Sunteți pe pagina 1din 12

DATA: 11.05.

2018
CLASA: a III-a
PROF.ÎNV:PRIMAR: Enache Nela
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ISTRIA
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
OBIECTUL: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,,Explorare,experimentare,comunicare”
SUBIECTUL: Probleme care se rezolvă prin metoda grafică
TIPUL LECŢIEI: consolidare
DURATA:50 minute
COMPETENȚE SPECIFICE:
5.1-Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea/
compunerea de probleme cu raționamente simple
5.3-Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0- 10 000.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Cognitive:
O1- să efectueze corect exercițiile de pe bilețele;
O2 - să explice modul de aplicare a metodei grafice în rezolvare problemelor propuse;
O3 - să reprezinte grafic expresii matematice specifice metodei de rezolvare;
O4 - să rezolve corect probleme matematice a căror rezolvare presupune aplicarea
metodei grafice;
O5- să compună o problemă pornind de la reprezentarea grafică propusă.
 Psihomotorii:
O6- să reprezinte prin desen simbolurile specifice problemelor care se rezolvă prin
metoda figurativă;
 Afective:
O7- participarea cu interes la lecţie realizând sarcinile didactice propuse;
RESURSE:
a)PROCEDURALE:
de comunicare orală: explicaţia, conversaţia;
de explorare: - directă: observarea dirijată;
de acţiune reală: exerciţiul, exerciţiul – joc, problematizarea;

b)ORGANIZATORICE : frontal, individual, în perechi;


c)MATERIALE: baloane ,bilețele cu sarcini de lucru, fişe de lucru,recompense;

1
d) EVALUATIVE: observarea sistematică a elevilor, chestionarea orală, aprecierea
verbală, autoevaluarea, proba scrisă.
e)UMANE:11 elevi

BIBLIOGRAFIE:

 Programa școlară pentru disciplina Matematică,clasele a III-a și a IV-a,M.E.N.


București,2014;
 Matematică-manual pentru clasa a III-a,ed.Intuitext,2016;
 Matematică-caiet de lucru pentru clasa a III-a,ed.Ars Libri,2015.

2
ETAPELE OB. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI
INSTRUIRII OP. RESURSE
EVALUARE
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor Procedu materiale Organizato
rale rice
1. Moment - Se creează condiţiile optime pentru - Pregătesc manualele,
organizatoric desfăşurarea lecţiei: pregătirea materialului caietele de notiţe,
1 min didactic necesar, stabilirea liniştii, îndrumarea caietele de teme, explicaţia frontal
elevilor în activitatea de pregătire. instrumentele de scris. conversaţia

2. Verificarea - Se verifică cantitativ şi calitativ tema de acasă. - Îşi autocorectează conversaţia Tema frontal Aprecierea
temei Se fac aprecieri şi recomandări. rezolvarea problemelor. pentru acasă verbală
3 min
3. Captarea - Se realizează un joc de spargere a gheţii-
atenţiei "Sparge balonul!"- în vederea pregătirii - Ascultă cu atenţie explicaţia Baloane cu în perechi
5 min elevilor pentru demersul educativ.În clasă vor indicaţiile referitoare la jocul bilețele
fi baloane în interiorul cărora se află bilețele regulile jocului.
cu sarcini de lucru(Anexa 1).Echipa care va
rezolva corect , în timp record, va fi desemnată
echipa câștigătoare.

- Se precizează că pe bilețele se află probleme de


matematică ce pot fi rezolvate prin metoda grafică.

4. Anunţarea -„ Astăzi vom reaminti etapele parcurse în - Ascultă cu atenţie şi


subiectului şi a rezolvarea problemelor cu ajutorul metodei reţin informaţiile
obiectivelor grafice, vom rezolva şi vom compune, oral şi în transmise.
operaţionale scris, probleme care se rezolvă prin metoda
2 min figurativă”. explicaţia caiete frontal
- Se scrie titlul lecţiei pe tablă și în caiete:
„Probleme care se rezolvă prin metoda
figurativă”- recapitulare. - Notează în caiete titlul
-Se precizează că prentru fiecare sarcină rezolvată lecţiei.

3
corect se pot apropia de stimulentele aflate în
balonul câștigător.

5. Calcul - Se propun spre rezolvare câteva exerciţii de - Rezolvă exercitiile exerciţii de frontal Observaţia
mintal calcul mintal propuse. calcul sistematică
3 min Spuneţi: mintal
a).- Care este jumătatea lui 400?
b).- Care este nr. de 3 ori mai mare decât 7, 30,
9?
c). - Care este nr. de 4 ori mai mic decât 24?
d). - 235 x 2 x 987 x 1250 x 0
e). 2 perechi de numere în care primul să fie
dublul celui de-al doilea;
f). 2 perechi de numere în care al doilea să fie
triplul celui dintâi;
g). 2 perechi de numere în care primul să fie
un sfert din al doilea

