Sunteți pe pagina 1din 21

EAL

Laboratoare Acreditate

Cooperare

European

pentru

Publica ie de Referin

EAL-G12

Trasabilitatea Rezultatelor M sur rilor i

a Mijloacelor de Încercare la Etaloane

Na ionale

Scop De a da liniile directoare în domeniul etalon rilor i mentenan ei mijloacelor de m surare pentru îndeplinirea cerin elor seriilor de standarde ISO 9000 pentru sistemul calit ii, i standardul EN 45001 pentru func ionarea laboratoarelor de încerc ri.

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

Paternitatea Aceast publica ie a fost elaborat de c tre Comitetul 2 al EAL.

Limba oficial Textul poate fi tradus în alte limbi dac este solicitat acest lucru. Versiunea în limba englez r mâne definitiv .

Drept de Autor Dreptul de autor apar ine EAL. Textul nu poate fi copiat pentru revânzare.

Informa ii suplimentare Pentru mai multe informa ii despre aceast publica ie, contacta i organismul Na ional membru al EAL , al c rui telefon i fax sunt prezentate mai jos:

membru

Membru

Membru

membru

Membru

Membru

na ional

na ional

Na ional

na ional

etalon ri

încerc ri

etalon ri

încerc ri

Austria

BMwA Tel:+431 711 02 233 Fax:+431 714 35 82 BKO/OBE Tel:+32 2 206 47 35 Fax:+32 2 206 57 45 DANAK Tel:+45 35 86 86 86 Fax:+45 35 86 86 87 FINAS Tel:+358 0 616 71 Fax:+358 0 616 7341 COFRAC Tel: +33 1 44 68 82 33 Fax:+33 1 44 68 82 22 DKD Tel:+49 531 592 8320 Fax:+49 531 592 9292 Ministerul Comertului Tel : +30 1 38 14 168 Fax: +30 1 38 42 642 ISAC Tel : +354 1 681 122 Fax: +354 1 685 998 NAB Tel: +353 1 607 3003 Fax:

+353 1 607 3109

BMwA Tel:+431 711 02 248 Fax:+431 714 35 82 BELTEST Tel:+32 2 206 47 35 Fax:+32 2 206 57 42 DANAK Tel:+45 35 86 82 80 Fax:+45 35 86 86 87 FINAS Tel:+358 0 616 71 Fax:+358 0 616 7467 COFRAC Tel: +33 1 44 68 82 40 Fax:+33 1 44 68 82 23 DAR Tel:+49 30 8104 1710 Fax:+49 30 8104 1717 ELOT Tel : +30 1 201 5025 Fax: +30 1 202 0776 ISAC Tel : +354 1 681 122 Fax: +354 1 685 998 NAB Tel: +353 1 607 3003 Fax: +353 1 607 3109

Italia

SIT Tel:+39 11 34 8933 Fax:39 11 348 6384 RvA Tel:+31 30 239 4500 Fax:+31 30 239 4539 NA Tel:+47 22 20 0226 Fax:+47 22 20 7772 IPQ Tel:+351 1 294 8201 Fax:+351 1 294 8202 ENAC Tel:+34 1 457 32 89 Fax:34 1 458 62 80 SWEDAC Tel:+46 33 17 77 30 Fax:+46 33 10 13 92 SAS Tel:+41 31 963 3381 Fax:+41 31 963 3210 UKAS Tel:+44 181 943 7068 Fax:44 181 943 7134

SINAL Tel:+39 6 487 1176 Fax:+39 6 481 4563 RvA Tel:+31 30 239 4500 Fax:+31 30 239 4539 NA Tel:+47 22 20 0226 Fax:+47 22 20 7772 IPQ Tel:+351 1 294 8201 Fax:+351 1 294 8202 ENAC Tel:+34 1 457 32 89 Fax:34 1 458 62 80 SWEDAC Tel:+46 33 17 77 30 Fax:+46 33 10 13 92 SAS Tel:+41 31 963 3381 Fax:+41 31 963 3210 UKAS Tel:+44 181 943 6266 Fax:44 181 943 7134

Belgia

Olanda

Danemarka

Norvegia

Finlanda

Portugalia

Franta

Spania

Germania

Suedia

Grecia

Elvetia

Islanda

Marea

Britanie

Irlanda

 

Traducerea din limba Englez : P un Victori a

© RENAR

Reproducerea sau utilizarea integral sau par ial a acestei versiuni în limba Român a publica iei EAL-G12:1995 în scopul revânz rii este interzis .

