Sunteți pe pagina 1din 74

BURSE ŞI TRANZACŢII BURSIERE

Conf.univ.dr. Florin Văduva


Concepte privind piaţa de capital

 Conceptul continental-european
 Conceptul anglo-saxon
Conceptul continental-european
Piaţa de capital

• Piaţa monetară
• Piaţa financiară
• Piaţa ipotecară
Conceptul anglo-saxon
Piaţa financiară

• Piaţa monetară
• Piaţa de capital
• Piaţa asigurărilor
Cererea şi oferta de resurse
financiare
Reprezentanţii Reprezentanţii
ofertei cererii
• Investitorii • emitenţii
individuali
• Investitorii
instituţionali
Riscurile aferente investiţiei pe
piaţa de capital
Riscul specific pieţei – evoluţia contrar aşteptărilor a preţului

Riscul opţional al investirii sau riscul decizional în alegerea pieţei

Riscul creditului – specific pieţei obligaţiunilor

Riscul afacerii - legat de riscul opţional al investirii în diferite instrumente


financiare din cadrul aceleiaşi pieţe

Riscul lichidităţii

Riscul schimbării cadrului legislativ


Structura pieţei de capital
În funcţie de legătura care se
stabileşte între emiterea şi
comercializarea valorilor
mobiliare
• Piaţa primară
• Piaţa secundară
Caracteristicile pieţei de capital

Deschisă

Intermediată

Permite tranzacţionarea instrumentelor


financiare emise pe termen mediu şi lung
Instrumente financiare

Valorile mobiliare primare

Instrumentele financiare derivate

Instrumentele financiare sintetice


Instrumente financiare

• Acţiuni
Valorile • Obligaţi
mobiliare • Drepturi de subscriere
primare • Drepturi de atribuire
• Waranturi
Instrumente financiare

Instrumente • Instrumente financiare


nestandardizate – contracte forward
financiare • Contracte la termen – futures
derivate • Contracte cu opţiuni – options

Instrumente
financiare • Contracte pe indici bursieri
sintetice
Acţiunea

Este un titlu de proprietate

Este negociabila şi transferabilă

Este indivizibilă

Reprezintă o fracţiune din capitalul social


Tipologia acţiunilor
După forma de prezentare
• Materializate
• Dematerializate

După modul de identificare a proprietarului


• Nominative
• La purtător

După stadiul ocupat în cadrul ciclului de viaţă


• Autorizate
• Neemise
• Puse în vânzare
• Aflate în circulaţie
• De trezorerie
Tipologia acţiunilor

În funcţie de
drepturile conferite
• Comune sau ordinare
• Preferenţiale
Drepturi - acţiuni comune
De proprietate

De negociere şi transfer

De încasare a unui dividend

De vot

De informare

De a participa la lichidarea patrimoniului emitentului

De preemţiune

De a fi înregistrat în registrul acţionarilor


Tipuri de acţiuni preferenţiale
cu preferenţialitate asupra dividendului

cu preferenţialitate asupra dreptului de vot

cu preferenţialitate asupra dreptului la lichidare

acţiuni care combină în anumite măsuri drepturile


preferenţiale menţionate
Clauze suplimentare specifice
acţiunilor preferenţiale
clauza de
cumulativitate
clauza de
răscumpărare
clauza de
convertibilitate

clauza de returnare

clauza de participare
Obligaţiunea
Este un titlu de creanţă care conferă
deţinătorului următoarele drepturi:
• dreptul de a i se rambursa suma pe care a
împrumutat-o emitentului;
• dreptul de a primi dobânda cuvenită împrumutului
respectiv, precizată prin prospectul de emisiune;
• în cazul lichidării emitentului obligatarii au dreptul
de a participa la repartizarea patrimoniului înaintea
acţionarilor;
• dreptul de a constitui o Adunare Generală a
Obligatarilor
Tipologia obligaţiunilor
Din punct de vedere al modului de rambursare
şi de plată a dobânzii:
• cu rambursare dintr-o dată la scadenţă sau cu rambursare la
final - presupun plata anuală a dobânzii şi rambursarea
integrală a împrumutului la scadenţă;
• cu cupon unic – presupun plata dobânzii capitalizate şi a
împrumutului la scadenţă;
• cu rate anuale constante – presupun rambursarea
împrumutului prin sume anuale constante.

