Sunteți pe pagina 1din 13

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ

ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE”


Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2019-2020

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a VI-a
COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL
1. CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE 7 - 7
2. PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ 7 8 15
5. PROIECTUL EDUCAȚIONAL - 9 9
6. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 1 2 3
15 19 34+Săpt.
Altfel

Competenţe generale:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor
achiziții specifice domeniului social

2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin
asumarea unor valori și norme sociale și civice

3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor, prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea
unui comportament social, civic și economic activ

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte / evenimente / procese din societatea
contemporană
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de referință culturale variate
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea unor probleme cu caracter intercultural
2.2.Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la promovarea dialogului
intercultural
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor
care aparțin unor culturi diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor comunității, prin utilizarea capacității de empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ


ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE”
Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ –EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a-VI-a
SEMESTRUL I
NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Utilizarea corectă a termenilor 1.Introducere în studiul educației S1
specifici educației interculturale cu interculturale
referire la fapte / evenimente / procese din 2. Diversitatea culturală- o caracteristică S2
societatea contemporană a societății contemporane
3. Complexitatea identității proprii în S3
1.2. Identificarea propriilor repere de
prezent.
identitate culturală, prin raportare la 4. Identitatea culturală proprie și S4
CARACTERISTICI sisteme de referință culturale variate identitatea culturală a celorlalți. 7
ALE SOCIETĂȚII 1.3. Analizarea unor situații în 5.Patrimoniul cultural/moștenirea S5 Obs.
CONTEMPORANE acord/dezacord cu valorile și principiile culturală curentă
1. societății interculturale 6. Tradiții și obiceiuri comune/diferite S6
8(7+1) ore 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor ale culturilor.
sarcini de lucru referitoare la viața într-o 7.Patriotismul și manifestările sale S7
societate interculturală
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive
față de sine și față de ceilalți, față de
identitatea culturală proprie și față de
Testare
identitatea celor care aparțin unor culturi scrisă
Evaluare diferite 1 S8
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de
empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite
1.1. Utilizarea corectă a termenilor
specifici educației interculturale cu
1. PERSOANA ȘI referire la fapte / evenimente / procese din PRINCIPII ȘI VALORI ALE
SOCIETATEA SOCIETĂȚII INTERCULTURALE Obs.
INTERCULTURALĂ societatea contemporană curentă
6 ore 1.3. Analizarea unor situații în 1.Principiile și valorile unei societăți 1 S9
acord/dezacord cu valorile și principiile interculturale (dezvoltarea identității
societății interculturale culturale proprii)
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor
Acceptarea și respectarea diversității. 1 S10
sarcini de lucru referitoare la viața într-o Valorizarea pozitivă a diferențelor Obs.
societate interculturală curentă
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive Tratamentul egal al persoanelor și 1 S11
față de sine și față de ceilalți, față de solidaritate
identitatea culturală proprie și față de Promovarea incluziunii sociale, 1 S12
identitatea celor care aparțin unor culturi dialogul intercultural.
diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor Abateri de la valorile și principiile
comunității, prin utilizarea capacității de societății interculturale:- forme de 1 S13
empatie culturală în relațiile cu persoane intoleranță (discriminare, segregare,
rasism, xenofobie)
aparținând unor culturi diferite
Testare
Abateri de la valorile și principiile scrisă
societății interculturale:-manifestări și 1 S14
efecte ale lipsei de solidaritate
(marginalizare, excludere, izolare)

3. Recapitulare – Evaluare 1 S15 Obs.


semestrială curentă
1 oră

SEMESTRUL AL II-LEA
NR. DOMENIUL DE COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT ORE

