeşte Ot'din de a po,-ni în m~t'.Ş Îtl
satul Vet·biţa, aşa că, duptl 2 ore f iind gata,
Lupta de la 30 august
po rneşte împ,-eună cu toată b,-igada, afa1'tl de
batalionul din R egim entul 11 dot'obattţi. Prin Ordinul Diviziei 111 se hottlYăş te ca
La orele 1 n oap tea brigada soseşte la Calişo­ Îtl ziua de 30 august, B1'igada 1, compt4Stl din
vaţ, dup tl un ma1'Ş foaf'te gf'eu, căci n oaptea Regimentul 8 linie şi 1O do1'obanţi, este desti-
era tat'e întunecoasă. nată a lua cu asalt reduta cea mare Griviţa 2,
La Calişovaţ aflîndu-se restul diviziei (statul iar Regimentul 9 do robanţi şi Batalionul 2 din
majo f' şi B,-igada 1) , divizia se înt1'uneşt e Regimentul 2 linie, sub comanda colonelu lui
înt,-eagtl şi la o,-ele 4 dimineaţa po1'neşte la Gramont ca YezeYvă să ocupe vîlceat4-a din faţa
Verbiţa unde soseşte în ziua de 27 la 01'ele 9 t'edutei, cu misitme de a observa mişcă1'ile in a-
dimineaţa. Indată Îtlstl ce t,-upele diviziei au micu lui ş i a-l împiedica stl amminţe flancu l
în ceput a se ivi pe platou l de miazt'l.zi a satulu i, drept şi linia de retragere a coloanei destinată
tu,-cii încep a trage cu ghiu lele din 1'edu tele P lev- a ataca "reduta.
nei şi locul ales pe acest platou pet~t1'u bivuac Pe la Ot'ele 12, regimentul se coboartl de pe
se f'etrage mai înapoi u ntle se stabileşte. platoul Verbiţa în vîlceaua su s-zistl. Aceastt!l
R egimentul 9 doYobanţi în stl se s tabileşte vtlcea începe de la platou l ce se afltl d-asupya
în avanposturi dînd B atalionu l 2 ca1'e se aşeaztl satului Griviţa şi se prelungeşte, coborîndu-se
pe marginea platou lui, iar Batalionul 1 se pîntl în valea cea mare a Vidului.
t1'imite în susţinerea bateriilof' de artile,-ie ce se Tt'upele sînt aşezate în aceastd vîlcea în po-
aflau aşezate asem en ea pe acest platou. ziţiunile lor de ctltre comandantul diviziei, dl.
T ot tn aceastt'l. zi se publictl Ut'mtltorul !nalt colotlel A nghelescu.
Q,-din de zi al M.S. Domnitof'ul dat înctl ditl Mai tot teYenul este acoperit cu but'uieni,
ziua de 20 augu st la Corabia. iarbtl, orz şi mure ce se t'idicd ap,.oape pf.ntl
"Inalt Ordin de zi no. 49 la pieptul oamenilor. !ntYe aceasttl vale şi
Oşteni 1 reduta se afltl mai întîi un deal caYe, coborîndu -
A t f'ecut anul de dnd lupta de peste Duntlre se repede, f ormeaza o a doua vale adînctl ;
între tu,-ci şi cf'eştini pune în primejdie hota- de aci terenul ridicîndu-se din nou îndestul
rele n oastre. P entru a le aptlra, ţa1'a a ftltt4-t de repede formeaza alte coline pe caYe sînt aşe­
apel la voi ; la glasul ei v-aţi pă,-tlsit căminul zate Reduta 2 şi mai în u rma spre [rîu l] Vid
cu avîntul oamenilor care au cutloştinţă ctl de se afltl Reduta Bucova; această a doua vale,
la devotamentul lot' atÎ1'1ld fiinţa statului 1'0mdtl. după cum se vede, tlU eYa cunoscută de statul
Pe cît timp oştit'ile opet'au în depărtat'e şi major al cot'ptdt4i de a1'mattl, iar dealu l cel
noi nu et'am ameninţaţi decît de năvdlit'ea unot' d-î·n tîi era atît de itt.alt încît împiedica Ot'ice
cete de jefu itori n e puteam ţine numai în apd- vedere ditt. valea cea d-intîi.
t'at'ea te1'enu1'ilo1', acum însd se ap,.opie de Trupele de rezerv ă îndată ce au fos t aşezate,
hotarele n oastre şi daca turcii ar fi învingatori sîtt.t acoperite în partea dreaptă de o companie
în rtlzboiul ce se apropie, este învederat ca aY din Regimentul 2 linie, cu misiunea de a ob-
navali cu toţii asu pra ţaYii, aducînd cu dînşii serva mişcările inamicului din aceasttl parte
mdcelul, p radarea şi p t4Stiirea. ~i de a le comut1.ica comandamentultti coloan ei.
!n aceste m omente stl sctlpltm ţaYa de salbă­ 1n aceste poziţiuni, trupele de rezet'vtl au pri-
licia învingă toyu lui, este de datoria noastt'tl mit mai mt4lte gloanţe caYe, veneau pe deasupra
a meYge stl-i combatem chia1' pe ţăYmul lot'. dealului din poziţitmile turceşti, ctlci turcii
Oşteni YOm dn i 1 Voi ştiţi cît de mt4lt a sufeYit
erau armaţi cu puşca HenYi-MaYtin, caYe btl-
patria vo ast1'ă în timp de peste 200 ani, în care tea la 1 800 m.
vi se 1'dpise m ijloacele de a mai apăra bărbă- ( Cot1.tinuarJ în p. 43)
• Este cunosculll. fn Istorie sub numele de .,a treia bâ-
1
Din Registrul 18tor1o a l Reglmentulul 9 ln!anterle. t:ille de la Plevna" - n.r.

39
l
O cu care
românii aveau de mult contacte
VIRGIL CÂNDEA

La 4 iulie 1776, L iberty Bell ("Clopotul UbertlţU") din Philadelphla1 , vestea independenţa
poporului american. In aceste două secole sărbătorite de curind in S.U.A., coloniştii englezi
care au inlAturat dominaţia anacronică a regelui şi Parlamentului din Londra au favorizat, generaţie
după generaţie, creşterea numărului lor cu imlgranţl veniţi mal ales din diferite ţări din Europa.
lată ce ju stifică trecerea, dincolo de orice lege demografică, de ta o populaţie care acum un secol era
cu puţin mai mare decit aceea a RomAniei de azi (in 1851 S.U.A. aveau 23 267 498 locuitori) la
peste ~00 milioane in zilele noastre. Serbarea Blcentenarulu12 este, aşadar, şi prilejul evocării modulul
in care s-a constituit poporul american. In rindurile lui a Intrat, in imprejurAri istorice ce vor fi
inflţlşate mai jos, un număr insemnat de romAni. El au devenit, astfel, membri ai naţiunii americane,
dar, o dată cu mindria originii lor româneşti, şi-au păs trat limba, credinţele, obiceiurile, le găturile
fireşti cu ţa ra ş i cultura romAneascA, educindu-şi urmaşii in spiritul cultlvlrif continue a acestor
valori şi tradiţii .

Oaspetele ardelean a fost inclusă în inventarul curent de infor-


maţii, dovadă manuscrisele păstrate sau căr­
ţile tipărite din această epocă, în ca re era
al lui Senjamin tnfăţi şată Lumea Nouă.
Franklin O lume cu care româ.nii aveau de mult con-
tacte. Căpitanul J ohn Smith, plecat in Ame-
rica cu vasul "Mayflower"3 ş i întemeietor de
In 1492, cind Cristofor Columb acosta pe fapt al coloniei engleze din Virginia (pe care
ţă rmul insulei Guanahani, ina ugurînd era
Sir \ Valter R aleigh o numise astfel in cinstea
eu r opeană a istoriei unui continent marcat
E lisabetei, regina ccl ibatară a Angliei). se
lăuda în memoriile sale Cititorii, aventuri ş i
pînă a tunci de civilizaţii exotice - aztecă,
observaţii adevărate in Europa, Asia, Africa
maya, chibcha, inca - in ţările româ.ne con-
şi America din 1593-1629, că înainte de epi-
tinua lupta seculară pentru apărarea fruntarii-
lor lor şi libera dezvoltare. Aşadar, fireşte, sodul său american luase parte la bătăliile
evenimentul descoperirii unei noi părţi a din Transilvania pe t impul lui Radu Şerban;
lumii, oricît de senzaţional, a răm as o vreme afirma că s-a lupbt cu căpeteni i tătare , şi
pe plan secundar. Pe obişnuitele căi ale infor- fiind luat prizonier de către turci la Turnu
maţiei medievale, româ.nii a u luat act destul Roş u, ajunsese la Constantinopol, de unde a
de repede despre marea descoperire spaniolă : scăpat după multe peripeţii. I storiografia de
Ferdinand de H absburg, fratele lui Carol azi a stabilit însă că J ohn Smith nu a fost,
Quintul, suzeranul celor două Americi, purta
războaie, către mijlocul veaculu i XVI, în în ţările româ.ne, mai mult dectt un simplu
T ransilvanja; în 1538, magnificul suveran "călător cu condeiul". Dar nu e mai puţin ade-
din Mad rid .,în î mpărăţia căruia soarele nu vărat că prin biografia acestui întemeietor al
apunea niciodată" trimitea în solie la Petru primei colonii engleze în Virginia, info rmaţii
Rareş pe episcopul de Lund ; în oastea împă­ despre T ransilvania ~ i Ţara Româ.nească au
ratului Carol luptase, înainte de aventura sa aj uns tn Lumea Nouă. Citeva decenii după
mold ove n ească, D espot vodă; fiului lui Smith, un sas din Daneş, localitate de lîn gă
Carol Quintul, tristului Filip II îi adresase
S ighi şoara, Johan K elpius, aj ungea în Ame-
mesaje din Paris principele şi umanistul
româ.n Petru Cercei. T oate aceste contacte rica, în Pennsylvania; făcuse frumoase studii
favorizau, fireşte, informarea r omâ.nilor des- î n Germa nia ş i se remarcase ca filozof, teolog
pre ceea ce reprezenta pe atunci Spania sub ş i poet. P este un veac, în 1748, Benjamin
raport geografic şi economic : un imperiu imens, Franklin avea un oaspete ardelean, Popa Sa-
cu t eritorii noi şi bogate dincolo de Atlantic. muel Damian, un ortodox, deci româ.n -
U n secol mai tîrziu, Miro n Costin, stolnicul interesat de descoperirile savantulu i american
Constantin Cantacuzino, R ad u Popescu vor-
nicu! au inclus America în imagi nea lor despre in domeniul elactricităţii.
lume, oferind-o prin cronici cititorilor româ.ni . Despre ră zboi ul american pentr u indepen-
In acelaşi veac XVII, porumbul, tutunul, fa- denţă, cititorii româ.ni au avut informaţii prin
solea, înd ată apoi cartoful, au aj uns, după un cele două traduceri (de la sfîrş itul sec. XVIII
lung periplu p este ocean ş i pe ogoarele culti- ş i din 18 13- 1814) ale Manualului de istorie
vatorilor noştr i. I ar în epoca Şcolii ar delene generali a lumii de Julius August R emer
şi a modernizării culturii româ.n eşti, America
(Viena, 1785-1786). Ziarul Courrier de Mot-
1
Vezi l\lagazln l8torle, nr. H /1972.
• Vezi 1\fagazln Istorie, nr. 7/1975 şi 1-6/1976. • Vezi ~fngnzln 18torlc, nr . 1/ 1976.

40
I·hiladelphia, 20 octombrie 1918: romdnii americani cer unirea Transilvaniei cu Romania, in cadrul unei entuziaste
adundri la care participd şi reprezentanti ai celorlalte nationalitdti asuprite din cadrul I mperiului austro-ungar

davle, care a apărut la I aşi in 1790, a consem- ţeni, foşti imigr anţi ş i urmaşii lor, adic"ă 0,24
nat, de asemenea, în puţinel e sale numere, la sută din populaţia S.U.A.
ştiri americane din perioada următoare cuceri- Majoritatea românilor stabiliţi în S.U.A.
rii independenţei. Manuale de istorie şi geo- şi Canada erau originari din Transilvania, Bu-
grafie, alături de alte l ucrări, apoi ziarele ve- covina şi Banat şi plecarea lor a fost determi-
nite din Europa apuseană au înm ulţit in nată de condiţiile de vi aţă precare, de asuprirea
prima jumătate a sec. XIX informaţiile ro- naţională şi socială . Din Transilvania· a u
mâneşti despre Statele Unite ale Americii.
emigrat ş i oameni de alte naţionalităţi
(maghiari, germani etc.), dar 50 la sută d in
totalul emig ranţilor transilvăneni au fost
români, fapt explicat deopotrivă prin numărul
Cu sufletul acasă majoritar al populaţiei româneŞti în această
provincie, dar şi prin condiţii le ei de viaţă mai
aspre. In evaluarea fenomenului demografic
Exceptînd episodul Damian, sau informaţia româno-american, a transferului de oameni din
privitoare la ctţiva marinari "din Muntenia ş i zona Carpaţ ilor peste ocean, în mai toată
Moldova", care in 1840 a u aj uns in portul America, t rebuie avute în vedere şi alte ele-
New York, contactele româno-americane prin mente determinante. Românii nu plecau în
emigra n ţi au î ncep ut pe la mij locul secolulu i America de Nord cu sentimentul unei stabiliri
trecut. Cercetări mai noi au stabilit că după defin itive, ca cetăţe ni i altor n aţiuni europene,
1850 existau în S.U.A. circa 150-200 cetă­ ci al unei simple că lătorii - pe care ei o nă­
ţeni veniţi din teritorii româneşti , ca rezultat dăjduiau scurtă - pentru "muncă şi străi­
al unei emigraţii cu totul sporadice. Afluxu l nătate". "Anul şi mia" era lozinca obiş nuită
numeros de oameni din ţările Europei de est a primilor emigr an ţi, dornici ca în cond iţiile
şi sud-est spre America a inceput abia după avantajoase oferite de Lumea Nouă să adune
188 1. Astfel, în 1900 recensămîntu l american suma necesară c umpărării de pămînt acasă,
a inregistrat 15 000 români, in 19 10 aproape în Transilvania lor. Numeroşi români care
90 000 (dintre care 24 000 născuţi tn S.U.A.) . şi -au realizat acest vis s-au intors acasă. Un
ln 1920-103 000, iar in 1930-293 500 cetă - studiu recent arată că, prin intoarcerea lor,

41
cu ~ijloace materiale sporite, s-a modificat
sţrattf1carea averilor ţărăneşti în Transilva- Ostasi
• •
si cărturari
wa. O<ţaţă cu desăvîrşirea unităţii de stat a
Româme1 un numă.r însemnat de români ame- Aducind o contribuţie însemn~tă la dez-
ricani au revenit în ţară (peste 35 000 în anii voltarea societăţii americane, prin munca lor
1920-1923) . iD; industrie, agricultură şi comerţ, prin acti-
VItat~a lor socială şi culturală, românii din
Răspîndiţi pe întreg cuprinsul Statelor
~Il_lenca s-au remarcat, deopotrivă, prin par-
Unite, românii sînt în marea lor majoritate
concentraţi în nord-estul ţării, în New York, bctparea lor la luptele în care S.U.A. au fost
New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Indiana angajate, începînd cu războiul de secesiune
Illinois, Michigan şi Wisconsin. Deşi cei mai (1861-1865) şi pînă la cel de-al doilea război
mulţi emigranţ ~ erau plugari, ei s-au adaptat
mondial. Unii eroi ai războiului de secesiune
repe<ţe form~lor de viaţă şi .muncă ale societăţii
ca Nicolae Dunca, Eugen Alcaz, Emanuei
?-menc3:-ne, . mtrin<;l în uzme - in special in Boteanu, Gheorghe Pomuţ s-au înrolat sub
steag ~l înstelat înflăcăraţi de ideea nobilă a
mdustna Siderurgtcă, electrotehnică şi a au-
l~pte1 împotriva sclaviei negrilor, pentru ega-
tomobilului - şi în minele de cărbuni;
aproape 90 la sută dintre românii americani htatea între oameni, indiferent de rasa lor
erau, în 1930, stabiliţi în oraşe. Din primul (robii ţigani fuseseră eliberaţi în 1855 în Mol-
deceniu al sec. XX, ei s-au organizat în comu- dova şi în 1.856 ~n Ţara Românească), pentru
nită.ţi, în jurul parohiilor sau al societăţilor dreptul une1 naţmm de a forma un singur stat,
du:p~ ~ilda p at_riei l.or care se unise în 1859.
c u .caracter naţional, cultural şi de asistenţă
Ş1 dm răzb ot ul h1spano-american din 1898
SOCi ală federate în 1906 în Uniunea Societăţi lor
Româneşti din America, iar din 1928 în Uniu-
a rămas faim a unui erou român, moldoveanul
nea şi Liga Societăţilor Româneşti din Constantin Teodorescu, mecanic pe vasul
America. Numele acestor societăţi evocă. "U. S.S. Mai.n e", sc ufund~t de spanioli in portul
sentimentele care-i insufleţeau pe înteme- Havana, ep1sod care a şt generat acel conflict.
ietorii lor, dorul lor de patrie, ataşamen ­ N~mele lui C. Teodorescu poate fi citit şi
tul faţă de istoria şi cultura românească: azi pe monumentul din Cimitirul naţional
Ulpfa traiani, Patria romAni, Independenţa Arlington (Washington).
romAni, Unirea romAni, Carpatina, Transfl- În primul război mondial. la care S.U.A. au
vineana, Bucovina, Negru Vodi, Ştefan cel luat par_te in~epînd din 1917, o legiune de
Mare, Avram Iancu, Nicolae Iorga etc. încă. voluntan romani, in frunte cu Rudi Nan s-a
înainte de primul război mondial existau peste distins in luptele din Franţa. La al dbilea
o sută de societăţi ale românilor americani. război mondial au participat peste 5 000 sol-
daţi americani de origine română şi mai bine
Aceleaşi sentimente le exprimau şi titlurile
ziarelor editate de compatrioţii noştri de de 500 dintre ei au căzut pe cimpurile de
luptă. Comunitatea românilor americani a aco-
peste ocean: RomAnul, Transilvania, Unirea,
Tribuna romAni, Glasul vremii, RomAnul ame- perit in 1944 costul vasu lui de război George
rican etc. Cuprinsul acestor publicaţii , ca şi Pom~ţ", nu~it. astfel în a~intirea c~~patri­
al arti~~lelor, .scri~orilor, versurilor populare otulUl lor d1sbns în războml de secesiune.
Viaţa socială şi cultu r ală american ă a epocii
(românu amencam au creat o bogată poezie
populară "de străinătate" sau "de pribegie")
contemporane este ilustrată de multe nume
trimise ziarelor şi revistelor din ţară vădesc că ale unor cetăţeni originari din România :
timp de decenii aceşti oameni au trăit , cum Peter Neagoe şi Conrad Berkovitz în literatură·
se spune, "cu trupul departe şi cu sufletul medicul George Palade, primul laureat româ~
al . premi~lui Nobel, în şti inţele medicale;
acasă". Prima generaţie a românilor stabiliţi M1rcea Eliade, romancier şi specialist de repu-
în America aveau particularitatea de a consi- t aţie uni versal ă in istoria religiilor ; istoricii
dera, cel puţin la începutul aşezării lor acolo, Stephan Fischer-Galaţi, Radu Florescu, K e-
că despărţirea lor de ţară era vremelnică şi mal K arpat şi N. Ursu; marele economist
ei au participat de departe, cu toate mijloa- ~· G~or~escu R oegen; filologul Vasile Bârsan;
cele - prin scris, prin acţiune politică şi cul- biOChimistul Emanuel Merdinger; regizorul
turală, prin ajutor material - la luptele şi
Jean Negulescu ; celebra ci ntăreaţă de operă
Beverly Hills, actoru l de film Edward G. Ro-
eforturile din patrie, din România. Urmaşii binson. În ultimele d ecenii, sculptorul
lor din a doua, a treia şi a patra generaţie, C. Brâncuşi, compozitori i George Enescu şi
integraţi în naţiunea americană, au păstrat Ionel Perlea, constructorul de avioane Henri
aceeaşi sensibilitate pentru originea lor rom â- Coandă - in perioada activi tăţii lor in străi­
nească şi este concludent în acest sens faptul nătate - au afirmat, de asemenea. cu enorm

că Statutul Uniunii şi Ligii Societăţilor Ro-


s ucces, faima românească în vi aţa culturală
şi ştiinţifică americană.
mâneşti din America cuprinde, alături de
scopul organizaţiei ("menţinerea conştiinţei
naţionale şi păstrarea iubirii faţă de ţara ro- "O punte de legătura ..."
mânească şi loialităţii faţă de Statele U nite ale
Ataşam e ntul
românilor americani faţă de
Americii"). şi prevederea că "limba oficială a
Rorn.ânia, patria lor sau a părinţilor lor, s-a
relaţiilor dintre membri şi societăţi, între
mamfestat puternic in momentele cruciale
societăţi şi oficiul central, între societăţi şi ale istoriei noastre co nt ~ m po r ane. Astfel,
societăţi este şi va rimine pentru totdeauna in ~917, cin~ fr~ntaşi a i m i şcării n aţi o n ale
limba romAni". Vasile LucaclU Şl Vasile Stoica, după lungi