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

CUPRINS

 

Sec iunea

 

Pagina

0. Introducere

 

4

1. Scop i domeniu de aplicare

 

4

2. Mijloace de m surare i încercare din produc ie i laboratoare de încerc ri

5

3. Etalonare, trasabilitate

 

6

4. De ce sunt necesare etalonarea i trasabilitatea

 

7

5. Elemente de trasabilitate

 

7

6. Ierarhia etalon rii

 

9

7. Terminologia din schema de ierarhizare a etaloanelor

 

14

 

17

Anexa

A

Lista

de

verificare

pentru

evaluarea

etalon rilor

i

trasabilitatea

 

rezultatelor m sur rii i mijloacelor de încercare

 

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

0.

INTRODUCERE

0.1

Calitatea produselor i serviciilor depinde din ce în ce mai mult de încrederea m sur rilor. Importan a care a fost atribuit m sur rilor se reflect în standardele relevante prin cerin a ca m sur rile s fie “trasabile la etaloanele na ionale sau interna ionale”. În standarde i literatur exist diferite defini ii i explica ii ale termenului “trasabilitate”, care dau na tere la diferite interpret ri.

0.2

Sunt mult mai multe de spus despre trasabilitate decât ceea ce poate fi demonstrat printr-o declara ie scris , iar obiectivul acestui ghid publicat este de a da o imagine clar asupra principiilor trasabilit ii i cum poate fi aceasta realizat .

1.

SCOP I DOMENIUL DE APLICARE

1.1

Aceast publica ie acord îndrumare i asisten organiza iilor privind modul de indeplinire a cerin elor de trasabilitate din standardele relevante, cum ar fi cele din seriile EN ISO 9000 i EN ISO 45000. Aceasta se adreseaz tuturor organiza iilor în care supravegherea echipamentelor de m surare i încercare constituie un rol important pentru asigurarea calit ii. Poate fi utilizat de organiza iile implicate în procesele de produc ie industriale (dezvoltare, fabrica ie, instalare, inspec ii finale) i de c tre laboratoarele de etalon ri i încerc ri.

1.2

Publica ia poate fi deasemenea utilizat de c tre evaluatorii laboratoarelor de încerc ri i organismelor de inspectie, precum i de c tre evaluatorii sistemului calit ii din organiza iile care efectueaz m sur ri.

1.3

Anexa A reprezint lista de verificare care poate fi utilizat de c tre auditorii interni de calitate sau de c tre evaluatori.

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

2.

MIJLOACE DE M SURARE I ÎNCERCARE DIN PRODUC IE I DIN LABORATOARELE DE ÎNCERC RI

2.1

Rezultatul asigur rii calit ii constitue o importan deosebit pentru fiecare companie, atât în vedere preîntâmpin rii a tept rilor mereu în cre tere ale clien ilor, cât i datorit nevoii de a- i men ine sau înt rii pozi ia economic pe singura pia intern a Europei.

2.2

Cerin e de calitate ridicat pentru un produs înseamn c trebuie s existe un sistem adecvat al calit ii. Cerin ele pentru sistemele calit ii sunt de exemplu prezentate în seria de standarde ISO 9000, care sunt identice cu seria de standarde Europene EN ISO 9000. Controlul, etalonarea i mentenan a echipamentelor de încercare i m surare constitue o parte important din con inutul acestor standarde i confer o siguran c m sur rile vor fi efectuate în mod corespunz tor, pe parcursul proceselor de produc ie. La final, rezultatele tuturor m sur rilor trebuie s fie “trasabile la etaloanele na ionale”

2.3

EAL-G12, prin explicarea conceptelor de control, etalonare i mentenan a echipamentelor de m surare i încercare i ce înseamn acestea în practic , ajut organiza iile care î i implementeaz un sistem al calit ii. Deci, se adreseaz în principal personalului responsabil de calitate din industrie.

2.4

Totu i, etalonarea i încercarea echipamentelor, precum i trasabilitatea rezultatelor m sur rilor la etaloanle na ionale, este deasemenea o cerin important pentru func ionarea laboratoarelor de etalon ri i încerc ri i este o necesitate pentru acreditarea lor în conformitate cu seria de standarde Europene EN 45000 i publica iile interna ionale echivalente. De aceea, EAL–G 12 se adreseaz , de asemenea, celor care lucreaz în laboratoarele de etalon ri i încerc ri i acelora care îi evalueaz ca parte a procedurii de acreditare.