Din punct de vedere al riscului pe care îl


generează:
• garantate;
• negarantate.
Tipologia obligaţiunilor

În funcţie de emitent:
• obligaţiuni corporative;
• obligaţiuni municipale;
• obligaţiuni de stat.
Tipuri speciale de
obligaţiuni:
• obligaţiuni cu bonuri de subscriere
• obligaţiuni de participaţie
• obligaţiunile convertibile
• obligaţiunile indexabile
• obligaţiunile cu cupon reinvestibil
(OSCAR)
Titluri financiare aferente
emisiunilor de acţiuni şi
obligaţiuni (produse
structurate):
• dreptul de subscriere
• dreptul de atribuire;
• warantul
Contractul forward
 Reprezintă o înţelegere realizată între cele două
părţi contractante prin care vânzătorul se obligă ca
la o dată scadentă viitoare specificată în contractul
respectiv să livreze cumpărătorului activul suport
care reprezintă obiectul contractului, iar
cumpărătorul se obligă ca la data scadentă să
plătească vânzătorului pentru activul suport
achiziţionat un anumit preţ precizat în contract.
Contractul forward
Contractul forward
La contractul forward părţile
contractante stabilesc în mod liber:
• activul suport;
• cantitatea din activul suport care face
obiectul contractului;
• preţul de exerciţiu;
• termenul scadent
Contractul futures
Este un contract forward standardizat prin reglementările
pieţei pe care se tranzacţionează şi tranzacţionat pe piaţă.

Bursa stabileşte activele suport care pot face obiectul


contractelor futures, cantitatea din activul suport ce urmează
să se tranzacţioneze într-un contract şi termenul scadent

Părţile contractante pot stabili doar următoarele elemente:

• activul suport ales doar din categoria activelor specificate de bursă;


• preţul de exerciţiu.
Contractul pe opţiuni
Dă posibilitatea uneia dintre părţile contractante
(cumpărătorului) ca la scadenţă să opteze între executarea
contractului respectiv sau renunţarea la el şi plata unei
anumite prime către partea contractantă.

La un contract pe opţiune partea contractantă care are


posibilitatea de alegere are un risc limitat putând să
înregistreze o pierdere maxim egală cu valoarea primei.

Cealaltă parte contractantă (vânzătorul) îşi asumă teoretic un


risc nelimitat, iar câştigul maxim pe care-l poate obţine se
limitează la valoarea primei.
Posibilităţi de finanţare a
agenţilor economici
Prin credit bancar

Aport în numerar al actualilor acţionari (emisiune


de acţiuni sau majorarea VN a acţiunilor)

Vânzare publică de acţiuni şi/sau obligaţiuni

• Ofertă publică de vânzare


• Plasament privat
Oferta publică de vânzare
 Etape
 Identificarea necesarului de resurse financiare
 Analiza comparativă a diferitelor surse de finanţare
 Alegerea intermediarului financiar
 Analiza oportunităţii de finanţare prin ofertă publică de
vânzare de acţiuni sau obligaţiuni
 Elaborarea prospectului de emisiune
 Avizarea de către CNVM a prospectului de emisiune
 Publicarea anunţului de oferta publică
 Derularea ofertei publice
 Închiderea ofertei publice
Prospectul de ofertă publică
Poate fi realizat în formă unică sau din mai multe
componente

Prospectul în formă unică cuprinde:

• a) un cuprins detaliat şi clar;


• b) un rezumat, întocmit cu respectarea prevederilor art.184
alin.(4) din Legea nr.297/2004 şi ale anexei nr.14;
• c) factorii de risc referitori la emitent şi la tipul de valori mobiliare
obiect al ofertei;
• d) alte informaţii ce trebuie introduse în prospect în conformitate
cu cerinţele specifice tipului de valori mobiliare obiect al ofertei
şi/sau tipului emitentului, potrivit reg. CNVM nr. 1/2006
Prospectul de ofertă publică
Prospectul compus din mai multe
componente are următoarea structură:
• Cuprins
• Factorii de risc referitori la emitent şi la
tipul de valori mobiliare obiect al ofertei
• Fişa de prezentare a emitentului
• Nota privind caracteristicile valorilor
mobiliare
Fişa de prezentare a emitentului
1. Persoane responsabile
• 1.1. Numele şi funcţia persoanelor fizice sau denumirea şi
sediul persoanelor juridice responsabile
• 1.2. Declaraţii ale persoanelor responsabile menţionate la punctul 1.1.
din care să reiasă că informaţiile incluse în fişa de prezentare sunt, după
cunoştinţele lor, în conformitate cu realitatea şi nu conţin omisiuni de
natură să afecteze semnificativ conţinutul acesteia.

