Sunteți pe pagina 1din 21

EAL Cooperare European pentru

Laboratoare Acreditate
______________________________

EAL-G12
Publica ie de Referin

_______________________
Trasabilitatea Rezultatelor M sur rilor i
a Mijloacelor de Încercare la Etaloane
Na ionale

Scop
De a da liniile directoare în domeniul etalon rilor i mentenan ei mijloacelor de m surare
pentru îndeplinirea cerin elor seriilor de standarde ISO 9000 pentru sistemul calit ii, i
standardul EN 45001 pentru func ionarea laboratoarelor de încerc ri.
EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

Paternitatea
Aceast publica ie a fost elaborat de c tre Comitetul 2 al EAL.

Limba oficial
Textul poate fi tradus în alte limbi dac este solicitat acest lucru. Versiunea în limba
englez r mâne definitiv .

Drept de Autor
Dreptul de autor apar ine EAL. Textul nu poate fi copiat pentru revânzare.

Informa ii suplimentare
Pentru mai multe informa ii despre aceast publica ie, contacta i organismul Na ional
membru al EAL , al c rui telefon i fax sunt prezentate mai jos:
membru Membru Membru membru Membru Membru
na ional na ional Na ional na ional
etalon ri încerc ri etalon ri încerc ri
Austria BMwA BMwA Italia SIT SINAL
Tel:+431 711 02 233 Tel:+431 711 02 248 Tel:+39 11 34 8933 Tel:+39 6 487 1176
Fax:+431 714 35 82 Fax:+431 714 35 82 Fax:39 11 348 6384 Fax:+39 6 481 4563
Belgia BKO/OBE BELTEST Olanda RvA RvA
Tel:+32 2 206 47 35 Tel:+32 2 206 47 35 Tel:+31 30 239 4500 Tel:+31 30 239 4500
Fax:+32 2 206 57 45 Fax:+32 2 206 57 42 Fax:+31 30 239 4539 Fax:+31 30 239 4539
Danemarka DANAK DANAK Norvegia NA NA
Tel:+45 35 86 86 86 Tel:+45 35 86 82 80 Tel:+47 22 20 0226 Tel:+47 22 20 0226
Fax:+45 35 86 86 87 Fax:+45 35 86 86 87 Fax:+47 22 20 7772 Fax:+47 22 20 7772
Finlanda FINAS FINAS Portugalia IPQ IPQ
Tel:+358 0 616 71 Tel:+358 0 616 71 Tel:+351 1 294 8201 Tel:+351 1 294 8201
Fax:+358 0 616 7341 Fax:+358 0 616 7467 Fax:+351 1 294 8202 Fax:+351 1 294 8202
Franta COFRAC COFRAC Spania ENAC ENAC
Tel: +33 1 44 68 82 33 Tel: +33 1 44 68 82 40 Tel:+34 1 457 32 89 Tel:+34 1 457 32 89
Fax:+33 1 44 68 82 22 Fax:+33 1 44 68 82 23 Fax:34 1 458 62 80 Fax:34 1 458 62 80
Germania DKD DAR Suedia SWEDAC SWEDAC
Tel:+49 531 592 8320 Tel:+49 30 8104 1710 Tel:+46 33 17 77 30 Tel:+46 33 17 77 30
Fax:+49 531 592 9292 Fax:+49 30 8104 1717 Fax:+46 33 10 13 92 Fax:+46 33 10 13 92
Grecia Ministerul Comertului ELOT Elvetia SAS SAS
Tel : +30 1 38 14 168 Tel : +30 1 201 5025 Tel:+41 31 963 3381 Tel:+41 31 963 3381
Fax: +30 1 38 42 642 Fax: +30 1 202 0776 Fax:+41 31 963 3210 Fax:+41 31 963 3210
Islanda ISAC ISAC Marea UKAS UKAS
Tel : +354 1 681 122 Tel : +354 1 681 122 Britanie Tel:+44 181 943 7068 Tel:+44 181 943 6266
Fax: +354 1 685 998 Fax: +354 1 685 998 Fax:44 181 943 7134 Fax:44 181 943 7134
Irlanda NAB NAB
Tel: +353 1 607 3003 Fax: Tel: +353 1 607 3003
+353 1 607 3109 Fax: +353 1 607 3109

Traducerea din limba Englez : P un Victori a

© RENAR Reproducerea sau utilizarea integral sau par ial a acestei versiuni în limba
Român a publica iei EAL-G12:1995 în scopul revânz rii este interzis .

