Sunteți pe pagina 1din 13

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ

ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE”


Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2019-2020

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA a V-a
COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL
1. FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI 4 - 4
2. ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PERSONAL 8 - 8
3. DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI - 8 10
4. RESPECTAREA, APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR - 3 3
COPILULUI
5. PROIECTUL EDUCAȚIONAL - 6 2
6. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 3 2 7
15 19 34
Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor
achiziții specifice domeniului social
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin
asumarea unor valori și norme sociale și civice
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui
comportament social, civic și economic activ

Competențe specifice:

1.1. Manifestarea interesului pentru formularea de întrebări cu privire la propriile drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații, argumente simple pentru promovarea propriilor drepturi și responsabilități;
1.3. Raportarea critică la opiniile, explicațiile și argumentele formulate de alte persoane în contextul unor dezbateri privind asigurarea
și promovarea drepturilor copilului;
2.1. Formularea unor probleme care vizează drepturile copilului, ca punct de plecare în rezolvarea lor;
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a unor măsuri de intervenție posibile pentru cazuri semnalate de încălcare a drepturilor copilului
sau de promovare a acestora;
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect de promovare a drepturilor copiilor pentru investigarea / soluționarea unor probleme specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților în luarea unor decizii personale și de grup, în condițiile respectării drepturilor
celuilalt;
3.2. Participarea la decizii de grup privind implicarea în promovarea și apărarea propriilor drepturi;
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ

ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE”


Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
CLASA a-V-a
SEMESTRUL I
NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Manifestarea interesului pentru
formularea de întrebări cu privire la propriile
drepturi și responsabilități;
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea 1.Introducere în studiul educației sociale
propriilor drepturi și responsabilități; 2. Capacitatea de a ne mira, valoarea
1.3. Raportarea critică la opiniile, întrebărilor – de ce nu luăm totul ca S1
FORMULAREA DE explicațiile și argumentele formulate de fiind cunoscut 4 S2
ÎNTREBĂRI 3. Formularea întrebărilor; cui putem S3 Obs.
alte persoane în contextul unor dezbateri
adresa întrebări și modalități alternative S4 curentă
1. 5(4+1) ore
privind asigurarea și promovarea de a formula întrebări
drepturilor copilului;
2.1. Formularea unor probleme care
vizează drepturile copilului, ca punct de
plecare în rezolvarea lor;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
Evaluare responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile 1 S5 Testare
respectării drepturilor celuilalt; scrisă
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
ARGUMENTAREA argumente simple pentru promovarea
2. UNUI PUNCT DE propriilor drepturi și responsabilități; 1.Fapte și opinii S6
VEDERE PERSONAL 1.3. Raportarea critică la opiniile, 2. Susținerea părerii/opiniei proprii 4 S7 Obs.
explicațiile și argumentele formulate de 3. Formularea răspunsurilor; modalități S8 curentă
9 (8+1) ore alte persoane în contextul unor dezbateri alternative de a formula răspunsuri S9
4. Schimbul de opinii. Compararea
privind asigurarea și promovarea
opiniilor
drepturilor copilului; 5. De ce avem nevoie de argumente
2.1. Formularea unor probleme care 6. Condiții pentru acceptarea unui S10
vizează drepturile copilului, ca punct de argument formulat de o altă persoană 4 S11 Obs.
plecare în rezolvarea lor; 7. Stereotipii și prejudecăți S12 curentă
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect 8. Persuasiunea S13
de promovare a drepturilor copiilor
pentru investigarea / soluționarea unor
probleme specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile
1 S14
respectării drepturilor celuilalt;
Evaluare
3.2. Participarea la decizii de grup Testare
privind implicarea în promovarea și scrisă
apărarea propriilor drepturi;
3. Recapitulare – Obs.
Evaluare semestrială 1 S15 curentă
1 oră

