Sunteți pe pagina 1din 28

SAPTAMANA I

Luni : prezentarea activitatii de catre conducerea de la Resurse


umane, relatii externe si management administrative

Marti : familiarizarea cu locul de munca

Miercuri : contributie la efectuarea de lucrari in cadrul


compartimentului

Joi : citirea Agendei 21 Locale

Vineri : indosarierea Declaratiilor de avere si de interes

SAPTAMANA II

Luni : intocmirea unor documente

Marti : citirea unor protocoale de infratire a orasului Targoviste cu


orasele Kazanlak , Targovishte ,Orvault, Corbetta, Santarem , Trakai ,
Vellinge, Miami, Castellon de la Plana

Miercuri : citirea unor protocoale de infratire a orasului Targoviste


cu Karadeniz Eregli , Provincia Hebei , Provincia Di Bari ,
Gioia del Colle , Chinon, Ivan – Frankivsk, Ciudad Real

Joi : verificarea unor date in cadrul compartimentului de Resurse


Umane

Vineri : citirea “Ghidul infratirii intre localitati “

1
SAPTAMANA III

Luni : proiecte implementate de catre Asociatia “Targoviste spre


Europa “

Marti : instrumentele structurale 2007-2013 ( Planul National de


dezvoltare 2007-2013; Cadrul National Strategic de referinta si
Programele Operationale )

Miercuri : Programul Complement pentru Programul Operational


Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

Joi : Legea nr.371/2006 si legea nr.380/2006

Vineri : evaluare referitoare la cele trei saptamani de practica

Proiect de practica desfasurat in cadrul Primariei


Municipiului Targoviste

DISPOZITII GENERALE

Art.1.In spiritul prezentului Regulament, serviciul public local este orice activitate a
autoritatilor publice locale, organizată in scopul satisfacerii unei nevoi de interes local si
reprezinta mijlocul prin care administratia publică locală isi exercită activitatea si autoritatea in
teritoriu.
Art.2.Serviciile publice ale Municipiului Targoviste isi desfasoară activitatea pe teritoriul
Municipiului Targoviste si sunt organizate de către Consiliul Local Municipal Târgoviste la
propunerea primarului, in principalele domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor
locale, cu respectarea prevederilor legale si in limita mijloacelor financiare de care acesta
dispune.
Art.3.Regulamentul de organizare si functionare al Aparatului de specialitate, instituţiilor
şi serviciilor publice locale, organigrama, statul de functii si numarul de personal al acestora se
aproba de Consiliul Local Municipal Târgoviste la propunerea primarului, in conditiile prevazute
de lege.
Art.4.Legătura intre Consiliul Local Municipal Târgoviste si serviciile publice se face
prin conducătorii acestora, care au obligatia să intocmească si să prezinte in sedintele comisiilor
de specialitate si de consiliu, rapoartele de specialitate la proiectele de hotărâri propuse de
consilieri sau primar.

2
Art.5.Activitatea Aparatului de specialitate si a serviciilor publice locale este condusă si
coordonată de primar.
Art.6. Sarcinile concrete de muncă pentru functiile de conducere se stabilesc de către
primar, in baza anexelor prezentului regulament, iar sarcinile concrete de muncă ale functiilor de
executie se stabilesc de catre sefii compartimentelor sau serviciilor publice sub forma unor
atributii si răspunderi cuprinse in fisele de post aprobate de primar, transmise sub semnatură
fiecarui angajat, respectarea acestora fiind obligatorie.
Art.7. In exercitarea atributiilor care le revin, salariatii Aparatului de specialitate si ai
serviciilor publice locale sunt datori să isi indeplineasca cu profesionalism, loialitate,
corectitudine si in mod constiincios indatoririle de serviciu si să se abtina de la orice fapta care ar
putea să aducă prejudicii autoritătii si institutiei publice in care isi desfasoară activitatea.
Art.8.Incălcarea cu vinovatie de către salariatii Aparatului de specialitate si ai serviciilor
publice locale, a indatoririlor de serviciu constituie abatere disciplinară si atrage sanctionarea
disciplinară a acestora.
Art.9.Angajarea si eliberarea din functie a personalului Aparatului de specialitate se face
de către primar, in conditiile legii.
Art.10.Avansarea in grade si trepte profesionale a salariatilor Aparatului de specialitate şi
serviciilor publice locale se face in conditiile legii prin examen sau concurs.
Art.11.Instruirea profesională a personalului din cadrul Aparatului de specialitate şi
serviciilor publice locale se face de catre sefii acestora prin prelucrarea in colectivele de munca a
noutătilor legislative, instructiunilor, dispozitiilor primarului si hotărârilor Consiliului Local si
prin participare la cursuri de specializare sau perfectionare.
Art.12. Prezentul regulament constituie Anexa 1 a HCL 235/2003, modificata si contine:

Anexa 1.1 – Atributiile Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Targoviste:


1.1.1. Atributiile Directiei Economice
1.1.2. Atributiile Directiei Tehnice
1.1.3. Atributiile Compartimentelor subordonate arhitectului sef
1.1.4. Atributiile Compartimentelor subordonate secretarului
1.1.5. Atributiile Compartimentelor subordonate direct primarului

Regulamentul poate fi modificat partial sau total, in conformitate cu prevederile


legislatiei in vigoare, cu aprobarea Consiliului Local Municipal Targoviste.

ATRIBUTIILE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI


MUNICIPIULUI TÂRGOVISTE

In conformitate cu HCL 201/08.07.2003, modificata, structura organizatorică a


Aparatului de specialitate este următoarea:
 Directia Economica
 Directia Tehnica
 Compartimente subordonate Arhitectului sef
 Compartimente subordonate Secretarului
 Compartimente Subordonate Direct Primarului

ATRIBUTII DIRECTIA ECONOMICA

În conformitate cu HCL 201/2003, modificata, Directia Economica este condusa de 1


director executiv si 1 director executiv adjunct

3
Directorul executiv are urmatoarele sarcini si atributii principale:
1. Organizeaza si raspunde pentru activitatea de ansamblu a Directiei Economice si
coordoneaza activitatea urmatoarelor servicii:
• Compartimentul Evidenta venituri
• Compartimentul Evidenta venituri si cheltuieli
• Compartimentul Buget prognoza
• Serviciul Stabilire, constatare, urmarire si incasare impozite si taxe locale,
2. Coordoneaza, indruma si urmareste desfasurarea activitatii economice financiar-contabile;
3. Organizeaza si coordoneaza activitatea de stabilire si aprobare a impozitelor si taxelor
locale ;
4. Organizeaza si coordoneaza elaborarea proiectului bugetului Consiliului Local;
5. Coordoneaza si indruma actiunile de constatare, asezare, verificare si incasare a impozitelor,
taxelor si a altor venituri de la contribuabili persoane fizice si juridice;
6. Organizeaza si stabileste structura fluxurilor informationale intre activitatile serviciilor
Directiei Economice;
7. Raspunde de rezolvarea in limitele competentelor stabilite, a cererilor cetatenilor sau le
indruma spre rezolvare organelor competente;
8. Participa la angajarea personalului Directiei Economice in conditiile legii, organizeaza
actiuni de instruire si crestere a competentei profesionale a salariatilor;
9. Asigura respectarea disciplinei in munca, aplica sanctiunile disciplinare si acorda
recompensele prevazute de lege;
10. Organizeaza si stabileste conditiile de desfasurare a actiunilor de control;
11. Asigura corelarea planurilor de control, urmarind eliminarea paralelismelor intre
compartimente in scopul cresterii eficientei activitatii;
12. Ia masuri pentru organizarea, rationalizarea si simplificarea muncii, competentelor
functionale prin generalizarea prelucrarii informatiilor financiare si contabile cu ajutorul
tehnicii de calcul;
13. Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluarilor anuale,
fiselor de post ale salariatilor, acorda calificativul conform prevederilor legale si raspunde de
aplicarea masurilor cu privire la angajarea, promovarea personalului, de aplicarea masurilor
in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu;
14. Verifica actele de impunere, debitoare, urmarire si incasare si de modificare a obligatiilor
fiscale;
15. Aplica masurile si stabileste conditiile privind buna organizare a activitatii de constatare,
stabilire, debitare, urmarire si incasare a impozitelor, taxelor si a altor venituri de la agentii
economici si de la populatie;
16. Informeaza primarul in legatura cu aspecte care rezulta din executia bugetului local.

Directorul executiv adjunct are urmatoarele sarcini si atributii principale:


1. Stabileste si prezinta masurile necesare pentru aplicarea corecta a reglementarilor in
domeniul financiar-contabil;
2. Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la
respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri
suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si
persoanelor care nu-si achita in termen obligatiile fiscale;
3. Executa controlul financiar preventiv in conformitate cu OMF 522/2003;
4. Organizeaza activitatea de evidenta a angajamentelor bugetare conform OMF 1792/2002;
5. Colaboreaza cu compartimentele functionale din cadrul Directiei Generale a Finantelor
Publice si Controlului Financiar de Stat, sectiile Garzii Financiare, organele de politie in

4
indeplinirea atributiilor privind urmarirea silita a bunurilor si veniturilor si combaterea
fraudelor fiscale ;
6. Propune spre aprobare Consiliului Local, trecerea in evidenta speciala a creantelor constatate
prin titluri executorii in cazul debitelor insolvabile;
7. Face propuneri pentru angajarea si eliberarea din functie, in conditiile legii, a personalului
din subordine;
8. Propune, in conditiile legii, raspunderea materiala in sarcina personalului din subordine si ia
masuri pentru recuperarea de la cei vinovati a pagubelor constatate;
9. Asigura aplicarea prevederilor legale privind intocmirea, manipularea, circulatia si pastrarea
imprimatelor cu regim special si a celor cu caracter oficial;
10. Conduce si organizeaza pregatirea profesionala a personalului din subordine;
11. Este inlocuitorul de drept al directorului in lipsa acestuia, in raporturile cu tertii si exercita
atributiile prevazute in prezentul regulament pentru director;
12. Asigura respectarea disciplinei in munca, propune sanctiuni disciplicare si acordarea
recompenselor prevazute de lege;
13. Tine Registrul unic de evidenta a datoriei publice;
14. Indeplineste si alte sarcini dispuse de primar si Consiliul Local.