Pagina 2 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

CUPRINS

Sec iunea Pagina

0. Introducere 4

1. Scop i domeniu de aplicare 4

2. Mijloace de m surare i încercare din produc ie i laboratoare de încerc ri 5

3. Etalonare, trasabilitate 6

4. De ce sunt necesare etalonarea i trasabilitatea 7

5. Elemente de trasabilitate 7

6. Ierarhia etalon rii 9

7. Terminologia din schema de ierarhizare a etaloanelor 14

17

Anexa A Lista de verificare pentru evaluarea etalon rilor i trasabilitatea

rezultatelor m sur rii i mijloacelor de încercare

Pagina 3 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

0. INTRODUCERE

0.1 Calitatea produselor i serviciilor depinde din ce în ce mai mult de încrederea


m sur rilor. Importan a care a fost atribuit m sur rilor se reflect în standardele
relevante prin cerin a ca m sur rile s fie “trasabile la etaloanele na ionale sau
interna ionale”. În standarde i literatur exist diferite defini ii i explica ii ale
termenului “trasabilitate”, care dau na tere la diferite interpret ri.

0.2 Sunt mult mai multe de spus despre trasabilitate decât ceea ce poate fi demonstrat
printr-o declara ie scris , iar obiectivul acestui ghid publicat este de a da o imagine
clar asupra principiilor trasabilit ii i cum poate fi aceasta realizat .

1. SCOP I DOMENIUL DE APLICARE

1.1 Aceast publica ie acord îndrumare i asisten organiza iilor privind modul de
indeplinire a cerin elor de trasabilitate din standardele relevante, cum ar fi cele din
seriile EN ISO 9000 i EN ISO 45000.
Aceasta se adreseaz tuturor organiza iilor în care supravegherea echipamentelor
de m surare i încercare constituie un rol important pentru asigurarea calit ii.
Poate fi utilizat de organiza iile implicate în procesele de produc ie industriale
(dezvoltare, fabrica ie, instalare, inspec ii finale) i de c tre laboratoarele de
etalon ri i încerc ri.

1.2 Publica ia poate fi deasemenea utilizat de c tre evaluatorii laboratoarelor de


încerc ri i organismelor de inspectie, precum i de c tre evaluatorii sistemului
calit ii din organiza iile care efectueaz m sur ri.

1.3 Anexa A reprezint lista de verificare care poate fi utilizat de c tre auditorii interni
de calitate sau de c tre evaluatori.

Pagina 4 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

2. MIJLOACE DE M SURARE I ÎNCERCARE DIN PRODUC IE I DIN


LABORATOARELE DE ÎNCERC RI

2.1 Rezultatul asigur rii calit ii constitue o importan deosebit pentru fiecare
companie, atât în vedere preîntâmpin rii a tept rilor mereu în cre tere ale
clien ilor, cât i datorit nevoii de a- i men ine sau înt rii pozi ia economic pe
singura pia intern a Europei.

2.2 Cerin e de calitate ridicat pentru un produs înseamn c trebuie s existe un


sistem adecvat al calit ii. Cerin ele pentru sistemele calit ii sunt de exemplu
prezentate în seria de standarde ISO 9000, care sunt identice cu seria de
standarde Europene EN ISO 9000. Controlul, etalonarea i mentenan a
echipamentelor de încercare i m surare constitue o parte important din
con inutul acestor standarde i confer o siguran c m sur rile vor fi efectuate în
mod corespunz tor, pe parcursul proceselor de produc ie. La final, rezultatele
tuturor m sur rilor trebuie s fie “trasabile la etaloanele na ionale”

2.3 EAL-G12, prin explicarea conceptelor de control, etalonare i mentenan a


echipamentelor de m surare i încercare i ce înseamn acestea în practic , ajut
organiza iile care î i implementeaz un sistem al calit ii. Deci, se adreseaz în
principal personalului responsabil de calitate din industrie.

