Sunteți pe pagina 1din 17

PROFESOR: Trandafir Luminiţa

ŞCOALA: Grup Şcolar „Carmen Sylva”, Eforie Sud


AN ŞCOLAR: 2010-2011
DATA: 11.05.2011

PROIECT DIDACTIC

Data Clasa Obiectul Tipul lecţiei Timpul


a V –a A Limba şi lecţie mixtă 50 min.
literatura
română *comunicare
Subiectul lecţiei Scrierea de interes personal – anunţul şi scrisoarea

Motivaţia Elevii au posibilitatea să-şi completeze cunoştinţele despre scrierea în


interes personal, să constate caracteristicile acestor tipuri de texte.
Lecţia dezvoltă gândirea critică, punând elevii în situaţia de a redacta
diferite tipuri de texte: anunţ, scrisoare. De asemenea, contribuie la
consolidarea deprinderilor de analiză, de corelare a gândirii cu cunoştinţele
gramaticale dobândite, în vederea unei exprimări logice, coerente şi corecte.

Scopuri didactice:
- sensibilizarea elevilor în vederea desfăşurării activităţii didactice;
- aplicarea şi exersarea noilor cunoştinţe teoretice;
- verificarea şi evaluarea cunoştinţelor şi abilităţilor elevilor.

Competenţe
generale sociale şi - Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri
civice diverse
- Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje
scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

Competenţe 4.1. Redactarea unor lucrări scurte pe o anumită temă, urmărind un plan:
specifice şi - părţile componente ale unei compuneri;
conţinuturi asociate - aşezarea corectă a textului în pagină.
4.4 Redactarea unor texte imaginative şi reflexive în scopuri şi în contexte variate:
- scriere imaginativă (continuarea unor texte, schimbarea finalului, a perspectivei
din care se povesteşte etc.);
- scriere reflexivă (relatarea unor fapte şi întâmplări, scrierea pe marginea textelor
citite);
autoevaluare a propriilor texte redactare.
Valori şi atitudini
- Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele
mesaje receptate
- Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea
impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a
folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere
social
- Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea
rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural

Mijloace de Fişele de lucru ale elevilor, tabla, panoul


învăţământ

A. Strategii de învăţare:
- metode şi procedee: spargerea gheţii, conversaţia ghidată/argumentarea,
explicaţia, învăţarea prin cooperare;
Strategii de - forme de activitate: activitatea frontală combinată cu lucrul în grup,
învăţare şi resurse activitatea independentă individuală.

B. Resurse şi managementul timpului


- capacităţile normale de învăţare a elevilor;
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare: 50 min.

- O.,Păcurari, Învăţarea activă.Ghid pentru formatori, MEC-


CNPP.,2oo1
- Cerghit, I., Metode de învăţământ, ed. a III-a, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1997.
- Pintilie, Mariana, Metode moderne de învăţare-evaluare, Editura
Bibliografie Eurodidact, Cluj-Napoca, 2003.
- Ionescu, Miron, Chiş, Vasile,Strategii de predare şi învăţare, Editura
Ştiinţifică,Bucureşti, 1992.
- Ana Stoica, Creativitatea elevilor, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1983.

Secvenţa lecţiei Strategii Activitatea Activitatea elevului Evaluarea


didactice profesorului
1 2 3 4 5
I Moment Conversaţia -Stabileşte relaţia de Devin disponibili pentru
organizatoric comunicare cu elevii; oră; îşi pregătesc cele
-Le solicită elevilor necesare pentru
să se pregătească desfăşurarea orei.
pentru oră.
II.Captarea Spargerea Îi solicită pe elevi să
atenţiei gheţii comenteze, succint,
Conversaţia importanţa
comunicării în viaţa
de zi cu zi.
III.Anunţarea Conversaţia -Se anunţă tema
temei noi Lucrul în nouă;
grup -Se anunţă
obiectivele
operaţionale ale
lecţiei;
-Li se comunică
elevilor că, în vederea
testării capacităţilor
de a-şi însuşi
informaţiile, de a
surprinde
complexitatea
sentimentelor, ideilor
vor rezolva cerinţele
realizate pe baza
fişelor de lucru.
-Se fac aprecieri
asupra modului de
lucru şi de cooperare
în rezolvarea
sarcinilor.

