Sunteți pe pagina 1din 6
AUTORITATEA NATIONALA DE INTEGRITATE A REPUBLICH MOLDOVA. ¥ HALJMOHAJIBHbI OPPAH 110 HEHOJKYMHOCTH PECIIYBJIMKH MOJLJOBA INSPECTORATUL DE INTEGRITATE, MD-2005, mun. Chisindu, str. Mitropoit Gavril Bunulescu-Bodoni, 26 ‘Tel,373 22) 820 601, fax (373 22) $20 602, sw. anim, e-mail: info@anizmd PROCES - VERBAL DE INITIERE A CONTROLULUL NR.177/07 11.03.2022 mun. Chisinau Inspector de integritate in cadrul Inspectoratului de Integritate al Autoritafii Nationale de Integritate ~ Victoria BUTUSANU, in temeiul art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Nafionali de Integritate, verificdnd in procedura prealabild sesizarea nr. 1018 din 11.02.2022, care are drept obiect controlul regimului juridic al averii subiectului declararii — Serghei PUSCUTA; CONSTATA: 1. Obiectul si originea cauzei: La data de 11 februarie 2022 pe rolul Autoritatii Nafionale de Integritate a parvenit sesizarea nr. 1018 referitoare la respectarea regimului juridie al declararii averii gi intereselor personale de catre subiectul declaririi declararii — Serghei PUSCUTA, fost director al Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova si viceprim-ministra i ministru al Ministerului Finantelor al Republicii Moldova. La acceagi datd, sesizarea cu numarul prenotat a fost repartizatd in mod aleatoriu prin intermediul sistemului informational E-Integritate, spre examinare inspectorului de integritate Victoria BUTUSANU. Invoca autorul sesizérii multiple alegafii cu privire la corectitudinea declararii de catre subiectul declararii - Serghei PUSCUTA a veniturilor si averii sale, printre care, includerea datelor false cu privire la activele financiare si declararea doar a 8 conturi/active financiare din 22 de conturi active; includerea datelor intenfionat incomplete cu privire la terenurile detinute, indicdnd doar cladiri si constructii; omisiunea de includerea a datelor cu privire la veniturile obfinute din instrainarea terenurilor, etc. I. Cadru Codul administrativ al Republicii Moldova, nr. 116 din 19.07.2018 Articolul 75 - Petijia confine urmatoarele elemente: a) numele si prenumele sau denumirea petifionarului; b) domiciliul sau sediul petifionarului si adresa de posta electronica daca se solicit raspuns pe aceasta cale; c) denumirea autoritafii publice; d) obiectul petifiei si motivarea acesteia; e) semnatura petitionarului ori a reprezentantului sau legal sau imputernicit, iar in cazul petitici transmise in forma electronica — semnatura electronica. Legea nr. 133/2016 privind declararea averii si interese personale Articolul 1 alin, (2) - Prezenta lege are drept scop instituirea masurilor de prevenire gi de combatere a imbogitirii nejustificate, a conflictelor de interese, a stirilor de incompatibilitate, precum gi a incdlcdrii regimului juridic al restriciilor si limitarilor. Articolul 2 - avere reprezinté totalitatea bunurilor subiectului declaratii, deyinute in proprietate cu drept de uzufruct, de uz, de abitatie, de superficie sau aflate in posesia subiectului declararii ori a membrilor familiei ori a concubinului/concubinei lui in baza unot contracte de ATENTIE! Documental confine date cu caracter personal, Prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal integrate in prezentul document poate fi efectuaté doar condifile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal. Pagina 1 din 6 mandat, de comision, de administrare fiduciard, a unor contracte translative de posesie si de folosinga, precum i totalitatea drepturilor i obligafiilor patrimoniale dobindite de subiectul declararii in jard sau in strainatate, Diferenta substantiald reprezinta diferent care depaseste 20 de salarii medii lunare pe economie dintre averea subiectului declararii detinuta la inceputul perioadei in care acesta a devenit subiect al declararii, cumulatd cu veniturile objinute in aceasta perioada, inclusiv veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei, pe de o parte, si averea definuta la inceputul verificdri, inclusiv cheltuielile realizate in aceasta perioada, pe de alta parte, Servicii procurate reprezinta cheltuieli realizate de catre subiectul declararii, membrii de familie, concubin/concubind pentru acelasi serviciu sau pentru acelasi tip de servicii, in fara gi {n strainatate, a cdror valoare cumulativa pe parcursul unui an depiseste 10 salarii medii lunare pe economic. Venit reprezinta orice beneficiu financiar, indiferent de sursa de provenienta, obtinut de subiectul declararii si de membrii familiei, de concubinul/concubina acestuia atit in far, cit si ‘in strainatate. Articolul 3 - Subiec{i ai declararii averii si a intereselor personale sint: a) persoanele care detin functiile de demnitate publica prevazute in anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire Ia statutul persoanelor cu funcfii de demnitate publica [...] e) conducatorii organizatiilor publice si adjunctii acestora. Articolul 10 - Controlul averii si al intereselor personale, al respectatrii regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilitajilor, restricfiilor si