2.4 Totu i, etalonarea i încercarea echipamentelor, precum i trasabilitatea


rezultatelor m sur rilor la etaloanle na ionale, este deasemenea o cerin
important pentru func ionarea laboratoarelor de etalon ri i încerc ri i este o
necesitate pentru acreditarea lor în conformitate cu seria de standarde Europene
EN 45000 i publica iile interna ionale echivalente. De aceea, EAL–G 12 se
adreseaz , de asemenea, celor care lucreaz în laboratoarele de etalon ri i
încerc ri i acelora care îi evalueaz ca parte a procedurii de acreditare.

Pagina 5 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

3. ETALONARE, TRASABILITATE

3.1 Etalonarea reprezint determinarea i documentarea abaterii indica iei mijlocului


de m surare (sau a unei valori declarate a materialului de m surare) de la
valoarea “conven ional adevarat ” a m surandului.

3.2 Termenul trasabilitate reprezint un proces prin care indica ia mijlocului de


m surare (sau a materialului m surat) poate fi comparat, în una sau mai multe
etape, cu un etalon na ional pentru m surandul supus m sur rii.

3.3 Pentru fiecare din aceste etape, etalonarea a fost realizat utilizând un etalon ale
c rui calit i metrologice au fost în prelabil stabilite prin intermediul etalon rii cu un
etalon superior. Exist deci o ierarhie a etalon rii, a a dup cum este prezentat
în figura 1. Figura ilustreaz în mod specific cum un sistem de etalonare in-house
(cel din partea dreapta a diagramei) poate interac iona cu infrastructura
metrologic existent (partea stâng a diagramei).

3.4 Defini iile exacte ale etalon rii i trasabilit ii sunt prezentate în Vocabularul
Interna ional de Termeni Fundamentali i Generali din Metrologie.(VIM), BIPM,
1993.

Instutul
Na ionalde
Metrologie

Laboratoare
acreditate de etalon ri Centrul de etalon ri
Etaloane de referin Etaloane de referin
ale companiei

Departamentul etalon ri in-house


Etaloane de lucru sau etaloane obi nuite

Mijloace de m surare ale companiei

Produse care vor fi fabricate

Fig.1

Pagina 6 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

4. DE CE SUNT NECESARE ETALON RILE I TRASABILITATEA?

4.1 Trasabilitatea rezultatelor m sur rii i mijloacelor de încercare la etaloanele


na ionale prin intermediul etalon rilor este necesar datorit cererii na ionale i
interna ionale în continu cre tere de fabricare de p r i componente, care pot fi
interschimbabile; firmele furnizoare care fac produsele i clien ii care le
asambleaz cu alte p r i, trebuie s m soare cu “acela i etalon (m sur )”.

4.2 Exist atât motive legale cât i tehnice pentru trasabilitatea rezultatelor
m sur rilor.
Legile i reglement rile relevante trebuie s fie respectate în aceea i m sur ca i
prevederile contractuale agreate cu cump r torul produsului (garan ia de calitate a
produsului), i obliga ia de a pune în circula ie numai produse a c ror siguran ,
dac sunt utilizate corespunz tor, nu este afectat de defecte.

Nota: Dac au fost stipulate cerin e obligatorii pentru exactitatea mijloacelor de


m surare i încercare, neîndeplinirea acestor cerin e înseamn absen a calit ii
dorite cu obliga ii consecvente considerabile.

4.3 Atunci când devine necesar s dovedim absen a r spunderii, produc torul trebuie
s poat s demonstreze, prin a face referin la un sistem complet i sistematic
documentat, c a fost ales mijlocul de m surare i încercare adecvat, s-a lucrat
corespunz tor, i a fost utilizat corect pentru controlul produsului.

4.4 Exist motive tehnice i legale similare pentru care operatorii din laboratoarele de
etalonare i încercare vor avea un control complet al mijloacelor de m surare i
încercare în maniera descris .

5. ELEMENTELE TRASABILIT II

5.1 Trasabilitatea este caracterizat de un num r esen ial de elemente:

Pagina 7 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

(a) lan neîntrerupt de compar ri pân la un etalon acceptat de par i, de obicei


etalon na ional sau interna ional;

(b) incertitudine de m surare; incertitudinea de m surare pentru fiecare treapt , din


lan ul de trasabilitate, trebuie s fie calculat dup metode cunoscute i trebuie s
fie declarat (exprimat ) astfel încât incertitudinea general pentru întreg lan ul s
poat fi calculat .