SEMESTRUL AL II-LEA
1.2. Formularea unor opinii, explicații, 1. Convenția ONU cu privire la
argumente simple pentru promovarea drepturile copilului:
propriilor drepturi și responsabilități; - Principiile generale ale convenției 3 S16
1.3. Raportarea critică la opiniile, - Prioritatea intereselor copilului S17
explicațiile și argumentele formulate de - Non- discriminarea S18
alte persoane în contextul unor dezbateri - Participarea copiilor la problemele
care îi privesc
privind asigurarea și promovarea
2. Drepturi ale copilului;
DREPTURI ȘI
drepturilor copilului; Obs.
responsabilități asociate acestora:
RESPONSABILITĂȚI 2.1. Formularea unor probleme care - Exemplificarea unor drepturi în contexte S19 curentă
4. ALE COPILULUI vizează drepturile copilului, ca punct de concrete (de exemplu, dreptul la 2 S20
9(8+1) ore plecare în rezolvarea lor; identitate, dreptul la familie, dreptul la
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a educație, dreptul lajoc și activități
unor măsuri de intervenție posibile recreative, dreptul la protecție împotriva
pentru cazuri semnalate de încălcare a violenței, abuzului și exploatării, dreptul
la securitate și protecție socială,
drepturilor copilului sau de promovare a
protecția mediului- condiție a vieții)
acestora; - Corelarea drepturilor cu 1 S21
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect responsabilitățile asociate
de promovare a drepturilor copiilor
pentru investigarea / soluționarea unor 3. Modalități de exercitare a
probleme specifice; drepturilor și de asumare a S22
3.1. Exercitarea drepturilor și a responsabilităților: 2 S23
responsabilităților în luarea unor decizii - Copiii, promotori ai propriilor drepturi
personale și de grup, în condițiile - Școala ca spațiu de
respectării drepturilor celuilalt; exprimare/exercitare/asumare de către
3.2. Participarea la decizii de grup copii a drepturilor și responsabilităților
privind implicarea în promovarea și
Evaluare 1 S24 Testare
apărarea propriilor drepturi; scrisă
1.2. Formularea unor opinii, explicații,
argumente simple pentru promovarea 1. Respectarea și apărarea drepturilor
propriilor drepturi și responsabilități; copiilor:
1.3. Raportarea critică la opiniile, Categorii de copii în situații de risc și
explicațiile și argumentele formulate de /sau cu cerințe educative speciale ( copii 1 S25
RESPECTAREA, alte persoane în contextul unor dezbateri din medii dezavantajate socio-economic,
APĂRAREA ȘI copii cu dizabilități, copii care aparțin
privind asigurarea și promovarea
PROMOVAREA unor minorități, copii din mediul rural)
5. DREPTURILOR
drepturilor copilului; Obs.
COPILULUI 2.1. Formularea unor probleme care curentă
3 ore vizează drepturile copilului, ca punct de 2. Instituții guvernamentale și
plecare în rezolvarea lor; nonguvernamentale cu rol în
2.2. Identificarea, prin lucru în echipă, a respectarea, apărarea și promovarea
unor măsuri de intervenție posibile drepturilor copilului:
pentru cazuri semnalate de încălcare a - Instituții guvernamentale: rolul 2 S26
drepturilor copilului sau de promovare a statului; securitate și protecție S28
acestora; - Organizații interguvernamentale și
2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect nonguvernamentale, rolul societății
de promovare a drepturilor copiilor pentru civile
investigarea / soluționarea unor probleme
specifice;
3.1. Exercitarea drepturilor și a
responsabilităților în luarea unor decizii
personale și de grup, în condițiile
respectării drepturilor celuilalt;
1.2. Formularea unor opinii, explicații, 1. Elaborarea și derularea unui Obs.
argumente simple pentru promovarea proiect educațional pentru curentă
PROIECTUL propriilor drepturi și responsabilități promovarea unui/unor drepturi ale 6 S29
6. EDUCAȚIONAL 2.3. Realizarea, în echipă, a unui proiect copilului: S34
de promovare a drepturilor copiilor pentru - Alegerea temei
6 ore investigarea / soluționarea unor probleme - Elaborarea fișei de proiect
specifice; - Derularea proiectului propus Probă
- Evaluarea proiectului propus practică
7. Recapitulare și
evaluare semestrială și 1 S35
finală
1 oră
8. „ȘCOALA ALTFEL” Activități extrașcolare și extracurriculare S27 – la decizia școlii
CLASA : a V a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
DOMENIUL DE CONȚINUT: FORMULAREA DE ÎNTREBĂRI
NUMĂR ORE ALOCATE: 5 (4+1) ore

E SPECIFICE.
CONŢINUTURI COMPETENŢ NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIAL PROCEDURALE DE
DATA E EVALUARE

