Sunteți pe pagina 1din 3

Domeniu: Industrie textilă și pielărie

Calificare: Designer vestimentar


anul I – postliceal

Modulul III. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată

I. Modulul Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată se parcurge în anul I al


Şcolii Postliceale, având o durată de 60 ore de instruire teoretică (2 ore / săptămână x 30
săptămâni ), desfăşurându-se în paralel cu alte modulele de specialitate ( conform tabelului de
corelare).
În cadrul acestui modul, cursanţii îşi vor forma următoarele competenţe :
1. Stabileşte programele de software general şi de specialitate necesare
domeniului de specializare
2. Analizează opţiunile disponibile pentru asigurarea unui sistem al TIC legal,
sigur şi eficace
3. Elaborează o strategie de aplicare a TIC în vederea creşterii eficienţei în
domeniul de activitate

II. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor :

Unitatea de competenţă : 3.Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei aplicată

Competenţe Conţinuturi tematice

1. Activităţi desfăşurate :
 Procese de producţie, proiectare, finanţe şi contabilitate,
3.1. Stabileşte programele de managementul resurselor umane, achiziţii, controlul stocurilor,
software general şi de desfacerea bunurilor, prestarea de servcii, accesarea informaţiilor,
specialitate necesare marketing şi promovare,comunicare internă şi externă, planificarea şi
domeniului de specializare managementul proiectului, controlul calităţii, administrare planificată,
stocarea informaţiilor ( clienţi interni, externi, furnizori, transport ).
2.Strategii de alegere a programelor de software:
 Pentru fiecare tip de activitate
 În funcţie de eficienţa acestuia : costuri ( iniţiale/proiectate şi
realizate ), capacitate raportată la mărimea companiei şi activităţilor,
complexitate, limbaj software, asistenţă, respectarea specificaţiilor
hardware, existenţa unui personal calificat, acces la informaţiile
necesare.
3. Condiţii de siguranţă necesare unui sistem TIC :
 Fiabilitatea operaţiilor, efectuarea de plăţi prin web,
confidenţialitatea informaţiilor, protecţia împotriva viruşilor, spyware,
acces autorizat / neautorizat ( ex. stabilirea şi întreţinerea parolei ),
3.2. Analizează opţiunile back-up-ul sistemului, folosirea instrumentelor sistemului.
disponibile pentru asigurarea 4. Legislaţie pentru utilizarea TIC :
unui sistem al TIC legal,  Protecţia datelor ( datele clienţilor, comunicarea datelor,
sigur şi eficace dreptul de a accesa datele, limite de timp pentru păstrarea datelor,
responsabilităţi de organizare ), obţinerea autorizaţiilor, copyright,
norme de igienă şi siguranţa muncii ( utilizarea tastaturii optice
programate, ergonomie, siguranţa din punct de vedere electric, igiena
şi siguranţa de ansamblu ).
5. Eficienţa utilizării TIC :
Domeniu: Industrie textilă și pielărie
Calificare: Designer vestimentar
anul I – postliceal
 Fluxuri informaţionale ( inclusiv disponibilitatea informaţiilor
nacesare ), sisteme de suport ( hârtie şi IT ), accesibilitate ( număr de
clic-uri, nevoi speciale ), siguranţa sistemului, viteză, capacitatea
sistemului şi a programelor software, impactul asupra imaginii,
uşurinţa utilizării, abilităţile personalului, procesul de formare şi
asistenţă ( inclusiv documentaţia ), oferta back-up, operaţiile de
actualizare.
3.3. Elaborează o strategie de 6. Strategia de aplicare a TIC pentru creşterea eficienţei :
aplicare a TIC în vederea  Identificarea rezultatelor : obiective SMART ( specifice,
creşterii eficienţei în măsurabile, aplicabile, realizabile / relevante, la timp )
domeniul de activitate  Aplicaţie TIC corespunzătoare : în funcţie de obiective şi de
dotarea tehnică
 Etapele elaborării strategiei de implementare : formularea
problemei, stabilirea obiectivului, prezentarea recomandărilor incluse
în strategie ( modul de formulare a acestora, încadrarea în
timp,alocarea responsabilităţilor, soluţia software, soluţia hardware,
implicaţii pentru procesul de formare, costuri, abilităţi necesare
personalului, organizarea controlului calităţii, monitorizării şi evaluării
).