(c) documenta ia; fiecare treapt din lan ul de m surare trebuie s fie executat în
acord cu procedurile generale documentate recunoscute; rezultatele trebuie s fie
la fel de documentate.

(d) competen a; pentru realizarea uneia sau mai multor trepte din lan ul de m surare,
laboratoarele sau organismele trebuie s furnizeze dovada pentru competen a lor
tehnic , de exemplu demonstrând c ei sunt acredita i;

(e) referin a la unit i de m sur (SI); lan ul compar rii trebuie finalizat la etaloane
primare, pentru realizarea unit ilor SI.

(f) re-etalon ri; etalon rile trebuie s fie repetate la intervale de timp apropiate;
lungimea acestor intervale va depinde de un num r de variabile, de exemplu
incertutudinea cerut , frecven a de utilizare, modul de utilizare, stabilitatea
mijlocului de m surare.

5.2 În multe domenii materialele de referin au rolul de etaloane fizice de referin .


Este la fel de important ca aceste materiale de referin s fie trasabile la unit ile
SI relevante. Certificarea materialelor de referin este o metod care este adesea
utilizat pentru a demonstra trasabilitatea la unit ile SI.

Pagina 8 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

6. IERARHIA ETALON RII

6.1 Nivel interna ional

6.1.1 La nivel interna ional, decizia privind Sistemul Interna ional de Unit i (SI) i
realizarea etaloanelor primare a fost luat la Conferin a General de M suri i
Greut i (CGPM). Biroul Interna ional de M suri i Greut i este desemnat s
coordoneze dezvoltarea i men inerea etaloanelor primare i organizarea de
intercompar ri la cel mai înalt nivel.

6.2 Institutul Na ional de Metrologie

6.2.1 Institutele Na ionale de Metrologie reprezint autoritatea cea mai competent în


domeniul metrologiei, aproape în toate rile. În cele mai multe cazuri ei de in
etaloanele na ionale ale rii care sunt surse de trasabilitate pentru m rimile fizice
asociate din acea ar . Dac Institutul Na ional de Metrologie are posibilitatea s
realizeze unit ile de m sur SI corespunzatoare (termenul unit i SI include toate
unit ile derivate), etalonul na ional este identic sau direct trasabil la etalonul
primar realizând (definind) unitatea. Dac Institutul nu are aceast posibilitate,
poate asigura trasabilitatea rezultatelor m sur rilor la un etalon primar de inut de
alt ar . Institutele Na ionale de Metrologie se asigur ca etaloanele, însele, sunt
comparabile interna ional. Ei sunt responsabili pentru diseminarea unit ii de
m sur c tre utilizatori, ace tia sunt oameni de tiin , autoritate public ,
laboratoare sau fabrici industriale i deci sunt un nivel de vârf al ierarhiei etalon rii
din acea ar . Institutele Na ionale de Metrologie din Vestul Europei colaboreaz
în cadrul EUROMET.

6.3 Acreditarea laboratoarelor de etalon ri

Pagina 9 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

6.3.1 Organismul de Acreditare a Laboratoarelor de Etalon ri acrediteaz laboratoarele


de etalon ri din industrie i din alte organiza ii, dup criterii bine stabilite. Pentru
Vestul Europei aceste criterii sunt prezentate în standardul EN 45001. Adesea, la
nivel interna ional, sunt utilizate criteriile din Ghidul ISO/IEC 25. Publica iile sunt
aproape identice. Pentru anumite subiecte, EAL a dezvoltat publica ii de aplicare.
Acreditarea este în general dat pentru un m surand specificat i pentru cea mai
mic incertitudine care poate fi realizat cu mijloacele de m surare adecvate),
utilizate în laboratoarele de etalon ri respective (“cea mai bun capabilitate”).

6.3.2 Laboratoarele care au fost acreditate sunt adesea în vârful ierarhiei etalon rilor
interne ale firmei. Sarcina lor este apoi s compare, la intervale apropiate de timp,
propriile etaloane de lucru ale firmei (etaloane de lucru sau uzuale) cu etaloane de
referin , care sunt etalonate de Institutele Na ionale de Metrologie sau de c tre un
laborator acreditat, a c rei capabilitate este cea mai corespunz toare.