- utilizarea corectă a termenilor și a conceptelor a. frontală


1. Introducere in 1 cu conținut civic și social în diferite contexte a. individuală observarea
studiul educației sociale 1.1 - participarea la discuții de grup ce oferă elevilor sistematică a
9.09.2019
1.2. ocazia de a formula întrebări referitoare la conversația elevilor
preocupările lor actuale sau la probleme concrete manualul descrierea
2. Capacitatea de a ne 3.1. privind drepturile copilului ( de exemplu, pornind
mira, valoarea
1 de la întrebările„Ce? Cine? Unde? Când? De ce?”) culegeri de comparaţia - autoevaluare
întrebărilor – de ce nu 16.09.201 - formularea de întrebări pornind de la o situație texte
luăm totul ca fiind 9 de încălcare a drepturilor copilului activitate pe
cunoscut ilustrații grupe
- elaborarea unui proiect individual privind o
problemă referitoare la drepturile copilului, pe baza dicţionare metoda
unui plan de documentare, observarea, prin discuții ciorchinelui observarea
de grup, a deosebirilor între opiniile bazate pe fişe de lucru sistematică a
3. Formularea convingeri personale și cele bazate pe argumente/ analiza elevilor
întrebărilor; cui putem 1.1. documente sinteza
2
adresa întrebări și
1.3. 23.09.201 - implicarea în dezbateri privind corelarea joc de rol
modalități alternative drepturilor cu responsabilitățile asociate și temă în clasă/
de a formula întrebări
9 evidențierea relației între acestea. proiectul pentru acasă
2.1.
30.09.201 lectura
9 dezbaterea
- exerciții pentru identificarea termenilor civici și brainstormingul
2. Evaluare sociali în texte diferite test

1
7.10.2019
CLASA : a V a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
DOMENIUL DE CONȚINUT: ARGUMENTAREA UNUI PUNCT DE VEDERE PESONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 9( 8+1) ore

COMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

- analizarea unor fișe cu imagini care a. frontală


1.Fapte și opinii 1 ilustrează respectarea/încălcarea unor a. individuală observarea
drepturi ale copilului și formularea unor sistematică a
1.2. 14.10.2019 puncte de vedere personale cu privire la conversația elevilor
situațiile analizate manualul descrierea
1.3. - observarea, prin discuții de grup, a studiu de caz
deosebirilor între opiniile bazate pe culegeri de comparaţia - autoevaluare
convingeri personale și cele bazate pe texte
2. Susținerea 2.1. 1 argumente/ documente activitate pe
părerii/opiniei 21.10.2019 - participarea la realizarea regulementului ilustrații grupe
proprii clasei, care să reflecte drepturi și
2.3. responsabilități ale elevilor la nivel de clasă. dicţionare metoda
- ilustrarea unor moduri de participare a ciorchinelui observarea
copiilor la soluționarea problemelor care îi fişe de lucru sistematică a
3. Formularea 1 privesc analiza elevilor
răspunsurilor; 28.10.2019 - redactarea unui text care să includă sinteza
modalități 3.1. argumente simple pe tema importanței joc de rol
alternative de a respectării drepturilor copiilor.
formula răspunsuri - exprimarea opiniilor în legătură cu fapte, proiectul
3.2. idei etc. și susținerea acestora cu argumente lectura temă în clasă/
- observarea unor asemănări și deosebiri dezbaterea pentru acasă
4. Schimbul de între explicațiile și argumentele formulate
opinii. Compararea 1 de elevi cu privire la situațiile de promovare brainstormingul
opiniilor 4.11.2019 a drepturilor copilului
- organizarea unor activități de grup în care
elevii exemplifică situații în care își pot
5. De ce avem 1 manifesta drepturile (de exemplu, dreptul la
nevoie de 1.2. 11.11.2019 joc și dreptul la educație) observarea
argumente - identificarea problemelor cu care se sistematică a
1.3. confruntă unii copii din perspectiva elevilor
stereotipilor și prejudecăților și exprimarea a. frontală
opiniilor cu privire la aceste situații manualul a. individuală
6.Condiții pentru 2.1. - corelarea drepturilor cu responsabilitățile - autoevaluare
acceptarea unui 1 asociate acestora culegeri de conversația
argument formulat 18.11.2019 - examinarea consecințelor încălcării unor texte descrierea
de o altă persoană 2.3. drepturi (cauză și efect), de exemplu, a
dreptului de familie ilustrații comparaţia
- realizarea, în grup, a unui afiș/colaj care să
ilustreze ideea „drepturile mele nu trebuie să dicţionare activitate pe grupe observarea
1 limiteze /îngrădească exercitarea drepturilor sistematică a
7.Stereotipii și 3.1. 25.11.2019 tale”; promovarea rezultatelor activității la fişe de lucru metoda ciorchinelui elevilor
prejudecăți nivelul școlii studiu de caz
- facilitatea întâlnirii între elevii clasei și analiza
3.2. reprezentanții consiliului elevilor pentru sinteza
discutarea unor probleme incluse în agenda argumentarea
1 consiliului elevilor, relevante pentru temă în clasă/
8.Persuasiunea 2.12.2019 problematică drepturilor copiilor proiectul pentru acasă
lectura
1 - utilizarea corectă a termenilor și a dezbaterea
9.12.2019 conceptelor cu conținut civic și social în
9. Evaluare diferite contexte brainstormingul
1 - exerciții pentru identificarea termenilor
16.12.2019 civili și sociali în texte diferite
10. Evaluare
semestrială test

CLASA : a V a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
DOMENIU DE CONȚINUT:DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE COPILULUI
NUMĂR ORE ALOCATE: 9 (8+1) ore

COMPETENŢE
CONŢINUTURI NR.