6. Dirijarea
conţinutului O1 Răspundeţi la întrebări: - Răspund la întrebări:
consolidării 1. Ce presupune rezolvarea problemelor prin 1. Rezolvarea presupune conversaţia frontal Chestionarea
16 min metoda grafică? realizarea unor simboluri orală
a mărimilor necunoscute
şi a relaţiilor dintre ele.
2. Ce se poate reprezenta grafic în cazul acestor 2. În cazul acestor
probleme? probleme mărimile sau
numerele necunoscute se
reprezintă grafic.
3. Ce se are în vedere prima dată în rezolvarea 3. În rezolvarea acestor conversaţia frontal Chestionarea
acestor probleme? probleme se urmăreşte orală
obţinerea de părţi egale.
4. Ce se poate folosi pentru reprezentare? 4. Se pot folosi segmente
de dreaptă, figuri

4
geometrice sau scheme
ale obiectelor.
5. Care sunt etapele ce trebuie respectate în 5. Etapele sunt: lectura
rezolvarea problemelor cu ajutorul metodei textului problemei,
grafice? identificarea relaţiilor frontal
dintre ele, întocmirea
planului de rezolvare,
efectuarea calculelor şi
eventual, verificarea
rezultatelor.

O2 Reprezentaţi grafic următoarele relaţii: - Reprezintă grafic exerciţiul


1. a este dublul lui b; relaţiile cerute, prin conversaţia frontal Observaţia
2. a este cu 5 mai mare decât b; segmente de dreaptă. sistematică
3. b este un sfert din a;
4. diferenţa dintre a şi b este 8.

Rezolvați problemele: independent


1. Marius a citit în două zile 20 pagini din caiete
cartea ,,Fenomenele naturii”.Câte pagini a - Rezolvă cele trei exerciţiul
citit în fiecare zi ,știind că în prima zi a probleme(la tablă) conversaţia
O3 citit cu 4 mai puține decât a doua zi? respectând etapele de
rezolvare specifice exerciţiul Observaţia
metodei grafice. sistematică
2. Dan și Andrei au împreună 206 bile.Câte
bile are fiecare,știind că Dan are cu 186
bile mai multe decât Andrei?

3.Bunicul și nepotul au împreună 70


ani.Bunicul este de 6 ori mai mare decât
nepotul.Care este vârsta fiecăruia?

7. Obtinerea Rezolvați problema:

5
performanţei
10 min Suma a două numere este 27.Află cele două explicaţia Observaţia
O3 numere,știind că unul dintre ele este de 2 ori mai frontal sistematică
mare decât celălalt.

exerciţiul

- Reconstituie rezolvarea problemati


Sarcina de lucru : Compune o problemă după corectă alegând zarea Fişă de
O4 desenul dat. (Anexa 2). variantele corecte. lucru individual

8. Evaluarea - Rezolvă itemii din fişa


cunoştinţelor O2 - Se propune spre rezolvare elevilor o fişă de de evaluare. exerciţiul Fişă de individual Proba scrisă
8 min O3 evaluare(Anexa 3). evaluare
- Se precizează sarcinile şi timpul de lucru. Se dau
indicaţiile necesare.

9. Încheierea
lecţiei - Se verifică rezolvările.Se fac aprecieri verbale -Îşi notează tema pentru Conversaţia Aprecierea
2 min asupra modului în care elevii au participat la acasă Explicaţia verbală
lecție.
- Se anunță tema pentru acasă.
- Se oferă ca recompensă câte o monedă de - Primesc recompensele. Stimulente
ciocolată pentru fiecare copil .

6
Anexa 1
"Sparge balonul!”

7
Anexa 1
1.Marin şi Ionel au adunat 57 de ghinde. Câte ghinde a adunat fiecare, dacă
Marin a adunat cu 15 mai multe decât Ionel?
Rezolvare

2.Daria şi Elena au colecţionat 73 de frunze . Elena a cules cu 13 frunze mai


puţine decât Daria. Câte frunze a cules fiecare?
Rezolvare

3.Doi fraţi au împreună 84 de timbre. Câte timbre are fiecare, dacă unul are cu
4 timbre mai multe decât celălalt ?
Rezolvare

8
4.George şi Mihai au împreună 47 de maşinuţe. Ştiind că George are cu 3 mai
puţine decât Mihai, află câte maşinuţe are fiecare.
Rezolvare

5.Două prietene au decupat 19 ciupercuţe. Câte a decupat fiecare, dacă una din
ele a decupat cu 5 mai multe decât cealaltă?
Rezolvare

6. Mia, Dana şi Ana au desenat 45 de lalele. Mia a desenat cu 8 mai multe decât
Dana , iar Ana, cu 4 mai multe ca Dana . Câte lalele a desenat fiecare?
Rezolvare

9
Bilețel pentru elevul cu dificultăți de învățare:

Sorin are 25 timbre cu animale.Maria are cu 10 mai multe timbre cu plante.Câte timbre are Maria?Câte
timbre au împreună cei doi copii?

25+10=

25+ =

10
ANEXA 2
Compune o problemă după desenul dat:

11
Anexa 3
Fișă de evaluare

Suma a două numere este 63.Știind că unul dintre numere este de 8 ori mai
mare,află fiecare număr.

12

S-ar putea să vă placă și