Sunteți pe pagina 1din 2

Tel: +(4)0742.059.

550
+(4)0722.506.320
Fax: +(4)031.810.53.32
E-mail: rent@autostil.net
Web: http://www.autostil.net/
Categorie vehicul: Model: Culoare: Număr de înmatriculare:
Vehicle category: Model: Color: Registration number:
Autovehiculul închiriat prin prezentul contract, nu poate fi condus Data plecării: Ora plecării:
sau utilizat decât de către client sau conducătorii desemnaţi mai Date start: Hour start:
jos. Data sosirii: Ora sosirii:
The rented car by this contract should be drive or used only by Date of the return: Hour of the return:
the client or by other drivers indicated below. Vehiculul va fi returnat la:
CLIENT The car will be deposit to:
La expirarea duratei de închiriere prezentul contract devine nul.
CLIENT În consecinţă dacă vehiculul nu este returnat la data
Nume: respectivă, se consideră ca furat.
Name: At the expiration of the rental period, this contract will become
Prenume: null. Consequently, if the car isn’t return to the owner at this
First name: date, it is considered stolen.
Data naşterii: în: Preţ/zi TOTAL
Timp + km
Date of birth: in:
Time + kms Price/day TOTAL
Adresa de contact: Telefon:
Contact address: Phone: Zile:
Days:
Kilometri la sosire:
Kilometers return:
Kilometri la plecare: Preţ/km TOTAL
Paşaport/Carte de identitate no : Kilometers start: Price/km TOTAL
Passport/Identity card no : Kilometri parcurşi:
Eliberat la data: în: Kilometers distance:
Issue on: in: Kilometraj nelimitat
Permis de conducere no :
Driving license no :
Unlimited included kilometres
Preţ/zi TOTAL
Eliberat la data: în:
Price/day TOTAL
Issue on: in:
Zile:
Days:
€ €
CONDUCĂTORI DESEMNAŢI Zile prelungire:
Extension Days:
€ €
OTHER DRIVERS
1. Prima pentru accident:
Amount to cover the franchise:
-
Nume şi prenume :
Name & first name : Completare carburant:
Permis de conducere no : Complementary gasoline:
Driving license no : DIVERSE Scaun:
2. DIVERSE Mobil phone/GPS:
Nume şi prenume : Livrare/Recuperare:
Delivery/Pick-Up:
-
Name & first name :
Permis de conducere no : Reducere:
Discount:

Driving license no :
Curs BNR: 1 € = RON Curs BNR+2%: 1 € = RON
3.
TOTAL ÎNCHIRIERE
Nume şi prenume :
TOTAL RENT

Name & first name :
€≈ RON
Permis de conducere no :
Driving license no : Garanţie daune vehiculului:

Deposit for cars damages:
€≈ RON
Încheiat la data de: în:
Bucureşti
Made on: in:
Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de închiriere
de pe verso. Am înţeles că, în cazul în care nu returnez maşina
în aceeaşi stare în care am primit-o (în bună stare de
funcţionare şi de caroserie, cu toate documentele, accesoriile şi
echipamentele din dotare, rezervorul plin, curată), sunt
penalizat cu valoarea garanţiei.
I agree with the general rental conditions written on the back
of this page. I understand that in case I do not return the
vehicle in the same state I received it (good state of the engine
and body, clean, with all the documents, equipment and the
tank full), I will be charged with the security deposit amount.

COMBUSTIBIL: Benzină fără plumb Motorină


FUEL: Unleaded gas Diesel Semnătura proprietarului Semnătura clientului
Signature of the car’s owner Signature of the client

S.C. A&F Activ Line S.R.L.


Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J40/8054/18.05.2006 – Cod Înregistrare Fiscală: RO18680597
Capital Social: 20.000 lei, Cont: RO87 INGB 0000 9999 0088 1754, ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucureşti
Str. Calea Griviţei Nr. 212, Sector 1, Bucureşti, Romania
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE RENTAL CONTRACT
CONDIŢII GENERALE GENERAL CONDITIONS
Clientul este rugat să citească şi să confirme acceptarea contractului prin The Client is asked to read and confirm by signature the acceptance of the
semnarea Contractului de Închiriere. Acesta trebuie să îndeplinească toate Rental Contract. The Client must meet all the requirements mentioned
condiţiile stipulate mai jos. Proprietarul îşi rezervă dreptul de a refuza below. The Owner reserves the right to refuse the rental of a vehicle without
închirierea unui autovehicul fără explicaţii. further explanations.
Vârsta clientului Client Age
Clientul şi conducătorii desemnaţi, menţionaţi în prezentul contract, trebuie The Client and the appointed drivers, mentioned within this Contract, must
să aibă minim 21 de ani şi să fie posesorii unui permis de conducere valid, be at least 21 years old and must posses a valid driving license for at least 1
cu o vechime mai mare de 1 an. În cazul în care aceste condiţii nu sunt (one) year. If the above conditions are not met, a minimum deposit of €300
îndeplinite, se solicită o garanţie de minim 300 € care se rambursează numai is required, refundable upon the return in good condition of the car,
la returnarea maşinii în bună stare de funcţionare şi de caroserie, cu toate including all documents, accessories and equipment.
documentele, accesoriile şi echipamentele din dotare.
Payment
Plata
All the amounts are expressed in € and include VAT and third parties
Tarifele sunt stabilite în € şi conţin TVA-ul şi asigurările către terţi. Plata cash
insurances. The cash payment will be made in advance, in $, € or ROL, at
se face în avans, în $, € sau lei, la cursul BNR+2% din ziua efectuării plăţii.
the exchange rate provided by BNR+2% (The National Bank of Romania) for
Plata cu carte de credit se face la cursul BNR+2% din ziua efectuării plăţii. În
the day of the payment. Credit card payments are also accepted, at the
unele situaţii, la livrare, se poate solicita o garanţie de 200-500€. Garanţia
exchange rate provided by BNR+2% for the day of the payment.
va fi utilizată pentru penalizare, în cazuri de distrugeri constatate în
There are cases when a security deposit in amount of €200-500 is required.
interiorul sau exteriorul autoturismului (300€), furt ale părţilor
The amount will be used for penalties in case of ascertaining internal or
autoturismului (300€), pierderi ale documentelor autoturismului (100€) sau
external vehicle damages (€300) theft of auto parts (€300), loss of car
ale cheilor autoturismului (150€) etc. Aceasta sumă va fi returnată la
documents (€100) or loss of vehicle keys (€150). The amount is refundable
recuperarea autoturismului în bună stare de funcţionare şi de caroserie, cu
upon the return in good condition of the car, including all documents,
toate documentele, accesoriile şi echipamentele din dotare.
accessories and equipment.
Carburant şi ulei
Fuel and oil
Combustibilul nu este inclus în preţ şi se află în sarcina clientului. Maşina se
The fuel is not included in the Contract price and is the responsibility of the
livrează cu rezervorul plin, urmând a fi recuperată în aceeaşi stare. La
Client. The vehicle will be delivered with the tank full of fuel. The fuel tank
recuperarea maşinii, pentru combustibilul lipsă, indicat la bord, se calculează
must be full upon the return of the car. The possibly missing fuel, stated by
penalizări de 1,5 €/litru. Uleiul şi întreţinerea vehiculului sunt în sarcina
the fuel level indicator, will be charged at a rate of €1,5 per liter. The
proprietarului.
responsibility of oil and car maintenance rests with the Owner.
Predarea şi recuperarea autoturismului
Delivery and car collection
Livrarea şi restituirea autoturismului se face la locul, data şi ora indicată de
The delivery and collection of the vehicle takes place at the time, date and
client şi menţionată în Contractul de Închiriere, fără costuri suplimentare, pe
location asked by the Client and mentioned in the Rental Contract, with no
raza oraşului Bucureşti. Livrarea şi restituirea se poate efectua şi la alte
supplementary costs within the limits of Bucharest City. The vehicle may be
locaţii din ţară, cu acordul proprietarului şi pe baza unui tarif convenit.
delivered and collected in other locations within Romania, based on the prior
Autoturismul va fi predat clientului în condiţii generale bune, fără defecte
approval of the Owner and an agreed tariff.
ascunse sau vizibile, orice informaţie asupra condiţiilor de prezentare a
The vehicle will be delivered to the Client in general good condition, without
autoturismului fiind făcută în contract.
hidden or visible flaws, any information concerning the car condition being
Clientul va returna autoturismul împreună cu actele, accesoriile şi
mentioned in the Rental Contract.
echipamentele la locul, data şi ora precizate în Contractul de Închiriere.
The Client will return the vehicle accompanied by documents, accessories
În caz de întârzieri anunţate, de până la o oră, nu se percep tarife
and equipment, at the location, date and time mentioned in the Rental