2. Auditori financiari
• 2.1. Numele şi adresele auditorilor financiari ai emitentului
care au auditat situaţiile financiare ale acestuia pe ultimii trei ani
precum şi informaţii privind apartenenţa acestora la un organism
profesional.
• 2.2. Informaţii referitoare la situaţia în care auditorii financiari
au demisionat, au fost înlocuiţi sau nerealeşi în perioada acoperită
de situaţiile financiare din ultimii trei ani.
Fişa de prezentare a emitentului
3. Informaţii financiare selectate referitoare la emitent
prezentate pentru fiecare din ultimii trei ani financiari şi
orice perioadă financiară intermediară subsecventă.

4. Factori de risc care sunt specifici emitentului sau ramurii


economice din care face parte.

5. Informaţii despre emitent

• 5.1. Informaţii generale – date de identificare, data înfiinţării, legislaţia


după care funcţionează, istoric cu evenimentele
• 5.2. Politica de investiţii – descrierea investiţiilor din următorii 3 ani, a
celor în derulare sau contractate
Fişa de prezentare a emitentului
6. Privire generală asupra activităţii emitentului

• 6.1. Activităţi principale – descriere activităţilor şi a produselor şi serviciilor


furnizate în ultimii 3 ani şi a strategiei de dezvoltare a produselor
• 6.2. Pieţe principale
• 6.3. Factori excepţionali care au influenţat activitatea
• 6.4. Dependenţa emitentului de brevete, licenţe sau anumite contracte
• 6.5. Dovezi referitoare la poziţia competitivă

7. Structura organizatorică

8. Proprietăţi imobiliare, utilaje şi instalaţii – descrierea


acestora şi a problemelor de mediu
Fişa de prezentare a emitentului
9. Privire generală asupra situaţiei financiare şi activităţii de
exploatare

10. Sursele de capital ale emitentului

11. Politica de cercetare şi dezvoltare a emitentului, patente şi


licenţe

12. Informaţii privind evoluţiile înregistrate, de la ultimul


exerciţiu financiar până în prezent sau cu privire la orice eveniment
care este posibil să aibă o influenţă semnificativă asupra emitentului
Fişa de prezentare a emitentului
13. Previziunile privind profitul emitentului

14. Organele administrative, de conducere şi supraveghere ale emitentului

15. Remuneraţii şi beneficii

16. Informaţii privind consiliul de administraţie

17. Angajaţii emitentului

18. Acţionari semnificativi

19. Tranzacţii cu persoane implicate


Fişa de prezentare a emitentului
20. Informaţii financiare privind activele şi pasivele emitentului,
poziţia lui financiară,precum şi contul de profituri şi pierderi

21. Informaţii suplimentare

• 21.1. Capitalul social


• 21.2. Actele constitutive ale emitentului

22. Contracte importante

23. Informaţii privind persoanele terţe şi orice declaraţii ale


experţilor sau declaraţii ale oricăror interese
Fişa de prezentare a emitentului
24. Documente puse la
dispoziţia investitorilor
• acte constitutive
• rapoarte, evaluări ale experţilor
• situaţii financiare

25. Informaţii cu privire la


participaţiile emitentului
Nota privind caracteristicile acţiunilor
1. Persoane responsabile

2. Factori de risc

3. Informaţii cheie
• 3.1. Capitalul circulant
• 3.2. Capitalizare şi grad de îndatorare
• 3.3. Interesele persoanelor fizice şi juridice implicate
în emisiune/ofertă
• 3.4. Motivele iniţierii ofertei şi utilizarea
fondurilor obţinute în urma ofertei
Nota privind caracteristicile acţiunilor
4. Informaţii cu privire la valorile mobiliare
oferite sau propuse a fi admise la
tranzacţionare pe o piaţă reglementată

5. Termenii şi condiţiile ofertei

• 5.1. Condiţiile, datele statistice privind oferta, calendarul


ofertei precum şi măsurile necesare pentru subscrierea în ofertă
• 5.2. Planul de distribuţie şi de alocare
• 5.3. Preţul
• 5.4. Plasarea şi distribuirea ofertei
Nota privind caracteristicile acţiunilor
6. Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată

7. Ofertantul – dacă în paralel se realizează oferte publice


secundare de vânzare

8. Cheltuieli aferente emisiunii/ofertei

9. Diluarea deţinerilor de acţiuni

10. Informaţii adiţionale


Analiza comparativă a finanţării prin credit bancar
respectiv emisiune de acţiuni
Criterii Credit bancar Emisiune de acţiuni Observaţii
Acces la finanţare Acces relativ dificil la finanţare Acces relativ dificil pentru aceleaşi Avantaj relativ
pentru firme nou înfiinţate şi societăţi categorii de firme, totuşi pe baza emisiunea de
în dezvoltare care nu au garanţii unor planuri de investiţii bune şi cu acţiuni
suficiente. Evaluarea situaţiilor ajutorul unor intermediari cu
economico-financiare se realizează de experienţă se pot găsi finanţatori. În
către persoane specializate. Ca cazul ofertelor publice de acţiuni
urmare companiile care nu au o evaluările se fac atât de către
situaţie foarte bună nu au acces la investitori specializaţi cât şi
finanţare. nespecializaţi. Acesul la finanţare
din acest punct de vedere poate fi
mai facil pentru companiile care nu
sunt foarte profitabile.
Costuri de finanţare Creditul trebuie rambursat, dobânzi, Comision intermediar, comision Avantaj emisiune
comision de gestiune, evaluare CNVM, comision bursă. de acţiuni
garanţii, asigurări
Termenul de Termen mediu Termen nelimitat Avantaj emisiune
finanţare de acţiuni
Finanţarea unor Greoaie sau imposibilă dacă nu sunt Fezabilă dacă se găsesc investitori Avantaj emisiune
investiţii majore cu alte surse de venit din care să se instituţionali de acţiuni
termen lung de plătească dobănzile şi ratele după
realizare (centrale expirarea termenului de graţie
atomice,
hidrocentrale)
Analiza comparativă a finanţării prin credit bancar
respectiv emisiune de acţiuni
Criterii Credit bancar Emisiune de acţiuni Observaţii
Finanţarea unor Relativ simplă dacă sunt garanţii Simplă dacă intermediarul reuşeşte Avantaj relativ
investiţii mici să realizeze un plasament privat, credit bancar
numai că investitorii instituşionali
nu prea sunt interesaţi de investiţii
foarte reduse. Prin ofertă publică
procedura este mai complicată şi
durează mai mult
Garanţii Sunt obligatorii Nu sunt necesare Avantaj emisiune
de acţiuni
Perioada de timp în Variază de la câteva zile până la Variază de la câteva săptămîni până Avantaj credit
care se poate obţine câteva săptămâni la câteva luni. Este mai rapidă în bancar
finanţarea cazul plasamentului privat. Depinde
destul de mult de intermediar.
Controlul asupra Banca stabileşte condiţiile de Firma stabileşte condiţiile de Avantaj emisiune
condiţiilor de finanţare. finanţare prin intermediul de acţiuni
finanţare prospectului de emisiune.
Păstrarea controlului Nu are influenţă asupra proprietăţii Se poate pierde controlul afacerii Avantaj credit
asupra afacerii afacerii decăt dacă sunt probleme cu dacă finanţarea este mare bancar
rambursarea creditului şi plata
dobânzilor
Analiza comparativă a finanţării prin credit bancar
respectiv emisiune de obligaţiuni
Criterii Credit bancar Emisiune de obligaţiuni Observaţii
Acces la finanţare Acces relativ dificil la finanţare Acces relativ dificil pentru aceleaşi Avantaj relativ
pentru firme nou înfiinţate şi societăţi categorii de firme, totuşi pe baza emisiunea de
în dezvoltare care nu au garanţii unor planuri de investiţii bune şi cu obligaţiuni
suficiente. Evaluarea situaţiilor ajutorul unor intermediari cu
economico-financiare se realizează de experienţă se pot găsi finanţatori. În
către persoane specializate. Ca cazul ofertelor publice de obligaţiuni
urmare companiile care nu au o evaluările se fac atât de către
situaţie foarte bună nu au acces la investitori specializaţi cât şi
finanţare. nespecializaţi. Acesul la finanţare
din acest punct de vedere poate fi
mai facil pentru companiile care nu
sunt foarte profitabile.
Costuri de finanţare Creditul trebuie rambursat, dobânzi, Comision intermediar, comision Avantaj emisiune
comision de gestiune, eventual CNVM, comision bursă, rambursare de obligaţiuni
comision de neutilizare a creditului, credit, dobănzi.
evaluare garanţii, asigurări. Toate comisioanele se acordă o
singură dată la început şi în general
sunt reduse. Dobânzile sunt mai mici
decât la creditul bancar. Se situează
între dobânda practicată de bănci la
de pozite şi cea aferentă creditelor.
Analiza comparativă a finanţării prin credit bancar
respectiv emisiune de obligaţiuni
Criterii Credit bancar Emisiune de obligaţiuni Observaţii
Termenul de Termen mediu Termen lung 10-25 ani Avantaj emisiune
finanţare de obligaţiuni
Finanţarea unor Greoaie sau imposibilă dacă nu sunt Fezabilă deoarece împrumutul se Avantaj emisiune
investiţii majore cu alte surse de venit din care să se poate lua pe termen lung şi se poate de obligaţiuni
termen lung de plătească dobănzile şi ratele după face plata integrală la scadenţă, când
realizare (centrale expirarea termenului de graţie investiţia este pusă în funcţiune şi
atomice, generează venituri.
hidrocentrale)

