Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect fonduri UE

Formare și certificare profesională


Asociația “OAMENI PENTRU OAMENI” în calitate de Beneficiar
împreuna cu partenerii S.C. ROMAERO S.A., Institutul Național de
Cercetări Aerospațiale și Quanta Resurse Umane SRL,
implementează proiectul POSDRU/164/2.3/S/139944 „ȘANSĂ LA
O NOUĂ VIAȚĂ - ŞANSA”– DOMENIUL MAJOR DE
INTERVENŢIE 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării
grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.
Proiectul se desfașoară în perioada 05 ianuarie 2012 – 30 iunie
2013 în Regiunile București – Ilfov, Sud-Est și este finanțat din
Fondul Social European și Bugetul de Stat prin Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
Asociația OAMENI PENTRU OAMENI a identificat problemele cu care
se confruntă tinerii instituționalizați, care au ajuns la varsta de 18 ani, nu
sunt pregătiți pentru integrarea în societate, găsirea unui loc de muncă,
posibilitatea susținerii costurilor unei locuinte, nu-și pot plăti un curs de
formare profesională, au nevoie de consiliere pentru a se putea integra în
societate. Considerăm că este de stringentă nevoie realizarea acestui
program întrucât suntem ultima salvare a acestor tineri defavorizați care
nu au reușit să se integreze, nu au fost suficient consiliați, nu a avut
nimeni răbdare să se aplece asupra nevoilor fiecăruia dintre ei, să ajungă
la sufletul lor, să știe că fiecare dintre ei e unic, deosebit și cu ajutorul
nostru va deveni un om al societății capabil să se conducă, întrețină, să-și
poată întemeia o familie și cel mai important aspect, să aibă încredere în
propria persoană.
Obiectivul general al proiectului:
Îmbunătăţirea accesului şi participarea grupurilor vulnerabile în viaţa
activă şi pe piaţa muncii, asigurarea calitatii procesului educational și
adaptarii lui la exigentele pietei muncii.
Creșterea nivelului de calificare pentru persoanele aparținând grupurilor
vulnerabile;
• Stabilirea de parteneriate cu angajatorii locali pentru îmbunătăţirea
perspectivelor de integrare profesională a tinerilor după ce aceştia
părăsesc centrele.
• Informarea tinerilor instuţionalizaţi cu privire la drepturile sociale
• Susţinere în conceperea unor planuri individuale de acţiune pentru
asigurarea unei vieţi independente (angajare, casă, planificare familială,
etc.); monitorizarea sistematică şi evaluarea regulată a progresului
realizat în implementarea planului
Obiectiv specific:
Integrarea tinerilor prin dezvoltarea şi promovarea unor pachete
de programe adaptate nevoilor grupului ţintă. Se vor avea în
vedere următoarele aspecte:
- asigurarea condițiilor de locuit (cazare, masă);
- servicii de îngrijire, educație și socializare a tinerilor;
- dezvoltarea personalității;
- autogospodărire;
- formarea și calificarea profesională;
- inserția în muncă, potrivit calificării, personalității și abilității
dobândite pe durata derulării proiectului.
Relevanța proiectului
Va fi abordată în contextul categoriilor de persoane cu care se va interacţiona în cadrul
proiectului, şi anume:
- tineri post-instituţionalizaţi (orfani sau lipsiţi de îngrijirea părinţilor);
- tineri fără adăpost;
- tineri cu parcurs educaţional întrerupt;
- tineri din familii defavorizate;
- tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului.
Proiectul se încadrează în Strategia Europeană de Ocupare aşa cum a fost ea integrată, de
către Consiliul European în martie 2000, în Strategia de la Lisabona. Consiliul Europei
sprijină masurile de imbunătățire a calității și productivității muncii. Din acestă perspectivă
proiectul promovează perfectionarea și dezvoltarea unor noi competențe pentru tinerii
institutionalizați iesiți din grija statului. Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 cuprinde
între priorităţile naţionale dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii
sociale.
- criza socio-economică;
- numărul mare de tineri care trebuie să parasească centrele instituțiilor de stat;
- abandonul școlar înaintea dobândirii unei calificări.
Formarea profesionala este asigurata de parteneriatul cu,
Romaero S.A., INCAS, Quanta România, oferind cursuri privind
pregatirea și calificarea în urmatoarele domenii:
• Curs Lăcătuş construcţii structuri aeronave;
• Curs Mecanic aeronave;
• Curs Electromecanic instalaţii şi aparatură de bord;
• Curs Operator poliesteri armaţi cu fibră de sticlă;
• Curs Vopsitor industrial;
• Curs Operator la maşini unelte cu comandă numerică;
• Curs Galvanizator;
• Curs Inspector de calitate.
Comunicarea internă (între parteneri):
-directă;
-online;
-poștă.
Comunicarea externă (difuzarea):
Asigurarea vizibilităţii și comunicării acţiunilor prevăzute în proiect prin informarea
publicului cu ajutorul mijloacelor de informare:
- creare site;
- 13 articole în mass media;
- 300 pliante informative;
- promovare pe internet;
- deplasarea la instituțiile specifice (casa de copii, orfelinate, fundații, asociații) în
vederea informării şi recrutării.
- Identificarea locurilor de muncă la nivel local pentru tinerii grupului țintă.
Noutatea proiectului constă în oferirea unui pachet integral de servicii grupului
țintă și anume:
- locuință;
- hrană;
- calificare;
- consiliere pentru incluziune sociala;
- inserție în munca cu sprijin direct.
Cu privire la TIC, acesta este asigurat prin parteneriatul cu Romaero S.A., INCAS,
Quanta România, care contribuie la formarea, dezvoltarea și acumularea de cunoștințe
în domeniul tehnologic, informatic și de comunicare al participantilor la curs.
Dotare IT
- 1 calculator sistem Desktop;
- 30 laptop-uri;
- 3 proiectoare;
- 1 multifuncţională;
- Internet
Am identificat problemele cu care se confruntă tinerii instituționalizați după
ce părăsesc instituțiile sociale:
- nu sunt pregătiți să se integreze în societate;
- nu au resursele necesare să achite costurile pentru formare profesională;
- nu au resurse pentru spații de locuit și nici pentru cheltuieli de întreținere;
- mai au nevoie de o perioadă de asistență și după încheierea ciclurilor de
învățământ;
- mai au nevoie de consiliere personală și profesională pentru implicarea lor
în viața socială și economică.
De implementarea acestui program beneficiază atat grupul țintă cât și
societatea, pentru că nu vor îngroșa rândurile viitorilor infractori.
Din punct de vedere instituțional, entitățile beneficiază de personal pregătit,
tânăr, care răspunde cererii existente la nivel local în special în rândul
angajatorilor.
Grupul Țintă:
Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului