Sunteți pe pagina 1din 7

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BOTOȘANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SANTA MARE


COMUNA SANTA MARE, JUDEȚUL BOTOȘANI
Tel/Fax: 0231565826, e-mail:scoalasm@yahoo.com

CONCURSUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR DE DIRECTOR/DIRECTOR ADJUNCT


DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

S T R A TE G I A
DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ
A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 SANTA MARE, JUDEȚUL BOTOȘANI,
PENTRU PERIOADA 2022-2025

CANDIDAT: PROF. ASAVETEI LĂCRĂMIOARA-ELENA


STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 SANTA MARE, JUD. BOTOȘANI,
PENTRU PERIOADA 2022-2025
Strategia de dezvoltare a școlii este un document de prognoză și se dorește a fi inclusă într-un Plan de dezvoltare strategică pe termen
lung, capabil să reacționeze la schimbările din mediul educațional prin existența capacității de inovare.
Școala Gimnazială Nr.1 Santa Mare, județul Botoșani este o școală cu personalitate juridică, având arondate următoarele structuri:
Grădinița cu P.N. Nr.1 Santa Mare, Școala Gimnazială Nr.2 Bogdănești, Școala Primară Nr.3 Berza, Școala Primară Nr.4 Rînghilești, Școala
Primară nr.6 Ilișeni.
În anul școlar 2021-2022, echipa didactică care asigură procesul instructiv-educativ este formată de 31 cadre didactice, dintre care: 15
cadre didactice titulare, 13 suplinitori calificați, 2 suplinitori necalificați și un cadru didactic pensionar.
Totodată, avem înscriși și frecventează cursurile un număr de 71 preșcolari, 132 elevi în învățământul primar și 123 elevi în învățământul
gimnazial.
A. ANALIZA SWOT (Diagnoza)
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
►personal didactic calificat în proporție de 93,55%; ►insuficienta pregătire a cadrelor didactice pentru desfășurarea
►cunoaşterea şi respectarea planurilor-cadru şi a programelor şcolare în activităților online sau în sistem hibrid;
vigoare; ►rată de promovare a elevilor la Evaluarea Națională de doar 38%;
►existența disciplinelor opționale la nivelul gimnaziului; ►nivelul scăzut de interes al elevilor faţă de şcoală;
►inexistența cazurilor de abandon școlar; ►existența unui număr mare de absențe (8,3 absențe/elev);
► deținerea de dispozitive conectate la internet de către toți elevii școlii; ►insuficienta folosire a mijloacelor informaționale/TIC în procesul
►siguranța fizică și protecție pentru elevi, personalul didactic și nedidactic, instructiv-educativ;
încadrarea în norme igienico-sanitare corespunzătoare; ►promovarea insuficientă a imaginii școlii în comunitate;
►încurajarea participării elevilor la învățământul obligatoriu; ►lipsa laboratoarelor pentru predarea anumitor discipline: biologie,
►o bună inserție a absolvenților în rețeaua liceală; fizică, chimie;
►bună colaborare cu Consiliul Reprezentativ al Părinților, cu Primăria, ►existența unui număr mare de profesori navetiști, care condiționează
Consiliul Local, biserica, poliția locală, dispensarul comunal; orarul școlii (58%);
►oferirea de burse sociale elevilor; ►număr redus de proiecte de parteneriat cu școli din țară, lipsa
►încheierea unor parteneriate cu comunitatea locală. proiectelor cu finanțare externă.
►număr redus de părinţi implicaţi activ în viaţa şcolii;
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
►accesibilitate sporită a programelor de formare oferite de CCD și furnizori ► scăderea populației școlare ce caracterizează evoluția demografică
de formare prin organizarea lor în mediul online; din mediul rural în ultimii ani.
►îmbunătățirea ofertei școlii pentru ca elevii să fie motivați în a învăța și ►creșterea numărului de elevi ai căror părinți pleacă în străinătate;
frecventa cursurile; ►atitudinea negativă a unor familii faţă de şcoală, cu repercusiuni
►programe de învățare remedială/pregătire suplimentară pentru examene și asupra elevilor.
concursuri școlare. ►resurse financiare insuficiente pentru achiziţionarea materialelor
►existența unor programe de finanțare nerambursabilă pentru proiecte din didactice şi pentru perfecţionarea cadrelor didactice.
domeniul educației (Erasmus+); ►contextul pandemic impredictibil;
► preocuparea și sprijinul conducerii comunității locale pentru dezvoltarea ►birocrația excesivă poate determina în unele situații suprasolicitarea
bazei materiale a școlii; cadrelor didactice;
►creșterea exigenței părinților față de serviciile pe care le oferă școala, ►existența și proliferarea unui mediu negativ al educației informale,
disponibilitatea acestora la colaborare; care promovează valori contrare celor ale școlii;

B. MISIUNEA ȘCOLII
Școala noastră are misiunea de a oferi servicii educaționale de calitate și echitabile prin promovarea unui climat de învățare stimulativ,
corelând competențele cognitive și socio-emoționale dobândite în mod formal cu dezvoltarea unei atitudini care să favorizeze învățarea și
beneficiile sale într-o societate aflată în continuă schimbare.

C. VIZIUNEA
Școala Gimnazială nr. 1 Santa Mare își propune să desfășoare cu profesionalism, eficiență și transparență o educație de calitate la
standardele cerute de comunitatea locală, națională și europeană, asigurând egalitatea de șanse pentru toți elevii, prin implicarea tuturor
participanților la actul educațional: elevi, părinți, profesori.

D. OBIECTIVE STRATEGICE/ȚINTELE STRATEGICE (3 ani)


Ob. strategic 1: Creșterea cu un punct a mediilor pe școală la Evaluarea Națională la ambele discipline de examen, până în anul 2024.
Argumentare: Din analiza SWOT pe care am realizat-o, a reieșit că avem un procent foarte mic de promovabilitate la Evaluarea Națională, iar
scopul este de a obține în următorii doi ani școlari, o creșterea a mediei pe școală cu un punct.

Ob. strategic 2: Diminuarea numărului de absențe în anul școlar 2022-2023 cu cel puțin 20% față de anul școlar anterior.
Argumentare: Unul dintre punctele slabe al școlii noastre este faptul că elevii au înregistrat în ultimii ani, un număr mare de absențe nemotivate,
în anul școlar 2019-2020, nr mediu de absențe/elev=10,2 iar în anul școlar 2020-2021, nr mediu de absențe/elev=8,3.
Atingerea acestui obiectiv strategic va determina creșterea participării elevilor la educație și implicit a rezultatelor școlare.

Ob. strategic 3: Creșterea, în fiecare an școlar, cu cel puțin 20% a numărului de părinți implicați în activitățile școlare.
Argumentare: :Părinții și familia au cel mai direct și mai durabil efect asupra învățării și dezvoltării copiilor, în calitate de „primi educatori”.
Unul din punctele slabe al școlii noastre îl reprezintă slaba implicare a părinților ca parteneri de învățare care are un impact negativ asupra
dezvoltării copiilor și tinerilor.

Ob. strategic 4: Creșterea în următorii trei ani a procentului cadrelor didactice care participă la cursuri de formare continuă pentru
îmbunătățirea activității didactice online, până la 80%, atât la școala coordonatoare, cât și structuri.

Argumentare: Trecerea bruscă a școlilor în sistemul online a reprezentat o provocare pentru cadrele didactice care au fost nevoite să se
adapteze rapid schimbărilor, de aceea consider că organizarea procesului de învățare în mediul online presupune o pregătire specială, nu numai
din perspectiva adaptării și gestionării conținutului, a asigurării mijloacelor necesare procesului de instruire, a flexibilității metodologiei de
predare, ci, mai ales, din perspectiva pregătirii resursei umane (profesori și elevi) pentru o astfel de experiență didactică. 
D. PLAN DE ACȚIUNI pentru implementarea OBIECTIVULUI STRATEGIC NR. 1, în anul școlar 2021-2022
OBIECTIVUL STRATEGIC 1: Creșterea cu un punct a mediilor pe școală la Evaluarea Națională la ambele discipline de examen, până în anul 2023.
Domeniul Obiective Acțiuni/Activități pentru Termene Responsabili Resurse Rezultate Indicatori de Evaluare
funcțional specifice atingerea obiectivului necesare așteptate realizare

1.Planificarea și 1.1. Organizarea de Conform profesorii care Umane: elevi, -îmbunătățirea - cel puțin un -va fi realizată de
realizarea unor schimburi de experiență la graficelor de predau profesori, expertizei schimb de Director și
activități educative nivelul asistență/inte disciplinele de director profesorilor care experiență/2 responsabilul
în vederea creșterii specialității/interasistențe la rasistență examen, predau asistențe la C.E.A.C. prin fișe
rezultatelor la ore, focalizate pe responsabilii disciplinele de clasă/semestru. de asistență la ore.
Evaluarea problematica evaluării ca ariilor examen;
Națională de la parte a învățării. curriculare -intervenții
sfârșitul anului Limbă și remediale
școlar 2021-2022. comunicare, prompte
Matematică și
Științe, director

1.2.Utilizarea metodelor Profesorii care


Umane: elevi, -creșterea cu cel
interactive de predare- predau -utilizarea a cel -aplicarea de
profesori puțin 10% a
învățare, urmărind explicit disciplinele de puțin două metode chestionare de
Curriculum Septembrie- Materiale:consu rezultatelor la
dezvoltarea gândirii critice a examen interactive și un satisfacție a
iunie 2022 mabile, evaluările curente,
elevilor și a unor noi instrument nou de beneficiarilor
imprimantă, sumative, simulări
instrumente de evaluare resurse IT. organizate în evaluare.
curentă și sumativă, conform De timp școală.
structurii noilor subiecte de
la Evaluarea Națională.