suplimentare. La returnarea autoturismului cu o întârziere anunţată, mai
Contract.
mică cu trei ore faţă de ora specificată în Contractul de Închiriere, se
Announced late return within one hour will not be charged. An announced
percepe un tarif suplimentar pentru o jumătate de zi de închiriere, iar la
delay of less than three hours will be charged as a half renting day; a delay
întârzieri de peste 3 ore se percepe un tarif suplimentar pentru o zi de
longer than three hours will be charged as a full renting day.
închiriere.
By the end of the rental period the present Rental Contract becomes null and
La expirarea duratei de închiriere prezentul contract devine nul, dacă nu s-a
void and, if is not otherwise stated, the Owner reserves the right to declare
convenit altfel, şi ne rezervăm dreptul de a declara autoturismul la poliţie ca
the vehicle as stolen to the police.
fiind furat.
Use of the car
Utilizarea autoturismului
The Client agrees to drive the rented vehicle according to the laws
Clientul se angajează să conducă vehiculul închiriat respectând dispoziţiile
concerning the circulation on public roads and other regulation such as:
legale privind circulaţia pe drumurile publice şi alte reguli cum ar fi:
1. He will not overload the vehicle and he will not use it for merchandise
1. nu va supraîncărca autoturismul şi nu-l va folosi pentru transportul de
transportation;
marfă;
2. He will not use the vehicle for racings, tests, or to push or to tow other
2. nu va folosi autoturismul în curse, teste, sau pentru a împinge sau
vehicles;
remorca alte vehicule sau remorci;
3. He will perform repairs in authorized garages only, with the prior
3. nu va efectua reparaţii asupra autoturismului decât la garaje auto
approval and according to the instructions of the Owner; the Client will
autorizate şi numai cu acordul şi conform cu instrucţiunile
be refunded based on the invoice issued on behalf of the Owner,
proprietarului, fiind rambursat pe baza prezentării facturii eliberate în
accompanied by the repairs breakdown;
numele proprietarului, însoţită de devizul de reparaţii;
4. He will not leave the vehicle open (doors, windows, luggage) or the
4. nu va lăsa maşina deschisă (uşi, geamuri, compartiment bagaje) sau cu
keys in the ignition;
cheile în contact;
5. He will use the vehicle according to the Instructions Manual issued by
5. va utiliza autovehiculul în concordanţă cu instrucţiunile de folosire a
the manufacturer;
autoturismului emise de producătorul acestuia;
6. He will not drive under influence of alchool or drugs.
6. nu va conduce sub influenţa băuturilor alcoolice, a medicamentelor sau
By not following these rules, we retain the security deposit and the client
drogurilor.
must pay all the charges required for the repairment of the vehicle.
Nerespectarea acestor reguli duce la reţinerea garanţiei şi plata de către
client a reparaţiilor aferente aducerii autovehiculului în starea de funcţionare
iniţială.
Insurances
Asigurări The vehicle is insured for third parties liabilities only for the period
Vehiculul este asigurat pentru daune cauzate terţilor numai pentru perioada mentioned in the Rental Contract. All the expenses that may be incurred as
de închiriere specificată în Contractul de Închiriere. Daunele suferite de a result of a traffic accident are covered by the insurance policy, except
vehiculul închiriat, din vina clientului, sunt asigurate, mai puţin o sumă de deductibles of €200-500 paid by the client. All the expenses that may be
200-500€ ce este în sarcina clientului. Daunele produse maşinii conduse incurred as a result of a traffic accident when the driver was under
sub influenţa alcoolului sau a drogurilor sunt suportate integral de the influence of alcohol or drugs are entirely supported by the client.
către client. Proprietarul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru The Owner assumes no responsibility for any personal belongings left in the
obiectele lăsate în autoturism, pe durata perioadei de închiriere. vehicle during the Rental Contract.
În caz de accident este obligatorie declararea acestuia la Poliţie care va The report to police is mandatory in case of accident. The police will
constate daunele şi va elibera Procesul Verbal de Constatare şi Autorizaţia de ascertain the damages and will issue a Report and the Repair Authorization.
Reparaţii. Aceste documente sunt indispensabile pentru funcţionarea These documents are indispensable for the insurance in order to operate and
asigurării şi pentru repararea autovehiculului. Declaraţia la Poliţie este to repair the vehicle. The report to the police is mandatory in all cases: if the
obligatorie în toate cazurile: dacă sunteţi vinovat, dacă sunteţi victimă, dacă Client is responsible for accident, if the Client is casualty, if the Client is the
sunteţi singur implicat, dacă partea responsabilă nu este identificată (ex. only one involved, if the responsible part is unknown (parking damages etc).
daune în parcare în lipsa dvs.). Fără aceste documente clientul este Without these documents the Client takes full responsibility for the repairing
responsabil pentru costurile de reparaţii. costs.
Jurisdicţie Jurisdiction
Orice litigiu ce apare în derularea prezentului contract va fi supus instanţelor Any litigation during this Rental Contract will be addressed to The Bucharest
competente a jurisdicţiei din Bucureşti. Court of Justice.