IV.Studierea Conversaţia Astăzi ne vom însuşi


temei noi ghidată o serie de cunoştinţe
Explicaţia legate de scrierea de
Metoda interes personal, din
pălăriilor perspectiva
gânditoare metodelor interactive.
Metoda Li se explică
cubului elevilor, succint , în
ce constau aceaste
metode de stimulare a
creativităţii.
Profesorul va Elevii ascultă şi fac
distribui elevilor însemnări în caiete.
planşele din anexa 1,
împreună cu plicuri
în care vor avea
decupate, sub forma
de frunze, foi pentru
fiecare membru al
grupului
-Se precizează , prin
explicaţii clare,
sarcina pe care o are
fiecare dintre
grupurile de elevi.
Elevii vor lipi pe
planşele date frunzele
decupate pe care vor
nota prenumele
fiecăruia, o trăsătură
de caracter care îi
defineşte (preferabil
adjectiv!) şi o pasiune
a lor.
Li se va solicita
apoi de către profesor
ca, pe baza
însemnărilor făcute
pe planşe, să
realizeze un anunţ de Aprecie-
interes personal pe rea lucru-
care trebuie să îl lui în grup
publice într-o revistă,
cu scopul de a
coresponda cu alţi Elevii lucrează în grupuri
copii de vârsta lor şi completează planşele, pe
(vor nota aceste baza materialului pregătit.
anunţuri pe planşa
din anexa 2).
-Membrii echipelor
fac aprecieri asupra
produselor finale, pe
care profesorul le va
expune apoi pe o
minitablă.

-Profesorul apreciază
activitatea elevilor
care şi-au rezolvat
sarcinile.
După încheierea
acestui moment,
profesorul le explică
elevilor faptul că şi
scrisoarea este tot un
tip de scriere de
interes personal,
solicitându-le să
răspundă la o serie de
întrebări: Aţi trimis
vreodată o scrisoare? Elevii răspund întrebărilor
Ce este puse de profesor.
corespondenţa? Ştiţi
ce este un expeditor?
Dar un destinatar? Elevii răspund întrebărilor
Apoi profesorul le puse de profesor.
spune că au primit şi
ei o scrisoare şi
solicită unui elev să o
citească.
După ce elevilor le Elevii lucrează în
este explicat modul în grupuri şi completează
care se redactează o planşele, pe baza
scrisoare, li se cere să materialului pregătit.
rezolve cerinţele din
cadrul fişelor de lucru
pe care acesta le va
înmâna fiecărui grup.

V. Realizarea Elevii vor prezenta Elevii răspund întrebărilor Aprecie-


feedback-ului produsul final al puse de profesor. rea lucru-
lucrului în echipă şi lui în grup
profesorul va încuraja
Conversaţia răspunsurile corecte
ale acestora,
antrenându-i şi pe
ceilalţi în discuţii.

Se realizează pe tot
VI. Retenţia şi parcursul orei,
transferul completându-se
schema lecţiei, pe
tablă

VII. Evaluarea Elevii sunt evaluaţi


pe baza răspunsurilor Aprecierea şi
din fişe şi a opiniilor notarea
exprimate de elevilor
participanţi prin
aprecieri generale şi
individuale, pozitive
şi negative.

Tema
Folosiţi-vă
imaginaţia! (pagina
276- manual)
Cub – cerinţe

1. 3.
GRUPEAZĂ IDENTIFICĂ

2. 4.
POTRIVEŞTE COMPLETEAZĂ

5. 6.
EXPLICĂ CORECTEAZĂ
Anunţul

S
C
R
I
E
R
E
A

Î
n

i
n
t
ANEXA 2

e
r
e
Eforie Sud, 11.05.2011
Anexa 3

Dragi elevi,

Mă numesc Srisoarea şi stiu că vă place să vă faceţi prieteni. Am ales să


vă scriu despre mine pentru că sunt destul de pretenţioasă când este vorba să
îmi fac noi prieteni.
Vă voi explica, aşadar, ce îmi doresc de la nişte prieteni ca voi!
Aveţi grijă de forma mea, de felul în care mă aşezaţi în pagină. Pot avea
multe forme – feţe. Voi să fiţi siguri că nu sunt un prieten făţarnic!
Nu uitaţi că nu-mi place să-mi lipsească una dintre cele trei părţi:
introducerea, cuprinsul şi încheierea! Nu mă simt în largul meu fără una dintre
ele.
Atunci când vă preocupaţi de redactarea mea, să vă asiguraţi că vă
organizaţi ideile în paragrafe! Fiecare idee este prezentată şi dezvoltată într-un
singur paragraf. Nu uitaţi că şi eu ţin la imaginea mea publică!
Nu pierdeţi din vedere semnele de punctuaţie şi de ortografie! Mă dor
cuvintele fără semne diacritice şi cele scrise fără cratimă.
Asiguraţi-vă că ceilalţi vă înţeleg scrisul! Nu trebuie să fie neapărat
foarte frumos, dar este obligatoriu să se înţeleagă.
Fiţi buni şi nu-mi prescurtaţi cuvintele! Aş considera-o o lipsă de respect.
Dar acum să trecem la conţinut (idei, sentimente): nu vă grăbiţi să mă
scrieţi dintr-o suflare! Mai întâi gândiţi-vă ce vreţi să le comunicaţi celorlalţi.
Nu porniţi la drum fără un plan! V-aţi gândit vreodată că lucrurile ies mai bine
dacă aveţi un plan, o strategie?
Fiţi originali, fiţi creativi şi feriţi-vă de şabloane!
Nu neglijaţi destinatarul! Într-un fel vă adresaţi celor apropiaţi, părinţi,
bunici, prieteni şi cu totul altfel unor persoane faţă de care trebuie să
manifestaţi un grad mai ridicat de respect – profesori, oficialităţi etc., aşadar,
formulele prin care vă adresaţi acestora vor fi diferite de la un caz la altul.
Învăţaţi arta de a stăpâni cuvintele, de a alege cea mai potrivită
exprimare! Este nevoie de timp şi de perseverenţă pentru a deveni prieteni de
nădejde, dar sunt sigură că vă veţi descurca. Vă urez mult succes!

