Sunteți pe pagina 1din 16

ZIUA MONDIALĂ A ZONELOR

UMEDE
ZIUA MONDIALĂ A ZONELOR
UMEDE
UMEDE
2 FEBRUARIE 2010
2 FEBRUARIE 2010
La 2 februarie 1971 a fost semnată în oraşul Ramsar, situat la
malul Mării Caspice, în Iran, Convenţia asupra zonelor
umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al
păsărilor acvatice.
Convenţia este ratificată de România prin
Legea nr. 5/1991 şi este un tratat internaţional
de conservare şi utilizare durabilă a zonelor
umede prin care statele semnatare recunosc
importanţa ecologică precum şi valoarea
economică, culturală, ştiinţifică şi
recreaţională a acestora.
Scopul semnării Convenţiei este ocrotirea unuia
dintre cele mai productive şi semnificative, dar
încă periclitate ecosisteme: zonele umede.
Ce sunt Zonele Umede?

 bălţi;
 crânguri;
 iezere;
 lacuri;
 mlaştini;
 rogoaze;
 tinoave;
 turbării;
 ostroave; etc.
FLORA ŞI FAUNA
 păduri de ulm, stejar,
frasin, gorun cu cer,
zăvoaie de salcie şi
plop;
 în zonele cu exces de
apă permanent şi a
băltişurilor, pe întreaga
suprafaţă sau în lungul
malurilor, sunt prezente
stufărişuri, păpurişuri,
rogozuri.
FLORA ŞI FAUNA
Mamifere:
-lupul;
-vulpea;
-iepurele;
-veveriţa;
-căpriorul;
-mistreţul;
-pisica sălbatică;
-nevăstuica, etc.
FLORA ŞI FAUNA

Păsări migratoare:
- fluierarul;
- ţigănuşul;
- corcodelul;
- lebăda.
FLORA ŞI FAUNA
Specii de păsări şi
mamifere cu valoare
deosebită sub aspect
economic vânătoresc:
-fazanul;
-turturica;
-potârnichea;
-prepeliţa;
-vulpea;
-jderul de copac;
-căpriorul;
-mistreţul;
-iepurele.
FLORA ŞI FAUNA

Specii de peşti:
- crap;
- plătica;
- somn;
- mreana;
- ştiuca;
- cega; etc.
CARE ESTE ROLUL ZONELOR UMEDE?

 Zonele umede au un rol multiplu în:


controlul inundaţ
inunda iilor, aprovizionarea
stratului subteran de apă, stabilizarea
ţărmurilor şi protecţ
protec ia împotriva furtunilor,
retenţ
reten ia nutrienţ
nutrien ilor şi sedimentelor,
atenuarea schimbărilor climatice,
purificarea apei.
BENEFICII

 zonele umede se constituie ca resurse de


mare valoare economică, naturală, ştiinţ
ştiin ifică,
recreativă;
 reprezintă refugii pentru numeroase specii de
animale acvatice şi semiacvatice, jucând astfel
un rol în menţinerea biodiversităţii;
 oferă resursele vegetale, stocuri de peşti,
fauna de interes cinegetic;
 permit practicarea agroturismului.
ÎN JUDEŢUL TELEORMAN

 5 ZONE UMEDE:
- Balta Suhaia;
- Ostrovul Gâ
G sca;
- Ostrovul Mare;
- Confluenţ
Confluen a Vedea-Dună
Vedea-Dun re;
- Confluenţ
Confluen a Olt-Dună
Olt-Dun re.
“Protejarea Zonelor Umede – un răspuns la
schimbările climatice”
Fiecare dintre noi trebuie să
contribuie aşa cum poate la
protejarea mediului ambiant,
precum şi la celebrarea
acestei sărbatori prin
participare şi susţinere.
Să nu uităm că sănătatea
noastră, viitorul Planetei
depind de noi, de gradul nostru
de implicare directă sau
indirectă, prin conduita pe care
o avem faţă de problemele de
mediu.
REŢINEŢI!
 Adevărata generozitate faţă de natură în
viitor constă în a dărui totul naturii în
prezent.

 Trataţi mediul înconjurător cu respect: nu l-


am moştenit de la strămoşii noştri, ci l-am
împrumutat de la copiii noştri.

 Trebuie să-l protejăm şi pentru cei ce nu pot


vorbi pentru sine: păsări, animale, peşti şi
copaci.
Material realizat de

Agenţ
Agen ia pentru Protecţ
Protec ia Mediului
Teleorman

in cadrul Proiectului LIFE07 NAT/RO/000681


„Conservarea transfrontalieră a speciilor de
Phalacrocorax pygmaeus (cormoranul mic) şi Aythya
nyroca (rața roşie) în siturile cheie din România şi
Bulgaria

S-ar putea să vă placă și