Sunteți pe pagina 1din 6

3/14/22, 11:46 PM 128/2020 litigiu privind achizitiile publice - ROLII

ACASĂ (HTTP://WWW.ROLII.RO)
» CĂUTARE (HTTP://WWW.ROLII.RO/CAUTARE)
» 128/2020

128/2020
25-02-2020

Litigiu privind achizitiile publice


Curtea de Apel IASI

 
Cod ECLI    ECLI:RO:CAIAS:2020:001.xxxxxx
Dosar nr. XXXXXXXXXX
ROMÂNIA
 
CURTEA DE APEL IAȘI
SECȚIA C_________ ADMINISTRATIV ȘI FISCAL
 
DECIZIE Nr. 128/2020
Ședința publică de la 25 Februarie 2020
Completul compus din:
PREȘEDINTE P______ Gherghesanu
Judecător D_____ R___ G______ Șerb______
Judecător M______ H_____
Grefier E____ R___
 
 
Pe rol se află judecarea cauzei în materia contencios administrativ și fiscal privind
plângerea formulată de petent  _____________  împotriva Deciziei nr. 101/CXXXXXXXXXXX 
din data de 20.01.2020 pronunțată de Consiliul N_______ de Soluționare a Contestațiilor,
intimat-autoritate contractantă fiind S_______ județean de Urgență V_____.
La apelul nominal făcut în ședință publică răspunde pentru petent consilier juridic S____
D_____, iar pentru intimat – autoritate contractantă consilier juridic Ș_____ A______,
ambele  depunând la dosar împuternicire de reprezentare juridică.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință,referat din care reies aspectele
anterior – menționate cu privire la obiectul cauzei, prezența părților și modalitatea de
îndeplinire a procedurii de citare precum și stadiul procesual al recursului acesta aflându
www.rolii.ro/hotarari/5e5dc278e49009d41400002e 1/6
3/14/22, 11:46 PM 128/2020 litigiu privind achizitiile publice - ROLII
îndeplinire a procedurii de citare, precum și stadiul procesual al recursului, acesta aflându-
se la primul termen de judecată, s-a anexat dosarul C.N.S.C, petenta a făcut dovada
prevăzută de art.31 alin.1 din legea nr.101/2016, iar intimatul a depus întâmpinare.
Instanța comunică reprezentantului petentei duplicatul întâmpinării, constată că plângerea
a fost formulată în termen și este legal timbrată.
La interpelarea instanței, reprezentanții părților precizează că nu au cereri noi de formulat
în cauză.
Nemaifiind chestiuni prealabile și cereri  noi de formulat, Curtea constată cauza în stare de
judecată  și acordă cuvântul asupra plângerii formula te de petent  _____________  V_____.
Pentru petent, consilier juridic  S____ D_____ , având cuvântul solicită admiterea plângerii
formulată împotriva  Deciziei  CNSC nr.101/CXXXXXXXXXXX din data de  20.01.2020, decizie
pe care o consideră nelegală și netemeinică, decizia fiind dată cu încălcarea dispozițiilor
incidente din Legea nr.98/2026 și H.G. nr.395/2016.
Solicită a se ține cont și de faptul că opinia  _____________ a fost susținută și de către cel
de al treilea membru al  completului CNCS care a apreciat că  eva luarea ofertei
_____________ a fost făcut cu încălcarea dispozițiilor legale  de către autoritatea 
contractante și care susține reanalizarea ofertei petentului cu respectarea  dispozițiilor
legale.
Pentru aceste motive și cele expuse pe larg în plângerea formulată , reiterează cererea de
admiterea plângerii în sensul modificării deciziei ,obligarea autorității contractante la
anularea actului nr.xxxxx din 20.12.2019 și obligarea acesteia la reevaluare a ofertei
_____________.
Fără cheltuieli de judecată.
Pentru intimat – autoritate contractantă Spit alul județean de Urgență V_____, consilier
juridic Ș_____ A______ , având cuvântul solicită respingerea plâng erii formulate de către 
_____________ ca fiind netemeinică și nefondată , urmând a fi păstrată Decizia
nr.101/CXXXXXXXXXXX  din 20.01.2016 pronunțată de Consiliul N_______ de Soluționare a
Contestațiilor ca fiind una  corectă și legală.
Fără cheltuieli de judecată.
Declarând închise dezbaterile, Curtea rămâne în deliberare și în pronunțare.
Ulterior deliberării,
 
 
 
CURTEA,
 
Deliberând asupra prezentei plângeri, constată următoarele:
1. Obiectul plângerii

www.rolii.ro/hotarari/5e5dc278e49009d41400002e 2/6
3/14/22, 11:46 PM 128/2020 litigiu privind achizitiile publice - ROLII

Prin plângerea formulată la data de 06.02.2020 împotriva Deciziei CNSC nr.