COMPARTIMENTUL EVIDENTA VENITURI

Atributii principale :
1. Respectarea principiilor de inregistrare cronologica si sistematica a operatiunilor privind
incasarea impozitelor si taxelor locale;
2. Organizarea si conducerea veniturilor bugetare conform OMF 520/2003;
3. Intocmirea documentelor justificative privind operatiilor de restituire a impozitelor si taxelor
locale;
4. Urmareste corecta incadrare in conturile contabile a operatiunilor patrimoniale conform
functiunii acestora din planul de conturi aprobat de Ministerul Finantelor;
5. Primeste si verifica extrasele de cont, cu documentele insotitoare privind miscarea,
exactitatea datelor inscrise in extrase privind incasarea veniturilor bugetare;
6. Intocmeste notele contabile in baza documentelor justificative si extraselor de cont.
7. Intocmeste lunar balanta de verificare;
8. Centralizeaza zilnic operatiunile ce se fac prin caserie si asigura incasarea la timp a
creantelor .

COMPARTIMENTUL EVIDENTA CHELTUIELI

Atributii principale:
1. Respectarea principiilor de inregistrare cronologica si sistematica a operatiunilor si a
concordantei dintre evidenta contabila analitica, evidenta contabila sintetica, bilant contabil
si anexele la bilant ;
2. Intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale;
3. Urmareste corecta incadrare in conturile contabile a operatiunilor patrimoniale conform
functiunii acestora din planul de conturi aprobat de Ministerul Finantelor;
4. Urmareste incadrarea cheltuielilor in creditele bugetare aprobate;
5. Organizarea si tinerea evidentei contabile;
6. Organizeaza si verifica modul de gestionare a valorilor materiale, a fondurilor fixe, a
decontarilor cu debitorii si creditorii;
7. Primeste si verifica extrasele de cont, cu documentele insotitoare privind miscarea,
exactitatea datelor inscrise in extrase cu cele din documentele insotitoare ;

5
8. Intocmeste notele contabile in baza documentelor justificative si extraselor de cont ;
9. Intocmeste lunar balanta de verificare;
10. Centralizeaza zilnic operatiunile ce se fac prin caserie si asigura incasarea la timp a
creantelor, lichidarea obligatiilor de plata;
11. Intocmeste statele de salarii pentru personalul din aparatul propriu al Primariei;
12. Trimestrial intocmeste situatii financiare;
13. Tine evidenta contabila a proiectelor cu finantare nerambursabila;
14. Organizarea activitatii de evidenta a angajamentelor bugetare.

COMPARTIMENTUL BUGET –PROGNOZA

Atributii principale:
1. Asigura elaborarea si centralizarea proiectelor bugetelor institutiilor din subordinea CL
Targoviste
2. Elaboreaza proiectul de buget;
3. Stabileste nivelul veniturilor proprii precum si a cheltuielilor ce urmeaza a se efectua;
4. Urmareste executia bugetului local asigurand respectarea limitelor maxime creditelor
bugetare si a destinatiilor stabilite;
5. Asigura centralizarea si executia bugetului local pe baza situatiei realizarii veniturilor si
cheltuielilor si a darilor de seama contabile trimestriale si anuale asupra executiei bugetelor
ordonatorilor tertiari de credite;
6. Participa la intocmirea raportului de analize pe baza de bilant;
7. Executa modificarile ce intervin in structura bugetului local, ca urmare a aprobarii unor acte
normative in sfera finantelor publice locale;
8. Analizeaza impreuna cu compartimentele de specialitate realizarea prevederilor bugetare in
vederea intocmirii si raportarii executiei bugetare;
9. Indeplineste orice atributii repartizate de conducerea Primariei.

SERVICIUL STABILIRE, CONSTATARE, URMĂRIRE SI ÎNCASARE


– IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Atributii principale:
1. Participa la fundamentarea bugetului la partea de venituri;
2. Organizeaza si asigura drepturile de acces la diferite nivele pentru aplicatia de impozite si
taxe locale;
3. Organizeaza,indruma si urmareste: primirea, verificarea, operarea în baza de date şi arhivarea
declaraţiilor de impunere pentru impozite şi taxe locale;
4. Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si
taxele locale;
5. Propune in conditiile legii masuri pentru soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor împotriva
actelor de control şi de impunere,care au ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi
taxelor locale, a accesoriilor acestora,intocmite de organele de specialitate din cadrul
serviciului;
6. Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele şi taxele locale;
8. Analizeaza dupa fiecare termen de plata , pe baza evidenţei analitice, lista debitorilor persoane
fizice si juridice, care înregistrează restante la plata impozitelor şi taxelor locale si incepe
procedura de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale;
9. Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe;

6
10.Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili persoane fizice si juridice conform
legislatiei in vigoare, prin care se solicita acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor
locale si întocmeşte raportul de specialitate pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului Local;
11.Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea
disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul
local, inclusiv prin masuri de executare silita a unitatilor si persoanelor care nu-si achita in termen
obligatiile fiscale ;
12.Organizeaza arhivarea si pastrarea dosarelor fiscale si celorlalte documente referitoare la
depunerea si incasarea debitelor;
13.Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor si
obiectivelor anuale, a fiselor de post ale salariatilor din subordine, propune calificativul conform
prevederilor legale si aplicarea masurilor disciplinare in cazul nerespectarii obligatiilor de
serviciu;
14.Colaborează cu celelalte compartimente ale Primăriei, cu societăţile bancare şi cu alte
instituţii, în vederea încasării impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane
juridice;
15.Transmite Compartimentului executare silită, debitorii care nu isi platesc de bunavoie
obligatiile datorate bugetului local, întocmind pentru aceasta documentele necesare, conform
actelor normative în vigoare;
16.Intocmeste si inainteaza pana la data de 10 a fiecarei luni Compartimentului evidenta
veniturilor-lista de solduri ;
16.Aduce la cunostinta conducerii si informeaza organele abilitate ori de cate ori constata fapte
care constituie infractiuni conform prevederilor legale;
17.Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

ATRIBUTII DIRECTIA TEHNICA

Directia Tehnică in conformitate cu HCL nr. 225/2006 privind modificarea statului de


functii si a organigramei Directiei Tehnice este condusă de un director executiv şi un director
executive adjunct si are urmatoarea structura organizatorica:
1. Compartimentul Programe-Dezvoltare Locală
2. Biroul Investitii
3. Compartimentul Achizitii Publice
4. Biroul Informatica
5. Biroul Cadastru Imobiliar si Agricol,Banca de Date ,Registrul Agricol

Directorul Executiv este subordonat Primarului Municipiului Târgoviste şi Viceprimarului I.


Directorul Executiv are următoarele atribuţii principale:
1. Organizează si coordonează activitatea compartimentelor din cadrul Directiei Tehnice
2. Coordonează elaborarea de proiecte pentru realizarea programelor de investiţii anuale pe si
pe termen lung
3. Coordonează elaborarea de proiecte si documentaţii tehnico-economice pentru lucrările de
investiţii la toate obiectivele din program, organizarea licitaţiilor, contractarea lucrărilor de
execuţie şi urmărirea în execuţie a acestora până la recepţia finală.
4. Realizarea de proiecte de dezvoltare municipala in urmatoarele directii:
-Proiecte menite sa asigure functionarea normala a municipiului (utilitati, servicii
comunale, infrastructura, etc.)
-Proiecte de investitii publice private la care sa participe si Primaria ca asociat in scopul
obtinerii de fonduri europene

7
5. Face propuneri anuale, trimestriale, pentru lucrarile si fondurile necesare administrarii si
modernizarii domeniului public,prin promovarea unor proiecte si programe
6. Intocmeste si supune aprobarii Consiliului Local planul de coordonare a executiei lucrarilor
de investitii pe teritoriul municipiului si urmareste pe teren repectarea lui
7. Gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare-totalitatea activitatilor de
programare implementare ,monitorizare,raportare,evaluare,contractare,control tehnic si
financiar precum si activitati specifice de coordonare,cu privire la fondurile structurale si
fonduri de coeziune potrivit H.G. 170/2005
8. Prevederile prezentei hotarari (H.G. 170/2005) se aplica personalului de conducere si
personalului de specialitate din cadrul Directiei Tehnice,compartimentul Programe
Dezvoltare Locala ,constituit din functionari publici care desfasoara activitati de
implementare pentru programele din cadrul autoritatilor de implementare
9. Coordonează proiectele de dezvoltare a sistemului informatic din institutie si largirea bazei
tehnico-materiale in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in concordanta cu
necesitatile institutiei si cu nivelul tehnic atins de alte institutii similare sau colaboratori
pentru dezvoltarea de proiecte si programe
10.Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor anuale,
obiectivelor si fiselor de post ale salariatilor din subordine, acorda calificativul conform
prevederilor legale si propune aplicarea masurilor disciplinare in cazul nerespectarii
obligatiilor de serviciu
11.Conduce si organizeaza pregatirea profesionala a personalului din subordine
12.Asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea
prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor
13.Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului
Targoviste (manualul calitatii, proceduri de sistem, proceduri operationale, instructiuni de
lucru, etc.)
In indeplinirea atributiilor ce ii revin, conlucreaza cu compartimentele de specialitate ale
autoritatilor administratiei publice centrale, judetene si locale, cu celelalte directii de specialitate
din aparatul propriu, precum si din cadrul institutiilor si agentilor economici de interes judetean si
local.

Directorul Executiv Adjunct este subordonat Primarului Municipiului Targoviste si


Viceprimarului I si Directorului Executiv al Directiei Tehnice. Are următoarele atribuţii
principale:
1. Coordonează elaborarea de proiecte pentru realizarea programelor de investiţii anuale si pe
termen lung
2. Coordonează elaborarea de proiecte si documentaţii tehnico-economice pentru lucrările de
investiţii la toate obiectivele din program, organizarea licitaţiilor, contractarea lucrărilor de
execuţie şi urmărirea în execuţie a acestora până la recepţia finală
3. Realizarea de proiecte de dezvoltare municipala in urmatoarele directii:
-Proiecte menite sa asigure functionarea normala a municipiului (utilitati, servicii comunale,
infrastructura, etc.)
-Proiecte de investitii private la care sa participe si Primaria ca asociat in scopul obtinerii de
fonduri europene .
4. Face propuneri anuale, trimestriale, pentru lucrarile si fondurile necesare administrarii,
modernizarii si întretinerii domeniului public,prin promovarea unor proiecte si programe
5. Intocmeste si supune aprobarii Consiliului Local planul de coordonare a executiei lucrarilor de
investitii pe teritoriul municipiului si urmareste pe teren repectarea lui
6. Coordonează proiectele de dezvoltare a sistemului informatic din institutie si largirea bazei
tehnico-materiale in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor, in concordanta cu

8
necesitatile institutiei si cu nivelul tehnic atins de alte institutii similare sau colaboratori pentru
dezvoltarea de proiecte si programe
7.Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor anuale,
obiectivelor si fiselor de post ale salariatilor din subordine, acorda calificativul conform
prevederilor legale si propune aplicarea masurilor disciplinare in cazul nerespectarii
obligatiilor de serviciu
8.Conduce si organizeaza pregatirea profesionala a personalului din subordine
9.Asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea
prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor
10.Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului
Targoviste (manualul calitatii, proceduri de sistem, proceduri operationale, instructiuni de
lucru, etc.)
In indeplinirea atributiilor ce ii revin, conlucreaza cu compartimentele de specialitate ale
autoritatilor administratiei publice centrale, judetene si locale, cu celelalte directii de specialitate
din aparatul propriu, precum si din cadrul institutiilor si agentilor economici de interes judetean
local,national si international.

COMPARTIMENTUL PROGRAME-DEZVOLTARE LOCALĂ

Compartimentul Programe-Dezvoltare Locală, se subordonează pe linie ierarhică


directorului executiv al Direcţiei Tehnice , Viceprimarului I şi Primarului Municipiului
Târgoviste.
Compartimentul Programe-Dezvoltare Locala are urmatoarele atributii principale:
1. Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu si
cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din cadrul
Consiliului Judeţean precum si cu alte instituţii în vederea realizării atribuţiilor serviciului.
2. Asigură întocmirea si realizarea de portofoliu de proiecte anuale şi pe termen lung .
3. Gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare-totalitatea activitatilor de
programare implementare ,monitorizare,raportare,evaluare,contractare,control tehnic si financiar
precum si activitati specifice de coordonare,cu privire la fondurile structurale si fonduri de
coeziune potrivit H.G. 170/2005
4. Prevederile prezentei hotarari (H.G. 170/2005) se aplica personalului de conducere si
personalului de specialitate din cadrul Directiei Tehnice,compartimentul Programe Dezvoltare
Locala ,constituit din functionari publici care desfasoara activitati de implementare pentru
programele din cadrul autoritatilor de implementare ;
5. Scriere cereri de finantare .
6. Promoveaza cererile de finantare in vederea obtinerii surselor de finantare externe .
7. Promovarea proiectelor admise la finantare in Consiliul Local , Agentii de dezvoltare
,Ministere .
8. Asigură contractarea documentatiei tehnico-economice si finantarea lucrarilor conform
prevederilor legale si actelor normative în vigoare.
9. Asigura implementarea proiectelor prin echipele de proiect desemnate.
10. Realizeaza rapoarte tehnice : periodice ,trimestriale,intermediare ,finale pe toata perioda de
implementare.
11. Participă la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli la capitolul “Cheltuieli de investitii”
pe baza documentatiei de cofinantare .
12. Întocmeste anexa la bugetul de venituri si cheltuieli cu încadrarea în creditele aprobate pe
fiecare ordonator de credite si pe feluri de surse, cu respectarea prevederilor
legale,completeaza surse de investitii cu obiectivele care obtin cofinantare U.E.
13. Monitorizeaza realizarea activitatilor in cadrul fiecarui proiect .

9
14. Participa la toate fazele de proiect : achizitii, contractare, executie, receptie.
15. Pentru lucrarile de investitii întocmeste: fisa lucrarii ; procese verbale de receptie a
lucrarilor;cartea tehnica a constructiei.
16. Colaboreaza cu organele de audit si monitorizare ale fiecarui finantator pune la dispozitie
documentele pe toata perioada de monitorizare .
17. Verifica documentatiile de executie
18. Întocmeste si supune aprobarii Consiliului Local planul de coordonare a executiei lucrarilor
tehnico-edilitare pe teritoriul municipiului si urmareste pe teren repectarea lui.
19. Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor din portofoliul de proiecte
20. Initiază proiecte de investitii private la care sa participe si Primaria ca asociat in scopul
obtinerii de venituri;
21. Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului
Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru,
etc.).
22. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului
23. Asigura contractarea proiectelor de investitii finantate in cadrul programelor PHARE
Coeziunea Economica si Sociala

BIROUL INVESTITII

Biroul Investitii se subordonează pe linie ierarhică directorului executiv al Direcţiei


Tehnice , Viceprimarului I şi Primarului Municipiului Târgoviste.
Biroul Investitii are urmatoarele atributii principale:
1. Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul
propriu si cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Târgoviste, cu cele din
cadrul Consiliului Judeţean precum si cu alte instituţii în vederea realizării atribuţiilor
serviciului
2. Asigură întocmirea si realizarea de proiecte si programe de investiţii anuale şi pe termen
lung
3. Asigură proiecte si întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de
investiţii la toate obiectivele din program.
4. Urmăreşte respectarea legislaţiei în vigoare privind decontarea lucrărilor de investiţii din
programul anual al Primăriei din cadrul proiectelor si programelor promovate
5. Asigură contractarea si finantarea lucrarilor de investitii conform prevederilor legale si
actelor normative în vigoare
6. Întocmeste, urmăreste si completeaza cartea tehnica a constructiei finantate din
programul de investitii.Preia si verifica documentele Cartii Tehnice de la dirigintii de
santier.
7. Participă la elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli la capitolul “Cheltuieli de
investitii” pe baza studiilor primite de la ordonatorii secundari de credite si în colaborare
cu serviciile tehnice si urbanism din cadrul Consiliului Local Târgoviste
8. Întocmeste lista de investitii anexa a bugetului de venituri si cheltuieli cu încadrarea în
creditele aprobate pe fiecare ordonator de credite si pe feluri de surse, cu respectarea
prevederilor legale.
9. Întocmeste lista de studii de prefezabilitate si fezabilitate, lista de dotari independente, cu
respectarea prevederilor legale
10. Solicită fonduri pentru Ordonanta 19/1994 si Legea 114/1996 privind constructia de
locuinte, urmarind lista de blocuri cuprinse la aceasta ordonanta si programul privind
constructia de locuinte sociale.
11. Pentru lucrarile de investitii întocmeste: fisa lucrarii si procese verbale de receptie a
lucrarilor.

10
12. Urmăreste derularea lucrarilor de investitii decontarea facându-se pe baza stadiilor fizice
de executie, asigura receptia lucrarilor conform actelor normative în vigoare.
13. Verifică documentatiile de executie
14. Respectă legislatia de promovare si executie a proiectelor de investitii
15. Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului
Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de
lucru, etc.).
16. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.
17. Întocmeste lista de studii de prefezabilitate si fezabilitate, lista de dotari independente, cu
respectarea prevederilor legale.
18. Solicită R.A.G.C. Târgoviste executia bugetara la cheltuiala de capital, informând
conducerea Primariei despre stadiul realizarii investitiilor cuprinse în plan.
19. Solicită fonduri pentru Ordonanta 19/1994 si Legea 114/1996 privind constructia de
locuinte, urmarind lista de blocuri cuprinse la aceasta ordonanta si programul privind
constructia de locuinte sociale.
20. Initiază proiecte de investitii private la care sa participe si Primaria ca asociat in scopul
obtinerii de venituri
21. Gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare-totalitatea activitatilor de
programare implementare ,monitorizare,raportare,evaluare,contractare,control tehnic si
financiar precum si activitati specifice de coordonare,cu privire la fondurile structurale si
fonduri de coeziune potrivit H.G. 170/2005
22. Prevederile prezentei hotarari (H.G. 170/2005) se aplica personalului de conducere si
personalului de specialitate din cadrul Directiei Tehnice,compartimentul Programe
Dezvoltare Locala ,constituit din functionari publici care desfasoara activitati de
implementare pentru programele din cadrul autoritatilor de implementare ;

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

Compartimentul Achizitii Publice se subordoneaza pe linie erarhica directorului executiv


al Directiei Tehnice,Viceprimarului I si Primarului Municipiului Targoviste .
Compartimentul Achizitii Publice are urmatoarele atributii principale :

1. Colaboreaza cu serviciile,birourile si comportimentele de specialitate din aparatul propriu si


cu serviciile publice ale Consiliului Local Municipal Targoviste cu cele din cadrul
Consiliului Judetean precum si cu alte institutii in vederea realizarii atributiilor biroului
2. Elaboreaza planul anual de achizitii publice .
3. Initiaza procedurile de achizitie publica
4. Intocmeste note justificative privind aplicarea procedurii de achizitie publica
5. Supune spre analiza si aprobare referatele de necesitate privind initierea organizarii
procedurilor de achizitie publica de servicii,produse si lucrari
6. Elaboreaza documentatie pentru prezentarea ofertelor pe fiecare tip de achizitie publica
-Elaboreaza caiete de sarcini
-Elaboreaza clauze contractuale
-Stabileste cerintele minime de calificare
-Stabilieste criteriul de atibuire si elaboreaza note justificative cu privire la acestea
-Finalizeaza fisa de date a achizitiei
7. Transmite invitatiile de participare la procedurile de achizitie publica
8. Propune si supune spre aprobare Referatl cu privire la componenta comisiei de evaluare si
justifica cooptarea expertilor externi, daca este cazul