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

3.

ETALONARE, TRASABILITATE

3.1

Etalonarea reprezint determinarea i documentarea abaterii indica iei mijlocului de m surare (sau a unei valori declarate a materialului de m surare) de la valoarea “conven ional adevarat ” a m surandului.

3.2

Termenul trasabilitate reprezint un proces prin care indica ia mijlocului de m surare (sau a materialului m surat) poate fi comparat, în una sau mai multe etape, cu un etalon na ional pentru m surandul supus m sur rii.

3.3

Pentru fiecare din aceste etape, etalonarea a fost realizat utilizând un etalon ale c rui calit i metrologice au fost în prelabil stabilite prin intermediul etalon rii cu un etalon superior. Exist deci o ierarhie a etalon rii, a a dup cum este prezentat în figura 1. Figura ilustreaz în mod specific cum un sistem de etalonare in-house (cel din partea dreapta a diagramei) poate interac iona cu infrastructura metrologic existent (partea stâng a diagramei).

3.4

Defini iile exacte ale etalon rii i trasabilit ii sunt prezentate în Vocabularul Interna ional de Termeni Fundamentali i Generali din Metrologie.(VIM), BIPM,

1993.

Instutul Na ionalde Metrologie
Instutul
Na ionalde
Metrologie
Laboratoare acreditate de etalon ri Etaloane de referin Centrul de etalon ri Etaloane de referin
Laboratoare
acreditate de etalon ri
Etaloane de referin
Centrul de etalon ri
Etaloane de referin
ale companiei
Centrul de etalon ri Etaloane de referin ale companiei Departamentul etalon ri in-house Etaloane de lucru
Centrul de etalon ri Etaloane de referin ale companiei Departamentul etalon ri in-house Etaloane de lucru

Departamentul etalon ri in-house Etaloane de lucru sau etaloane obi nuite

ri in-house Etaloane de lucru sau etaloane obi nuite Mijloace de m surare ale companiei Produse

Mijloace de m surare ale companiei

etaloane obi nuite Mijloace de m surare ale companiei Produse care vor fi fabricate Fig.1 Pagina
etaloane obi nuite Mijloace de m surare ale companiei Produse care vor fi fabricate Fig.1 Pagina

Produse care vor fi fabricate

Fig.1

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

4.

DE CE SUNT NECESARE ETALON RILE I TRASABILITATEA?

4.1

Trasabilitatea rezultatelor m sur rii i mijloacelor de încercare la etaloanele na ionale prin intermediul etalon rilor este necesar datorit cererii na ionale i interna ionale în continu cre tere de fabricare de p r i componente, care pot fi interschimbabile; firmele furnizoare care fac produsele i clien ii care le asambleaz cu alte p r i, trebuie s m soare cu “acela i etalon (m sur )”.

4.2

Exist atât motive legale cât i tehnice pentru trasabilitatea rezultatelor m sur rilor. Legile i reglement rile relevante trebuie s fie respectate în aceea i m sur ca i prevederile contractuale agreate cu cump r torul produsului (garan ia de calitate a produsului), i obliga ia de a pune în circula ie numai produse a c ror siguran , dac sunt utilizate corespunz tor, nu este afectat de defecte.

Nota: Dac au fost stipulate cerin e obligatorii pentru exactitatea mijloacelor de m surare i încercare, neîndeplinirea acestor cerin e înseamn absen a calit ii dorite cu obliga ii consecvente considerabile.

4.3

Atunci când devine necesar s dovedim absen a r spunderii, produc torul trebuie s poat s demonstreze, prin a face referin la un sistem complet i sistematic documentat, c a fost ales mijlocul de m surare i încercare adecvat, s-a lucrat corespunz tor, i a fost utilizat corect pentru controlul produsului.

4.4

Exist motive tehnice i legale similare pentru care operatorii din laboratoarele de etalonare i încercare vor avea un control complet al mijloacelor de m surare i încercare în maniera descris .

5.