101/CXXXXXXXXXXX/20.0 1.2020 petenta Asocierea _____________ în contradictoriu cu
S_______ Județean de Urgență V_____, a solicitat admiterea plângerii solicitând
desființarea ei.
În motivare, petenta a arătat că participat la procedura simplificată inițiată de S_______
Județean de Urgență V_____ pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca
obiect „Servicii de pază și protecție a obiectivelor Spitalului Județean de Urgență V_____ și
servicii lunare de mentenanță și service la sistemul de detecție și semnalizare a incendiilor
care funcționează în incita Spitalului Județean de Urgență V_____, ____________________
nr.233”.
Decizia ar fi fost dată cu încălcarea dispozițiilor incidente din Legea nr.98/2016 și HG
nr.395/2016. Consiliul și autoritatea contractantă ar fi considerat că simpla existență a unui
certificat constatator negativ este suficientă pentru a exclude automat un ofertant din
competiție. Ar fi fost ignorate prevederile art.171 din Legea nr.98/2016 și art.166 alin.8 din HG
nr.395/2016. Documentul constatator nr.23/xxxxx/15.02.2017 nu s-ar încadra în cazul de
excludere prevăzut la art.167 alin.1 lit.g din Legea nr.98/2016, nefiind îndeplinite condițiile
cumulative prevăzute la articolul respectiv. În ceea ce privește documentul constatator
nr.5149/12.04.2019 Consiliul nu ar fi luat în considerare faptul că potrivit art.166 alin.5 din HG
nr.395/2016 documentele constatatoare emise către autoritatea contractantă pentru
neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu sunt făcute publice până la expirarea termenelor
de formulare/soluționare a contestațiilor, atunci când au fost depuse. Acest document
constatator ar fi fost contestat iar documentul ar fi fost anulat în SEAP. A mai invocat
considerentele opiniei separate.
În drept a indicat următoarele prevederi legale: art.29 și urm. din Legea nr.101/2016
2. Poziția procesuală a părții adverse
S_______ Județean de Urgență V_____ a formulat întâmpinare prin care a solicitat
respingerea plângerii. În motivare a apreciat că CNSC a respins în mod corect contestația
formulată fiind avute în vedere cele două certificate constatatoare. Autoritatea contractantă
ar fi analizat în mod obiectiv cele două certificate constatatoare iar ofertantul putea furniza
dovezi pentru a-și dovedi credibilitatea.
3. Aspecte procesuale
Plângerea a fost legal timbrată, iar cauțiunea a fost achitată în fața CNSC.
4. Starea de fapt
Analizând actele și lucrările dosarului, Curtea reține că  în cadrul procedurii de atribuire a
unui contract de achiziție publică autoritatea contractantă S_______ Județean de Urgență
V_____ a emis raportul procedurii nr. xxxxx/19.12.2019 (fila 273 dosar CNSC). Prin acest
raport, printre altele,  Asocierea R_____ SRL – R_____ Security SRL a fost exclusă din
procedură în baza art.167 alin.1 lit.g și h din Legea nr.98/2016. Din punctul de vedere al
situației de fapt ar fi fost avute în vedere Documentul constatator nr.23/xxxxx/15.02.2017 și
nr.5149/12.04.2019 care au fost depuse împreună cu contestația
___________________________ SRL ce semnala faptul că unuia dintre ofertanții
participanți i-ar fi fost întocmite un număr de certificate constatatoare ca urmare a
îndeplinirii defectuoase a obligațiilor contractuale. Ulterior, s-a realizat către petentă
comunicarea rezultatului procedurii nr xxxxx/20 12 2019 (fila 25 dosar CNSC)
www.rolii.ro/hotarari/5e5dc278e49009d41400002e 3/6
3/14/22, 11:46 PM 128/2020 litigiu privind achizitiile publice - ROLII
comunicarea rezultatului  procedurii nr.xxxxx/20.12.2019 (fila 25 dosar CNSC).
Prin Decizia CNSC nr. 101/CXXXXXXXXXXX/20.01.2020 contestația formulată a fost respinsă
ca neîntemeiată. În esență, CNSC a reținut că documentul constatator nr.5149/12.04.2019 a
fost emis ca urmare a existenței unor abateri de la calitatea serviciilor contractate, fiind
incidente prevederile art.167 alin.1 lit.g din Legea nr.98/2016 atât timp cât documentul nu a
fost anulat de către o instanță de judecată, legiuitorul necondiționând excluderea din
procedură de existența unei hotărâri judecătorești definitive asupra legalității emiterii unui
document constatator.
5. Asupra fondului plângerii
Conform art.167 din Legea nr.98/2016
(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție
publică/acordului-cadru orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele
situații: (…)
    g) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i
reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale
sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la
încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni
comparabile;
    h) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor
transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de
excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție, nu a prezentat aceste
informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; (…)
Textul de lege precitat condiționează excluderea din procedura de atribuirea a contractului
de încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale cumulativ cu încetarea
anticipată, plata de daune interese sau alte sancțiuni comparabile.
Verificând documentul constatator nr.23/xxxxx/15.02.2017 (fila 212 dosar CNSC) se reține că
acesta constată îndeplinirea necorespunzătoare a contractului constând în refuzul de
continuare a serviciilor în baza unui act adițional, nerespectarea termenelor contractuale și
asigurarea serviciilor cu un număr mai mic de agenți decât cel cuprins în oferta tehnică.
Așadar ar exista o încălcarea a obligațiilor contractuale dar din documentul în cauză nu
rezultă încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte
sancțiuni comparabile, nefiind așadar incident textul de lege de la art.167 lit.g din Legea
nr.98/2016 .
În ceea ce privește cel de-al doilea document constatator nr.5149/12.04.2019, chestiunea în
discuție vizează producerea de efecte juridice de către acesta, în condițiile în care a fost
formulată o contestație împotriva sa.
Potrivit art.166 alin.5 din HG nr.395/2016 - Documentele constatatoare emise de către
autoritatea contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către
contractant/contractant asociat și, dacă este cazul, pentru eventualele prejudicii, se publică
în SEAP, în termen de 60 de zile de la data emiterii, dar nu mai devreme de data expirării
termenului/soluționării contestațiilor, în situația în care acestea au fost depuse .
Așadar, un asemenea document constatator nu este publicat în SEAP, în vedere aducerii la
cunoștința terților și producerii de efecte juridice decât după soluționarea contestațiilor. În
prezenta cauză, petenta a dovedit formularea contestației conform adresei nr.5/08.01.2020
www.rolii.ro/hotarari/5e5dc278e49009d41400002e 4/6
3/14/22, 11:46 PM ț
128/2020 litigiu privind achizitiile publice - ROLII