42
i',... -
V

peripeţii prin Siberia şi Japonia au ajuns în mânilor americani, Theodore Andrica scria
Statele Unite pentru a afirma acolo vointa apoi in The New Pioneer: "Nicolae Iorga a
românilor transilvăneni de a se uni cu Ro- fost una din figurile intelectuale proeminente
mânia, ei au găsit un sprijin entuziast din nu numai ale României, dar şi ale întregii
partea românilor americani, care s-au asociat lumi. Moartea sa prematură, tn 1940, provo-
cu t ot ce aveau - presă, relaţii , mijloace fi- cată de mîinile Gărzii de fier, a jefuit omeni-
nanciare - cauzei unităţii româneşti, la fel rea civilizată de unul din istoric1i săi cei mai
de sacră pentru ei. L a Trenton, Cleveland, străluciţi".
Detroit au avut loc atunci adu n ări politice I ntre cei peste 200 milioane de americani
pentru d esăvî rşi rea unităţii de stat a României, care şi-au sărbătorit în acest an independenţa
s-a u editat ziarele RomAnia şi Libertatea, s-au naţională, citeva sute de mii de cetăţeni
tipărit cărţi de informare a opiniei publice originari din România reflectează, negre-
internaţionale asupra aspi raţiilor româneşti. şit, la contribuţia lor tn făurirea naţiunii
La 26 octombrie 19 18, la Philadelphia, cu americane. Incontestabil, ei au înalte titluri
citeva săptămîni înainte de 1 decembrie, ro- cu care se pot înfăţişa la această aniversare
mânii americani au cerut unirea Transilvaniei a poporului american: eroi, oameni de cultură,
cu România, într-o adunare care întrunea savanţi, anonimi m uncitori pe marile şantiere
pe reprezentanţii tuturor naţiunilor din "tem- industriale, fermieri.
niţa" h absburgică şi care s-a desfăşurat sub In acest context istoric, reamintim cuvintele
preşedinţia ceh ului J an Masaryk, a românului rostite de preşedintele României, Nicolae
Vasile St oica şi a J?Olonezului I.J. Paderewsky1 . Ceauşescu , la Cleveland, in decembrie 1973:
L a 13 februane 1919, reprezentanţii "celor "Mi voi adresa cetiţenilor americani de ori-
180 000 de români din Statele Unite ale Ame- gine ro mAni , spunindu-le ci sint deosebit de
ricii , emigranţi din Transilvania şi ţinuturile bucuros ci pistreazi limba şi cultura patriei
vecine, Banat şi Bucovina", întruniţi la Young- in care s-a u niscut el sau pirlntU lor. Ceea ce
stown (Ohio), au adresat Conferinţei de pace noi dorim este ca prezenţa cetĂţenilor ameri-
de la Paris o moţiune prin care cereau ca cani de origine ro mAn i si constituie o punte
"poporul român, a cărui armată şi legiuni de legit ur ă intre RomAnia ş i Statele Unite.
încorporate in armatele aliate [se referă la Cel mal bun lucru pe care il put eţi face este
legiunea voluntarilor români-americani - n.a.J, de a milita pent ru a dezvolta aceasti prietenle
au dovedit prin singeroasele lor sacrificii o dintre Ro mAnia ş i Statele Unite".
voinţă unanimă, să fie reunit de astăzi inainte
intr-un singur stat şi sub un singur guvern".
Cred inci oşi unor principii afi rmate dintotdeau-
na de români, americanii de origine română so- MEMORIA REGIMENTELOR
licitau, deop o trivă, ca" toate popoarele vecine
[României - n.n.] să aibă dre~tu l de a se (Urmari' din p. 39)
organiza în state naţionale, în hmitele grani-
ţelor lo r etnice".
In anii următori desăvirşirii unităţii de stat Bt-igada I, cobot-îndu-se în valea Bucovului
şi neizbutind la atacul R edutei 2 Gt-iviţa, se
a României, cînd ţara noastră îşi apăra drep-
turile împotriva unei campanii ostile, calom- t-ett-age ftlt-tl ca aceasttl mişcat-e stl poattl fi
văzuttl de către Regimentul 9 do robanţi. Bata-
nioase, venită din partea foştilor dominatori,
românii americani s-au integrat luptei de lionul 3 vîntltori, ce ocupa poziţiuni înaintate
ît~ legătt~rd cu Divizia 4 şi la dreapta sa, era
apărare a unităţii româneşti. Ei au chemat
atunci, tn Statele Unite, pe Nicolae Iorga, destinat a proteja coloana de atac a Brigtlzii I,
pe care H p riveau dre~t un purtător de steag în cazul cînd parte din aceasttl coloantl se va
a l idealurilor şi tradiţi1lor române;ti. După ce f'ett-age în acea direcţie. Pe la Of'ele 9.30, din
între anii 192 1-1927, publicase în ziarul ordinul d-lui comandant al diviziei, uf'ctl dealul
şi-l ocupă în scopul de a susţine f'etf'agerea Bri-
Am erica cunoscutele Scrisori citre romAnii
din Am erica, m arele cărturar a fost invitat de gtlzii I, dat- care se găseşte deja retf'astl la sosi-
clubul din Indiana H arbor, ce-i purta nu- t-ea t-egimentului.
mele, cu prilejul împlinirii a douăzeci de ani In timpul mişcării Yegimentului, tyupele
de la înfiinţare. In 1930 savantului român i sînt expuse continuu la focul infanteriei şi
s-a organizat in Statele U nite o vizită vred- at-tile f'iei inamice, din caf'e cauztl pe la of'ele
nică de valoarea sa: primire la Casa Albă
5 d.a.m. t-egimentul se YetYage în vale spye est,
de către preşedintele Hoover; contacte cu confot-m of'dinului diviziei, Batalionul 2 f'd-
cele mai înalte aşezăminte ştii nţifi ce ameri- mîne însd sub deal pe timpul nopţii, ocupînd
cane; întîlniri cu reprezentanţii tuturor aşe­ oarecaf'i poziţiuni la panttl [... ]
zărilor româneşti dm S.U.A.; pretutindeni
Noaptea a fost foarte întunecoastl şi ploioastl,
conferinţe despre istoria şi civilizatia româ-
incit profitîndu-se de această împrejuf'are mai
ît~ tot timpul n opţii, oamenii din avantposturi
nească intimpinate de un public larg şi cu viu
interes. au ridicat pe t-ăniţii Bt-igăzii I rtlmaşi pe cîmp,
I n 1940, românii americani au publicat un tt-anspot-tînd pe cei mai gt-eu Yăniţi ş' îndrep-
protest solemn împotriva Dictatului" de la tînd pe cei mai t4jOr spre bivuacul coypuyilof'
Viena, care smulgea nedrept din trupul Româ- lor, tmde se aflau medicii spye a le face întîiele
niei o bună parte din teritoriul strămoşesc. pansamente.
Cîteva luni mai tirziu, cărturaru l Nicolae Iorga !n aceastd zi regimentul a avut 6 soldaţi rtl-
niţi, din care unul de moarte, iat- seara, înnop-
cădea sub gloanţe legionare ş i , în numele ro-
tat, mai cade rănit în avantposturi un ofiţu
1 Vezi Magazin tstorlc, nr. 8/1975. şi un soldat din Batalionul 2 [ ...)

43

pe să.ptă.rnînă ţă.ranii erau siliţi să. muncească.
pe ogoarele boierului; numai nopţile şi zilele
de să.rbă.toare p uteau să.-şi lucreze petecul
lor de pă.rnînt. Stă.pînii aveau dreptul de a-i
vinde sau cumpă.ra, îi puteau dă.ru i cui cre-
deau de cuviinţă. şi chiar pierde la jocul de
că.rţi; ţă.ră.ncile erau obligate să.-şi desfete
stă.pinii in hax:emurile iobage. Cazacii de pe
Iaik1, in mare parte de origine nerusă., sufe-
reau, in .J?lus, de pe urma samavolniciei
funcţionarilor din fabrici şi a persecuţi ilor
naţional religioase. Dar "mujicii viteji", cum
ii numea democratul revoluţionar Aleksandr
Herzen pe cazaci - se r idicau tot mai des
tmpotriva moşierilor. Sint înregistrate tot
ai frecvente acte de nesupunere: ţă.ranii
g în masă. spre periferiile ţă.rii , asasi nează.
eri şi slugile lor, incend i ază. conacele
or. Sec. XVII şi XVIII sint
patru ră.zboaie ţă.ră.neşti de am-
lui !van Bolotnikov (1606- 1607),
Razin ( 1667-1671), Konstan tin
Bu tn ( 1707- 1708) şi, in fine, de cel mai
zguduitor seism social al epocii - ră.zboiu l
tă.ră.nesc condus de "tă.tucu l Emelian Vasi-
lievici" (1773-1775), cum îi spunea poporul
lui Pugaciov. .
Articol primit prin Mişcă.rile ţă.ranilor cuprind o zonă. geogra-
fică. vastă. - din împrejurimile Moscovei pînă
Agenţia de presă ,.Novosti .. in Siberia vestică. Şi mai înverşunaţi sînt
cazacii de pe rîul Iaik. Guvernul Ekaterinei II
trimite aici comisii de a.nchetă., pedepseşte
c u cruzime pe cei neascultă.tori. Dar poporul
aşteaptă. doar momentul prielnic pentru a
dezlă.nţui ră.scoale. Anul 1772 înregistrează.
o mare revoltă. in gu bernia Orenburg, sol dată
cu uciderea ataman ului Tambovţev şi a
generalului Traubenberg. Atmosfera devine
din ce in ce mai încordată.. Furtuna se apropie.
Însă.şi împă.ră.teasa Ekaterina II aşteaptă.
cu teamă. "nenorocirea ce urma să. vină.",
VIKTOR BUGANOV cind "ră.scoala tuturor iobagilor se va dezlă.n-
Doctor 1n J tilnţe ist orice (U.R.S.S.) ţ Ul." .
În anu l următor, 1773, conducerea luptei
cazacilor se află. in mîna lui Pugaciov care
îş i insuşeşte numele împă.ratului Petru III,
17 septemb.-le 1773. Citunut Totkaciov din gu-
soţ ul Ekaterinei II2. în sec. XVII-XVIII ,
ber nia Orenburg. Emelian Pugaciov, aflat in
fruntea unuJ detaşament de 80 oameni, a1re- procedeul de a conduce lupta ţă.rănimii sub
seazi caza cilor, calmicflor şi tătarilor primul numele unei personalităţi de rang imperial
manifest, prin ca re le acordA " riuri de la izvoare era destul de răspîndit. Numai in deceniile
pinA ta vArsa re, pi mi nturi. şi fineţe şi bani şi şase şi şapte ale sec. XVIII, cinci con-
plumb, praf de pufCl şi piine" . De aici risculatu ducători ai ţăranilor şi-au atribuit numele
se indreaptA spre orăşelul Iaik. Aşa incepe riz- lui Petru III. Ultimul dintre ei este Eme.lian
bolul ţirinesc din anii 1773-1775 impotriva
asuprlrll feudale. Pe drum, noi şi noi forţe se Pugaciov, un om curajos, energic, inteligent,
alAturi riz v ritlţ llo r. cu bune capacită.ţi de organizator, cunoscă­
tor al stă.ri i de spirit a maselor asuprite. Dis-
punind de o b u nă pregătire m i litară căpătată
Ekaterina 11 se teme 1 Vccllea denumire ptnll tn anul t 77 5, a rtulul Urat.
• Nemulţumind o parte a nobillmii prin at.itudlnea
În ultimul pă.trar al secolului XVIII, situa- sa de ploconirc tn fa ţa spiritului miUt.ar prusac, Petru 111,
ţia ţă.ră.nimii ruse devenise deosebit de grea. nepotul lui Petru 1, a rost alungat de la tron şi ucis ,
Moşierii deţineau putere absolută asupra printr-o conjuraţi c a ofiţerilor de gardll. Moartea sa a
slujit rllsptndirli tn rindurile poporului - cllruia tn
ţăranilor aflaţi pe proprietăţile lor. O ava- epoca reud ală ii era proprie Increderea naivll tn .,bunul
laJJ.şă. de decrete din deceniul al şaptelea le tar" - a zvonului cll Petru III a rost tndep1rtat. din
acarda dreptul de a-i surghiu ni, a le fixa do- cauza Intenţiei sale de a elibera ţllrânlmea de regimul
iobag, dar a Sf'.llpat de la moarte şi tşi preglllcşte reve-
miciliu forţat şi a-i trimite la ocnă. Şase zile nirea la. tron .
în războiul de şapte ani (1756-1763)1, unde
a. acţionat in cadrul unei formaţii a cazacilor
de pe Don, şi in cel ruso-turc (1768-1774),
unde a participat la asediu l şi cucerirea for-
tăreţei Bcnder ( 1770) şi a obţinut pentru
actele sale de vitejie gradul de sublocotenent
de cazaci - Pugaciov se afirmă ca un condu-
cător remarcabil al ţărănimii asuprite.

Fortăreaţă după
fortareata ~

In decembrie 1771 , tînărul caz ac, in cău­


tarea unei soarte mai bune, pleacă de pe Don
pe riul Terek, din Caucazul nordic, unde este
ales a taman al cazacilor. Incep persecuţiile
autorităţilor ţariste , ceea ce îl determină
să se răzvrătească. Este arestat, dar eva-
dează. Apare la postul de graniţă Dobreansk,
unde află că s-au răsculat cazacii de pe I aik,
care au omorit un general. Cu scopul vădit
de a ridica poporul la răscoală, se dă drept
decedatul împărat Petru III. In noiembrie
1772, pentru a cunoaşte starea de spirit a
cazacilor de pe Iaik, pl eacă tntr-acolo. Ajuns Ekaterina II
în oraşul Iaik, ii îndeamnă pe localnici să
fugă in Cuban . Arestat pentru acest act, . Înaintînd sp~e izvoarele riului I aik, l'uga-
t!ste trimis la Kazan, unde după puţin timp CIOV se apropie de marele oraş Oren burg.
este condamnat la exil tn Siberia. L a 29 mai În drum adresează soldaţilor, cazacilor tă­
1773, insă, evadează, iar in august acelaşi t.arilor, başkirilor şi calmîcilor, ucazuri 'i scă­
an apare in stepele Volgăi. Acolo nu zăbo­ hte cu nu.mele ţaru lui Petru III, pe care
veşte mult şi se reintoarce in zona laikului, A. S. Puşkm le va caracteriza, mai tî rziu,
emiţînd primele manifeste şi ucazuri "im- drept "surprinzătoare modele ale elocinţei
periale" prin care acordă ţăranilor "lib ~r­ populare". Ele ating "coarda cea mai sensi-
tate veşnică", eliberarea de iobăgie, unelte bilă a sufletului oamenilor simpli de cele
agricole, arme etc. m ai diferite categorii sociale şi naţionalităţi" ,
La 18 septembrie 1773, detaşamentul său, după cum ne relatează cunoscutul istoric
cu un efectiv de 200 oameni, se apropie de V. I. Semevski ( 1848-19 16).
Iaik. Noi şi noi forţe din rîndurile căzăcimii ,.. La 5 oc~ombrie 1773, ţrupele răsculaţilor
exploatate se alătură insurgenţilor. Numărul mcep ased iu! OrenburgulUt. Oraşul este bine
răsculaţilor se d ubleaaă. Dar Pugaciov nu reu- întărit: dispune de o garnizoană de 3 000
şeşte să ia cu asalt fortăreaţa, care dispune oameni şi 70 tunuri. Pugaciov are 2 500 lup-
de o garnizoană puternică, de infanterie şi tători ş i 20 tunuri. Asaltul alternează c u due-
artilerie ce lipsesc răzvrătiţilor. Emelian lurile artileriei. Dar fortăreaţa rezistă . Tul-
Vasilievici hotărăşte să ocupe întăritu r ile burările" din Orenburg alarmează P~ters­
de pe înălţimile I aikului pentru a-şi procura burgul. Sint emise primele ucazuri imperiale
tunuri. Intre timp, garnizoanele celorlalte din cele aproape dou ăzeci pe care le va da
fortăreţe aflate pe rîul Iaik trec fără luptă de Ekaterina II in tot acest război. Intre 15
partea in su rgenţilor ; se predau astfel fortă­ octombrie şi 29 noiembrie, generalii V.A. Kar
reţele oraşelor Ilek (pe 2 1 septembrie). Tati ş­ şi A. N . Bibikov, trimişi cu trupe întărite
cevo (27 septembrie), Sakmarsk (2 octombrie) spre fortăreaţă, primesc ordine ferme de
şi altele. Numai la Tatişcevo, răzvrătiţilor li "potolire a lui Pugaciov". În luptele din
se alătură 600 cazaci şi 500 başkiri, precum 8 ş i 9 noiembrie 1773, însă, detaşamentele
şi 1 000 soldaţi cu 13 tunuri. Ocuparea acestor trimise de Pugaciov şi conduse de tovarăşii
fortăreţe constituie un mare succes mili- s:li de luptă zdrobesc t rupele lui Kar. Lupta
taro-politic al lui Pugaciov. Armata răzvră­ de lîngă Orenburg, unde răsculaţii sint con-
tiţilor creşte numeric de cîteva ori. " Împăra­ duş~ de .tnsuş i Pugaciov, se incheie ş i ea cu
te, speranţa noastră, sîntem gata să te slu- o v1ctone. Generalul K ar fu ge. Şi alte deta-
jim cu devotament şi credinţă", răsună p re- şamente g uvernamentale sînt infrinte de
tutindeni angajamentul căzăcim ii exploa- insurgenţi.
tate. Vestea despre victoria ţăranilor atrage Simultan, Pugaciov desfăşoară o energică
după sine mi şcări ale populaţiei asuprite din activitate pentru organizarea forţelor insu-
zona Uralului şi Volgăi. recţionale. Lîngă Orenburg se înjghebează
armata principală sau marea armată. La
1Rl!.zbol purtat tntrc Anglia, Prusia, PortugaJla, 6 noiembrie tn suburbia Berda a oraşu lui
ŞI Franta, Au tria, Rusia, Suedia, Saxonia şi Spania. Orenburg, cartierul general al lui Pugaciov,
Jn urma lui puterea colonlalll. a Franţei a sll!.bit, a In- se înfiinţează un Colegiu militar de stat care,
ceput supremaţia maritimă a Angliei, Iar Prusia şi-a
con olldat preponderenta tn Germania. Vezi iUagazln pe lîngă problemele militare, îndeplineşte
1storlc, nr. 5/ 1974. şi atribuţ ii guver namentale: judecă şi san-

-l5
cţionează, organizează administraţia in teri- să se inapoieze pe Donul natal, spre a ridica
toriile eliberate unde se instaurează o auto- din nou pe cazaci la luptă. Dar la 24 august
guvernare căzăcească . Sînt expediate în toate 1774, el suferă o ultimă şi cru ntă înfrîngere
direcţiile ucazuri şi manifeste. Detaşamentele în luptă cu banda lui Salnikov, ltngă locali-
răsculaţilor eliberează oraşe, sate, fabrici tatea Ciornîi Iar de pe Volga. Cu un grup
din Ural. Zeci de mii de insurgenţi se înrolează de cazaci din Iaik, Pugaciov goneşte spre
în rîndurile armatei principale. oraşul de unde a inceput răscoala. I se pare
că nu este pierdut totul, că va aduna forţe
proaspete şi va ridica din nou steagul luptei.
Fuga lui semăna Dar complotul este ţesut. In septembrie 1774,
cîţiva trădători îl arestează în stepă şi îl
cu o ofensivă predau autorităţilor. Peste cîteva zile este
Guvernul ia măsuri grabnice pentru "stir- transportat în oraşul Iaik, undei se ia primul
pirea acestui ticălos" . Din documente ale interogatoriu. De aici, păzit de un detaşa­
epocii t ranspare neliniştea de care este cu- ment, este expediat la Simbirsk, într-o cuşcă
prinsă ţarina . Pentru a-şi însufleţi trupele
de fier. La 10 ianuarie 1775, conducătorul
războiului ţărănesc este executat în Piaţa
şi întreaga nobilime ea se ,Proclamă "moşie­
riţa de onoare a Kazanului' . O nouă grupare
Bolotnaia din Moscova, în prezenţa unei
mulţimi uriaşe .
a armatei imperiale înaintează spre Iaik.
N obilimea locală organizează şi ea deta- Mii de insu rgenţi sînt ucişi, iar căzăcimea
şamente înarmate care să lupte împotriva
de pe Volga strămutată pe Terek. Noi legi
răzvrătiţilor. Ekaterina ordonă arestarea so- consolidează autoritatea boierilor, le acordă
ţiei şi copiilor lui Pugaciov care stnt întemni- noi privilegii, aparatul poliţienesc este întă­
ţaţi în închisoarea din Kazan. Sînt trimişi rit.
ucigaşi plătiţi care să- 1 ucidă pe conducătorul Astfel s-a încheiat al patrulea război ţără­
răsculaţilor, dar aceştia trec în serviciul său. nesc, considerat cea mai puternică mişcare
Sub steagul răscoalei se adună "neagra sără­ cu caracter social din Rusia feudală . E l a
cime" de diferite limbi şi credinţe. După cuce- fost înfrînt din cauza stării de fărtmiţate a
rirea Orenburgului Puga("iov intenţion ează ţărănimii, lipsei unei armate organizate, ca~a­
să s~ îndrepte spre Moscova şi Petersburg. bile să ţină piept armatei regulate şi bme
Dar, la sfîrşitul lui martie şi începutul lui dotate a guvernului ţari st, absenţei unui
aprilie 1774, este înfrînt lîngă fortăreaţa program politic clar şi precis. In acelaşi
Tatişcevo, iar alte detaşamente ale sale sint timp, ţărănimea şi-a concentrat atacurile
nimicite lîngă Sakmarsk şi Ufa. Orenburgul numai împotriva moşierimii, continuînd să
respinge asediu!. Lui Pugaciov ii rămîne acorde încredere ţarului, care era de fapt
numai un detaşament de 500 oameni cu care· pilonul absolutismului rusesc. Deşi înăbuşită,
se îndreaptă spre Ural. Nu - şi pierde însă această puternică mişcare a ţărănimii asu-
curajul. "Am oameni cît nisipul şi ştiu că prite a jucat un rol progresist tn dezvoltarea
plebea mă va primi cu bucurie", spune el. socială a Rusiei. Ea avea să planeze mulţi ani
Intr-adevăr, alţ1 ruşi, başkiri, tătari , munci- asupra nobilimii ruse, constituind unul din
tori de la fabricile din Ural şi ţărani comple- factorii care au obligat guvernul ţari st, în
tează rîndurile detaşamentului său. Pugaciov anu l 1861 , să abolească iobăgia.
cucereşte uzine şi fortăreţe, lup~ în primele
rînduri. Chiar duşmanii îi admiră curajul. Traducere de Val entin TESCOVEANU
însăşi Ekaterina recunoaşte că "este un om
deosebit de curajos şi hotărît". Pe urmele
sale înaintează acum detaşamentul condus de
Clio anunţă • Clio an
I. Mihelson. Căuttnd să scape de urmărire,
conducătorul războiului ţărănesc se îndreaptă
spre vest, către riul Kama. Ocupă o serie de
. Mesajele unei vechi civilizaţii
aşezări urbane, iar la 12 iulie cucereşte ora- Not surprize j}entru cercetdtorii bisericii dtn
şul Kazan . Dar, puţin după aceea, lîngă Streisingeorz. Dupd descoperirea, de către arheologul
zidurile oraşului este infrint de Mihelson. Radu Popa, a unei inscripţii moi vechi decit presu-
Fuge spre vest, în sus, pe Volga. Apariţia pusa dată a ridicării bisericii1 , recente cercetări s-au
sa pe malul drept al Volgăi ridică la luptă soldat cu rezultate spectaculoase. Cu prilejul unor
noi forţe. "Pugaciov se retrăgea, dar fuga lucrări la pronaosul bisericii (construcţie ce datează
lui semă na cu o ofensivă", caracteriza Puşkin din sec. XI X, dar la tnălţarea căre ia s-au folosit
această perioadă a războiului. Conducătorul pietre de la clădiri anterioare), din zidăria acestuia
ţăranilor este întîmpinat de truditorii ogoa- au ieşit /o iveală mai multe blocuri din marmurd şi
relor şi de orăşeni tn sunetul clopotelor, cu piatră calca roasă, dintre core unele acoperite cu
pîine şi sare. Kurrotş, Alatîr, Saransk, P cnza inscripţii. Un interes cu totul aparte TI prezintd un
şi alte oraşe trec de partea ră sculaţilor . Sînt bloc de piatră, dottnd- după primele indicii -din
eliberaţi deţinuţii, avutul boierilor este con- sec. V- VI; pe una din feţele acestui bloc se află scul-
fiscat şi împărţit sărac ilor, sînt organizate ptată o cruce cu braţe egale tnscrisă fntr-un nimb.
insta nţe de judecare a moşierilor şi funcţiona­ Totul pare să indice un relief paleocreştin, atesttnd
rilor imperiali. tncă odată originile ottt de tndepărtote tn timp ale
I ntre localităţile Dmitrievsk şi Ţariţîn, creştinismu fui /o romdni.
Pugaciov repurtează ultima sa victorie asu- G. D.
pra trupelor ţariste . Nu reuşeşte, în să, să
cucerească oraşul Ţariţîn . A t un ci plănuieşte 1 Vezl Magazin istoric, nr. 9,' l975.