11
9. Solicita clarificari si primeste raspuns de la ofertanti
10.Elaboreaza si completeaza declaratii privind confidentialitatea si conflictul de interese
11.Întocmeste procesul verbal de deschidere a ofertelor
12.Examineza si evalueaza ofertele
13.Elaboreaza raportul de stabilirea ofertei castigatoare si-l inainteaza spre aprobare
14.Transmite comunicari privind rezultatul procedurii de atribuire catre toti ofertantii ale caror
oferte au fost declarate admisibile
15. Organizează achiziţii publice conform OUG 34/2006, HG 925/2006 pentru servicii,produse
si lucrari
16.Primeste contestatii si elaboreaza rezolutia motivata la contestatia depusa
17. Elaboreaza contractul, obtinand semnaturi de la toti semnatarii legali de contract (in doua
exemplare)
18. Depune o copie a contractului la Biroul Investitii sau la Serviciul care se ocupa cu urmarirea
indeplinirii contractului de achizitii publice
19.Elaboreaza si transmite anunturile de intentie de organizare licitatii de atribuire contracte
achizitii publice de servicii,produse si lucrari
20.Respectă legislatia in vigoare privind Achizitiile Publice (O.U.G. 34/2006,H.G. 925/2006)
21.Gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare-totalitatea activitatilor de
programare implementare ,monitorizare,raportare,evaluare,contractare,control tehnic si financiar
precum si activitati specifice de coordonare,cu privire la fondurile structurale si fonduri de
coeziune potrivit H.G. 170/2005 22.Prevederile prezentei hotarari (H.G. 170/2005) se aplica
personalului de conducere si personalului de specialitate din cadrul Directiei
Tehnice,compartimentul Programe Dezvoltare Locala ,constituit din functionari publici care
desfasoara activitati de implementare pentru programele din cadrul autoritatilor de implementare
23.Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului
Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru,
etc.)
24.Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

BIROUL INFORMATICA

Biroul Informatica se subordonează pe linie ierarhică directorului executiv al Direcţiei


Tehnice , Viceprimarului I şi Primarului Municipiului Târgoviste.
Biroul Informatica are urmatoarele atributii principale:
1. Elaboreaza proiecte de informatizare si caiete de sarcini in vederea achizitiei de tehnica de
calcul si software;
2. Elaboreaza analiza de sistem pentru sisteme de gestiune si decizionale, la nivelul sistemului
informational si fluxului de date care stau la baza functionarii compartimentelor din institutie
conform organigramei;
3. Formuleaza solutii tehnice de implementare a sistemelor informatice;
4. Reprezinta institutia in asociatii si corpuri profesionale agreate de institutie;
5. Gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare-totalitatea activitatilor de
programare implementare, monitorizare, raportare, evaluare, contractare, control tehnic si
financiar precum si activitati specifice de coordonare, cu privire la fondurile structurale si
fonduri de coeziune potrivit H.G. 170/2005
6. Prevederile prezentei hotarari (H.G. 170/2005) se aplica personalului de conducere si
personalului de specialitate din cadrul Directiei Tehnice,compartimentul Programe
Dezvoltare Locala ,constituit din functionari publici care desfasoara activitati de
implementare pentru programele din cadrul autoritatilor de implementare ;

12
7. Reprezinta interesele institutiei in relatiile cu firme si institutii cu profil tehnologia
informatiei si comunicatiilor;
8. Administrarea sistemelor de gestiune baze de date utilizate in institutie;
9. Formuleaza solutii de conectare si implementeaza solutii de comunicatie pentru transfer de
informatii cu alte institutii;
10. Se preocupa pentru dezvoltarea sistemului informatic din institutie, identificând cum si cât
poate fi suplinita munca umana in sistemul de gestiune si decizional;
11. Initiaza intilniri de lucru si cursuri de instruire a personalului cu noutatile tehnice si aplicatiile
utilizate in institutie;
12. Se preocupa pentru largirea bazei tehnico-materiale in domeniul tehnologiei informatiei si
comunicatiilor, in concordanta cu necesitatile institutiei si cu nivelul tehnic atins de alte
institutii similare sau colaboratori;
13. Analiza / Programare la nivel mediu si mic;
14. Intretine software de aplicatii din institutie;
15. Executa lucrari de birotica si comunicatii cu ajutorul calculatorului;
16. Coordoneaza activitatea de intretinere si reparatii echipamente de calcul si comunicatii in
colaborare cu firme specializate;
17. Evalueaza resursele hardware si dispune repartizarea acestora in institutie;
18. Aproba extinderea retelei de calculatoare din institutie;
19. Intretinerea paginii de WEB, pentru facilitarea informarii cetatenilor si realizarii unui serviciu
electronic de relatii cu publicul;
20. Extinderea serviciului de e-mail (posta electronica) in institutie la nivelul utilizatorului
(casuta postala individuala pentru fiecare angajat);
21. Promoveaza relatii de colaborare si schimb de date cu alte primarii, regii autonome si cu alte
institutii din tara si strainatate;
22. Asigura protectia informatiilor si echipamentelor;
23. Asigura instruirea personalului din cadrul serviciilor beneficiare ale sistemului informatic in
utilizarea echipamentelor si software-ului, la instalare şi prin organizarea periodică de
întâlniri de lucru.
24. Administrează reteaua locala a instituţiei
25. Intretine echipamentele de tehnică de calcul pasive si active din instituţie
26. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

BIROUL CADASTRU IMOBILIAR, AGRICOL,


BANCA DE DATE, REGISTRUL AGRICOL

Biroul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca De Date, Registrul Agricol se subordonează


pe linie ierarhică directorului executiv al Direcţiei Tehnice şi Gestiune Urbană, Viceprimarului I
şi Primarului Municipiului Târgoviste.
Biroul Cadastru Imobiliar, Agricol, Banca De Date, Registrul Agricol are urmatoarele
atributii principale:
1. Asigura pastrarea planurilor topo-geo, cu inventarierea cadastrala reactualizata a terenurilor
si constructiilor din teritoriu precum si a planurilor cu retele subterane de pe teritoriul
municipiului;
2. Pastreaza evidenta terenurilor apartinand domeniului public cu sau fara constructii aflate in
administrarea primariei municipiului;
3. Opereaza modificarile impuse de instrainarea terenurilor sau imobilelor din municipiul
Targoviste in functie de datele primite;
4. Participa la definitivarea aplicarii Legii 18/1991, Legii 1/2001 si Legii 10/2001;

13
5. Pastreaza evidenta interna a circulatiei juridice a terenurilor aflate in circuitul civil, in
colaborare cu serviciile din Primarie;
6. Elibereaza la cerere catre serviciile si birourile din cadrul Primariei date tehnice si juridice
privind parcelele de terenuri;
7. Asigura intretinerea cadastrului funciar si imobiliar in conformitate cu Legea Cadastrului
funciar si a publicitati imobiliare – in limite de competenta impuse de lege;
8. Colaboreaza cu Serviciul Informatica pentru introducerea cadastrului la nivelul municipiului
si constituirea bancii de date si actualizeaza aceste date.
9. Efectueaza lucrarile de inscriere a datelor in Registrul agricol si centralizeaza datele din
acesta;
10. Efectueaza lucrarile de modificare in registrul agricol cu aprobarea Secretarului Primariei si
comunica despre acestea organelor financiare;
11. Elibereaza certificate de producator si biletele de proprietate animala si tine evidenta
acestora;
12. Rezolva cererile cu privire la datele solicitate din Registrul agricol;
13. Intocmeste situatiile statistice si darile de seama cu privire la datele din Registrul agricol, la
terenurile stabilite prin acte normative;
14. Asigura pastrarea centralizatorului cu date privind Registrul agricol;
15. Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului
Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de
lucru, etc.)
16. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.
17. Gestionarea asistentei financiare nerambursabile comunitare-totalitatea activitatilor de
programare implementare ,monitorizare,raportare,evaluare,contractare,control tehnic si
financiar precum si activitati specifice de coordonare,cu privire la fondurile structurale si
fonduri de coeziune potrivit H.G. 170/2005
18. Prevederile prezentei hotarari (H.G. 170/2005) se aplica personalului de conducere si
personalului de specialitate din cadrul Directiei Tehnice,compartimentul Programe
Dezvoltare Locala ,constituit din functionari publici care desfasoara activitati de
implementare pentru programele din cadrul autoritatilor de implementare

ATRIBUTII COMPARTIMENTE SUBORDONATE


ARHITECTULUI SEF
Compartimentele subordonate arhitectului sef, in conformitate cu HCL nr. 225/2006 sunt
conduse de arhitectul sef si au urmatoarea structura organizatorica :
-Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Autorizatii, Reglementari si
disciplina in constructii
-Compartiment Disciplina in Constructii
-Compartiment Planuri Urbanistice Amenajare Teritoriu
-Compartiment Emitere Autorizatii, Certificate de Urbanism, Avize

Arhitectul sef este subordonat Primarului Municipiului Târgoviste si Viceprimarului I


Arhitectul sef are următoarele atribuţii principale:
1. Organizează si coordonează activitatea compartimentelor
7. Initiaza proiecte de dezvoltare municipala in urmatoarele directii:
-Proiecte menite sa asigure functionarea normala a municipiului (utilitati, servicii
comunale, infrastructura, etc.)

