Sunteți pe pagina 1din 64

PARTEA I

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 247 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 14 martie 2022

SUMAR

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului finanțelor nr. 256/2022 privind


aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza
Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea
unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
stimularea investițiilor cu impact major în economie —
Revizia 6 .................................................................... 3–63
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANȚELOR

ORDIN
privind aprobarea Ghidului solicitantului
elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014
pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având
ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major
în economie — Revizia 6*)
Având în vedere:
— prevederile Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor
scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major
în economie, cu modificările și completările ulterioare;
— Referatul nr. 582.832 din 17.02.2022 al Direcției generale ajutor de stat,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările
și completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:


Art. 1. — Se aprobă Ghidul solicitantului elaborat în baza Hotărârii
Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având
ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie — Revizia 6,
prevăzut în anexa la prezentul ordin.
Art. 2. — Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se difuzează Direcției generale ajutor de stat, care
va duce la îndeplinire prevederile acestuia.
Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 991/2021 privind aprobarea Ghidului solicitantului
elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme
de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major
în economie — Revizia 5, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853
și 853 bis din 7 septembrie 2021.
Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul finanțelor,
Daniela Pescaru,
secretar de stat

București, 3 martie 2022.


Nr. 256.

*) Ordinul nr. 256/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din
14 martie 2022 și este reprodus și în acest număr bis.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 3

ANEX

GHIDUL SOLICITANTULUI
elaborat în baza Hotrârii Guvernului nr. 807/2014
pentru instituirea unor scheme de ajutor
de stat având ca obiectiv stimularea investiiilor
cu impact major în economie,
cu modificrile i completrile ulterioare

- Revizia 6, februarie 2022 -

Acest document reprezint un îndrumar pentru solicitanii de ajutor de stat în cadrul


schemei de ajutor de stat pentru stimularea investiiilor care promoveaz dezvoltarea regional
prin realizarea de investiii, instituit prin H.G. nr. 807/2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 714 /30.09.2014, modificat i completat prin H.G. nr. 357/2016, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 377/17.05.2016, H.G. nr. 476/2018, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr.
580/09.07.2018, H.G. nr. 880/2018, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 954/12.11.2018,
H.G. nr. 1046/2018, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 25/10.01.2019, H.G. nr. 268/2020,
publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 286/06.04.2020, H.G. nr. 628/2020, publicat în
Monitorul Oficial Partea I, nr. 711/07.08.2020, H.G. nr. 760/2021, publicat în Monitorul Oficial
Partea I, nr. 702/15.07.2021 i H.G. nr. 149/2022, publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr.
112/03.02.2022.

1

4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

Informaii privind modul de completare a documentelor justificative ce urmeaz a fi depuse


împreun cu Cererea de acord pentru finanare în temeiul acestei scheme de ajutor de stat,
precum i toate condiiile ce trebuie îndeplinite în vederea obinerii Acordului pentru finanare se
regsesc în cuprinsul prezentului document, precum i pe site-ul Ministerului Finanelor.

Este necesar analizarea în prealabil a prevederilor H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unei
scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiiilor cu impact major în economie, cu
modificrile i completrile ulterioare, a tuturor informaiilor cuprinse în cadrul prezentului Ghid,
precum i a celorlalte date puse la dispoziie pe site-urile Ministerului Finanelor precizate mai sus.

Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanelor pune la dispoziia


solicitanilor, la adresa https://mfinante.gov.ro/ro/formular-intrebari, o platform dedicat prin
intermediul creia pot fi adresate întrebri, sesizri i solicitri de clarificri, acestea urmând a fi
soluionate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul acestui material i pe site-ul
Ministerului Finanelor.

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 5

CUPRINSCAPITOLUL I - INFORMAII GENERALE


1. Care este obiectivul acestei scheme de ajutor de stat?
2. Care este bugetul schemei de ajutor de stat?
3. Care este perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat?
4. Cine poate solicita finanare în cadrul schemei de ajutor de stat?
6.1 Cheltuieli eligibile
6.2 Cheltuieli neeligibile
7. Care sunt criteriile de eligibilitate ale întreprinderilor?
8. Cum se calculeaz ajutorul de stat?
CAPITOLUL II - MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT
1. Cum se desfoar înregistrarea i evaluarea cererilor de acord pentru finanare?
1.1. Înregistrarea Cererii de acord pentru finanare
1.2. Verificarea existenei i conformitii Cererii de acord pentru finanare i a documentaiei anexate
acesteia
1.3. Evaluarea Cererii de acord pentru finanare i a documentelor anexate din punct de vedere al
îndeplinirii condiiilor i criteriilor de eligibilitate
2. Rezultatele evalurii Cererii de acord pentru finanare
3. În ce condiii se emite Acordul pentru finanare?
5. În ce condiii se emite scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanare?
CAPITOLUL III – DEMARAREA INVESTIIEI
CAPITOLUL IV - MENINEREA INVESTIIEI
CAPITOLUL V - MODIFICAREA PLANULUI DE INVESTIII I A ACORDULUI PENTRU FINANARE
CAPITOLUL VI - REVOCAREA ACORDULUI PENTRU FINANARE
CAPITOLUL VII - RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT
CAPITOLUL VIII – RESTITUIREA SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT
Anexa 1
Anexa 2.1
Anexa 2.2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5


3

6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

CAPITOLUL I - INFORMAII GENERALE

1. Care este obiectivul acestei scheme de ajutor de stat?


Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regional, prin realizarea de investiii
iniiale în active fixe de înalt tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adugat mare,
indiferent de dimensiunea beneficiarilor.
Schema de ajutor de stat a fost instituit în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile
cu piaa intern în aplicarea art. 107 i 108 din tratat, cu modificrile i completrile ulterioare, a
Deciziei Comisiei Europene C (2021) 9750 final prin care a fost aprobat harta ajutoarelor de stat
regionale pentru perioada 2022-2027.
Valoarea total a unui proiect de investiii trebuie s fie de minimum 4,5 milioane lei. Aceast
valoare a fost determinat prin raportarea la o valoare echivalent de aproximativ 1 milion euro
(calculat la un curs de 4,5 lei/euro).

DEFINIII:
Valoarea total a investiiei = valoarea planului de investiii aferent investiiei iniiale = valoarea
cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile – valoare T.V.A.
Investiia iniial = investiia în active corporale i necorporale, legate de demararea unei uniti
noi, extinderea capacitii unei uniti existente, diversificarea produciei unei uniti prin produse
care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamental a procesului general de
producie al unei uniti existente, aflate în acelai perimetru, cu excepia investiiilor realizate în
sectoarele de activitate cuprinse la seciunea F – Construcii, conform Clasificrii activitilor din
economia naional – CAEN aprobat prin Ordinul preedintelui Institutului Naional de Statistic nr.
337/2007 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional - CAEN.
Investiia iniial în favoarea unei noi activiti economice = investiia în active corporale i
necorporale, legate de demararea unei uniti noi sau diversificarea activitii unei uniti, cu
condiia ca noua activitate s nu fie identic sau similar cu activitatea desfurat anterior în
unitatea respectiv; investiia trebuie s fie în acelai perimetru cu excepia investiiilor realizate în
sectoarele de activitate cuprinse la seciunea F - Construcii, conform Clasificrii activitilor din
economia naional – CAEN aprobat prin Ordinul preedintelui Institutului Naional de Statistic nr.
337/2007

ATENIE!
Proiectele de investiii a cror valoare total se situeaz sub valoarea de 4,5 milioane lei nu
sunt eligibile pentru finanarea cu ajutor de stat pe aceast schem.

2. Care este bugetul schemei de ajutor de stat?


Schema de ajutor de stat este inclus în Programul „Ajutoare de stat pentru finanarea
proiectelor pentru investiii” din cadrul bugetului Ministerului Finanelor - Aciuni generale.
Bugetul maxim al schemei este de 6.380 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ
1.450 milioane euro, cu posibilitatea suplimentrii, astfel:
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanare pentru perioada 2014-2023;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanare
emise, pentru perioada 2015 - 2028.
Bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a
aproximativ 145 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 7

3. Care este perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat?


Se pot emite acorduri pentru finanare în baza schemei pân la data de 31 decembrie
2023, cu respectarea legislaiei în domeniul ajutorului de stat i a hrii regionale autorizate de
Comisia European, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.
Plata ajutorului de stat se efectueaz în perioada 2015 - 2028 în baza acordurilor pentru
finanare emise, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

4. Cine poate solicita finanare în cadrul schemei de ajutor de stat?

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi
nou-înfiinate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât i întreprinderi mari, cu
personalitate juridic, înfiinate conform Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare.

DEFINIII:
Întreprindere nou-înfiinat = întreprinderea înfiinat în anul înregistrrii cererii de acord pentru
finanare sau întreprinderea care a desfurat/nu a desfurat activitate economic, dar nu mai
mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrrii cererii.
Întreprindere în activitate = întreprinderea care desfoar activitate economic de mai mult de
3 ani fiscali consecutivi de la data înregistrrii cererii de acord pentru finanare i are situaii
financiare anuale aprobate corespunztoare ultimului exerciiu financiar încheiat.
Filiale = societi cu personalitate juridic, cu regimul juridic al formei de societate în care s-au
constituit, potrivit art. 42 din Legea societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare
Sucursale = dezmembrminte fr personalitate juridic ale societilor i se înregistreaz, înainte
de începerea activitii lor, în registrul comerului din judeul în care vor funciona, potrivit art. 43
alin. (1) din Legea societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Puncte de lucru (sedii secundare) = dezmembrminte fr personalitate juridic ale societilor
i se menioneaz numai în cadrul înmatriculrii societii în registrul comerului de la sediul
principal, potrivit art. 43 alin. (3) din Legea societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.

ATENIE!
Încadrarea întreprinderilor în categoria IMM-urilor sau întreprinderilor mari se face la momentul
înregistrrii Cererii de acord pentru finanare în vederea completrii corecte a informaiilor
prevzute în cererea de acord pentru finanare.

5. Care sunt sectoarele de activitate eligibile?

Sunt eligibile investiiile care se realizeaz în toate sectoarele de activitate, cu excepia


celor menionate în art. 15 din H.G. nr. 807/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, precum
i în “Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acord ajutoare de stat” prevzut în Anexa
1 la prezentul Ghid, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ATENIE!
În cazul în care întreprinderea îi desfoar activitatea într-un sector de activitate considerat
neeligibil dar solicit finanare pentru realizarea unei investiii iniiale într-un sector de activitate
eligibil, regsit în Certificatul Constatator emis de Registrul Comerului, investiia iniial poate fi
eligibil pentru finanare cu ajutor de stat cu respectarea tuturor celorlalte condiii prevzute în
schem.
5

8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

ATENIE!
Se poate solicita finanare pentru o singur activitate economic, respectiv un singur cod CAEN.
Activitatea pentru care se solicit finanare poate fi principal sau secundar.

6. Care sunt cheltuielile eligibile i neeligibile aferente investiiei iniiale?

ATENIE!
Eligibilitatea elementelor din planul de investiii se va verifica la plat.

DEFINIIE:
Valoarea total a investiiei = valoarea planului de investiii aferent investiiei iniiale = valoarea
cheltuielilor eligibile + valoarea cheltuielilor neeligibile – valoare T.V.A.
Planul de investiii = document sintetic, prezentat în format tabelar, care cuprinde exclusiv
valorile corespunztoare cheltuielilor eligibile i neeligibile aferente investiiei iniiale, pe categorii i
cu determinarea valorii totale a investiiei i a calendarului realizrii investiiei.

ATENIE!
În cuprinsul planului de investitii la categoria Instalaii tehnice, maini i echipamente se va
prezenta doar valoarea total i defalcarea acesteia pe cheltuieli eligibile si neeligibile, pe ani. In
cadrul procedurii de plat se va verifica eligibilitatea cheltuielilor prin încadrarea activelor în
prevederile Hotrârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i
duratele normale de funcionare a mijloacelor fixe, cu modificrile ulterioare, cu valoarea minim
de intrare a mijloacelor fixe stabilit conform prevederilor legale în vigoare.

6.1 Cheltuieli eligibile


DEFINIIE:
Cheltuieli eligibile = costurile fr T.V.A., aferente realizrii, respectiv achiziionrii, dup caz, de
active corporale i necorporale, precum i cheltuielile legate de închirierea construciilor, aferente
realizrii investiiei iniiale.

6.1.1 Cheltuieli eligibile referitoare la active corporale


DEFINIII:
Active corporale = activele asociate investiiei iniiale reprezentate de:
a) construcii de orice tip, respectiv cheltuielile efectuate cu realizarea de construcii;
b) instalaii tehnice, maini i echipamente noi clasificate conform Hotrârii Guvernului nr.
2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a
mijloacelor fixe, cu modificrile ulterioare, cu valoarea minim de intrare a mijloacelor fixe stabilit
conform prevederilor legale în vigoare.
Active noi = active care nu au fost utilizate niciodat.

În cazul construciilor se consider eligibile doar cheltuielile aferente realizrii de construcii


noi, regsite în Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investiia de baz, subcapitolul 4.1 – Construcii i
instalaii de baz din Devizul pe obiect astfel cum este prezentat în Anexa nr. 8 la Hotrârea
Guvernului nr. 907/2016.
În cazul închirierii construciilor aferente investiiei iniiale sunt considerate eligibile
cheltuielile cu chiria construciilor din categoria cldirilor, aferente investiiei iniiale, înregistrate pe
perioada realizrii planului de investiii.

6

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 9

ATENIE!
Valoarea maxim eligibil a chiriei nu poate depi 22 lei/mp/lun; valoarea chiriei care
depete valoarea maxim eligibil este neeligibil i este finanat de întreprinderea
beneficiar de ajutor de stat din surse proprii.
Contractul de închiriere trebuie s fie valabil cel puin pe perioada realizrii investiiei iniiale i
cinci ani dup data finalizrii acesteia cu posibilitatea prelungirii valabilitii cu cel puin 2 ani i
trebuie s intre în vigoare la o data ulterioar datei depunerii cererii.
Activele corporale trebuie s îndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii de eligibilitate:
a) trebuie s fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiar de ajutor de stat pentru
atingerea obiectivelor investiiei pentru care s-a solicitat finanarea;
b) trebuie s fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat i trebuie s rmân
asociate investiiei pentru care s-a acordat finanarea pe o perioad de minimum cinci ani de la
finalizarea investiiei;
c) s fie achiziionate în condiii de pia;
d) s fie noi.

ATENIE!
În cazul în care, pe parcursul celor cinci ani de la finalizarea investiiei, se constat uzura fizic
sau moral a activelor aferente investiiei iniiale realizate, este permis înlocuirea acestora, în
vederea asigurrii continuitii activitii finanate, cu informarea Ministerului Finanelor.

DEFINIIE:
Achiziia de active în condiii de pia = modalitatea de achiziionare a activelor care are la
baz urmtoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaterea reciproc,
transparena, proporionalitatea i eficiena utilizrii fondurilor.

6.1.2 Cheltuieli eligibile referitoare la active necorporale

DEFINIIE:
Active necorporale = activele amortizabile asociate investiiei iniiale care nu au o concretizare
fizic sau financiar precum brevete, licene, know-how sau alte drepturi de proprietate
intelectual.
Activele necorporale trebuie s îndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii de eligibilitate:
x trebuie s fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiar de ajutor de stat pentru
atingerea obiectivelor investiiei pentru care s-a solicitat finanarea;
x trebuie s fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat i trebuie s rmân
asociate investiiei pentru care s-a acordat finanarea pe o perioad de minimum cinci ani de la
finalizarea investiiei;
x s fie achiziionate în condiii de pia;
x s fie achiziionate de la teri care nu au legturi cu cumprtorul.
DEFINIII:
Achiziia de active în condiii de pia - modalitate de achiziionare a activelor care are la baz
urmtoarele principii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaterea reciproc, transparena,
proporionalitatea i eficiena utilizrii fondurilor.
Teri care nu au legturi cu cumprtorul - persoane fizice sau juridice care nu se regsesc în
cel puin unul din urmtoarele cazuri:
(i) persoane fizice care au calitate de so/soie sau rude pân la gradul al III-lea inclusiv, ale
personalului sau conducerii cumprtorului;
(ii) persoane fizice care au calitate de angajat al cumprtorului;

7

10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

(iii) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânztor i dein o influen asupra structurii,
voturilor sau deciziilor organelor de conducere ale cumprtorului;
(iv) persoane fizice sau juridice care au calitate de vânztor i asupra crora cumprtorul deine o
influen asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor sale de conducere.

ATENIE!
Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depi 50% din
totalul costurilor totale eligibile aferente investiiei.

6.2 Cheltuieli neeligibile


Sunt considerate cheltuieli neeligibile, costurile fr T.V.A., aferente proiectului de
investiii i incluse în patrimoniul întreprinderii în urma achiziionrii de active corporale i
necorporale/închirierea construciilor, care nu îndeplinesc condiiile pentru a fi considerate
cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de stat. Cheltuielile
neeligibile nu sunt finanate cu ajutor de stat.

ATENIE!
Sunt considerate cheltuieli neeligibile aferente construciilor, în cuprinsul planului de investiii:
- achiziia, modernizarea, reabilitarea de construcii i lucrrile suplimentare de construcii
necesare schimbrii destinaiei unor construcii existente;
- costurile aferente chiriei care depesc valoarea de 22 lei/mp/lun.

ATENIE!
Toate cheltuielile care nu îndeplinesc condiiile de a fi cheltuieli eligibile sunt considerate cheltuieli
neeligibile.
De exemplu nu sunt eligibile activele corporale de natura instalaiilor tehnice, maini i echipamente
care:
- nu se încadreaz în clasificarea prezentat în Hotrârea Guvernului Guvernului nr. 2.139/2004
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele normale de funcionare a mijloacelor
fixe, cu modificrile ulterioare;
sau
- nu au valoarea minim de intrare a mijloacelor fixe stabilit conform prevederilor legale în vigoare;
sau
- nu sunt noi.
Totodat, în cazul activelor corporale nu sunt eligibile:
- achiziia de mobilier i mobilier industrial, decoraiuni, mijloace de transport înmatriculabile,
calculatoare electronice care nu fac parte din fluxul tehnologic, aparatur birotic, truse de scule,
dulapuri/crucioare cu scule, etc.,
- cheltuielile cu transportul, montajul instalaiilor tehnice, mainilor i echipamentelor.