Finanţarea unor Relativ simplă dacă sunt garanţii Simplă dacă intermediarul reuşeşte Avantaj relativ
investiţii mici să realizeze un plasament privat, credit bancar
numai că investitorii instituşionali
nu prea sunt interesaţi de investiţii
foarte reduse. Prin ofertă publică
procedura este mai complicată şi
durează mai mult
Garanţii Sunt obligatorii Nu sunt obligatorii în toate cazurilr. Avantaj emisiune
Se poate realiza şi împrumut de obligaţiuni
obligatar negarantat
Perioada de timp în Variază de la câteva zile până la Variază de la câteva săptămîni până Avantaj credit
care se poate obţine câteva săptămâni la câteva luni. Este mai rapidă în bancar
finanţarea cazul plasamentului privat. Depinde
destul de mult de intermediar.
Analiza comparativă a finanţării prin credit bancar
respectiv emisiune de obligaţiuni

Criterii Credit bancar Emisiune de obligaţiuni Observaţii


Controlul asupra Banca stabileşte condiţiile de Firma stabileşte condiţiile de Avantaj emisiune
condiţiilor de finanţare. finanţare prin intermediul de obligaţiuni
finanţare prospectului de emisiune.
Păstrarea controlului Nu are influenţă asupra proprietăţii Nu are influenţă asupra proprietăţii Nu se diferenţiază
asupra afacerii afacerii decăt dacă sunt probleme cu afacerii decăt dacă sunt probleme cu cele două tipuri
rambursarea creditului şi plata rambursarea creditului şi plata de finanţare
dobânzilor dobânzilor
Analiza comparativă a finanţării prin emisiune de acţiuni,
respectiv emisiune de obligaţiuni
Criterii Emisiune de acţiuni Emisiune de obligaţiuni Observaţii
Acces la finanţare Acces relativ dificil la finanţare Acces relativ dificil pentru aceleaşi Nu se pot
pentru firme nou înfiinţate şi societăţi categorii de firme, totuşi pe baza departaja
în dezvoltare , totuşi pe baza unor unor planuri de investiţii bune şi cu
planuri de investiţii bune şi cu ajutorul unor intermediari cu
ajutorul unor intermediari cu experienţă se pot găsi finanţatori. În
experienţă se pot găsi finanţatori. În cazul ofertelor publice de obligaţiuni
cazul ofertelor publice de acţiuni evaluările se fac atât de către
evaluările se fac atât de către investitori specializaţi cât şi
investitori specializaţi cât şi nespecializaţi. Acesul la finanţare
nespecializaţi. Acesul la finanţare din din acest punct de vedere poate fi
acest punct de vedere poate fi mai mai facil pentru companiile care nu
facil pentru companiile care nu sunt sunt foarte profitabile.
foarte profitabile.
Costuri de finanţare Comision intermediar, comision Comision intermediar, comision Avantaj emisiune
CNVM, comision bursă. CNVM, comision bursă, rambursare de acţiuni
Nu se plătesc dobânzi, dividendele se credit, dobănzi.
plătesc doar dacă este profit şi acesta Toate comisioanele se acordă o
se repartizează singură dată la început şi în general
sunt reduse. Dobânzile sunt mai mici
decât la creditul bancar. Se situează
între dobânda practicată de bănci la
de pozite şi cea aferentă creditelor.
Analiza comparativă a finanţării prin emisiune de acţiuni,
respectiv emisiune de obligaţiuni
Criterii Emisiune de acţiuni Emisiune de obligaţiuni Observaţii
Termenul de Termen nelimitat Termen lung 10-25 ani Avantaj emisiune
finanţare de acţiuni
Finanţarea unor Fezabilă dacă se găsesc investitori Fezabilă deoarece împrumutul se Avantaj emisiune
investiţii majore cu instituţionali. Nu se rambursează poate lua pe termen lung şi se poate de acţiuni
termen lung de sumele atrase face plata integrală la scadenţă, când
realizare (centrale investiţia este pusă în funcţiune şi
atomice, generează venituri.
hidrocentrale)