14
-Proiecte de investitii private la care sa participe si Primaria ca asociat in scopul obtinerii
de venituri;
8. Face propuneri anuale, trimestriale, pentru lucrarile si fondurile necesare administrarii,
modernizarii si întretinerii domeniului public.
9. Intocmeste si supune aprobarii Consiliului Local planul de coordonare a executiei lucrarilor
tehnico-edilitare pe teritoriul municipiului si urmareste pe teren repectarea lui.
10. Coordoneaza realizarea si indeplinirea planurilor de organizare si amenajare a teritoriului in
concordanta cu prevederile Planului Urbanistic General si Regulamentului Local de
Urbanism,
11. Asigura respectarea disciplinei in constructii si prevederilor legislatiei specifice cu privire la
autorizarea si executarea constructiilor,
12. Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor anuale,
obiectivelor si fiselor de post ale salariatilor din subordine, acorda calificativul conform
prevederilor legale si propune aplicarea masurilor disciplinare in cazul nerespectarii
obligatiilor de serviciu
13. Conduce si organizeaza pregatirea profesionala a personalului din subordine
14. Asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea
prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor
15. Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului
Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru,
etc.)
16. Actioneaza in vederea protejarii monumentelor istorice si de arhitectura; Analizeaza
propuneri de amplasare a obiectelor de arta in cadrul municipiului;Colaboreaza cu
proiectantii insarcinati de catre Primaria Municipiului Targoviste la intocmirea
documentatiilor tehnice necesare conservarii sau restaurarii monumentelor cat si cu Directia
Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii; Constata interventiile neautorizate
asupra monumentelor, propunand sanctiuni;
17. Initiaza proiecte de dezvoltare municipala in urmatoarele directii:
a) proiecte pentru obiective din patrimoniul cultural referitoare la constructia sau reparatia
capitala a acestora;
b) proiecte de dezvoltare a zonelor municipale, in special centrul istoric, care sa stimuleze
activitatile de afaceri si care sa largeasca baza de impozitare in beneficiul Primariei
13.Organizeaza licitatii pentru incredintarea spre proiectare a temelor de proiectare;
14. Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu
Primăriei precum şi cu celelalte servicii publice locale.
15. Intocmeste temele de proiectare pentru obiectivele de investitii ce urmeaza a fi promovate;
16. Organizează si coordonează activitatea personalului din subordine;
In indeplinirea atributiilor ce ii revin, conlucreaza cu compartimentele de specialitate ale
autoritatilor administratiei publice centrale, judetene si locale, cu celelalte directii de specialitate
din aparatul propriu, precum si din cadrul institutiilor si agentilor economici de interes judetean si
local.

SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, AUTORIZATII,


REGLEMENTARI SI DISCIPLINA IN CONSTRUCTII

Compartimentul Disciplina in Constructii, Compartimentul Planuri Urbanistice Amenajare


Teritoriu si Compartimentul Emitere Autorizatii, Certificate de Urbanism, Avize se subordonează
pe linie ierarhică sefului de serviciu, arhitevtului sef, Viceprimarului I şi Primarului Municipiului
Târgoviste.

15
Compartimentul Disciplina in Constructii, Compartimentul Planuri Urbanistice
Amenajare Teritoriu si Compartimentul Emitere Autorizatii, Certificate de Urbanism, Avize au
urmatoarele atributii principale:
1. Avand ca baza Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism, analizeaza
documentatiile de urbanism (PUZ,PUD), intocmite pentru diverse zone si amplasamente din
municipiu si le prezinta spre aprobare Comisiei nr. 2 – Urbanism si Consiliului Local;
2. Analizeaza din punct de vedere tehnic si legal solicitarile si documentatiile tehnice primite in
vedere eliberarii de Certificate de Urbanism, Autorizatii de Construire, avize, acorduri si
redacteaza documentele solicitate;
3. Analizeaza solicitarile privind concesionarile sau inchirierile de teren;
4. Participa la elaborarea si realizarea programelor de dezvoltare si amenajare a municipiului,
de protejare a mediului ambiant;
5. Verifica in teren modul de executie a constructiilor amplasate in teritoriul administrativ al
municipiului si respectarea Autorizatiilor de Construire din punct de vedere tehnic si al
termenelor de valabilitate si executie;
6. Constata abaterile de la disciplina in constructii conform prevederilor legale in vigoare,
propunand sanctiuni;
7. Urmareste termenele de punere in functiune si reglarea taxelor de autorizare de construire;
8. Pastreaza evidenta constructiilor edificate pe terenuri apartinand domeniului public sau
privat, urmarind comportarea acestora in timp;
9. Furnizeaza informatii asupra stadiilor lucrarilor de construire a diverselor obiective din
teritoriu, inainte si dupa eliberarea Autorizatiilor de Construire;
10. Intocmeste situatii statistice cu privire la constructiile din teritoriul municipiul;
11. Colaboreaza cu Biroul Juridic in cazurile de incalcare a legislatiei in domeniul constructiilor.
12. Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului
Targoviste (manualul calitatii, proceduri sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru,
etc.).
13. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

ATRIBUTII
COMPARTIMENTE SUBORDONATE SECRETARULUI

Conform HCL nr. 201/2003, modificata, Secretarul Municipiului Târgoviste are in


subordine urmatoarea structura organizatorica :
1. Serviciul Administratie publica locala, Autoritate tutelara,
Registratura, Arhiva
2. Serviciul Juridic-Contencios si Executare Silita

SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,


AUTORITATE TUTELARA REGISTRATURA, ARHIVA
Serviciul Administratie publica locala, Autoritate tutelara, Registratura, Arhiva se
subordonează pe linie ierarhică secretarului si are urmatoarele atributii principale:

16
A. În conformitate cu legislatia specifica în vigoare, cu dispozitiile primarului si hotarârile
Consiliului Local, desfasoara activitatea de administratie publica locala, executând toate
operatiunile impuse în acest domeniu:
1. Coordoneaza si raspunde de lucrarile tehnice pentru alegerea organelor locale si desfasurarea
referendumului local sau national, cu contributia serviciilor publice locale;
2. Opereaza anual modificarile survenite în listele electorale permanente pe baza comunicarilor
facute de politie, biroul de stare civila, instantele judecatoresti etc.
3. Redacteaza proiectele de dispozitii ale primarului, tine registrul de evidenta si urmareste
modul de realizare a acestora;
4. Transmite dispozitiile primarului în termenele prevăzute de Legea 215/2001;
5. Informeaza autoritatea locala si sefii serviciilor publice cu privire la sarcinile ce le revin în
conformitate cu actele normative, respectiv serviciile publice cu privire la dispozitiile
primarului si hotarârile Consiliului local, raspunzând de difuzarea acestora celor interesati;
6. Contribuie alaturi de secretar la pregatirea proiectelor de hotarari şi a sedintelor ordinare si
extraordinare ale Consiliului Local in termenele prevazute de lege;
7. Colaboreaza cu serviciile publice locale;
8. Reprezinta Consiliul Local în instanta de judecata în dosarele care privesc autoritatea tutelara
si starea civila;
9. Intocmeste procese-verbale privind publicatiile de vanzare;
10. Rezolva corespondenta repartizata de sefii ierarhici superiori;
11. Asista la sedintele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local si informeaza conducerea
asupra problemelor discutate;
12. Raspunde de integritatea documentelor comisiililor de specialitate;
13. Difuzeaza Monitorul Oficial serviciilor publice;
14. Intocmeste anchete sociale ori de cate ori este cazul;
15. Indeplineste orice alte activitati rezultate din hotararile Consiliului Local si dispozitiile
primarului.
16. Coordoneaza indeplinirea atributiilor legale care revin Consiliului Local privind munca in
folosul comunitatii
17. Coodoneaza si raspunde de activitatea privind transparenta decizionala

B. Activitatea de autoritate tutelara


B.1. Protectia minorilor
1. La cererea judecatoriei Biroul întocmeste anchete sociale necesare în procesele de divort
unde exista minori si comunica instantei de judecata avizul privind încredintarea minorilor
unuia dintre parinti, reîncredintarea minorului unui parinte sau stabilirea domiciliului
copilului la unul din parinti;
2. Biroul efectueaza anchete sociale si întocmeste dosare pentru internarea minorilor în
institutiile de ocrotire si institutii de reeducare (Casele de copii) sau pentru încredintarea
minorilor la o terta persoana, conform Ordonantei Guvernului 26/1997; aceste dosare se
trimit Directiei pentru protectia drepturilor copilului si intocmesc anchete sociale pentru
plasament familial, tin evidenta minorilor in registrul special;
3. La cererea Tribunalului, Biroul Autoritate tutelara întocmeste anchetele sociale în cazurile de
adoptii interne, conform O.G. 26/1997 si Codului Familiei, precum si la desfacerea
adoptiilor;
4. În conformitate cu Codul Familiei, Biroul instituie tutela pentru copiii orfani de ambii parinti
si daca este cazul si pentru unii minori pentru care se solicita desfacerea adoptiei, urmareste
modul cum sunt ingrijiti si cum le sunt administrate bunurile inventariate la instituirea tutelei,
conditiile de locuit, crestere si educare, primeste darile de seama anuale si, dupa caz, generale
in vederea emiterii dispozitiilor de descarcare gestiune, tine evidenta tutelelor si a prezentarii
darilor de seama. Solicita tutorelui dari de seama ori de cate ori este nevoie si exercita un

17
control efectiv si continuu asupra modului in care tutorele isi indeplineste indatoririle sale cu
privire la persoana si bunurile minorului precum si felul invataturii sau pregatirii profesionale
a minorilor;
5. La cererea Judecatoriei, Birourilor Notarilor Publici, a persoanelor interesate sau din oficiu,
Biroul de Autoritate tutelara încuviinteaza în numele minorului acceptarea unei succesiuni,
încuviinteaza vânzari, cumparari, donatii, tinând cont de interesul acestora si numind o
persoana curator pentru a-i reprezenta, respectiv asista pe minori;
6. La solicitarea organelor de urmarire penala, Autoritatea tutelara întocmeste anchete sociale
pentru minorii cu probleme de comportament;
7. Autoritatea tutelara efectueaza anchete sociale în cazul declararii abandonului unui minor
(conform Legii 47/1993);
8. Efectueaza anchete sociale in vederea incuviintarii casatoriei (dispensa de varsta) pentru
minorele care au împlinit varsta de 15 ani si intocmesc dosare in acest sens, ce sunt inaintate
spre aprobare Consiliului judetean Dambovita;
9. Intocmeste procese verbale impreuna cu politia si spitalul, se fac verificari impreuna cu
acestia pentru copii abandonati in maternitate, pediatrie, nedeclarati (fara identitate) in
vederea emiterii dispozitiilor de stabilire a numelui si prenumelui si declararea la Biroul de
stare civila;
10. La cererea Directiei pentru protectia drepturilor copilului, se efectueaza anchete sociale
pentru minorii sub 14 ani, care au comis fapte antisociale, necesitand luarea unei masuri de
ocrotire, precum si in vederea redarii in familie a unor minori internati in unitati de stat;
B.2. Protectia persoanelor bolnave si varstnice
1. Autoritatea tutelara instituie tutela pentru bolnavii psihic pusi sub interdictie printr-o sentinta
judecatoreasca si urmareste modul cum sunt ingrijiti si cum le sunt administrate bunurile
inventariate la instituirea tutelei, primeste darile de seama anuale si, dupa caz, generale,
verifica modul cum sunt cheltuite veniturile in vederea emiterii dispozitiilor de descarcare de
gestiune, tinand evidenta acestora;
2. La solicitarea dispensarelor medicale Biroul întocmeste anchete sociale în vederea internarii
bolnavilor psihic periculosi (conform Decretului 313/1998);
3. Biroul instituie curatela pentru persoanele bolnave lipsite de capacitatea de exercitiu sau cu
capacitate restrânsa, care nu-si pot administra bunurile;
4. Asista la cererea persoanei varstnice sau din oficiu, in vederea incheierii unui act juridic de
instrainare, cu titlu oneros sau gratuit a bunurilor ce-i apartin, in scopul intretinerii si ingrijirii
sale;
5. Urmareste executarea obligatorie de intretinere a persoanei varstnice si tine evidenta actelor
juridice incheiate intr-un registru special;
6. In caz de neexecutare obligatorie de intretinere, efectueaza ancheta sociala a cazului in
termen de 10 zile de la sesizare si in situatia in care se constata ca cele sesizate sunt reale, va
propune masurile necesare de executare legale a dispozitiilor inscrise in actul juridic incheiat.