6.3.3 Multe laboratoare acreditate efectueaz la cerere etalon ri de ter parte, de


exemplu, pentru firme care nu au posibilit i de etalonare i m surare cu
echipamente corespunz toare, i pentru laboratoare private care lucreaz în
domeniul certific rii produselor.

Nota: Dac un laborator acreditat va fi angajat s efectueze o etalonare anume, clientul


trebuie s se asigure c incertitudinea de m surare ob inut este corespunz toare
pentru scopul de utilizare a mijlocului de m surare care este etalonat.

6.3.4 Rezultatele etalon rii sunt documentate într-un certificat de etalonare.

6.3.5 Organismele Europene de Acreditare a Laboratoarelor de Etalon ri coopereaz în


cadrul Laboratoarelor Europene Acreditate (EAL). Un obiectiv principal al EAL este
s se asigure c acele certificate de etalonare, emise de c tre orice laborator
acreditat, sunt acceptate în alte ri. Aceasta implic faptul c laboratoarele i
Organismele de Acreditare trebuie s lucreze într-un mod compatibil. Evaluarea

Pagina 10 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

Organismelor de Acreditare i rezultatele compar rilor interlaboratoare au condus


la un Acord Multilateral EAL bazat pe acceptul reciproc al certificatelor de
etalonare. Aceasta înseamn c oficial certificatele de etalonare (afi ând logo-ul
schemei de acreditare) emise de c tre un laborator de etalonare acreditat de unul
din semnatarii Acordului Multilateral sunt echivalente cu certificatele emise de
laboratoare acreditate de c tre orice al i semnatari.

6.4 Etalon ri interne (etalon ri de fabric )

6.4.1 Un sistem de etalon ri interne asigur c toate mijloacele de m surare i încercare


care sunt utilizate într-o companie au fost etalonate periodic în raport cu etaloanele
de referin proprii. Etaloanele de referin ale companiei vor avea asigurat
trasabilitatea m sur rilor, efectuând etalon ri la un laborator de etalon ri acreditat
sau la un Institut Na ional de Metrologie. Etalon rile interne pot fi dovedite printr-un
certificat de etalonare, o etichet de etalonare, sau prin alte metode
corespunz toare. Informa iile referitoare la etalonare trebuie s fie p strate pentru
o perioad de timp prev zut .

6.4.2 Natura i scopul controlului metrologic asupra etalon rilor interne sunt la discre ia
companiillor implicate. Ele trebuie s se adapteze la cererile particulare, în sensul
c rezultatele ob inute cu mijloacele de m surare i încercare sunt suficient de
exacte i de încredere. Acreditarea organiza iilor care realizeaz etalon ri interne
nu este neap rat necesar s satisfac cerin ele prev zute în seria de standarde
EN ISO 9000 aplicate pentru scop intern. Totu i, utilizarea certificatelor de
etalonare interne de c tre un organism extern, ca dovad a trasabilit ii, implic
necesitatea demostr rii competen ei de c tre organiza ia emitent .

6.4.3 Ierarhia etaloanelor i a structurii metrologice organizatorice rezultate pentru a


schi a (a deslu ii) rezultatele m sur rilor i încerc rilor din cadrul unei companii la
etaloanele na ionale sunt prezentate în Fig. 2-5.

Pagina 11 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

6.4.4 Utilizatorul etalonului sau a mijlocului de m surare i încercare este prezentat pe


fiecare nivel al ierarhiei, impreuna cu functiile ei in cadrul structurii i bazele
(fundamentele, conceptele) metrologice i rezultatele activitatii lui.

Pagina 12 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

Etalon de lungime de unda

Etaloane
Natioale Comparator interferential

Bloc comparator pentru cale plan paralele


Interferometru laser
Masurare diferentiala

Etaloane de
referinta

Echipament de incercare
micrometre cu cadran/comparator
Etaloane de lucru de cale plan paralele cu cadran
Masura de cale plan paralele
Etaloane obisnuite clasa 0/1

Mijloace de masurare

Comparator cale plan


Micrometru cu cadran Probe pt. masurarea lungimii
paralele cu cadran
Fig. 3

Josephson
Etalon de tensiune
Etaloane
Nationale

Etalon de tensiune electrica


1V/1,018V/10V Etalon de transfer

Set de rezistente etalon


termostatate

Etaloane de referinta
Mijloace de masurare de inalta exactitate
-sursa tensiune de curent continuu
-voltmetru digital
-divizor de tensiune