Finanţarea unor Simplă dacă intermediarul reuşeşte să Simplă dacă intermediarul reuşeşte Nu se poate face
investiţii mici realizeze un plasament privat, numai să realizeze un plasament privat, departajare
că investitorii instituşionali nu preanumai că investitorii instituşionali
sunt interesaţi de investiţii foarte nu prea sunt interesaţi de investiţii
reduse. Prin ofertă publică procedura foarte reduse. Prin ofertă publică
este mai complicată şi durează mai procedura este mai complicată şi
mult durează mai mult
Garanţii Nu se acordă Nu sunt obligatorii în toate cazurilr. Avantaj emisiune
Se poate realiza şi împrumut de acţiuni
obligatar negarantat
Perioada de timp în Variază de la câteva săptămîni până Variază de la câteva săptămîni până Nu se poate face
care se poate obţine la câteva luni. Este mai rapidă în la câteva luni. Este mai rapidă în departajare
finanţarea cazul plasamentului privat. Depinde cazul plasamentului privat. Depinde
destul de mult de intermediar. destul de mult de intermediar.
Analiza comparativă a finanţării prin emisiune de acţiuni,
respectiv emisiune de obligaţiuni

Criterii Emisiune de acţiuni Emisiune de obligaţiuni Observaţii


Controlul asupra Firma stabileşte condiţiile de Firma stabileşte condiţiile de Nu se poate face
condiţiilor de finanţare prin intermediul finanţare prin intermediul departajare
finanţare prospectului de emisiune. prospectului de emisiune.
Păstrarea controlului Se poate pierde controlul afacerii Nu are influenţă asupra proprietăţii Avantaj
asupra afacerii dacă finanţarea este mare afacerii decăt dacă sunt probleme cu emisiunea de
rambursarea creditului şi plata obligaţiuni
dobânzilor
Bursa de valori

Este o instituţie specifică pieţei de


capital la nivelul căreia se
centralizează cererea şi oferta de
titluri financiare, mărfuri, efecte de
comerţ etc., şi se realizează tranzacţii
cu respectarea unor regulamente şi
norme specifice instituţiei respective
Tipologia burselor
După natura
obiectului • burse generale
tranzacţionat şi • burse specializate
varietatea acestuia

După modul de • burse de negociere


formare a prețului
• burse de licitație

După momentul • cu tranzacții la vedere;


finalizării
tranzacțiilor • cu tranzacții la termen
Funcţiile bursei de valori
Centralizează cererea şi oferta de instrumente financiare.

Permite efecturaea unor tranzacţii în funcţie de ordinele date de


participanţi (vânzători, respectiv cumpărători) şi de regulile şi
normele specifice bursei.

Permite evidenţierea istoricului tranzacțiilor

Conferă o imagine generală asupra stării economiei din care face


parte bursa respectivă
Rolul bursei de valori
Din punct de vedere al investitorului
• Pune la dispoziţia investitorului surse de plasare
a disponibilităţilor
• Asigură lichiditatea titlurilor financiare,
promiţând investitorului să transforme titlurile
financiare în cash

Din punct de vedere al emitentului


• Asigura resurse financiare prin atragerea de
capitaluri proprii sau împrumutate
Bursa de Valori din Bucureşti (BVB)
Pieţe reglementate administrate de BVB:
• Piaţa reglementată la vedere
• Piaţa reglementată la termen
Structură piaţă reglementată la vedere:
• Sector Titluri de Capital;
• Sector Titluri de Credit;
• Sector Organismelor de Plasament Colectiv (OPC);
• Sector Produse Structurate
• Sector Alte Instrumente Financiare Internationale
Bursa de Valori din Bucureşti (BVB)
Sectorul Titluri de Capital cuprinde:
• Categoria 1 actiuni;
• Categoria 1 drepturi;
• Categoria 2 actiuni;
• Categoria 2 drepturi;
• Categoria 3 actiuni;
• Categoria 3 drepturi;
• Categoria internationala actiuni;
• Categoria internationala drepturi
Bursa de Valori din Bucureşti (BVB)
Sectorul Titluri de Credit cuprinde:
• Categoria 1 obligatiuni corporative;
• Categoria 2 obligatiuni corporative;
• Categoria 3 obligatiuni corporative;
• Categoria obligatiuni municipale;
• Categoria titluri de stat;
• Categoria internationala obligatiuni;
• Categoria alte titluri de credit
Bursa de Valori din Bucureşti (BVB)
Sectorul OPC cuprinde:

• Categoria actiuni;
• Categoria unitati de fond

Sectorul Produse Structurate cuprinde:

• Categoria certificate;
• Categoria warrante;
• Categoria alte tipuri de Produse Structurate