7. Care sunt criteriile de eligibilitate ale întreprinderilor?

Întreprinderile trebuie s îndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii


a) sunt înregistrate potrivit Legii societilor nr. 31/1990, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare;
b) realizeaz o investiie iniial în România, în unul din domeniile de
Generale activitate eligibile;
c nu intr în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
d) nu se afl în procedur de executare silit, insolven, faliment,
reorganizare judiciar, dizolvare, închidere operaional, lichidare sau
suspendare temporar a activitii;
8

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 11

e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau


în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost
executate, conform prevederilor legale în vigoare;
f) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri
eligibile de natura costurilor salariale în cadrul aceluiai proiect unic
de investiii;
g) nu au efectuat o relocare ctre unitatea în care urmeaz s aib loc
investiia iniial pentru care se solicit ajutorul în ultimii 2 ani anteriori
înregistrrii cererii de acord pentru finanare i, la momentul
înregistrrii cererii ofer un angajament c nu vor face acest lucru
pentru o perioad de pân la 2 ani dup finalizarea investiiei iniiale
pentru care se solicit ajutorul;
h) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din
Suplimentar pentru ultimele trei exerciii financiare încheiate;
întreprinderile în activitate
i) au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciiu financiar încheiat;
j) au capital social subscris vrsat în valoare de minimum 100.000 lei;
Suplimentar pentru k) nu aparin unor acionari care dein sau au deinut în ultimii doi ani
întreprinderile nou- anterior înregistrrii cererii de acord pentru finanare o alt
înfiinate întreprindere înregistrat conform Legii societilor nr. 31/1990,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care desfoar
sau a desfurat activitatea pentru care solicit finanare.
l) nu sunt rezidente din punct de vedere fiscal în jurisdiciile care
figureaz în lista Uniunii Europene a jurisdiciilor necooperante, sau se
supun legislaiei fiscale a acestora;
Suplimentar prevzute de m) nu sunt controlate, direct sau indirect, de acionari din jurisdiciile
Recomandarea (UE) care figureaz în lista Uniunii Europene a jurisdiciilor necooperante,
2020/1039 a Comisiei din analiza mergând pân la nivelul beneficiarului real, aa cum este
14 iulie 20201, atât pentru definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
întreprinderile în activitate
cât i pentru cele nou- n) nu controleaz, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente
înfiinate proprii în jurisdiciile care figureaz pe lista Uniunii Europene a
jurisdiciilor necooperante;
o) nu exercit dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate
în jurisdiciile care figureaz pe lista Uniunii Europene a jurisdiciilor
necooperante.

ATENIE!
Lista Uniunii Europene a jurisdiciilor necooperante i Directiva 849/2015 a Parlamentului European
i a Consiliului sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanelor.

ATENIE!
Totodat, Recomandarea Comisiei din 14.7.2020 ofer statelor membre posibilitatea de a ignora
existena unor legturi ale întreprinderilor beneficiare cu cele aflate în jurisdiciile necooperante, în
dou situaii:
1. în cazul în care nivelul obligaiilor fiscale din statul membru care acord sprijinul pentru o
anumit perioad de timp (de exemplu, ultimii trei ani) este considerat adecvat în comparaie cu


1Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European i a Consiliuilui privind prevenirea utilizrii sistemului financiar în scopul
splrii banilor sau finanrii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European i al
Consiliului i de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului i a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.
9

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

cifra de afaceri total sau nivelul activitii întreprinderii beneficiare, la nivel individual i de grup, în
aceeai perioad;
2. în cazul în care întreprinderea îi asum angajamente legale de a înltura legturile cu
jurisdiciile care figureaz în lista Uniunii Europene a jurisdiciilor necooperante, într-un interval
scurt de timp, sub rezerva unei monitorizri adecvate i sancionrii în consecin în caz de
nerespectare a acestor angajamente.

8. Cum se calculeaz ajutorul de stat?


Ajutorul de stat se acord întreprinderilor, cu respectarea prevederilor:
- H.G. nr. 807/2014, cu modificrile i completrile ulterioare,
- Regulamentului (UE) nr. 651/2014, cu modificrile i completrile ulterioare,
- Deciziei Comisiei Europene C(2021) 9750 final prin care a fost aprobat harta ajutoarelor de stat
regionale pentru perioada 2022-2027,
prin alocri de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanelor - Aciuni generale, sub form
de sume nerambursabile, în raport de cheltuielile eligibile, în limita intensitii maxim
admisibile i a nivelului maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere,
astfel:
Nivel maxim
al ajutorului de stat
Intensitate
de care poate
REGIUNEA Judee componente Maxim
beneficia
%
o întreprindere
- euro -
Bihor 40% 30.000.000
Bistria-Nsud 50% 37.500.000
Cluj 40% 30.000.000
Nord-Vest
Maramure 50% 37.500.000
Satu Mare 50% 37.500.000
Slaj 50% 37.500.000
Alba 50% 37.500.000
Braov 40% 30.000.000
Covasna 40% 30.000.000
Centru
Harghita 40% 30.000.000
Mure 40% 30.000.000
Sibiu 40% 30.000.000
Bacu 60% 45.000.000
Botoani 60% 45.000.000
Iai 50% 37.500.000
Nord-Est
Neam 60% 45.000.000
Suceava 60% 45.000.000
Vaslui 60% 45.000.000
Brila 60% 45.000.000
Buzu 60% 45.000.000
Constana 50% 37.500.000
Sud-Est
Galai 60% 45.000.000
Vrancea 60% 45.000.000
Tulcea 60% 45.000.000
Arge 50% 37.500.000
Clrai 60% 45.000.000
Dâmbovia 50% 37.500.000
Sud-Muntenia Giurgiu 50% 37.500.000
Ialomia 60% 45.000.000
Prahova 60% 45.000.000
Teleorman 60% 45.000.000
10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 13

Nivel maxim
al ajutorului de stat
Intensitate
de care poate
REGIUNEA Judee componente Maxim
beneficia
%
o întreprindere
- euro -
Dolj 60% 45.000.000
Gorj 60% 45.000.000
Sud-Vest Oltenia Mehedini 60% 45.000.000
Olt 60% 45.000.000
Vâlcea 60% 45.000.000
Arad 30% 22.500.000
Cara-Severin 40% 30.000.000
Vest
Hunedoara 40% 30.000.000
Timi 30% 22.500.000
Zonele „c” care nu sunt predefinite
Ilfov parial: Ciorogârla, Domneti, Clinceni,
Cornetu, Bragadiru, Drti-Ilfov, Jilava, 35% 26.250.000
1 Decembrie, Copceni, Vidra i Berceni
Ilfov parial: Peri, Ciolpani, Snagov, Gruiu,
Bucureti-Ilfov
Nuci, Grditea, Petrchioaia, Dasclu,
Moara Vlsiei, Baloteti, Corbeanca, Buftea, 45% 33.750.000
Chitila, Glina, Cernica, Dobroeti i
Pantelimon
Intensitatea brut a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere, în cadrul
schemei, în perioada 2022-2023, în raport de cheltuielile eligibile s-a stabilit prin Decizia Comisiei
Europene C(2021) 9750 final prin care a fost aprobat harta ajutoarelor de stat regionale pentru
perioada 2022-2027. Nivelul maxim al ajutorului de stat, în raport de cheltuielile eligibile i cu
respectarea prevederilor art. 11, se stabilete corespunztor intensitii maxime aprobate.
Intensitatea maxim a ajutorului de stat prevzut în tabelul de mai sus va putea fi majorat
pentru anumite judee identificate pentru a beneficia de sprijin din Fondul pentru o tranziie just, în
cazul în care Comisia European va emite o Decizie în acest sens. Ministerul Finanelor va publica
aceste informaii pe site-ul su la seciunea Ajutor de stat ulterior obinerii Deciziei de autorizare
din partea forului comunitar.
ATENIE!
Având în vedere c:
x Schema de ajutor de stat instituit prin H.G. nr. 807/2014 trebuie s fie complementar
schemelor de ajutor de stat finanate prin fonduri europene,
x Schemele de ajutor de stat finanate prin fonduri europene exclud întreprinderile mari,
prin Schema de ajutor de stat instituit prin H.G. nr. 807/2014 nu se acord bonusuri care
suplimenteaz intensitatea maxim a ajutorului de stat în cazul IMM-urilor.

DEFINIII:
Intensitatea ajutorului de stat = raportul dintre valoarea ajutorului i valoarea costurilor eligibile.
Intensitate (%) = (valoare maxim ajutor de stat/valoare total cheltuieli eligibile)x100
Proiect mare de investiii = o investiie iniial cu costuri eligibile care depesc 50 milioane
euro, valoare calculat la cursul de schimb stabilit de Banca Naional a României valabil la data
elaborrii acordului pentru finanare.
În cazul proiectelor mari de investiii, ajutorul nu poate depi valoarea maxim prevzut
pentru fiecare regiune de dezvoltare i se calculeaz conform formulei:
Valoarea maxim a ajutorului = R × (A + 0,50 × B + 0 × C), unde:
R = intensitatea maxim a ajutorului aplicabil în regiunea în cauz
11

14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

A = costurile iniiale eligibile în valoare de 50 milioane euro


B = partea din costurile eligibile cuprins între 50 milioane euro i 100 milioane euro
C = partea din costurile eligibile de peste 100 milioane euro

DEFINIII:
Proiect unic de investiii - orice investiie iniial demarat de acelai beneficiar, la nivel de grup,
într-un interval de trei ani de la data demarrii lucrrilor la o alt investiie care beneficiaz de ajutor
în aceeai regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unitilor teritoriale de statistic (NUTS 3),
respectiv jude.
Grup - societatea-mam i toate filialele acesteia.

ATENIE!
În cazul în care un proiect unic de investiii devine un proiect mare de investiii, ajutorul de stat
solicitat de ctre întreprindere se va calcula utilizând formula menionat mai sus.
Valoarea în lei a cheltuielilor eligibile aferente proiectului unic este format din valoarea în lei a
cheltuielilor eligibile aprobate sau efectiv decontate cu ajutor de stat, dup caz, aferente
proiectelor anterioare i valoarea în lei a cheltuielilor eligibile aferente proiectului pentru care se
solicit finanare.
Pentru aplicarea formulei este necesar ca valoarea cheltuielilor eligibile cumulate s fie calculat
în euro. În acest sens se va utiliza cursul de schimb mediu, stabilit de Banca Naional a
României, al lunii anterioare datei depunerii Cererii de acord pentru finanare.
Valoarea ajutorului de stat aferent proiectului pentru care se solicit finanare se calculeaz ca
diferen între valoarea maxim a ajutorului de stat aferent proiectului unic i valoarea ajutorului de
stat aprobat sau efectiv pltit, dup caz.

Exemple:

Pentru o întreprindere care realizeaz o investiie de 13,5 milioane lei, respectiv echivalentul a
aproximativ 3 milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile este de 9 milioane lei, respectiv
echivalentul a aproximativ 2 milioane euro, în Iai, localitate situat pe harta regional în regiunea
Nord-Est, judeul Iai, jude cu intensitate maxim de 50%, ajutorul de stat se determin dup
cum urmeaz:
Valoarea total a costurilor eligibile x Intensitatea maxim = 9 milioane lei x 50% = 4,5 milioane lei

Pentru o întreprindere care realizeaz o investiie de 315 milioane lei, respectiv echivalentul a
aproximativ 70 milioane euro, iar valoarea costurilor eligibile este de 270 milioane lei, respectiv
echivalentul a aproximativ 60 milioane euro, în Iai, localitate situat pe harta regional în
regiunea Nord-Est, judeul Iai, jude cu intensitate maxim de 50%, ajutorul de stat se
determin dup cum urmeaz:
Valoarea maxim a ajutorului = 0,5 × (225.000.000 lei + 0,50 × 45.000.000 lei) =0,5 × 247.500.000
lei = 123.750.000 lei

ATENIE!
Ajutorul de stat pltit nu poate depi valoarea total a contribuiilor la dezvoltarea regional
aferente investiiei pentru care se solicit finanarea.

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 15

CAPITOLUL II - MODALITATEA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE STAT

Mecanismul de depunere, analiz i soluionare a Cererilor de acord pentru finanare

Ministerul Finanelor public pe site-ul su perioada sesiunilor în care se pot înregistra
cereri de acord pentru finanare, bugetul anual alocat schemei de ajutor de stat, bugetul
sesiunii, data epuizrii bugetului anual, a bugetului total alocat schemei, a bugetului alocat
fiecrei sesiuni, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale.

Perioada de înregistrare a cererilor se comunic de ctre Ministerul Finanelor pe site-ul


su, cu cel puin 45 de zile înainte de data deschiderii sesiunilor.

Înregistrarea Cererilor de acord pentru finanare se realizeaz în sesiuni de 30 de zile.

Înregistrarea cererilor de acord pentru finanare se suspend la data expirrii perioadei


sesiunii în care se pot înregistra cereri de acord pentru finanare sau la data la care se
constat c finanarea solicitat prin cererile de acord pentru finanare depuse atinge
nivelul bugetului anual alocat schemei sau bugetului alocat sesiunii, în conformitate cu
prevederile legilor bugetare anuale.

Întreprinderile interesate transmit cererile de acord pentru finanare însoite de documente


justificative la Ministerul Finanelor.

Analiza Cererilor de acord pentru finanare se finalizeaz, dup ce documentaia este


considerat complet, cu:
- Acord pentru Finanare;
sau
- Scrisoare de respingere.

Acordurile pentru finanare se emit în limita bugetului anual alocat schemei prin legile
bugetare anuale.

În cazul în care, în urma analizei cererilor de acord pentru finanare înregistrate, se constat
neutilizarea în totalitate a bugetului alocat sesiunii sau bugetul anual al schemei este
suplimentat în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finanelor
public pe site-ul su bugetul rmas neutilizat din bugetul anual alocat schemei i data
deschiderii unei noi sesiuni de înregistrare a cererilor de acord pentru finanare.

Cererile de acord pentru finanare înregistrate în afara sesiunilor sau dup data la care se
constat c finanarea solicitat prin cererile de acord pentru finanare depuse atinge
nivelul bugetului anual alocat schemei sau bugetului alocat sesiunii se restituie
întreprinderilor.

Cererile de acord pentru finanare care nu au fost soluionate pân la data expirrii
valabilitii schemei, fr a se dep i termenul legal, se restituie întreprinderilor.

1. Cum se desf oar înregistrarea i evaluarea cererilor de acord pentru finanare?

1.1. Înregistrarea Cererii de acord pentru finanare


Perioada de înregistrare a cererilor se comunic de ctre Ministerul Finanelor pe site-ul
su, la seciunea www.mfinante.gov.ro – Ajutor de stat – Anunuri, cu cel puin 45 de zile înainte
de data deschiderii sesiunilor. Anunul cuprinde data deschiderii sesiunii în care se depun cererile
de acord pentru finanare, precum i bugetul alocat sesiunii în limita bugetului anual alocat
schemei.
13

16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

ATENIE!
Se iau în considerare numai cererile de acord pentru finanare înregistrate la Ministerul Finanelor
începând cu data comunicat pe site.

În vederea obinerii acordului pentru finanare, întreprinderea solicitant transmite la:


- Registratura general a Ministerului Finanelor din Bd. Libertii nr. 16, sector 5,
Bucure ti, o Cerere de acord pentru finanare, însoit de documentele justificative
necesare evalurii, într-un singur exemplar tiprit i în format electronic de tip memory stick.
Transmiterea documentaiei se poate face prin pot sau servicii de curierat. De asemenea
este permis i depunerea personal a documentaiei la Registratura general a Ministerului
Finanelor.
Pe plic se menioneaz “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituit prin
H.G. nr. 807/2014”.
sau
- On-line o Cerere de acord pentru finanare (CA807), însoit de documentele
justificative (C807) necesare evalurii, în format electronic.

ATENIE!
Cererile de acord pentru finanare depuse la o alt adres decât cea indicat se restituie
întreprinderilor.
Nu se iau în considerare cereri, documente, înscrisuri transmise prin e-mail, fax sau la o alt
adres decât cea specificat mai sus, precum i documente transmise de întreprinderea
solicitant sub orice form, din proprie iniiativ, în vederea completrii cererii de acord pentru
finanare.
Formularul Cererii de acord pentru finanare se regsete în Anexa 2.1 din prezentul Ghid.

ATENIE!
Completarea i depunerea on-line a Cererilor de acord pentru finanare i a documentelor
justificative la Ministerul Finanelor se realizeaz conform Ghidului utilizatorului pentru
depunerea on-line, publicat pe site-ul Ministerului Finanelor, la seciunea
https://mfinante.gov.ro/depunere-on-line1.
Formularul Cererii de acord pentru finanare se regsete la seciunea www.mfinante.gov.ro –
Investitorul Informat – Depunere on-line – Acces Depunere on-line.

1.2. Verificarea existenei i conformitii Cererii de acord pentru finanare i a


documentaiei anexate acesteia
a) Cererea de acord pentru finanare - informaiile se completeaz conform explicaiilor din
formular.
Pentru îndeplinirea condiiilor de conformitate, cererea:
- respect modelul formularului din Anexa 2.1 la prezentul Ghid,
- are toate rubricile completate cu datele solicitate,
- este datat i semnat în original sau electronic de persoana autorizat s reprezinte legal
întreprinderea
- conine informaii corelate cu informaiile din certificatul constatator, situaiile financiare, planul de
investiii, planul de afaceri, actul de identitate al persoanei autorizate s reprezinte legal
întreprinderea i Împuternicirea, dac este cazul.
- este transmis inclusiv în format electronic, în situaia în care este semnat electronic.

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 17

ATENIE!
În situaia în care reprezentantul legal al întreprinderii, conform Certificatului Constatator, nu poate
semna documentaia necesar în vederea accesrii ajutorului de stat, este permis desemnarea
unei alte persoane care s reprezinte legal întreprinderea în relaia cu Ministerul Finanelor,
cererea de acord pentru finanare fiind însoit de o împuternicire în acest sens, prezentat la
lit.e).

b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrtoare înainte de data înregistrrii cererii
de acord, fie în original, emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lâng tribunalul unde îi are
sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaii obinute de pe portalul de servicii al Oficiului
Naional al Registrului Comerului - RECOM Online.
Pentru îndeplinirea condiiilor de conformitate, certificatul constatator:
- este ataat în original, dac este emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lâng tribunalul
unde îi are sediul întreprinderea, sau în format electronic,
- este actualizat cu date valabile la data înregistrrii cererii de acord pentru finanare,
- conine cel puin urmtoarele informaii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaii
i reprezentanii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal i toate domeniile
secundare de activitate, inclusiv domeniul secundar pentru care se solicit finanare, punctele de
lucru ale întreprinderii.

c) situaii financiare anuale aprobate corespunztoare ultimului exerciiu financiar încheiat.


Obligaia prezentrii situaiilor financiare nu se aplic întreprinderilor nou-înfiinate care nu au
desfurat activitate.
Situaiile financiare anuale aprobate trebuie s conin:
- Situaia activelor, datoriilor i capitalurilor proprii – Formularul 10;
- Contul de profit i pierdere – Formularul 20;
- Date informative – Formularul 30;
- Situaia activelor imobilizate – Formularul 40;
- Dovada depunerii acestora la Agenia Naional de Administrare Fiscal.