46
.. ?~=·r~..... .
. '

l G. Duca

o

O PE
REALIZĂR STATULUI
TAR NATIONAL ROMAN
Cele citeva fragmente din n otele luJ 1.0 . Duca pu- forţele adversarului prin lovituri repetate şi pe dlvene
blicate tD. numerele precedente relevau momente semn l- fronturi, prin deschiderea unor noi zone operaţionale,
flrntlve dJn viaţa politicA romilneascA a primelor lunl da r de fiecare dati a primit o replicA viguroasA.
dt~ neutralltate. Ele s ubllnJau factorU fundamentall care Paralel eu acţiune a mJiltarJ., cele douA. tabere au deslli.-
lmpuseseri atltudlnea adoptată In cadrul ConsUJului şurat un a idou rbbot poiJUeo-diplomatlc, tnceretnd si
de Coroană dln 3 august 1914 1, precum şi evoluţia pozi- schimbe raportul de forţe prin atragerea de noi altaţi.
ţiei principalelor forţe polltice dJn ţară, pe măsurA ee RomilnJa s-a aUat tot timpul tn atenţia acţlunll diplo-
războiul tşi desfăş ura cursul. mat lce, fUnd supusA. unor accentuate şi deseori concentrice
Chiar dln primele momente de dupA Consutul de Co- pre lutd . In aceste tmpreJurlrJ, tn eW'flul anului 1915 f1
roanA dln augu t 1914, cercurile politice româneşti au i n prima Jwnătate a celui urmAtor, viaţa polltlei romi-
lmprJmat un anume curs neutralltlţU, care, tn final, a n ea că a fost captatl total de problema deslvtrtirll st..
dus la Intrarea tu rAzboi de partea Antantel, ale cArei t ulut lLDitar·naţlo nal . Cereurlle polltlce se orlentau tot
puteri manifestau tnţe l egere polltlei pentru realizarea m al ferm spre allanţa ou puterile Antantet. Partidul LI·
unlrH cu terltorllle ro mâneşti afl ate sub stăptnire austro- beral, eu puţine excepţU, a rAmas unit tn Jurul guvernului.
ungară. Cu toatA prudenţa ImpusA de p oziţia pe care o In stnul Partidului Conservator, dJvergen$ele dJntn Al.
adoptase şi de dJfloultăţtle păs trărll independenţei unei 1\largblloman fl N. Flllpescu, accentuate de chestiunea
ţări mici situatA tntr-o zonil. tu care se confruntau acut aUtudlnll raţă de rAzboi, au dus la rupturA. La
interesele divergente ale celor două mari blocuri de state congresul dtu mat 1915, paTtldul s-a sclndat tn doui:
aflate tn conflict, gu vernul romAn, tu curs ul unor tnde· o parte a rAmas allturt de i\largblloman şi s-a menţinut
lungate şi compl1eate tratative, a căutat si obţină din pe aceeaş i Unle de p ăstrare a neutralttAţll; ee al alti gru-
partea Antantel recunoaşterea, printr-un tratat politic pare, s ub ~e fla lut N. Flllpesou, s-a eoDBt1tu1t tn partid
a drepturllor poporului r omAn de a-ş l reallza dezlderatele separat - tot cu titulatura de conservator - fiind unul
sale naţionale . Numai aceas ta. recun oaş tere putea sA. dea dln prlnclpalli s usţinători al partlelpirti la rAzboi alAturi
un sens partlclpirll ţărll la r!zbol, pe care masele popu- de Antanti . In tnţelegere eu eonservatorU democraţi al
lare ~1 , sub Influe nţa lor, cercurile politice 1-au vAzut lui Take Ionescu, la 1 septembrie 1915, partldulluJ N. Fl·
ca un răzb o i de ellberare a terltorlllor româneşti de sub Jlpesou a pus bazele Fe deraţiei UnionJste, clreia 1 s-au
dominaţia strAJnA. IatA de ce atlt udlnea de prudentA rallat ş i alte perso nautiţt polltice eu orientare antantofUi.
a guvernului romAn, de adincA cblbzulre a hotArtrll sale Noul organis m a lnJ~Iat mari acţiuni poltttce t1 a dlrlJat
nu putea lzvori din oportunism, n lcl din .,intere e merean· o campanie s usţlnutA pentru realizarea Idealului naţional.
tlle" , el dintr-o Urea că re ponsabllltate faţA de destinele l\llşe area muncltoreascl ti soclallstA, oondamntnd
p oporului n o tru. cu vehemenţii. caracterul tmperlaUst al primului răsboi
"Cu Inceputul prlmAverll [1915] se apropia şl poslbut- mondial, s-a pro nunţat constant pentru menţinerea neu·
tatea lntrărll n oastre in acţiune - seria I. O. Duca in trall ti\ţll. ltutndu-se pe o astfel de poziţie, soolaUştU nu
fn emnArUe ale, dln care pu bli căm tn continuare citeva pierdeau olcl o cUpA. dJn vedere necesitatea obiectivi a
fragmente. P e vremea aceea, nol toţi o consideram ca reallzlrU unltâţlt naţionale. El se declarau pentru o
foarte probabilA. pe la mal-hanie. In eoneepţla noa tril. politiei\ externi\ care sl fereascA poporul de urgiile rAs·
era lnsă subordonatA. s ltuaţlunit generale de pe front, bolulul. O eventuall angaJare a ţărU tn disputa dintre cele
aeţlunU Italiei şi , tn s rtrşlt, tnţelegerll noastre cu AUaţtl ...... do uă mari grupi rl lmperlallste - arAtau soolalltttl ro-
Dar anul 1915 nu a adus mod.lflclrl serloase in rapor- mâni - putea duce la pierderea .,neattrnArll ebJar a
turlle de forţe dintre cele douA tabere. Cît priveşte acţiunea Romllnleillbere". In acelaşi tlmp, dupl cum arAta Ottot
Itallel, lucrurlle s-au petrecut astfel, dupi cum notează Ciilln - unul dlntro oonducitorU P.S.D.R. - tn faţa
iJL'IUIJI Duca: ., .•. Fusese con venit cu Italia (prin convenţia unei am eninţări externe a independenţei patriei, datoria
din 23 septembrie 19 14] că vom lucra tn strinsA colabo- ortea\rul socialist "este ~~ va f1 de a lupta pentru apArarea
rare şi cA. vom Intra concomitent în acţiune. BrAtlanu *i\rll".
aştepta mereu veşti de la Roma, dar nu se mal primea nl· Cu Inceputul verll 1916, evenimentele de pe front ti
mic". La tnceput, tntre Roma el Bu c ureşti s-a fAcut un Indeosebi cele din veclniitatea Rominlel s-au precipitat.
schimb permanent de lnfo rmaţll. Ulterior, tnsă, cabinetul ~l e au determinat o Lntenslftoare a acţluntl forţelor poli·
italian a purtat tratative unilateral şi la 26 apr11le 1915 tlee a ntantoUle. La li, 19 Iunie şi 3 lulle, Federaţia Unio-
a semnat acordul de la Londra, tn baza c ăruia, la 23 ma l, nlsti\ a ţinut mari Intruniri publtce, urmate de demonstraţU
ltalla a intrat tn război de partea Autantet. do stradA, reclamind Intrarea tn acţiune. "Acum, la
S ituaţia de pe fronturi, la srtrşltul anului 1915, era, marea rAscruce a Istoriei poporului romi\n, problema Tran-
tn general, ravorabllil. Puterilor Centrale. ln ace t an, silvaniei şi a Bucovinei, aflate sub dominaţia monarhiei
,.pentru Antantă , totul a e~u at, dar nJmlc nu era pierdut; duallste austro-ungare, se situa tn centrul interesului
pentru Germania, totul a re uş it, dar nlmle nu era dobtn· public, făce a parte (Ilo domeniul revendleirllor de prim
dlt" 1• In tot cursul anului, Antanta a Incercat sA. macine ordin pe care guvernul romAn le formulase ln numele
prlnclplulul na~Jonalltlţ11or"3.
1
Vezi l\la~azln istorie, nr. 1/ t 976.
1Vezi C. Nuţu: RomAn ia tn a ni i n eutralltăţil . 1914- • CRracterul partictpărll RomAniei la prlmul rl.zbot
1916. Bu cureşti , 1972, p. 257. mondial, BucureşU, 1973 , p. 32.

47
'

Pe acest fond al situaţiei po11ttee lnt~me au aoţlona~ sA sufere apAsarea unnt element striln, care nu conaUtule
factorii conJunetorlllntemaţtonale. ln vara anulol 1916, decit o minoritate tn m1Jlocul naţJonalltlţtJor deosebite
puterile Anta.ntel - a căror s ituaţi e m1lltari se agravue - din care se compune statul aumo-ungar. Toate nedrep-
au eeru~ RomAnle18i Il se alitore "acum ori niciodată"'· tiţlle pe care lraţU uoştrt erau, astfel, sillţl si le tndure
Primind garanţia formali eoleetJvA a respeotirlt eererllor au tntreţtnut o stare netntreruptA de ori [...). Romlnia,
sale exprese, guvernul romAn a semnat, In atari eo ndlţll, fmplnsi de dorinţa de a eontrlbul ai se grl.beasci stlriJltul
actele care an«a)au $ara tn rAzboi. Conslliul de Coroană eonfllctulol tJl, sub imperiul neees1tAţ11 de a.şl salva Inte-
reunU in zlua de 27 august 1916 la Cotroceni• a sane»onat resele de rasA, se vede nevoiti a Intra tn lupti alUur1 de
trataUvele eablnetulul 1. 1. C. BritJanu !Jl rezultatele acela car e pot sl,-1 asigure tnfăptulrea unitiţU sale naţio­
lor. Ca !Jl In 1914, toate forţele pollttce ale ţirtJ s-au regA- nale"•.
sit unite !Jl soUdare tn Jurul eomandamentelor naţionale lndUerent de eal ea ale asi sau impusi de tmpreJorlrlle
ma)o1'e. Partidul oelaJ-Demoerat din Romin.ta, oare istorice respective, scopul parttelplrU RomAntei la rbboi
de-a lungul anllor de n·eutraUtate mllJtue ou toati eon· a foUJn conformitate ou nlzulnţ"6le de veacuri ale poporu·
secvenţa tmpotrlva rizboiulullmperlallst, nu a confundat lol nostru şl a servit dezvoltArlJ sale pe calea progresului.
niolodati caracterul eo nflagraţlel dezlinţulte de marlle ,.Desl guţ - arlta tovarişol Nleolae Ceau1eseu -
puteri ou dreptul sacru al poporulol romAn de ~Iti tnde- se poate pune azl Intrebarea dacă aceasta era calea cea
mal Indicati!. pentru tnfll.ptuirea ţelurilor legitime ale
pllnl vtsul secular al unJtiţlt. Cind armatele r omAne au poporului r omân, dacă n-ar ti rost mai bine ca România
trecut CarpaţU, pentru a elibera Transllvania, ComJt~tul sa. evite de a Intra tntr-un r ll.zboi care, după cum ştiţi ,
Executiv şl P.S.D.R. s-au situat pe poziţia spr1J1nlr11 a tndollat sute de mll de famili i şi a atras dupl!. sine un
aeţlunU drepte a faotorllor responsablll al ţărU. Soolallştll lung cortegiu de suferinţe şi distrugerl. Evoluţia eveni-
romin.t s-au afl at, mal apot, tn primele rtndorl ale luptA- mentelor a rost tnsll. aceea pe care o şti m, şi noi trebuie
torilor pentru apărarea ţărU fmpotrlva trupelor cotropi- slJ. Jud ecăm faptele aşa cum au fost, anallztnd tn mod
toare ale Puterttor Centrale. Toate acestea exprimau Jnţe. obiectiv contextul lor Istoric, consecinţele pe care le-au
legerea superioarA a legiturH organice dintre ldealorlle generat, strll.dulndu-ne sll. le dll.m int erpretareâ cea mai
naUonale şl ~ele proletare' . Justll"•.
Intrarea RomAntei tn război, In august 1916, a fost O serie de detaU11nteresant~, despre momentele plrA-
urmarea eonluorlrU unul Intreg complex de factori. Ho- slrlJ neutralJtiţtl ~tllntrlrit ţirll In rlzbot, starea de spirit
tărttoare a fost, tnsl, volnţa unanimă a poporulol romAn a prtnolpalelor fo$ pollttee, tratativele purtate de guver-
de a tmpllnl o necesitate obleot1vl a evoluţiei sale isto- nul r omAn tn perioada premerglroare tnoheierit tratatulol
rice: unitatea natlonaJ-statală. lati de ee, dupi cum pre- ou Antanta stnt redate In eele ott~va fragmente din notele
ciza tovarilful Nicolae CoaUIJe&ou "alcătulrea statului lol I. G. Duca, tn acea vreme mtntstru al Cultelor 11 In·
strueţJunll Publlee, pe care le publi căm tn continuare.
românesc naţional unitar nu este deci un dar, rezultatul
unor conferinţe internaţionale, el r odul luptei neobosite Relatarea, In afara lnformaţle llstortce propr1u-z18e - ea-
duse de cele mal tnalntate forţe ale societăţii, de masele re, datori ti prezenţei autorului In guvernul şi conducerea
largi populare pentru unire, produsul legic al dezvoltării liberali, ne lntroduee tn lnsU!Jl laboratorul decizlonal -
istorice sociale şl naţionale, a poporului român"•. capitA de multe orl aspectul mlrtorlel dramatice a parU·
ln declaraţia de rizbot lloutl\ numai Auatro-Ungarlei olpantului nemlJloolt la eveniment~, exprlmtnd viziunea
- subllollndu-se In acest fel caracterul drept al rbbolulu1 sa asupra acelor momente hotAritoare pentru v1Jtorol
pe care RomAnia avea al-1 duei - guvernul romAn tşl stat naţiona l unitar romAn.
motiva In acest fel poziţia: ,.ln ou.rsul unei perioade de ln redarea acestor tnsemnirl, s-au efectuat aeeloaşt
mal blne de 30 de anl, romAnU din monarhle nu numai el operaţiuni tehnice oa şi la fragmentele precedente.
n-au vAzut nlolodatA lntroductndu-se vreo reformă de Titlul !Jl subt1Uurllo aparţin redacţiei.
naturi a le da cel puţln o speranţA de sattafacţto, dar, d1n Ion BULEI,
contrA, au fost trata~! ca o rasA tnfertoarl şi condamnaţi Marian ŞTEFAN

frontul care ne interesa pe nol mal era prima 'lOastrll. coudltlune, fără
O condiţie sine deaproape1 aşa tnclt aveam motive primirea ei nici nu putea tl vorba de
să constaerll.m procedarea 1 talie! mter venţia României.
qua non faţă de România mal mult ca o feri-
cită providenţă decit ca o calamitate
Al doilea punct era recu noaşterea
de către Aliaţi a tuturor revendică­
lntructt, la drept vorbind, noi nu naţională. r ilor noastr e naţionale [... ). Victoria
conslderasem nicloctatll. ln trarea noas- Oricum ar ti,rll.mas singur, Brll.tianu Antantel părtndu-ne sigură nu pu tea
tră concomitent cu Italia ca o condiţie a trebuit sll. caute să obţie singur de fi vorba decit de lichidar ea Austro-
slne qua non a Intervenţie i noastre, la Aliaţi recunoaşterea revendlcă· Ungariel. Dar d acă monarWa Habs·
Brătlanu s-a consolat, d~ altminteri rilor noastre teritoriale. Din aceasta, burgilor trebuia • să se descompule
repede, de atitudinea Italiei rată de Brătlanu, şi noi to ţi , fl\ceam o con- nu fnţelegeam cum ar fi rost cu putinţă
diţie sine qua non a lntrll.rll noastre ca Rom:lnia să nu protite de acest
noi. Pe de alta. parte, nu trebuie sll. tn acţiune [... ]. Prin urmare, tntfi
uităm că la 1O mal [stil vechi], cind de toate, rec<1noaşterea formală şl sub prUeJ unic spre a revendica toate,
Italia a declarat război, lucrurile nu garanţia t uturor Aliaţilor, a r even- absolut toate teritor iile r oma.ne!jtl
mergeau bine pe frontul rusesc, pe dicărilor noastre naţionale. Aceasta dln acea tmpărăţle. Din 1 ăzbolul
1 Vezi amă nunte ş i
tn Rom6nla şi Franţa la tneeputul seo. XX, 1900..1916, Cluj-Napoca, 1975, şl tn ContrlbuţJ
privind rel aţllJe romuno-franeeze in perioadA neutralltăţll ( 1, D ), tn Analele Universitiţli Bueure1t1, 1969 şl t 975.1
• Vezi Magazin Istoric, nr. 6/i 973. •
' tn legătură cu poziţia sociali şt ilor faţă de Intrarea României tn r ll.zboi, vezi Anale de istorie, nr. 3/'1973 şl 5/1975.
& Nicolae Ceauşescu : Erpunerea prezentati la Congresul eduoaţlel politice şl al eulturU aooiallste, Editura
Polltlcă Bucureşti, 1976, p. 18.
1 Referindu-se la redactarea declaraţiei de rlizbol, Duoa nota: .. c u Porumbaru şi cu Dlamandy, Brătlanu
redactă declaraţia de război, pe care Mavrocordatul [ministrul r omân la Viena] trebuia s-o tnmtne guvernului
austro-ungar tn momentul tnsuşl tn care la Bucureşti trebuia sll. sune goarna moblllzll.rii. Documentul e o expunere
a revendicărilor noastre naţionale, formulata. cu hotărlre şi scrisa. cu toată măsura şi demnitatea cerută de
protocolul Internaţional [... ]. De mult jucam tn partid rolul de redactor oficiaL De ani de zlle, toate mesagllle,
t oate mantres tărlle trebuiam eu sll. le redactez. Mie tmt r eveni, deci, tn chip tatal sarcina de a pregăti diferite pro-
clamaţiuni , reclamate de declararea războiului pentru unitatea naţio nală. Am redactat asttel patru proclamaţ lunl.
Proola maţla regelui către naţiune, proclamaţia regelui către armat:\, proclamaţia Ministerului de Instrucţiune către
cler şi către şcoU. Pe cele două dintti, Brl\tlanu le-a corectat; ptnl\ nu schimba ceva nu se Jăsa. Era o manie a
lui ; la urma urmelor, o manie Inofensiv:\. Şi le-a arătat r egelui. Regele a admis neschi mbată pe cea către naţiune.
Cea către armată nu 1-a pll\cut, a r edactat alta şi nu mll. sfiesc sll. spun că a rost mai bună decit textul meu.
ln plicuri tnchise aceste documente au aşteptat deci tn sertarele biroului meu mai multe zile ptnă să vie ceasul
tn care ele sll. pltrundll. tn toate unghiurile ţăril vestitoare ale hotărtrli luate de statul român şi de regele el".
• Nicolae Ceauşescu: RomAnia pe drumul eonstrulr11 societlţll soclalis~ multtlateral denoUa~, voi. 2, Bucu-
reşti, i 968, pp. 467-468.

48
acesta avea s!l. lasA, pen tru o intrt>agă pe front nu prea er au de naturl\ a ne conduse de ofiţeri germani. Toată
perioad:\ istor icA., harta noul!. a E u- p ov1\tul sl\ ne gră b i m . Ve rront ul din floarea aric;torraţlcl engleze t«l ~!isi c
r opel. Ce ar fi spu'l tara, ee ar ti l~ra n ţa, tn lf'cul succeselor fulgcrl\- o moar te (llorloasâ sub stincile Dar-
spus gent'ra tllle viitoare daci gu ver- t oare dr. care ni se vor bise tot timpul, danelelor. Acum ~~ bolile lnCP.IJeau
n ul rAsp unzO.tor In aeea cllpâ de des- era st agn a~l u ne. Citeva atacuri fran- !<li. dcclmcz~ trupele engleze. La Lon-
ti nele neamului rom:\nesc n-ar fi ceze r epedr oprite In loc de ger mani. rtra, opiuia publi c~ murmura. J.orel
cerut, o-ar fi lupta! , n-ar ti C!l.cut tot .Armata engle2!1 c or~anlza tncet. Kllchener• r.ra invinuit c1 or!!anlzasr
cet'a ee era omen eşte post b•l ca să Numeroase lnrQI;lri V<'lunl:trr, dar râu toal!\ e-x pediţla . e zicea~ planul
faţă de rormldahlla organiLare ger-
asigure conto r trea cu patria m u m1l de atac era 5tupld, ră nu putea duce
a tuturor p !l.rţll or rom:inr<:o tl d in Im- man!\, vădit numai pallallvc. PP. la nici un rezultat. lu Camera Comu-
frontul r u!'eRc, succe~e l e Germaniei nelor situaţia lui Wln::ton Churel•ill,
periul lut Franz Josepb. Ce 11cu z~ am luau proporţii tngrljorl\toarc. ~l ack en­
fi p utut Invoca, ce ju!lliCicare am fi promotorul acţiunii df' la c.alhpt~ll,
sen• sp:\rsr«c frontu l la D un avetz, era serios zdruncinat1. ln Srrhia,
putut prezen ta fn rata Istoriei '!
elupâ un bombardament de artilerie austrlaeil nu mai tnalnlau, dCJr nici
I ntegralitatea revendicArilor nollc;tre ~rrea care tie pa. ea toL ce se vâtuse
era, deci, a l doilea JJUIICt , t ot a ttt strhli nu luau nre n ~ l va ; '31 mal gra , .•
ptn!l atunci ; t rupele lui f'l!!.ln tau. P.rau tn imposibllilalr ă trrael\ dt.> la
de esential ca şi reC'unoaştrrea pr in- Ruş ii mereu ac;lgurau că nu l' ni-
tr-u n tratat a re,·endlcăr ll or tnseşl. o r. roi C'ă derenslvă la o orenf.h!l car(',
mi~', că in clteva zile situa! la va n totusi , ar fi fost ln acrl mnmPnt a tll
I n al treilea r ind , ceream Aliaţilor r esta bili tâ, dar deocamdată Gali tia
garanţii mlll tar e, s!l. lamureasca. si- de folositoare Aliaţilor. .:'\um:11 In-
era :. proape evacuata.. Lembergul t rarea tn acţiune a Tlali PI 111 prlmrlr
tua tia cu Bu lgaria. Râ'l.boi pe doul\ r eocupat '31 tr uvele lui Hlnd cn b u1·~,
fiQnturi nu puteam ranP.. Era peste zile ale luni! mai reprf'lten t :l In acE'~I
tnalntau fn Polonia. Pe de ai~â parte, tablou intunPcos o rat.â tiP sprmnt:\.
puterile noastre. Ca sâ fnalnt !\m In la ualll pol!' lucrurile merg('au rău
Transilva nia trebuia sll fim ac;lguraţl Har r epede s-~ putut ve!1ra l'l\ rnuul[l
de t ol, asallurile engleze la por tile Tlroluiul şi ai Trentlnulul le lnlc•snf '"
ea. ou ne vor ataca pe la spate. Strtmtor llor nu dl\deau nici un rezul- austrlacllor ş:\ oprească invatla 1!\rii
t n sf lrşlt , ultimul punct, armamen- tat, m ii şi mii de oameni plereau lor . F.ra acesta momentul oportun ea
tul ~~ mu niţiil e. Fărl\. dobindirea tncerclnd zadarnic sâ sfârlme zidul s~ Intrăm , ra ă. ne "U"âblm 1\l' a intr.\·
acestor patru con diţiu ni conşl deram apârat de slabe conllngenle otomane Pen tru oricine privea ru c;in ~e rcc(·
lmposlblll\. interven ţl unea noastrâ . desfă<:o l.lrarea e>enlmentclor, rll',i!.(ur
Actst e p atru c-onditiuni trrbulau • August von Mackensen ( t 84 9- el!. nu .
tnsâ sâ fi e primite de Antantă . 1945), reldmareşal , comandantul tru-
Brătlanu in ista deci asuvra Cf,nrh-
Brătlanu cheam!l la Bucureşti pe pelor austro-germane fn Gall ţi a şi Ser-
[1.] ~tlşut ~~ po [ C:.) Diamandy', spre bia ( 1915), apoi al ror~elor germano- tiunllor sale, Aliatii refu1au si\ i le
a le ela cuvenitele lnstr ucţluul. Pe bu lgaro-turce care au atacat România tncuvilnteze ~1 lucrurile .:;e opreau lu
de o parte t rata el aei cu rel)"ezen- dinspre sud ( 19 16); a condu oren Iva loc [ ... ).
tantll Anta ntel , pe d~ alta repre7tn- de la Mârăşeştl , tn rrtnt!l de armata
română. (august 1917) - n.r. lntr-ad P.\' ~r. de tndat:\ ce a incl'-
tan !il nostri stârulau la Londra şi 1 Vezi Magazin 1 torlc, nr. 7/ 1976.
la Petrograd. P r. [1.) Lahov ary• nu-l pul primâ\•ara 1191 )), tnaint e chiar
ch rma.. F Acea mal m ult pe rrance:~.u l • I ntre 25 aprilie şi 9 mall915, anglo- de a se n deschis Gamero? i<~ . npnLi t :.\
francezli au debarcat un corp expe- :l r einceput a se agita. "ieopul el t>t'l
drctt pe r nml\nu l. l!'usesr silit s!i.-i diţl onar tn Penlnsul~ Galllpoll; a
m al rac1 rte elteva ori observa\ 11. să l'lleascâ pe Br!\tlanu s11. Intr~ nr-
urmat o ofensivă reu~ll!\, dar cu pier-
Nu avea nici o Incredere t n el şi , de deri mari pentru rranco-englezl - n .r. apărat in acţiune. l n marllr, apl'i 1i1•,
altfel, avind tn ved ere atmosCP.ra de mal 1 iu ra i(' a rost u n lan\ neintrerupt
la Paris, foarte ra vora blll\ nou l\, tra- de intruniri [ ... J. nar toată campa-
tativr.le t u Bu c ureş ti cu Rlonclel' 23 mai 1916: trupe italiene forteazd ula nreasta, deşi 7.t;OmQtoas!\, r•ra
granita cu Ausfro- Unoaria anemie~. p!l.rea urmăr ită dr o rat nll·
erau suflclr nte [ ... ].
La inceput, t rat ati vele plh·eau a tale caro o 1rnpiedir.a să ia proporl illt•
m erge bine. l mt ad uc aml nt r el!. inain- ,·ic;ale de initiator ii ei.
te d e Pa.ştl am a v ut \Jn Consiliu de ln primele sâpU\mlni alt' auulul. rn
miniştri la Ministerul de Tnterne. Br!\- manlff's taţlunile t'i se r esimtea con-
tlanu ne-a expus cu de-aman un tu l \'ln::erea pc care şerii opozitiei lulf'r-
situatia ex terni\ . Era optimist, vesel venţioniste o a,·eau, că Brl\tianu tra
şi a conchis c.'\. dupâ multe l)rohabiii- teat.â cu Aliatii si deci el!. vom Intra
Uţl p e la mijlocul sau pe la sCirşituJ tn acţiu n e. Manifestatiunlle Actlunir
lui mai v om Intra tn actlunl'. Singura Naţio n a l e nu puteau, In asemene:\
oarâ in timpul n eutralltâ~ll cind l-a m <'Ond i ţi i, să a l bă avin t ul pe cart~ l-a•·
auzit p e Briltlanu llxind o dat!!., fi e fi elat. con ~tiln\.l câ ~u,·e rnul a l1 ot!\-
ca oricit de aproximativ!. Jn urma., rtt. să urme1.c o politicâ dE' neutrali-
tnsl\., a mers mal greu. AUaţll , indeo- tate pl u ă la capât sa u o politică d,•
sebi r uşii, se l ăsau greu ( ...)•. cola borare cu Cier mania [ ... ). Dunul
Ca s!l fim drepţi, se cuvine s'\ spu- si m ţ al ma}or itâ tli nu s!\rea n a c.l('
n em ca. dacă trata tiv ele nu mergeau u :or de la o ext rE-mi tate la cea!alli\,
mai repede era şi fiind că. veş til e de se mul ~ um c:\ tnsă c;!l constate <':'\
i ntors:tl ura luatl\ de C\'enlmenl c n<~
1 Ministrul r omAn la L ondra - n.r. Impu nea mult i\ bh are de seamă in
1 :Ministrul romO.n la P etrograd - luarea unei h<'lărlri, lini şt e ~~ răii­
n.r. dare [ ... ).
~ Ministrul r oma.n la Paris - n.r.· tn fi ne, tn primele zile al<' lui Iunie
• Ministrul Frant ei la Bu cureşti - se ur mari\ t ra tative intre rlllpc.;canl
n.r. şi ta klş tl in vet:lert!a unei strln:-e cola-