Sectorul Alte Instrumente Financiare Internationale


cuprinde:
• Categoria A – instrumente financiare asimilabile titlurilor de capital,
• Categoria B – instrumente financiare asimilabile titlurilor de creanta
Cerinte pentru admiterea in Categoria 1 actiuni

Acţiunile trebuie:
• sa fie inregistrate la C.N.V.M.;
• sa fie liber transferabile, platite integral, emise
in forma dematerializata si evidentiate prin
• inscriere in cont;
• sa fie din aceeasi clasa, iar dispersia actiunilor
distribuite public sa fie de cel putin 25%
• sa fie distribuite public la cel putin 2.000 de
actionari
Cerinte pentru admiterea in Categoria 1 actiuni
Emitent – cerinţe generale:
• a) sa fie o societate comerciala care a încheiat o oferta
publica de vanzare de aciuni, sau care are aprobat de catre
C.N.V.M. un prospect
• b) sa indeplineasca conditiile prevazute in Legea 297/2004
la art. 213, alin. 1, lit. a) si c);
• c) sa depuna la B.V.B., prin intermediul Societatii
initiatoare, toate documentele cerute;
• d) sa plateasca tarifele datorate B.V.B. in conformitate cu
regulile acesteia si sa nu aiba datorii fata de B.V.B.
• e) sa desemneze doua persoane care vor mentine legatura
permanenta cu B.V.B.;
• f) sa adere la conditiile si termenii Angajamentului de
admitere si mentinere la tranzactionare a actiunilor;
Cerinte pentru admiterea in Categoria 1 actiuni

Emitent – cerinţe specifice:


• a) sa indeplineasca una din urmatoarele conditii
alternative:
• a1) capitaluri proprii min. 30 milioane EURO
• a2) capitalizarea anticipata min. 30 milioane
EURO
• b) profit net in ultimii 2 ani de activitate;
• c) plan de afaceri pentru, cel putin, urmatorii 3 ani
• d) sa depuna la B.V.B. un Memoriu de prezentare
Cerinte pentru admiterea in Categoria 1 drepturi
Emitentul trebuie să aibă cel puţin o clasă de acţiuni admisă
la categoria 1 acţiuni

Drepturile trebuie:

• sa fie inregistrate la C.N.V.M.;


• sa fie liber transferabile, emise in forma dematerializata si evidentiate
prin inscriere in cont

Emitentul trebuie:

• sa depuna la B.V.B. prin intermediul societatii initiatoare toate


documentele cerute;
• sa plateasca tarifele datorate B.V.B. in conformitate cu regulile acesteia si
sa nu aiba datorii fata de B.V.B.;
Cerinte pentru admiterea in Categoria 2 actiuni

Emitent - cerinţe speciale


• capitalurilor proprii min. 2
milioane
• sau
• capitalizarea anticipată min. 2
milioane
Cerinte pentru admiterea in Categoria 3 actiuni

Emitent - cerinţe speciale


• sa fie o societate comerciala dinamica, inovatoare si cu
potential de crestere
• sa aiba, in principiu, in obiectul de activitate
dezvoltarea de tehnologii noi si implementarea
acestora in domenii cum ar fi medicina, biotehnologia,
agrotehnologia, telecomunicatiile, informatica, etc
• capitalurilor proprii min. 1 milioane
• sau
• capitalizarea anticipată min. 1 milioane
Cerinte pentru admiterea in Categoria
1 obligatiuni corporative
Emitentul a încheiat o oferta publica de vânzare de obligatiuni

Valoarea împrumutului obligatar este de min. 200.000 EURO,


sau sa aiba o aprobare a CNVM de admitere la tranzactionare

Obligaţiunile trebuie:

• sa fie inregistrate la C.N.V.M.;


• sa fie liber transferabile, platite integral, emise in forma dematerializata si
evidentiate prin inscriere in cont
• sa fie distribuite la cel putin 1.000 de detinatori
Cerinte pentru admiterea in Categoria
1 obligatiuni corporative
Emitentul trebuie:
• sa depuna la B.V.B. toate documentele cerute de
aceasta;
• sa plateasca tarifele B.V.B. in conformitate cu regulile
acesteia si sa nu aiba datorii fata de B.V.B.;
• sa numeasca doua persoane care vor mentine legatura
permanenta cu B.V.B.;
• sa adere la conditiile si termenii Angajamentului de
admitere si mentinere la tranzactionare a
obligatiunilor
Cerinte pentru admiterea in Categoria
2, respectiv 3 obligatiuni corporative
Sunt condiţii similare cu cele de la
categoria 1, cu următoarele
deosebiri:
• Pentru Categoria 2 obligaţiunile trebuie sa
fie distribuite la cel putin 100 de detinatori
• Pentru Categoria 3 nu apar restricţii
referitoare la numărul de deţinători
Sistemul de tranzacţionare al BVB
• Bursa
Componentele • Piata
sistemului • Simbol
• Simbol-Piata