limitarilor ale subiecyilor declararii se efectueazA de catre Autoritatea National de Integritate in conformitate cu Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea National de Integritate. [...] Articolul 31 alin. (1) - in termen de 30 de zile de la data repartizarii sesizirii depuse de o persoana fizica sau persoand juridica, inspectorul de integritate efectueaz verificarea prealabili a acesteia. (...] Verificarea prealabila se finalizeaz& cu emiterea de citre inspector a unui proces-verbal in care se indica motivele si temeiurile de inifiere sau de refuz.al inifierii controlului averii si al intereselor personale. Articolul 37 alin, (4) - Prevederile art. 30, 31, 32, ale art. 33 alin. (6)-(8), (12) $i (13), ale art. 35 si 36 se aplica in modul corespunzator. Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Nationali de Integritate Articolul 6 - in vederea realizarii misiunii sale, Autoritatea are urmatoarele funetii [...] a) exercitarea controlului averii si al intereselor personale. Articolul 7 - in domeniul asiguririi controlului averii si al intereselor personale, Autoritatea: [...] ¢) efectueaz& controlul averii detinute de subiectii declararii, constaté dacd existé o diferent substanfiala intre veniturile obyinute si cheltuielile realizate, pe de o parte, si averea dobanditd, pe de alta parte, in timpul exercitarii mandatelor sau a funciiilor publice ori de demnitate publica, constaté averea nejustificata si adreseaza instanjei de judecata cereri in vederea dispunerii confiscarii averii nejustficate; d) constata existenja unor erori sau lipsa unor date in declarajiile de avere gi interese personale $i sesizeaz organul de urmarire penala si/sau Serviciul Fiscal de Stat in vederea determindirii existenfei elementelor unei infractiuni si/sau verificdrii respectarii regimului fiscal; e) constaté contraventiile referitoare la incdlcarea regimului juridic al declararii averii si intereselor personale, date in competenfa sa, conform Codului contravenfional al Republicii Moldova .[...] Articolul 20 - Inspectorii de integritate desfisoari urmiitoarele activitati: ») efectueazd controlul averilor [...] d) constati diferenjele substanfiale, finind cont de modificirile intervenite in averea subiectului declararii, in timpul exercitirii mandatelor, a functiilor publice sau de demnitate public’, precum gi in veniturile dobandite si cheltuielile realizate de acesta in aceeasi perioads [...]. ATENTIE! Documentul confine date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioara a datelor eu caracter personal integrate in prezentul document poate fi efectuata doar conditile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal. Pagina 2 din 6 Articolul 31 alin, (1) - fn termen de 30 de zile de la data repartizarii sesizarii depuse de 0 persoana fizica sau persoana juridicd, inspectorul de integritate efectueazi verificarea prealabila a acesteia. [...] Verificarea prealabila se finalizeaza cu emiterea de catre inspector a unui proces-verbal in care se indica motivele si temeiurile de inifiere sau de refuz al inifierii controlului averii si al intereselor personale. Articolul 33 alin. (3) - in procesul de control al averii si al intereselor personale, inspectorul de integritate verificd datele si informatiile privind averea detinuté a persoanci supuse controlului, precum si modificarile patrimoniale intervenite pe durata exercitarii mandatelor, a funcfiilor publice sau de demnitate publica. Controlul poate fi inifiat pe durata exercitirii mandatului, a functiei publice sau de demnitate publicd, precum gi in decurs de trei ani dupa incetarea exercitirii acestora Articolul 37 alin. (1) - Autoritatea efectueaz controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilitatilor, restrictiilor gi limitiilor din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau persoane juridice, in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale metodologiei de efectuare a verificarii si a controlului averii si al intereselor personale si privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilitajilor, restricfiilor si limitailor. [...] Hotarare de Guvern nr.1233 din 09.11.2016 cu privire la aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017 Articol unic: Se aproba cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2017, in marime de $300 lei, pentru utilizare in modul stabilit de legislatie. Hotarare de Guvern nr.54 din 17.01.2018 cu privire la aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018 Articol unie: Se aprobé cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2018, in marime de 6150 lei, pentru utilizare in modul stabilit de legislate Hotirare de Guvern nr.21 din 18.01.2019 cu privire la aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019 Articol unie: Se aprobé cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2019, in marime de 6975 lei, pentru utilizare in modul stabilit de legislatie. Hotirare de Guvern nr.678 din 27.12.2019 cu privire la aprobarea cuantumului ediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020 