B.3. Alocatia de stat pentru minori si alocatia suplimentara:


1. Intocmeste si verifica dosarele pentru alocatia de stat pentru minori si alocatia suplimentara;
2. Intocmeste anchete sociale ori de cate ori este cazul;
3. Transmite saptamanal dosarele de alocatie D.M.P.S. Dambovita;
4. Colaboreaza cu alte servicii locale;
5. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

C. Activitatea de arhivare a documentelor întocmite în cadrul serviciilor publice locale, se


desfasoara sub îndrumarea si controlul sefului de serviciu:
1. Tine evidenta, pastrarea si conservarea documentelor cu informatii secrete de stat;

18
2. Întocmeste, împreuna cu celelalte compartimente, nomenclatorul dosarelor, indicativul
termenelor de pastrare si supravegheaza aplicarea acestora;
3. Urmareste clasarea corespondentei, a celorlalte documente si predarea lor anual în arhiva
Primariei de catre serviciile publice;
4.Ia masuri cu privire la conservarea, selectionarea arhivei si predarea materialelor selectate la
arhivele statului, dupa caz, la agentii economici de colectare a deseurilor;
5.Sesiseaza, de îndata, organul executiv si politia în caz de pierdere, alterare, distrugere sau
sustragere, transmitere a documentelor, informatiilor secrete de stat;
6. Elibereaza compartimentelor documente din arhiva pastrând evideta predarii si restituirii
acestora;
7. Verifica si cerceteaza în arhiva exsistenta datelor si copiilor de pe documente solicitate de
catre cetateni;
8. Pregateste si prezinta propunerile de expertizare a documentelor din arhiva;
9. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

D. Activitatea de registratura
1.Înregistreaza si tine evidenta cererilor cetatenilor, adreselor institutiilor, asigura transmiterea
lor, potrivit repartizarii facute si urmareste comunicarea raspunsului în termen legal.
2.Întocmeste actele de expediere a corespondentelor prin posta si curier.

SERVICIUL JURIDIC- CONTENCIOS SI EXECUTARE SILITA

Serviciul Juridic-Contencios si Executare Silita se subordonează pe linie ierarhică


secretarului si are urmatoarele atributii principale:

1. Intocmeste si redacteaza actiuni in justitie, intampinari, cereri reconventionale si reprezinta


autoritatea publica locala si unitatea administrativ teritoriala in toate cauzele in care acestea
sunt parti.
2. Reprezinta interesele autoritatii publice locale sau ale unitatii administrativ teritoriale, ca
urmare a imputernicirii date de catre Primar, in fata instantelor judecatoresti, notariale,
Parchet si Politie.
3. Exercita caile de atac prevazute de lege in sustinerea intereselor autoritatii publice locale ori
unitatii administrativ teritoriale, ca urmare a deciziei primarului, in acest sens.
4. Asigura asistenta juridica de specialitate celorlalte compartimente din cadrul aparatului
propriu al Primariei si Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local municipal.
5. Raspunde in termenul legal la scrisorile, sesizarile si notele de audienta formulate de catre
cetateni si repartizate de conducerea institutiei spre competenta solutionare.
6. Asigura participarea autoritatii publice locale la concilieri in cazul litigiilor comerciale si de
contencios administrativ.
7. Asigura evidenta cauzelor solutionate si in curs de judecata, in care autoritatea publica locala
este parte.
8. Propune actualizarea si completarea bibliotecii juridice din dotarea Primariei si a programelor
legislative utile desfasurarii activitatii;
9. Estimeaza anual cheltuielile necesare functionarii Serviciului si solicita compartimentului de
specialitate al Primariei materialele necesare bunei desfasurari a activitatii.
10. Colaboreaza cu toate Serviciile publice din subordinea Consiliului Local si Directiile si
Serviciile din cadrul aparatului propriu al Primariei in vederea asigurarii legalitatii actelor
emise in exercitarea atributiilor ce le revin.
11. Asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Targoviste aplicarea
dispozitiilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor.

19
12. Urmare a documentelor transmise de catre Serviciile si Directiile aparatului propriu al
Primariei si a celorlalte Servicii publice al Consiliului Local, demareaza si continua
procedura de executare a creantelor bugetare restante si deschide evidenta nominala a
debitorilor.
13. Transmite lunar Serviciilor care au inaintat spre executare documentatiile, evidenta sumelor
incasate de la debitori.
14. Intocmeste lunar situatia sumelor incasate prin executare silita si tabelul cuprinzand
repartizarea pe conturi a sumelor incasate lunar si le inainteaza Directiei economice, in
vederea stabilirii fondului de stimulente.
15. Asigura evidenta pe platitori pentru debitorii primiti spre executare silita.
16. Intocmeste, pastreaza si arhiveaza dosarele de executare si celelalte documente referitoare la
procedura de urmarire si incasare silita a debitelor conform dispozitiilor legale in materie.
17. Intocmeste documentatia stabilita de legislatia in vigoare pentru incasarea creantelor bugetare
locale prin executare silita (instiintare de plata, somatie, titlu executoriu, dispozitie de
urmarire, sechestru, licitatie, etc.) si asigura recuperarea prin toate modalitatile prevazute de
legislatia in materie a debitelor restante.
18. In exercitarea atributiilor de mai sus va solicita sprijinul organelor de politie pentru
efectuarea de cercetari, in vederea obtinerii relatiilor necesare continuarii procedurii de
executare silita, implicand daca este cazul orice alt organ competent, persoane fizice sau
juridice.
19. Aplica formele prevazute de procedura executarii silite asupra tuturor bunurilor
(mobile/imobile) ce apartin debitorului, precum si asupra veniturilor sale banesti urmaribile,
potrivit legii, in limita valorii necesare realizarii creantei bugetare.
20. Intocmeste documentatia pentru declararea debitorilor insolvabili potrivit dispozitiilor legale
in materie.
21. Analizeaza la finele anului situatia debitelor date spre executare silita si evidentiaza situatia
incasarilor si a debitelor ramase de incasat.
22. Intocmeste rapoarte de specialitate pentru sedintele ordinare si extraordinare ale Consiliului
Local.
23. Colaboreaza cu toate celelalte compartimente din aparatul propriu al Primariei, cu Societatile
bancare si cu orice alte institutii in vederea incasarii tuturor debitelor restante date spre
executare silita.
24. Colaboreaza cu compartimentele functionale din cadrul Directiei Generale a Finantelor
Publice si Controlului Financiar de Stat, Sectiile Garzii Financiare, organele de Politie in
indeplinirea atributiilor privind urmarirea silita a bunurilor si veniturilor, si combaterea
fraudelor fiscale.
25. Urmareste completarile si modificarile aparute ulterior la actele normative in materie astfel
incat activitatea de executare silita sa se desfasoare cu respectarea intocmai a legii.
26. Indeplineste orice alte atributii si sarcini rezultate din HCL si Dispozitii ale Primarului.

ATRIBUTII
COMPARTIMENTE SUBORDONATE DIRECT PRIMARULUI
Conform HCL nr. 201/2003, modificata, Primarul Municipiului Târgoviste are in
subordine directă urmatoarele compartimente:
1. Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ
2. Birou Control Primar si Relatii cu Publicul
2.1. Compartiment Control Primar
2.2. Compartiment Relatii cu Publicul si Asociatiile de Proprietati
3. Compartiment Protectie Civila

20
4. Compartiment Audit Public Intern

SERVICIUL RESURSE UMANE, RELATII EXTERNE


SI MANAGEMENT ADMINISTRATIV
Seful serviciului se subordonează pe linie ierarhică Primarului Municipiului Târgovişte si are
urmatoarele atributii principale:
1. Organizeaza si coordoneaza activitatea Serviciului Resurse Umane, Relatii Externe si
Management Administrativ;
2. Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei
precum şi cu celelalte servicii publice locale;
3. Asigură respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile in cadrul serviciului;
4. Întocmeşte rapoarte de specialitate pentru şedinţele Consiliului Local;
5. Certifică prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor,
obiectivelor anuale si fiselor de post ale salariatilor din subordine, acorda calificativul
conform prevederilor legale si propune aplicarea masurilor disciplinare in cazul nerespectarii
obligatiilor de serviciu;
6. Coordoneaza si organizeaza pregatirea profesionala a personalului;
7. Elaborează impreuna cu compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului
Târgoviste proiecte/programe pentru obtinere de finantări din surse interne si externe;
8. Coordonează activitatea de elaborare si editare a ziarului Primăriei;
9. Asigură relationarea cu ONG din municipiu si din tara;
10. Asigura in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea
prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor;
11. Respecta si aplica prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului
Targoviste (manualul calitatii, proceduri de sistem, proceduri operationale, instructiuni de
lucru, etc.);
12. Urmareste activitatea de relatii internationale a administratiei publice locala si asigura
masurile necesare stabilirii, mentinerii si dezvoltarii lor.

Serviciul Resurse Umane, Relatii Externe si Management Administrativ are urmatoarele


atributii principale:
A. Activitatea de resurse umane
1. Elaborează organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare
si functionare pentru Aparatul de specialitate al Primarului si le supune aprobarii Consiliului
Local
2. Efectuează lucrările legate de încadrarea, suspendarea, redistribuirea, transferarea, detasarea,
pensionarea sau încetarea contractului de munca/raportul de serviciu pentru Aparatul de
specialitate al Primarului, Aparatul Permanent al Consiliului Local si Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor
3. Întocmeste, pastreaza si tine la zi carnetele de munca, fisele de evaluare a performantelor
profesionale individuale si dosarele profesionale ale salariatilor Aparatului de specialitate al
Primarului, Aparatului Permanent al Consiliului Local si Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenta a Persoanelor
4. Asigură organizarea concursurilor si a examenelor pentru încadrarea si promovarea
personalului, în conditiile legii pentru Aparatul de specialitate al Primarului, Aparatul
Permanent al Consiliului Local si Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a
Persoanelor

21
5. Intocmeste programul anual al instruirilor profesionale si asigura monitorizarea cursurilor de
perfectionare profesionala, efectuate de salariati
6. Aplică prevederile Legii 188/1999 modificata si completata si a legislatiei specifice privind
statutul functionarilor publici (numire, evidenta, atestare, salarizare, etc.)
7. Coordoneaza actiunea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale
functionarilor publici si personalului contractual si de stabilire a salariilor de baza
8. Asigura legatura cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru constituirea bazei de
date unitare a functionarilor publici ;
9. Întocmeste condica de prezenta a personalului, urmareste semnarea acesteia, planificarea
concediilor de odihna, evidenta si realizarea acestora pentru Aparatul de specialitate al
Primarului, Aparatul Permanent al Consiliului Local si Serviciul Public Comunitar Local de
Evidenta a Persoanelor
10. Aplică prevederile legale in vigoare referitoare la salarizare in unitatile bugetare
11. Intocmeste si transmite chestionarele de cercetare statistica privind personalul
12. Rezolva corespondentele transmise de conducerea institutiei catre Serviciul Resurse Umane,
Relatii Externe si Management Administrativ
B. Activitatea de asigurare calitate
1. Verifică sau elaborează si actualizează permanent, dupa caz, documentatia sistemului calitatii
al Primariei Municipiului Targoviste
2. Centralizeaza si mentine sub control documentatia sistemului calitatii.
3. Elaboreaza si pune in practica programul anual de auditare interna a sistemului calitatii in
Primaria Municipiului Targoviste.
4. Asigura conditiile necesare echipelor de audit pentru ca acestea sa-si atinga scopul-
diagnosticarea obiectiva a starii sistemului de management al calitatii al PMT.
5. Avizeaza din punct de vedere al corelarii cu sistemul de managementul calitatii planurile
anuale ale calitatii la nivelul entitatilor organizatorice din PMT.
6. Elaboreaza programul anual de pregatire si calificare a personalului PMT, in domeniul
calitatii.
7. Identifica si urmareste rezolvarea, in termenul prescris, a actiunilor corective.
8. Pregateste impreuna cu Viceprimarul RMQ analiza sistemului calitatii efectuata de
conducere, la intervale definite si suficiente pentru a se asigura continua adecvare si eficienta
a acestuia in satisfacerea conditiilor standardului ISO 9001/2000, precum si a politicii si
obiectivelor in domeniul calitatii declarate de Primar.
9. Efectuarea raportarilor impuse de standarde catre SRAC.
10. Respectă si aplică prevederile documentatiei sistemului calitatii al Primariei Municipiului
Targoviste (manualul calitatii, proceduri de sistem, proceduri operationale, instructiuni de
lucru, etc.)
C. Activitatea de relatii externe
1. Asigură redactarea raspunsurilor la invitatiile diferitelor institutii, agenti economici, persoane
fizice, mass-media, pentru seminarii, vizite, cursuri sau alte manifestari, primite din tara sau
strainatate
2. Asigură redactarea invitatiilor si a corespondentei Primariei referitoare la aniversari,
sarbatori, vizite sau orice alte manifestari si expedierea acestora în tara sau strainatate
3. Asigură relationarea cu ONG din municipiu
4. Initiaza si mentine relatiile de colaborare cu institutii si organisme interne si internationale
5. Asigură redactarea si transmiterea scrisorilor oficiale si a documentatiilor pentru adoptarea
unor acte normative
6. Elaborează, impreuna cu compartimentele de specialitate ale Primariei Municipiului
Targoviste, proiecte/programe pentru obtinere de finantari din surse interne si externe
7. Paricipa la elaborarea ziarului Primariei si a altor materiale promotionale

22
8. Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu
Primăriei precum şi cu celelalte servicii publice locale
9. Asigură in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea
prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor
10. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitile Primarului
D. Activitatea de management administrativ, protectia muncii, PSI
1. Asigura secretariatul cabinetelor Primar, Viceprimari
2. Raspunde de utilizare rationala si evidenta imobilelor, instalatiilor aferente, celorlalte
mijloace fixe si obiecte de inventar aflate în administrarea Primariei în colaborare cu
serviciile specializate ale CLMT
3. Raspunde de buna desfasurare a activitatii de exploatare, întretinere si reparatii a mijloacelor
din dotare, asigurând folosirea rationala a acestora, inclusiv parcul auto.
4. Propune constituirea comisiei de casare conform dispozitiilor conducerii
5. Asigura încheierea contractelor pentru energie electrica, apa si diverse prestari de servicii si
ia masuri pentru gospodarirea rationala a acestora si a altor materiale de consum
6. Face propuneri pentru planul de investitii si reparatii privind imobilele, instalatiile aferente si
celelalte mijloace fixe aflate în administrarea Primariei
7. Întocmeste propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întretinere, piese de
schimb, inventar gospodaresc si rechizite de birou pentru serviciile publice si raspunde de
depozitarea si gestionarea acestora prin magazia instituţiei
8. Propune masurile pentru îmbunatatirea conditiilor de munca si pentru protectia muncii si
asigura aplicarea si respectarea lor în institutii; propune asigurarea dotarilor necesare
9. Efectueaza instructajul general de protectia muncii şi asigură evidenta fiselor de protectia
muncii pentru personalul Primăriei Târgoviste
10. Controlează şi răspunde de activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul Primăriei
Târgoviste
11. Calculeaza consumurile de carburanti auto si intocmeste F.A.Z. lunar
12. Asigura conditiile pentru primiri de oaspeti straini la sediul Primariei si alte actiuni de
protocol.
13. Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu
Primăriei precum şi cu celelalte servicii publice locale
14. Asigură respectarea legislaţiei în vigoare aplicabile in cadrul serviciului
15. Organizează si asigură accesul publicului în sediul Primăriei, asigură paza generală a
imobilelor din administrarea Primăriei în colaborare cu Corpul Gardienilor Publici
16. Organizează si asigură efectuarea curăţeniei în spaţiile Primăriei, întreţinerea căilor de acces
si deszăpezirea acestora, în colaborare cu Directia pentru Servicii Comunale
17. Asigură activitatea de curierat în colaborare cu Directia pentru Servicii Comunale
18. Asigură exploatarea centralei telefonice si a aparatului de fotocopiere în colaborare cu
Directia pentru Servicii Comunale
19. Asigură in colaborare cu compartimentul de specialitate al Primariei Târgoviste aplicarea
prevederilor legale in vigoare referitoare la arhivarea documentelor.

BIROUL CONTROL PRIMAR SI RELATII CU PUBLICUL

Seful Biroului Control Primar este subordonat direct Primarului Municipiului Târgoviste
şi are următoarele atribuţii principale:
1. Organizează si coordonează direct activitatea urmatoarelor birouri:
1.1.Compartiment Control Primar
1.2.Compartiment Relatii cu Publicul si Asociatiile de Proprietari

23
2. Asigură, prin control, respectarea legilor, hotararilor Guvernului, altor acte emise de organe
centrale, Hotarari ale Consiliului Judetean si ale Consiliului Local si dispozitiilor Primarului,
de catre persoane fizice si juridice din municipiu.
3. Controlează modul de executare de catre Serviciile Primariei si societatile infiintate de
Consiliul Local, a dispozitiilor Primarului, hotararilor Consiliului Local, a legilor
4. Elaborează si supune aprobarii Consiliului Local programul de audiente pentru public pentru
primar, viceprimari si secretar.
5. Colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate din aparatul propriu
Primăriei precum şi cu celelalte servicii publice locale.
6. Certifica prezenta la serviciu a personalului si ia masuri pentru intocmirea evaluărilor anuale
ale salariatilor din subordine, acorda calificativul conform prevederilor legale si raspunde de
aplicarea masurilor disciplinare cu privire la angajarea, promovarea personalului, de aplicarea
masurilor in cazul nerespectarii obligatiilor de serviciu
7. Conduce si organizează pregatirea profesionala a personalului din subordine
8. Conduce si organizează verificarea activităţii economico-financiare a asociaţiilor de
proprietari şi locatari conform dispoziţiilor primarului.
9. Atributii privind accesul la informatiile de interes public:
a)Comunica din oficiu informatiile de interes public, respectiv:
 actele normative care reglementeaza organizarea si func]ionarea autoritatii sau
institutiei publice.
 structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare,
programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice.
 numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei
publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice.
 coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv:
denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de
internet
 sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
 programele si strategiile proprii
 lista cuprinzând documentele de interes public
 lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit
legii;
 modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia
in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la
informatiile de interes public solicitate;
b)Primeste, inregistreaza si realizeaza evaluarea primara a solicitarilor privind
informatiile de interes public;
c) Asigura rezolvarea solicitarilor privind informatiile de interes public cu sprijinul
serviciilor competente din cadrul autoritatii;
d) Asigura organizarea si functionarea punctului de informare-documentare.
e) Identifica si actualizeaza informatiile de interes public care sunt exceptate de la accesul
liber, in conditiile legii;
f) Tine evidenta raspunsurilor a chitantelor remise de solicitanti privind plata costurilor de
copiere a materialelor solicitate;
g) Intocmeste anual raportul privind accesul la informatiile de interes public conform
prevederilor art. 27 din HG nr. 123/2002;