ELEMENTELE TRASABILIT II

5.1

Trasabilitatea este caracterizat de un num r esen ial de elemente:

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

(a)

lan neîntrerupt de compar ri pân la un etalon acceptat de par i, de obicei etalon na ional sau interna ional;

(b)

incertitudine de m surare; incertitudinea de m surare pentru fiecare treapt , din lan ul de trasabilitate, trebuie s fie calculat dup metode cunoscute i trebuie s fie declarat (exprimat ) astfel încât incertitudinea general pentru întreg lan ul s poat fi calculat .

(c)

documenta ia; fiecare treapt din lan ul de m surare trebuie s fie executat în acord cu procedurile generale documentate recunoscute; rezultatele trebuie s fie la fel de documentate.

(d)

competen a; pentru realizarea uneia sau mai multor trepte din lan ul de m surare, laboratoarele sau organismele trebuie s furnizeze dovada pentru competen a lor tehnic , de exemplu demonstrând c ei sunt acredita i;

(e)

referin a la unit i de m sur (SI); lan ul compar rii trebuie finalizat la etaloane primare, pentru realizarea unit ilor SI.

(f)

re-etalon ri; etalon rile trebuie s fie repetate la intervale de timp apropiate; lungimea acestor intervale va depinde de un num r de variabile, de exemplu incertutudinea cerut , frecven a de utilizare, modul de utilizare, stabilitatea mijlocului de m surare.

5.2 În multe domenii materialele de referin au rolul de etaloane fizice de referin . Este la fel de important ca aceste materiale de referin s fie trasabile la unit ile SI relevante. Certificarea materialelor de referin este o metod care este adesea utilizat pentru a demonstra trasabilitatea la unit ile SI.

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

6.

IERARHIA ETALON RII

6.1

Nivel interna ional

6.1.1

La nivel interna ional, decizia privind Sistemul Interna ional de Unit i (SI) i realizarea etaloanelor primare a fost luat la Conferin a General de M suri i Greut i (CGPM). Biroul Interna ional de M suri i Greut i este desemnat s coordoneze dezvoltarea i men inerea etaloanelor primare i organizarea de intercompar ri la cel mai înalt nivel.

6.2

Institutul Na ional de Metrologie

6.2.1

Institutele Na ionale de Metrologie reprezint autoritatea cea mai competent în domeniul metrologiei, aproape în toate rile. În cele mai multe cazuri ei de in etaloanele na ionale ale rii care sunt surse de trasabilitate pentru m rimile fizice asociate din acea ar . Dac Institutul Na ional de Metrologie are posibilitatea s realizeze unit ile de m sur SI corespunzatoare (termenul unit i SI include toate unit ile derivate), etalonul na ional este identic sau direct trasabil la etalonul primar realizând (definind) unitatea. Dac Institutul nu are aceast posibilitate, poate asigura trasabilitatea rezultatelor m sur rilor la un etalon primar de inut de alt ar . Institutele Na ionale de Metrologie se asigur ca etaloanele, însele, sunt comparabile interna ional. Ei sunt responsabili pentru diseminarea unit ii de m sur c tre utilizatori, ace tia sunt oameni de tiin , autoritate public , laboratoare sau fabrici industriale i deci sunt un nivel de vârf al ierarhiei etalon rii din acea ar . Institutele Na ionale de Metrologie din Vestul Europei colaboreaz în cadrul EUROMET.

6.3

Acreditarea laboratoarelor de etalon ri

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

6.3.1 Organismul de Acreditare a Laboratoarelor de Etalon ri acrediteaz laboratoarele de etalon ri din industrie i din alte organiza ii, dup criterii bine stabilite. Pentru Vestul Europei aceste criterii sunt prezentate în standardul EN 45001. Adesea, la nivel interna ional, sunt utilizate criteriile din Ghidul ISO/IEC 25. Publica iile sunt aproape identice. Pentru anumite subiecte, EAL a dezvoltat publica ii de aplicare. Acreditarea este în general dat pentru un m surand specificat i pentru cea mai mic incertitudine care poate fi realizat cu mijloacele de m surare adecvate), utilizate în laboratoarele de etalon ri respective (“cea mai bun capabilitate”).

6.3.2 Laboratoarele care au fost acreditate sunt adesea în vârful ierarhiei etalon rilor interne ale firmei. Sarcina lor este apoi s compare, la intervale apropiate de timp, propriile etaloane de lucru ale firmei (etaloane de lucru sau uzuale) cu etaloane de referin , care sunt etalonate de Institutele Na ionale de Metrologie sau de c tre un laborator acreditat, a c rei capabilitate este cea mai corespunz toare.

