Sunteți pe pagina 1din 14

Mihai Viteazul (1558 - 1601)

Domn al Munteniei (Valahiei), a Transilvaniei (Ardeal) şi a toată Ţara Moldovei


(Principatului Moldova, Voievodatului Moldova)
 

 Mihai Mihai
Viteazul, domn Viteazul, domn
al Munteniei, al Munteniei,
Ardealului şi a Ardealului şi a
toată Ţara toată Ţara
Moldovei, Moldovei,
portret 1600
 
Mihai Viteazul (n. 1558, Tîrgul de Floci sau Drăgoeşti - d. 9 august 1601, Cîmpia Turzii) a fost ban de
Mehedinţi, stolnic domnesc şi ban al Craiovei, apoi domnitor al Munteniei şi, pentru o scurtă perioadă
în 1600, conducător de facto al tuturor celor trei ţări care formează România de astăzi: Muntenia,
Transilvania şi Moldova.

Originea şi primii ani ai vieţii


În anul 1601, în timpul unei şederi la Praga, a fost portretizat de pictorul Egidius Sadeler, care a
menţionat pe marginea portretului aetatis XLIII, adică "în al 43-lea an al vieţii", ceea ce indică drept an
al naşterii lui Mihai anul 1558. Domnul Pătraşcu cel Bun, considerat multă vreme ca fiind tatăl
nelegitim al lui Mihai, a murit în 1557. Împrejurarea ca Pătraşcu să fi avut relaţii extraconjugale în anul
morţii sale apare ca foarte improbabilă, avînd în vedere faptul că a murit în urma unei lungi boli, pentru
tratarea căreia a cerut medici de la Sibiu. Ipoteza ca Mihai să fi fost fiul postum al lui Pătraşcu a fost
exclusă şi de Petre Panaitescu, cu argumente onomastice, genealogice, precum şi pe baza cronicilor
de epocă.

Mama lui Mihai a fost Teodora Cantacuzino, de neam grecesc. Cronica lui Radu Popescu, foarte bine
informată asupra carierei lui Mihai, menţionează că "mumă-sa au fost de la Oraş dela Floci [sic], care
fiind văduvă ş frumoasă şi nemerind un gelep  [comerciant], om mare şi bogat den [sic]  Poarta
Împărătească şi care în casa ei zăbovindu-se cîtăva vreme...".

Alte documente, aflate în custodia Academiei Române, precum şi specificaţiile din Condica episcopiei
Rîmnicului, atesta că Mihai Viteazul s-ar fi născut la Drăgoeşti, localitate aflată pe partea stîngă a
Oltului, judeţul Vîlcea. Aceleaşi surse mai specifică faptul că la Proieni, pe Valea Oltului, într-o veche
biserică ortodoxă, s-ar fi cununat cu Doamna Stanca.

Mama sa, Teodora Cantacuzino, a fost soră cu Iane Cantacuzino, înalt dregător la Constantinopol şi
apoi ban al Craiovei, din familia Cantacuzino.
Armeanul Petre Grigorovici din Lemberg, unul din diplomaţii lui Mihai, a întocmit, probabil pentru
informarea cercurilor austriece, o cronică a vieţii domnitorului, document care s-a pierdut în forma
originală, dar care s-a păstrat în compilaţia lui Stephanus Zamosius.

 
Ascensiunea politică
La sfîrşitul anului 1588 devine stolnic al curţii lui Mihnea Turcitul, iar în 1593 ban al Craiovei în timpul
domniei lui Alexandru cel Rău. În septembrie 1593, cu ajutorul patriarhului Constantinopolului, dar şi al
otomanilor, a devenit voievod al Munteniei, efectiv de pe 11 octombrie.

Aderă la "Liga Sfîntă" creştină, constituită din iniţiativa Papei Clement al VIII-lea, din care iniţial făceau
parte Statul Papal, Spania, Austria, Ferrara, Mantova şi Toscana (Anglia şi Polonia au manifestat
rezerve faţă de politica de cruciadă a papalităţii). Ulterior aderă şi Transilvania, considerată factor
decisiv în atragerea în alianţă a celorlalte două state româneşti, Moldova şi Muntenia. Aron Vodă,
domnul Moldovei semnează un tratat cu împăratul habsburgic la 16 septembrie 1594, oferind astfel un
motiv în plus lui Mihai Viteazul să decidă, cu acordul boierilor, intrarea în alianţa antiotomană.