• R eamintim el!. la 1 octombrie borl'\ri. 1ntruelt uhnlc nu-i mal llc...-


1914 s-a tncbelat o con venţie secretA. p~r ţea, ba, dlmpotri vl\, rcu,lta poli-
ruso-roma.nll. ("Acordul Sazonov- ticii ctlrca mai mult o ~orl<''-'n' ratl'
Dlamandy"); t n scblmbul n eu t.ralltăţil a ror ţelor decit o fracţionare a •!il~>-
binevoitoare a României, R usia se
angaJa sil garanteze şi să apere Inte-
grit atea teritoriala. a Romll.niei şl • Horatio Her bert, conte de Klt-
recunoaşterea drepturilor acesteia cbener (1850-1 916), teldmaresal şi
asupra ter itoriilor din Aust ro-Ungaria om politic englez, mi nistru de lt:tzhoi
locuite de români - n.r. (1914-1916) - n.r.

49
rltelor organizaţii pro\'lnclalt' - logic să aşteptăm desfăşurarea evenhnen-
ar n rost ca el s!l. fu zlonete intr-un t clor, dar, pentru orice eventualitate,
singur şi puternic parlld. Pretentia să rechemlim ve rege care !Acea o
lui 'fake I onescu ~ ~ a lui Flllpesru de e:-.curslc pe Dunăre. P oklews kl , In-
a fi şefii unul atare organis m polltlr trebat, se arălă mirat de cele petre-
tmplt>dlca tnsi!. r eea ce bU•IU l si mţ cute la Mam ornlţa. Spunea c!i e con-
reclama. S-a r P.curs derl la o alt?\ vins eli. nu e decit o eroare, u:u· f'l
~olutle. Alian ta ln politica In terni srrr~lt că nu poate afirma nimic ptn!\
şi externă, dar fiecare cu arma t.a lu 1 nu va cere dP.s luşlrl g-uvernului său.
deoseblt:l. La 12 luulc, acordul se Czernln se prezintă ~>1 t'l ca !!. prote -
tnchele oficial Intre Take Ionescu, teze. Tronle, s ugera că aces tea stnt
Nicu Fillpeqcu ~~ I ancu Lahovary. procedeele pri n care Rusia urmăreşte
Era tn c;lmbure lnjghebarra caro Ieşirea noa.strll. din neutralitate (... ).
mal tn urma trebui-a s:l. poarte nume!e A doua zi, mi fer ul lnclctr ntulul
ele Federa ţia Unlonlsti\. Prrzenta tn tnce,, u să se tmprll~tie. Rusii, tntrt'-
triumvirat a lui Iancu J... ahovary era ba~i de emisarii noştri , f!l.cură dt:cla-
blnevenllâ; un om lini şt it, un s pirit ra tii lin iştitoare. In s flrşlt, pesti'
<~itcva zile, totul se ls prli vi cu b!nr.
tmpll.clultor nu ern niciodată de prisos Ruşii ne aslgurard. oficial cll-n-au avut
acolo unde se ţlsea F11lpescu. De nlri o lntenţl(' li incalce teritoriul
altfel, in genere, noull., )etla lui Iancu nostru, c:\ vina e a unor cazaci ral'c
L ahovary ne convenea. Ne era mal lşl vor lua pec1cap~a. De o parte
şi ne cealaltl se numirl!. com1 siuni
plă cut s ll. tra i !lm cu el dt'ctt cu uu
pentru stabilirea r~ spu n deri lor şi
Impulsiv ca FllllJcsr.u [ ... J. plata daunclor ma teriale pc rare ru ş ii
Iluzllle noastre au fo~ t de scurtă recunoşleau el ni le datorese [ ... 1. p pc;.
duratll.. tn dimineaţa de 1'• Iunie, LP ctteva zile tru p~Je ruseşti ocuparl
s ul.Jit, Ian cu Lalt ovar~ a ln cetat din d1n nou Cer n!\uţli şi tn mal puUn tic
<hlUă f'ăp tăm!ni Bucovina tntrca~.\
viaţă. Alin~ese vtrsla de iO ani, arte-
et·a Iarăşi sub domwaţiunca ruşllul'.
rele lui erau tn proasta . tare, e moţlu­ O chestie - o chestie chlnuitoa-
nlle ultimelor s!i pt1\minl I-au tlobr>rlt. rt•- se punra acum pcrltru noi. N u
Era un <'m ne treabll.. făr!l stri\lucirca cumva venise mumrnlul favorab!l?
fraţilor s1li, fără talent, f!lrrt intell- ~u cumva, ruşii lnainllnd şi amcnln-
~enţ:\, Jn-.l chibzuit, roart e muncilor, 1!nd ~ pătrundă tn t ' ogarla. eram
<·,ouşl ~a. compromitem toata situatia
roarlt fnvătat, foarte cinstit. D!!'pA- ţ;\rll dacă ou Int ra m tn actiune?
rlnu el, Şt'fla lui Fillpescu, cu t oate 1••. ). Aliaţii nu pu leau !'ii piardă un
neaJun urile el, devenea luevltabllli. asemenea prilej. Din toate păr!lle
La 18 Iunie, Tnclată ciu pit tn mormtn- deodată pornir.\ la asalt. Inltlai!Ya
:a,·ea sl\rmanulul l ancu Lahovary. o luă Fran ta. De ctt,·a llmp tl eja,
r<~ml letul a şi conc;acrat pe Nicu 1-'lli- A tac la baionetd initiat ele llt• ,, tr t.) ual c1·0rsal' era hlpnntlzat de Ideea
engleze fn- timpul o{msivei. dt pe de a atrage H.omâula tu război. Pe
iJt'3CU ~e r al Partidului Conc;crva- de altă pilrtt• ~1 frontul !ran"c7. Ins pira
.Somme ( 1 i ulie-18 noiembrie 1916)
'"r [ ... ). ct'rcurllor oficial ~; din Paris tngl'ijo-
rarP. P re lunea :rermand dl' la Yerclun
nor d-ves tle al judeţului Dorohoi , nu mal tnceta. P e o:;omme•, armatele
pa.trunzlnd pe acolo ln Ducovlna. franceze-engleze fucercau o ~crlc de
Evenimentele Ce să fi fo~t? O s hn pl:l gresealA or,•nslvc tn care se puneau mari sp e-
ranţe. Rezullnlele erau Insi! aproape
a unor detaşamcnte locale, clornlcc nule. O diversiune pe orlc~ alt punct
se reclpită s ă g!iseasr.ă mal uşor un Inamic tn
plină retragere? Dar atunci de ce nu
al rrontulul tlevenea apt·oa pe 1ndfspcn-
ţi n ~eam1\ de protesU\rl, de> ce t rag
sahll'l .E ugirzii se mul\ttmcau 111 ur-
Pe la s tlrş ltu ll ut mal 19!6 sosesc meze l•C fran etzl. Iar I'uşli tmpă rUl.şeau
asu pra qrlin ir.erllor no~trl, ue ce d r de ac;tlt dală, in totu l punctul de
c'lcoclatll telf'gramc an untind o puter- d oull zllc uu- 1 vin In fi re? ne doi !ln!
nicii. oren,.lvl\ r uc;cac;r.i\ fn vcclnl\.t atca luptau In punctul acela, trehulau s'\-1 redt:re al all:tPlor lor.
::'.IIni.Lrii ..\ntantel lncepc.lll, eter!,
nnastrâ. In cllc,·a zile, armatele co- cunoască cu cle-ami\nuntul. l>t' c~> pâs-
cu hot!'lrlre ''re~ iunilr ac;upra lui Br:l.-
mandate de gene1·atul Rrussllov• traserâ necon tenlt o atit ud !ne corect!!., tlanu. Br.illanu ln"'A c;ovă.la. :',ct!ll!l\-
tnalnteazl\ ru repPzlciun'! sur pl·lnzli- de ce tocmai acum călcau tu chiJJ atit duit, momentul 1 -.e (1.1rea mai l'PIIl'-
de neaş tept at şi fl agra nt toatt le!!llc tun t.leclt altă dală. clar pt'r lcolclt'
loare. In fa~a lor, frontul aul'trlac dreptului lntrrnaţioual ? 1... ] Oare nu
se prl'lbtiSt' Le, cum se prăbuşi . e la ne aflam tn prezenta unei tentath·e llu«tiel 1 ~e pi\rc:~u tnrll. mari. Pc
uriznnt erau mulle p11nclc nrgrc ra1·r
Lcmbcrg tn 19 1'•· 7. t-cl de mii de voi te de violare a neut ralll âţll noa--trc an•au nevoie s~ tir bin e Jllmurlle.
prl7.onieri şi (\ pracl1 de râ Lboi ncfn- cu scnp rle a nbllga pc aust ro-ge>t·man l J-:rau, lntr-acl('văr, ru~li holl\rltl ll
cbtvultll ( ... ]. Eram tocmai in in~pec­ la acel!a~l atitudine q( de a ne fo rţa c<,nlluue orensiYa '? rare ('rau, pc
mrna, transfnrmiud tcrllCJI'Iul nos- frontul occidental, intentiile llntllor?
ţle la B otoş:w l şi Dorohol cind am tru tntr-un cimp de hlil 3iP? L••• ].
primit ve.,.tea succeselor tu,llor. Din- Se simteau ei in mă url «1\ Tn lreprlnd'\
Toate pre upun rriiP era.J tnrih.luile. o actiune mai puterniril ? Ce r pre-
tr-<lrlată, am avut Intuiţi a că e,·eni- Duminică, ~!J mal, nrattanu ne con- g;Hea la alonJc?• . e prolfclau sr rlo~
men l ele se preclpltă ~~ că intrarra v or!!. devreme; de la mlrzul noptii lupte care să concentrete în acea
noaqtrl\ tn actiune deYine fa talâ. :'\ici f usese scul at ~~ ci\u ta s1 ru noaşcl!. rllrectie t oale for tele hulgarllor 1
amanuutt'le lncldentulul. Am "''ami- r·1 t timp t <'a ll" arrc;te Pl•nele nu era u
n-am apucat bine s!l. mii. lntorc tn nat situaţia ; Brăllanu, foarte Ingri-
B ucureşti 1 m-am f.tl\"11 tn faţa pro-
llmpr1ile, nu se putea rosti. Xrtotc•rle-
jorat, dar roat·t c slă pi n pe el, dicla riil! ltwră o inlorşătu ră tol mal prr-
logulut crizei l'art' av<'a s1 se 1 pr!. gP.n eralulul Illcscu• o se:-1(' ele> ctlsp o- cl._ă, tol mal sl rtn:"i. Brăllanu punea
ve ască la V. au~usL p1·1n dt·claraţia zlţlunl a~uprc1 c1irora r:!.zu crl m cu
urm~l oarr l e cond itiuni pentru parti-
toţii ele arorrt. t;u general rtJmân Sd ciparea noa!'tră. îu râlhol:
noas tr!t de rllzbol. f ie trimis inaintea ru şll oJ• , sll. le rP ară
l ntr-adcv!\r, ia !.!8 mal, a ulori t âţlle lămuriri şi sâ le nollfl cc hoU.rtrea l. Recu n oaşte ,·ea rcvendic!\rilor te-
noas tre s-au pomeni t cu t rupele ru- noastrll. de a pârll<;i tel, ru şii] pâmiulul ritoriale a le Româ ni ei asupr a Tra n-
Romaniei Imediat. lu do,.u l lui, la o ~ilvanlci. Burovincl şi Banat ului, aşa
seşti care ll•plau p~stc l'rut ho mba r- cum rlc allret Aliaţii n i le ~i tncuvlln-
dtnd ~lam ornlţa. Cllt>va C(':I«Hrl tn di;;taută lungt\, sA. fi e trur•e rare tn
urma, sot nil d<' cnzari ocupar1 caz de retuz s:\ pnatâ lntrrvcnl.
tir~u şorul «1 fl\rl a vnl sa. ţi e seamă • Nume sub care se tntelege Mlnls-
Brătlanu Yola , si avea rtrept11 t r, s!\ terul de Externe al Franţei (dupli
de proll'sl:trltauj slrllb!l.lul tot col ţul se pu nll. pe teren u1 rA c fn fat a unei numele cheiului Sene! , pe care se
1 greşeli 1 sa. racJ. tot posUJilul pen Lru a rt ă sediul acestuia) - n.r.
Aleksel Alekc;cevlcl Bru sllov a evita, dacă se poate, o rlncnlre • Yezl :\laguln lstor1c. nr . 8/1973.
(1853-1 926), ~ene ra l rus; a condus • I n octombri e 1915, un corp ex-
marea orenslvă ru !!. din vara an ului stngeroasa. cu ru Il. Am convenit pedlţionar rranco-englez a ro t de-
191 6 , care a străpun s frontul austro- barcat la Salonic: deschiderea acestui
german la Luţk ; tn 1920 a Intrat tn • Şef-adJunct al Statului maJor al nou front fu sese făcută cu scopul de
armata roşie - n.r. armatei române - n.r. a aJuta Ser bia - n.r.

50
taserl la 19t5I, tn ajunul lntrllrll cu orice preţ să lsprăveascll. cu noi. povll.dultor al unei alianţe ruso-ro-
germanilor tn Varşovia . Vbtnd tnsll. l.'ă discutiile tarll.ganesc, mâne ? (... ] Dupll. ctteva zile, nou t
2. O otenslvl generalii. ['& frontul se hoU!.rtr! sa recurgă la miJloace ministru de Externe al ţarulul relua
rusesc, de care să se lege acţiunea extreme, spre a smulge tn sttrşlt mult tirul negocierilor de unde Sazonov
mllltarli a României ; dacA toate tron- aşteptatul şl mult doritul conslruţă­ ti lasase ; tl relua tn acelaşi spirit şi
turlle vor 1 âmtnea uemlşcatc şi Româ- mlnt al lul BrAtlanu. Pe la tnceputul cu aceeaşi bunăvoinţll. &Jiarentâ.
nia va 11 liisatl s1 lupte singura. ru lut Iulie [tiH6], gentlralul Alexeev, Ned umeririle lut Brlltlanu se tm-
toate rtlsp onlhtlltlţlle ce se vor putea şeful :Marelui Stat Major rusesr. prăştlarâ deci şl ele. La o soluţi e tre-
strtnge de P uterile Centrale pe a!Ierl- tnsarctnâ pe ataşatul militar rus din buia sl se aJuugll.. Aliaţii n somau (... ].
tele ctmpurl de luptA, Intervenţia el Bucureşti, pe colonelul Tatarlnov,
va li o primejdie pentru dtnsa şi etc sll. comunice guvernului nostru cA
nll.'l un folos pentru Antanti.
3. Armamente şi munlţlunl şi
prţgll.tesc o noul o fen11tvă cu scopul
de a pâtrunde tn ctmpllle ungare; 4 august 1916,
garanţia tranzltulul lor din Rusia; că tac un ultim apel către RomAnia
ptna. ctnd cele dlnttl transporturi nu ca sâ lntervln!l, cA dacă nu vom la orele 11
vor fi pe Prut şi sosirea lor nu va 11 Interveni acum nu va mai n altll
organizatii. tn aşa tel tnctt zilnic să datll. nevoie de sprij inul nostru, că, Am venit la el tn.acea 1.1 călduroa.c;/1
primim cel puţln ...2 vagoaue nici tn or ice caz, ţine sli ştim că Rusia nu de vară. Se h otărtse; l-am gâslt tu
vorbâ nu poate n de Intervenţia va t olera sub nici un cuvint ca arma- camera nevestei sale ; ferestrele spre
noastrA mlllt arli. tele r omAne să participe tn Transil- grAdina larg desrhise. Adtnc emoţi o­
4 . Un numar de 200 000 soldaţi vania numai la un marş triumfa l. nat, se plimba prin odaie in aştep­
ru şi rar e, tmpreuna cu trupe de ale Acest ulttmatum se snrşea cu cuvin- tarea lui Poklewsky căru ia trebuia
noastre, sa. poata api1ra Dobrogea tele: .. Trebuie sâ Intraţi al.'um, ori sâ-l notl!lcc otlclal hOU!.rtrea 11a (... ].
tmpotrlva unul atac bulgar, 1101 ncti- ntclortatâ". Ataşaţii militari al .Fran- Ctnd 1 se spuse că Poklewsky a venit .
lnct sub ntcl un cuvtnt tn masura. sa ţei şi al Angliei se prezentară şi, tn a tăcut o suprema srm ţare l.'a sll.-şi
ducem lupta pe coul fronturi de- numele guvernelor lor, ne adre11arâ ad une toate puterile şi ca să p orn ească
oda tă, nici să Intrăm tn rlzboi dacă acelaşi ultlmatum. Plcbon, ataşatul
spre biroul lui [ ... ].
cel puţin linia Ruscluk-Varna nu militar fran cez, comunică gent>.ralulut Dar hotartrea odat!i luatâ, rll.mT-
e!lte aplratl tn aşa tel tncft Bu cureştii, Illescu o telegrami din partea mare- neau de stabilit, tn toate amânunt~l (;
aşezaţi la 70 ltm de Dunăre , sl nu şalului Joffro cerind sA intervenim.
lor, data şi condlţlunlle tntervenţtu­
fie la dlsr.reţia Inamicului. 'fel egrama repeta formula lut Alexe- nel noastre. Brătlanu ceru sl tnchele
6. O acţiune a Aliaţilor la Salonle rv: "Acum, ori nici o dată''. AfarA de doua. conventluni <'U Aliaţii. O conven-
care sll itlloblllzeze spre sud toate aceasta, telegrama lut Jotrre vorbea tlune pollllcl l31 una ntllltară. Conven-
unitllţlle bulgare. ţlunea politică avea dr ept scop sf\
de ofensiva generalii. pe toate frontu- cons fin ţească allanţa noastră cu
[ ... ] Totuşi Brătianu se mat trA- rile; fraza textuai!I.Qra: ,.Certitudinea
mtnta. De acum, l''ranţa a trecut că otenslvele generale victorioase pe
tmpll.trlta lnţel egere ş i sll consemnt>1.e,
pe planul al doilea 1... ]. ln asemenea toate fr onturlle şi angajamentul Ru- printr-un act in ternaţlonal, sub tscâ-
I.'Ond lţiuni , Rusia lua. tn mtnA. condu- siei de a transporta fărl\ tntirderP. lltura celor patru mari puteri
cerea tratativelor. De altminteri materialul de râzbol trebuitor arma- -Franta Rusia, Anglia şi Italia - re-
era şi firesc sa. fie aşa. Jntrtnd tn tel r omâne". vendicările neamului r omllnesc. Con-
rl\zbol, frontul nostru era sâ dcvle vcn ţlunea militara avea de scop ~ă
~~ se afirma , prin urmare, tn mod
u n rronl comun cu frontul rusesc, cu solemn şi oficial de către tuvlngătorul determine condiţtunlle acţiunii noas-
ei urmau sl\ fie mal strtnse legaturile de la l\larna• cll. Aliaţii au hotarit tre militare, sâ stabil ească data,
noa tre, 1 de ea attrna sâ ni se tncu- un atac concomitent şi general pe conttngente, com:mdamente etc.
vllnleze principalele co ndiţiuni cârora toata fronturllel că se pregătea oare- Brâtlanu punea, ca o Cllnd lţto prea-
lr subordonaserăm posibilitatea parti- cum scena dec slvll. şi llnalâ a rllz- labili, ca ace.c;te convenţlunl, chiar
el pAri 1 noastre la rll.zbol ul mondial. bolulul mondial, şi că de aceea ni acea militară, să ne rnchelate cu to11
Ca sâ-şl dea şi mal bine seama de Aliaţii [ ... ]. ·
se adreseaza. şi nou:!. un apel atlt Celelalte condiţiuni cltrora BrlUia-
atmosrrra ce domnea la Petrograd, de stăruitor, şi <'ll de aceea, dacA mal
.Br&.tlar.u chemâ pe Dlamand y tn vrem sâ ne valorificAm drepturile tiU Llel subordona posibilitatea tnter-
a l cll.rul simt poli tic avea de mult venţiUn el noastre erau urma.toarele:
asupra m o~ te nlrll H absburgi!OJ', tre- 1. Ofensiva pc toate tronturlle care
încredere. buie să Intervenim acum, ori niciod aUI..
Pe la s rrrşltul lut Iunie (26 tunle) ln realitate, toate acestea erau neade- 1 se an unţase· şi la participarea căreia
Aliaţii veni seră cu attta stărulnţâ să
Dlamandy 30SI; Sazonov şi tmpâratul varuri. Aliaţii nici prin gind 11u anau ne Invite.
ti tnsl!.rclnaserli să stll.rule la Briitlanu sl tnrerce o ofAnslvA gt>nerală pe 2. Ofen!<lva pe frontul rusesc a\'tnd
ca sll Intrăm tn actiune. Brâttanu toate tronturlle. Mal mult ca orlctnd ca obiectiv Ctmpla ungari\.
ceruse mereu, spre a se hot:lrt, un <.rau convinşi că nu stnt tn ~~ullnţl :l. O ofensivă a armatei lua Sarrall'
moment opor tun. .El blne, nu se sa. ~ftrşeascll. rll7boiul, că o mal la Salonle.
putea moment mal oportun dectt trebuie <'t>l puţin un an ca sll. doboar~ 4. 200 000 ruşi tn Dobrogea car e s11.
acesta. Brussllov s-a oprit, dar armatele germane tncă Ira plini!. pu- ne aJute a ne aoara tmpotriva bulga-
numai ca sll. rlsuflc. tn curtnd va tere, dacA nu chiar tn state cte vll.oltă rilor.
tncr.pe o a doua ofensivă mal mare, superiori ta te. Ba mal mult, departe 6· Sosirea netnttrzlatll. a mun tţlu­
mal puternică, mal uimitoare deett de a rt In aJunul unei ofenslvc deci- nllor şi armamentelor prin Rusia.
c·1!a CJt> la snrşttul lut mal. Armata sive, treceau printr-un moment deo- 6. Aliaţii sll. ne a!<lgure, prin tmpru-
austro-ungarll. de data aceasta nu va sebit de critic (... ]. muturl , sumele trebuincioase răl­
ma l putea CI scăpatl de germani, lmpreunll. cu ameninţarea ultlmn- bolulul.
tllndcl prea e slll.bltll şi tllndcâ englezii tumulut ventrâ de pretutindeni fa.gâ- '1. Comanda regelui n omAnlel rhlar
şi francezii pregătesc pc frontul occi- du1ell ademenl1 oare şi ast~rârl.
dental atacuri ce nu vor mal da tru- asupra contlngP.ntelor ruseşti ce vor
Ruşii ne trimiteau vorbă: .. Intraţi
pelor 1' alserului răgazul să sarIl. tn lupta pe teritoriul românesc.
~ ~ vA vom face tot ce nr cereţi" ; Pe a<'este baze, tratativele tncepurl\.
ajutorul altora. România· ar fa ce o mareşa lul J otrre, prin Pil.'hon, ne ronv(>nţia poliU că a mers u şor .
greşeall nel~rtatll. dacii. ar lll.sa pe a firma ca., după toate lnformaţlunlle Aliaţii n-au mal r eincep ut discuţia
ruşl sl\ pătrundll. singuri In Ungaria. lor, situatia diferitelor armate ale
Pr ieteneşte, ne sfătul e!lc sl nu mal
asupra revend icăril or noastre 1 .. ).
Puterilor Centrale e aşa tn<'tt le va D'tr la convenţia militară di scuţia
stl\m la gtndurl , să proflt:lm dt> nişte fi cu nepu11nţ1i sll mobilizeze tn contra a rost lungă 13i anevoloasll.. De ofen-
tmprejurărl neaşteptat de favnrabllc uoastrll. zece dlvlzll (... ). l n asemenea
cu care.. 11\rl!. tndoialli, alU\ dati1 nu siva general1 n-au tncclat de a vorbi,
condtpunl ce pult>am sii mal racAm ? dar au men tionat-o tn tra tat numai
ne vom mat tnttlnl 1... ]. numele eziU\rl aiP. lui BI'Atlanu se sub o tormâ lcvazlv!I.J.
Brll.tlann flicu un pas tnalnte spre stln~eau treptat. J.a un moment dat, Ofensiva ruseasca au flgâllult-o
llotllrtre. Hotlirtt de tot nu era Inca.. o intimplare Il mat opri puţin tn loc. formal; fl\rl\ nici o stll.rulntă deo~c­
1\lal ales faţă de Aliaţi se arata Tncl\ O tc!egramă din Petrograd anunţa bltă din partea n oas tră, a u declarat
pli n de reticenţe. J\.llaţll voiau tnsll. deodati demisia lut Sazonov şi că de Indata. ce se va rtccreta mobili-
tnloculrra lut printr-un anume StOr- zarea noastra vor porni o mare ofen-
1 La s ftrşltul lut Iulie şi Inceputul mer. C'lne era acest nrcunoscut? Ce sivă, avfnd drept obiectiv Ctmpla
lut august, ca urmare a situaţiei grele tn ţeles avea aceac;t!\ neaşteptată ple- ungureasl.'ă. De asemenea, au dat
de pe fronturi şi sub presiunea AngHel care a lut Sa1.onov? Puteam oare sa. t oate tlgăduiellle şi toate asigurarii~}
şi Franţei, guvernul ţar ist a consimţit ne mal aşteptlm la aceeaşi atmo~ft>ră
!!li satisfaca. revendicArile României, binevoitoare l:t Petrograd cu altclueva (Continuare tn p. 61)
urmtnd ca acestea sll. fi e consfln ţite la Externe dectt cu cel care fuscj;e,
tncă dinaintea lzbucnlrll r1zbolulut
printr-o convenţie politicii. - n.r.
• Conform cu originalul ; tn princi- mondial, Initiatorul şi principalul pro- 4
Maurlre Sarrall, general francez,
piu, se stabilise ca zilnic sl primim co mandantul corpului expedtţtonar
circa 300 tone mun lţli - n.r. • Vezll\lagazln tatorte, nr. 9/1975. debarcat la Salonle - n.r.