6.3.3 Multe laboratoare acreditate efectueaz la cerere etalon ri de ter parte, de exemplu, pentru firme care nu au posibilit i de etalonare i m surare cu echipamente corespunz toare, i pentru laboratoare private care lucreaz în domeniul certific rii produselor.

Nota: Dac un laborator acreditat va fi angajat s efectueze o etalonare anume, clientul trebuie s se asigure c incertitudinea de m surare ob inut este corespunz toare pentru scopul de utilizare a mijlocului de m surare care este etalonat.

6.3.4 Rezultatele etalon rii sunt documentate într-un certificat de etalonare.

6.3.5 Organismele Europene de Acreditare a Laboratoarelor de Etalon ri coopereaz în cadrul Laboratoarelor Europene Acreditate (EAL). Un obiectiv principal al EAL este s se asigure c acele certificate de etalonare, emise de c tre orice laborator acreditat, sunt acceptate în alte ri. Aceasta implic faptul c laboratoarele i Organismele de Acreditare trebuie s lucreze într-un mod compatibil. Evaluarea

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

Organismelor de Acreditare i rezultatele compar rilor interlaboratoare au condus la un Acord Multilateral EAL bazat pe acceptul reciproc al certificatelor de etalonare. Aceasta înseamn c oficial certificatele de etalonare (afi ând logo-ul schemei de acreditare) emise de c tre un laborator de etalonare acreditat de unul din semnatarii Acordului Multilateral sunt echivalente cu certificatele emise de laboratoare acreditate de c tre orice al i semnatari.

6.4

Etalon ri interne (etalon ri de fabric )

6.4.1

Un sistem de etalon ri interne asigur c toate mijloacele de m surare i încercare care sunt utilizate într-o companie au fost etalonate periodic în raport cu etaloanele de referin proprii. Etaloanele de referin ale companiei vor avea asigurat trasabilitatea m sur rilor, efectuând etalon ri la un laborator de etalon ri acreditat sau la un Institut Na ional de Metrologie. Etalon rile interne pot fi dovedite printr-un certificat de etalonare, o etichet de etalonare, sau prin alte metode corespunz toare. Informa iile referitoare la etalonare trebuie s fie p strate pentru o perioad de timp prev zut .

6.4.2

Natura i scopul controlului metrologic asupra etalon rilor interne sunt la discre ia companiillor implicate. Ele trebuie s se adapteze la cererile particulare, în sensul c rezultatele ob inute cu mijloacele de m surare i încercare sunt suficient de exacte i de încredere. Acreditarea organiza iilor care realizeaz etalon ri interne nu este neap rat necesar s satisfac cerin ele prev zute în seria de standarde EN ISO 9000 aplicate pentru scop intern. Totu i, utilizarea certificatelor de etalonare interne de c tre un organism extern, ca dovad a trasabilit ii, implic necesitatea demostr rii competen ei de c tre organiza ia emitent .

6.4.3

Ierarhia etaloanelor i a structurii metrologice organizatorice rezultate pentru a schi a (a deslu ii) rezultatele m sur rilor i încerc rilor din cadrul unei companii la etaloanele na ionale sunt prezentate în Fig. 2-5.

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

6.4.4 Utilizatorul etalonului sau a mijlocului de m surare i încercare este prezentat pe fiecare nivel al ierarhiei, impreuna cu functiile ei in cadrul structurii i bazele (fundamentele, conceptele) metrologice i rezultatele activitatii lui.

(fundamentele, conceptele) metrologice i rezultatele activitatii lui. Pagina 12 din 21 Edi ia 1 * Noiembrie

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

Etalon de lungime de unda Etaloane Comparator interferential Natioale Interferometru laser Bloc comparator pentru
Etalon de lungime de unda
Etaloane
Comparator interferential
Natioale
Interferometru laser
Bloc comparator pentru cale plan paralele
Masurare diferentiala
Etaloane de
referinta
Echipament de incercare
micrometre cu cadran/comparator
de cale plan paralele cu cadran
Etaloane de lucru
Etaloane obisnuite
Masura de cale plan paralele
clasa 0/1
Mijloace de masurare
Comparator cale plan
paralele cu cadran
Micrometru cu cadran
Probe pt. masurarea lungimii
Fig. 3
Josephson Etalon de tensiune Etaloane Nationale Etalon de tensiune electrica Etalon de transfer 1V/1,018V/10V Set
Josephson
Etalon de tensiune
Etaloane
Nationale
Etalon de tensiune electrica
Etalon de transfer
1V/1,018V/10V
Set de rezistente etalon
termostatate
Etaloane de referinta
Mijloace de masurare de inalta exactitate
-sursa tensiune de curent continuu
-voltmetru digital
-divizor de tensiune
Etaloane de lucru
Calibrator de tensiune de
curent continuu
Multimetru digital de precizie
Voltmetru de curent continuu
Divizor de tensiune de
curent continuu
Sursa de tensiune de
curent continuu
Mijloace de masurare