Calibrator de tensiune de
Etaloane de lucru curent continuu
Multimetru digital de precizie

Divizor de tensiune de Sursa de tensiune de


Voltmetru de curent continuu
curent continuu curent continuu
Mijloace de masurare

Fig.4

Pagina 13 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

Manometru etalon cu piston


Manometru etalon cu lichid
Etaloane P=F/A Comparator
P=d.g.h
Natioale

Manometru cu piston
- Cilindru + piston
- set de greutati
- rigla de masurare
- piesa de incercare
Etaloane de - valva ventilatie
referinta - pompa

Comparator Traductori de referinta de


Etaloane de lucru -Generator de marimi fizice presiune
-lant de masurare etalon Manometru de inalta
-lant de masurare –piese de incercare
-inregistrare manuala sau evaluator on-line exactitate

Traductor de lucru de presiune Manometru industrial


Mijloc de masurare

Fig. 5

7. TERMINOLOGIA PRIVIND IERARHIZAREA ETALOANELOR

7.1 Urm toarele defini ii se aplic ierarhiz rii etaloanelor (preluat din Vocabularul
Interna ional de Termeni Fundamentali i Generali din Metrologie (VIM), BIPM,
1993

Etalon Primar: etalon desemnat sau larg recunoscut ca având cele mai înalte calit i
metrologice i a c rui valoare este atribuit f r raportare la alte etaloane ale
aceleia i m rimi.

Etalon Interna ional: Etalon recunoscut printr-un acord interna ional pentru a servi pe
plan interna ional drept baz pentru atribuirea de valori altor etaloane ale m rimii
considerate.

Etalon Na ional: Etalon recunoscut printr-o decizie na ional pentru a servi într-o ar
drept baz pentru atribuirea de valori altor etaloane ale m rimii considerate.

Pagina 14 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

Etalon de referin : Etalon, în general de cea mai înalt calitate metrologic , disponibil
într-un loc dat sau într-o organiza ie dat , de la care deriv m sur rile care sunt
efectuate în acel loc.

Etalon de Transfer: Un etalon utilizat ca intermediar pentru a compara între ele


etaloanele.

Etalon Itinerant: etalon, uneori de constructie special , prev zut a fi transportat în locuri
diferite.

Etalon de Lucru: Un etalon care, de regul etalonat în raport cu un etalon de referin ,


este în mod curent utilizat pentru a etalona sau verifica m suri, mijloace de
m surare sau materiale de referin .
Etaloanele de lucru pot desigur s fie în acela i timp etaloane de referin . Este
cazul particular în care etaloanele de lucru au fost etalonate prin raportare direct la
etaloanele institutelor na ionale de metrologie.

Materiale de Referin Certificate (MRC): Material de referin înso it de un certificat, cu


una sau mai multe dintre valorile propriet ilor sale certificate printr-o procedur care
stabile te trasabilitatea la o realizare exact a unit ii în care sunt exprimate valorile
propriet ii, i pentru care fiecare valoare certificat este înso it de o incertitudine la
un nivel de încredere indicat.

Note:
1. In general, MRC sunt preparate în loturi ale c ror valori ale propriet ii sunt
determinate, în limitele de incertitudine indicate, prin m sur ri efectuate pe
e antioane reprezentative ale întregului lot.
2. Propriet ile certificate ale materialelor de referin certificate sunt uneori realizate
comod i fiabil când materialul este incorporat într-un dispozitiv special fabricat, de
exemplu o substan (sticl ) de densitate optic cunoscut într-un filtru de

Pagina 15 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

transmisie, sfere de granula ie uniform montate pe o lama de microscop.


Asemenea dispozitive pot fi considerate i ca MRC.
3. Toate MRC corespund defini iei date pentru “etaloane de m surare” sau “etaloane”
con inute (prezentate în Vocabularul Interna ional de Termeni Fundamentali i
Generali în Metrologie (VIM).
4. Unele MRC sau MR (vezi mai jos) au propriet i care, nu pot fi determinate prin
metode de m surare fizice i chimice exact definite, deoarece nu se pot raporta la o
structura chimic stabil sau din alte considerente. Asemenea materiale includ,
desigur, anumite materiale biologice, cum ar fi vaccinurile pentru care a fost
atribuit o Unitate Interna ional de c tre Organizatia Mondial a S n t ii.