ATENIE!
În situaia în care rentabilitatea cifrei de afaceri este mai mic decât 0 în ultimul exerciiu financiar
încheiat se vor prezenta i situaiile financiare anuale aprobate corespunztoare unuia dintre cele
dou exerciii financiare anterioare acestuia, în care rentabilitatea cifrei de afaceri este mai mare
decât 0.
Pentru îndeplinirea condiiilor de conformitate, situaiile financiare depuse i aprobate
conform prevederilor legale în vigoare sunt ataate în copie.
d) plan de afaceri - documentul din care rezult viabilitatea proiectului de investiii, eficiena
economic a întreprinderii i care prezint strategia de dezvoltare a activitii întreprinderii.

DEFINIIE:
plan de afaceri = document din care rezult eficiena economic a întreprinderii i viabilitatea
investiiei, vizând cel puin urmtoarele aspecte: descrierea afacerii, locaia realizrii investiiei,
prezentarea investiiei, sursele de finanare a investiiei, planul de investiii i fundamentarea
acestuia, analiza pieei relevante pe care întreprinderea solicit finanare, fundamentarea cifrei de
afaceri, situaia financiar actual i proiecii financiare. În document se fundamenteaz:
încadrarea investiiei în categoria investiiei iniiale, efectul stimulativ al ajutorului de stat, modul de
îndeplinire al indicatorilor cantitativi i calitativi.

Planul de afaceri este elaborat pe perioada implementrii investiiei i pe urmtorii 5 ani de


la finalizarea investiiei.

15

18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

Structura indicativ a planului de afaceri precum i elementele de baz al acestuia se


regsesc în anexa 3 la prezentul Ghid. Aceasta poate fi completat în funcie de obiectul de
activitate, caracteristicile proiectului de investiii, etc.
ATENIE!
La elaborarea planului de afaceri se vor avea în vedere urmtoarele recomandri:
x s fie concis, complet, s conin informaii de baz cu privire la activitatea întreprinderii,
x s prezinte o analiz obiectiv, bazat pe propuneri realiste,
x s includ planul de investiii prezentat conform subpct. d1),
x s conin proieciile financiare:
- pe suport tiprit în cazul depunerii la Registratura general a Ministerului Finanelor sau
format pdf în cazul depunerii on-line,
i
- în format Microsoft Excel, cu toate formulele, atât în cazul depunerii la Registratura
general a Ministerului Finanelor cât i al depunerii on-line,
x s fie structurat în conformitate cu modelul prezentat în anexa 3 la prezentul Ghid,
x s prezinte un Opis cu documentele transmise.

d1) plan de investiii - documentul inclus în planul de afaceri care cuprinde cheltuielile eligibile i
neeligibile aferente investiiei iniiale cu determinarea valorii totale a investiiei, precum i a
calendarului realizrii investiiei

DEFINIIE:
Calendarul realizrii investiiei – perioada de realizare a planului de investiii de la data
demarrii investiiei pân la data de 31 decembrie a anului în care se finalizeaz investiia.
Pentru îndeplinirea condiiilor de conformitate, planul de investiii:
- respect modelul din anexa nr. 4,
- valorile cheltuielilor eligibile, totale i pe ani, vor fi corelate cu informaiile corespunztoare din
Cererea de acord pentru finanare.

DEFINIII:
Momentul realizrii construciilor reprezint momentul la care lucrrile de construcii s-au realizat
parial sau total, au fost recepionate parial sau total i au asociate cel puin urmtoarele
documente: situaii de lucrri, factur, ordin de plat, extras de cont, proces verbal de recepie.
Momentul achiziionrii activelor reprezint momentul la care activul a fost recepionat în locaia
realizrii investiiei i sunt asociate cel puin urmtoarele documente: factur, ordin de plat, extras
de cont, proces verbal de recepie.

ATENIE!
În Planul de investiii trebuie s se specifice data estimat a demarrii investiiei care s
corespund cu cea menionat în Cererea de acord pentru finanare.

Pentru îndeplinirea condiiilor de conformitate, planul de afaceri:


- cuprinde toate informaiile,
- este datat i semnat în original sau electronic de persoana autorizat s reprezinte legal
întreprinderea,
- include planul de investiii întocmit conform modelului din Ghidul solicitantului,
- conine informaii corelate cu informaiile din Cererea de acord pentru finanare,
- este transmis inclusiv în format electronic.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 19

e) împuternicire - se întocmete în cazul în care o alt persoan decât reprezentantul legal al


întreprinderii semneaz cererea de acord pentru finanare.
Pentru îndeplinirea condiiilor de conformitate, împuternicirea:
- este semnat de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante,
- este ataat în original sau electronic în cazul depunerii on-line.

f) act de identitate al persoanei autorizate s reprezinte legal întreprinderea.


Pentru îndeplinirea condiiilor de conformitate, actul de identitate al persoanei autorizate s
reprezinte legal întreprinderea este ataat în copiesau electronic în cazul depunerii on-line.

g) opis cu documentele ataate cererii de acord pentru finanare.


Pentru îndeplinirea condiiilor de conformitate, opisul menioneaz denumirea fiecrui
document i pagina la care este îndosariat.
ATENIE!
Toate documentele transmise Ministerului Finanelor de ctre întreprindere trebuie prezentate în
limba român. În cazul documentelor depuse într-o limb strin, întreprinderea prezint aceste
documente însoite de traduceri în limba român certificate de ctre traductori autorizai.
Documentele emise de întreprinderea solicitant în original sunt datate i semnate de persoana
autorizat s reprezinte legal întreprinderea.
Conformitatea documentelor prezentate în copie este asumat de reprezentantul legal al
întreprinderii prin declaraia pe propria rspundere din cadrul cererii de acord pentru finanare.
Cerinele de mai sus sunt valabile i în situaia depunerii on-line cu meniunea c persoana
autorizat s reprezinte legal întreprinderea semneaz electronic.
Toate documentele se îndosariazã, se numeroteazã pe fiecare paginã i se opiseazã în ordinea
prevãzutã în cadrul condiiilor de conformitate a documentelor transmise în vederea evalurii
Cererii de acord pentru finanare.
Nu se iau în considerare documentele transmise de întreprindere din proprie iniiativ, în vederea
completrii cererii de acord pentru finanare.

Lista de verificare pentru condiiile de conformitate

Cererea de acord pentru


 respect formularul din anexa nr. 2.1
finanare
 are toate rubricile completate
 este datat i semnat de persoana autorizat s reprezinte legal
întreprinderea
 este eliberat cu cel mult 10 zile lucrtoare înainte de data înregistrrii
Certificatul Constatator
cererii de acord, ataat în original sau electronic
 este actualizat cu date valabile la data înregistrrii cererii de acord
 conine toate informaiile conform prevederilor art. 3 lit. a) din procedur
Situaiile financiare  sunt depuse i aprobate conform prevederilor legale în vigoare
 sunt prezentate în copie
 include planul de investiii întocmit conform modelului din Ghidul
Planul de afaceri
solicitantului
 cuprinde toate informaiile conform definiiei i instruciunilor din Ghidul
solicitantului
 prezint proieciile financiare pe perioada implementrii investiiei i 5 ani
de la finalizare
 conine informaii corelate cu informaiile din cererea de acord
 este datat i semnat de persoana autorizat s reprezinte legal
întreprinderea

17

20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

Documentele justificative
 sunt prezentate documente în vederea susinerii cifrei de afaceri
aferente planului de afaceri
 este semnat de reprezentatul legal în cazul în care o alt persoan
Împuternicirea
decât acesta semneaz cererea de acord pentru finanare,
 este ataat în original sau în format electronic
Actul de identitate al
persoanei autorizate s  este ataat în copie
semneze cererea
 are menionate denumirea fiecrui document i pagina la care este
Opisul
îndosariat

1.3. Evaluarea Cererii de acord pentru finanare i a documentelor anexate din punct de
vedere al îndeplinirii condiiilor i criteriilor de eligibilitate

a) Cererea de acord pentru finanare


Se analizeaz dac sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate:
- realizeaz o investiie iniial în România cu o valoare total de minimum 4,5 milioane lei, în unul
din domeniile de activitate eligibile,
- nu intr în categoria „întreprinderilor în dificultate”,
- nu se afl în procedur de executare silit, insolven, faliment, reorganizare judiciar, dizolvare,
închidere operaional, lichidare sau suspendare temporar a activitii,
- nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea
decizii au fost emise acestea au fost executate,
- nu a beneficiat de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale
în cadrul aceluiai proiect unic de investiii,
- nu a efectuat o relocare ctre unitatea în care urmeaz s aib loc investiia iniial pentru care
se solicit ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrrii cererii de acord pentru finanare i, la
momentul înregistrrii cererii ofer un angajament c nu va face acest lucru pentru o perioad de
pân la 2 ani dup finalizarea investiiei iniiale pentru care se solicit ajutorul,
- nu aparine unor acionari care dein/au deinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrrii cererii de
acord pentru finanare o alt întreprindere înregistrat conform Legii societilor nr. 31/1990, care
desfoar sau a desfurat activitatea pentru care solicit finanare, în cazul întreprinderilor nou-
înfiinate,
- nu este rezident din punct de vedere fiscal în jurisdiciile care figureaz în lista Uniunii Europene
a jurisdiciilor necooperante, sau se supune legislaiei fiscale a acestora;
- nu este controlat, direct sau indirect, de acionarii din jurisdiciile care figureaz în lista Uniunii
Europene a jurisdiciilor necooperante, analiza mergând pân la nivelul beneficiarului real, aa
cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
- nu controleaz, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdiciile care
figureaz pe lista Uniunii Europene a jurisdiciilor necooperante;
- nu exercit dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdiciile care figureaz
pe lista Uniunii Europene a jurisdiciilor necooperante.
b) Certificatul Constatator
Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verific dac întreprinderea:
- este înregistrat potrivit Legii societilor nr. 31/1990,
- are capital social subscris vrsat în valoare de minimum 100.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-
înfiinate,
- realizeaz o investiie iniial în România, în unul din domeniile de activitate eligibile, activitatea
pentru care solicit finanare fiind declarat la Oficiul Registrului Comerului,
- nu se afl în procedur de insolven, faliment, reorganizare judiciar, dizolvare, închidere
operaional, lichidare sau suspendare temporar a activitii.
18

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 21

c) Situaiile financiare
Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verific dac întreprinderea:
- are rentabilitatea cifrei de afaceri > 0 în unul din ultimele 3 exerciii financiare încheiate, în cazul
întreprinderilor în activitate (= 100 x Profit net / Cifra de afaceri),
- are capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în
activitate (se preia din Situaiile financiare – Formularul 10),
- are capital social subscris vrsat în valoare de minimum 100.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-
înfiinate (se preia din Situaiile financiare – Formularul 10 dac este cazul, sau din Certificatul
constatator emis de Oficiul Registrului Comerului).
d) Planul de afaceri
Criteriile de eligibilitate pe care trebuie s le îndeplineasc planul de afaceri se regsesc
detaliate în Anexa 3 la prezentul Ghid.
d1) Planul de investiii
Pentru îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, se verific dac întreprinderea realizeaz o
investiie iniial cu o valoare total de minimum 4,5 milioane lei.

2. Rezultatele evalurii Cererii de acord pentru finanare


În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanare, Ministerul Finanelor
transmite întreprinderilor, dup caz:
a) acord pentru finanare,
b) solicitare de informaii i/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru
finanare,
c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanare.

ATENIE!
Ministerul Finanelor verific i evalueaz din punct de vedere al:
- existenei i conformitii
- condiiilor i criteriilor de eligibilitate
Cererea de acord pentru finanare i documentele anexate acesteia sunt evaluate în termen de 60
de zile lucrtoare de la data înregistrrii acesteia la Ministerul Finanelor.

3. În ce condiii se emite Acordul pentru finanare?

În vederea obinerii acordului pentru finanare, întreprinderea solicitant trebuie s prezinte


toate documentele menionate în evaluarea Cererii de acord pentru finanare i s îndeplineasc
condiiile de conformitate i criteriile de eligibilitate prevzute de schema de ajutor de stat.
Ministerul Finanelor verific i evalueaz cererea de acord pentru finanare însoit de
documentele justificative prevzute la pct. 1.2 din prezentul Ghid, în termen de 60 de zile
lucrtoare de la data înregistrrii acesteia la Ministerul Finanelor.

ATENIE!
Ministerul Finanelor emite proiectul de Acord pentru finanare în termen de maximum 60 de zile
lucrtoare de la data la care întreaga documentaie este considerat complet în vederea
verificrii i aprobrii.

19

22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

4. În ce condiii se solicit completarea cererii de acord pentru finanare?

În cazul în care:
- documentele nu respect condiiile de conformitate,
- exist neconcordane în informaiile furnizate,
- se constat necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluionrii cererii,
Unitatea de implementare transmite o solicitare de informaii i/sau documente pentru completarea
cererii de acord pentru finanare.

ATENIE!
Întreprinderea solicitant transmite completarea documentaiei în termen de maximum 15 zile
lucrtoare de la primirea solicitrii de informaii i/sau documente pentru completarea cererii de
acord pentru finanare.
În cazul în care documentele transmise pentru completarea Cererii de acord pentru finanare
necesit informaii suplimentare, termenul de analiz a Cererii de acord pentru finanare este de
60 zile lucrtoare de la data completrii acesteia. Circuitul de analiz a cererii se va relua pân la
data la care cererea este considerat complet.
Ministerul Finanelor finalizeaz procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanare în termen
de maximum 60 de zile lucrtoare de la data la care întreaga documentaie este considerat
complet în sensul prevederilor H.G. nr. 807/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.

ATENIE!
Nu se iau în considerare documentele transmise de întreprindere din proprie iniiativ, în vederea
completrii documentaiei aferente cererii de acord pentru finanare.

5. În ce condiii se emite scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanare?


Emiterea scrisorii de respingere a cererii de acord pentru finanare se realizeaz în
urmtoarele situaii:
x Cererea de acord pentru finanare nu este însoit de urmtoarele documente:
a) certificat constatator, eliberat cu cel mult 10 zile lucrtoare înainte de data înregistrrii cererii de
acord, fie în original, emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lâng tribunalul unde îi are
sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaii obinute de pe portalul de servicii al Oficiului
Naional al Registrului Comerului - RECOM Online, în care s se menioneze cel puin
urmtoarele: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaii i reprezentanii legali ai
întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate, inclusiv
domeniul secundar pentru care se solicit finanare, precum i punctele de lucru ale întreprinderii;
b) situaii financiare anuale aprobate corespunztoare ultimului exerciiu financiar încheiat i, dup
caz, ale exerciiului financiar din ultimele 3 exerciii financiare încheiate, în care rentabilitatea cifrei
de afaceri este mai mare decât 0;
c) planul de afaceri din care s rezulte viabilitatea investiiei iniiale i eficiena economic a
întreprinderii;
d) împuternicire semnat de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o alt
persoan decât acesta semneaz cererea de acord pentru finanare;
e) act de identitate al persoanei autorizate s reprezinte legal întreprinderea;
f) opis cu documentele transmise.

x Nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate ale investiiei:


a) s fie considerate investiii iniiale, respectiv investiii iniiale în favoarea unei noi activiti
economice în cazul întreprinderilor mari care realizeaz investiii în Regiunea Bucureti – Ilfov;
b) s aib o valoare total, fr T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei;
20

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 23

c) s-i demonstreze eficiena economic i viabilitatea pe perioada implementrii investiiei i 5


ani de la data finalizrii acesteia conform planului de afaceri;
d) s demonstreze îndeplinirea efectului stimulativ al ajutorului de stat;
e) s îndeplineasc indicatorii cantitativi i calitativi;
f) s genereze contribuii la dezvoltarea regional, prin plata de taxe i impozite la bugetul
consolidat al statului i la bugetele locale, pentru perioada implementrii investiiei i 5 ani de la
data finalizrii acesteia;
g) s genereze un efect multiplicator cuantificabil în economie prin antrenarea i a altor investiii
conexe i dezvoltarea furnizorilor locali de produse i servicii.

x Nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate ale întreprinderii:

a) sunt înregistrate potrivit Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu


modificrile i completrile ulterioare;
b) realizeaz o investiie iniial în România, în unul din domeniile de
activitate eligibile;
c) nu intr în categoria „întreprinderilor în dificultate”;
d) nu se afl în procedur de executare silit, insolven, faliment,
reorganizare judiciar, dizolvare, închidere operaional, lichidare sau
suspendare temporar a activitii;
e) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în
Generale
cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate,
conform prevederilor legale în vigoare;
f) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile
de natura costurilor salariale în cadrul aceluiai proiect unic de investiii;
g) nu au efectuat o relocare ctre unitatea în care urmeaz s aib loc
investiia iniial pentru care se solicit ajutorul în ultimii 2 ani anteriori
înregistrrii cererii de acord pentru finanare i, la momentul înregistrrii
cererii ofer un angajament c nu vor face acest lucru pentru o perioad
de pân la 2 ani dup finalizarea investiiei iniiale pentru care se solicit
ajutorul.
Suplimentar pentru h) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decât zero în unul din
întreprinderile în ultimele 3 exerciii financiare încheiate
activitate i) au capitaluri proprii pozitive în ultimul exerciiu financiar încheiat
j) au capital social subscris vrsat în valoare de minimum 100.000 lei;
Suplimentar pentru k) nu aparin unor acionari care dein sau au deinut în ultimii doi ani
întreprinderile nou- anterior înregistrrii cererii de acord pentru finanare o alt întreprindere
înfiinate înregistrat conform Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, care desfoar sau a desfurat
activitatea pentru care solicit finanare.
l) nu sunt rezidente din punct de vedere fiscal în jurisdiciile care figureaz
Suplimentar prevzute în lista Uniunii Europene a jurisdiciilor necooperante, sau se supun
de Recomandarea legislaiei fiscale a acestora;
(UE) 2020/1039 a m) nu sunt controlate, direct sau indirect, de acionari din jurisdiciile care
Comisiei din 14 iulie figureaz în lista Uniunii Europene a jurisdiciilor necooperante, analiza
20202, atât pentru mergând pân la nivelul beneficiarului real, aa cum este definit la art. 3
întreprinderile în punctul 6 din Directiva 849/2015;
activitate cât i pentru n) nu controleaz, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente
cele nou-înfiinate proprii în jurisdiciile care figureaz pe lista Uniunii Europene a jurisdiciilor
necooperante;

2Directiva (UE) nr. 849/2015 a Parlamentului European i a Consiliuilui privind prevenirea utilizrii sistemului financiar în scopul
splrii banilor sau finanrii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 a Parlamentului European i al
Consiliului i de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului i a Directivei 2006/70/CE a Comisiei.
21

24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

o) nu exercit dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în


jurisdiciile care figureaz pe lista Uniunii Europene a jurisdiciilor
necooperante.

x Întreprinderea nu respect termenul de maximum 15 zile lucrtoare de la data primirii


solicitrii de informaii i/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru
finanare

ATENIE!
Toate documentele emise de Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat (acordul
pentru finanare, solicitarea de informaii i/sau documente pentru completarea cererii de acord
pentru finanare, scrisoarea de respingere a cererii de acord pentru finanare, comunicarea privind
proiectul de acord pentru finanare) se transmit prin pot cu confirmare de primire i/sau prin
mijloace electronice.

