Sunteți pe pagina 1din 14

Realizat, prof.

Olcott Nicoleta

Unitatea de învățământ: Avizat,


Profilul: Tehnic Director
Domeniul de pregătire profesională: Mecanică Prof.
Calificarea profesională: ½ Sudor + ½ Strungar
Modulul: M2-LĂCĂTUȘERIE GENERALĂ
Nr de ore/an: 160 (32 săptămâni)
Nr. ore/săptămână: 5 (3/2) din care: T: 3 (3x32=96/an) LT: 0 IP: 2 (2x32=64/an) Avizat,
Clasa: a IX-a (Î.P.1) Șef catedră
Profesor: Prof.:
Maistru instructor:
Plan cadru aprobat prin OMEN nr. 3152 din 24.02.2014, Anexa 1
Plan de învățământ aprobat prin OMENCS nr. 4457/05.07.2016, Anexa nr 4
SPP aprobat prin OMENCS nr. 4121 din 13.06.2016, Anexa 2
Programa aprobata prin OMENCS: nr. 4457 din 05.07.2016, Anexa 6

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An școlar 2019-2020
Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
crt. URÎ 2: Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2.1.1. Atelierul de 2.2.1. Organizarea 2.3.1. Respectarea 1. Atelierul de lăcătușerie
lăcătușerie locului de muncă cerințelor ergonomice la 1.1. Organizarea atelierului de 6 4 S12 S1
- dotarea atelierului locul de muncă lăcătușerie; S23 S2
de lăcătușerie; 1.2. Scule, dispozitive și
1 - cerințe verificatoare utilizate în atelierul
ergonomice de de lăcătușerie;
organizare a locului 1.3. Organizarea ergonomică a
de muncă; locului de muncă;
- norme generale de 1.4. Norme de sănătate și

1 Î.P. - Învățământ Profesional de 3 ani


2 S1:
3 S2:
🔼 Notă: se va înscrie fiecare săptămâna de teorie (T), laborator tehnologic (LT) sau instruire practică săptămânală (IP) după consultarea graficului pentru Stagiile de Pregătire
Practică  (SPP) semestriale. Pentru schimbări de parcurs ale temelor sau adaptarea repartiției orelor pe teme se poate folosi rubrica ”Observații”.
1
Realizat, prof. Olcott Nicoleta
Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
crt. URÎ 2: Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
sănătate și securitate în muncă în atelierul
securitate în muncă; de lăcătușerie.
- norme generale de

2
Realizat, prof. Olcott Nicoleta
Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
crt. URÎ 2: Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
protecție a
mediului.
2.2.2. Identificarea 2.3.3. Respectarea 2. Materiale și semifabricate 12 8 S34 S3
2.1.2. Tipuri de
materialelor metalice prescripțiilor din necesare executării pieselor S45 S4
materiale și
după culoare și aspect desenele de execuție la prin operații de lăcătușerie S56 S5
semifabricate
2.2.3. Alegerea realizarea pieselor prin 2.1. Proprietățile fizice,
necesare executării
materialelor și operații de lăcătușerie mecanice și tehnologice ale
pieselor prin
semifabricatelor materialelor metalice
operații de
necesare executării 2.2. Aliaje feroase:
lăcătușerie
pieselor prin operații de - oțeluri (clasificare,
- proprietăți fizice,
lăcătușerie simbolizare);
mecanice și
2.2.4. Descrierea - fonte ( clasificare,
tehnologice ale
tratamentelor termice simbolizare).
materialelor
aplicate oțelurilor și 2.3. Tratamente termice aplicate
metalice;
fontelor oțelurilor și fontelor: recoacere,
- aliaje feroase:
2.2.5. Utilizarea călire, revenire
2 oțeluri și fonte;
simbolurilor 2.4. Metale și aliaje neferoase:
- tratamente termice
standardizate ale - cuprul și aliajele sale
aplicate oțelurilor și
materialelor pentru (proprietăți, utilizări,
fontelor: recoacere,
realizarea pieselor prin simbolizare);
călire, revenire;
operații de lăcătușerie - aluminiul și aliajele sale
- metale și aliaje
2.2.40. Utilizarea (proprietăți, utilizări,
neferoase: cuprul și
corectă a simbolizare);
aliajele sale,
vocabularului comun 2.5. Semifabricate obținute prin
aluminiul și aliajele
și a celui de specialitate deformare plastică (laminare):
sale;
- noțiuni generale despre
- semifabricate:
procedeul de prelucrare prin
table, platbande,
laminare;
bare, profile, țevi,
- semifabricate propriu-zise:
sârme.
blumuri, sleburi, țagle,
4 S3:
5 S4:
6 S5:
3
Realizat, prof. Olcott Nicoleta
Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
crt. URÎ 2: Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
platine;
- profile laminate (profile
simple, profile fasonate), table,
țevi laminate, sârme.