51
Uin istoria .:i~ilizaJiilo..

ALEXANDRIA

Metropola dintre două


EMILIA TOMESCU

lntem elată in secolul IV i.e.n. de către şurarea lucrărilor, regele macedonean a mani-
Alexandru Macedon, dezvoltindu-se in perioada festat şi in această acţiune entuziasmul carac-
de maximă strălucire a epocii elenlstlce, ca teristic faptelor sale. Nici ţănnul lipsit de
expresie a pro s perărU economice a părţii răsări­ promontorii, cu un sol pietros, salin, puţin pro-
tene a bazinului Mării Medlterane, oraşul Ale- pice vegetaţiei , nici lipsa aproape totală a apei
xandrla1 a fost punctul de intilnire a drumurilor potabile şi nici distanţa apreciabilă de Nil
comerciale ale acelei vremi ş i anlmatorul n-au fost in măsură să-I abată de la ideea în-
curentelor culturale in această parte a lumii. temeierii, acolo, a unui oraş care să rivalizeze
[...] Se spune că Alexandru, punind stă­ cu Tyrul fenician sau cu Memfis, vechea capi-
pînire pe Egipt, voia să intemeieze acolo o tală a faraonilor egipteni.
mare cetate grecească, cu multă lume, care
să-i poarte numele, ba chiar că ar fi î nceput să
măsoare şi să înconjure un loc care, d u pă
părerea arhitecţilor, era atit de întins, cum nu
mai fusese altădată l?entru vreo altă cetate Locul ales pentru construirea oraşului era
[ ... ]. A poruncit [arhttecţilor] să tragă dire, o limbă de pămînt cuprinsă intre Marea Medi-
inchipuind zidurile cetăţii, potrivit cu locul. terană şi Lacul Mareotis (Mariut}. Dimensiu-
Luînd făină, au tras in cîmpia cu pămî nt ne- n ile acestui teritoriu - după geograful Stra-
gru o jumătate de cerc din centrul căru ia por- bon - a r fi fost de 7-8 stadii (cea. 1,5 kilo-
neau spre margine drumuri drepte, restrin- metri) pe latura îngustă şi 30 stadii (aproxi-
gîndu- şi mărimea ca franjurile unei hlamide.
mativ 5,5 kilometri} pe latura lungă. Pe
fA.lexandru) a poruncit arhitecţilor să se acest petec de pămînt se găsea mica localitate
aştear nă pe lucru".
Rakotis, punct de garnizoană în epoca fara-
Astfel relatează Plutarh, în Vieţi paralele, onilor. Oraşul avea să fie situat "intre două
fondarea oraşului Alexandria în a nul 332- mări", cum spune Strabon (Marea Mediterană
331 i.e.n. la n ord, Lacul Mareotis la sud). "In tot Egip-
Cerînd părerea arhitecţilor şi inginerilor tul - notează acelaşi geograf - acesta este
săi , vizitînd el însuşi locul şi grăbind desfă-
singurul loc potrivit atît pentru comerţul
1 In imagine, planul oraşului antic (reconstituire). pe mare, datorită excelentului său port, cit

52
C if --

şi pentrucomerţul pe uscat, deoarece totul


se transportă. foarte uşor pe apă. şi se adună. Capitala Egiptului
într-un J>Unct care reprezintă. cea mai mare ptolemelc
piaţă. dm lume".
Obstacolul principal, lipsa apei potabile,
a fost înlă.turat datorită. înţelepciunii şi inge- Înconjurată de ziduri masive a căror lun-
niozită.ţii constructorilor. Alimentarea cu apă. gime era, după indicaţiile lui Mahmud el-Fa-
se fă.cea exclusiv din Lacul Mareotis, printr-un laki, de 15,8 kilometri, Alexandria, reş edinţă
sistem de rezervoare, ceea ce a necesitat o a puterii supreme şi centru administrativ,
i mensă. cantitate de muncă. pentru să.parea era formată din cinci cartiere - Nekropolis,
canalelor, instalarea conductelor şi acoperirea Rakotis, Bruchium, Delta şi Hipodromul.
lor. Dintre toate vestigiile celebrului oraş, cea Dintre acestea, cel mai important era cartie-
mai impresionantă. privelişte o oferă. azi acest rul regal - Bruchium - ce ocupa un sfert,
uriaş pă.ienjeniş de canale şi rezervoare. dacă nu chiar o treime, din întreaga suprafaţă
Primele să.pă.turi arheologice sistematice, în- a oraşu lui . De la capul Lochias spre vest,
treprinse de Mahmud el-Falaki, incepind cu de-a lungul ţănnului, se desfăş urau cele mai
anul 1865, au scos la supraf aţă. aproximativ somptuoase edi1icii ale Alexandriei, începînd
700 astfel de rezervoare remarcabile prin ca- cu palatele regale ce stîrneau uimirea vizita-
pacitatea, eleganţa şi soliditatea lor. Consoli- torilor, prin numă.rul apartamentelor pe care
date de romani , 620 dintre ele mai funcţionau le cuprindeau şi prin varietatea construcţiilor.
încă la începutul sec. XIX. Ală.turi de marile Lîngă acest complex de palate era situat
rezervoare existau altele particulare, plasate teatrul, in faţa căruia se găsea insula Antiro-
la subsolul caselor respective şi comunicind, dos, cu un mic port şi un impunător palat.
prin multiple derivaţii , cu principalele braţe In dreptul capului Posidium se afla un templu,
ale marelui canal care pornea din Lacul Ma- ridicat de Ptolemeu I Soter in cinstea zeului
reotis şi se termina în portul Kibotos. Poseidon. Generalul roman Antoniu, in tim -
Arhitectul lui Alexandru a fost D einocrates pul şederii sale in Egipt (sec. I i.e.n .) a adău­
din Rhodos, oraşul fiind ridicat după planu- gat capului Posidium un mal artificial, pre-
rile şi sub îndrumarea lui . Di spoz iţia străzilo r lu ngindu-1 astfel pînă în mijlocul ma relui
(sondajele arheologice au reperat şapte st răzi port. La extremitatea lui şi-a construit o vilă
longitudinale şi 15 străzi transversale) dădea somptuoasă, dorind să trăiască aici departe
Alexandriei o configuraţie specială, pe care de viaţa publică.
P lutarh a comparat-o cu o "hlamidă mace- Intre templul lui Poseidon şi agora se găsea
doneană". In urbanistica Alexandriei - şi Caesarcumul, al cărui amplasament a fost
tn aceasta constă. originalitatea aşezării - astăzi identificat. Co ns trucţia lui a fost ini-
s-a imbinat concepţia rigidă, strict geometrică ţiată de regina Cleopatra, în onoarea lui An-
a planurilor de construcţie greceş ti cu tendin- toniu, şi continuată de August, care a consa-
ţa spre grandios şi monumental, specifică crat templul cultului imperial. In faţa lui se
tradiţiilor locale, orientale. găseau două obeliscuri provenite din oraşul
In această. structură, cu străz i largi, astfel H eliopolis şi denumite 11 acele Cleopatrei",
incit carele şi caii să circule în voie, se de- iar in jurul lui se ridicau numeroase alte temple
semnau două. axe, care alcătuiau cele două şi sanctuare, închinate unor zeităţi ca H er-
direcţii principale de circulaţie. In punctul mes, H efaistos, Mithra, Isis ş.a.
lor de intersecţie, plasat în centrul oraşului, Aproape de zidul de incintă. a l oraşului se
cele dou ă artere formau o vastă piaţă publi că, înă lţa Serapeumul, templul închinat zeului
agora.. Dimensiunile foarte mari ale uneia Serapis. El face parte dintre puţinele clădiri
dintre artere, Calea Canopică (7,5 km lungime care au rezistat rigorilor timpului, constituind
şi 35 m l ăţime). se explică prin importanţa ei astăzi una din atracţiile arheologice ale
pentru desfăşurarea cortegiilor militare sau oraşului. Amplasat pe o colină artificială,
a fastuoaselor procesiuni legate de ceremonialul edificiul, in forma unui vast patrulater, era
tncoronării . precedat de o scară. monumentală cu 100
La moartea lui Alexandru Macedon (323 trepte, care duceau la o nu mai puţin impre-
î.e.n.), succesiunea evenimentelor care au sionantă suită de 300 coloane. În centrul
avut loc in diferitele regiuni ale lumii greco- cons trucţiei se găsea templul propriu-zis, ce
orientale, ciocnirile vijelioase di ntre urmaşii ocrotea statuia colosală a zeului Serapis,
lu crată in metal şi nes temate. Ochii, din pietre
monarhului (diadohi) au dus la prăbuşirea
preţ ioase, strălu ceau în semiobscu ritatea în-
vastului imperiu întemei at de acesta şi la căperii. Templul avea spre răsă rit o fereas tră
apariţia unei serii de state noi, mai stabile:
dispusă in aşa fel, încît prima rază de soare
regatele elenistke. Egiptul a revenit diado- cădea pe buzele zeului. Totul era făcut din
hului Ptolemeu Lagos, proclamat rege sub dorinţa de a impresiona, de a copleşi prin fast
numele de Ptolemeu I Soter (323-285 i.e.n.). si mister.
'
Om politic iscusit şi organizator talentat, Serapeumul a funcţion at şi după cucerirea
Ptolemeu I a întemeiat o nouă dinastie, care Egiptului ptolemeic de către romani {30 i .e.n .).
a domnit timp de aproape trei secole (pînă in Urmînd politica lui August, împăraţii romani
anul 30 i.e.n.) ş i în timpul că reia ctitoria lui a u desfăşurat la Alexandria o apreciabilă
activitate edilitară l egată de conservarea
Alexandru, ridi cată la rang de Capitală, a vechilor monumente sau de ridicarea altora
cunoscut toate vicisitudinile, da r şi toată noi (temple, forum uri, băi, palate). Hadria n,
gloria monarhiei ptolemeice. care vizitase de două ori oraş ul, a mărit Sera-

53
1 -
peumul, dă ru indu-i statui ce există şi astăzi mai întîi la Memfis, în timpul lui Ptolemeu 1
în m uzeul din Alexandria. Soter, ş i apoi la Alexandria, de către Ptolemeu
Activitatea clocotitoare a mulţimii din II Filadelful. Acesta îi ridicase un monu-
port uri şi docuri, acostarea sutelor de vase ment imp un ător, în care urmau s ă fie depu şi
din diferite colţur i ale pămî ntului , d es cărcîn d toţi membrii dinastiei ptolemeice. Mai tîrziu
sau încărcînd cele mai f~lu r ite produse, era - după autorii antici - Ptolemeu X (117-
străjuită de m arele far. Prin noutatea şi îndrăz­ 107 ŞI 88-80 î.e. n .) a comis sacrilegiu! de a
neala sa, această con strucţie a stîrnit admi- schimba sicriu! de aur conţinîn d corpul lui
raţi a ş i interesul co ntemporani lor, fiind con- Alexandru cu unul de sticl ă. A ugust ar fi
sid erată, curind d u pă realizare, drept una vizitat mormîntul, i s-ar fi 'inchinat ş i ar fi
din cele şapte minuni ale lumiil. A fost ri- depus o coroană de aur, iar mai ttrziu, Septi-
dicat în vremea lui Ptolemeu II Filadelful miu Sever ar fi î nchis a ici vestigii preţioase
(285-246 î.e.n .), d upă planurile arhitectu- p rivind religia vechiului Egipt, pe care vroia
lui Sostratos din Cnidos, al cărui nume, după să. le su s tragă s tudierii, dar nu av~a curajul
cum m ăr tu ri seşte P liniu, a fost gravat pe far să le distrugâ .
împre ună cu in scripţia : "Monumentul a fost Mormîntul s-a degradat treptat, dispărîn d
consacrat de arhitectul Sostratos din Cnidos, spre sfîrşitu l sec. III, în timpul frămintatelor
fiul lui Dexipharr, zeilor salvatori pentru cei domnii ale împăraţi l or Au relia n ş i Diocle-
ce călătoresc pe mare". ţi an . Astăzi nu se m ai ştie nimic despre el,
Construcţi a era din m armură albă şi se deşi num eroşi arheologi a u căutat cu perse-
compunea· din mai multe turnuri s uprapuse verenţă să dezlege această probl emă.
in terase. Geograful a rab Al-Edrisi (sec. XII)
menţionează exi stenţa a trei astfel de turnur ~ ,
p e o înălţime de aproxima tiv 180 metn. Constelatie

a
După o t radiţie orală, n eco nfirmată de cerce-
tările arheologice, farul era fixat de stincile spiritelor vremii
de sub apă prin interm ed iul unor mari blo- În acest ora~ imens, cel ma i important cen-
curi de sticlă. Blocurile de pi atră de la supra- tru al elenis mului, cu o viaţă eco n omi că clh-
faţă era u legate între ele prin plumb topit, cotitoare, plină de contraste, se întîlneau :;-t
in loc de mortar, procedeu care a asigurat ideile diferi te lor cu ren te fi lozoficc ş i politic(·.
farulu i o rezi stenţă de-a lungul a aproape La Alexandria tşi d es fă şu r au activitatea pro-
1500 ani . Combustibilul destinat aprinderii povăduitorii felu ritelor secte, magi, astro-
focului în far era t ransportat în partea centrală logi. Aici n.păreau utopii religioase, care co-
a construcţiei cu a jutorul unor scripeţi. În respundeau stări l o r de spirit ale celor asupriţi
colţurile primei terase se afla u un triton de şi umiliţi. Ş i t ot aici, Herophilos, Erasistra-
bronz, cu aj utorul cărui a se an unţa apropierea tos ş i H eraclid din Tara nto a u pus bazele şco li i
inamicului, un altul care indica punctul unde medicale întemeiate pe observaţii de labora-
se gă sea soarele, iar î n latura ce dădea spre tor ş i pe studii anatomice. La Alexandria a u
largul mării, faimoasa og lindă concavă, despre lucrat celebrul matematician şi astrono m Co-
care se spune că avea o dublă proprietate: de a non din Samos, precum ş i geograful, astro-
indica ap ari ţia la orizont a unui vas şi de a nomul şi istoricul Eratostene. Arhimede d in
incendia corăbiile inamice ce ar fi venit să Siracuza a venit a ici să-şi perfecţioneze cunoş­
atace Alexandria. Datorită oglinzii şi înăl­ tinţele. In această epocă de înflorire a ştiinţei,
ţimii co nstrucţiei , lumina era vizibilă - după Strabon a dat viaţă uriaşului material alcă­
mărturiile vremii - de la o d i stanţă de apro- tuit din informaţiile şi rezultatele cercetărilor
xim ativ 180 kilom etri . După Pliniu, construc- geografice î n monum entala sa ope ră Geogra-
ţi a fa rului se pare că ar fi costat enorma s um ă fia, iar in istor iografie, P olybios a promovat
d e 800 talanţi . o nouă co ncepţie, aceea a universalităţii in
t ratarea fenomenelor social-polit ice. L a Ale-
Unde e mormintul xandri a s-au făcut primele cercetă ri i n
lui Alexandru 7 domeniul literaturii, lingvisticii ş i istoriei, în
cadrul cărora au fost studiate cele mai stră­
În centrul metropolei se ridica Paneum , o lucite produse literare şi istorice ale spiritului
colină artificială , inverzită, în vîrful căreia se clasic grec ş i clasificate după o scară a valori -
ajungea pe o scară în spir a lă. De sus, călă­ lor, conformă "canon ului alexand rin" .
tontl avea la picioare intreaga panorami a Toată această uriaşă activitate d e studiu
or aşului. La poalele colinei, nu departe de ş i cercetare s-a desfăşurat in cele do u ă insti-
punctul de intersecţie al cel<'r două mari tuţii celebre ale vremii : ~1u seionul şi Biblio-
ar tere se a fl a, probabil, monumentul funerar teca. Co nst rucţi a lor, î n incinta cartierului
închinat lui A lexand ru Macedon . regal, a fost începută în timpul lui Ptolemeu I
U nde se găseşte, spuneţi-mi , mormîntul Soter, lucr ăr ile t erminîndu-se s ub Ptolemeu II
lui" Alexandru ?", întreba, la sfîrşitul sec. IV, Filadelful. Museionul, adevărată academie a
patriarhul de Cons tantinopol Ioan Hrisostorn . ştii nţelor ~ .reu!lit cele.. mai strălu ~i ţ~ spirit.e
Astăzi, aceeaşi intrebare rămîne fără răspuns. ale filozoftet, hteraturn, matemabcu , medi-
Destinul postum al lui A lexandru a fost cinii, astronomiei. C lădirea cuprindea săli
tot atit d~ frămintat ca ş i viaţa sa. Depus ini- de lectu ră şi amfiteatre destinate colocviilor
ţi al în templul zeului Amon, corpul marelui ş i conferi nţelor, laboratoare, săl i de anatomie,
comandant a l anti chităţii a fost transportat un observator astronomic, o grădină botanică
şi un parc zoologic. În curţi şi esplanade în-
1 Vezi l\lagazln Istoric, nr. 1 t / 1972. verzite, s ub porticuri umbroase, dep artP. de

54

l

larma oraşului , savanţii antichităţii lucrau . Ace astă impresi on antă acumulare de v alori,
Ptolemeii s-au folosit de t oate mijloac~l e a suferit primul prej udiciu î n anul 47 t. e.n .
pentru a aduce la Alexandria ceea ce produsese ci nd Caesar, asediat în Bruchium, a ordonat
mai valoros spirit ul a ntic. Incredinţî nd, în incendierea flotei şi a a rsenalelor egiptene.
anul 290 î .e.n ., lui D emetrios din Phaleron Focul mistuit or a cuprins ş i Biblioteca, dis-
misiunea organizării unei vast e biblioteci, t rugî nd un n u măr apreciabil de manuscrise.
Ptolemeu I Soter a investit uri aşe sume p entru A ntoniu a incercat să aten ueze iremediabila
colecţion area de manuscrise p articulare sau pierdere, transporttnd la Alexandria m agni-
biblioteci într egi, ap arţinînd oraşelo r sa u di- fica col ecţie a suveranilo r attalizi din Per-
feriţilor suverani. In timpul lu i Ptolemeu II gam , ce conţ in ea peste 200 000 volume scrise
Filadelful a fost achiziţio n ată bibliot eca lui pe p ergament. Dup ă inst a ura rea stăpînirii
Aristotel. Speciali ş tii au desfăş urat o in te n să r oma ne în Egipt, marea m ajoritate a manus-
activitate p entru col ecţi o narea şi multiplica- criselor a u luat dr umul R omei. I n a nul 270
rea ma nuscriselor ra re, p entru depistarea e.n. , in timp ul campaniei de represalii ordo-
falsurilor, au efectua t critici ş i coment ar ii nat e de A urelia n în urma răscoale i d in P almy ra
asupra t extelor şi a marilor autori. Astfel, cu ş i Alexandria, odată cu Bruchium ul a fost
timpul s-au strîns a ici va lori inestimabile. di st ru să ş i cea mai mare parte d in Bibl iotecă .
Alături de ist oria E giptului, scrisă de Manetho n " Alexandrea ad Aegyptum", unul dint re
şi Eratostene (care a fost mul tă vreme condu- cele cîteva zeci de o raşe create de marele
c ătorul Bibliotecii), se spu ne că a existat ero u al an t i chităţii şi care-i p urta u numele,
un manuscri s al lu i P itagora, păs trat într-un a s upravieţuit multor secole, m omentelor de
tub de a ur ş i p e care sav a nţii il cercetau cu o m ari fră mîn tări p rovocat e de moartea lui
pi oasă em o ţi e. O bibli otecă de ma i mici pro- Alexand ru ş i prăb uş irea imperiului intemeia t
po rţii , unde era u păs trate sulurile de papir us de acest a, st ingerii dinastie1 Ptolen,eice ş i
co n ţ inînd manuscrise de c i rcul aţie ma i res- cuceririi romane (30 i.e. n .), precum şi ata-
trî nsă, a fu ncţi o n at în incinta Serapeum ului . curilor a ra be (642 ş i 968 e. n .).