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 25

CAPITOLUL III – DEMARAREA INVESTIIEI

DEFINIIE:
Demararea investiiei - fie demararea lucrrilor de construcie aferente investiiei, fie primul
angajament cu caracter juridic obligatoriu de comand pentru echipamente sau oricare alt
angajament prin care investiia devine ireversibil, în funcie de care are loc primul.

Cumprarea de terenuri i lucrrile pregtitoare, cum ar fi obinerea permiselor i realizarea


studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrrilor.
Demararea lucrrilor de construcie reprezint încheierea contractului, comenzii ferme de
executare a lucrrilor de construcii.

ATENIE!
Întreprinderile au obligaia demarrii investiiei pentru care au solicitat finanare în termen de 6 luni
de la data emiterii acordului pentru finanare, cu respectarea calendarului asumat în documentaia
anexat cererii.
Întreprinderea poate demara investiia dupa inregistrarea la Registratura general a Ministerului
Finanelor a Cererii de acord pentru finanare, dar pe riscul su. Demararea investiiei dup
inregistrarea Cererii de acord pentru finanare nu oblig Ministerul Finanelor la emiterea unui
Acord pentru finanare.
Întreprinderea are obligaia s transmit Ministerului Finanelor date i informaii privind demararea
investiiei i s anexeze, în copie legalizat, primul contract sau comand ferm de executare a
lucrrilor de construcii sau achiziie echipamente.

ATENIE!
Ministerul Finanelor are dreptul de a verifica permanent îndeplinirea condiiilor de eligibilitate ale
întreprinderii, respectiv ale proiectului de investiii pe întreaga perioad de implementare a planului
de investiii.

23

26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

CAPITOLUL IV - MENINEREA INVESTIIEI

Întreprinderea are obligaia de a menine în stare de funcionare investiia iniial realizat,


pentru o perioad de cel puin 5 ani de la data finalizrii acesteia.
Pân la data de 1 iulie a anului urmtor finalizrii investiiei, respectiv a realizrii ultimei pli
a ajutorului de stat aprobat, dup caz, întreprinderea va prezenta Ministerului Finanelor un raport
auditat de o întreprindere autorizat, care nu are calitatea de persoan afiliat cu întreprinderea
beneficiar de ajutor de stat, care va certifica faptul c în urma implementrii investiiei
întreprinderea realizeaz activitatea care a fost finanat prin proiect.
Raportul auditat de o întreprindere autorizat trebuie s cuprind urmtoarele:
1. date generale de identificare a întreprinderii – datele vor fi corelate cu cu informaiile din
Certificatul constatator, Situaiile financiare;
2. contextul general al proiectului de investiii – descrierea obiectivelor generale i specifice ale
proiectului de investiii;
3. realizarea planului de investiii – prezentarea planului de investiii care a stat la baza emiterii
Acordului pentru finanare i a planului de investiii aa cum s-a realizat;
4. contribuia proiectului la dezvoltarea regional – prezentarea i fundamentarea nivelului
contribuiilor la bugetul general consolidat al statului;
5. documente justificative care atest realizarea planului de investiii cum ar fi: Registrul inventar i
Centralizatorul mijloacelor fixe aferente activelor (eligibile i neeligibile) din planul de investiii.
6. demonstrarea faptului c în urma implementrii investiiei întreprinderea realizeaz activitatea
care a fost finanat prin proiect.
ATENIE!
Întreprinderea trebuie s prezinte i s fundamenteze cel puin urmtoarele elemente:
- planul de investiii realizat,
- categoriile de produse/servicii realizate ca urmare a implementrii proiectului de investiii,
- numrul de noi locuri de munc create ca urmare a implementrii proiectului de investiii,
- cifra de afaceri realizat ca urmare a implementrii proiectului de investiii,
- contribuia proiectului la dezvoltarea regional prin plata de impozite i taxe la bugetul general
consolidat al statului,
- modalitatea de îndeplinire a altor condiii specifice prevzute în Acordul pentru finanare emis.

ATENIE!
Având în vedere obligaia meninerii investiiei iniiale pe o perioad de cel puin 5 ani de la data
finalizrii acesteia, , Ministerul Finanelor va realiza anual verificarea la faa locului în vederea
stabilirii îndeplinirii acestei condiii.
Întreprinderea va fi întiinat de ctre Ministerul Finanelor cu privire la perioada efecturii
verificrii. Întreprinderea are obligaia de a permite accesul reprezentanilor Ministerului Finanelor
la locul de desfurare a investiiei i de a pune la dispoziia acestora toate documentele necesare
verificrii meninerii investiiei.
În perioada instituirii unor msuri în domeniul sntii publice privind situaii de risc epidemiologic
i biologic
Ministerul Finanelor nu realizeaz verificri la faa locului.

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 27

CAPITOLUL V - MODIFICAREA PLANULUI DE INVESTIII


I A ACORDULUI PENTRU
FINANARE

ATENIE!
Întreprinderile solicitante sunt obligate s finalizeze investiia pentru care au solicitat finanare
conform calendarului realizrii investiiei, care a stat la baza emiterii acordului pentru finanare.

DEFINIIE
Calendarul realizrii investiiei – perioada de realizare a planului de investiii de la data
demarrii investiiei pân la data de 31 decembrie a anului în care se finalizeaz investiia

ATENIE!
Modificri ale calendarului realizrii investiiei reprezint realocrii de valori aferente cheltuielilor
eligibile i ajutorului de stat determinate de necesitatea prelungirii perioadei de implementare a
proiectului, fr a depi valoarea maxim a ajutorului de stat total aprobat.
În cazul în care investiia înregistreaz modificri ale calendarului realizrii investiei,
întreprinderea are obligaia de a solicita Ministerului Finanelor aprobarea acestor modificri, pe
parcursul implementrii investiiei iniiale, în termen de 30 zile de când a luat la cunotin de
respectiva modificare, anexând o fundamentare în acest sens i urmtoarele documente
justificative:
a) certificat constatator, eliberat cu cel mult 10 zile lucrtoare înainte de data înregistrrii
solicitrii, fie în original, emis de Oficiul Registrului Comerului de pe lâng tribunalul unde îi are
sediul întreprinderea, fie electronic, cu informaii obinute de pe portalul de servicii al Oficiului
Naional al Registrului Comerului - RECOM Online, în care s se menioneze cel puin
urmtoarele: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaii i reprezentanii legali ai
întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate, inclusiv
domeniul secundar pentru care se solicit finanare, precum i punctele de lucru ale întreprinderii;
b) situaii financiare anuale aprobate corespunztoare ultimului exerciiu financiar încheiat, în
copie, dup caz;
c) Situaia comparativ a planului de investiii iniial cu planul de investiii modificat i planul
de investiii modificat propus spre aprobare;

ATENIE!
Întreprinderea trebuie s prezinte Situaia comparativ a planului de investiii iniial cu planul
de investiii modificat, conform modelului prezentat în Anexa 5 la prezentul Ghid, cu precizarea
în mod distinct a cheltuielilor eligibile i neeligibile aferente perioadei de implementare, aa cum
erau prevzute în documentaia care a stat la baza emiterii Acordului pentru finanare în raport cu
cheltuielile eligibile i neeligibile aa cum se regsesc în noul calendar de realizare a investiiei.
d) planul de afaceri în cazul în care modificarea propus impacteaz parametrii economici ai
proiectului de investiii, cu prezentarea elementelor ce se modific în urma modificrii calendarului;
ATENIE!
Planul de afaceri va cuprinde cel puin urmtoarele subcapitole:
- Justificarea necesitii modificrii calendarului realizrii investiiei,
- Analiza economico-financiar a proiectului de investiii,
- Indicatori cantitativi,
- Indicatorul calitativ Contribuia întreprinderii la creterea economic i dezvoltarea regional.

25

28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

e) împuternicire semnat de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care


o alt persoan decât acesta semneaz solicitarea de modificare a planului de investiii;
f) act de identitate al persoanei autorizate s reprezinte legal întreprinderea, în copie;
g) opis cu documentele transmise.
ATENIE!
În cuprinsul documentului de fundamentare i susinere a elementelor ce determin modificarea
calendarului realizrii investiiei se prezint i se argumenteaz:
- situaia existent în momentul solicitrii modificrii,
- principalii factori care au determinat solicitarea aprobrii modificrilor aprute în derularea
planului de investiii,
- modificrile survenite în derularea planului de investiii.

În cazul în care:
- exist neconcordane în informaiile furnizate,
- se constat necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluionrii solicitrii,
Ministerul Finanelor transmite o solicitare de informaii i/sau documente pentru completarea
solicitrii modificrii planului de investiii.

ATENIE!
Întreprinderea transmite completarea documentaiei în termen de maximum 10 zile lucrtoare de
la primirea solicitrii de informaii.

ATENIE!
În situaia în care se constat c investiia îndeplinete în continuare toate condiiile prevzute
de prezenta schem, inclusiv respectarea încadrrii în bugetele anuale ale schemei, acordul
pentru finanare se modific corespunztor.
În situaia în care se constat c investiia nu mai îndeplinete condiiile prevzute de prezenta
schem acordul pentru finanare se revoc.

ATENIE!
În cazul în care calendarul realizrii investiiei înregistreaz modificri i întreprinderea nu
solicit Ministerului Finanelor aprobarea acestor modificri în termen de 30 zile de când a luat la
cunotin de respectiva modificare, anexând o fundamentare în acest sens, Acordul pentru
finanare se revoc.

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 29

CAPITOLUL VI - REVOCAREA ACORDULUI PENTRU FINANARE

Ministerul Finanelor aplic msurile privind revocarea acordului pentru finanare în situaia în
care:
a) întreprinderea nu a demarat investiia în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru
finanare, cu respectarea calendarului asumat în documentaia anexat cererii;
b) întreprinderea nu respect condiia privind meninerea investiiei iniiale pentru o perioad de cel
puin 5 ani de la data finalizrii acesteia;

ATENIE!
În cazul în care, pe perioada minim obligatorie de meninere de 5 ani, se constat uzura fizic
sau moral a activelor aferente investiiei iniiale realizate, este permis înlocuirea acestora, în
vederea asigurrii continuitii activitii finanate, cu informarea Ministerului Finanelor.
Informarea transmis ctre Ministerul Finanelor trebuie s cuprind cel puin urmtoarele
elemente:
- fundamentarea deciziei de înlocuire din care s rezulte c activul/activele ce urmeaz a fi
înlocuite sunt uzate fizic sau moral,
- denumirea activelor ce vor fi înlocuite,
- denumirea activelor ce vor înlocui activele uzate fizic sau moral,
- scurt descriere a activelor ce vor înlocui activele uzate fizic sau moral, cu plasarea în cadrul
fluxului tehnologic.

c) întreprinderea nu prezint pân la data de 1 iulie a anului urmtor finalizrii investiiei, respectiv
a realizrii ultimei pli a ajutorului de stat aprobat, dup caz, Ministerului Finanelor, un raport
auditat de o întreprindere autorizat, care va certifica faptul c în urma implementrii investiiei
întreprinderea realizeaz activitatea care a fost finanat prin proiect;
d) întreprinderea solicitant nu finalizeaz investiia pentru care a solicitat finanare conform
calendarului realizrii investiiei;
e) întreprinderea nu solicit Ministerului Finanelor aprobarea modificrii calendarului realizrii
investiiei în cuprinsul planului de investiii, în termen de 30 zile de când a luat la cunotin de
respectiva modificare;
f) investiia nu mai îndeplinete condiiile prevzute de prezenta schem, în cazul modificrii
calendarului realizrii investiiei în cuprinsul planului de investiii;
g) valoarea total a investiiei fr T.V.A., scade sub pragul de minimum 4,5 milioane lei, respectiv
echivalentul a aproximativ 1 milion euro;
h) întreprinderea a efectuat o relocare ctre unitatea în care urmeaz s aib loc investiia iniial
pentru care se solicit ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrrii cererii de acord pentru finanare
i, nu a respectat angajamentul de a nu face acest lucru pentru o perioad de pân la 2 ani dup
finalizarea investiiei iniiale pentru care s-a solicitat ajutorul;
i) întreprinderea nu realizeaz condiiile prevzute în acordul pentru finanare pentru care se
specific revocarea acestuia;
j) întreprinderea informeaz Ministerul Finanelor c este în imposibilitatea realizrii investiiei sau
solicit revocarea acordului pentru finanare;
k) Ministerul Finanelor constat, ulterior emiterii acordului pentru finanare, c investiia a demarat
anterior depunerii cererii de acord pentru finanare;
l) întreprinderea nu face dovada existenei sursei de finanare în termen de 6 luni de la emiterea
acordului pentru finanare;

27

30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

ATENIE!
Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru
finanare în vederea demonstrrii existenei sursei de finanare certe trebuie corelate cu
informaiile prezentate în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru
finanare.
Nu se accept documente justificative corespunztoare altui tip de surs de finanare decât
cea menionat în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului pentru finanare.
Sumele din documentele justificative, ce se vor prezenta pentru fiecare surs de finanare,
trebuie s fie cel puin la nivelul celor prezentate în Planul de afaceri ce a stat la baza
emiterii Acordului pentru finanare.

m) întreprinderea nu demonstreaz existena unui drept real asupra locaiei realizrii investiiei, în
termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanare.

ATENIE!
Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru
finanare în vederea demonstrrii existenei unui drept real (proprietate, închiriere,
concesiune/cesiune etc.) asupra locaiei realizrii investiiei trebuie corelate cu informaiile
prezentate în cererea de acord pentru finanare i în planul de afaceri.
Nu se accept documente justificative corespunztoare altei locaii decât cea menionat în
cererea de acord pentru finanare i în planul de afaceri care a stat la baza emiterii
acordului pentru finanare.
În situaiile enumerate mai sus, Ministerul Finanelor transmite întreprinderii o scrisoare de
revocare a acordului pentru finanare.

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 31

CAPITOLUL VII - RECUPERAREA AJUTORULUI DE STAT

Ajutorul de stat pltit se recupereaz proporional cu gradul de nerealizare în


urmtoarele situaii:
- întreprinderea nu realizeaz contribuia la dezvoltarea regional într-un cuantum echivalent cu
ajutorul de stat pltit în total;
ATENIE!
În condiiile în care, ulterior emiterii acordului pentru finanare, intervin modificri ale legislaiei
generale care reglementeaz cadrul de organizare i funcionare a societilor, la sfâritul
perioadei de meninere a investiiei, valoarea contribuiei la dezvoltarea regional prevzut în
documentaia anexat cererii de acord pentru finanare se recalculeaz în raport de aceste
modificri.

- întreprinderea nu îndeplinete alte condiii prevzute la rubrica meniuni speciale în acordul


pentru finanare.
ATENIE!
În cazul în care sunt prevzute mai multe condiii în acordul pentru finanare, valoarea ajutorului
de stat pltit ce se recupereaz se calculeaz conform urmtorului mecanism:
a) se calculeaz gradul de îndeplinire a fiecrei condiii prin raportarea valorii indicatorului realizat
la valoarea indicatorului menionat în acordul pentru finanare sau în planul de afaceri, dup caz,
b) se calculeaz media aritmetic a gradelor de îndeplinire a tuturor condiiilor,
c) procentul calculat conform lit. b) se aplic valorii ajutorului de stat pltit,
d) diferena între valoarea ajutorului de stat pltit i valoarea calculat conform lit. c) reprezint
valoarea ajutorului de stat de recuperat.

Ajutorul de stat pltit se recupereaz total în urmtoarele situaii:


a) întreprinderea nu respect condiia privind meninerea în stare de funcionare a investiiei
iniiale pentru o perioad de cel puin 5 ani de la data finalizrii acesteia,
b) întreprinderea nu prezint Ministerului Finanelor, pân la data de 1 iulie a anului urmtor
finalizrii investiiei, respectiv a realizrii ultimei pli a ajutorului de stat aprobat, un raport auditat
de o întreprindere autorizat, care va certifica faptul c în urma implementrii investiiei
întreprinderea realizeaz activitatea care a fost finanat prin proiect,
c) întreprinderea solicitant nu finalizeaz investiia pentru care a solicitat finanare conform
calendarului realizrii investiiei;
d) întreprinderea nu solicit Ministerului Finanelor aprobarea modificrii calendarului
realizrii investiiei în cuprinsul planului de investiii, în termen de 30 zile de când a luat la
cunotin de respectiva modificare;
e) investiia nu mai îndeplinete condiiile prevzute de prezenta schem, în cazul modificrii
calendarului realizrii investiiei în cuprinsul planului de investiii;
f) valoarea total a investiiei fr T.V.A., scade sub pragul de minimum 4,5 milioane lei,
respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro;
g) întreprinderea a efectuat o relocare ctre unitatea în care urmeaz s aib loc investiia
iniial pentru care se solicit ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrrii cererii de acord pentru
finanare i, nu au respectat angajamentul de a nu face acest lucru pentru o perioad de pân la 2
ani dup finalizarea investiiei iniiale pentru care s-a solicitat ajutorul;
h) întreprinderea nu a realizat condiiile prevzute în acordul pentru finanare pentru care se
specific revocarea acestuia;

29

32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

i) întreprinderea informeaz Ministerul Finanelor c este în imposibilitatea realizrii investiiei


sau solicit revocarea acordului pentru finanare;
j) Ministerul Finanelor constat, ulterior emiterii acordului pentru finanare, c investiia a
demarat anterior depunerii cererii de acord pentru finanare.

ATENIE!
În conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/2014, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 20/2015, furnizorul de ajutor de stat (Ministerul Finanelor)
realizeaz controale la faa locului la operatorii economici beneficiari, verific respectarea
condiiilor de acordare a ajutoarelor de stat i dispune msurile ce se impun în situaia în care
aceste condiii nu au fost respectate, respectiv emite decizii prin care dispune recuperarea
ajutoarelor de stat acordate, aceste decizii având caracter de titlu executoriu.
Ajutorul de stat care trebuie recuperat include i dobânda aferent, datorat de la data plii pân
la data recuperrii.
Mecanismul de stabilire a dobânzii este prevzut de Regulamentul CE nr. 794/2004 de punere în
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art.
93 din Tratatul CE.
Conform prevederilor regulamentului, Comisia European public ratele dobânzii aplicabile
recuperrii ajutoarelor de stat, în vigoare i anterioare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i, cu
titlu de informare, pe internet.
Rata dobânzii aplicabile recuperrii ajutoarelor de stat pentru România este publicat pe pagina
web a Consiliului Concurenei www.ajutordestat.ro, la Seciunea “Dobânda de referin”.
Dobânda se calculeaz de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziia beneficiarului,
pân la data recuperrii efective, fiind aplicabil principiul capitalizrii.
Decizia de recuperare se transmite operatorului economic beneficiar i spre aplicare organelor
fiscale competente în administrarea beneficiarilor de ajutor de stat.