Articol unic: Se aproba cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2020, in marime de 7953 lei, pentru utilizare in modul stabilit de legislatie. Hotérarea Guvernului nr. 923 din 22.12.2020 privind aprobarea cuantumului riului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021 Articol unie: Se aprobi cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2021, in marime de 8716 lei, pentru utilizare in modul stabilit de legislatie. ritat ii sub aspectul termenului de prescriptie, conditiilor de forma, competentei materiale si calitatea subiectului vizat Sub aspectul competenfei materiale, prin prisma art. 10 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii gi interese personale si prevederile art. 6 si art. 7 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, obiectul sesizarii vizate este incadrabil in sfera de competent materiala a Autoritafii Nafionale de Integritate. Analizand conditiile de admisibilitate a sesizArii, inspectorul de integritate constat& c& sub aspectul conditiilor de forma si confinut, aceasta corespunde imperativelor art. 75 Cod ‘Administrativ al Republicii Moldova. Din perspectiva termenului de prescriptie, imperativ in scopul declansairii procedurii de control al averii, prin prisma art. 33 alin. (3) al Legii 132/2016 cu privire la Autoritatea [ ATENTI integrate in prezentul document poate fi efectuat doar con: privind protecia datelor cu caracter personal. }cumentul contine date cu caracter personal, Prelucrarea ulterioard a datelor cu caracter personal le reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 Pagina 3 din 6 National de Integritate care reglementeaz ca [...] procedura de control poate fi inifiat pe durata exercitarii mandatului, a functiei publice sau de demnitate public’, precum gi in decurs de trei ani dupa incetarea exercitarii acestora, imprescriptibilitatea termenului se impune a fi analizata de c&tre inspectorul de integritate cu referire la mandatele definute de cdtre subiectul declaraii: a) Subiectul declararii Serghei PUSCUTA a definut calitatea de director al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat in perioada 2005 - 2008 si 2016 ~ martie 2017. in raport cu mandatele respectiv, inspectorul de integritate refine prescriptibilitatea termenului de 3 ani dupa incetarea mandatului, in vederea realizarii controlului regimului juridic al averii gi intereselor personale. ) Subiectul declaririi Serghei PUSCUTA a definut in perioada aprilie 2017-2019 un refine imprescriptibilitatea termenului de 3 ani dupa incetarea mandatului. Racordat la prevederile art. 3 al Legii nr. 133/2016 privind declararea averii si interese personale, se constata existenfa calitatii de subiect al declararii averii si intereselor personale a subiectului Serghei PUSCUTA si extinderea rigorilor legale de declarare a averii si intereselor personale asupra acestuia, 2) Verifiedrile analitice ale inspectorului de integrit In scopul identificarii aparenfei de incalcare a regimului juridic al declararii averii sau aparenfa_unei diferenjei substanfiale, inspectorul de integritate a verificat totalitatea declaratiilor de avere gi interese personale depuse de cétre subiectul declaririi Serghei PUSCUTA. Mai exact, inspectorul de integritate a verificat urmatoarele declaratii disponibile in sistemui informational automatizat e-Integritate ale subiectului declararii — Serghei PUSCUTA: 1. Declarafia de avere gi interese personale pentru anul 2017; 2. Declaratia de avere si interese personale pentru anul 2018, semnaté la 10.12.2019!; 3. Declaratia de avere si interese personale pentru anul 2018, semnata la 10.12.2019; 4, Declaratia de avere si interese personale pentru anul 2019, semnaté la 30.03.2020 5. Declarafia de avere gi interese personale pentru anul 2020, semnata la 11.01.2021? 6. Declaratia de avere si interese personale pentru anul 2020, semnati la 10.11.2021. in aceeasi ordine, la etapa verificarii prealabile inspectorul de integritate a utilizat resursele informationale de stat: Registrul de Stat al Populafici, Registrul Informational al Cadastrului Bunurilor Imobile, Registrul de Stat al Unitatilor de Drept - Persoane Juridice, Registrul Fiscal de Stat. Prin intermediul datelor reflectate in declaratiile de avere si interese personale notate supra, inspectorul de integritate a suprapus cele 4 componente constitutive ale definitiei de diferenfa substantiala”: a) averea subiectului declaririi definutd la inceputul perioadei in care acesta a devenit subject al declararii; b) veniturile objinute in perioada exercitarii functiei publice (inclusive veniturile membrilor de familie sau al concubinului/concubinei); ©) averea definuta la momentul verificarii prealabile; 4) cheltuielile realizate in perioada de referinja. La angajaelnumire; 2 Anal > Lacliberarefncetarea manda ATENTIE! Documentul contine date cu caracter personal. Prelucrarea ullerioaré a datelor cu caracter personal integrate in prezentul document poate fi cfectuata doar conditile reglementate de Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal. Pagina 