Campania antiotomană
 
Victoriile împotriva Imperiului otoman
Aderarea Munteniei la "Liga Sfîntă" a condus la izbucnirea (13 noiembrie 1594) unei revolte
antiotomane soldată cu suprimarea creditorilor levantini şi a întregii garnizoane otomane staţionată în
Bucureşti. Pe acest fundal, Mihai porneşte o ofensivă generală împotriva Înaltei Porţi, atacînd cetăţile
turceşti de pe ambele părţi ale Dunării (Giurgiu, Hîrşova, Silistra ş.a.). Urmează o serie de victorii
împotriva tătarilor şi turcilor (Putineiu, Stăneşti şi Şerpăteşti) culminată cu incendierea Rusciukului.
După modelul victorios al lui Mihai, Aron Vodă porneşte o campanie similară. Datorită recunoaşterii ca
suzeran a lui Sigismund Bathory de către Aron Vodă şi succesorul său, Răzvan Ştefan, Mihai trimite o
delegaţie de boieri la Alba Iulia pentru a reglementa diplomatic relaţiile munteano-transilvănene.
Nerespectînd porunca domnitorului, delegaţia de boieri condusă de mitropolitul Eftimie semnează un
tratat cu Bathory prin care Mihai devenea locţiitorul acestuia pe propriul său tron. Puterea revenea
astfel Sfatului Domnesc alcătuit din 12 boieri de rang înalt. Comandînd o armată de cca. 16.000 de
ostaşi, la care se adăugau cei 7.000 de transilvăneni conduşi de Albert Kiraly, Mihai Viteazul obţine
victoria la Călugăreni - 13/23 august 1595 (evocată în mod strălucit în poemul "Paşa Hassan" de
George Coşbuc). Contraofensiva otomană îl forţează să se retragă în munţi, aşteptînd sprijinul lui
Sigismund Bathory. Între timp, Ştefan Răzvan este înlocuit de pe tronul Moldovei cu Ieremia Movilă,
domn fidel polonezilor. Mihai Viteazul începe (cu sprijin transilvănean şi moldovean) eliberarea
oraşelor Tîrgovişte (5-8 octombrie 1595), Bucureşti (12 octombrie 1595) şi Giurgiu (15-20 octombrie
1595).

Bătălia lui Mihai Viteazul cu Turcii, Tîrgovişte, 1595


Giurgiu, Octombrie 1595
 
În 1594 şi în anii următori Mihai Viteazul a condus o campanie militară în sudul Dunării, cucerind
cetăţile Isaccea, Măcin, Cernavodă, Rasgrad, Babadag, Tîrgul de Floci, Silistra şi chiar Rusciuc,
Şiştova, Nicopole şi Vidin. Potrivit istoricului Nicolae Iorga, călăreţii lui Mihai Viteazul ajunseseră pînă
la Adrianopole în est şi Plevna în vest. Această acţiune a fost coroborată cu cea a voievodului
moldovean Aron Tiranul care a readus sub stăpînirea sa Bugeacul, în aceeaşi perioadă. În 1601 Mihai
Viteazul a preluat aceste teritorii o dată cu instalarea sa pe tronul Moldovei, astfel încît Dobrogea şi
gurile Dunării s-au aflat sub stăpînirea sa pînă la moarte.

Întreaga creştinătate balcanică l-a privit ca pe un eliberator, iar după moartea sa, în hîrtiile găsite sub
pernă, s-a aflat o scrisoare în care aceşti creştini îl numeau „Steaua lor răsăriteană”.

Negocierile de pace cu Înalta Poartă


Pierderile suferite în urma campaniilor antiotomane, precum şi dezastrele provocate de ostaşii
sultanului, au adus Muntenia la o stare critică din punct de vedere financiar. Cu visteria golită, Mihai se
vede silit să aplice o soluţie pe cît de nepopulară, pe atît de vitală supravieţuirii statale: "aşezămîntul"
sau "legarea ţăranilor de glie" prin care rumânii (ţăranii fără pămînt din Valahia) erau siliţi să rămînă pe
moşia pe care se aflau în acel moment. După cîteva confruntări pe linia Dunării, Mihai decide
începerea negocierilor cu otomanii. Finalizate printr-o pace (1597-1598) prin care, în schimbul
acceptării suzeranităţii otomane şi a plăţii tributului, Înalta Poartă recunoştea domnia voievodului pe
întreaga durată a vieţii sale. În paralel, domnitorul valah încheie un tratat şi cu Casa de Habsburg
(Mănăstirea Dealu, 30 mai/9 iunie 1598) orientat împotriva turcilor. Prin dubla suzeranitate (otomană şi
habsburgică) se anula practic tratatul dezavantajos al boierilor cu Sigismund Bathory.

Unirea ţărilor române


 
Ţările române după Unirea de la 1600, sub domnia lui Mihai Viteazul
Domnia lui Ieremia Movilă, devotat polonezilor, însemnase practic îndepărtarea Moldovei de Sfînta
Alianţă. În Transilvania, Sigismund renunţa la tron în favoarea vărului său, Andrei Bathory
(deasemenea înclinat către politica polonă). În această situaţie, unitatea militară a ţărilor române se
diminuează iar Mihai Viteazul, pus în faţa destrămării coaliţiei antiotomane, decide aplicarea "planului
dacic", în speţă Unirea celor trei ţări române. În iulie 1599 trimite o solie la Praga pentru a cere
încuviinţarea împăratului Rudolf al II-lea pentru punerea în practică a iniţiativei sale. Primind un
răspuns favorabil, la sfîrşitul aceluiaşi an, intră în Transilvania prin pasul Buzău, şi după victoria
asupra lui Andrei Bathory (Şelimbăr, 18/28 octombrie 1599) îşi face intrarea triumfătoare la Alba Iulia
pe 1 noiembrie 1599, primind cheile fortăreţei de la episcopul Napragy. În mai 1600, Mihai Viteazul îl
alungă de pe tronul Moldovei pe Ieremia Movilă, învingîndu-l la Bacău, şi realizează astfel, prima unire
a trei principate române. Titulatura folosită de voievod (într-un document din 6 iulie 1600) era: "Domn
al Munteniei, Ardealului şi a toată ţara Moldovei".
 