• Deschisă
Starile Bursei • Suspendată
• Închisă
Sistemul de tranzacţionare al BVB
Stările pieţelor:
• Pre-deschidere - se introduc, modifica, retrag, suspenda sau
se reiau ordine in sistem, fara a se incheia tranzactii, se
calculeaza si se afiseaza pretul potential de deschidere;
• Deschidere - se calculeaza, pe baza algoritmului de fixing,
pretul si cantitatea de deschidere, se aloca cantitatea
(volumul) de instrumente financiare si se incheie tranzactiile;
• Deschisa - are loc tranzactionarea in piata continua
• Pre-inchisa - se introduc, se modifica, se retrag, se suspenda
sau se reiau ordine in sistem fara a se incheia tranzactii
• Inchidere - stare similara cu starea Deschidere
• Inchisa - agentii de bursa pot accesa rapoartele sistemului
referitoare la ordine,cotatii, tranzactii si statistici.
Sistemul de tranzacţionare al BVB

Stările simbolurilor:

• Disponibil
• Suspendat
• Delistat

Stările entităţii simbol-piaţă sunt


similare cu cele ale pieţei
Ordinele de bursă
Conţinut minim:
• denumirea Participantului;
• momentul preluarii ordinului de bursa (data, ora, minut si secunda);
• sensul ordinului (vanzare/cumparare etc.);
• simbolul si denumirea instrumentului financiar;
• numarul contului utilizat in sistemul B.V.B.;
• daca contul este discretionar;
• numarul ordinului din registrul de evidenta al Participantului;
• tipul ordinului de bursa;
• cantitatea (volumul) de instrumente financiare;
• pretul, in functie de tipul instrumentului si tipul ordinului de bursa
• termenul de valabilitate a ordinului
• daca ordinul a fost plasat la initiativa clientului sau la recomandarea agentului;
• orice alte informatii, conditii si instructiuni specifice ale clientului
• alte precizari privind informarea corecta a clientului
• numele in clar si semnatura agentului pentru servicii de investitii financiare/agentului
delegat
• semnatura clientului daca ordinul nu a fost preluat telefonic, in caz contrar inregistrarea de
catre Participant a instructiunii clientului;
• stampila Participantului
Ordinele de bursă
Termenul de valabilitate a
ordinelor de bursa
• Day
• Open – max. 62 zile
• Good Till Date
• FOK (Fill or Kill sau “Executare sau
Anulare”)
Ordinele de bursă
Tipuri de ordine la BVB:
• ordine limita;
• ordine la piata-MKT (MKT);
• ordine fara pret;
• ordine hidden;
• ordine contingente;
• ordine avand alte tipuri sau
caracteristici speciale de executie
Ordinele de bursă
Ordinul Contingent:
• este activat ca urmare a executarii unei tranzactii pe simbolul
respectiv in piata principala, iar pretul acesteia indeplineste
criteriile de pret specificate, prin compararea acestuia cu pretul de
activare al ordinelor respective

Tipuri de ordine contingente:


• a) ordinele Stop sunt ordinele prin intermediul carora se
intentioneaza limitarea pierderii:
• 1. ordin stop de cumparare (Stop Buy);
• 2. ordin stop de vanzare (Stop Sell).
• b) ordinele If Touched sunt ordinele prin intermediul carora se
intentioneaza obtinerea de profit:
• 1. ordin if touched de cumparare (If Touched Buy);
• 2. ordin if touched de vanzare (If Touched Sell).
Bibliografie
Anghelache, G. – Piaţa de capital în context european, Ed.
Economică, 2009
Hurduzeu, G. – Pieţe şi burse internaţionale de valori, Ed. Pro
Universitaria, 2009
Stoica, O., Prisăcariu, M. – Pieţe de capital şi tranzacţii
bursiere, Ed. Sedcom Libris, 2005
Stoica, V. – Pieţe de capital şi produse bursiere, Ed.
Universitară, 2006
Legea 297/2004 (privind piaţa de capital) cu modificările
ulterioare
Regulamentul CNVM nr.1/2006 privind emitenţii şi
operaţiunile cu valori mobiliare
http://www.bvb.ro/Regulations/Regulamente.aspx - Cod
BVB Operator de piaţă