1.1. Utilizarea corectă a termenilor Persoana în societatea interculturală


specifici educației interculturale cu
referire la fapte / evenimente / procese din 1. Trăsături ale persoanei în societatea 3 S16
societatea contemporană interculturală (spirit deschis, S17
flexibilitate, cooperare, abilități S18
1.2. Identificarea propriilor repere de
relaționale și comunicaționale)
identitate culturală, prin raportare la
sisteme de referință culturale variate
PERSOANA ȘI 1.3. Analizarea unor situații în Obs.
SOCIETATEA acord/dezacord cu valorile și principiile 2. Comunicarea interculturală 1 S19 curentă
4. INTERCULTURALĂ societății interculturale 3. Specificul comunicării interculturale 1 S20
8 (7+1) ore 2.2.Participarea, prin derularea unui 4. Bariere ale comunicării interculturale 1 S21
proiect intercultural, la rezolvarea (stereotipuri și prejudecăți)
problemelor comunității și la promovarea 5. Reguli și principii pentru facilitarea 1 S22
dialogului intercultural comunicării interculturale
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor
sarcini de lucru referitoare la viața într-o
societate interculturală 1 S23 Testare
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive scrisă
Evaluare față de sine și față de ceilalți, față de
identitatea culturală proprie și față de
identitatea celor care aparțin unor culturi
diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de
empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect
intercultural pentru rezolvarea unor 1. ELABORAREA ȘI DERULAREA
probleme cu caracter intercultural PROIECTULUI EDUCAȚIONAL 9 S24-
2.2.Participarea, prin derularea unui INTERCULTURAL S33
proiect intercultural, la rezolvarea
PROIECT Alegerea temei
problemelor comunității și la promovarea
EDUCAȚIONAL Elaborarea fișei de proiect
INTERCULTURAL dialogului intercultural Derularea proiectului propus
5. 9 ore 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor Obs.
sarcini de lucru referitoare la viața într-o Evaluarea proiectului propus curentă
societate interculturală
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de
empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite

7. Recapitulare și evaluare
semestrială și finală 2 S34
2 ore S35
CLASA : a VI- a
DISCIPLINA: Educație interculturală
DOMENIUL DE CONȚINUT: CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE
NUMĂR ORE ALOCATE: 8 (7+1) ore

E SPECIFICE.
CONŢINUTURI COMPETENŢ NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
(detalieri) ORE / MATERIAL PROCEDURALE DE
DATA E EVALUARE

- exerciții de descoperire și de clarificare, în a. frontală


1.Introducere înstudiul 1 contexte relevante, a unor termeni specifici a. individuală observarea
educației interculturale 1.1 domeniului, precum: identitate culturală, sistematică a
9.09.2019 diversitate culturală, patrimoniu cultural/moștenire
1.2. conversația elevilor
culturală, societate interculturală, societate
manualul descrierea
multiculturală, comunicare interculturală
2. Diversitatea 1.3.
1 - selectarea unor imagini (de exemplu, fotografii,
culegeri de comparaţia - autoevaluare
culturală- o 16.09.201 postere, desene) în care se pot identifica vizual
caracteristică a atât elemente specifice culturii românești, cât și texte
9 elemente specifice altor culturi din Europa și din activitate pe
societății
lume; includerea imaginilor selectate în cadrul ilustrații grupe
contemporane
unui portofoliu tematic, în format letric sau
electronic dicţionare metoda
- realizarea unor desene, colaje care ilustrează ciorchinelui observarea
3.Complexitatea tradiții, obiceiuri comune culturii românești cu fişe de lucru sistematică a
identității proprii în diferite culturi/ comunități din România, din
1 analiza elevilor
prezent. 2.3. Europa și din lume
23.09.201 - realizarea unei scurte compuneri în care elevii sinteza
joc de rol
4.Identitatea culturală 3.1. 9 își imaginează că locuiesc, timp de o zi, într-o
comunitate care aparține unei culturi diferite/merg temă în clasă/
proprie și identitatea
3.2. la o școală într-o comunitate care aparține unei proiectul pentru acasă
culturală a celorlalți 1 culturi diferite; analizarea unor provocări care lectura
30.09.201 vizează referințe culturale diferite de propria dezbaterea
5.Patrimoniul 9 cultură brainstormingul
cultural/moștenirea - recunoașterea principiilor și valorilor specifice
culturală societății interculturale, pornind de la imagini date,
1
lectura unor povești, fabule, vizionarea unor filme
6. Tradiții și obiceiuri 7.10.2019 adecvate vârstei elevilor, relatări din mass-media,
comune/diferite ale observarea unor comportamente ale copiilor și ale
observarea
culturilor. adulților în contexte familiare de viață sistematică a
- exerciții de identificare, prin activități în elevilor
7.Patriotismul și perechi/echipă, a valorilor și principiilor unei
1 societăți interculturale, în imagini, texte sau în
manifestările sale 14.10.201 cazuri date
temă în clasă/
9 - realizarea, prin activități în perechi/echipă, a
unui „Calendar intercultural”, în format letric sau pentru acasă
electronic, astfel încât fiecare lună aleasă să fie
dedicată unei minorități culturale din România (de
1 exemplu, calendarul poate reprezenta diferite
21.10.201 tradiții, obiceiuri, rețete gastronomice, porturi
9 populare)
- discuții, în grupuri mici sau la nivelul clasei, pe
1.Evaluare teme ca: „Avem nevoie de toleranță în test
societate?”, „Diversitatea este un rău sau un
bine?”
- simularea unor situații în care apar bariere în
comunicarea interculturală și propunerea unor
strategii de depășire a acestora
1
28.10.201
9