Drapelul Munteniei pe timpul lui Mihai Stema lui Mihai Viteazul dupa
Viteazul Unirea Principatelor româneşti

Consolidarea Unirii
Pentru a consolida Unirea, Mihai ia o serie de măsuri:

    * adoptă aceeaşi stemă pentru toate teritoriile


    * construieşte o biserică ortodoxă la Alba Iulia
    * acordă anumite înlesniri preoţilor şi iobagilor români
    * numeşte ca mitropolit al Transilvaniei pe Ion de la Prislop.
 
Harta Principatelor româneşti sub Mihai Viteazul, mai - septembrie 1600
 
Sfîrşitul domniei
Destrămarea Unirii
În urma strălucitelor victorii ale lui Mihai Viteazul în Muntenia, Bulgaria, Transilvania şi Moldova,
personalitatea sa a ajuns să inspire respect şi îngrijorare în minţile vecinilor, inclusiv cele ale aliaţilor
austrieci, care au constatat capacitatea lui Mihai de a consolida cele trei principate româneşti şi a
promova interesele acestora prin acţiuni independente, rapide, ferme şi foarte eficace care la un
moment dat ar fi putut deveni defavorabile casei regale a Austiei. Astfel contextul internaţional a
devenit net nefavorabil lui Mihai Viteazul. Puterile vecine vedeau în noul stat o contradicţie cu
interesele proprii. Habsburgii (austriecii) îşi vedeau ameninţate planurile de menţinere a Transilvaniei
în sfera de influenţă, Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu
accepta ideea renunţării la Muntenia. Mai mult chiar, noul stat reprezenta o formulă puternică,
capabilă să schimbe raportul de forţe din regiune. Existau însă şi conflicte interne, cauzate de
insubordonarea nobililor maghiari din Transilvania care nu acceptau măsurile impuse de noul Domn.
Mihai nu reuşeste să înfrîngă revolta nobililor maghiari sprijiniti de generalul Basta (Mirăslău 18/28
septembrie 1600) şi astfel pierde Ardealul. În scurt timp Moldova va reintra în posesia Movileştilor
aserviţi intereselor polone. Mihai încearcă să reziste atacului polon asupra Munteniei, însă şi pe acest
tron se va urca un membru al familiei Movileştilor, Simion Movilă.
 

Asasinarea lui Mihai Viteazul la Turda, gravură Fosta Troiţă de lemn de la


realizată la Leiden, Olanda, 1703 mormîntul lui Mihai
Viteazul (1923-1977)

Moartea lui Mihai Viteazul


Forţat să ia calea pribegiei, Mihai cere sprijinul împăratului Rudolf al II-lea al Austriei, care, în contextul
reînscăunării lui Sigismund Bathory pe tronul Transilvaniei, acceptă să-l susţină pe român. Împreună
cu generalul Basta, Mihai porneşte campania de recucerire a teritoriilor româneşti. Prin victoria de la
Guruslău (3 august 1601), voievodul valah îl îndepărtează pe Bathory din Transilvania. Continuă prin
a recupera Muntenia gonindu-l pe Simion Movilă de pe tron. În aceste condiţii, se întrezăreau
perspectivele unei noi uniri, perspectivă cu care împăratul Rudolf al II-lea nu putea fi de acord. Din
ordinul său, în 9/10 august 1601, la 3 km sud de Turda, Mihai Viteazul este ucis din ordinul generalului
Gheorghe Basta. Capul său este furat de unul dintre căpitanii domnitorului, adus în Muntenia şi
înmormîntat de Radu Buzescu la Mănăstirea Dealu, lîngă Tîrgovişte. Pe lespedea sa de piatră de la
Mănăstirea Dealu stă scris: "Aici zace cinstitul şi răposatul capul creştinului Mihail, Marele Voievod, ce
au fost domn al Munteniei, Ardealului şi Moldovei."