emisă de S_______ Clinic de Boli Infecțioase Iași (fila 84 dosar CNSC) care a indicat expres
că va solicita SEAP radierea documentului din sistem. De asemenea, conform
corespondenței depuse în fața instanței de judecată (fila 23 și urm.) documentul constatator
a fost anulat în sistem.
În condițiile în care, documentul în cauză nu trebuia publicat, eroarea fiind ulterior
remediată prin înlăturarea acestuia, respectivului act nu i se pot atribui efecte care să se
producă în prezenta procedură, nefiind așadar îndeplinite condițiile de la art.167 lit.g și nici
lit.h (declarații false în scopul verificării motivelor de excludere) întrucât acest din urmă
temei era raportat tot la cele două documente constatatoare.
Având în vedere constatările anterioare, Curtea nu va mai analiza apărările privind
modalitatea de aplicare a art.171 din Legea nr.98/2016 și urmează a admite plângerea
formulată de _____________ împotriva Deciziei CNSC nr. 101/CXXXXXXXXXXX/20.01.2020
pe care o va anula în parte; va admite contestația formulată de _____________, va dispune
anularea raportului procedurii xxxxx/19.12.2019 și a comunicării rezultatului procedurii
xxxxx/20.12.2019 și va obliga pe intimatul autoritate contractantă la reevaluarea ofertei
_____________ .
 
 
 
Pentru aceste motive
În numele legii,
Decide:
 
 
Admite plângerea formulată de ________________________ Deciziei CNSC
nr.101/CXXXXXXXXXXX/20.01.2020 pe care o anulează în parte.
Admite contestația formulată de _____________.
Dispune anularea raportului procedurii xxxxx/19.12.2019 si a comunicării rezultatului
procedurii xxxxx/20.12.2019.
Obligă pe intimatul autoritate contractantă la reevaluarea ofertei _____________.
Definitivă.
Pronunțată azi,25.02.2020, conform art.402 Cod procedură civilă teza a doua.
Președinte,                                      Judecător,                                       Judecător,
  G__________ P______                  Șerb______ D_____ R___ G______             H_____ M______
 
 
 
 
www.rolii.ro/hotarari/5e5dc278e49009d41400002e 5/6
3/14/22, 11:46 PM 128/2020 litigiu privind achizitiile publice - ROLII

 
 
 
Grefier,
E____ R___
 
 
 
 
Redactat/Tehnoredactat: G.P.
4 exemplare – 27.02.2020
 
 
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer
Romania (http://www.wolterskluwer.ro/) pentru Fundatia RoLII (http://www.rolii.ro/).
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro (http://www.rolii.ro/)

www.rolii.ro/hotarari/5e5dc278e49009d41400002e 6/6

S-ar putea să vă placă și