CLASA : a VI a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
DOMENIUL DE CONȚINUT: PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 8(7+1) ore
COMPETENŢE

CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

PRINCIPII ȘI a. frontală
VALORI ALE - redactarea unui text plecând de la un a. individuală observarea
SOCIETĂȚII număr de termeni dați, specifici domeniului sistematică a
INTERCULTURAL 1.1. - exerciții de completare/de continuare a conversația elevilor
E unui text, de comentare a unor manualul descrierea
1.3. afirmații/enunțuri referitoare la diferite studiu de caz
1.Principiile și aspecte privind interculturalitatea culegeri de comparaţia - autoevaluare
valorile unei societăți 1 - recunoașterea principiilor și valorilor texte
specifice societății interculturale, pornind
interculturale 2.3. activitate pe
de la imagini date, lectura unor povești,
(dezvoltarea identității 4.11.2019 fabule, vizionarea unor filme adecvate ilustrații grupe
culturale proprii) vârstei elevilor, relatări din mass-media,
3.1. observarea unor comportamente ale dicţionare metoda
copiilor și ale adulților în contexte familiare ciorchinelui observarea
2.Acceptarea și 1 de viață fişe de lucru sistematică a
respectarea 11.11.2019 - exemplificarea unor situații care implică analiza elevilor
diversității.Valorizare toleranță/intoleranță sinteza
a pozitivă a 3.2. - prezentarea și discutarea unor studii de joc de rol
diferențelor caz privind manifestări de intoleranță,
discriminare, excludere la nivelul
proiectul
persoanelor/al societății
1.3. - activități specifice de celebrare a „Zilei lectura temă în clasă/
4.Tratamentul egal al 1 copilului” (1 iunie), a „Zilei Naționale” (1 dezbaterea pentru acasă
persoanelor și 18.11.2019 decembrie), a „Zilei internaționale a
solidaritate toleranței” (16 noiembrie), a „Zilei brainstormingul
Minorităților Naționale” (18 decembrie) prin
5.Promovarea 1 concursuri, expoziții, postere, dezbateri
incluziunii sociale, 25.11.2019 sau prin realizarea de portofolii pe teme
dialogul intercultural. specifice educației interculturale, realizate
1.1. în școală sau în afara școlii observarea
- prezentarea și discutarea unor informații
6.Abateri de la sistematică a
din mai multe perspective, pentru a stimula
valorile și principiile 1.3. conștiința diversității și a unității prin elevilor
societății 1 diversitate a. frontală
interculturale:- forme 2.12.2019 manualul a. individuală
de intoleranță 3.1. - studii de caz, în grupuri mici, pentru - autoevaluare
(discriminare, discutarea consecințelor care decurg din culegeri de conversația
segregare, rasism, abaterea de la valorile și principiile texte descrierea
xenofobie) 2.3. societății interculturale
- realizarea, prin activități în ilustrații comparaţia
7.Abateri de la 1 perechi/echipă, a unui „Calendar
valorile și principiile 9.12.2019 intercultural”, în format letric sau dicţionare activitate pe grupe observarea
societății electronic, astfel încât fiecare lună aleasă sistematică a
să fie dedicată unei minorități culturale din
interculturale:- 3.1. fişe de lucru metoda ciorchinelui elevilor
România (de exemplu, calendarul poate
manifestări și efecte reprezenta diferite tradiții, obiceiuri, rețete studiu de caz
ale lipsei de gastronomice, porturi populare) analiza
solidaritate 3.2. sinteza
(marginalizare, argumentarea
excludere, izolare) temă în clasă/
proiectul pentru acasă
lectura
dezbaterea test

Recapitulare- 1 brainstormingul
Evaluare semestrială 16.12.2019

CLASA : a VI- a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
DOMENIU DE CONȚINUT: PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 8 (7+1) ore
COMPETENŢE

CONŢINUTURI NR.
SPECIFICE

(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.


DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

Persoana în societatea - exerciții de completare/de manualul a. frontală observarea


interculturală continuare a unui text, de comentare a. individuală sistematică a
1.1 a unor afirmații/enunțuri referitoare la culegeri de conversația elevilor
1.Trăsături ale persoanei diferite aspecte privind texte descrierea
interculturalitatea
în societatea interculturală 1.2. 3 comparaţia
- realizarea unui glosar ilustrat cu
(spirit deschis, 13.01.2020 termenii cheie din domeniul educației ilustrații activitate pe - autoevaluare
flexibilitate, cooperare, 1.3. 20.01.2020 interculturale grupe
abilități relaționale și 2.2. 27.01.2020 dicţionare metoda observarea
comunicaționale) fişe de lucru ciorchinelui sistematică a
- realizarea unor audiții muzicale care analiza elevilor
2.3. ilustrează muzica manualul lectura
tradițională/populară românească cât dezbaterea
2.Comunicarea 1 și muzica tradițională/populară a culegeri de a. frontală - autoevaluare
interculturală 3.1. 3.02.2020 diferitelor culturi/ comunități din texte a. individuală
România, din Europa și din lume
observarea
3.Specificul comunicării 3.2. 1 ilustrații conversația sistematică a
- realizarea unor colaje/postere care
interculturale 10.02.2020 descrierea elevilor
ilustrează diferite situații de
comunicare interculturală dicţionare
adecvată/bariere ale comunicării comparaţia
4.Bariere ale comunicării 1.1 1 interculturale fişe de lucru temă pentru acasă
interculturale (stereotipuri 17-21 II activitate pe
și prejudecăți) 1.2. - participarea activă la realizarea grupe
proiectelor propuse, pe diferite teme
1.3. (de exemplu: participarea civică a metoda
5.Reguli și principii 2.2. 1 minorităților și/sau a imigranților, o manualul ciorchinelui observarea
pentru facilitarea 24.02.2020 problemă concretă privind relațiile studiu de caz sistematică a
comunicării interculturale interculturale locale, integrarea unei culegeri de elevilor
minorități defavorizate, personalități texte
locale care ilustrează diversitatea și
analiza
interferențele culturale, istoria locală)
ilustrații sinteza
argumentarea
- realizarea, prin activități în
perechi/echipă, a unui „Calendar dicţionare temă pentru
intercultural”, în format letric sau acasă
electronic, astfel încât fiecare lună fişe de lucru
aleasă să fie dedicată unei minorități proiectul autoevaluare
culturale din România (de exemplu, lectura
calendarul poate reprezenta diferite dezbaterea
tradiții, obiceiuri, rețete gastronomice,
porturi populare) temă pentru
acasă
- discuții, în grupuri mici sau la nivelul
clasei, pe teme ca: „Avem nevoie de
toleranță în societate?”, „Diversitatea
este un rău sau un bine?”

- simularea unor situații în care apar


bariere în comunicarea interculturală test
și propunerea unor strategii de
depășire a acestora
6. Evaluare 1
2.03.2020

CLASA : a VI-a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 6(4+2)ore
COMPETENŢE

CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS


(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE .
SPECIFICE

ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE


DATA
1. Elaborarea și
derularea unui proiect - implicarea fiecărui elev, la nivel de a. frontală
educațional pentru clasă, școală sau la nivelul a. individuală observarea
promovarea unui/unor comunității locale, în echipele de sistematică a
drepturi ale copilului: proiecte, pe diferite teme dedicate manualul conversația elevilor
- Alegerea temei 2.1. 1 educației interculturale, prin:
alegerea temei, formularea unor
9.03.2020 culegeri de activitate pe temă pentru
alternative de soluționare, alegerea
unei soluții dezirabile, identificarea texte grupe acasă
- Elaborarea fișei de 2 unor resurse relevante
proiect 2.2. 16.03.2020 ilustrații observarea
23.03.2020 - participarea activă la realizarea sistematică a
proiectelor propuse, pe diferite dicţionare proiectul elevilor
teme (de exemplu: participarea lectura
- Derularea proiectului 5 civică a minorităților și/sau a fişe de lucru proiect
propus 2.3. 20.04.2020 imigranților, o problemă concretă
18.05.2020 privind relațiile interculturale locale, dezbaterea eseuri, rebus-uri
integrarea unei minorități
defavorizate, personalități locale
care ilustrează diversitatea și
interferențele culturale, istoria
locală)
- Evaluarea proiectului 3.2. 2
propus 25.05.2020 - realizarea, prin activități în
1.06.2020 perechi/echipă, a unui „Calendar
intercultural”, în format letric sau
electronic, astfel încât fiecare lună
aleasă să fie dedicată unei
2. Recapitulare și 1 minorități culturale din România (de
evaluare finală. 8.06.2020 exemplu, calendarul poate
reprezenta diferite tradiții, obiceiuri,
rețete gastronomice, porturi
populare)

S-ar putea să vă placă și