Materiale de Referin (MR): Material sau substan ale c rei valori ale propriet ii sale,
una sau mai multe, sunt suficient de omogene i bine stabilite pentru a fi utilizate la
etalonarea unui mijloc de m surare, evaluarea unei metode de m surare sau pentru
atribuirea de valori materialelor (sau substan elor).

Not :
Un MR poate s se prezinte sub forma de gaz, lichid sau solid în stare pur sau în
amestec. De exemplu apa pentru etalonarea viscozimetrelor, safirul ca etalon de
capacitate caloric în calorimetrie i solu ii utilizate pentru etalon ri în analizele
chimice.

Not General :
Orice etalon are o valoare a incertitudinii. In conformitate cu ierarhia etalon rilor,
etalonul cu cel mai înalt nivel are o incertitudine foarte mic . Deci fiecare nivel
subordonat suplimentar conduce la o incertitudine de m surare mai mare.

Pagina 16 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

Anexa A
Checklist (Lista de verificare) pentru evaluarea etalon rilor i trasabilitatea
rezultatelor m sur rii i mijloacelor de încercare.
(ATEN IE: r spunsurile negative pot cere mai multe întreb ri ).

A0 Remarci generale
A0.1 Evaluatorul pentru mijloace de m surare trebuie s de in cuno tin e suficiente în
domeniul metrologiei i etalon rilor.

A0.2 Evaluarea se refer numai la activit ile de încercare pentru care laboratorul este în
curs de acreditare; nu se refer la opera ia simpl de etalonare pentru care
laboratorul deja a fost acreditat de un alt organism de acreditare.

A1 Etalonarea adecvat pentru mijloacele de m surare


A1.1 Este prev zut pentru toate mijloacele de m surare o etalonare:
(a) Corespunz toare cu privire la incertitudinea de m surare a mijloacelor de
m surare?
(b) Corespunz toare cu privire la influen a m rimii m surate pentru rezultatul
încerc rii?

A1.2 Este stabilit un test func ional corespunz tor pentru acele mijloace de m surare care
au la baz constante naturale (exemplu lungimea de und ) ?

A2 Organisme care realizeaz etalonarea mijloacelor de m surare


A2.1 Este etalonarea efectuat de c tre un organism extern, care este în general
responsabil pentru etalon ri sau acredit ri sau acceptat, în alt mod, pentru acest
scop?
(a) De un Institut Na ional de Metrologie?
(b) De c tre un laborator de etalon ri acreditat?

Pagina 17 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

A2.2 Este etalonarea intern sau extern efectuat de c tre un laborator care nu intr în
categoria men ionat la pct. A 2.1 (a) i A 2.1 (b)?
(a) De un organism intern competent al unui institut în care opereaz laboratorul de
încerc ri?
(b) De c tre un grup de personal competent sau de c tre o singur persoan din
cadrul laboratorului de încerc ri?
(c) De c tre propriul utilizator al mijlocului de m surare?
(d) De c tre un organism extern a c rei competen este demonstrat printr-o
evaluare?

A3 Posibilit i de etalonare
(A3 Este aplicabil numai dac raspunsul este “DA” la una din întreb rile din A 2.2.)
A3.1 Sunt etaloanele interne de referin i respectiv, etaloanele de lucru, disponibile
pentru toate mijloacele de m surare i încercare, i m rimile m surate care sunt
relevante pentru m surare i rezultatele încerc rii?

A3.2 Sunt legate direct sau indirect etaloanele de referin , printr-un lan neîntrerupt care
a fost documentat prin certificate, la etaloane na ionale i sunt etichetate în
conformitate cu eticheta care s ateste stadiul etalon rii?

A3.3 Toate mijloacele de m surare ale echipamentului care au fost etalonate sunt
complet identificate?

A3.4 Este fiecare etalonare descris printr-o procedur , de exemplu, scheme logice sau
grafice, tabele?

A3.5 Este procedura de etalonare descris etap cu etap ?

A3.6 Sunt definite condi iile de mediu care se asigur în timpul etalon rilor?