A 11

,.lţi stau la indemînd, acolq cititor...


Dacă cea moi importantă b ib liotecă pub lic ă din antichitate o fost aceea din Alexandria cuprin zind
(după unele surse) aproximativ 700 000 volume (suluri de popirusuri) , cea dintti instituţie -:ul t urolă de acest
gen o fost crea tă, tn sec. IV t.e .n. , de către tiranul Cleorchos , in Herocleo din Pon t (colonie g recească
pe litoralul sudic al M ării Negre ).
După cucerirea ţă rilor limitrofe Mediteronei , dintre core multe cu o civilizaţie Tnflori toore , romanii ou
Imprumutat numeroase elemente din cultura popoarelor in trate tn stăpînirea lor, In acelaşi timp , multe opere
de a rtă, suluri de popirusuri ou fost duse la Roma din Cortogino, din oraşe le Asiei Mici, din Grecio, intrtnd
tn bibliotecile particulare ale unor comandanţ i de vază romani . Alături de aceste bunuri de origine străină ,
deosebit de preţioase ou fost şi colecţiile de cărţi adunate de oamenii de ş tiin ţă şi de scriitorii romani, ca Pliniu,
Vorro, Cicero ş . a.
Tn sec. 1 t.e.n . , cop işt i sclavi ou fost puşi să multiplice lucrările lui Cicero, apoi şi ale altora. Operele
multiplicate ou putut fi răsp tndite astfel nu numai în capitala romană, ci şi tn alte oraşe ale im periului.
ln ac eeaş i perioa dă s-o pus problema în fiin ţării bibliotecilor publice la Roma. După cum ne spune Suetoniu,
primul core o vrut să tn făptu io$Că acest lucru o fost Coesor, sf1rş i tu l lui prematur (44 t.e.n.) tmpiedidndu-1,
tnsă , să -şi realizeze ideea . Meritul de o fi Tnfiin ţot prima b ibliotecă p ublică la Roma i-o revenit istoricului Asi-
nius Pollio, un prieten al fmpărotu l ui August. Inst i tuţ ia crea tă de el o funcţionat in Atriul Libertăţii , despre core
ne aminteşte şi poetul Ovidiu 1n Tristele sale: "Şi Atriul Libertăţii din mori vechimi deschis/ Lucră r ilor
savante .. ."
lmpărotul Augus t o 1ntemeiot el tnsuş i clouă biblioteci publice. Una, intr-o clădire anexă o templului
lui Apoi/o, de pe Pa /atin, conţintn d manuscrise tn limbile latină şi greacă. Această instituţie o reţin ut , şi ea ,
atenţia poetului exilat la Tomis: ,,lţi stau la îndemînă, acolo, cititor/ Şi toţi poeţii antici cu operele lor" . Distrusă
de un incendiu in anul 64 e.n. , tn timpul lui Nero, apoi reconstitultă de către Domiţion, Biblioteca o fun-
cţ ionat ptn ă tn anul 363 e .n. Cea de-o doua o fost amplasată , de August in Porticul Octoviei.
Tn sec. IV e.n. , n umă ru l bibliotecilor publice din "Cetatea e ternă" o fost de douăzeci şi opt. Existau
astfel de insti tu ţi i de cul tură , după cum ne in formează diferi ţi autori antici, şi tn alte o r aşe ale vastului
Imperiu roman. S-o descoperit, de exemplu, o b ib liotecă din Herculonum, cuprinztnd aproximativ 1 800 su-
luri de manuscrise, core, dup ă cum s-a constatat, fuses e ră etichetate şi aşe za te in rafturi.
Din pă cate , cele moi multe biblioteci antice ou fost dis truse şi din această cauză foa rte pu ţin e opere
ou ajuns pînă la noi. S-ar fi pierdut , după unii autori, cîteva zeci de lucrări literare ale lui Sofocle , pos te ri t ăţii
răm tn tndu-i doar şapte . In sec. 1 e.n . o mal existat la Roma o carte, al cărei autor, Cheremon , explica in limbr.
grea c ă tainele hieroglifelor. Din această carte supro vie ţuind doar fragmente de popi rus uri, ou trebuit să trea că
18 secole ptnă la descifrarea scrierii egiptene de către j. F. Chompollion. Vestigii ale altor biblioteci ne-ou
parven it sub forma unor cataloage,
Pierderile ou fost, desigur , imense. Ş i , totuşi , dacă antichitatea romană ne-o rronc;mis numeroase scrien
de more valoare, acest fapt se da to reşte , in more măsu ră, şi bibliotecilor. Prof. A. LEHOTZ

-
~

} '
-
..

• !
:

pest Vienei
În ziua de 12 februarie 1934.
G. E. R. GEDYE p e la ora 11 , pe cînd traver-
sam Ringstrasse, privirile
PublicAm in acest numAr ultimul episod din cartea lui mi-au fost atrase de un lung
G.E.R. Gedye, Bastioane căzute 1 . Este vorba de fragmentul in şir de tramvaie imobilizate.
care autorul relateazA represfunea singeroasl sivirşftl in zilele de Cunoscînd gravitatea situa-
12-15 februarie 1934 de trupele de sub comanda guvernului Dollfuss ţiei din acele momente ş i
impotriva muncitorilor. Rldicindu-se pentru apArarea democraţiei , amintinrlu-mi de ziua de 15
proletarfatul austriac a dat primul exemplu de lupti armatA im- iulie '27, mi-am dat seama
potriva fascismului in Europa. Copleşiţi de superioritatea numerici că se întîmplă ceva. Cînd
a forţelor represive (circa 85 000 soldaţi, poliţişti, gArzi ale m-am apropiat, patru sau cinci
Heimwehr-uluf), care au folosit şi artilerfa impotriva celor apro- vatmani care stăteau de vorbă
ximativ 25 000 membri ai Schutzbund-"'lul, muncitorii au fost au tăcut brusc; auzind că le
infrinţl. A urmat o adevArati bale de singe, in cursul cAreia adresez cuvîntul Genossen ("to-
circa 2 000 muncitori au fost ucişi, far 5 000 rinfţl; peste 1O 000 varăşi") s-au luminat la faţă.
in s urgenţi au fost arestaţi, mulţi dintre ei fUnd Internaţi in lagAre - Ce se întîmplă aici, to-
de concentrare; peste 1 000 au fost condamnaţi la inchisoare, far varăşi? Faceţi grevă sau este
11 executaţi. pană de curent?
La scurt timp, a fost instauratA dictatura fascisti des- - Partea proastă este că
chis A; printr-o aşa-zisi Constituţie, promulgatA la 1 mai 1934, nici noi nu prea ştim, a răspuns
toate partidele politice au fost desfiinţate, far libertiţlle şi dreptu-
rile democratice suprimate. unul dintre ei. Am auzit că
La 25 iulie 1934, naziştlf austriacf, inspiraţi şi conduşi de la Linz se trage în muncitori.
la Berlin, au organizat o tentativA de lovituri de stat; 150 naziştf Aici, nu mai funcţionează
inarmaţi au ocupat clAdirea postului de radio, obligindu-1 pe crai- curentul. O fi o simplă pan~.
nici si anunţe demisia lui Dollfuss, iar un alt grup 1-a asasinat un act de sabotaj al naziştilor,
pe cancelar. Puciul a fost lichidat de autorităţi. Noul cabinet ori semnalul grevei generale,
condus de Kurt Schuschnfgg a continuat politica lui Dollfuss, asta nu mai ştim .
incercind pe plan extern si se sprijine pe Italia fascisti, iar pe
plan intern menţlnind şi intirfnd regimul de dictaturi. In martie - Numai că, a continuat
1938, Au!:trla a fost cotropiti de hitleriştf şi anexatA la cel de-al un altul, dacă c ad e vărat că
treilea Reich. armata trage în muncitori la
Linz, ăsta este, in mod sigur,
1
Vezl Magazin lstorlc, nr. 4, 5, 6, 7, S/1976. semnalul pentru declanşarea

5G
grevei, dacă nu chiar al rezis- ţiei de un trădător a dus la consilierii municipali socialişti
tenţei muncitoreşti înarmate. arestarea şefilor noştri de gru- pe care oamenii lui Fey a u
Am sărit intr-un taxi şi am pa şi, de aici, debandada. ln putut pune mîna, au fost ares-
indicat şoferului adresa sediu- această situaţie, am trimis taţi şi trimi şi la închisoare.
lui Partidului Social-Demo- peste tot curieri şi sperăm că, La periferie a inceput des-
crat, aflat :in clădire~ unde la prinz, toată lumea va fi la făşurarea dramei . Poliţia şi
funcţiona şi ziarul Arbel- curent cu declanşarea grevei. Heimwehr-ul au încercat să
terzeltung. La uşă făceau de - Şi Schutzbund-ul? Va lu- intre cu forţa in cetăţile mun-
gardă doi activişti, îmbrăcaţi pta? citoreşti - pe care municipa-
în echipamentul lor obişnuit - Bineînţeles. Ne-a ajuns Jitatea socialistă le ridicase
din "timp de pace", ca in cuţitul la os. Din moment ce de jur împrejurul oraşu lui -
fiecare zi. Cu toate astea, guvernul vrea să ne vie de deschizind focul ori de cite ori
atmosfera era încărcată. Gri- hac, nu mai e nici o altă so- se opu nea rezistenţă .
lajul de la intrare era închis, luţie. Poate că, aşa, vom mai Membrii Schutzbund-ului au
iar prin ferestrele de la parter putea salva repubHca. Să ştii, inceput să caute in grabă ar-
se vedeau chipurile agitate ale însă, că lupta impotriva lui mele tn ascunzătorile unde
citorva oameni. Cind am bătut Fey ş i Dollfuss va fi pe viaţă fuseseră dosite; cind le-au gă­
la uşa zăvorîtă, cineva a între- ş i pe moarte. sit, le-au folosit pentru a-şi
deschis-o de două degete şi Rostind aceste cuvinte, Pol- apăra locuinţele. In Ottakring,
m-a întrebat ce doresc. Am lak mi-a strins grăbit mina şi Floridsdorf, Favoriten şi în
cerut stăr uitor să vorbesc cu a adăugat: "Eşti in mare alte cartiere populare, intră­
vechiul meu prieten, ziaristul pericol aici; dintr-o clipă rile in cu rţile interioare ale
Oscar Pollak. In cele din urmă, într-alta poliţia poate trece la blocurilor de locuinţe au fost
lanţul care bloca u şa a fost asaltarea clădini. Şi, acum, baricadate.
desfăcut şi mi s-a permis să gata cu discuţiile. Abia am In multe cazuri, însă., mun-
mă strecor înăuntru; apoi, timp s-o şterg pe u şa din dos; citorii nu au reuşit să găsească
uşa a fost zăvorîtă din nou. hai cu mine, sau fă cu m crezi". armele, deoarece aceia care
În sedi u, atmosfera era apăsă­ Am coborît in grabă scara cunoşteau locul ascunzătorilor
toare, ca în preajma declan- ş i am ieşit din clădirea părăs1- fuseseră arestaţi, înainte de
şării furtunii . Am trecut prin tă, însă, pe intrarea prin ci pală . declanşarea luptelor.
mijlocul unei duzine de tineri M-am trezit faţă in faţă cu un În alte părţi , însă, - la
militanţi şi a m străbătut cori- impunător cordon de militari Karl Marx-Hof, în cartierul
doarele pustii pînă la biroul şi poliţişti în ţinută de cam- muncitoresc Ottakring, in in-
lui Pollak. L-am găsit schim- panie şi am fost somat să stau sorita cetate-grădină de la
bîndu-şi haina de toate zilele pe loc, căci altfel voi fi îm- Sandleiten ascunzătorile
cu o tunică ce nu şie-verzuie; era puşcat. Comandantul a ordo- au fost găsite. Către ora 16,
limpede că nu avea nici o se- nat încărcarea puştilor şi ţă­ am. î~ceput. să aud împuşcă­
cundă de pierdut. cănitul incărcătoarelor mi-a tun mterm1tente; la ora 18,
- P entru Dumnezeu, am oferit una dintre senzaţiile pe ţăcănitul sinistru al mitrali e-
exclamat, ce se petrece? E care le resimt cei puşi la zid, relor răzbătea din t oate pun-
g revă sau nu ? Vă pregătiţi de la cinci dimineaţa. Unul dintre ctele "centurii roşii" .
luptă sau e o simplă demon- şoferii camioanelor poliţiei, Ci rc ulaţia s-a oprit complet,
straţi e? A tacaţi sau vă apăraţi? care mă privea, mi-a şop tit : taxiurile au dispărut. Vrînd
- Situaţia este gravă, mi-a "Sin te ţi ziarist străin? Mergeţi să pun pe cineva la adăpost
replicat el fără nici o urmă cu pas domol pină la colţ. dincolo de cartierele mărgi­
din zimbetul cordial care-i Sint prea întărîtaţi şi, dacă naşe, a trebuit să merg pc
lumina deobicei chipul, foarte vă prefaceţi că nu vă uitaţi la jos. Era cit pe aci să nu mă
gravă. Este "măturoiul" pe ei, n-o să vă mai bage in mai pot intoarce în centru, la
care ni 1-a promis ieri Fey. seamă". birou. Atît santinelele Sch utz-
Poliţia a atacat Cercul mun- l-am urmat sfatul şi, citeva bund-ului, cît şi celelalte re-
citoresc din Linz pentru a clipe mai tirziu, am ajuns în fuzau să ţină cont de legiti-
pune mina pe armele Schutz- centru cu un taxi. maţia mea de ziarist. l\lă ch i-
bund- ului ; oamenii n oştri au nuiam mai rău ca Tanta ll : un
ripostat, după care au fost Zidurile vor sta ziarist care d eţ ine o şti re sen-
bombardaţi cu tunurile (vocea marturie zaţională, dar pe care nu
îi tremura). Dollfuss i-a dat reuşeşte s-o transmită . După
Pe Ringstrasse, Primăria fu-
mînă liberă lui Fey, care sese înconjurată şi invadată ce o oră încheiată am încercat
vrea sînge; de aceea, ne-am să mă strecor printre cordoa-
de poliţie. În interior, primarul
hotărît să răspunde m prin socialist Karl Seitz, parlamenta nele de soldaţi , ca un şoarece
grevă generală. cu un grup format în exclusi- care aleargă de jur-împrej urul
- Dar spune-mi, ce fel de cuşti i , am izbutit să trec. Cred
v itate din ofiţeri ai Helmwehr-
g revă generală este asta de că era aproape ora 22 cînd un
ului .
care n-au fos t încunoştiinţaţi - Evacuaţi imediat Pri - zgomot surd de explozii m-a
muncito rii din serviciile muni- măria, le poruncea bătrînul ajuns din urmă pc Ringstrasse.
cipale? Chiar acum am stat de domn, plin de demnitate. Sint "Ei, mi-am zis, se parc că
vorbă cu cîţiva vatmani, ţe primar ale~ prin voinţa po- c un tir de morti ere sau de
Ringstrasse; sînt total dez- porului. Şi nu voi ceda decît tunuri uşoare. Şi, totu ş i cum
o ri e ntaţi. tn faţa forţei .
- Imi dau seama, dragul Ceea ce s-a şi întîmplat ime- • Rege al Frigiei sau Lidiei, in
mitologia ~eacâ, o indil la roame
m eu . Dar denunţul fă c ut poli- diat : Seitz, împreună cu toţi şi sete veşnică tn Infern.

57
a r îndrăzni Dolltuss, şi chiar fost prima citadelă muncito- generos, o operă ce avea drept
Fey, să tragă cu tunul în rească cucerită : !n alte părţi, rezultat înzestrarea semenilor
casele pline cu femei şi copii? acţiunea a fost susţinută de mei cu cîteva dintre bunurile
L e-ar fi atît de uşor să-i înfrîn- maşini blindate şi tanchete. elementare de care am şi eu
gă pe muncitori tăindu-le elec- La Liebknecht-Hof fasciştii nevoie. Adică: o locuinţă
tricitatea, gazul şi apa, şi îm- au utilizat o altă metodă. La curată, aer, soare, un petec
piedicîndu-i să se aprovizio- poarta clădirii a apărut o am- de verdeaţă zărit pe fereastră,
neze. .." . bulanţă a Crucii Roşii, pe care posibilitatea de a se spăla,
Da r, după o oră, nu mai muncitorii au lăsat-o să intre. loc de joacă pentru copii, în-
aveam nici o îndoială . Tunu- ln curte, uşile maşinii s-au grijire medicală. Iar toate
rile, mortierele ş i mitralierele deschis şi din ea a ţîşnit un acestea nu ca o milostenie că­
semăn au moartea în cetăţile detaşament de pol~ ţişti care reia trebuie să i se răspundă
muncitoreşti şi în numeroasele au atacat pe apărători pe la cu umilă recunoştinţă, ci ca
familii care trăiau acolo1 • spate cu focuri de puşcă şi un drept, ca o datorie minimă
"Acest e ziduri, spusese cu mitralieră. Pînă la urmă, poli- a unei comunităţi care se res-
ani în urmă primarul Vienei, ţiştii au fost alungaţi cu mari pectă, faţă de m embrii ei mai
cu prilejul inaugurării cetăţii ­ pierderi, iar ambulanţa a ră­ puţin favorizaţi.
grădină vor rămîne mărturie mas ca o dovadă a mişeliei Şi iată , acum, aceste cvar-
atunci cînd noi nu vom mai săvîrşite de autorităţile fas- taluri, răsărite în plină junglă
fi". Într-adevăr, aşa a fost, ciste. a lăcomiei celor avuţi , au fost
în să. altfel decît gîndise pri- ln cvartalul de locuinţe La- devastate, călcate in picioare,
marul. Găurile provocate în ager, corpul de apărare munci- făcute una cu pămîntul de
pereţii imobilelor de explozia toresc s-a întărit în tranşee către fascişti.
obuzelor, scrijeliturile gloan- săpate pe cîmp printre case.
ţelor de mitralieră au fost as- Aici, 2 000 oameni, înarmaţi
tupate mai tîrziu, dar nu cu cu puşti, au ţinut piept asal-
Asasinul este
destulă grijă pentru ca unele tului unor unităţi militare, mulţum,it
faţade să nu mai păstreze dotate cu cea mai modernă ln zorii zilei de 13 februarie, •
locuri unde tencuiala este mai tehnică de luptă, timp de trei fusesem la sediul central al
deschi să la culoare decît res- zile şi trei nopţi, pe un ger poliţi ei pentru a obţine un
tul. cumplit. Comandantul lor, permis de trecere dincolo de
Julius Deutsch, unul din con- linia de foc. Canonada cea mai
Tunuri şi tancuri ducătorii partidului socialist, dură avea loc la Ottakring,
imi va povesti ulterior, în exil, unde eu şi colaboratorul meu
impotriva că în timpul bătăliei, în ciuda l-am întîlnit pe Fey, coman-
muncitorilor sărăciei, n-a existat nici măcar dantul Heirnwehr-ului , stră­
un furt la vreun magazin ali- lucind de mulţumire. După un
P ovestirea de taliată a fap- mentar sau de încălţăminte;
t elor ar umple numai ea o bombardament de o noapte
chiar şi guvernul a recunoscut întreagă, comandat de Fey
carte: nu o voi scrie aici. acest lucru.
De aceea, voi consemna doar tn persoană, Clubul muncito-
Tactica excesiv defensivă a rilor fusese luat cu asalt.
cîteva amintiri . lui Julius Deutsch, lăudabilă
Reumann-Hof. După amiaza Ca să pot pătrunde tn clădire
din punct de vedere uma- mi s-a dat un ghid; aici, am
zilei de 12 februarie. Poliţişti, nitar, merită, însă, o severă văzut un spectacol fără prece-
purtînd căşti de oţel , au năvă­
critică din punct de vedere dent. Un mare număr de proiec-
lit lovind cu bastoanele de
cauciuc pe locatari şi încer- revoluţionar . Am asistat la tile neexplodate erau înfipte
cînd să-i scoată din imobile. d estule insurecţii, reuşite sau în pereţi. Apologeţi ingemoşi
!n momentul in care cîteva eşuate, pentru a şti că prima
ai fascismului s-au străduit să
femei înlăcrimate au ie şit la grijă a insurgenţilor trebuie demonstreze că, pentru a limita
ferestre, li s-a striga t "!napoi să fie ocuparea imediată a clă­ distrugerile, guvernul dăduse
sau tragem !". !n aceeaşi cli- dirilor publice: gări, poştă, te- ordin să se scoată focoasele.
pă, a răsunat prima împu şcă­ lefon, staţii de radio. Colecţia de focoase explodate,
tură : nu se ştie de unde. !n 13 februarie, ora nouă di- pe care am strîns-o dintre dă­
cel mai scurt t imp, au fost mineaţa . Am telegrafiat tot
rîmături, infirmă această ipo-
aduse unităţ i militare, care au ceea ce am putut; pic de obo- teză - ca, de altfel, şi foto-
deschis· un tir infernal d e mi- seală , dar nu pot dormi. Ascult grafiile ruinelor pe care fasciş­
traliere; la adăpos tu l lui, p oli- fără să vreau exploziile suc-
tii triumfători au făcut pros-
ţi ştii au ocupat acest imens cesive şi îndepărtate ale obu- tia să le publice sub formă de
furnica r uman - etaj cu etaj, zelor trase asupra locuinţelor cărţi poştale şi să le răspîn­
apartam ent cu a pa rt ament. A muncitoreşti pline de oameni. dească în toată ţara. Gafa
Nu atit această .canonadă surdă aceasta n-au sesizat-o decît
1 CIAd sociali şti i au preluat pu- mă ţine treaz, pe cît mă obse- după trei săptămîni , cînd au
terea, tn 1919, au introdus un im- dează masacrul săvîrşit acolo.
retras din circulaţie cărţile
pozit suplimentar la restaurantele de poştale emise. Imobilul era
lux, baruri şi la chirii le mari , cu Printre altele, ceea ce m-a
ajutorul cărora au contribuit la chinuit în orele lungi ale aces- la fel de ciuruit şi dărimat ca
construirea locu in ţel or rezervate şi cele pe care le văzusem în
muncitorilor, cărora le-au st abilit o t e i nopţi crude a fost ideea că
asist la distrugerea de către o Arra~ şi Albert 2 in 1916.
chjrie echi val entă cu cheltuielile de
In lreţin ere. ln felul acesta au rost forţă întunecată - aceea a
.t igurat e l ocuin ţe pentru o şesi me ' Localităţi din Fra nţa, putern}c
din populaţia Vienei, aproximativ fascismului - a unei opere de bombardate de trupele germane w
do uă sute de mii de persoane - n:a. progres social concret, practic, primul râzboi mondial.