4 din 6 Urmare a analizei informatiilor din cadrul declaratiilor de avere si interese personale gi informatiilor stocate in registrele informationale de stat, inspectorul de integritate a refinut c& pentru perioada 2017-2021 a achizitionat terenuri agricole in valoare de circa 2 988 396,03 MD. in aceeagi perioada de referinfa 2017-2021, potrivit datelor extrase din Declarafiile de avere gi interese personale, familia subiectului declararii ~ Serghei PUSCUTA a inregistrat un venit in cuantum total de 9 655 943,72 LEI. Inspectorul de integritate, in logica de verificare prealabilé si in scopul identificdrii aparenjei de incilcarea a regimului juridic al averii si a aparenfei de diferenta substanfiala, a luat in considerafie plafonul salariilor medii pe economie pentru perioada 2017-2020, potrivit hotirarilor de Guvern indicate la compartimentul ,Cadrul juridic pertinent” si cuantumul financiar anual necesar familiei subiectului declararii — Serghei PUSCUTA pentru acoperirea necesitafilor vitale si uzuale: alimentaie, achitarea serviciilor de comoditate, impozite, bunuri de primi necesitate, etc. Astfel, pentru perioada de referint 2017-2021 salariile medii pe economie au constituit dupa cum se ilustreazi in tabelul infra: [Anul _| Venitul mediu pe economic 2017 5300x20= 106 000 MD 2018 6150x20= 123 000 MD 2019 6975x20= 139 500 MD. 2020 159 060 MD 2021 174320 MD Inspectorul de integritate in ordinea procedurii prealabile a mai refinut existenja unor neconcordanje in partea ce vizeazA corectitudinea inscrierii unor bunuri imobile in Declarafiile de avere $i interese personale, mai exact, unele bunuri imobile sunt inregistrate in Registrul Informational al Cadastrului Bunurilor Imobile in proprietatea subiectului declararii - Serghei PUSCUTA, insé lipsesc din Declaratiile de avere gi interese personale ale acestuia. Chestiune care confirma alegatia expusé de cétre autorul sesizarii, cu privire la lipsa includerii de catre subiectul declardrii a unor terenuri agricole in Declarafiile de avere si interese personale. Se puncteazi cd, informafia disponibild despre activitatea de control a Comisiei Nafionale de Integritate si Autorititii Najionale de Integritate releva c& anterior subiectul declararii ~ Serghei PUSCUTA nu a fost supus controlului averii gi intereselor personale pe durata exercitirii functiilor publice. In conditiile spefei analizate, devine pertinent art. 1 alin, (2) al Legii nr. 13/2016 privind declararea averii gi interese personale pottivit edruia prezenta lege are drept scop instituirea masurilor de prevenire si de combatere a imbog&tirii nejustificate [...]. Pe de alt parte, in acord cu art. 5 al Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, Autoritatea asigura integritatea in exercitarea funcfiei publice sau funcfiei de demnitate publica si prevenirea coruptiei prin realizarea controlului_averii si al intereselor_personale si privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilitafilor, restricfiilor gi limitarilor. Sistematizind cadrul analitic realizat anterior, cu respectarea principiului prezumfiei nevinovatiei, inspectorul de integritate considera intemeiat, justificat si argumentat inifierea controlului averii si intereselor personale ale subiectului declararii - Serghei PUSCUTA, fiind refinutd aparenta de incdlcare a regimului juridic al averii si intereselor personale. in temeiul art. 31 alin. (1) al Legit 132/2016 cu privire la Autoritatea Nationala de Integritate, verificarea prealabila se finalizeaz& cu emiterea de cdtre inspector a unui proces- verbal in care se indic& motivele si temeiurile de iniiere sau de refuz al initierii controlului averii si al intereselor personale. ‘ATENTIE! Documentul confine date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioarda datelor cu caracter personal integrate in prezentul document poate fi efectuats doar conditile reglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal Pagina 5 din 6 Astfel, inspectorul de integritate: DISPUN 1. Inifierea controlului regimului juridic al averii si intereselor personale in privinta subiectului declararii - Serghei PUSCUTA, fost director al Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova si viceprim-ministru gi ministru al Ministerului Finanfelor al Republicii Moldova. 2, Informarea subiectul declararii ~ Serghei PUSCUTA si autorul sesizarii cu privire la emiterea prezentului Proces-verbal. 3. A transmite spre publicare in termen de 7 zile a prezentului Prees-verbal pe pagina oficialé a Autoritajii Nationale de Integritate, in conformitate cu alin. (2) art. 31 al Legii nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Nafionala de Integritate. Inspector de Integritate Inspectoratul de Integritate ictoria BUTUSANU, ATENTIE! Documentul confine date cu caracter personal, Prelucrarea ulterioara a datelor cu: ‘caracter personal | integrate in prezentul document poate fi efectuata doar condiilereglementate de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protectia datelor eu caracter personal Pagina 6 din 6

S-ar putea să vă placă și