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 33

CAPITOLUL VIII – RESTITUIREA SUMELOR ÎNCASATE NECUVENIT


Întreprinderile au obligaia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanelor
în contul 50.70 „Disponibil din subvenii i transferuri”.
ATENIE!
În situaia în care se constat existena unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaia de a
informa de îndat Ministerul Finanelor în vederea restituirii acesteia.
Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizeaz în conturile de cheltuieli bugetare din
care au fost încasate, dac sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv in contul
prevzut la art. 8 alin. (1) din Ordonana de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind
reglementarea unor msuri financiare în domeniul bugetar, aprobat cu modificri prin Legea nr.
275/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, dac sumele se restituie în anii urmtori anului
în care au fost încasate.
Pentru sumele necuvenite încasate de ctre întreprinderi, Ministerul Finanelor percepe
dobânzi i penaliti aferente, datorate de la data încasrii pân la data restituirii, conform Legii nr.
207/2015 privind Codul de producedur fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.

31

34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

Anexa 1

Nr. Cod
Denumire cod CAEN
crt. CAEN
SECIUNEA A - AGRICULTUR , SILVICULTUR I PESCUIT
1 01 Agricultur, vântoare i servicii anexe
2 02 Silvicultur i exploatare forestier
3 03 Pescuitul i acvacultura
SECIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIV
4 05 Extracia crbunelui superior i inferior
5 06 Extracia petrolului brut i a gazelor naturale
6 0892 Extracia i aglomerarea turbei
7 091 Activiti de servicii anexe extraciei petrolului brut i gazelor naturale
SECIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCR TOARE
8 102 Prelucrarea i conservarea petelui, crustaceelor i molutelor
9 1101 Distilarea, rafinarea i mixarea buturilor alcoolice
10 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
11 1103 Fabricarea cidrului i a altor vinuri din fructe
12 1104 Fabricarea altor buturi nedistilate, obinute prin fermentare
13 1105 Fabricarea berii
14 1106 Fabricarea malului
15 12 Fabricarea produselor din tutun
16 131 Pregtirea fibrelor i filarea fibrelor textile
17 19 Fabricarea produselor de cocserie i a produselor obinute din prelucrarea ieiului
18 2014 Fabricarea altor produse chimice organice de baz
19 2051 Fabricarea explozivelor
20 206 Fabricarea fibrelor sintetice i artificiale
21 24 Industria metalurgic
22 254 Fabricarea armamentului i muniiei
23 2591 Fabricarea de recipiente, containere i alte produse similare din oel
24 301 Construcia de nave i brci
25 304 Fabricarea vehiculelor militare de lupt
26 33 Repararea, întreinerea i instalarea mainilor i echipamentelor
SECIUNEA D - PRODUCIA I FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRIC I TERMIC , GAZE,
AP CALD I AER CONDIIONAT
Producia i furnizarea de energie electric i termic, gaze, ap cald i aer
27 35
condiionat
SECIUNEA G - COMER CU RIDICATA I CU AM NUNTUL; REPARAREA
AUTOVEHICULELOR I MOTOCICLETELOR
Comer cu ridicata i cu amnuntul, întreinerea i repararea autovehiculelor i a
28 45
motocicletelor
29 46 Comer cu ridicata cu excepia comerului cu autovehicule i motociclete
30 47 Comer cu amnuntul, cu excepia autovehiculelor i motocicletelor
SECIUNEA H - TRANSPORT I DEPOZITARE
32

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 35

Nr. Cod
Denumire cod CAEN
crt. CAEN
31 49 Transporturi terestre i transporturi prin conducte
32 50 Transporturi pe ap
33 51 Transporturi aeriene
34 522 Activiti anexe pentru transporturi
SECIUNEA J - INFORMAII I COMUNICAII
35 60 Activiti de difuzare i transmitere de programe
36 61 Telecomunicaii
SECIUNEA K - INTERMEDIERI FINANCIARE I ASIGUR RI
37 64 Intermedieri financiare, cu excepia activitilor de asigurri i ale fondurilor de pensii
Activiti de asigurri, reasigurri i ale fondurilor de pensii (cu excepia celor din
38 65
sistemul public de asigurri sociale)
39 66 Activiti auxiliare intermedierilor financiare, activiti de asigurare i fonduri de pensii
SECIUNEA L - TRANZACII IMOBILIARE
40 68 Tranzacii imobiliare
SECIUNEA N - ACTIVIT I DE SERVICII ADMINISTRATIVE I ACTIVIT I DE SERVICII
SUPORT
41 77 Activiti de închiriere i leasing
42 78 Activiti de servicii privind fora de munc
SECIUNEA O - ADMINISTRAIE PUBLIC I AP RARE; ASIGUR RI SOCIALE DIN SISTEMUL
PUBLIC
43 84 Administraie public i aprare; asigurri sociale din sistemul public
SECIUNEA R - ACTIVIT I DE SPECTACOLE, CULTURALE I RECREATIVE
44 92 Activiti de jocuri de noroc i pariuri
45 93 Activiti sportive, recreative i distractive
SECIUNEA S - ALTE ACTIVIT I DE SERVICII
46 94 Activiti asociative diverse
SECIUNEA T - ACTIVIT I ALE GOSPOD RIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE
PERSONAL CASNIC; ACTIVIT I ALE GOSPOD RIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE
BUNURI I SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
47 97 Activiti ale gospodriilor private în calitate de angajator de personal casnic
Activiti ale gospodriilor private de producere de bunuri i servicii destinate
48 98
consumului propriu
SECIUNEA U - ACTIVIT I ALE ORGANIZAIILOR I ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
49 99 Activiti ale organizaiilor i organismelor extrateritoriale

33

36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

Anexa 2.1
Data înregistrrii __________________
Numrul înregistrrii _______________

CERERE DE ACORD PENTRU FINANARE

Subscrisa ___________________, având datele de identificare menionate la punctul I,


reprezentat legal prin domnul/doamna ________________, având calitatea de
_______________, solicit finanarea în condiiile prevederilor schemei având ca obiectiv
stimularea investiiilor cu impact major în economie, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr.
807/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
I. Prezentarea întreprinderii
Denumirea întreprinderii: __________________________________________
Data înregistrrii întreprinderii: _____________________________________
Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerului: _____________________
Codul de identificare fiscal: ________________________________________
Adresa: _____________________, Cod potal: __________________________
Telefon: _____________________, Fax: ________________________________
E-mail: _________________________________________________________
Forma juridic: ___________________________________________________
Capitalul social: _______________________________________ lei, deinut de:
- persoane fizice: _______________________________________________%;
- IMM3: ___________________________________________________%
- întreprinderi mari4: _______________________________________%.
Obiectul principal de activitate: _____________________________________
Cod CAEN: ______________________________________________________
Obiectul secundar de activitate5: _____________________________________
Cod CAEN: ______________________________________________________
II. Prezentarea situaiei actuale a întreprinderii
a) Date din situaiile financiare anuale aprobate, corespunztoare ultimului exerciiu financiar
încheiat, dup caz:
- numrul mediu de salariai:__________
- cifra de afaceri: __________________________________________________ lei
- valoare active totale6:_____________________________________________ lei
- profit net: _______________________________________________________lei
- rentabilitatea cifrei de afaceri7: ______________________________________ lei
- capitaluri proprii8: ________________________________________________ lei
..........................................................................................................................................................
b) Date din situaiile financiare anuale aprobate, corespunztoare exerciiului financiar
încheiat (unul din ultimele 3 exerciii financiare încheiate) în care rentabilitatea cifrei de afaceri este
mai mare decât 0, dup caz:

3
Întreprinderea care se încadreaz în definiia prevzut la anexa nr. 1 la Regulament
4
Întreprinderea care nu se încadreaz în definiia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament
5 Se completeaz dac finanarea se solicit pentru obiectul secundar de activitate.
6 Prin active totale se înelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.
7 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri)
8 Elementul „Capitaluri proprii” din Bilan

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 37

- cifra de afaceri: _________________________________________________ lei


- profit net: ______________________________________________________lei
- rentabilitatea cifrei de afaceri9: _____________________________________ lei
III. Prezentarea succint a investiiei realizate în cadrul schemei:
- denumirea proiectului:
..........................................................................................................................................................
- obiectivul investiiei:
..........................................................................................................................................................
- încadrarea investiiei în categoria investiiei iniiale:
înfiinarea unei uniti noi,
extinderea capacitii unitii,
diversificarea produciei unitii,
schimbarea fundamental în procesul general de producie din cadrul unitii
sau
- încadrarea investiiei în categoria investiiei iniiale în favoarea unei noi activiti economice:
înfiinarea unei uniti noi,
diversificarea activitii unitii;
- valoarea investiiei: ........................ lei,
- locaia realizrii investiiei: ....................................................................................;
- locaiile realizrii investiiei10: ....................................................................................;
- data estimat a demarrii investiiei conform planului de investiii: ........................;
- data estimat a finalizrii a investiiei conform planului de investiii: .........................
IV. Prezentarea costurilor eligibile i a finan rii solicitate
Valoarea cheltuielilor Intensitatea Valoarea ajutorului de stat
eligibile*) maxim a solicitat
- lei- ajutorului în -lei-
Tipul de cheltuial
Denumirea jude/
eligibil pentru care se
activitii localitatate
solicit finanare An An An An
An.... Total în cazul An.... Total
I**) II**) I***) II***)
judeului
Ilfov
a) Costuri eligibile
pentru realizarea de

investiii în active
corporale
a1) Realizare

construcii
Realizarea de
investiii în a2) Închiriere

active construcii
corporale i
necorporale a3) Instalaii tehnice,
maini i
echipamente
b) Costuri eligibile
pentru realizarea de

investiii în active
necorporale


9Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri)
10în cazul investiiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la seciunea F – Construcii, conform Clasificrii activitilor din
economia naional – CAEN
35

38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

Valoarea cheltuielilor Intensitatea Valoarea ajutorului de stat


eligibile*) maxim a solicitat
- lei- ajutorului în -lei-
Tipul de cheltuial
Denumirea jude/
eligibil pentru care se
activitii localitatate
solicit finanare An An An An
An.... Total în cazul An.... Total
I**) II**) I***) II***)
judeului
Ilfov
b1) Costuri cu
brevete, licene,
know-how sau alte

drepturi de
proprietate
intelectual
TOTAL
*)
valoarea cheltuielilor eligibile fr T.V.A.
**)
În loc de „An I, An II ...” se completeaz anii calendaristici în care se efectueaz cheltuiala eligibil
***)
În loc de „An I, An II ...” se completeaz anii calendaristici în care se solicit plata ajutorului de stat
V. Declaraie pe propria rspundere

Subsemnatul/Subsemnata,
________________________________________________________, identificat/identificat cu
actul de identitate seria _______ nr. ____________, eliberat de _____________ la data de
_______________, cu domiciliul în localitatea _________________, str. ____________ nr.
_________, bl. ______, sc. __________, ap. ____________, sectorul/judeul _________, în
calitate de reprezentant legal al întreprinderii_____________, declar pe propria rspundere c
toate informaiile furnizate i consemnate în prezenta cerere sunt corecte i complete i c toate
documentele în copie care însoesc cererea sunt conforme cu originalele.
Îneleg c orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaiilor în scopul de a obine
avantaje pecuniare este pedepsit conform legii.
Declar pe propria rspundere c întreprinderea:
se încadreaz în categoria întreprinderilor mari;
se încadreaz în categoria întreprinderilor mici i mijlocii;
nu a demarat proiectul de investiii pentru care solicit finanare;
nu intr în categoria „întreprinderilor în dificultate” potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii
de ajutoare compatibile cu piaa intern în aplicarea articolelor 107 i 108 din tratat;
nu se afl în procedur de executare silit, insolven, faliment, reorganizare judiciar, dizolvare,
închidere operaional, lichidare sau suspendare temporar a activitii;
nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea
decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
nu a beneficiat i nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura
costurilor salariale în cadrul aceluiai proiect unic de investiii;
nu a efectuat o relocare ctre unitatea în care urmeaz s aib loc investiia iniial pentru care
se solicit ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrrii cererii de acord pentru finanare i, la
momentul înregistrrii cererii, ofer un angajament c nu va face acest lucru pentru o perioad de
pân la doi ani dup finalizarea investiiei iniiale pentru care se solicit ajutorul;
nu aparine unor acionari care dein sau au deinut în ultimii doi ani anterior datei înregistrrii
cererii o alt întreprindere înregistrat conform Legii societilor nr. 31/1990, republicat, cu
36

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 39

modificrile i completrile ulterioare, care desfoar sau a desfurat activitatea pentru care
solicit finanare, în cazul întreprinderilor nou-înfiinate;
nu este rezident din punct de vedere fiscal în jurisdiciile care figureaz în lista Uniunii
Europene a jurisdiciilor necooperante, sau se supune legislaiei fiscale a acestora;
nu este controlat, direct sau indirect, de acionarii din jurisdiciile care figureaz în lista Uniunii
Europene a jurisdiciilor necooperante, analiza mergând pân la nivelul beneficiarului real, aa
cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
nu controleaz, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdiciile care
figureaz pe lista Uniunii Europene a jurisdiciilor necooperante;
nu exercit dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdiciile care figureaz
pe lista Uniunii Europene a jurisdiciilor necooperante.

Declar pe propria rspundere c, în ultimii 3 ani11, întreprinderea:


nu a beneficiat de ajutor de minimis i alte ajutoare de stat;
a beneficiat de urmtoarele ajutoare de minimis i ajutoare de stat:
Locaia
Denumirea Anul Obiectivul Cuantumul
Nr. realizrii Data Furnizorul Actul
proiectului acordrii acordrii ajutorului
crt. investiiei demarrii ajutorului normativ
de investiii ajutorului ajutorului -euro12-
(judeul)

De asemenea, declar pe propria rspundere c întreprinderea:


nu a beneficiat i nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelai proiect unic de investiii din
partea altor furnizori de ajutor;
a beneficiat sau va beneficia de ajutor de stat pentru acelai proiect unic de investiii din partea
altor furnizori de ajutor:
Locaia
Denumirea Anul Obiectivul Cuantumul
Nr. realizrii Data Furnizorul Actul
proiectului acordrii acordrii ajutorului
crt. investiiei demarrii ajutorului normativ
de investiii ajutorului ajutorului -euro13-
(judeul)

Numele: ..............
Funcia: ..............
Semntura14: ..............
Data semnrii: ..............


11
Se consider ultimii 3 ani: anul fiscal în curs i 2 ani anteriori.
12
Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determin la cursul de schimb valutar valabil la data acordrii ajutorului
conform actului juridic.
13 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determin la cursul de schimb valutar valabil la data acordrii ajutorului

conform actului juridic.


14 Cererea va fi semnat de persoana autorizat s reprezinte legal întreprinderea.

37

40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

Anexa 2.2
INSTRUCIUNI DE COMPLETARE
A CERERII DE ACORD PENTRU FINANARE

Data înregistrrii _______ (se menioneaz data înregistrrii în registrul de coresponden al


întreprinderii)
Numrul înregistrrii _______ (se menioneaz numrul din registrul de coresponden al
întreprinderii)

CERERE DE ACORD PENTRU FINANARE

Subscrisa ___________________, având datele de identificare menionate la punctul I,


reprezentat legal prin domnul/doamna ________________, având calitatea de
_______________, solicit finanarea în condiiile prevederilor schemei având ca obiectiv
stimularea investiiilor cu impact major în economie, aprobat prin Hotrârea Guvernului nr.
807/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
I. Prezentarea întreprinderii
Denumirea întreprinderii: SC __________________SRL/SA
Data înregistrrii întreprinderii: _____________________________________
Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerului: J_______/_______/_______
Codul de identificare fiscal: ________________________________________
Adresa: ____(jude, localitate, sector strad, bloc, scar, etaj, apartament), Cod potal: ______
Telefon: _____________________, Fax: ________________________________
E-mail: _________________________________________________________
Forma juridic: ___________SRL/SA
Capitalul social: _______________________________________ lei, deinut de:
- persoane fizice: _______________________________________________%;
- IMM15: ___________________________________________________%
- întreprinderi mari16: _______________________________________%.
Obiectul principal de activitate: _________________(denumirea activitii principale, conform
Ordinului preedintelui Institutului Naional de Statistic nr. 337/2007 privind actualizarea
Clasificrii activitilor din economia naional – CAEN, Rev. 2)
Cod CAEN: ______________(codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
Obiectul secundar de activitate17: __(se completeaz dac finanarea se solicit pentru un
obiect secundar de activitate)
Cod CAEN: _________ (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)

ATENIE!
Se poate solicita finanare pentru o singur activitate economic, respectiv un singur cod
CAEN. Activitatea pentru care se solicit finanare poate fi principal sau secundar.


15 Întreprinderea care se încadreaz în definiia prevzut la anexa nr. 1 la Regulament
16 Întreprinderea care nu se încadreaz în definiia IMM-urilor conform prevederilor anexei nr. 1 la Regulament
17 Se completeaz dac finanarea se solicit pentru obiectul secundar de activitate.

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 41

ATENIE!
Toate informaiile de la seciunea I se preiau din Certificatul Constator actualizat cu toate datele
valabile la data înregistrrii cererii de acord pentru finanare.
II. Prezentarea situaiei actuale a întreprinderii
a) Date din situaiile financiare anuale aprobate, corespunztoare ultimului exerciiu
financiar încheiat, dup caz:
- numrul mediu de salariai:______(se preia din Situaiile financiare – Formularul 30)
- cifra de afaceri: ____________ (se preia din Situaiile financiare – Formularul 20)
- valoare active totale18:_______(= active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans – se
preiau din Situaiile financiare – Formularul 10)
- profit net: _____________(se preia din Situaiile financiare – Formularul 20)
- rentabilitatea cifrei de afaceri19: _________(=100 x (Profit net / Cifra de afaceri - se preiau din
Situaiile financiare – Formularul 20)
- capitaluri proprii20: __________________(se preia din Situaiile financiare – Formularul 10)

ATENTIE!
Toate informaiile de la seciunea II a) se preiau din ultimele Situaii financiare anuale aprobate i
depuse la administraiile fiscale din raza teritorial unde întreprinderea are domiciliul fiscal.