2.2.6. Alegerea 2.3.2. Colaborarea cu 3. Mijloace de măsurat și 12 8 S67 S6


mijloacelor de măsurat membrii echipei de verificat S78 S7
și verificat în funcție de lucru, în scopul 3.1. Mijloace de măsurat și S89 S8
2.1.3. Mijloace
mărimea fizică de îndeplinirii sarcinilor de verificat lungimi (șublere,
utilizate în
măsurat la locul de muncă micrometre);
atelierul de
2.2.7. Utilizarea 2.3.3. Respectarea 3.2. Mijloace de măsurat și
lăcătușerie pentru
mijloacelor de măsurat prescripțiilor din verificat unghiuri (echere);
măsurarea și
și verificat lungimi, desenele de execuție la 3.3. Mijloace de măsurat și
3 verificarea
unghiuri, suprafețe realizarea pieselor prin verificat suprafețe (rigle de
dimensiunilor
2.2.40. Utilizarea operații de lăcătușerie control).
geometrice
corectă a 2.3.4. Asumarea, în
(șublere,
vocabularului comun cadrul echipei de la
micrometre, echere,
și a celui de specialitate locul de muncă, a
rigle de control).
responsabilității pentru
sarcina de lucru
primită.

7 S6:
8 S7:
9 S8:
4
Realizat, prof. Olcott Nicoleta
Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
crt. URÎ 2: Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4 2.1.4. Operații 2.2.8. Alegerea sculelor, 2.3.1. Respectarea 4. Operații pregătitoare
pregătitoare dispozitivelor și cerințelor ergonomice la aplicate semifabricatelor în
aplicate verificatoarelor (SDV- locul de muncă vederea executării pieselor
semifabricatelor în urilor) și utilajelor în 2.3.2. Colaborarea cu prin operații de lăcătușerie
vederea executării funcție de operația de membrii echipei de generală S910 S9
pieselor (curățare lăcătușărie executată lucru, în scopul 4.1. Curățarea manuală a 9 6 S1011 S10
manuală, îndreptare 2.2.9. Utilizarea SDV- îndeplinirii sarcinilor de semifabricatelor; S1112 S11
manuală, trasare - urilor și utilajelor în la locul de muncă 4.2. Îndreptarea manuală a
SDV-uri, tehnologii funcție de operația de 2.3.3. Respectarea semifabricatelor (SDV-uri,
de execuție, metode lăcătușerie executată prescripțiilor din tehnologii de execuție, metode
de control, norme 2.2.10. Curățarea desenele de execuție la de control a semifabricatelor
de securitate și manuală a realizarea pieselor prin îndreptate, norme de securitate
sănătate în muncă, semifabricatelor operații de lăcătușerie ș1 sănătate în muncă);
protecția mediului) 2.2.11. Îndreptarea 2.3.4. Asumarea, în 4.3. Trasarea semifabricatelor
manuală a cadrul echipei de la (SDV-uri, operații pregătitoare
semifabricatelor locul de muncă, a executate în vederea trasării,
2.2.12. Executarea responsabilității pentru tehnologii de execuție, metode
controlului calității sarcina de lucru de control a semifabricatelor
semifabricatelor primită. trasate, norme de securitate și
îndreptate 2.3.5. Asumarea sănătate în muncă).
2.2.13. Trasarea inițiativei în rezolvarea
semifabricatelor unor probleme.
2.2.14. Executarea 2.3.6. Respectarea
controlului normelor de securitate și
semifabricatelor trasate sănătate în muncă
2.2.15. Calculul
dimensiunilor maxime și
minime ale pieselor,
conform desenelor de
execuție