Fig.4

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

Etaloane Natioale
Etaloane
Natioale

Manometru etalon cu lichid P=d.g.h

Manometru etalon cu piston P=F/A

Comparator

Etaloane de referinta
Etaloane de
referinta

Manometru cu piston

- Cilindru + piston

- set de greutati

- rigla de masurare

- piesa de incercare

- valva ventilatie

- pompa

Etaloane de lucru
Etaloane de lucru

Comparator

-Generator de marimi fizice -lant de masurare etalon -lant de masurare –piese de incercare -inregistrare manuala sau evaluator on-line

Traductori de referinta de presiune Manometru de inalta exactitate

de referinta de presiune Manometru de inalta exactitate Mijloc de masurare Fig. 5 Traductor de lucru
de referinta de presiune Manometru de inalta exactitate Mijloc de masurare Fig. 5 Traductor de lucru

Mijloc de masurare

Fig. 5

Traductor de lucru de presiune

Manometru industrial

7.

TERMINOLOGIA PRIVIND IERARHIZAREA ETALOANELOR

7.1

Urm toarele defini ii se aplic ierarhiz rii etaloanelor (preluat din Vocabularul

Interna ional de Termeni Fundamentali i Generali din Metrologie (VIM), BIPM,

1993

Etalon Primar: etalon desemnat sau larg recunoscut ca având cele mai înalte calit i metrologice i a c rui valoare este atribuit f r raportare la alte etaloane ale aceleia i m rimi.

Etalon Interna ional: Etalon recunoscut printr-un acord interna ional pentru a servi pe plan interna ional drept baz pentru atribuirea de valori altor etaloane ale m rimii considerate.

Etalon Na ional: Etalon recunoscut printr-o decizie na ional pentru a servi într-o ar drept baz pentru atribuirea de valori altor etaloane ale m rimii considerate.

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

Etalon de referin : Etalon, în general de cea mai înalt calitate metrologic , disponibil într-un loc dat sau într-o organiza ie dat , de la care deriv m sur rile care sunt efectuate în acel loc.

Etalon de Transfer: Un etalon utilizat ca intermediar pentru a compara între ele etaloanele.

Etalon Itinerant: etalon, uneori de constructie special , prev zut a fi transportat în locuri diferite.

Etalon de Lucru: Un etalon care, de regul etalonat în raport cu un etalon de referin , este în mod curent utilizat pentru a etalona sau verifica m suri, mijloace de m surare sau materiale de referin . Etaloanele de lucru pot desigur s fie în acela i timp etaloane de referin . Este cazul particular în care etaloanele de lucru au fost etalonate prin raportare direct la etaloanele institutelor na ionale de metrologie.

Materiale de Referin Certificate (MRC): Material de referin înso it de un certificat, cu una sau mai multe dintre valorile propriet ilor sale certificate printr-o procedur care stabile te trasabilitatea la o realizare exact a unit ii în care sunt exprimate valorile propriet ii, i pentru care fiecare valoare certificat este înso it de o incertitudine la un nivel de încredere indicat.

Note:

1. In general, MRC sunt preparate în loturi ale c ror valori ale propriet ii sunt determinate, în limitele de incertitudine indicate, prin m sur ri efectuate pe e antioane reprezentative ale întregului lot.

2. Propriet ile certificate ale materialelor de referin certificate sunt uneori realizate comod i fiabil când materialul este incorporat într-un dispozitiv special fabricat, de exemplu o substan (sticl ) de densitate optic cunoscut într-un filtru de

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

transmisie, sfere de granula ie uniform montate pe o lama de microscop. Asemenea dispozitive pot fi considerate i ca MRC.