Pagina 18 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

A3.7 Sunt înregistrate în timpul etalon rii condi iile de mediu relevante?

A3.8 Exist proceduri pentru calculul incertitudinii de m surare pentru mijloacele de


m surare specifice etalonate i sunt ele urmate?

A3.9 Exist intervale de timp stabilite pentru re-etalon ri în acord cu inten ia de utilizare
i propriet ile mijloacelor de m surare i exist programe pentru re-etalon ri
obi nuite?

A4 Evaluarea i documentarea rezultatelor


A4.1 Sunt documentate rezultatele etalon rilor i incertitudinile de m surare asociate?

A4.2 Se supravegheaz respectarea intervalelor de timp stabilite pentru re-etalon ri?

A4.3 Sunt identificate clar acele cazuri unde etalon rile vor fi realizate înaintea fiec rei
m sur ri? Sunt mijloacele de m surare etichetate ca atare?

A4.4 Sunt rezultatele etalon rilor (incluzând condi iile de mediu, dac este cazul)
documentate i arhivate? Sunt ele accesibile pentru utilizatorul mijloacelor de
m surare?

A4.5 Este utilizat eticheta etalon rii ca o indica ie vizibil a unui sistem de confirmare
stabilit pentru mijloacele de m surare?

A4.6 Este sus inut eticheta etalon rii de certificatul de etalonare i se reg se te
num rul certificatului la care se face referire pe etichet ?

A4.7 Exist controale pentru calibr ri i ajust ri, acele cazuri când mijloacele de
m surare nu trebuie s fie ajustate de c tre utilizator?

Pagina 19 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

A5 Proceduri specifice de etalonare


A5.1 Este mijlocul de m surare de tip “etalonare proprie”?
(a) Este referin a intern etalonat ?
(b) Este verificat procesul “etalonare proprie”?

A5.2 Include mijlocul de m surare o etalonare intern a unui component mai pu in stabil
prin mijloacele de referin interne?
(a) Este etalonat referin intern ?
(b) Este verificat procedura intern de etalonare?
(c) Este efectuat periodic etalonarea intern , de exemplu, înaintea fiec rei utiliz ri a
mijlocului de m surare?

A5.3 Este etalonat sistemul de m surare complet ca un întreg?


(a) Se ajusteaz fiecare component a sistemului de m surare, în special privind
reglajul de zero.
(b) Cum se efectueaz etichetarea pentru un sistem de m surare complet?

A5.4 Este etalonat fiecare component a sistemului de m surare?


(a) Sunt stabili i parametrii etalon rii, în cazul unui sistem complet de m surare, la
valoarea unui singur component?

A5.5 Cum se procedeaz în cazul mijloacelor de m surare disponibile care nu pot fi


etalonate individual (exemplu traductori tensiometrici)?
(a) Sunt etalonate mostrele? Este practicat încercarea continu a mostrelor?
(b) Care organism efectueaz încercarea mostrelor?
(c) Organismul în conformitate cu punctul A 5.5 (b) îndepline te cerin ele prev zute în
standardele EN 45001 sau ISO/IEC GHID 25?
(d) Este acreditat organismul în conformitate cu standardul EN 45001 sau ISO/IEC
25?

Pagina 20 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995


EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

A5.6 Sunt materialele de referin utilizate pentru etalon ri?


(a) Sunt materialele de referin certificate?

A5.7 Sunt etalon rile asistate de computer?


(a) Este validat softul?
(b) Prin care metod ?

A6 Responsabilit i; aspecte administrative ale etalon rii mijloacelor de m surare

A6.1 Este fiecare utilizator al mijlocului de m surare con tient c el este responsabil
pentru situa ia etalon rii mijloacelor de m surare?

A6.2 Este etalonat înainte de utilizare fiecare mijloc nou de m surare?

A6.3 Când perioada de valabilitate a etalon rii a expirat, sunt aduse la re-etalonare
mijloacele de m surare, prin intermediul unui sistem de confirmare?

A6.4 Este clar definit responsabilitatea atât pentru etaloanele de lucru i etaloanele de
referin interne cât i pentru trasabilitatea etalon rilor lor?

A6.5 Este clar definit responsabilitatea pentru asigurarea încrederii în etalonarea soft -
ului?

Pagina 21 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie 1995