ATENTIE!
Nu este permis prezentarea în planul de afaceri a unui alt numr mediu de salariai decât cel
prezentat în cererea de acord pentru finanare la seciunea II a).

b) Date din situaiile financiare anuale aprobate, corespunztoare exerciiului financiar


încheiat (unul din ultimele 3 exerciii financiare încheiate) în care rentabilitatea cifrei de
afaceri este mai mare decât 0, dup caz:
- cifra de afaceri: _____________(se preia din Situaiile financiare – Formularul 20)
- profit net: _____________(se preia din Situaiile financiare – Formularul 20)
- rentabilitatea cifrei de afaceri21: _________(=100 x (Profit net / Cifra de afaceri - se preiau din
Situaiile financiare – Formularul 20)

ATENTIE!
Toate informaiile de la seciunea II b) se preiau din Situaiile financiare anuale aprobate i depuse
la administraiile fiscale din raza teritorial unde întreprinderea are domiciliul fiscal.
III. Prezentarea succint a proiectului de investiii realizat în cadrul schemei, inclusiv
urmtoarele informaii:
- denumirea proiectului: ______________ (se completeaz cu denumirea proiectului menionat în
Planul de afaceri)
- obiectivul investiiei: ______________ (se prezint obiectivul fundamental al proiectului ce
urmeaz a fi detaliat în cuprinsul Planului de afaceri);
- încadrarea investiiei în categoria investiiei iniiale: (se bifeaz o singur varianta, în funcie de
obiectivul proiectului de investiii, ce urmeaz a fi fundamentat în Planul de afaceri)

18 Prin active totale se înelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.
19 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri)
20 Elementul „Capitaluri proprii” din Bilan
21 Rentabilitatea cifrei de afaceri = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri)

39

42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

înfiinarea unei uniti noi,


extinderea capacitii unitii,
diversificarea produciei unitii,
schimbarea fundamental în procesul general de producie din cadrul unitii
sau
- încadrarea investiiei în categoria investiiei iniiale în favoarea unei noi activiti economice:
înfiinarea unei uniti noi,
diversificarea activitii unitii;

ATENIE!
Variantele prevzute la încadrarea investiiei în categoria investiiei iniiale în favoarea unei noi
activiti economice se bifeaz doar în cazul investiiilor realizate în regiunea Bucureti-Ilfov.

ATENIE!
Este interzis cumularea artificial a mai multor proiecte de investiii cu obiective diferite.

DEFINIII
Investiia iniial reprezint investiia în active corporale i necorporale, legate de demararea unei
uniti noi, extinderea capacitii unei uniti existente, diversificarea produciei unei uniti prin
produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamental a procesului
general de producie al unei uniti existente, aflate în acelai perimetru, cu excepia investiiilor
realizate în sectoarele de activitate cuprinse la seciunea F – Construcii, conform Clasificrii
activitilor din economia naional – CAEN aprobat prin Ordinul preedintelui Institutului Naional
de Statistic nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional –
CAEN.
Investiia iniial în favoarea unei noi activiti economice reprezint investiia în active
corporale i necorporale, legate de demararea unei uniti noi sau diversificarea activitii unei
uniti, cu condiia ca noua activitate s nu fie identic sau similar cu activitatea desfurat
anterior în unitatea respectiv; investiia trebuie s fie în acelai perimetru cu excepia investiiilor
realizate în sectoarele de activitate cuprinse la seciunea F - Construcii, conform Clasificrii
activitilor din economia naional – CAEN aprobat prin Ordinul preedintelui Institutului Naional
de Statistic nr. 337/2007.
Înfiinarea unei uniti noi reprezint crearea unui nou amplasament pentru desfurarea
activitii pentru care se solicit finanarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte
uniti existente.
Amplasament = spaiul în care se amplaseaz activele care formeaz proiectul de investiii pentru
care se solicit finanare.
Independent din punct de vedere tehnologic = care nu depinde de un alt flux tehnologic, care
funcioneaz autonom.
Extinderea capacitii unei uniti existente reprezint mrirea capacitii de producie în
amplasamentul existent datorat existenei unei cereri neonorate.
Diversificarea produciei unei uniti existente reprezint obinerea de produse sau servicii
care nu erau realizate anterior în unitatea respectiv. Costurile eligibile trebuie s depeasc cu
cel puin 200% valoarea contabil a activelor reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciiul
financiar ce precede începerea lucrrilor.
Diversificarea activitii unei uniti reprezint obinerea de produse sau servicii ca rezultat al
unei noi activiti care nu este identic sau similar cu activitatea desfurat anterior în unitatea
respectiv (un nou cod CAEN de patru cifre).

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 43

Schimbarea fundamental în procesul general de producie const în achiziionarea de active


a cror valoare contabil depete amortizarea, calculat în cursul celor trei exerciii financiare
precedente, a activelor similare legate de activitatea pentru care se solicit finanare. Simpla
înlocuire a activelor existente nu este considerat schimbare fundamental în procesul general de
producie.

ATENIE!
În cazul extinderii capacitii unei uniti existente întreprinderea trebuie:
a) s aib autorizat activitatea pentru care se solicit finanare în locaia în care se realizeaz
extinderea capacitii;
b) s demonstreze c gradul de utilizare al capacitii existente nu poate asigura acoperirea cererii
suplimentare de produse/servicii (atât pentru locaia unde se realizeaz investiia, cât i pentru alte
locaii ale societii în care se realizeaz produse similare, care se adreseaz aceleiai piee
geografice);
c) exist cerere de produse/servicii pe pia care nu poate fi acoperit de oferta firmelor
concurente.
În cazul investiiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la seciunea F – Construcii,
conform Clasificrii activitilor din economia naional – CAEN întreprinderea trebuie s
fundamenteze necesitatea extinderii capacitii pentru fiecare locaie în care realizeaz investiia.

ATENIE!
În cazul diversificrii produciei unei uniti existente întreprinderea trebuie:
a) s demonstreze c produsele/serviciile aferente proiectului de investiii nu se realizeaz în
activitatea curent a societii, care poate fi desfurat pe acelai cod CAEN sau pe un cod
CAEN diferit, conform Ordinului Preedintelui Institutului Naional de Statistic nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional – CAEN, astfel:
- s prezinte lista produselor/erviciilor pe care le realizeaz în activitatea curent,
- s prezinte lista produselor/serviciilor pe care le va realiza prin proiectul de investiii.
b) s declare valoarea contabil a activelor reutilizate legate de noua activitate, astfel:
- s identifice fiecare activ care urmeaz s fie reutilizat cu denumire, numr de inventar din
Registrul Mijloacelor Fixe i valoare contabil, astfel cum au fost înregistrate în exerciiul financiar
ce precede începerea lucrrilor,
- s identifice fiecare nou activ ce urmeaz a fi achiziionat, avut în vedere pentru diversificarea
activitii,
- s prezinte valoarea fiecrui nou activ.
Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiii trebuie s s depeasc cu cel puin 200%
valoarea contabil a activelor reutilizate.

ATENIE!
În cazul schimbrii fundamentale în procesul general de producie, întreprinderea trebuie s
prezinte în planul de afaceri valoarea amortizrii activelor legate de activitatea pentru care se
solicit finanarea, calculat în cursul celor 3 exerciii financiare anterioare anului depunerii cererii
de acord pentru finanare. Simpla înlocuire a activelor existente nu este considerat schimbare
fundamental în procesul general de producie.

ATENIE!
În cazul întreprinderilor mari care realizeaz investiii iniiale în favoarea unei noi activiti
economice, în Regiunea de dezvoltare Bucureti – Ilfov, sunt eligibile doar investiiile legate de de
demararea unei uniti noi sau diversificarea activitii unei uniti, cu condiia ca noua activitate
s nu fie identic sau similar cu activitatea desfurat anterior în unitatea respectiv.

41

44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

DEFINIII:
Investiia iniial în favoarea unei noi activiti economice - investiia în active corporale i
necorporale, legate de demararea unei uniti noi sau diversificarea activitii unei uniti, cu
condiia ca noua activitate s nu fie identic sau similar cu activitatea desfurat anterior în
unitatea respectiv; investiia trebuie s fie în acelai perimetru cu excepia investiiilor realizate în
sectoarele de activitate cuprinse la seciunea F - Construcii, conform Clasificrii activitilor din
economia naional – CAEN aprobat prin Ordinul preedintelui Institutului Naional de Statistic
nr. 337/2007;
Activitate identic sau similar - activitatea care face parte din aceeai clas (cod numeric de
patru cifre), conform Ordinului Preedintelui Institutului Naional de Statistic nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional – CAEN.

- valoarea investiiei: ______ lei/ (valoarea total costurilor eligibile i neeligibile)


- locaia realizrii investiiei: ______ (sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii
unde se realizeaz investiia);
- locaiile realizrii investiie22: ______ (sediul social sau punctul/punctele de lucru ale întreprinderii
unde se realizeaz investiia);

DEFINIII:
Locaia realizrii investiiei reprezint sediul social sau unul din punctele de lucru ale
întreprinderii, înregistrate sau care urmeaz a fi înregistrate la Oficiul Registrului Comerului, unde
se realizeaz investiia.
Acela i perimetru – amplasarea activelor în aceeai parcel cadastral sau în parcele cadastrale
alturate.

ATENIE!
Numai în cazul înfiinrii unei uniti noi locaia realizrii investiiei poate fiînregistrat la
Oficiul Registrului Comerului ulterior depunerii cererii de acord pentru finanare.

ATENIE!
La stabilirea locaiei realizrii investiiei, se va avea în vedere ca aceasta s fie valabil cel
puin pe perioada implementrii investiiei i pe urmtorii 5 ani de la finalizarea investiiei,

ATENIE!
Definiia perimetrului nu se aplic în cazul investiiilor realizate în sectoarele de activitate
cuprinse la seciunea F – Construcii, conform Clasificrii activitilor din economia
naional – CAEN.

ATENIE!
Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru
finanare în vederea demonstrrii existenei unui drept real (proprietate, închiriere,
concesiune/cesiune etc.) asupra locaiei realizrii investiiei trebuie corelate cu informaiile
prezentate în cererea de acord pentru finanare i în planul de afaceri care a stat la baza
emiterii acordului pentru finanare.
Nu se accept documente justificative corespunztoare altei locaii decât cea menionat în
cererea de acord pentru finanare i în planul de afaceri care a stat la baza emiterii acordului
pentru finanare.


22Se completeaz în cazul investiiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la seciunea F – Construcii, conform Clasificrii
activitilor din economia naional – CAEN
42

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 45

- data estimat a demarrii investiiei conform planului de investiii: ______ (data la care se va
demara investiia);

DEFINIIE:
Demararea investiiei reprezint fie demararea lucrrilor de construcie aferente investiiei, fie
primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comand pentru echipamente sau oricare alt
angajament prin care investiia devine ireversibil, în funcie de care are loc primul.
Cumprarea de terenuri i lucrrile pregtitoare, cum ar fi obinerea permiselor i realizarea
studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrrilor.

ATENIE!
Demararea lucrrilor de construcie - reprezint încheierea contractului sau orice comand ferm
de executare a lucrrilor de construcii, în funcie de care are loc prima.
- data estimat a finalizrii investiiei conform planului de investiii: ______ (data punerii în
funciune a ultimelor active ce urmeaz a fi achiziionate conform planului de investiii);
IV. Prezentarea costurilor eligibile i a finanrii solicitate
ATENIE!
Valorile cheltuielilor eligibile i ale ajutorului solicitat se completeaz fr zecimale i se preiau din
planul de investiii.

Valoarea cheltuielilor Intensitatea Valoarea ajutorului de stat


eligibile maxim a solicitat
- lei- ajutorului în -lei-
Tipul de cheltuial jude/
Denumirea
eligibil pentru care se localitatate în
activitii
solicit finanare cazul
judeului Ilfov
An An An An An An
Total Total
I II .... I II ....
a) Costuri eligibile
pentru realizarea de

investiii în active
corporale
a1) Realizare

construcii
a2) Închiriere

Realizarea de construcii
investiii în
active a3) Instalaii tehnice,

corporale i maini i echipamente
necorporale
b) Costuri eligibile
pentru realizarea de

investiii în active
necorporale
b1) Costuri cu brevete,
licene, know-how sau

alte drepturi de
proprietate intelectual
TOTAL

43

46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

ATENIE!
Completarea tabelului referitor la prezentarea costurilor eligibile i a finanrii solicitate se face
având în vedere urmtoarele:
Valoarea cheltuielilor eligibile fr T.V.A. într-un an = valoare cheltuieli efectiv realizate în
conformitate cu planul de investiii, din anul calendaristic respectiv
Valoarea ajutorului de stat solicitat într-un an = valoare cheltuieli eligibile efectuate pân la
data depunerii ultimei cereri de platã a ajutorului de stat din anul respectiv x intensitate maxim a
ajutorului de stat %
Valoarea ajutorului de stat aferent cheltuielilor eligibile realizate în trimestrul/trimestrele IV
aferente anilor de realizare a proiectului de investiii se va completa în anul/anii, dup caz,
calendaristici urmtori.
În loc de An I, An II, An ... se menioneaz anii calendaristici în care se efectueaz cheltuiala
eligibil, respectiv anii în care se solicit finanarea.

V. Declaraie pe propria rspundere


Subsemnatul/Subsemnata, ________________ (numele i prenumele reprezentantului legal
al întreprinderii), identificat/identificat cu actul de identitate seria _______ nr. ____________,
eliberat de _____________ la data de _______________, cu domiciliul în localitatea
_________________, str. ____________ nr. _________, bl. ______, sc. __________, ap.
____________, sectorul/judeul _________, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ____
(denumirea întreprinderii), declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i
consemnate în prezenta cerere sunt corecte i complete i c toate documentele în copie care
însoesc cererea sunt conforme cu originalele.
Îneleg c orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaiilor în scopul de a
obine avantaje pecuniare este pedepsit conform legii.
Declar pe propria rspundere c întreprinderea: (se bifeaz situaiile care corespund
întreprinderii)
se încadreaz în categoria întreprinderilor mari;
se încadreaz în categoria întreprinderilor mici i mijlocii;
DEFINIII:
Întreprinderi mici i mijlocii reprezint acele întreprinderi care au mai puin de 250 de angajai i
care fie au o cifr de afaceri anual net care nu depete echivalentul în lei a 50 milioane euro,
fie dein active totale care nu depesc echivalentul în lei a 43 milioane euro i se clasific, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinrii i dezvoltrii
întreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz:
(i) întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 i 249
de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net de pân la 50 milioane euro, echivalent în
lei, sau deine active totale care nu depesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;
(ii) întreprindere mic, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 i 49 de
salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau deine active totale de pân la 10 milioane
euro, echivalent în lei;
(iii) microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are pân la 9
salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau deine active totale de pân la 2 milioane
euro, echivalent în lei.
Întreprindere mare reprezint întreprinderea care nu îndeplinete criteriile pentru încadrarea în
categoria IMM-urilor.
nu a demarat proiectul de investiii pentru care solicit finanare;

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 47

nu intr în categoria „întreprinderilor în dificultate” definite potrivit prevederilor art. 2 alin. (18) din
Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii
de ajutoare compatibile cu piaa intern în aplicarea articolelor 107 i 108 din tratat.
DEFINIIE:
Conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de
ajutoare compatibile cu piaa intern în aplicarea articolelor 107 i 108 din tratat, o întreprindere se
afl în dificultate, în urmtoarele situaii:
(a) În cazul unei societi comerciale cu rspundere limitat (alta decât un IMM care exist de cel
puin trei ani sau, în sensul eligibilitii pentru ajutor pentru finanare de risc, un IMM aflat la 7 ani
de la prima sa vânzare comercial care se calific pentru investiii pentru finanare de risc în urma
unui proces de diligen efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de
jumtate din capitalul su social subscris a disprut din cauza pierderilor acumulate. Aceast
situaie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (i din toate celelalte
elemente considerate în general ca fcând parte din fondurile proprii ale societii) conduce la un
rezultat negativ care depete jumtate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziii,
„societate cu rspundere limitat” se refer în special la tipurile de societi menionate în anexa I
la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dac este cazul, orice capital suplimentar.
b) În cazul unei societi comerciale în care cel puin unii dintre asociai au rspundere nelimitat
pentru creanele societii (alta decât un IMM care exist de cel puin trei ani sau, în sensul
eligibilitii pentru ajutor pentru finanare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare
comercial care se calific pentru investiii pentru finanare de risc în urma unui proces de diligen
efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumtate din capitalul
propriu aa cum reiese din contabilitatea societii a disprut din cauza pierderilor acumulate. În
sensul prezentei dispoziii, „o societate comercial în care cel puin unii dintre asociai au
rspundere nelimitat pentru creanele societii” se refer în special la acele tipuri de societi
menionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolven sau îndeplinete
criteriile prevzute în
dreptul intern pentru ca o procedur colectiv de insolven s fie deschis la cererea creditorilor
si.
(d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare i nu a rambursat înc împrumutul sau
nu a încetat garania sau a primit ajutoare pentru restructurare i face înc obiectul unui plan de
restructurare.
(e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 i
2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculat pe baza EBITDA se situeaz sub valoarea 1,0.