3. Toate MRC corespund defini iei date pentru “etaloane de m surare” sau “etaloane” con inute (prezentate în Vocabularul Interna ional de Termeni Fundamentali i Generali în Metrologie (VIM).

4. Unele MRC sau MR (vezi mai jos) au propriet i care, nu pot fi determinate prin metode de m surare fizice i chimice exact definite, deoarece nu se pot raporta la o structura chimic stabil sau din alte considerente. Asemenea materiale includ, desigur, anumite materiale biologice, cum ar fi vaccinurile pentru care a fost atribuit o Unitate Interna ional de c tre Organizatia Mondial a S n t ii.

Materiale de Referin (MR): Material sau substan ale c rei valori ale propriet ii sale, una sau mai multe, sunt suficient de omogene i bine stabilite pentru a fi utilizate la etalonarea unui mijloc de m surare, evaluarea unei metode de m surare sau pentru atribuirea de valori materialelor (sau substan elor).

Not :

Un MR poate s se prezinte sub forma de gaz, lichid sau solid în stare pur sau în amestec. De exemplu apa pentru etalonarea viscozimetrelor, safirul ca etalon de capacitate caloric în calorimetrie i solu ii utilizate pentru etalon ri în analizele chimice.

Not General :

Orice etalon are o valoare a incertitudinii. In conformitate cu ierarhia etalon rilor, etalonul cu cel mai înalt nivel are o incertitudine foarte mic . Deci fiecare nivel subordonat suplimentar conduce la o incertitudine de m surare mai mare.

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

Anexa A

Checklist (Lista de verificare) pentru evaluarea etalon rilor i trasabilitatea rezultatelor m sur rii i mijloacelor de încercare.

(ATEN IE: r spunsurile negative pot cere mai multe întreb ri ).

A0 Remarci generale A0.1 Evaluatorul pentru mijloace de m surare trebuie s de in cuno tin e suficiente în domeniul metrologiei i etalon rilor.

A0.2 Evaluarea se refer numai la activit ile de încercare pentru care laboratorul este în curs de acreditare; nu se refer la opera ia simpl de etalonare pentru care laboratorul deja a fost acreditat de un alt organism de acreditare.

A1 Etalonarea adecvat pentru mijloacele de m surare A1.1 Este prev zut pentru toate mijloacele de m surare o etalonare:

(a) Corespunz toare

cu

privire

la

incertitudinea

de

m surare

a

mijloacelor

de

m

surare?

(b) Corespunz toare

cu

privire

la

influen a

m rimii

m surate

pentru

rezultatul

încerc rii?

A1.2 Este stabilit un test func ional corespunz tor pentru acele mijloace de m surare care au la baz constante naturale (exemplu lungimea de und ) ?

A2 Organisme care realizeaz etalonarea mijloacelor de m surare A2.1 Este etalonarea efectuat de c tre un organism extern, care este în general responsabil pentru etalon ri sau acredit ri sau acceptat, în alt mod, pentru acest scop? (a) De un Institut Na ional de Metrologie? (b) De c tre un laborator de etalon ri acreditat?

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

A2.2 Este etalonarea intern sau extern efectuat de c tre un laborator care nu intr în categoria men ionat la pct. A 2.1 (a) i A 2.1 (b)? (a) De un organism intern competent al unui institut în care opereaz laboratorul de încerc ri? (b) De c tre un grup de personal competent sau de c tre o singur persoan din cadrul laboratorului de încerc ri? (c) De c tre propriul utilizator al mijlocului de m surare? (d) De c tre un organism extern a c rei competen este demonstrat printr-o evaluare?

A3 Posibilit i de etalonare

(A3 Este aplicabil numai dac raspunsul este “DA” la una din întreb rile din A 2.2.)

A3.1 Sunt etaloanele interne de referin i respectiv, etaloanele de lucru, disponibile pentru toate mijloacele de m surare i încercare, i m rimile m surate care sunt relevante pentru m surare i rezultatele încerc rii?

A3.2 Sunt legate direct sau indirect etaloanele de referin , printr-un lan neîntrerupt care a fost documentat prin certificate, la etaloane na ionale i sunt etichetate în conformitate cu eticheta care s ateste stadiul etalon rii?

A3.3 Toate mijloacele de m surare ale echipamentului care au fost etalonate sunt complet identificate?

A3.4 Este fiecare etalonare descris printr-o procedur , de exemplu, scheme logice sau grafice, tabele?