1.3. Stimularea interesului și


Umane: elevi, -creșterea cu cel
a motivației pentru studiul Profesorii care -chestionare de
profesori puțin 10% a -înregistrarea
literaturii, studiul și predau Materiale: fișe gradului de progresului a peste satisfacție, fișe de
aplicarea matematicii prin An școlar disciplinele de progres.
de lectură satisfacție al 70% dintre
organizarea unor ateliere de 2020-2021 examen suplimentară, elevilor față de elevi, de la o etapă
lectură, cercuri literare,
culegeri de disciplinele de la alta.
cercuri de matematică,
probleme, examen.
proiecte educaționale.
resurse IT.
De timp
1.4.Informarea periodică a Diriginții și Umane: -îmbunătățirea
elevilor și părinților referitor Lunar profesorii profesori, participării la - procese verbale -chestionare de
la rezultatele/ progresul de Limba părinți, elevi educație, a ale ședințelor/ apreciere a
fiecărui elev. română și Materiale: fișe rezultatelor întânirilor de opiniilor elevilor/
Matematică ai de progres, învățării și a stării informare cu elevii părinților
fiecărei grafice de bine a elevilor și părinții referitoare la
clase a VIII-a ședințe/consilie și părinților. rezultatele
re părinți obținute și starea
de bine din
școală.
1.Creșterea, în anul 1.1. Participarea a patru Octombrie Director, Umane: -îmbunătățirea -participarea -aplicarea unor
școlar 2022-2023 a cadre didactice la cursuri de 2022 Responsabil profesori, stilului didactic fiecărui cadru chestionare de
gradului de formare în vederea Curriculum formatori -creșterea didactic la cel puțin satisfacție a
perfecționare al dezvoltării competențelor Financiare: participării un webinar de elevilor.
Resurse
cadrelor didactice digitale și a îmbunătățirii taxă curs școlare formare pentru
umane de limbă română și stilului didactic pentru a achitată din predare-evaluare în
matematică prin gestiona mai bine actul de bugetul unității sistem online.
dobândirea unor predare-învățare-evaluare în
competențe digitale, sistem online.
care vor fi utilizate 1.2 Diseminarea rezultatelor Noiembrie Director Umane: -familiarizarea -număr de activități -monitorizarea
în predarea orelor formării cadrelor didactice 2022 Responsabil Director, întregii echipe de de diseminare rezultatelor
în sistem online sau prin susținerea unor lecții Comisia Profesori cadre didactice cu -număr de lecții școlare pentru a
hibrid. demonstrative, mese Curriculum Materiale: platformele demonstrative observa
rotunde. Laptop educaționale. susținute. progresul/regresul
Videoproiector elevilor.

MODALITĂȚILE DE EVALUARE A EFECTELOR ATINSE PRIN SCHIMBĂRILE PROPUSE

Monitorizarea internă va fi realizată de director și Comisia Curriculum, iar parteneri vor fi: membrii comisei Curriculum, responsabilii
ariilor curriculare, C.E.A.C.
Monitorizarea externă va fi realizată de reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean.
Evaluarea internă se va realiza prin Raportul Anual de Evaluare Internă a Calității (R.A.E.I.), care cuprinde chestionare de satisfacție,
activități de îmbunătățire, activități de evaluare internă. Evaluarea externă va fi realizată de reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean
Surse de informații pentru evaluare:
1. Documente elaborate și analiza datelor statistice:
►Comparația dintre rezultatele analizei inițiale ale notelor obținute de către elevi la evaluări, ale analizei intermediare (mijloc an
școlar) și ale analizei finale;
►Raportul cursului de formare cu profesorii de limbă română și matematică pentru accesarea platformelor digitale;
►Date statistice preluate din monitorizarea rezultatelor elevilor, fișele de progres;
2. Observarea activităților desfășurate și culegerea de informații:
►Participarea conducerii școlii la activitățile de diseminare și la întâlnirile cu elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora.
3. Resursa umană:
►Discuții cu profesorii, elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora;
►Aplicarea de chestionare pentru colectarea feedback-ului de la toți cei implicați în procesul de implementare a acestei ținte.

S-ar putea să vă placă și