Mormîntul capului lui Mihai Obeliscul actual de la mormîntul lui Mihai


Viteazul, la mănăstirea Dealu, Viteazul (după 1977)
România

Portrete
Au rămas mai multe portrete înfăţişîndu-l pe Mihai Viteazul, unele contemporane, altele postume. Într-
o ipostază mai tînără este prezentat la mănăstirea Căluiul, apoi şi la Biserica Domnească din
Tîrgovişte. Ambele prezintă costumul domnesc în întregime. În 1598 Ioan Orlandi a executat o gravură
a lui Mihai Viteazul aflat la Nicopole. El este pleşuv, slab şi ferm, îmbrăcat într-o platoşă şi acoperit de
o blană miţoasă. În mîna dreapţă ţine un baston de comandant, iar mîna stîngă şi-o ţine sprijinită pe
sabia terminată cu un cap de lup. În fundalul gravurii se vede bătălia şi stema cetăţii Nicopole, iar
dedesubt apare inscripţia „Michel Vaivoda della Vallachia, il qvale prese la cità di Nicopoli nella
Bvlgaria l'anno 1598”.

Mihai Franz Franken, Mihai


Viteazul, domn al Viteazul şi domniţa
Munteniei, Florica, detaliu din
Ardealului şi a tabloul Croesus
toată Ţara
Moldovei, portretul
de la Praga, 1601
 
În ziua de 23 februarie 1601 Mihai Viteazul ajunge în Praga, la curtea împăratului Rudolf al II-lea.
Primit cu entuziasm - după cum relatează H. Ortelius - i se realizează un portret în aramă de către
gravorul curţii, Egidius Sadeler. Acesta este cel mai cunoscut portret al domnitorului român, fiind
răspîndit în numeroase copii. Inscripţia circulară spune „Michael Waivoda Walachiae Transalpinae,
utraque fortuna insignis et in utraque eadem virtute, aet. XLIII”, iar versurile-dedicaţie: „Tanti facit
nomen Christi, Maiestatem Caesaris, / Rempublicam christianam et Ecclesiae sub Pontifice Maximo
concordiam sue”, adică „Atît de mult iubeşte pe Cristos şi Împărăţia creştină şi unirea Bisericii sub
Papă”.  Aproape două secole şi jumătate mai tîrziu, în 1847, Nicolae Bălcescu şi A. G. Golescu
redescoperă acest portret, împreună cu alte cinci ale aceluiaşi, la cabinetul de stampe al bibliotecii
regale din Paris. „Cîndu vezurămu pe cellu de allu siésselé strigarămu de o dată: Acesta
este [...] Fizionomia principelui respunde întocmai închipuirii celloru ce au studiatu caracterulu acestui
bărbatu extraordinariu. [...] Otărîrămu în dată a ne desierta uşiórele nóstre pungi...” pentru a comanda
o copie după acest portret, spre a da „în admirare românilor” adevărata înfăţişare a voievodului.

După moartea lui Mihai Viteazul au fost executate mai multe portrete ale acestuia, printre care unul în
1601 ce îl prezintă cu o căciulă şi o mantie de blană, sub care scrie „Michael Weyvodt aus der
Walachey, occubuit XVIII Aug. a. MDCI”, precum şi altele inspirate după cel al lui Sadeler. O dată,
Mihai Viteazul este prezentat ca fiind Gheorghe Ştefan, domnul Moldovei.

De la Mihai Viteazul au rămas şi două criptoportrete, ambele realizate de către Franz Francken II. Într-
unul dintre ele, aflat la muzeul Prado din Madrid, apare ca Irod, avînd căciula transformată în turban şi
lanţul şi medalia dăruite de împăratul german. În celălalt, mai cunoscut, aflat la Kunsthistorisches
Museum din Viena, apare alături de fiica sa Florica într-o reprezentare a alaiului lui Cresus (împăratul
Rudolf al II-lea). Aici pot fi văzute întregile costume ale lui Mihai şi ale fiicei sale la curtea pragheză.

Mihai Viteazul mai apare şi în gravuri din secolele XVI-XVII ce prezintă momentul uciderii sale, însă de
cele mai multe ori are o înfăţişare închipuită.

O serie de tablouri cu Mihai Viteazul au fost pictate în secolele XIX-XX de artişti precum Gheorghe
Tattarescu, Theodor Aman, Mişu Popp sau Constantin Lecca.
 
 
 
Vezi şi ...   

          - Lista domnitorilor Moldovei

        

Bibliografie (surse)

1. http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Viteazul
2. http://antiqbooks2000.blogspot.com/2009/05/mihai-viteazu-weywodt-aus-der-walachey.html

Download
          ............

64

  Scrie-ne acum noi detalii pentru a îmbunătăţi acest articol !