SPECIFICE
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

1. Convenția ONU cu - realizarea, în grup, a unui afiș/colaj manualul a. frontală observarea


privire la drepturile care să ilustreze ideea „drepturile mele a. individuală sistematică a
copilului: 1.2 nu trebuie să limiteze /îngrădească culegeri de conversația elevilor
- Principiile generale ale 1 exercitarea drepturilor tale”; texte descrierea
convenției 1.3. 13.01.2020 promovarea rezultatelor activității la comparaţia
nivelul școlii ilustrații activitate pe - autoevaluare
- Prioritatea intereselor 2.1 1 grupe
copilului 2.2. 20.01.2020 dicţionare metoda
fişe de lucru ciorchinelui
-Non- discriminarea analiza
- Participarea copiilor la 2.3. 1 lectura
problemele care îi privesc dezbaterea
27.01.2020
2. Drepturi ale copilului; 3.1. - elaborarea, în echipe, a unui a. frontală observarea
responsabilități asociate pliant/afiș care reflectă activitățile de manualul a. individuală sistematică a
acestora: 3.2. voluntariat la nivelul școlii sau al elevilor
comunității locale pentru promovarea culegeri de conversația
- Exemplificarea unor drepturilor copilului; identificarea texte descrierea
drepturi în contexte 2 problemelor și a soluțiilor promovate - autoevaluare
concrete (de exemplu, 3.02.2020 în cadrul acestor activități ilustrații comparaţia
dreptul la identitate, 10.02.2020 - compararea unor mesaje cuprinse în observarea
dreptul la familie, dreptul 1.2. texte (orale și scrise), programe de dicţionare activitate pe sistematică a
la educație, dreptul la joc televiziune, pagini web, filme, grupe elevilor
și activități recreative, publicitate, muzică, în care sunt fişe de lucru
dreptul la protecție 1.3. promovate drepturile copilului/în care metoda
împotriva violenței, sunt încălcate unele drepturi ciorchinelui temă pentru acasă
abuzului și exploatării, - exercitarea drepturilor și a studiu de caz
dreptul la securitate și 2.1. responsabilităților în situații date, de
protecție socială, protecția exemplu, în organizarea unui grup de manualul
mediului- condiție a 2.2. inițiativă care să sprijine dreptul analiza
vieții) copiilor dintr-o școală la protecție culegeri de sinteza observarea
împotriva violenței texte argumentarea sistematică a
2.3. - analizarea, în cadrul activităților pe elevilor
- Corelarea drepturilor cu 1 grupe, a unor cazuri care privesc ilustrații
responsabilitățile asociate 17.02.2020 drepturile copilului, soluționate de
3.1. școală, de primărie, autoritățile locale dicţionare proiectul
sau alte organizații; inițierea unor unor lectura
evenimente în cadrul cărora elevii pot fişe de lucru dezbaterea temă pentru
3.2. prezenta propriile soluții acasă
- implicarea în activități de grup în
2.1. care elevii exemplifică situații în care autoevaluare
își pot manifesta drepturile ( de
2.2. exemplu, dreptul la joc și dreptul la
educație)
3. Modalități de - realizarea, pe echipe, a unui manualul a. frontală observarea
exercitare a drepturilor 2.3. portofoliu referitor la a. individuală sistematică a
și de asumare a respectarea/încălcarea drepturilor culegeri de conversația elevilor
responsabilităților: copilului, prin utilizarea unor surse texte descrierea
- Copiii, promotori ai 3.1. 1 diferite de informare, în scopul comparaţia
propriilor drepturi 24.02.2020 stabilirii unor modalități de implicare ilustrații activitate pe
- Școala ca spațiu de 3.2 în promovarea drepturilor copilului grupe temă pentru
exprimare/exercitare/asum 1 - participarea activă ( individuală/ pe dicţionare metoda acasă
are de către copii a 2.03.2020 perechi/pe echipe) la punerea în ciorchinelui
drepturilor și practică a proiectelor propuse, potrivit fişe de lucru analiza
responsabilităților sarcinilor de lucru asumate/ atribuite sinteza autoevaluare
argumentarea
- utilizarea corectă a termenilor și a proiectul
1 conceptelor cu conținut civicși social lectura
4. Evaluare 9.03.2020 în diferite contexte dezbaterea test
- exerciții pentru identificarea
termenilor civili și sociali în texte
diferite