III. Sugestii metodologice

Programa şcolară se citeşte liniar datorită asocierii dintre competenţele individuale şi


conţinuturi. Atingerea competenţelor individuale ( abilităţi cheie ) se realizează cu ajutorul
conţinuturilor asociate. Programa se utilizează în strânsă corelaţie cu Standardul de Pregătire
Profesională, în care sunt precizate criteriile de performanţă pentru dobândirea competenţelor
individuale şi probele de evaluare ale performanţelor elevului.
Cele 66 de ore ale modului necesare formării competenţelor prevăzute de Standardul de
Pregătire Profesională sunt de instruire teoretică, locul de desfăşurare a acestor ore fiind atât
sala de clasă cât şi laboratorul de specialitate dotat corespunzător.
Locul de desfăşurare, formele de activitate, metodele, materialele didactice, fişele de
lucru şi de documentare trebuie să se coreleze cu competenţa care trebuie formată şi
conţinuturile asociate ei. Din cele 66 de ore profesorul este liber să decidă câte ore se vor
desfăşura în sala de clasă şi câte ore se vor desfăşura în laboratorul de specialitate.
Conţinuturile se pot parcurge în ordinea dată de tabelul de corelare a competenţelor cu
conţinuturile, iar profesorul este liber să decidă asupra numărului de ore alocat fiecărei teme,
având însă obligaţia de a le parcurge pe toate.
Pentru eficientizarea procesului de învăţare, profesorul trebuie să-şi proiecteze din timp
activitatea didactică prin elaborarea de fişe de lucru, fişe de documentare, fişe de observaţie,
probe de evaluare şi autoevaluare, prin pregătirea materialelor şi echipamentelor necesare
precum şi a spaţiului de lucru.
Metodele de învăţare adecvate conţinuturilor / competenţelor acestui modul sunt cele în
care activitatea didactică este centrată pe elev : studiul de caz, descoperirea, problematizarea,
exerciţiul, algoritmizarea, brainstormingul, pentru că ele stimulează gândirea logică, cauzală,
analitică, imaginaţia şi creativitatea elevilor, având o eficienţă maximă în procesul de
învăţare.
Măsura în care se formează competenţele tehnice specializate din Standardul de Pregătire
Profesională este scoasă în evidenţă de evaluare.
Domeniu: Industrie textilă și pielărie
Calificare: Designer vestimentar
anul I – postliceal
Se pot utiliza metodele clasice de evaluare, dar şi cele alternative cum sunt: observarea
sistematică a elevului, investigarea, proiectul, portofoliul elevului, pentru care profesorul
trebuie să elaboreze instrumentele de evaluare( fişe de observaţie, fişe de evaluare a
proiectului, fişe de evaluare).Autoevaluarea este o metodă utilizată pentru a stimula elevii să-
şi formeze şi să-şi exprime opinii proprii, profesorul trebuind să elaboreze fişe de
autoevaluare.
Evaluarea formativă este esenţială pentru procesul de învăţare eficient. Elevii şi
profesorii trebuie să ştie ce progrese se fac pentru atingerea competenţelor.
Evaluarea sumativă asigură dovezi pentru elevi, angajatori şi instituţii educaţionale
despre realizările unui elev în ceea ce priveşte cunoştinţele, înţelegerea şi abilităţile după
criterii definite.
Evaluarea elevilor se face numai pentru competenţele specificate în Standardul de
Pregătire Profesională. Demonstrarea unei alte abilităţi în afara celor din competenţele
specificate este lipsită de semnificaţie în cadrul evaluării.
Instrumentele de evaluare trebuie să fie adecvate scopului urmărit şi să permită elevilor
să demonstreze că au atins Standardele de Pregătire Profesională pentru unitatea de
competenţă definită.
Multitudinea de instrumente de evaluare solicită din partea elevilor să formuleze
răspunsuri, să aleagă răspunsuri corecte sau să analizeze situaţii / opţiuni specifice, să
elaboreze strategii de aplicare a TIC pentru creşterea eficienţei în domeniul său de activitate.
Probele de evaluare pot fi orale, scrise şi practice în funcţie de cerinţele unităţii de
competenţă. În cazul nostru, când activităţile de învăţare au caracter practic, instrumentele de
evaluare cele mai recomandate pot fi : fişa de observaţie, fişa de evaluare, fişa de
autoevaluare. În fişa de observaţie se bifează câte o căsuţă de fiecare dată când s-a demonstrat
buna realizare a unei sarcini; în momentul în care s-au bifat toate căsuţele, evaluarea s-a
încheiat cu succes.
Instrumentele de evaluare se elaborează în corelaţie cu criteriile de performanţă ale
competenţei individuale din Standardul de Pregătire Profesională pentru
calificarea ,,Designer vestimentar”, nivelul trei avansat.

S-ar putea să vă placă și