Istoricul zilelor Basarabia țaristă Pactul Hitler-Stalin Declaraţia suveranitate Declararea
(Aniversări) 1812-1917 1939 RSSM 1990 Independenței
R.Moldova

Comentarii:
GlennBruro brand cialis best price
cialis medicine price
19.10.2018 onhoxte@mail.ru
viagra and cialis combo dosages

GlennBruro viagra stendra cialis levitra side effects


equivalent dose viagra vs. cialis
19.10.2018 onhoxte@mail.ru
generic cialis in usa

otaletzvgg [url=http://usedrestaurantequipmentaz.com]how to order cialis online


safely[/url] cialis dose http://usedrestaurantequipmentaz.com
15.10.2018

otaletnxcr [url=http://viciolatino.com]natural viagra pills[/url] order viagra


http://viciolatino.com
15.10.2018

btaletkksm [url=http://rabbitinahat.com]can i buy real cialis online[/url] long term side


effects of cialis http://rabbitinahat.com
21.08.2018

xtalethnmd [url=http://mphasset.com]watermelon rind viagra[/url] is it legal to buy viagra


online in usa http://mphasset.com
21.08.2018

ttaletuomj [url=http://istanbulexpressonline.com]viagra questions[/url] how to make


natural homemade viagra http://istanbulexpressonline.com
21.08.2018

rtaletycol [url=http://rabbitinahat.com]cialis com free sample[/url] free sample cialis


http://rabbitinahat.com
21.08.2018

wtaletcchp [url=http://rabbitinahat.com]is generic cialis available in canada[/url] viagra


cialis together http://rabbitinahat.com
20.08.2018

htaletjwxi [url=http://istanbulexpressonline.com]cost of viagra at cvs[/url] proper way to


take viagra http://istanbulexpressonline.com
20.08.2018

Thomasjouri cialis generico do viagra


[url=https://allomusor.ru/assets/programma-dlya-androida-na-
03.08.2018 kompe.html]https://allomusor.ru/assets/programma-dlya-androida-na-
kompe.html[/url]
cialis 5 mg daily reviews
https://allomusor.ru/assets/audirovanie-po-angliyskomu-yaziku-5-klass-
afanaseva-skachat.html
uses for cialis 10mg
https://allomusor.ru/assets/stream-audio-from-windows-to-android.html
cialis tablets 20 mg

Lucashet costco price for cialis 5mg


[url=http://1962.earthsea.ru/cleogiue/spetsialnaya-pedagogika-pod-
02.08.2018 redaktsiey-nazarovoy-skachat.html]http://1962.earthsea.ru/cleogiue/
spetsialnaya-pedagogika-pod-redaktsiey-nazarovoy-skachat.html[/url]
http://1962.earthsea.ru/cleogiue/skachat-polnuyu-versiyu-igri-lego-marvel-
supergeroi-na-russkom.html
http://1962.earthsea.ru/cleogiue/skachat-igri-epsxe-na-android.html
[url=http://1962.earthsea.ru/cleogiue/datchiki-davleniya-v-shinah-dlya-
androida.html]http://1962.earthsea.ru/cleogiue/datchiki-davleniya-v-shinah-
dlya-androida.html[/url]
http://1962.earthsea.ru/cleogiue/skachat-igri-na-android-stikmen-vse.html
http://1962.earthsea.ru/cleogiue/originalnaya-ozvuchka-wot-blitz-android.html

Floydchumn cialis super active plus erfahrungen


[url=http://perspektiva-klab.ru/assets/oboi-na-telefon-android-
02.08.2018 slavyanskie.html]обои на телефон андроид
славянские[/url]
cialis side effects long term
next launcher theme cosmix 3d скачать андроид
price of cialis at walmart pharmacy
http://perspektiva-klab.ru/assets/switch-from-windows-phone-android.html
cialis coupon 2016

Lucashet side effects of cialis 5mg


[url=http://test2.rbtravel.ru/assets/skachat-arto-paasilinna-les-poveshennih-
02.08.2018 lisits-arto-paasilinna.html]http://test2.rbtravel.ru/assets/skachat-arto-
paasilinna-les-poveshennih-lisits-arto-paasilinna.html[/url]
http://test2.rbtravel.ru/assets/pley-market-skachat-na-android-237.html
http://test2.rbtravel.ru/assets/skachat-beats-audio-drayver-dlya-hp-windows-
10-64-bit.html
[url=http://test2.rbtravel.ru/assets/blade-and-soul-skachat-s-ofitsialnogo-
sayta-na-russkom.html]http://test2.rbtravel.ru/assets/blade-and-soul-skachat-
s-ofitsialnogo-sayta-na-russkom.html[/url]
http://test2.rbtravel.ru/assets/skachat-drayver-dlya-setevogo-kontrollera-dlya-
windows-10.html
http://test2.rbtravel.ru/assets/luchshie-prilozheniya-dlya-izucheniya-
angliyskogo-dlya-android.html