ATENIE!
În vederea verificrii situaiei de la lit. a):
ϋ din bilan se adun pierderea reportat, pierderea exerciiului financiar i alte elemente
considerate ca fcând parte din fondurile proprii conform bilanului (repartizarea profitului, aciuni
proprii, pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii); suma rezultat reprezint totalul
pierderilor;
ϋtotalul pierderilor se scade din totalul obinut prin adunarea primelor de capital cu rezervele din
reevaluare, cu rezerve i cu alte elemente considerate ca fcând parte din fondurile proprii
conform bilanului (profitul exerciiului financiar, profitul reportat, câtiguri legate de instrumentele
de capitaluri proprii);
ϋdac rezultatul este negativ se scade din valoarea capitalului subscris vrsat;
ϋdac rezultatul obinut este mai mic decât jumtate din valoarea capitalului subscris vrsat,
firma este în dificultate.
În vederea verificrii situaiei de la lit. b):

45

48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

ϋ din bilan se compar valoarea capitalurilor proprii totale din ultimul exerciiu financiar cu
valoarea aceluiai indicator din exerciiul financiar anterior;
ϋ dac capitalurile proprii s-au diminuat cu mai mult de jumtate fa de exerciiul financiar
anterior, firma este în dificultate.
În vederea verificrii situaiei de la lit. e):
pct. 1
ϋdin bilan se adun total datorii care trebuie pltite într-o perioad de pân la 1 an cu total datorii
care trebuie pltite într-o perioad mai mare de 1 an;
ϋrezultatul obinut se împarte la valoarea aferent capitalurilor proprii;
ϋse verific dac valoarea rezultat este mai mare de 7,5.
pct. 2
ϋdin contul de profit i pierdere valoarea însumat a profitului net cu cheltuielile cu taxe i
impozite, cu cheltuielile cu dobânzi i cu cheltuielile cu amortizarea se raporteaz la cheltuielile cu
dobânzi;
ϋse verific dac rezultatul se situeaz sub valoarea 1,0.
Dac ambele condiii sunt îndeplinite cumulativ pe ultimele dou exerciii financiare, firma este în
dificultate.
nu se afl în procedur de executare silit, insolven, faliment, reorganizare judiciar, dizolvare,
închidere operaional, lichidare sau suspendare temporar a activitii;
ATENIE!
Certificarea datelor privind starea societii se face în baza informaiilor din Certificatul constatator,
actualizat cu toate datele valabile la data înregistrrii cererii de acord pentru finanare.
nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea
decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
nu a beneficiat i nu va beneficia de ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura
costurilor salariale în cadrul aceluiai proiect unic de investiii.
DEFINIII
Proiect unic de investiii reprezint orice investiie iniial demarat de acelai beneficiar, la nivel
de grup, într-un interval de trei ani de la data demarrii lucrrilor la o alt investiie care
beneficiaz de ajutor în aceeai regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unitilor teritoriale
de statistic (NUTS 3), respectiv jude.
Grup - societatea-mam i toate filialele acesteia.
nu a efectuat o relocare ctre unitatea în care urmeaz s aib loc investiia pentru care se
solicit ajutorul în ultimii doi ani anteriori înregistrrii cererii de acord pentru finanare i, la
momentul înregistrrii cererii, ofer un angajament c nu va face acest lucru pentru o perioad de
pân la doi ani dup finalizarea investiiei iniiale pentru care se solicit ajutorul
DEFINIII
Relocare – transferul unei activiti identice sau similare sau a unei pri a acesteia de la o unitate
a uneia dintre prile contractante la Acordul privind SEE, unitatea iniial, ctre unitatea unei alte
pri contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiia care beneficiaz de ajutor,
unitatea care beneficiaz de ajutor. Exist un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la
unitatea iniial i de la unitatea care beneficiaz de ajutor au cel puin parial aceleai scopuri,
îndeplinesc cerinele sau necesitile aceluiai tip de clieni i se pierd locuri de munc în activiti
identice sau similare la una din unitile iniiale ale beneficiarului din SEE.

ATENIE!
Reprezentantul legal are obligaia de a verifica faptul cã acionarii întreprinderii sau societii din
cadrul grupului din care face parte întreprinderea care solicit ajutor de stat nu au efectuat o
46

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 49

relocare ctre unitatea în care urmeaz s aib loc investiia în ultimii 2 ani anteriori înregistrrii
cererii de acord pentru finanare i, la momentul înregistrrii cererii, nu au planuri concrete de a
închide o astfel de activitate într-o perioad de 2 ani dup finalizarea, în regiunea în cauz, a
investiiei iniiale i de a emite o declaraie în acest sens.
nu aparine unor acionari care dein sau au deinut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrrii
cererii o alt întreprindere înregistrat conform Legii societilor nr. 31/1990, cu modificrile i
completrile ulterioare, care desfoar sau a desfurat activitatea pentru care solicit finanare,
în cazul întreprinderilor nou-înfiinate
ATENIE!
Aceast situaie se bifeaz doar de ctre întreprinderile nou-înfiinate.
nu este rezident din punct de vedere fiscal în jurisdiciile care figureaz în lista Uniunii
Europene a jurisdiciilor necooperante, sau se supune legislaiei fiscale a acestora;
nu este controlat, direct sau indirect, de acionarii din jurisdiciile care figureaz în lista Uniunii
Europene a jurisdiciilor necooperante, analiza mergând pân la nivelul beneficiarului real, aa
cum este definit la art. 3 punctul 6 din Directiva 849/2015;
nu controleaz, direct sau indirect, filialele sau sediile permanente proprii în jurisdiciile care
figureaz pe lista Uniunii Europene a jurisdiciilor necooperante;
nu exercit dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile aflate în jurisdiciile care figureaz
pe lista Uniunii Europene a jurisdiciilor necooperante.
Declar pe propria rspundere c, în ultimii 3 ani23, întreprinderea: (se bifeaz una din cele
dou variante)
nu a beneficiat de ajutor de minimis i de alte ajutoare de stat;
a beneficiat de urmtoarele ajutoare de minimis i ajutoare de stat:

Locaia
Denumirea Anul Obiectivul Cuantumul
Nr. realizrii Data Furnizorul Actul
proiectului acordrii acordrii ajutorului
crt. investiiei demarrii ajutorului normativ
de investiii ajutorului ajutorului -euro24-
(judeul)

ATENIE!
În cazul în care, între momentul înregistrrii Cererii de acord pentru finanare i momentul primirii
Acordului pentru finanare, întreprinderea solicitant obine un alt ajutor de minimis sau ajutor de
stat, este obligat s transmit la Ministerul Finanelor o notificare prin care s menioneze:
- furnizorul ajutorului de minimis sau al ajutorului de stat,
- actul normativ în baza cruia s-a acordat ajutorul,
- actul juridic care face posibil acordarea ajutorului, respectiv contract de finanare, acord pentru
finanare etc.,
- data acordrii,
- valoarea în euro a ajutorului acordat.

De asemenea, declar pe propria rspundere c întreprinderea:


nu a beneficiat i nu va beneficia de ajutor de stat pentru acelai proiect unic de investiii din
partea altor furnizori de ajutor;
a beneficiat sau va beneficia de ajutor de stat pentru acelai proiect unic de investiii din partea
altor furnizori de ajutor:


23 Se consider ultimii 3 ani: anul fiscal în curs i 2 ani anteriori
24 Echivalentul în euro se preia din actul juridic sau se determin la cursul de schimb valutar valabil la data
acordrii ajutorului conform actului juridic.
47

50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

Locaia
Denumirea Anul Obiectivul Cuantumul
Nr. realizrii Data Furnizorul Actul
proiectului acordrii acordrii ajutorului
crt investiiei demarrii ajutorului normativ
de investiii ajutorului ajutorului -euro25-
(judeul)

Numele: ______ (numele i prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)


Funcia: ______ (acionar, asociat, administrator, împuternicit)
Semntura autorizat a solicitantului26: ______
Data semnrii: ______
ATENIE!
Prin completarea acestei declaraii se vor asuma toate informaiile furnizate, cunoscând c falsul
în declaraii este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul Penal.
Cererea va fi semnat de persoana autorizat s reprezinte legal întreprinderea.
25 Idem 8
26 Cererea va fi semnat de persoana autorizat s reprezinte legal întreprinderea
48

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 51

Anexa 3

PLAN DE AFACERI
ATENIE!
Documentul nu va depi 50 pagini exclusiv anexele
Va fi transmis i sub forma unui document editabil.

FOAIE DE TITLU
Denumirea întreprinderii: ______________________

Denumirea proiectului de investiii: ______________________

Numele: ______ (numele i prenumele reprezentantului legal al întreprinderii)

Funcia: ______ (acionar, asociat, administrator, împuternicit)

Semntura autorizat a reprezentantului legal al întreprinderii: ______

Data semnrii: ______

1. DESCRIEREA AFACERII

1.1. Prezentarea întreprinderii


Denumirea întreprinderii: ____________________
Data înregistrrii întreprinderii: _________
Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerului: J…../……./….
Codul de identificare fiscal: _________
Adresa: _______ (jude, localitate, sector, strad, bloc, scar, etaj, apartament)
Telefon: _____________________, Fax: ________________________________
E-mail: _________________________________________________________
Forma juridic: ____ (SRL/SA)
Capitalul social: _______________________________________ lei, deinut de:
- persoane fizice: _______________________________________________%
- IMM: ___________________________________________________%
- întreprinderi mari: _______________________________________%.
Obiectul principal de activitate: _________ (denumirea activitii principale, conform Ordinului
preedintelui Institutului Naional de Statistic nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificrii
activitilor din economia naional – CAEN, Rev. 2)
Cod CAEN: __ (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
Obiectul secundar de activitate: ____ (se completeaz dac finanarea se solicit pentru un
obiect secundar de activitate)
Cod CAEN: __ (codul din 4 cifre, conform Ordinului nr. 337/2007, CAEN Rev. 2)
49

52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

Puncte de lucru: _______ (jude, localitate, sector, strad, nr., se completeaz în cazul în care
investiia se realizeaz la punctul de lucru)
ATENIE!
Toate informaiile de la seciunea 1.1. se preiau din Certificatul constatator actualizat cu toate
datele valabile la data înregistrrii cererii de acord pentru finanare i trebuie s fie identice cu cele
din cererea de acord pentru finanare.

1.2. Obiectivele întreprinderii

Se prezint obiectivele economice care sintetizeaz i cuantific scopurile avute în vedere


pe termen lung i care se refer la evoluia cifrei de afaceri, a profitului, calitatea produselor i
serviciilor oferite.
1.3. Prezentarea activitii curente

Se prezint activitatea pe care întreprinderea o desfoar în prezent cu indicarea


codului/codurilor CAEN, produsele sau serviciile oferite, clieni i furnizori, evoluia numrului de
salariai, etc.

1.4. Prezentarea activitii pentru care se solicit finanare

Se prezint:
- activitatea aferent codului CAEN pentru care se solicit finanarea, astfel cum a fost precizat în
Cererea de acord pentru finanare,
- necesitatea implementrii proiectului de investiii,
- data demarrii investiiei (estimat), dar fr a depi 6 luni de la data emiterii acordului pentru
finanare
- data finalizrii investiiei
- produsele obinute sau serviciile oferite,
- numrul de locuri de munc nou-create,
- experiena în domeniu,
- locaia realizrii investiiei,
- locaiile realizrii investiiei, în cazul investiiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la
seciunea F – Construcii, conform Clasificrii activitilor din economia naional – CAEN,

ATENIE!
În cazul investiiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la seciunea F – Construcii,
conform Clasificrii activitilor din economia naional – CAEN, produsele obinute/serviciile
oferite pot fi realizate în afara locaiei/locaiilor realizrii investiiei.

2. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTIII

2.1. Încadrarea investiiei în categoria investiiei iniiale

Se fundamenteaz varianta selectat la cap. III din cererea de acord pentru finanare.

În cazul înfiinrii unei uniti noi întreprinderea trebuie s demonstreze c noul


amplasament creat pentru desfurarea activitii pentru care se solicit finanarea este
independent din punct de vedere tehnologic de alte uniti existente.

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 53

ATENIE!
Nu se accept transferul în cadrul unui proiect de investiii de tipul înfiinarea unei uniti noi, a
unei activiti din alte uniti existente (active, personal, etc.).

În cazul extinderii capacitii unei uniti existente întreprinderea trebuie s demonstreze c:
- activitatea pentru care se solicit finanare pentru extinderea capacitii este autorizat în locaia
pentru care se solicit finanare,
- gradul de utilizare al capacitii existente nu poate asigura acoperirea cererii suplimentare de
produse/servicii, (atât pentru locaia unde se realizeaz investiia, cât i pentru alte locaii ale
societii în care se realizeaz produse similare, care se adreseaz aceleiai piee geografice)
- exist cerere de produse/servicii pe pia care nu poate fi acoperit de oferta firmelor concurente.
ATENIE
În cazul investiiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la seciunea F – Construcii,
conform Clasificrii activitilor din economia naional – CAEN întreprinderea trebuie s
fundamenteze necesitatea extinderii capacitii pentru fiecare locaie în care realizeaz investiia.

În cazul diversificrii produciei unei uniti existente întreprinderea trebuie:


a) s demonstreze c produsele/serviciile aferente proiectului de investiii nu se realizeaz în
activitatea curent a societii, care poate fi desfurat pe acelai cod CAEN sau pe un cod
CAEN diferit, conform Ordinului Preedintelui Institutului Naional de Statistic nr. 337/2007 privind
actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional – CAEN, astfel:
- s prezinte lista produselor/serviciilor pe care le realizeaz în activitatea curent,
- s prezinte lista produselor/serviciilor pe care le va realiza prin proiectul de investiii.
b) s declare valoarea contabil a activelor reutilizate legate de noua activitate, astfel:
- s identifice fiecare activ care urmeaz s fie reutilizat cu denumire, numr de inventar din
Registrul Mijloacelor Fixe i valoare contabil, astfel cum au fost înregistrate în exerciiul financiar
ce precede începerea lucrrilor.
Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiii trebuie s s depeasc cu cel puin
200% valoarea contabil a activelor reutilizate.
În cazul schimbrii fundamentale în procesul general de producie, întreprinderea trebuie s
declare valoarea amortizrii activelor legate de activitatea care trebuie modernizat, calculat în
cursul celor trei exerciii financiare precedente. Informaiile vor fi prezentate în format tabelar.
Valoarea activelor noi aferente proiectului de investiii trebuie s depeasc valoarea
amortizrii, calculat în cursul celor trei exerciii financiare precedente, a activelor similare legate
de activitatea pentru care se solicit finanare. Întreprinderea va completa tabelul de mai jos.
-lei-
Active existente în cadrul întreprinderii la data depunerii Cererii Active noi aferente proiectului de
de acord pentru finanare investiii
Total valoare
Valoare amortizare Valoare
amortizare
AN -3 AN -2 AN -1

2.2. Planul de investiii

Planul de investiii trebuie s cuprind toate activele eligibile i neeligibile necesare


desfurrii activitii pentru care se solicit finanarea, valoarea acestora fr TVA, pe categorii
de cheltuieli, pe ani i pe total, conform modelului din Anexa 4.
Se fundamenteaz necesitatea achiziionrii categoriilor activelor prezentate în planul de
investiii, în raport de obiectul de activitate, obiectivele proiectului de investiii.
51

54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

Întreprinderea trebuie s descrie succint principalele construcii i funciunile acestora cât i


categoriile mari de echipamente ce fac obiectul planului de investiii i principalele etape ale
fluxului tehnologic.
ATENIE!
Valorile costurilor eligibile i neeligibile aferente categoriilor de active prezentate în planul de
investiii se vor completa fr zecimale.

ATENIE!
La prezentarea principalelor construcii se are în vedere i prezentarea Devizului general i a
Devizului pe obiect pentru fiecare corp de construcie.
Devizul general trebuie s cuprind informaii la toate capitolele, mai puin seciunea pentru
obinerea terenului i cap. 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare.

ATENIE!
În cazul investiiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse la seciunea F – Construcii,
conform Clasificrii activitilor din economia naional – CAEN care se realizeaz în mai multe
locaii se va prezenta distinct planul de investiii pentru fiecare locaie.

2.3. Demonstrarea viabilitii proiectului de investiii i eficienei economice a întreprinderii în urma


realizrii proiectului de investiii

2.3.1 Analiza pieei relevante în cadrul creia întreprinderea va desfura activitate ca urmare a
realizrii produselor/prestrii serviciilor rezultate ca urmare a implementrii proiectului de investiii

DEFINIII:
Piaa relevant cuprinde un produs sau un grup de produse i aria geografic pe care acestea se
produc i/sau se comercializeaz.
Piaa relevant are deci dou componente: piaa produsului i piaa geografic.
Piaa relevant a produsului cuprinde toate produsele care sunt considerate de cumprtori ca
interschimbabile sau substituibile, datorit caracteristicilor, preului i utilizrii acestora. Aceste
produse trebuie s fie suficient de asemntoare, astfel încât consumatorii sau beneficiarii s le ia
în considerare atunci când iau deciziile de cumprare.
Identificarea pieei relevante a produsului presupune efectuarea unei analize care s stabileasc
produsele care fac parte din piaa respectiv, luând în considerare factori determinani, cum ar fi
substituibilitatea, preurile, elasticitatea cererii pentru produs în funcie de preurile altor produse
etc.
Piaa geografic relevant cuprinde zona în care sunt localizai operatorii economici implicai în
livrarea produselor/serviciilor incluse în piaa produsului, zona în care condiiile de concuren sunt
suficient de omogene i care poate fi difereniat în arii geografice vecine datorit, în special, unor
condiii de concuren substanial diferite.
Factorii care trebuie luai în considerare la definirea pieei geografice relevante includ tipul i
caracteristicile produselor implicate, existena unor bariere la intrare, preferinele consumatorilor,
diferenele dintre cotele de pia ale operatorilor economici în zone geografice învecinate,
diferenele substaniale dintre preurile produselor la furnizori, precum i ponderea cheltuielilor de
transport în costurile totale.
În funcie de factorii luai în considerare se definete aria geografic în care sunt localizai
productorii concureni. Pentru a fi considerate pe aceeai pia geografic relevant, nu este
necesar ca produsele s fie fabricate în aceeai localitate sau în localiti apropiate. Important este
ca toate aceste produse s fie accesibile acelorai cumprtori, astfel încât fiecare dintre ele s fie
o alternativ economic real pentru celelalte. Pentru unele produse sau servicii, piaa geografic

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 55

relevant poate fi o parte dintr-o localitate, o localitate, un jude, o regiune sau o zon din
România, pentru altele, întreaga ar sau zone în afara rii.
(a se vedea:
- COMUNICAREA COMISIEI privind definirea pieei relevante în sensul dreptului comunitar al
concurenei (97/C 372/03) i
- ORDINUL preedintelui Consiliului Concurenei nr. 388 din 5 august 2010 pentru punerea în
aplicare a Instruciunilor privind definirea pieei relevante)

ATENIE!
Din analiza pieei relevante trebuie s rezulte un excedent de cerere care nu poate fi acoperit de
oferta firmelor concurente.
În cadrul descrierii pieei relevante întreprinderea trebuie s prezinte i s justifice cota de pia
deinut în prezent, în cazul întreprinderilor în activitate, precum i cota de pia pe care o va
deine ca urmare a implementrii proiectului de investiii.

2.3.2 Justificarea necesitii realizrii investiiei

Întreprinderile au obligaia s prezinte date referitoare la:


a) Capacitatea de producie
Întreprinderea are obligaia s prezinte i s fundamenteze prin calcul, explicând fiecare
element component al acestuia:
- capacitatea de producie existent i cea rezultat în urma implementrii proiectului de
investiii în cazul întreprinderilor în activitate, precum i gradul de utilizare al acesteia,
- capacitatea de producie rezultat în urma implementrii proiectului de investiii în cazul
întreprinderilor nou înfiinate, gradul de utilizare al acesteia.

DEFINIIE:
Capacitatea de producie reprezint producia maxim, de o anumit structur i calitate pe care o
poate realiza o unitate de producie într-o anumit perioad de timp, în condiiile tehnico-
organizatorice optime, folosind cât mai deplin mijloacele fixe productive, cel mai potrivit regim de
lucru i de organizare a produciei i muncii.

ATENIE!
Capacitatea de producie nu trebuie confundat cu volumul de producie planificat sau realizat.
b) Realizarea cifrei de afaceri
Întreprinderea are obligaia fundamentrii cifrei de afaceri prin prezentarea de informaii
referitoare la:
- tipurile de produse/servicii realizate de întreprindere în prezent, cantitatea, preul i valoarea
acestora,
- tipurile de produse/servicii ce urmeaz a fi realizate de întreprindere ca urmare a realizrii
proiectului de investiii, cantitatea, preul i valoarea acestora.
ATENIE!
Toate elementele componente ale cifrei de afaceri (produse, cantitate, pre, valoare) vor fi
fundamentate justificându-se modalitatea în care acestea au fost stabilite i se vor corela cu
informaiile prezentate la subcapitolul 2.3.3.