58
La o fereastră dinspre curte, siunea de a infrunta fascis-
s tătea spînzurat cadavru} unui mul fusese lăsat~ doar pe
consilier municipal socialist, umerii Schutzbund-ului.
care îşi pierduse minţile in Ceal altă cau ză principal ă
timpul acestei nopţi de groază a înfrîngerii a fost eşecul
şi se sinucisese. Soţia unui alt parţial al grevei generale. In-
consilier, pe care poliţia a timidaţi de sa ncţ iunile din
făcut-o prizonieră, a înnebu- a nul precedent, feroviar ii nu
nit şi ea şi a murit la scurt timp au răspuns decît parţial ordi-
după aceea. Dar majoritatea nului de a intra in grevă. De
apărător ilor imobilului s-a eva- aceea, Helmwehr-ul vienez a
cuat prin reţeaua de canali- primit întăriri s ubstanţiale
zare. din provincie sosite pe calea
Canalele au constituit o sal- ferată. Mai mult decît atit,
vare a s~cialiştilor învinşi. am cunoscut personal mun-
Cei răniţi grav au rămas acolo citori pe care pierderea sluj -
săptămî ni intregi, fiind îngri- bei îi speria mai tare decît
jiţi de medici in majoritate pierderea vieţii şi care in aces-
ev rei, care îşi riscau astfel te zile tragice au con tinuat
cariera. Mi-aduc aminte şi de să meargă la lucru în fiecare
un alt episod petrecut in acele dimineaţă. Seara, însă, cînd
zile. Un tînăr englez, cunoscut se intorceau acasă, îmbrăcau
de-al meu, a venit să-mi ceară uniforma Schutzbund-ului, îşi
un costum vechi pentru un luau puşca ş i petreceau noap-
socialist rănit, care voia să tea bătîndu-se in prima linie
t reacă graniţa. Am deschis pentru apă rarea ,.centurii ro-
dulapul şi, cind a văzut cîte şii" contra fasciştilor. In zori
costume erau atirnate în el, a lăsau armele, îşi scot eau tunica .
strigat : ,.Pentru Dumnezeu! şi se duceau la uzină.
un singur costum? Dar dv.
aveţi şapte. Imi trebuie cinci; Imobil muncitoresc din l ·iena Lun. .,
am în canale şase prieteni ră­ Dollfuss oferă l1ardat dP. fortele reac(ionare
niţi, care riscăsăfieinhăţaţi ...". t n p. 56: demonstratie paşnicd a mun-
Ce puteam să-i spun? A ple-
amnistia... cilorimii vwne:e i11 {ebruarif! 1 ~13 4,
inaintea încl'perii rewrsiunilor yuver-
cat cu costumele. Folosirea ca- Miercuri 14, am asistat la nului uoll{u.ss
nalelor explică miracolul de ultimele tiruri de tun trase
la K arl Marx-Hof, care a fost împotriva cartierului K arl
capturat de fascişti de trei ori Marx, după care steagul alb a
la rind, dar de unde impuşcă­ fost înălţat. Insurgenţii , in Război şi monarhist notoriu.
turile reizbucneau după ce număr de cel mult 50, au ieşit Bătrînul a citit cu glas tare
poliţia părăsea poziţia. din clădiri cu miinile ridicate, celor care s-au adunat procla-
In dimineaţa zilei de 13 livizi sub s udoarea şi pu lberea maţia lui Dollfuss, prin care
februar ie, numeroase cvartale bătăliei. se tăgăduia amnistia gen e-
de loc ui nţe muncitoreşti mai In aceeaşi zi, privind la bom- rală, cu excepţia căpeteniilor,
rezi stau încă; la un moment bardarea imobilelor care mai dacă se depuneau armele ina-
dat, dînd colţul unei clăd iri, rezistau încă în Floridsdorf, inte de amiază..
m-am trezit din nou faţă în am văzut apărînd o siluetă Cind am aj uns la tranşee,
faţă cu puştile poliţiei care firavă, îmbrăcată. in uniformă le-am găsit abandonate. Am
trăgeau asupra faţadei şi a verde-cenu ş ie şi uşor de recu- făcut cale intoarsă şi am por-
trebuit să ridic miinile şi să noscut după. mantaua largă şi nit spre cealaltă extremitate
bat în retragere. Nimeni nu după. pana de şoim de la chi- a oraşu lui, Gocthe-Hof, unde
şt ia exact unde era linia fron- piu; ofiţerii de stat major i-au poliţia şi Helmwehr-ul per-
tului, nici care case erau ocu- explicat stadiul operaţiilor. cheziţionau casele in căutarea
pate şi care nu . La cîteva sute Era micul Dollfuss, obosit şi in surgenţ il o r dispăruţi. Bă­
de metri de zona focului , cîte- încordat, care a declarat zia- tălia se sftrş i se. T ext ul amn is-
va mii de muncitori asistau riştilor: "Sper că-şi vor da tici a fost radiodifuzat toată
în tăcere, indignaţi, dar resem- seama curînd de inutilitatea noaptea, din jumătate în ju-
naţi, fără cond ucători. rez istenţei ş i că vărsarea de mătate de oră.
So cial- democraţii au recu- sînge va înceta. Sintem învi n- Statul major al Schutzbund-
noscut, dar prea tirziu, că poli- gă.tor i pe toată linia, se va ului , ascuns undeva prin gră­
tica lor parlamentară ii fă­ termina repede". dinJle din Floridsdorf, hotă­
cuse să piardă contactul viu cu Joi 15, pe ctnd traversam risc i ncetarea luptei. Luptătorii
masele. Ei n-au ştiut să între- Favoriten, incercind să. ajung care spera u să beneficieze de
ţină flacăra revol uţi o n ară în la tran şeele din Laerberg, o amnistie au primit ordin să
fiecare muncitor şi să facă din maşină. a armatei s-a oprit în adune a rm ele cele mai puţin
fiecare socialist, bărbat sau apropierea mea şi din ea a utilizabile (celelalte fiind re-
femeie, un soldat al cauzei coborît un of iţer în vîrstă. puse în asc unzătoril e lor) şi să.
popula re. Partidul socialist se- L-am recunoscut pe prinţul le predea de îndată ce retra-
măn a cu o ţară care se bizuie Alois de Schoenburg-H arten- gerea celor pe care-i aştep ta
pe militari de profesie ; mi- stein, general, ministru de ştreang ul era asigurată..

59
Printreaceştia din u rmă se lor drept nn rănit din rindu- obişnuitul cuplet dec;pre dezer-
numărau ş i Otto Bauer şi J u- rile Hefmwehr-ului. tarea conducătorilor socialişti
lius Deutsch, despre care ra- Rănit deasupra ochiului de inaintea luptei. Atunci, a m
dioul spunea că, încă cu cîteva către un glonte ricoşat, atunci scos din buzuna r o fotografie,
zile i nainte de izbucnirea lup- cînd poziţii l e comandate de încă udă, reprezentindu-1 pe
telor, "au fugit la Praga cu el au fost date peste cap de Deutsch cu fruntea bandajată.
cufere pline de bani furaţi ". fascişti, Julius Deutsch a lua- "De unde aţi luat-o?" , m-a
In realitate, ei putuseră lua t-o la fugă aproape la întîm- intrebat el. l -am spus că a m
parte la luptă tocmai pentru plare prin păduri şi peste cîm- făcut-o chiar eu, explicîndu-i
că se asc unsese ră încă de la puri. Cind, după multe ocoli- cum se p etrecuseră cu adevă­
inceput ul ares tărilor preven- şuri a ajuns in apropierea fron- rat lucrurile. Era evident că
tive, cu zece zile inamte de tierei, a fost oprit de o patru- nici el nu credea i n teza ofici-
inceperea răscoalei armate. lă a Hei mwehr- ului; din feri- ală p e care era însărcinat s-o
Si mbătă 17 februarie, am cire, fusese deseori în regiunea difuzeze. "Rămî ne între noi,
plecat cu maşina la Bratis- resp ectivă ş i deprinsese accen- mi-a zis, cum au reuşit să
lava să iau un interviu celor tul local. Aşa că a făc ut pe fugă?" "Rămîne între noi, i-am
doi conducători so c i alişti pe ţăranul beat, rol potrivit cu răspuns, prima şi cea mai
care i-am găsit in mijlocul mersul lu i cam impleticit, reu- importantă p or uncă a mese-
tovarăş il or lor cehoslovaci. ş ind să-i păcălească atit de riei de jurnalist este:
Bauer .condusese serviciul bine pe cei din Heimwehr, <<V eşti le pe care le vei a fla
de inform aţii al soc iali ş tilor încît aceştia 1-au lăsat să-şi Nici celor din g uvern nu le
pî nă marţi seara, cînd nici- vadă de drum. vei relata>>".
unul dintre agenţii săi de le- A zîmbit, a dat din umeri şi
gătu ră nu s-a mai intors. E l a plecat.
circula prin oraş îmbrăcat in ...dar executiile
"'
sal opetă de mecanic; la un
*
moment dat, 1-a oprit un tre-
se tin lant
~ ~ * *
La 17 februarie s-a an unţat
cător spunîndu-i : "Vă cunosc, Seara m-am î ntors la Viena, că vicecancelarului Em il Fey
sînteţi dr. Otto Bauer". Apoi, tocmai la timp ca să iau parte i s-a decernat Marele cordo n
spre marea uşurare a frun ta- la o conferinţă de presă la de onoare, iar preşedintele
şul ui socialist, omul a adău­ Ministerul Afacerilor Externe. statului, Miklas, i-a mu l ţu m it
gat, intinzindu-i mina : "Nu U n înalt funcţionar, al cărui pentru "moderaţia înţel eaptă
sint de-ai dv. dar cei care sim- nume nu-l voi dezvălu i deo l- de care a d at dovadă î n lupta
pat i zează din tot sufletul cu rece este azil una dintre cele care i-a fost impusă" 2 • Com un i-
dv. sînt mulţi" . Bauer n-a m a i jalnice victime ale hitle- catul uita să precizeze dacă,
vrut să-mi relateze cum a ri ştil o r la Dachau, ne-a servit spunînd aceste cuvinte, preşe -
scăpat de soarta care il ame-
ninţa; astăz i , în să , nu mai 1 După cum am mal explicat, 1
,.Moderaţia tn ţel eaptl\" a Cost de
trădez nici un secret dezvălu­ cartea din care publicăm aceste fa pt, o stngeroasl\ reprimare a mun-
ind că un cunoscut chirurg fragmente a apărut tn 1940. Aşadar, cltorimil austriace, din rindurile
autorul se referă la ac~astll perioadă cl!.reia au cl!.zut 2 000 mor ţi şi 5 000
vienez 1-a prezentat fascişti - - n. r. răniţi.

La 25 iulie 1934, ncuiş lii austriaci, inspirati şi conduşi de la Berlin, l-att. asasinat pe Doll(uss tn timpul unei
tentative de lo~ituri de stat. licl!idata de autoritati
cr-
dintele cel subţ irel îşi mingi ia
AUGUST 1916: O HOTĂRÎRE PE DRUMUL
bărbia sau dacă s-a mulţu ­
mit să facă cu ochiul. Deoarece,
imediat după ce muncitorii au
REALIZĂRII STATULUI UNITAR NATIONAL ROMAN -
d ep us armel e, au î nceput exe-
cuţ iile . ( Urmare ditl p. 57) ultimele d i svoziţiunl mi litare la care
de pes t<. o tu na , ele altminteri, Illescu
Primul a fos t K arl Muni ch- lucra cu activitate fl'lmla .
reiter, de 43 ani, de mescn e P entru i s călilura tra tatului !'-a
cu privire la muuiUuni, armamcntc fi\at 1.iua d e 4 aug us t t916 ! ... J.
cizmar, cu trei copii . Ră nit grav s1 la tran.dtul lor p rin H.us ia. Fiindca hra in dimi neat a J IICI d e '• aug u<;t
în două locuri, a fost adus cu Brălianu s pusese că nu va v utca
oeclara rl\t.boiul decit atunci cind Hllti, la ora It , JlC o căldură tro picai:J .
targa în faţa tribunalului. J... t rans portul a cestor munl ţluni va fi Ca Il:\ nu se poatA alia nimic, nu s-a
pe tr ecut la .Bră ti anu acaî' ă , unde ooi ~­
fost judecat ş i condamnat în - un convoi ne intrerupt d e la Arllan- nuia să prim eas că pe top diplo ma tii,
tr-o oră şi spînzurat trei ore g hels k la Ia i si capul r o nvoiului va c i in casete lui Vinlilă JJr:"\llanu, ai n
fi d ej a so il ta Prut, ca să doved eas că ~ tr. Tăranil or. < uv•utul d e ordine ,,
mat tîrziu . P refer să las pe c u to ţii buna tor crediryţ:1 , au luat ~nă·
unul dintre co ndcierii organe- to t ca to p s ă Ye nim pc c.'\i d eose bill·
suri ca munl~lile să ş t s osea cJ ~~ de s i pc jo . c u Brăllanu a m fos t IJ
lor de presă heimwehriene să pc la .! U Iulie, r eg ulat, un număr ProCOJ)iu , 111 s tr. l>uml.lrava H o. it',
oestul d e in.I' Jnnat d e va~o ane c;o;;fa ~i d e acoto , la intcr ,·at d e un s fert d t>
rclatcze episodu l : ,.Est e ora t n !leca r e t.l in ~ara Ja si. Lucru foarte oră, am pornit t•c JU'i, lll'\ ălU ţ i d ~
3 si 41 . Lîngă condamnat se i nsemnat, r.arc ne dovedea el\ dar.ă nimC' nl, Ftprc Vintilă llră li a uu .
afli călău l , im brăcat în negru, Aliaţii v oiau, această o b li ga ţi e nu
~ -au t o~ t [de] tat ă la l scă lil e a tra
era imp os lh il ă d e Ind eplinit şi era o
cu joben ş i mănu ş i n egr~ , o bliga ţi e csen tlală. Tot as Ue l şi ~n
tat clor d ecit cinci IJCr.;oane : Ilrăli :l l • ll .
jud ecătorii , preotul ş i medt - Poklews k y, Pia mancl ~, \' l n tilă Dr:l -
ce p r ivr .. te lmprumu lui , di scu \la
a rost s curtă. Anglia şi-a luat a ngaJ a- tianu "' ru mine. l'<lklc\\:.k ' a o!:-il
cul poliţi e i . I se citeşte din cel d lu urml.l , cu e\ ~ ll1J> Ia rcl e tr a t a-
mentul «:\ ne procure s ume lt"' n(\tes are.
nou se n ti n ţa . C o lţurile gurii P entru acE'as ta , am hetc părţ1 C()nlrac- l utul r u cele cinc i o rig ina le d estinate
îi tremură . In momentu l în t a ntt' a u JUdecat că nici nu mal e Rus ie i, F•·an~ci, A ng liei, llaliei .. i
Rom<\nlci.
ca re călăul îi trece ş treangul ne voi e si\ se redacteze In tratat o 1'\ e-:.un a sezat, d eci, in lJi r ou 1 1u 1
clau ză s p,'clalt\.
in jurul gîtului, Muni ch- Ofensiva lui · arrail, ce i cl o u~ s ute
VlnliH\ Ilrclt ianu, de jur î mpreJurul
rc iter scoate ţipe te marxist e d e m ii de ru ş i dlu J;obrogca !'li c hes tia m e!lei d e lucru. Fiecar<' elin n o i a
comandamcutului r egelui au ro l luat c it e u11 cxc mt•lar. J~ u am ro>.t
(sic!) . Ajutoarele care îl s us- tnsărcinat llă cilesc ~ ~ceil a l t i urmărr:w
insA obiec tul unor vii di scuţiuni, in
ţin u seră pînă acu.m. ii trag s pecial intre ~omauc!amen tul rusesc celela llc exe mpla1·c pentru a o bserva
scău nelul de sub p1c1oare ; ră­ <Iară nu CIJmva la transcrier e se
şi Brălianu t ..• ). s trccurasc vreo g re ealâ. In treacăt
mîne s uspe ndat . După şapte 01·icum ar fi , afară d e ches tia celor tie zis , pentru a pu tea p i\stra s ecre-
1 dou ă s ute d e mii d e ru şi, Brătianu
minute şi ju m ătate, med icul a obtinut clşli g d<> caud1. pc t oate tu !, m in iştrii a liati lra nscriseser;l
an unţă că a i ncetat din viaţă". s i n~uri sau pri n vr eun ul dlu secr e ta-
celelalte punc te ClWu tc de el, alit rii lor mai d e incnHicrc C aşa, s pre J)lltl!l
A doua victimă a fost Georg in ce p ri veş t e cc nve nţia polill că, r.iL ş liu cii. •·\emptar ul fr a ncc1 era scri s
şi cea militar.'\.
\Veissel, inginer tînăr ş i s_tr~­ La nE'gociaţiuni au par tic ipat ŞI de ducelc d e L y nl's) tra tatciP, aşa
lucit, comandantul pompten- miniştrii a lia ţi, Barclay, Fasclotli ,
in cit caligrafia tor l ă a mult de
._t. Aulalre' , nou venit, foarte rt>zer- d orit 'il citirea lor a desea er a a nevo-
lor voluntari din Floridsdorf loa a.. ·lnrundal intr-un mare fo toliu
şi of iţer în Schutzbund . .Acuzat
vat, oarecum pre venit [porniti tm- de plete , lln~ă fereas tră, am citit r u
)Jotriva lui Br:"\t lanu. Dar r olul llotă­ ''oce ta re .;i răs pi cat , in tii co n \"fii ţi u-
că a comandat tirul im potriva ritor !-a j ucat Husi a prin Po k l<>ws ky
ş i pr in ataşat u l militar, col onel Tata-
nea pollll r.ă, adică tratatul propr iu-zi:-
fascistilor care ased ia u un imo- d e alianţă. Pri n ace'itc ac le d eclar am
bil muncitoresc, Weissel şi-a a- rinov. Pentru ca. vizilele r e pe tate ale r~ 1 boi numa i A us tro- l ·ngariei. S-a
acestor d oi re prezentanţi al tm p ărăţi ei
s umat intreaga răspundere, a ruseş ti să nu dea mult dt' b:\nuit
d e dus d e aci că ne-a m inchipuit ci\
,·om put ea circum. crlc ră t bo iul intre
refuzat să dea vina p e altcineva s pionilor P u t erilor Centrale care mi- n o i ~ 1 m<lnarllia t .a l.ls bUJ·gi că . Ar fi
şunau tu toatl' părţi l e, Br:"\tla nu sP.
ş i a urcat pe eş afod , cu un pas intilnea de cele mai multe ori cu e i ros t o na iv ilate nepermlsă [ ... j . 1n
h otărit strigînd "Trăi ască so- la mi ne. fn hlroul me u d in s tr. c·rra- o dai e domnea o tăce re m or· mlulală.
O emo ţlunc co ncentrată ne s tăpînea
cialismul revoluţionar 1". t:\iale ::!1 s-au tratat in mat·e pa r te ş i
pe t o ţi ~ i mai ales [JICI uo i romanii ;
După ce a asistat la exe- s-au Inc heiat convenţiile noastre eram pînă in fundul s urte tului )J ă­
c u Aliatii. Rln c ln ţe les, am:"Lnu n tele trun şi d e g ravitatea a c tului pe care-I
c uţi e, judecătorul care l-a c~>n­ militare !'C d isc u tau de Jllescu in si\' irşe.'\m.
damnat s-a urcat în maşmă Jun~l convor biri c u T atarlno\· ş i cu
n up1 ce am terminal citirea, Po~
ce ila lţi ataşaţi (... ].
ş i s-a dus la l ocui nţa m odestă klews t. y s-a i•ators către mine «i
Brăllanu d o bindi e un mare s ucces
a proaspetei .v~duve. I-a pu~ diplomatic Il e uşise să co n sflnţrasc.'l. rnl-a s pu : ..ra r o m :i n po ti fi terlcit
d e <:cea ce a o iJ ~inut domnul Jlrălia nu
amîn două mh mlc pe umen Ş t printr-uu act. Internaţiona l , pur tind d e ta not·· i ... J.
i scăliturile ce lor m ai mari IJU t eri din
i-a spus cu voce tremurindă : J~uropa , d r epturile secula re a lr. nea-
P c urm:i, cu acela~! pro tocol, am
"Eu l-am judecat pe soţu l dv. mului rom <1ncsc a supra tuturor tlnu- purces şlla citirea convcutlei mililarr..
ş i v_ reau să vă . an unţ că ,.a turllor locuit e de r o m <\nl din m C'na r- Cind riLirilc au r\>St terminate, a
veni t rindul j ş, -;-d itur ii. Era m z~u­
mun t ca un om ş t ca un erou . bia habs b urgică. Orice s-ar fi in-
timplat tnvlngălori sau rnvl nşi , era d uip d.c emotiune. J·:"\:c•mptarete era u
Au urmat alte n o u ă exe- prima dată rn Is toria neamu lui nos tru semnate dinainte de Salnt Aulairc
- tn nu mr lc Frant e i, d e ' lr George
cuţii. In cele din urmă, guver- cind aces t e rc Y e ndicări ni se rccunoş­ Barclay - in nu111ele Ang liei şi de
t eau in chip formal. hiar dacă n
nul brita nic a intervenit ş i el, soartă ,.i lregl!. ne-ar 1fi ] impi edicat
IJai'Onul Fasciotti - in numele lla-
să r<'alizăm a cum acest e as plraţiun i ,
liel. Hămlneau să i scălea scă P o klew-
in terv enţi e la care poate că am s k v - in numele ltu!liel !!1 B rătianu
p r in recunoaş terea A li aţilor , un pas
co ntribuit ş i cu î ntrucîtva pc insemnat se fl!.ct>a s pre realizarea lor. - · · in numele nomâniel. Vintil!l
Ele 11ătrundca u in con:;.Liinta universa - llrlltiunu pregăti se iu mij locu l mese i
căi cxtradiploma ti ce, ş i D oll- o călimară rrumoa!ll\. ş i un con d ei
lă [ ... ).
fuss a promis că in Vi ena n u Ju prlrn<'lc zile ale lunii au~u l:'t, d estinat a fi păs trat tn aminUr<>a
t oate ncp-ociat lunile er a u s r1rşitc. ace l ei s cene is torice. P o klews ky,
vor mai avea loc alte execuţii . Ziua d e 11, aug ust era Cl xn tă pe ntru emo t!onat ş i el, a i srălll rei di n tii ,
Promisiunea a fost ţinută intrarea n oa s tr1 in răz b o i. Cu 1O in miJloc ul une i tăceri pli nă de solem-
zile inaint e, Sarra il tre buia s~H; i nitate , ri nd pe rind cete cinci f' em -
ad litteram: o săptă m înă ma t înceapă o rr nsiva. Nu mai rămin cau plare. Bril.llanu, cel din urm ă, a
tîrzi u, K oloman \Vallisch a d e i scălll d ecit tratatele s i de luat luat şi el tocul şi , pt·in lsc:llltura lui ,
a lel(a~ soarta neamului r o m ânesc dl!
fos t arest a t ş i spîn zurat nu la soarta Alia ţilor, cmuind , astfel,
1
Mini s trul Franţ ei la Bu cureş ti - a ctul m s u ş i d e na-;t cr c a unit!I.PI
Viena, ci în Stiria. n .r. noast:-c nationale ...

61

1 .; ' 1 •
• •
'
... :
~· .
/. ,.
, .

.
..· '.)00.
.
_.,...,.,
~..,.
*':
. . . .. .. •,
. ... ~. 4-' .'. -.-
~ . ...,..