Antonioguivy cialis vs viagra for bph


[url=http://dev.garant-groupe.ru/assets/skachat-instruktsiyu-po-ekspluatatsii-
01.08.2018 duhovogo-shkafa-electrolux.html]http://dev.garant-groupe.ru/assets/skachat-
instruktsiyu-po-ekspluatatsii-duhovogo-shkafa-electrolux.html[/url]
effectiveness of cialis vs viagra vs levitra dosage
http://dev.garant-groupe.ru/assets/bistro-saditsya-batareya-v-planshete-
android.html
cialis 5 mg prices
http://dev.garant-groupe.ru/assets/armin-van-buuren-feat-cindy-alma-
beautiful-life-skachat.html
cialis levitra staxyn and viagra cost comparison
[url=http://dev.garant-groupe.ru/assets/skachat-programmi-dlya-sozdaniya-
kartinok-s-nadpisyami.html]http://dev.garant-groupe.ru/assets/skachat-
programmi-dlya-sozdaniya-kartinok-s-nadpisyami.html[/url]
buy cialis viagra levitra
http://dev.garant-groupe.ru/assets/skachat-golitsinskiy-grammatika-7-izdanie-
klyuchi-k-uprazhneniyam-skachat.html
buy cialis canada paypal
http://dev.garant-groupe.ru/assets/povsednevnaya-zhizn-s-devushkoy-
monstrom-9-seriya-skachat.html
cialis 5mg best price uk

Antonioguivy cialis tabs 20mg


[url=http://bb.denega.ru/assets/informatika-i-ikt-10-klass-semakin-skachat-
01.08.2018 uchebnik-bazoviy-uroven.html]http://bb.denega.ru/assets/informatika-i-ikt-10-
klass-semakin-skachat-uchebnik-bazoviy-uroven.html[/url]
viagra vs cialis vs levitra price comparison table
http://bb.denega.ru/assets/skachat-programmu-dlya-maynkrafta-chtob-igrat-
po-seti.html
mental side effects of cialis
http://bb.denega.ru/assets/skachat-pesnyu-s-dnem-rozhdeniya-dlya-
zhenshini-na-yubiley.html
cialis drug interactions side effects
[url=http://bb.denega.ru/assets/android-onlayn-igri-dlya-dvoih.html]http://
bb.denega.ru/assets/android-onlayn-igri-dlya-dvoih.html[/url]
cialis 20 mg dosage per day
http://bb.denega.ru/assets/skachat-prilozhenie-inter-dlya-android.html
cialis dosage 40 mg dangerous
http://bb.denega.ru/assets/initonceexecuteonce-dll-kernel32dll-skachat-dlya-
windows-xp.html
viagra vs cialis vs levitra cost

LloydMob kamagra shop erfahrungen 2014


kamagra 100mg
30.07.2018 kamagra jelly 100mg
[url=https://www.kamagradax.com/]kamagra 100mg[/url]
kamagra 100 chewable

Jackievog kamagra 100mg oral jelly review


[url=https://www.kamagrapos.com/]kamagra jelly[/url]
30.07.2018 kamagra 100mg oral jelly suppliers
kamagra oral jelly
kamagra oral jelly 100mg pouzitie

Jackievog kamagra kopen


[url=https://www.kamagrapos.com/]kamagra jelly[/url]
29.07.2018 kamagra 100mg tablets uk
kamagra
kamagra jelly usa

JosephLew generic cialis soft tabs online


[url=http://travel-bs.ru/cache/android-51-ustanovka-prilozheniy-na-sd-kartu-
23.07.2018 4pda.html]http://travel-bs.ru/cache/android-51-ustanovka-prilozheniy-na-sd-
kartu-4pda.html[/url]
levitra vs cialis cost
http://travel-bs.ru/cache/programma-dlya-androida-na-ekonomiyu-batarei.html
cost of levitra vs cialis vs viagra
http://travel-bs.ru/cache/skachat-mod-na-maynkraft-1710-na-thaumcraft-
4220-dlya.html
cialis generic name in india

JosephLew cialis prescription price australia


[url=http://travel-bs.ru/cache/stb-onlayn-smotret-dlya-android.html]http://
22.07.2018 travel-bs.ru/cache/stb-onlayn-smotret-dlya-android.html[/url]
cialis 5 mg dosage
http://travel-bs.ru/cache/skachat-mod-russkie-nazvanie-gorodov-dlya-euro-
truck-simulator-2.html
maximum daily dosage of cialis
http://travel-bs.ru/cache/pobeg-iz-osobnyaka-skachat-android-igru.html
cialis extra dosage

KevinjeR buy cialis uk next day delivery


[url=http://mercedes221rent.ru/test/skachat-pravila-ekspluatatsii-
19.07.2018 zheleznodorozhnih-putey-neobshego-polzovaniya.html]http://
mercedes221rent.ru/test/skachat-pravila-ekspluatatsii-zheleznodorozhnih-
putey-neobshego-polzovaniya.html[/url]
cialis dose recommendations vs viagra
http://mercedes221rent.ru/test/5-nochey-s-freddi-3-android.html
buy cheap cialis online uk
http://mercedes221rent.ru/test/skachat-drayvera-dlya-priema-wifi-na-
noutbuke-windows-7.html
cialis tv commercial actors 2015

KevinjeR viagra cialis levitra comparison chart


[url=http://muzmsp.ru/down/kto-tut-lishniy-skachat-na-android.html]http://
18.07.2018 muzmsp.ru/down/kto-tut-lishniy-skachat-na-android.html[/url]
generic cialis availability date
http://muzmsp.ru/down/skachat-fnaf-3-pesnya-na-android.html
cialis 20 mg prices with prescription
http://muzmsp.ru/down/noviy-chelovek-pauk-smotret-onlayn-na-androide.html
generic cialis costco