ATENIE!
În vederea susinerii informaiilor pentru fundamentarea cifrei de afaceri se vor prezenta
documente justificative precum contracte, precontracte, scrisori de intenie din partea potenialilor
clieni.
Documentele justificative prezentate trebuie s fundamenteze o cifr de afaceri care se va realiza
ulterior depunerii cererii.
53

56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

Documentele justificative vor fi însoite de un tabel centralizator în care se vor regsi elementele
urmtoare: denumire client, nr. i dat scrisoare de intenie/contract/precontract, tip produs,
cantitate, pre unitar i valoare, preluate din cuprinsul acestora.

2.3.3. Analiza economico – financiar a proiectului de investiii

Întreprinderea trebuie s demonstreze viabilitatea proiectului de investiii, astfel:


În cazul întreprinderilor nou-înfiinate, se întocmesc proiecii financiare pe proiect cu
ajutor de stat.
În cazul întreprinderilor în activitate, se întocmesc, pe lâng proiecii financiare aferente
proiectului cu ajutor de stat, proiecii financiare aferente activitii curente a întreprinderii, precum
i proiecii financiare aferente activitii consolidate a întreprinderii (activitate curent + proiect), cu
ajutor de stat.
ATENIE!
Întreprinderile în activitate realizeaz proieciile pornind de la Situaiile financiare aprobate i
depuse conform prevederilor legale, aferente ultimului exerciiu financiar încheiat.
Întreprinderile nou-înfiinate realizeaz proieciile având în vedere obiectivele stabilite.

ATENIE !
Se vor prezenta proiecii ale Contului de profit i pierdere, Bilanului i Fluxului de numerar, pe
perioada implementrii investiiei i pe urmtorii 5 ani de la finalizarea investiiei.
Este necesar fundamentarea veniturilor i cheltuielilor respectiv, fiecare element component al
proieciilor financiare în vederea demonstrrii realitii datelor utilizate.

ATENIE !
Întocmirea proieciilor financiare i modul de realizare se va efectua dup modelul prezentat în
format Microsoft Excel, care se descarc de pe site-ul Ministerului Finanelor.

2.3.4 Indicatori cantitativi


Pentru demonstrarea viabilitii proiectului de investiii i eficienei economice a
întreprinderii, se va realiza calculul i fundamentarea urmtorilor indicatori:
Indicatori cantitativi Limitele indicatorilor
Rata de solvabilitate general
Rsg > 1,66
Rsg = Active totale / Datorii totale
Rentabilitatea cifrei de afaceri
Rca 2,5%
Rca = 100 x (Profit net / Cifra de afaceri)
Rata lichiditii curente
(Rlc ) 1,00
RLC = ( Active curente / Datorii curente )
Indicatorul gradului de îndatorare*
( Rig )65%
Igi = (Capital împrumutat / Capital angajat) x100
*)
Capital împrumutat = credite peste un an
Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu
ATENIE!
Indicatorii cantitativi se vor calcula pe perioada implementrii investiiei i pe urmtorii 5 ani de la
finalizarea investiiei pe baza proieciilor financiare prezentate la subpunctul 2.3.3. Modul de calcul
al acestora se va detalia cu explicarea i fundamentarea rezultatului obinut.
În cazul întreprinderilor care desfoar activitate acetia se vor calcula pe baza proieciilor
financiare consolidate (activitate curent + proiect investiii cu ajutor de stat).

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 57

În cazul întreprinderilor nou înfiinate vor calcula pe baza proieciilor financiare aferente proiectului
de investiii cu ajutor de stat.
În perioada de implementare a investiiei se accept neîncadrarea indicatorilor cantitativi în limitele
recomandate, în condiiile în care este prezentat o fundamentare în acest sens.
ATENIE!
Indicatorii cantitativi se vor calcula dup modelul prezentat în format Microsoft Excel, care se
descarc de pe site-ul Ministerului Finanelor.

2.3.5 Indicatori calitativi

a) Asigurarea resurselor financiare necesare derulrii investiiei

DEFINIIE:
Sursa de finanare reprezint resursele strict de natur financiar ale întreprinderii destinate
realizrii investiiei iniiale, obinute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris i
vrsat, profit reinvestit, împrumut intra-grup sau credit bancar.

ATENIE!
Beneficiarul ajutorului de stat trebuie s asigure o contribuie financiar egal cu valoarea
total a investiiei (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) mai puin valoarea ajutorului de
stat, sub o form care s nu fac obiectul niciunui alt ajutor public.
La momentul depunerii cererii de acord pentru finanare societatea trebuie s menioneze în
Planul de afaceri tipul fiecrei surse de finanare i valoarea acesteia, care va fi utilizat în
vederea realizrii proiectului de investiii i luat în considerare la întocmirea proieciilor situaiilor
financiare.

ATENIE!
Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru
finanare în vederea demonstrrii existenei sursei de finanare certe trebuie corelate cu
informaiile prezentate în planul de afaceri.
Sumele din documentele justificative, ce se vor prezenta pentru fiecare surs de finanare,
trebuie s fie cel puin la nivelul celor prezentate în Planul de afaceri ce a stat la baza
emiterii Acordului pentru finanare.
Documente justificative necesare demonstrrii existenei unei surse de finanare certe care
trebuie prezentate de întreprindere în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru
finanare:

Sursa de finanare Documente


ƒ Hotrâre A.G.A. a beneficiarului de ajutor de stat cu privire la
asigurarea surselor de finanare, cu menionarea obiectului
Majorare de capital subscris i majorrii de capital
vrsat, în cazul acionarilor ƒ Certificat constatator din care s rezulte capitalul social
persoane fizice sau juridice subscris i vrsat integral.
ƒ Balana de verificare aferent lunii anterioare datei de
prezentare a sursei de finanare certe
ƒ Hotrâre A.G.A. a beneficiarului de ajutor de stat cu privire la
asigurarea surselor de finanare, prin care se aprob
Profit reinvestit reinvestirea profitului cu destinaie precis finanarea proiectului
de investiii
ƒ Balana de verificare aferent lunii anterioare datei de
prezentare a sursei de finanare certe
55

58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

ƒ Situaii financiare anuale aprobate, corespunztoare ultimului


exerciiu financiar încheiat
ƒ Hotrâre A.G.A. a beneficiarului de ajutor de stat cu privire la
Împrumut din partea asigurarea surselor de finanare, prin care se aprob încheierea
acionarilor persoane juridice unui contract de împrumut în favoarea întreprinderii, cu
sau a altor întreprinderi destinaie precis finanarea proiectului de investiii
ƒ Contract de împrumut de la acionar sau întreprinderi asociate
asociate
cu destinaie precis finanarea proiectului de investiii cu
precizarea valorii etc.
ƒ Hotrâre A.G.A. a beneficiarului de ajutor de stat cu privire la
asigurarea surselor de finanare, prin care se aprob încheierea
Credit bancar unui contract de credit în favoarea întreprinderii, cu destinaie
precis finanarea proiectului de investiii
ƒ Contract de împrumut

b) Experiena în domeniul pentru care solicit finanare


În situaia în care întreprinderea a desfurat pân în prezent activitatea pentru care solicit
finanare, se va prezenta o descriere a evoluiei activitii acesteia, în care se vor regsi informaii
relevante privind experiena în domeniu.
În situaia în care întreprinderea nu a desfurat pân în prezent activitatea pentru care
solicit finanare, acionarii sau managerii întreprinderii care au fost implicai în implementarea
unor proiecte similare vor prezenta documente justificative privind experiena în domeniu, ca de
exemplu: colaborri/parteneriate din care s rezulte c acionarii sau managerii întreprinderii au
fost implicai în activiti care le asigur experien în domeniul pentru care se solicit finanare.
Pentru demonstrarea experienei în domeniu pot fi prezentate i alte documente justificative,
ca de exemplu:
x contracte/acorduri încheiate cu persoane fizice sau juridice care desfoar sau au
desfurat activiti similare.
x documente justificative care dovedesc c persoanele fizice sau juridice cu care se
încheiecontracte/acorduri au experien în domeniul pentru care se solicit finanare.

c) Contribuia întreprinderii la creterea economic i dezvoltarea regional


DEFINIIE
Contribuia la dezvoltarea regional reprezint valoarea contribuiilor la dezvoltarea regional
de natura taxelor i impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente exclusiv
investiiei iniiale i locurilor de munc create direct de aceasta, pltite efectiv de întreprinderea
beneficiar de ajutor de stat pe parcursul implementrii i 5 ani de la data finalizrii acesteia.
Se prezint în format tabelar numrul de noi locuri de munc create ca urmare a
implementrii proiectului de investiii, cu precizarea funciilor i a salariilor aferente, defalcat pe
perioada realizrii acestora.
Se prezint în format tabelar valorile contribuiilor la bugetul de stat aferente angajatului i
angajatorului calculate prin aplicarea procentelor legale în vigoare asupra fondului de salarii,
astfel:
Contribuii Anul I Anul II Anul..... Total
Fond brut de salarii
Contribuii angajat:
CAS (...%)
CASS (...%)
Impozit (...%)
Total contribuii angajat
56

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 59

Contribuii angajator:
Contribuie asiguratorie pentru munc(...%)
Total contribuii angajator
Total general
De asemenea se prezint, în format tabelar, estimarea tuturor contribuiilor la bugetele
componente ale bugetului general consolidat pe perioada implementrii investiiei i 5 ani de la
finalizarea investiiei.
Contribuie Anul I Anul II Anul ... Total
1 2 3 4 5
Contribuii angajat
Contribuii angajator
Impozitul pe profit
Impozite locale (teren, construcii)
Alte tipuri de taxe i impozite care constituie venit la
bugetele componente ale bugetului general
consolidat (exclusiv TVA)*
Total general
*) Se vor cuantifica i preciza concret taxele i/sau impozitele care decurg din activitatea economic aferent
proiectului de investiii

ATENIE!
Tabelele de mai sus se prezint în format Microsoft Excel, atât pe suport tiprit, cât i electronic, cu
toate formulele.

ATENIE!
Valorile contribuiilor menionate în acest tabel trebuie corelate cu cele estimate în proieciile
situaiilor financiare.

ATENIE!
Ajutorul de stat pltit nu poate depi valoarea total a contribuiilor la dezvoltarea regional
aferente investiiei pentru care se solicit finanarea.
Cuantumul contribuiilor la dezvoltarea regional aferente investiiei pentru care se solicit
finanarea se calculeaz conform legislaiei aplicabile la momentul depunerii cererii de acord
pentru finanare.
ATENIE!
În condiiile în care, ulterior emiterii acordului pentru finanare, intervin modificri ale legislaiei
generale care reglementeaz cadrul de organizare i funcionare a societilor, la sfâritul perioadei
de meninere a investiiei, valoarea contribuiei la dezvoltarea regional prevzut în documentaia
anexat cererii de acord pentru finanare se recalculeaz în raport de aceste modificri.

DEFINIII:
Locuri de munc create direct de un proiect de investiii reprezint locurile de munc legate
de activitatea care face obiectul investiiei, inclusiv locurile de munc create în urma unei creteri a
ratei de utilizare a capacitii create de investiie.
Creare de locuri de munc reprezint creterea net a numrului de locuri de munc create
direct de întreprinderea beneficiar de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor proiectului de
investiii dup primirea acordului pentru finanare, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii
în care se înregistreaz cererea de acord pentru finanare, dup deducerea din numrul aparent
de locuri de munc create a locurilor de munc desfiinate fa de medie.

57

60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

ATENIE!
Întreprinderea va meniona în cuprinsul planului de afaceri media locurilor de munc calculat
pentru cele 12 luni precedente lunii în care se înregistreaz cererea de acord pentru finanare.

ATENIE!
Numrul de noi locuri de munc create ca urmare a realizrii investiiei influeneaz nivelul
contribuiilor la dezvoltarea regional.
d) Implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunitii din
regiunea unde se realizeaz investiia
Se menioneaz:
- activitile cu caracter social în care întreprinderea va fi implicat, cum ar fi activiti în uniti de
învmânt, medicale, sportive etc. sau colaborri la nivel local cu AJOFM în vederea recrutrii
persoanelor omere i organizrii de cursuri de pregtire profesional,
- valoarea estimat în lei a proiectelor cu caracter social în care întreprinderea va fi implicat pe
întreaga perioad, respectiv în perioada de implementare i meninere a investiiei.

e) Efectul multiplicator al realizrii investiiei cuantificabil în economie prin antrenarea i a altor


investiii conexe i dezvoltarea furnizorilor locali de produse i servicii din regiune
Se prezint i se cuantific:
- implicaiile economice i sociale ale realizrii proiectului de investiii asupra zonei în care acesta
se implementeaz,
- numrul estimat de locuri de munc nou-create prin antrenarea i a altor investiii conexe i
dezvoltarea furnizorilor locali de produse i servicii, pe perioada de realizare i meninere a
investiiei.
- valoarea estimat în lei a contractelor incheiate cu furnizorii locali ca urmare a implementrii
proiectului de investiii, pe perioada de realizare i meninere a investiiei.

f) Situaia juridic a locaiei realizrii investiiei, respectiv demonstrarea existenei i a unui drept
real asupra locaiei pe care urmeaz s se realizeze investiia
La momentul depunerii cererii de acord pentru finanare societatea trebuie s menioneze în
Planul de afaceri locaia în care se va realiza proiectul de investiii (cel puin localitatea i judeul),
precum i tipul dreptului real asupra locaiei (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.).

ATENIE!
Documente justificative transmise în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru
finanare în vederea demonstrrii existenei unui drept real (proprietate, închiriere,
concesiune/cesiune etc.) asupra locaiei realizrii investiiei trebuie corelate cu informaiile
prezentate în cererea de acord pentru finanare i în planul de afacericare a stat la baza
emiterii acordului pentru finanare.
Nu se accept documente justificative corespunztoare altei locaii decât cea menionat în
cererea de acord pentru finanare i în planul de afaceri care a stat la baza emiterii
acordului pentru finanare.

În vederea susinerii situaiei juridice a locaiei unde urmeaz a se realiza investiia


întreprinderea prezint în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanare
urmtoarele documente, dup caz:
- contract de vânzare – cumprare / certificat de motenitor etc. i extras de carte funciar,
- contract de închiriere,
- contract de concesiune/cesiune sau orice alt document cu caracter juridic prin care s se fac

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022 61

dovada existenei i deinerii locaiei,


- alte documente justificative.

ATENIE!
La stabilirea locaiei realizrii investiiei, se va avea în vedere ca aceasta s fie valabil cel puin
pe perioada implementrii investiiei i pe urmtorii 5 ani de la finalizarea investiiei
Întreprinderea trebuie s demonstreze, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru
finanare, un drept real (proprietate, închiriere, concesiune/cesiune etc.) asupra locaiei pe care
urmeaz s se realizeze investiia.
Documentele prezentate, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanare, în
vederea susinerii unui drept de proprietate asupra locaiei unde urmeaz a se realiza investiia
trebuie s dovedeasc faptul c terenul pe care se realizeaz investiia iniial i construciile în
cadrul crora se realizeaz investiia iniial sunt libere de sarcini.
Se admit sarcini în cazul în care acestea sunt înscrise:
x dup depunerea cererii de acord pentru finanare i au ca obiect realizarea investiiei
pentru care se solicit finanare;
x pentru asigurarea dreptului de trecere i/sau de servitute pentru furnizorii de utiliti.
ATENIE!
În situaia în care întreprinderea prezint extras de carte funciar în care sunt înscrise sarcini dup
depunerea cererii de acord pentru finanare i care au ca obiect realizarea investiiei pentru care
se solicit finanare, se va prezenta, în copie, angajamentul/angajamentele pentru care sunt
înscrise respectivele sarcini.
Documentele cu caracter juridic prin care se face dovada deinerii locaiei trebuie s fie
valabile pe perioada implementrii investiiei i 5 ani de la data finalizrii acesteia
ATENIE!
Investiia iniial trebuie s se realizeze în acelai perimetru.
Perimetru - aceeai parcel cadastral sau parcele cadastrale alturate.

2.4. Efectul stimulativ al ajutorului de stat


Pentru demonstrarea efectului stimulativ, întreprinderea trebuie s aib în vedere urmtoarele:
- transmiterea cererii de acord pentru finanare,
- demararea investiiei dup depunerea Cererii de acord pentru finanare la Registratura
general a Ministerului Finanelor dar nu mai târziu de 6 luni de la obinerea acordului pentru
finanare.

59

62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

Anexa 4

PLAN DE INVESTIII

- lei fr TVA -

Categoria de Valoare costuri eligibile Valoare costuri neeligibile Total


cost general
Total Anul 1 Anul 2 Anul n Total Anul 1 Anul 2 Anul n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Investiii în
active
corporale
Realizare
construcii
Închiriere
construcii
Instalaii
tehnice, maini
i echipamente
Investiii în
active
necorporale
Brevete, licene,
know-how sau
alte drepturi de
proprietate
intelectual
Total general

ATENIE!
Valorile costurilor eligibile i neeligibile aferente categoriilor de active prezentate în planul
de investiii se vor completa fr zecimale.
În loc de An 1, An 2, An ... se menioneaz anii calendaristici în care se efectueaz cheltuiala
eligibil sau neeligibil.

60

Anexa 5

Situaia comparativ a planului de investiii iniial cu planul de investiii modificat

- lei fr TVA –


Plan de investiii iniial Plan de investiii modificat

Categoria de Valoare costuri eligibile Valoare costuri neeligibile Total Valoare costuri eligibile Valoare costuri neeligibile Total
cost general general
Total An 1 An 2 An .. Total An 1 An 2 An.. Total An 1 An 2 An … Total An 1 An 2 An …
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Investiii în
active
corporale
Realizare
construcii
Închiriere
construcii
Instalaii
tehnice,
maini i
echipamente
Investiii în
active
necorporale
Brevete,
licene, know-
how sau alte
drepturi de
proprietate
intelectual
Total general
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 247 bis/14.III.2022

ATENIE!
Valorile costurilor eligibile i neeligibile aferente categoriilor de active prezentate în Situaia comparativ a planului de investiii iniial
cu planul de investiii modificat se vor completa fr zecimale.
În loc de An 1, An 2, An ... se menioneaz anii calendaristici în care se efectueaz cheltuiala eligibil sau neeligibil.

61
63


EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

&JUYEJT|335450]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro
Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 bis/14.III.2022 conține 64 de pagini. Prețul: 76,8 lei ISSN 1453—4495
Acest număr al Monitorului Oficial al României a fost tipărit în afara abonamentului.

S-ar putea să vă placă și