10 S9:
11 S10:
12 S11:
5
Realizat, prof. Olcott Nicoleta
Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
crt. URÎ 2: Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2.2.40. Utilizarea
corectă a
vocabularului comun
și a celui de specialitate
2.2.41. Comunicarea/
Raportarea rezultatelor
activității profesionale
desfășurate
5 2.1.5. Debitarea 2.2.16. Debitarea 2.3.1. Respectarea 5. Debitarea manuală a 6 4 S1213 S12
manuală a manuală a cerințelor ergonomice la semifabricatelor S1314 S13
semifabricatelor semifabricatelor locul de muncă 5.1. Scule folosite la debitarea
(SDV-uri, 2.2.17. Executarea 2.3.2. Colaborarea cu manuală prin forfecare, așchiere
tehnologii de controlului calității membrii echipei de și dăltuire;
execuție, metode de semifabricatelor debitate lucru, în scopul 5.2. Tehnologia debitării
control, norme de 2.2.40. Utilizarea îndeplinirii sarcinilor de manuale prin forfecare;
securitate și corectă a la locul de muncă 5.3. Tehnologia debitării
sănătate în muncă) vocabularului comun 2.3.3. Respectarea manuale prin așchiere;
și a celui de specialitate prescripțiilor din 5.4. Tehnologia debitării
2.2.41. Comunicarea/ desenele de execuție la manuale prin dăltuire;
Raportarea rezultatelor realizarea pieselor prin 5.5. Metode de control a
activității profesionale operații de lăcătușerie semifabricatelor debitate;
desfășurate 2.3.4. Asumarea, în 5.6. Norme de securitate și
cadrul echipei de la sănătate în muncă specifice
locul de muncă, a operației de debitare.
responsabilității pentru
sarcina de lucru
primită.
2.3.5. Asumarea
inițiativei în rezolvarea
unor probleme.
2.3.6. Respectarea
13 S12:
14 S13:
6
Realizat, prof. Olcott Nicoleta
Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
crt. URÎ 2: Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
normelor de securitate și
sănătate în muncă
2.2.18. Calculul 2.3.1. Respectarea 6. Îndoirea manuală a 3 2 S1415 S14
lungimii cerințelor ergonomice la semifabricatelor S1516 S15
semifabricatului locul de muncă 6.1. Procesul de îndoire S1617 S16
2.1.6. Îndoirea
necesar obținerii unei 2.3.2. Colaborarea cu (calculul lungimii
manuală a
piese prin operația de membrii echipei de semifabricatului necesar
semifabricatelor
îndoire lucru, în scopul obținerii unei piese prin operația
- Lungimea
2.2.19. Îndoirea manuală îndeplinirii sarcinilor de de îndoire);
semifabricatului
a tablelor și benzilor la locul de muncă 6.2. Îndoirea manuală a tablelor
necesar obținerii
2.2.20. Îndoirea manuală 2.3.3. Respectarea (SDV-uri, tehnologii de
unei piese prin
a barelor și profilelor prescripțiilor din execuție);
operația de îndoire;
2.2.21. Îndoirea manuală desenele de execuție la 6.3. Îndoirea manuală a barelor
- Îndoirea manuală
a țevilor realizarea pieselor prin și profilelor (SDV-uri,
a tablelor, barelor și
2.2.22. Îndoirea manuală operații de lăcătușerie tehnologii de execuție);
6 profilelor, țevilor și
a sârmelor 2.3.4. Asumarea, în 6.4. Îndoirea manuală a țevilor
sârmelor (SDV-uri,
2.2.23. Executarea cadrul echipei de la (dispozitive, verificatoare,
tehnologii de
controlului calității locul de muncă, a tehnologie de execuție);
execuție, metode de
semifabricatelor responsabilității pentru 6.5. Îndoirea manuală a sârmelor
control a
prelucrate prin îndoire. sarcina de lucru (dispozitive, verificatoare,
semifabricatelor
2.2.40. Utilizarea primită. tehnologie de execuție);
prelucrate prin
corectă a 2.3.5. Asumarea 6.6. Metode de control a
operația de îndoire,
vocabularului comun inițiativei în rezolvarea semifabricatelor prelucrate prin
norme de securitate
și a celui de specialitate unor probleme. operația de îndoire;
și sănătate în
2.2.41. Comunicarea/ 2.3.6. Respectarea 6.7. Norme de securitate și
muncă)
Raportarea rezultatelor normelor de securitate și sănătate în muncă specifice
activității profesionale sănătate în muncă operației de îndoire.
desfășurate
Recapitulare și evaluare Teste de evaluare sumativă 3 2 S1718 S17
15 S14:
16 S15:
17 S16:
18 S17:
7
Realizat, prof. Olcott Nicoleta
Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
crt. URÎ 2: Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Lucrări practice
2.2.24. Alegerea SDV- 2.3.2. Colaborarea cu 7. Noțiuni generale despre 9 6 S1819 S18
urilor în funcție de membrii echipei de prelucrarea prin așchiere a S1920 S19
2.1.7. Noțiuni forma suprafețelor de lucru, în scopul materialelor metalice
generale despre prelucrat și de materialul îndeplinirii sarcinilor de (adaos de prelucrare, tipuri de
prelucrarea prin semifabricatului la locul de muncă așchii, scule așchietoare, mișcări
așchiere a 2.2.25. Stabilirea 2.3.3. Respectarea necesare la așchiere, regim de
materialelor adaosului de prelucrare prescripțiilor din așchiere)
7 metalice (adaos de la executarea unei piese desenele de execuție la
prelucrare, tipuri de 2.2.26. Definirea realizarea pieselor prin
așchii, scule parametrilor regimului operații de lăcătușerie
așchietoare, mișcări de așchiere
necesare la așchiere, 2.2.40. Utilizarea
regim de așchiere). corectă a
vocabularului comun
și a celui de specialitate