Cu drag,
prietena voastră, Scrisoarea
ANEXA 4

SCRISOAREA – fişe de lucru

Grupa 1

I. Citeşte cu atenţie scrisoarea expediată de scriitorul Costache Negruzzi fiului său, aflat la Berlin:

Trifeşti, 29 septembrie 1863

Iubite Jak,

M-am bucurat primind ultima ta scrisoare din străinătate, prin care ne încredinţezi că
tratamentul ce ai întreprins îţi face bine. Deie Domnul să vii bine sănătos!
Aici vei găsi toate precum le ştii. La ţară tot pe Paraschiva şi pe Carolina. În târg tot
salonaşul cu mobile vechi şi cu Rafael pe pereţi. A! vei găsi o deosebire. Ne vei găsi pe noi mai
bătrâni şi mai slabi şi pe fraţii tăi mai mari, dacă nu mai cuminţi.
Îţi scriu la Berlin, unde cred că te va găsi scrisoarea mea.
Aşteptându-te dar cu nerăbdare, rog cerul să te păzesc sub puternicul său scut.

Al tău iubitor părinte,


C. Negruzzi

a) Expeditorul scrisorii este:


¨ C. Negruzzi ¨ Jak ¨ Paraschiva şi Carolina

b) Scrisoarea a fost scrisă din localitatea ……………………………… la data de


………………

c) Formula : de adresare este


……………………………………………………………………….
de încheiere este
………………………………………………………………………

d) Destinatarul scrisorii este


…………………………………………………………………………

Grupa 2

Indicaţi prin săgeţi formulele de adresare şi de încheiere potrivite pentru fiecare destinatar:
Formule de adresare Destinatar Formule de încheiere
Domnule redactor, părinţii Cu salutări prieteneşti,
Scumpii mei părinţi, bunicii Cu respect, un tânăr corespondent,
Iubiţii mei bunici, redactorul Vă îmbrăţişează cu dor nepotul
dumneavoastră,
Dragul meu, un prieten Cu stimă şi preţuire, elevul dumneavoastră,
Stimată doamnă, învăţătoarea Cu dragoste, fiul vostru iubitor,
Grupa 3

Transformă unele formule de adresare din următorul text, astfel încât partenerul de
comunicare să fie doamna profesoară de desen.

11 mai 2011,Eforie
Sud

Dragă Mihai,

Îţi scriu pentru a te ruga să-mi spui


la ce oră şi unde va avea loc expoziţia de
pictură.
Sunt nerăbdător să particip, mai ales
că este un eveniment important pentru
şcoala noastră, deoarece vom avea
ocazia să ne etalăm talentul.
Aştept răspunsul tău cu multă
nerăbdare

Cu drag,
prietenul tău,
Răzvan

Grupa 4
Scrisoarea este o formă de comunicare scrisă între două persoane aflate la distanţă.

Enumeră elementele unei scrisori:

a) ________________________________________________________

b) ________________________________________________________

c) ________________________________________________________

d) ________________________________________________________

e) ________________________________________________________

Atenţie!

Scrisoarea să fie scrisă de mână cu cerneală sau pix de culoare albastră sau neagră!
Grupa 5

Corectaţi greşelile din următoarea scrisoare:

Timişoara, 11 mai 2011

Dragă Alexandru

Mam bucurat foarte mult când a-m primit scrisoarea ta, care mia amintit de toţi colegii
din fosta mea clasă. Plecarea întrun alt oraş şi la o altă şcoală mau făcut să nu mă simt în
largul meu.
Oraşul este însă foarte frumos şi sunt convins că mă voi adapta în curând.
Sper că ne vom revedea în vacanţa de vară, până atunci însă, aştept să îmi dai veşti
despre foştii colegi şi despe tine.

Cu prietenie
Mihai
GRUPA 1
GRUPA 2
GRUPA 3
GRUPA 4
GRUPA 5
ANEXA 1

GRUPA 1 GRUPA 3
GRUPA 2

Elevii vor lipi pe planşele date


frunzele decupate pe care vor nota
prenumele, o trăsătură de caracter care îi
defineşte (preferabil adjectiv!) şi o
pasiune a lor.
Li se va solicita apoi de către
profesor ca, pe baza însemnărilor făcute
pe planşe, să realizeze un anunţ de
interes personal pe care trebuie să îl
GRUPA 5
publice într-o revistă, cu scopul de a
GRUPA 4 coresponda cu alţi copii de vârsta lor.

S-ar putea să vă placă și