DavidTus kamagra oral jelly buy online


buy kamagra oral jelly
17.07.2018 kamagra 100mg oral jelly
[url=https://www.kamagrajellyk.com/]kamagra oral jelly[/url]
kamagra bezorgen amsterdam

DavidTus kamagra bezorgen amsterdam


kamagra jelly
16.07.2018 kamagra oral jelly sildenafil citrate
[url=https://www.kamagrajellyk.com/]kamagra 100mg[/url]
kamagra oral jelly amazon

CharlesTalty generic viagra cost walmart


generic viagra
16.07.2018 viagra cialis levitra doses
[url=http://viagrapipls.com/]viagra generic[/url]
viagra generic brands australia
http://viagrapipls.com/
viagra preco rj

Haroldrof kamagra oral jelly 100mg online bestellen


[url=https://www.kamagradax.com/]kamagra 100mg[/url]
16.07.2018 kamagra gel forum hr
kamagra 100mg oral jelly
kamagra 100mg oral jelly wirkung

CharlesTalty generic viagra in canada is it legal


[url=http://viagrapipls.com/]generic viagra[/url]
15.07.2018 what is generic viagra soft
viagra generic
effects of viagra on females
http://viagrapipls.com/
generic viagra goodrx

Haroldrof kamagra store erfahrung


13.07.2018 kamagra
kamagra kopen
[url=https://www.kamagradax.com/]kamagra 100mg[/url]
kamagra kopen afhalen amsterdam

Robertrox kamagra oral jelly customer reviews


[url=https://www.kamagrapos.com/]kamagra oral jelly[/url]
13.07.2018 kamagra dosage
kamagra 100mg
kamagra bestellen

Robertrox kamagra jelly 100mg


buy kamagra
12.07.2018 kamagra oral jelly 100mg suppliers australia
[url=https://www.kamagrapos.com/]kamagra oral jelly[/url]
come si usa il kamagra oral jelly

AntonSeefs precio cialis generico mexico


[url=http://cialisgenericsa.com/]buy generic cialis[/url]
01.07.2018 cialis generico en mexico comprar
cialis generic
cialis 20mg dosage frequency

AllanPhard cialis professional


[url=http://cialispaxl.com/]generic cialis[/url]
01.07.2018 good price pharmacy cialis
cialis generic
cialis 20 mg directions for use

AntonSeefs cialis generic in usa


[url=http://cialisgenericsa.com/]cialis online[/url]
01.07.2018 levitra cialis viagra forum
buy cialis
cialis vs viagra vs levitra review

Floydquota kamagra store filagra


[url=http://kamagradyn.com/]kamagra 100mg[/url]
30.06.2018 kamagra forum hr
kamagra oral jelly
kamagra 100mg tabletta

AllanPhard cialis generico en mexico


buy cialis generic
30.06.2018 cialis soft tabs
[url=http://cialispaxl.com/]buy cialis generic[/url]
cialis coupon card program

Floydquota kamagra oral jelly usa


kamagra 100mg
26.06.2018 kamagra gold
[url=http://kamagraonl.com/]kamagra oral jelly[/url]
kamagra jelly india

Danielper kamagra jelly india


kamagra oral jelly
22.06.2018 kamagra store coupon code
[url=http://kamagraonl.com/]kamagra[/url]
kamagra 100mg amazon

Jaredduh ez online pharmacy buy cialis usa


[url=http://cialisprod.com/]buy generic cialis[/url]
20.06.2018 cialis daily dosage side effects
buy generic cialis online
generic cialis available in us

Jaredduh cialis side effects vs viagra


[url=http://cialisprod.com/]buy cialis[/url]
19.06.2018 cialis 5 mg tablets cvs
buy cialis
buy viagra cialis canada

JuniorFes cost of generic viagra by teva pharmaceuticals


buy viagra
18.06.2018 price comparison viagra and cialis
[url=http://viagrapipls.com/]buy viagra online[/url]
generic viagra cost walgreens

JuniorFes viagra super active plus review


[url=http://viagrapipls.com/]buy generic viagra[/url]
18.06.2018 youtube viagra commercial 2015 actress blue dress
buy generic viagra
como hacer viagra casero para mujeres

JuniorFes buy cheap generic viagra co uk kamagra oral jelly 100mg


[url=http://viagrapipls.com/]buy generic viagra[/url]
17.06.2018 viagra commercial black actress 2015
buy generic viagra online
levitra or cialis or viagra

JuniorFes viagra professional 100mg ebay


[url=http://viagrapipls.com/]buy generic viagra[/url]
13.06.2018 female viagra commercial ben stiller
buy viagra
viagra commercial model names