A3.5 Este procedura de etalonare descris etap cu etap ?

A3.6 Sunt definite condi iile de mediu care se asigur în timpul etalon rilor?

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

A3.7 Sunt înregistrate în timpul etalon rii condi iile de mediu relevante?

A3.8 Exist proceduri pentru calculul incertitudinii de m surare pentru mijloacele de m surare specifice etalonate i sunt ele urmate?

A3.9 Exist intervale de timp stabilite pentru re-etalon ri în acord cu inten ia de utilizare i propriet ile mijloacelor de m surare i exist programe pentru re-etalon ri obi nuite?

A4 Evaluarea i documentarea rezultatelor A4.1 Sunt documentate rezultatele etalon rilor i incertitudinile de m surare asociate?

A4.2 Se supravegheaz respectarea intervalelor de timp stabilite pentru re-etalon ri?

A4.3 Sunt identificate clar acele cazuri unde etalon rile vor fi realizate înaintea fiec rei m sur ri? Sunt mijloacele de m surare etichetate ca atare?

A4.4 Sunt rezultatele etalon rilor (incluzând condi iile de mediu, dac este cazul) documentate i arhivate? Sunt ele accesibile pentru utilizatorul mijloacelor de m surare?

A4.5 Este utilizat eticheta etalon rii ca o indica ie vizibil a unui sistem de confirmare stabilit pentru mijloacele de m surare?

A4.6 Este sus inut eticheta etalon rii de certificatul de etalonare i se reg se te num rul certificatului la care se face referire pe etichet ?

A4.7 Exist controale pentru calibr ri i ajust ri, acele cazuri când mijloacele de m surare nu trebuie s fie ajustate de c tre utilizator?

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

A5 Proceduri specifice de etalonare A5.1 Este mijlocul de m surare de tip “etalonare proprie”?

(a)

Este referin a intern etalonat ?

(b)

Este verificat procesul “etalonare proprie”?

A5.2 Include mijlocul de m surare o etalonare intern a unui component mai pu in stabil prin mijloacele de referin interne?

(a)

Este etalonat referin intern ?

(b)

Este verificat procedura intern de etalonare?

(c)

Este efectuat periodic etalonarea intern , de exemplu, înaintea fiec rei utiliz ri a mijlocului de m surare?

A5.3 Este etalonat sistemul de m surare complet ca un întreg?

(a)

Se ajusteaz fiecare component a sistemului de m surare, în special privind reglajul de zero.

(b)

Cum se efectueaz etichetarea pentru un sistem de m surare complet?

A5.4 Este etalonat fiecare component a sistemului de m surare?

(a) Sunt stabili i parametrii etalon rii, în cazul unui sistem complet de m surare, la valoarea unui singur component?

A5.5 Cum se procedeaz în cazul mijloacelor de m surare disponibile care nu pot fi

etalonate individual (exemplu traductori tensiometrici)?

(a)

Sunt etalonate mostrele? Este practicat încercarea continu a mostrelor?

(b)

Care organism efectueaz încercarea mostrelor?

(c)

Organismul în conformitate cu punctul A 5.5 (b) îndepline te cerin ele prev zute în standardele EN 45001 sau ISO/IEC GHID 25?

(d)

Este acreditat organismul în conformitate cu standardul EN 45001 sau ISO/IEC

25?

EAL-G12 * TRASABILITATEA REZULTATELOR M SUR RII

A5.6 Sunt materialele de referin utilizate pentru etalon ri?

(a) Sunt materialele de referin certificate?

A5.7 Sunt etalon rile asistate de computer?

(a)

Este validat softul?

(b)

Prin care metod ?

A6 Responsabilit i; aspecte administrative ale etalon rii mijloacelor de m surare

A6.1 Este fiecare utilizator al mijlocului de m surare con tient c el este responsabil pentru situa ia etalon rii mijloacelor de m surare?

A6.2 Este etalonat înainte de utilizare fiecare mijloc nou de m surare?

A6.3 Când perioada de valabilitate a etalon rii a expirat, sunt aduse la re-etalonare mijloacele de m surare, prin intermediul unui sistem de confirmare?

A6.4 Este clar definit responsabilitatea atât pentru etaloanele de lucru i etaloanele de referin interne cât i pentru trasabilitatea etalon rilor lor?

A6.5 Este clar definit responsabilitatea pentru asigurarea încrederii în etalonarea soft - ului?