19 S18:
20 S19:
8
Realizat, prof. Olcott Nicoleta
Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
crt. URÎ 2: Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2.2.27. Pilirea manuală a 2.3.1. Respectarea 8. Pilirea metalelor 6 4 S2021 S20
suprafețelor cerințelor ergonomice la 8.1. Clasificarea pilelor; S2122 S21
2.2.28. Executarea locul de muncă 8.2. Tehnologia de execuție a
controlului calității 2.3.2. Colaborarea cu operației de pilire manuală a
suprafețelor prelucrate membrii echipei de semifabricatelor;
prin pilire lucru, în scopul 8.3. Metode de pilire:
2.2.40. Utilizarea îndeplinirii sarcinilor de - după tipul mișcării (pilire
2.1.8. pilirea corectă a la locul de muncă transversală, longitudinală,
metalelor vocabularului comun 2.3.3. Respectarea circulară, în cruce);
(clasificarea pilelor, și a celui de specialitate prescripțiilor din - după tipul suprafeței (pilire
tehnologii de 2.2.41. Comunicarea/ desenele de execuție la exterioară, interioară, convexă,
execuție, metode de Raportarea rezultatelor realizarea pieselor prin concavă);
8 control a activității profesionale operații de lăcătușerie - după adaosul de prelucrare
suprafețelor desfășurate 2.3.4. Asumarea, în (pilire de degroșare, de finisare);
prelucrate prin cadrul echipei de la 8.4. Metode de control a
pilire, norme de locul de muncă, a suprafețelor prelucrate prin
securitate și responsabilității pentru pilire;
sănătate în muncă). sarcina de lucru 8.5. Norme de securitate și
primită. sănătate în muncă specifice
2.3.5. Asumarea operației de pilire.
inițiativei în rezolvarea
unor probleme.
2.3.6. Respectarea
normelor de securitate și
sănătate în muncă
9 2.1.9. Polizarea 2.2.29. Curățarea de 9. Polizarea pieselor 6 4 S2223S S22
pieselor (pietre de bavuri și impurități a 2.3.1. Respectarea 9.1. Lucrări care se execută prin 2324 S23
polizor, tipuri de suprafețelor și muchiilor cerințelor ergonomice la polizare;
polizoare, metode semifabricatelor prin locul de muncă 9.2. Polizoare: stabile și
de verificare și operația de polizare 2.3.2. Colaborarea cu portabile;
montare a pietrelor membrii echipei de 9.3. Metode de verificare și
21 S20:
22 S21:
9
Realizat, prof. Olcott Nicoleta
Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
crt. URÎ 2: Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
lucru, în scopul montare a pietrelor de polizor;
de polizor, îndeplinirii sarcinilor de 9.4. Tehnologia de execuție a
tehnologia de la locul de muncă operației de polizare; 9.5.
execuție, norme de 2.3.3. Respectarea Norme de securitate și sănătate
securitate și prescripțiilor din în muncă specifice operației de
sănătate în muncă) desenele de execuție la polizare.
realizarea pieselor prin
2.1.10. Găurirea și 2.2.30. Executarea operații de lăcătușerie 10. Găurirea și prelucrarea 9 6 S2425 S24
prelucrarea operației de găurire a 2.3.4. Asumarea, în găurilor S2526 S25
găurilor semifabricatelor cadrul echipei de la 10.1. SDV - uri utilizate la
- Găurirea (SDV - 2.2.31. Prelucrarea locul de muncă, a găurire;
uri, mașini de găurilor prin alezare, responsabilității pentru 10.2. Tipuri de mașini de găurit
găurit, tehnologii de teșire, lărgire, adâncire sarcina de lucru (stabile și portabile);
execuție, metode de 2.2.32. Controlul primită. 10.3.Tehnologia de execuție a
control, cauzele găurilor executate 2.3.5. Asumarea operației de găurire;
apariției rebuturilor, 2.2.33. Colectarea inițiativei în rezolvarea 10.4. Prelucrarea găurilor prin:
norme de securitate diferențiată a deșeurilor unor probleme. teșire, lărgire, adâncire, alezare
și sănătate în rezultate în urma 2.3.6. Respectarea (SDV-uri, tehnologii de