Derrickabunk 100 mg viagra dosage recommended


[url=http://viagrapipls.com/]buy generic viagra[/url]
08.06.2018 viagra feminino gold max onde comprar
buy viagra
quando o viagra feminino chega ao brasil

Richardtaw can split viagra soft 100mg pill


buy generic viagra online
07.06.2018 what is the generic drug for viagra
[url=http://viagrapipls.com/]buy generic viagra[/url]
viagra without a doctor prescription usa

Jefferywed the kamagra store reviews


kamagra rendeles
11.05.2018 kamagra 100mg tablets for sale uk
kamagra online

KennethVal kamagra direct


kamagra 100mg tablets for sale usa
10.05.2018 kamagra oral jelly for sale in usa illegal
kamagra kopen belgie

BobbyVak kamagra oral jelly 100mg pouzitie


[url=http://kamagradyn.com/]buy kamagra 100 mg oral jelly[/url]
10.05.2018 kamagra oral jelly wirkung
buy kamagra online
kamagra jelly
http://kamagradyn.com/
kamagra 100mg side effects
Domtrutty Kamagra Super Review Rx Purple Pharmacy Mexico Price List Buy Cialus
Cheap [url=http://ciali5mg.com]cialis without prescription[/url] Baclofene Ne
20.04.2018 Marche Pas Cialis Levitra Effets

ktaletmjrc ihlwacti http://motechautomotive.com buy cialis from india buy cialis paypal
ndtv [url=http://rabbitinahat.com]buy cialis in canada[/url]
07.01.2018

rtaletcmil llxdpwdk http://skyrank.com cialis uk buy generic cialis buy online bcpd
[url=http://protocog.com]buy real viagra cheap[/url]
06.01.2018

JustPropsy Acheter Kamagra Pas Cher Tretinoin Cream 005 No Script Precio Viagra 50
Mg Pfizer [url=http://costofcial.com]cialis[/url] Donde Comprar Cialis
06.01.2018 Barcelona Ou Acheter Cialis En Confiance What Is Best Ed Pill Amoxicillin
Caldeate Potassium Buy Ciprofloxacin Hydrochloride Ophthalmic Solution
cialis buy online Cialis 5 Mg Forum Generic Cialis Review Online Cephalexin
Can Cause Skin Rash http://costofcial.com - cialis price Commande Cialis
Generique

ztaletsuwn ohtwzcwt http://motechautomotive.com buy generic cialis buy viagra sample


qqud [url=http://skyrank.com]buy cialis online pharmacy[/url]
05.01.2018

ztaletdxhr mhqwuhzp http://mphasset.com buy viagra fedex buy cialis black umml
[url=http://rabbitinahat.com]buy cialis online usa[/url]
05.01.2018

wtaletmuei ugdkcwqg http://mphasset.com buy viagra cialis buy online canada amhn
[url=http://rabbitinahat.com]cheap cialis[/url]
04.01.2018

etaletbqpy dnjrduig http://tuxrentalonline.com buy viagra online generic viagra online


yncy [url=http://valleyofshadowsanddreams.com/]order viagra[/url]
25.12.2017

dtaletzrkd uvfqkfwi http://valleyofshadowsanddreams.com buy viagra buy viagra adpr


[url=http://viagrainimper.info/]viagra coupon[/url]
24.12.2017

gtaletogfm vzdfizhp http://yogaheaters.com viagra coupon buy generic viagra bdlx


[url=http://tuxrentalonline.com/]buy viagra usa[/url]
04.12.2017

JameHibe Farmacie On Line Italia Generic Viagra Fast Shipping


[url=http://costofcial.com]cialis[/url] Buy Cheap Kamagra Uk Blading Propecia
05.10.2017 Find Finasteride Best Website

12345 Bun siteul

05.05.2014 Dar nu inteleg aia Cu Orasul dela Floci :))si Targul de floci

petriciuc gfjy

24.02.2014 fgmkuylf

dacherramona este o lucrare frumoasa


01.05.2013

mihai vite va ofer sa nu fa plictisiti a fost cum vreti voi

14.04.2013

mihai vite uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaauuuuuuu frumos

14.04.2013

fcfcfcfcfcfc t

13.03.2013 p ff e sytu\' @st@ $$$$$$$$$$$$$%%%%%%%%%%0

ADMINISTRATOR Administrator

05.07.2010 Stimate Constantin, am apelat la sugestia dvs şi am încărcat pe site poza


indicată de dvs. Nu ezitaţi să ne ajutaţi în continuare.

Nemes_Constanti Va ofer posibilitatea de a vedea si alta gravura a lui Mihai viteazul.Gravura a


n fost realizata de Johann Siebmacher in anul 1601.De asemenea, veti avea
posibilitatea sa vedeti si cateva harti din acea epoca.Pentru ca sunt greu de
adus aici, va ofer un link pentru a le vedea.
19.06.2010 http://antiqbooks2000.blogspot.com/2009/05/mihai-viteazu-weywodt-aus-der-
walachey.html
Vizionare placuta!

S-ar putea să vă placă și