CLASA : a V a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ - GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
DOMENIUL DE CONȚINUT: RESPECTAREA, APĂRAREA ȘI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI
NUMĂR ORE ALOCATE: 3 ore

COMPETENŢE
CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE

SPECIFICE
(detalieri) ORE / RESURSE RESURSE INSTRUMENTE
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE OBS
EVALUARE .

1. Respectarea și apărarea - realizarea unor jocuri de rol în care elevii


drepturilor copiilor: formulează soluții alternative la probleme manualul a. frontală
1.2.
- Categorii de copii în specifice problematicii drepturilor a. individuală
situații de risc și /sau cu 1 copilului (de exemplu, organizarea unui culegeri de
cerințe educative speciale 16.03.2020 concurs de soluții creative la problemele texte conversația observarea
1.3.
(copii din medii privind asigurarea dreptului la educație a descrierea sistematică a
dezavantajate socio- copiilor cu CES și a unei soluții la nivelul ilustrații elevilor
economic, copii cu clasei) comparaţia
2.1.
dizabilități, copii care - analizarea unor fișe cu imagini care dicţionare
aparțin unor minorități, ilustrează respectarea/încălcarea unor activitate pe
copii din mediul rural) drepturi ale copiluluiși formularea unor fişe de lucru grupe
2.2
puncte de vedere personale privitor la
acestea articole metoda
2. Instituții - dezbaterea unor cazuri de încălcare a ciorchinelui
guvernamentale și drepturilor copiilor, din mediul lor de Convenția analiza temă pentru
nonguvernamentale cu rol 2.3. viață sau prezentate în mass-media și ONU cu sinteza acasă
în respectarea, apărarea și identificarea unor posibile măsuri de privire la
promovarea drepturilor 2 intervenție drepturile
3.1.
copilului: 23.03.2020 - examinarea consecințelor încălcării unor copilului proiectul
- Instituții guvernamentale: 30.03.2020 drepturi( condiții, cauză, efect) lectura
rolul statului; securitate și - analizarea, în cadrul activităților pe Legea observarea
protecție grupe, a unor cazuri care privesc 272/2004 sistematică a
Organizații drepturile copilului soluționate de școală, privind elevilor
interguvernamentale și de primărie, autoritățile locale sau de alte drepturile dezbaterea
nonguvernamentale, rolul organizații; inițierea unor evenimente în copilului
societății civile cadrul cărora elevii pot prezenta propriile
soluții
- dezbaterea în grup și identificarea unor
măsuri de sustenabilitate, inclusiv prin
implicarea unor parteneri din afara școlii

CLASA : a V-a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI
DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 6 ore

COMPETENŢE
CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE .

SPECIFICE
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA

1. Elaborarea și - elaborarea unui proiect individual


derularea unui proiect privind o problemă referitoare la a. frontală
educațional pentru drepturile copilului, pe baza unui plan a. individuală observarea
promovarea unui/unor de documentare; observarea, prin sistematică a
drepturi ale copilului: discuții de grup, a deosebirilor între manualul conversația elevilor
- Alegerea temei 1.2. 6 opiniile bazate pe convingeri
- Elaborarea fișei de 27.04.2020 personale și cele bazate pe culegeri de activitate pe temă pentru
proiect 4.05.2020 argumente/documente texte grupe acasă
- Derularea proiectului 11.05.2020 - implicarea elevilor, la nivel de clasă,
propus 2.3. 18.05.2020 școală sau la nivelul comunității ilustrații observarea
- Evaluarea proiectului 25.05.2020 locale, în elaborarea unei propuneri de sistematică a
propus 1.06.2020 proiect de intervenție pentru dicţionare proiectul elevilor
promovarea unui/unor drepturi ale lectura
copilului fişe de lucru proiect
- participarea activă (individuală/ pe
perechi/ pe echipe) la punerea în dezbaterea eseuri, rebus-uri
3. Recapitulare și 1 practică a proiectelor propuse, potrivit
evaluare finală. 8.06.2020 sarcinilor de lucru asumate/atribuite
- participarea activă la elaborarea unor
instrumente de monitorizare/evaluare a
rezultatelor și impactului proiectului

S-ar putea să vă placă și