10 normelor de securitate și
muncă) prelucrărilor execuție);
- Prelucrarea sănătate în muncă 10.5. Metode de control a
găurilor prin alezajelor;
alezare, teșire, 10.6. Cauzele care conduc la
lărgire, adâncire apariția rebuturilor Ia operația
(SDV -uri, de găurire;
tehnologii de 10.7. Norme de protecție a
execuție, metode de mediului;
control, norme de 10.8. Norme de securitate și
securitate și sănătate în muncă specifice
sănătate în muncă) operației de găurire.
11 2.1.11. Filetarea 2.2.34. Alegerea SDV- 2.3.1. Respectarea 11. Filetarea 6 4 S2627 S26
- Elementele urilor necesare filetării, cerințelor ergonomice la 11.1. Elementele geometrice ale S2728 S27
geometrice ale în funcție de elementele locul de muncă filetului, clasificarea filetelor;
filetului, geometrice ale filetului 2.3.2. Colaborarea cu 11.2. Filetarea manuală
10
Realizat, prof. Olcott Nicoleta
Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
crt. URÎ 2: Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
2.2.35. Executarea membrii echipei de exterioară (SDV-uri, tehnologie
manuală a filetelor lucru, în scopul de execuție, metode de control);
exterioare îndeplinirii sarcinilor de 11.3. Filetarea manuală
2.2.36. Executarea la locul de muncă interioară (SDV-uri, tehnologie
controlului calității 2.3.3. Respectarea de execuție, metode de control);
clasificarea filetelor filetelor exterioare prescripțiilor din 11.4. Norme de protecție a
- Filetarea manuală realizate desenele de execuție la mediului;
exterioară (SDV- 2.2.37. Executarea realizarea pieselor prin 11.5. Norme de securitate și
uri, tehnologie de manuală a filetelor operații de lăcătușerie sănătate în muncă specifice
execuție, metode de interioare 2.3.4. Asumarea, în operației de filetare.
control, norme de 2.2.38. Executarea cadrul echipei de la
securitate și controlului calității locul de muncă, a
sănătate în muncă) filetelor interioare responsabilității pentru
- Filetarea manuală realizate sarcina de lucru
interioară (SDV-uri, primită.
tehnologie de 2.3.5. Asumarea
execuție, metode de inițiativei în rezolvarea
control, norme de unor probleme.
securitate și 2.3.6. Respectarea
sănătate în muncă) normelor de securitate și
sănătate în muncă
2.3.7. Adoptarea unei
atitudini responsabile
față de protecția
mediului
12 2.1.12. 2.2.39. Utilizarea 2.3.2. Colaborarea cu 12. Fișa tehnologică 9 6 S2829 S28
Documentația documentației membrii echipei de (întocmirea fișei tehnologice S2930 S29
24 S23:
25 S24:
26 S25:
27 S26:
28 S27:
29 S28:
11
Realizat, prof. Olcott Nicoleta
Unitatea de rezultate ale învățării /Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Nr. ore Săptămâna
Conținuturile învățării Obs.
crt. URÎ 2: Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie generală
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
tehnice/tehnologice lucru, în scopul după desenul de execuție al S3031
pentru îndeplinirii sarcinilor de piesei, informațiile tehnologice
executarea operațiilor la locul de muncă la nivelul operației).
de lăcătușerie generală 2.3.3. Respectarea
tehnologică
2.2.40. Utilizarea prescripțiilor din
utilizată în
corectă a desenele de execuție la
atelierul de
vocabularului comun realizarea pieselor prin
lăcătușărie (fișa
și a celui de specialitate operații de lăcătușerie
tehnologică).
2.2.41. Comunicarea/
Raportarea rezultatelor
activității profesionale
desfășurate
Teste de evaluare sumativă 6 4 S3132 S31
Lucrări practice pe baza S3233 S32
13 Recapitulare și evaluare finală
documentației tehnice
specifice

30 S29:
31 S30:
32 S31:
33 S32:
12

S-ar putea să vă placă și