- Cititorii nottrl ne pot aerle fie pe adreaalndlcatl, fie la clsuta pottall ar. 702, Bucureftl.
- Atragem dJn nou atenţia tuturor celor care ne scriu el manuscrisele fi documentele
anexe nu se tnapoiază. In conse-claţl, coreapoadenţfl nottrl sînt rugaţi sl-tf plstreze copille
corespunzAtoare. De aaemenea, ne vedem alllţl si subliniem pentru cei car e ne scriu de mtnă,
adesea cu creionul şi foarte neciteţ el le vom rlspuade mult mal puţin prompt decit coretpoa-
denţflor care au ne pun probleme de deaclfrare a acrlsulullor.
· - Unff cititori ne pua - In aceeatl acrlsoare - zeci de lntreblrl de amlnunt Gfn Istoria
naţionali tf universali. A le rlspuade la fel de amlnunţlt ar Insemna a redacta In fiecare
luni inel cel puţin o revlatl. Ruglm a ni ae aerle mal concla ti a ni se adresa eventualele
lntreblri numai pe marginea articolelor publicate.

"CEREl'l ACHITAREA 1" aldturati unul de altul, purtind deasupra capetelor scuturile
lor tintuite, care formau un acoperiş în (orm4 de ca.r apare
de broascd testoMd. In. acest fel , oştenii se puteau
In completarea studiului Impotriva tntunecimil fa.;- apropia ele cetatea asediatd fclr4 mari gretddţi.
l'i .;te, pentru o Ideegeneroasă, de Gh. 1. loniţ4, publicat
iti nr. 7/ 1973, cercetdtorul C. PETCULESCU, de 111
I n imaginea al4turatd, o .,broasc4 testoas4" roman<l,
/ .S.I.S.P. ne transcrie un articol apclrut in publicatiu rlup4 un desen de Jean Goujon (celebru sculptor şi arlti ·
Critica actualltătii, nr. 17, din ~o iunie 1935, in a- /l'ct francez), dintr-o editie a scrierilor lui Marcus Vitru-
11tlrarea pro{. unio. Constantinescu-Iaşi, cclruia tn 1935 t:ius Pollio (arhitect roman din sec. 1 l.e.n.), publicat.-!
t se intentase tm procu la ChiŞintlu, alclturi de alti irt f .jfi7.
mi litanti antifascişti. Articolul era semnat cu pseudo- •
nimul G. Radu, de studenfttL comunist Gheorghe
Rddulescu, preşedintele Frontului Studentesc Democrat
(vezi şi :Magazin Istoric, nr. 9/ 1976) .
.. Un mare savant, un profesor universitar cu renumr.
mondial este (ales) <Je simpatia populară tn fruntea ma-
selor.
)llzerfa şi marasmul unei crize generale a economiei
româneşti cum n-am mal cunoscut a rost leagAnul luptei
antlfasclste. ln preclpitarea evenimentelor, dacl pretu-
tindeni, la fiecare răsptntle se naşte ctte un dictator ~~
fiecare degenerat Inferior tşl poate tmbrlca mantia auto-
cratllor pentru a IndepArta masele de la lupta lor fi-
rească, au dreptttl şi aceste noroade Alrl\ctte, trudite
dar hotăr1te, sl-şl aleagl şi ele adevllraţll conducatori.
~u exponenţii urnelor mlslutte.
Ci acel cari reprezintă - precum spuma mlrll agltate
- spovedanla unei lumi şi unei epoci de zbucium, de
frlmlntărl profunde, cfnd atacul tmpotrlva maselor ~;e
<lll cu o neobişnuitllntensitate pentru a le rlpi ~i ultimele
drepturi.
ln faţa acestor tentative opinia publicA a reacţionat,
manifestlndu-şl solidaritatea IntreagA cu acuzatul de
la Chtşln!u ca şi cu toţi antifasciştii de pe banca acu-
zll.rll.
Procesorul Constantinescu-Iaşi şi cel 7 coacuzaţl n-are
tn rata stliplnlrll decit vina de a CI deschis ochii multor
celâtenl asupra pd.pastici pe care le-o deschide fasci s-
mul şi rasismul. A demascat pregl\tirlle pe care reacti-
unea le face de a fmbllta masele cu alcoolul sll.lbatec
al rasismului hltlrrlsl.
Actiunea a prins şi aceasta e vina lor. ln faţa oplnlrl
publice lnsă, In rata mulţimilor care fac Istoria, ace!,'li
lupllltorl antlra~clştl nu meritul de a fi luptat şi s ureril
pentru actiun~a lor. eroic şi demn. Milioane de con-
ş lllnţe mondiale, fntr-un ~est de supremă solidaritate
Impotriva sentintei ce ~>e pr6~r1teşte, şi-au manifestat
public ad ~ zlunca lor la Comitetul de Apărare.
Ştiut este tnsl\, el\ mereu, tn lunga Istorie a veacurilor.
de clle ori tulevllrui lncolţit In mintea ginditorului şi ln
Inima omului drept tşi rll.cca loc, srărt mtnd ultimele rc-
71stente, apl\re·1 In combatant, bruta mercenari!.. VOLUNTARI LA l'IEHADIA
Opinia publica. rom•\neascl\ reacţionează. ,·tguro...
cerind, ca o impcril)a A salisfactic, achitarea pror. Con- Pro{. NISTOR DOP şi pro{. PAUL FLORESCU din
)' laflin escu-Iaşl , precum şi a celorlalti antirasclşti".
:'tfehadla, j ud . Caraş-Severln: vcl mullumim pentru ccll-
duroasele cuvinte de apreciere adresate retristtri noastre.
Am transmts forurilor competente semnalarea do. din
BROASflA TESTOAS.\ RO~IANĂ care citclm: .. Localitatea Mchad ia, aşezare s trăveche,
cu măr turii din toate etapele Is toriei noastre, ar merita
Prof . NICO LAE CATI:\'0 din Bucureşti, ne trimit~ n sll constituie obiectul unor cercetări arbcologlce intense
11u/rl re{l'rzl·~ar,. l<r o {onr~ntiu flt? d<> luptd a armatl'lOI' ~tre s-ar bucura ş i ele s prijinul locuitorilor din co mună,
,,."lwt,., CtJtln~cuttl Sll ll n umell' d• ... broa.-ca /eslonstl . 111 t eresaţl tn cunoa~ t.erea trecutului Istoric al acestor
• \r't'u.-;tn eru alcl1tuitt'\ chn :-oldrl/i pttt,.mil'i, bine instruiti. meleaguri".
1. 1. C. BBĂTIANU P E SCENĂ ••. 2 '193 RĂSPUNSURI EXACTE LA 100
V echiul nostru colaborator IOAN LĂZĂROIU ne ÎNTREBĂRI
semnaleazd pe marginea insemndrilor lui 1. Gh. Duca
despNJ anii neutralitdţii, publicate de revista noastrd, Ilaner .\trred - B V; B:llan Olga - B; Smaranda
exis~ţa documenhdut unei compoziţii actoriceşti cu ca- Dumitru - B; Podoleanu Iuliana - GL; Ti~a Vlad -
racter istoric. Este o fotografie a marelui nostru. artist GL; Ţone Constanlln - VS; .Mihăilescu Ştefan - B;
Vladimir Ma.ximilian cart, tn 1916, luîndu-şi masca pri- Barbu Ana - Deoo. ; Orza Aurel - Tg. Mttreş; Bră­
mului ministru Ion 1. C. Brdtianu, îşi intitulase un cu- deanu Marian - Piatra Neamt; EUsabeta Durnltru -
plet Intrâm sau nu fntrllm, semn al stdrii de spirit a opi- B; G. lliescu - GL; Mihll.ilă Minodora - B; Dumilru
n iei publice romdnqti interesata în cel mai inalt grad .Mibalaohe - B; I anăş Vasile - Alioş, TM; Slabu
d.8 situaţia ţdrii în primul rdzboi mondial. Fruntaşul I acob - Lddeşli, V L; Savu Ioana - Ploieşti; Costlug
l iberal vdZînc:hv-şi chipul aşa cum îl purta V. Maximili- Mariana - BC; Vl\leanu Dumitru - Birlad; Barbu
an (machiajul - Peppi Mahauer) a retinut fotografi a Constantin - Deva; llălol Maria - B; Martea Elena -
- pe care o publicdm aldturat - in colectia sa. Il; Bruml1 Ilie - IS ; Cojocariu Constantin - S<lt,eni,
11 T; Ponoran Mircea - Timişoara; Călinescu I on -
' unişoara; 1\fureşanu \•ldrel - Alatina, O T; Illant
\.vrncl- Sl4nic, PII; Danciu Aurel - Vdr4dia, CS;
\fu vilă Ştefan - Brus luri-Dr<lgd11f?Şii, N T; !>anduru
.h·an - Timişoara; Ştefănescu Sofia - B; Sterln
• H1corghe - TL; I ancu Pantalon - Birlad ; Dlnesru
Eugen - Timişoara; )lunlean Rodlca - BV; Mun-
1ean Gheorghe - B V; Ba nea AureUa - B V; Băr­
butl1 Constantin - Bolinlin Vale, 1L; Ruşe ţ ~ihaela­
D; Oorcea Nicolae - Ploieşti; Surdulescu Eugen -
Drobeta Tr. Severin; Ghlnea Stan - Drobeta Tr. Severin;
Olavicl Marius - Drobeta Tr. Severin; Rtşcanu
VIrgil - IS; Iorga Ioan - Br<Ideşti, VS ; Isopescu
Ovidiu - SV:' Cuc Aurel -Oradea; Stredle ~lonica -
Dorohoi; Isacbe Ioan - Tg. Ocna; Pop Ollmplu - H;
Ili eşl u Alexandru - Bocşa II, CS; Petroescu Lucian
- Cdlan, HD; Tlmorte Constantin - Bddinti, BT;
Bernacek Mihai - 1S; Fetcaş Grlgore - S M; Tran-
dafir Serban - Pleaşo, P ll; Du mltrache A neta -
Berea, :BZ; Selegean Pavel - AR; Petroescu Floare -
Cdlan, H D; Moldovao Aurella - Bistrita ; 1\loldovan
Valer - Bistrita.; Slegean Sava - AR; Borza Vasile
S M; Morarlu Pavel - IS; Diaconescu Ion - B;
Selegean Ioan - AR; Luchlan Zt>novla - Piatra
Neamt; Grlgore Ion - B; Şerbănu ţ Ioan - Tg . .Mur•ş;
Manole Gheorghe - B; Bembe Eli~a - AR; P. C.\r-
stca - SB; Bradler Vlrfllnla - B; Florca Ion ~· 13:
Florea Iosif - Vl!.lişoara, Il D; Florea )flrcea - Vati-
şoara, 11 D; Boboacll. Constantin - Bdrbdteşti, V 1.:
Cara ta Flori an - Piatra Neamt; Bencze Vasile - S M;
Buban Vasile - Vdlenii Şomculei, M M; Suclu Alexe - ·
Sintana de Mureş , M j\J; Garoara. Dumitru - Clto-
.Vapoca; I spas Volca - B; Tansanu Dan - Rot~~an,
V T; Negură Isabella - Piatra Seamt: Budrugeac
Dorin - Piteşti; Eugen Dediu - Rm. Sdrat; Scricton
Ovidiu - Baia Mare; Groza Sabin - Oradea: T~nJ.­
l-escu Cornella - B; Părâianu Constantin - B; Hoşu
)Iihal- B; Chlsăllţă Doru - SV; Clornei Ion S \' ;
AVEŢI DRE PTATE ! Filer Dumitru - llia, HD ; .\ dam Vcra - IS; Ione~~cu
Felicia - B; Ionescu :-.'lcolae - B; Vrinc<'anu Rada -
FRANCISC KRĂUTER din Săcălaz, jud. Tlmiş: SB; Ipate Elena - lonea.~a. SV; Ipate Dumitru -
numele corect al oraşului din Stiria de Sus, amintit în Boura, SV; Ipate Laura - Ioneasa, SV; Ipate Ioan -
revista noastrd, nr. 6/1976, p. 67, este Br uck. an der 1\Iur, l oneasa, SV; Ne~ur.l Gheorghe - Piatra 1Yeamt:
şi nu Druclt. a.d. Mur. Georgescu Dumitru - Cluj-Napoca; Pantiru Ioan -
I ON CEAUŞU din corn. Bolintfn Vale, jud. Ilfov: Piatra Neamt; Pelcu Constanlln - Mediaş; Petcu
lucrarea lui Olt.olski, Orbts polonus, a fost publicatd în A neta - Mediaş; Georgescu Maria - Cluj-1\'apoca;
1641 La Cracovia şi nu Craiova, cum a apdrut in revista Glna Radullan - B; Clurceu Doru - Bereg$dU Mare,
noastrd, nr. 6/1976, p. 8. T M; Munteanu Vaslllca - B; Perneş Cl!.lln - Zal<Iu,
LAUR PREDA din Bucureşti: tntr-adevdr, Georoes SJ; Crl!.cluncscu Maria - R; Sirbu Dorin - Dreaza,
Clemenceau a murit tn 1929 şi nu 1923, cum a apdrut in P 11; Prlsl\caru Darle - Rm. Vilcea : Popa Doina -
r evista noastrd. nr. 6/1976, p. 25. B; Fotescu Petre - CT; l\finriunescu Prtre - Plo-
ieşti; Grlgore Virgil - B; TA.rbujaru Constantin
Buşteni, PH; Cornea Dumitru - Tg. Mureş; Nesi
1\IULŢUMIRI Ionel - Caracal, O T; Eugen Mera - lbdneşti, MS;
Palamiuc I oan - GL; Lungu 'Maria - Focşani; Dobr:~
Veronica - Baia-Mare; Lechlnţan Vasile - Silivaştt
Din corespondenţa 80'lit4 pe adresa redactiei noastre, d,. Cîmpie, BN; Sin Mihail - Sttditi , BZ; Amlra Bt>la-
am retinut sugestiile, propunerile, informaţiile şi comple- Toplita, HR ; Grigorlu Gheorghe - Roman, NT;
tdrile Cransmise de urmdtorii cititori, cdrora le multumim: Creţu Dumitru - JS; Dascălu Elena - Poit>narii
LIVIU BALESCU din Bucureşti; ION TARĂU din Rali, Pfl: Podoleanu ~rarin - GL; Slan Ili e - Gl.;
CluJ-Napoca; prof. NICOLAE ANDREI, corn. Movila Dumllrescu Eug<>nla - 11: Nechlla lllhai - Ptteşti;
jud. Ialomita ; PĂUN VOINEA din Timişoara; BILT Budrugeac Gheorghe - P1testi: Ur:.u :Mihai - Bicaz,
1. VALENTI N din Tg. Lăpuş, jud. Maramureş; LA- ST; Maran Alexandru - TL; ~!aran Aneta - TL;
VRIC ION din Rl\dâuţl ; IOAN AL. CORTEA din corn. 'tlnlcă :\taria - Toplitu. IlR; Petrescu Liviu - /S;
ScbHu-Goleş tl ,
jud. Argeş; IONEL BĂGNEANU din Baros Elena - B; Jurubiti\ Sorin - Roşiorii de \ 'ed•,
Bucureşti;
P. HARNAGEA din Bucureşti; MARIA
STRATULAT din Cluj-Napoca; IOANA DABI.TA din T R; Saghin Vasile - 8; Ionescu ;-.:tcolae - Ptteşti;
Tlrgovtşte. Boiangiu Constantin - B; Trintoru Grigore - S B;
Grigorescu Tiberiu - Tirgovişte ; Sudlţu Tiberiu - B;
Cristian POPIŞTEANU Cudelcă Ilie - B .

61
CONTENTS c Bnmnn lun hJ,.fur) 1 Bucharest, September 1976: The Second International Congress of Thraco-
logy... 2 • R. VULPE Great Personages of the Thraclan W orld: Bureblsta, Deceneu and Decebalus ... 3 • G. BICBIR
Geto-Daclan Perslstence under the Romans and Atterwards ... 10 • H.l\1. DANOV The Thraclans' Everyday Llfe ...
11 • T.G.E. POWELL Elements of Eastern Art Transmitted t o the West through the Thraclans ... 14 • l\1. GARA·
SANIN and 1. NE TOR Beglnnlngs of Clvilizatlon In South-Easte~n Europe ... 16 • c. PREDA Thraclan Peoples and
Tribes ... 18 • N. OBIG ORA Ş Mircea the Old (1386-141 8) and Alexandru the KJnd (1400-1432) ... 20 e N.COPOID
February-March 1866: Documents Regardlng the Unlon ... 26 • F. TUCĂ, 1. URSU Chronlclers of tbe War of Inde-
pendence (1877-1878)... 35 • v. CÂNDEA R omanlan-Amerlcan Relatlons In the Course of Hlstory... 40 •
1. 0 . DUCA Unpubllshed Notes on Romanla's entrance into the Flrst World War... 4.7

S OMMAIRE f ll htol rc• rnmu. lurt Bucarest, septembre 1 976: Ledeuxi~meCongr~s lnternatlonaldeThracologle...
2 • R. VULPE Personnalltes marquantes du monde thrace: Burl'blsta, Deceneu et Decebal ... 3 • G. BICBIR La
contin uit~ g~to-dace sous les Romains et apr~ ... 1O• H.l\1. DAN OV La vie quotldlenne chez les Thraces... 11 • T.G.E.
POWii:I·L E Mments d'art oriental trans mis ă l' Occident par l'lntermMlalre des Thraces... 14. • M . GARAAANIN et
1. NESTOR D~buts de civlltsatlon dans le sud-est de l'Europe... 16 • C. PREDA Peuples et t rlbus thraces ... 18 •
N. ORIGORAŞ Mir cea le Vleux (1 386-1418) et Alexandru le Bon ('1400-1432) ... 20 • N. COPOIU F6vrler-mars 1866: 4
Documents concernant l'Unton ... 26 • F . TUCĂ, 1. URSU Cbronlqueurs de la Guerre d'I nd6pendance (1877-1878) ,
... 35 • v. CÂNDEA Relatlons roumano-am6rlcaJnes au cours de l'hlstolre ... 40 • I.G. DUCA Notes tn6dltes
sur l'entr6e de la Ronmanie dans la Preml~re Guerre mondiale ... 4.7

t U. { E Pil~ \Il III : 1f>:t " ' " ll('t.nn n('TOIIIIIII Byxapecr, ceaTaC:Sp& 1976-ro r: BTopon Me)1(]0'11aponJW11 Ol.eaA no <Dpa-
.KonorRn .. . 2 e P . BYJillE Rpynnye cllpaKUncHne mi'JROCTll: BypeC:SnCTa, Jleqeaey R ,IJ;eqe(San ... 3 e r . BIIKIIP
re-ro-cllpalUIBCKOe UOCTORBCTDO BO DPCM.R pRMnRR H nocne RliX ••• 10 e X .l\1. l{AHOB ITOBCeAaeBRall Htli8Bb cllpa.KliA-
~eB .. . i
1 e T .r .E.IIAYEJIJI aneMeRTbl BOCTO'IROr O liCR)'CCTBa, nepeAaRHble 3anaAY qepea cllpa.KliO~ea ... 14 •
M. rAPA))[ABHH, ll. HECTOP 3apOJtWIDI J:(JIBllniiSaqna B IOrO-BOCTO\lBOtt UCTB Eapoobl ... i6 e K . DPEJ.tA <DpaKBA-
C.Klle nneMesa ... 18 • B. I'Plii'OPAIII Mllp'la CTapnmtt (13 86-141 8) n .AJtecHa.BAP JloC§pbltt (H 00-1432) ... 20 •
H . ROllOIO <Deopa.n&-MaPT 1866 r. JlOJ<PfCRTbl BOCCOeAIIHB6RliR ... 26 e fl) . TYIW, 11. YPCY JleTODliCilbl BOAHN aa
BeaaBIICIDIOCTb (1877-1878 rr.) ... 35 e B. KLIBJlSI PyM:bmo-aMepHl<aBC.Klle OTBOmeBnR B Te'leRllll HCTOpll11 ... 40 •
H . r . .l{'YKA Hen8A3RHb16 8aniiC.Kll O BCTyonenllll Ppu,lRllll B nepaylO Mli]>OB)'lO DOAR)' . .. 4 7

INHAL T ncnuul n lllrhe (;t••u hlt·hl•· • Bukarest, September 1976: Derzwelte lnternatlonale trakologlscbe Kongress
... 2 • R. VULPE Bedeutende PersOnlichkelten der Trakerwelt: Bureblsta, Deceneu und Decebal ... 3 • G. BICBIR
Dle geto-daklsche KontlnulUI.t zur Zeit der ROmer und nachber... 10 • B.M. DANOV Das Alltagsleben bel den Tra-
kern ... i i • T.G.E. POWELL Orlentallsche Kunstgegenst:inde dem Al>endland vermlttels der Traker Uberllefert... 14
• i\1. GARMANIN, 1. NESTOR Die Zlvillsatlonsanl!nge tm SUdosten Europas... 16 • c. PREDA Traklsche
Stâmmc und Gescblechter ... 18 • N. GRI GORAŞ Mircea der Alte (1386-1 418) und Alexander dcr Gute (1400-1432) ...
20 • N. COPOIU F ebruar - Mlrz 1866. Verelnlgungsdokumente ... 26 • F. TUCĂ, 1. URSU Cbronlsten des Unab-
blinglgkeltskrleges (1877-1878) ... 35 • v. CÂNDEA Rum!nlsch-amerikanlsche Bezlehungen entlang der Geschichte ...
40 • I . G. DUCA UnverOtfentllchte Aurzeichnungen Uber den E intritt Rumâniens in den ersten Weltkrleg... 47

SUMARfO c H htorla rumanal Bucarest , setlembre de 1976; segundo Congreso Internaclonal de tracelogia... 2 •
R. YULPE Granctes personalldades del mundo tracio: Bureblsta, Deceneu y Decebal...3 • G. BICHIR La contlnul-
dad geto-dacia en el tlempo de los r omanos y despues de romanos ... 10 • H •.I\I. DANOV La vida dlarla a t r aclos ...
11 • T.G.E. PO\'VELL Elementos del arte oriental transmitldos al Occidento por lntermedlo de Jos traclos ... 14 •
l\1. GARASANIN, 1. NESTOR Comlenzos de clvlllzaci6n en sur-oeste de Europa ... 16 • c. PREDA Llnajes y trlbus
tracios ... 18 • N. GRI GORAŞ Mircea el Vallejo (1386-141 8) y AleJândro el Bueno (1400-1432)... 20 • N. COPOIU
Febrero-marzo de 1866. Documentos de la U nldad ... 26 • F. TUCĂ, 1. URSU Cronlstas de la guerra de lndependencla
(1877-1878)... 35 • v. CÂNDEA Relaciones rumano-amerlcanos alo largo de la blstor la... 40 • 1. G. DUCA Notae
lnedltos concernlente a la entrada de la Rumanla en la primera guerra mundlal. .. 4 7

ABONNEMENTS : REXlM - Sef1VIclul export-lr11J)Ort presă , Bucureşti, Calea


Grlvlţel, nr. f>4.66 , tP .O.B. 2001, telex : 011226

RE D A C T O R I : Gheorghe David, Florentina


zin Dolghin, Ioan Dragomirescu, Ştefan Sorin
Gorovei, Ioan Lăcustă, Vasile Şimandan , Marian
istoric Ştefan, Ioana Ursu, Domnica Zavoicinschl
SECRETAR RESPONSABIL DE REDACŢIE :
Valeriu Buduru
Bucureşti, Intrarea Ministeru- PREZENTAREA ARTISTICA : Radu Ion Popescu
lui nr. 2, parter - Sectorul 1, TEHNOREDACTOR : Anton Tăna se
Oficiul poştal nr. 1, Căsuţa CORECTURA : Con.stanţa Avram,
poştal ă 702, tele!on 16 68 72. Ana-Ma ria Şerbănescu

Apar e lunar, se gABeşte de vinzare la chioşcurile de difuzare a presei. Abonamentele se fac la


oficllle poştale, factorii poştali, dUuzoril din Intreprinderi, lnstltuţU şi de la sate. Preţul
unul număr 5 lei, abonamentul pe 6 luni - 30 Iei, pe un a n - 60 lei.

Tiparul executat la Combinatul poligrafic "Casa Scinteii" - BucureJti


------
1 42 427 '
64
CD

@)

111

S-ar putea să vă placă și