Compartiment Control Primar


Atributii principale:

24
1. Relatii de serviciu conform Organigramei aprobata prin HCL201/2003, modificata ; Relatii
ierarhice –
- subordonat nemijlocit sefului de birou.
- de colaborare – cu toate Directiile Primariei;
2.Asigură, prin control din oficiu, respectarea legilor, hotararilor Guvernului, altor acte emise de
organe centrale, Hotarari ale Consiliului Judetean si ale Consiliului Local si dispozitiilor
Primarului, de catre persoane fizice si juridice din municipiu.
3. Controlează legalitatea actelor si faptelor de comert, productie si servicii;
4. Controlează activitatea pietelor, targurilor si oboarelor;
5. Controlează respectarea de catre persoanele fizice si juridice a conditiilor de mediu;
6. Controlează modul de administrare a domeniului public si privat al municipiului precum si
actiunea persoanelor fizice sau juridice asupra acestuia.
7. Verifica si controleaza activitatea financiar-contabila si de gestiune a asociatiilor de
proprietari.
8. In urma controlului constata si sanctioneaza contraventiile savarsite de persoane fizice si
juridice in conformitate cu dispozitiile OG 2/2001;
9. Controlează modul de executare de către aparatul propriu de specialitate, serviciile publice
locale si societatile infiintate de Consiliul Local, a dispozitiilor Primarului, hotararilor
Consiliului Local, a legilor; Tipul controlului  dispus de Primar
10. Execută operatiuni administrative pentru solutionarea cererilor, sesizarilor, reclamatiilor
exprimate in scris sau la audientele acordate de Primar;
11. Informează Primarul, Viceprimarul, Directiile Primariei referitor la cele constatate;
12. Intocmeste rapoarte, referate;
13. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.
Compartimentul Relatii cu Publicul si Asociatiile de Proprietari
Atribuţii principale:
1.Fundamentează si elaborează proiecte de hotarâri privind masurile necesare la nivelul
municipiului pentru asigurarea si respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale
cetatenilor de catre toate organele, institutiile, agentii economici de pe raza localitatii, care
prin comisiile pe domenii ale Consiliului Local vor fi supuse aprobarii.
2.Elaborează si supune aprobarii Consiliului Local programul de audiente pentru public pentru
primar, viceprimari si secretar.
3.Înregistrează si tine evidenta sesizarilor, reclamatiilor, propunerilor si scrisorilor cetatenilor,
institutiilor, asigura transmiterea lor, potrivit repartizarii facute si urmareste rezolvarea si
comunicarea raspunsului în termen legal.
4.Tine registrul de gaj si efectueaza operatiunile ce tin de acesta.
5.Asigură redactarea, transmiterea raspunsurilor autoritatilor locale catre alte autoritati, persoane
fizice, institutii, agenti economici, mass media.
6.Întocmeste, tine evidenta si elibereaza adeverintele tip somaj pentru cetatenii municipiului.
7.Participă si înregistrează problemele ridicate în audientele organizate de primar, viceprimar si
secretar, transmitând acolo unde este cazul “Note de audienta”.
8.Rezolvă corespondentele trasmise de conducerea institutiei Compartimentului Relatii cu
Publicul si Asociatiile de Proprietari
9.Tine evidenta si sprijină organizarea asociatiilor de proprietari conform prevederilor Legii
nr.114/1996. Participa impreuna cu Compartimentul de control la verificarea activitatii
asociatiilor de proprietari.
10. Solutionează problemele curente ridicate de asociatiile de locatari/proprietari, in ceea ce
priveste organizarea si functionarea.
11. Se asigură prin Centrul de Informatii legatura cetătenilor cu Compartimentul Relatii cu
Publicul si Asociatiile de Proprietari, Stare civila, Autoritate tutelara si Gospodarie
Comunala.

25
12. Zilnic se solutioneaza probleme curente ridicate de cetătenii municipiului.
13. Indeplineste orice alte atributii rezultate din HCL si dispozitiile Primarului.

COMPARTIMENTUL PROTECTIE CIVILA


Activitatea de protectie civila se planifica, se organizeaza si se realizeaza in concordanta
cu reglementarile existente in documentele privind dreptul international umanitar la care Romania
este parte.
Compartimentul Protectie civilă se subordonează direct Primarului Municipiului
Târgoviste si are următoarele atributii:
1.Organizează si asigură personalul necesar pentru incadrarea inspectoratului, comisiilor si
formatiunilor de protectie civila proprii, precum si pregatirea acestora pe baza planurilor de
protectie civila intocmite in timp de pace;
2.Intocmeşte si actualizează planurile de protecţie civilă şi de apărare împotriva dezastrelor;
3.Organizează si execută, cu efective si mijloace tehnice proprii, limitarea si inlaturarea urmarilor
atacurilor din aer sau ale dezastrelor;
4.Informează oportun Inspectoratul de protectie civila al judetului Dambovita despre depasirea
valorilor permise ale calitatii factorilor de mediu si producerea unor dezastre, precum si
intrarea, tranzitarea sau depozitarea pe teritoriul municipiului a unor substante toxice sau
radioactive solicitand subordonatilor informari asupra producerii unor asemenea evenimente;
5.Stabileste metode si procedee specifice de protectie a populatiei;
6.Realizează, pa baza planurilor intocmite in timp de pace, mijloacele necesare si masurile pentru
instiintarea, alarmarea, protectia si pregatirea organelor de conducere, angajatilor, populatiei,
precum si protectia colectivitatilor de animale si a bunurilor materiale, in cazul atacurilor din
aer sau al dezastrelor, potrivit normelor stabilite de Comandamentul protectiei civile;
7. Stabileste posibilitati de suplimentare a fondului de adapostire prin folosirea galeriilor edilitare,
pasajelor, constructiilor subterane de interes public precum si folosirea proprietatilor naturale
ale terenului si intocmesc documentatiile tehnice pentru amenajarea acestora ca spatii de
adapostire pentru protectia civila in timp de razboi sau la dezastre;
8.Asigură planurile generale cu amplasamentele constructiilor, instalatiilor si accesului la
subsolurile constructiilor proprii, pe care le pun la dispozitia comisiilor de protectie civila, a
organelor de politie si a pompierilor;
9.Organizează si asigură evacuarea populatiei, angajatilor, colectivitatilor de animale si a unor
bunuri materiale in situatii speciale, in conformitate cu prevederile planurilor intocmite in
acest scop si in raport cu situatia creata;
10. Execută, pe baza tematicii stabilite cu acordul Comandamentului protectiei civile, studii,
cercetari stiintifice, documentatii de fabricatie, proiecte si experimentari, in scopul
imbunatatirii si perfectionarii masurilor si mijloacelor de protectie civila;
11. Prezintă propuneri cu privire la clasificarea agentilor economici, pe baza criteriilor stabilite de
Comandamentul protectiei civile;
12. Organizează şi avizează structurile de protecţie civilă şi planurile aferente de la instituţiile,
regiile şi agenţii economici cu mai puţin de 500 salariaţi;
13. Prezinta propuneri de asigurare cu mijloacele materiale si financiare necesare construirii,
amenajarii, modernizarii si intretinerii punctelor de comanda, adaposturilor, sistemului de
instiintare si alarmare, a mijloacelor de protectie si de interventie, procesului de pregatire,
precum si a celorlalte masuri de protectie civila proprii si ale unitatilor din subordine;
14. Studiază si stabileste modul de folosire si de adaptare a unor mijloace tehnice si utilaje pentru
nevoile de protectie civila;

26
15. Asigură inzestrarea cu tehnica si materiale a formatiunilor de protectie civila, potrivit
normelor elaborate de Comandamentul protectiei civile;
16. Organizează si asigură depozitarea, conservarea, intretinerea si evidenta mijloacelor tehnice si
a materialelor destinate protectiei civile;
17. Organizează şi conduce convocările de pregătire cu personalul de conducere şi comandanţii
de formaţiuni de la structurile subordonate potrivit criteriilor şi tematicii stabilite de
comandantul protecţiei civile;
18. Asigură materiale didactice si spatii necesare pregatirii pentru protectia civila;
19. Asigură aplicarea masurilor de mascare, precum si de camuflare a surselor luminoase si
calorice;
20. Asigură periodic, prin intermediul presei scrise si al mijloacelor audiovizuale locale,
instruirea cu notiuni elementare a cetatenilor, asupra principalelor masuri de care acestia
trebuie sa le ia in caz de dezastru;
21. Constituie, in domeniul apararii in caz de dezastre, comisii de aparare impotriva dezastrelor,
potrivit legii;
22. Indeplineste orice alte atributii referitoare la protectia civila, potrivit legii.

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN


Obiectivele Compartimentului de Audit Public Intern sunt :
a) asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătăţească sistemele şi activităţile
entităţii publice;
b) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematică şi metodică,
prin care se evaluează şi se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de conducere bazat pe
gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor administrării.
Compartimentul de Audit Public Intern exercită următoarele atribuţii:
1. Elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea;
2. Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de
legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate ;
3. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern.
4. Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii
publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora ;
5. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din
activităţile sale de audit;
6. In cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat
conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate ;
7. Efectuează activităţi de consiliere, potrivit programului anual, alături de activităţile de
asigurare. Activitatea de consiliere se organizează şi se desfăşoară sub formă de misiuni
de consiliere menite să aducă plusvaloare şi să îmbunătăţească administrarea entităţii
publice, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorul intern să îşi asume
responsabilităţi manageriale.
8. Compartimentul de Audit Public Intern auditează cel puţin o dată la 3 ani următoarele:
- angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată,
inclusiv din fondurile comunitare;
- plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor
administrativ-teritoriale;

27
- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de
creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
- alocarea creditelor bugetare;
- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
- sistemul de luare a deciziilor;
- sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
- sistemele informatice;
- urmărirea utilizării de către terţi, indiferent de natura juridică a acestora, a fondurilor
publice gestionate de aceştia în baza finanţării realizate de Consiliul Local al
Municipiului Târgovişte sau de instituţiile subordonate acestuia.

28