Sunteți pe pagina 1din 3

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIŢIA
nr. 11 din 17 martie 2022

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și
de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 132-137, art. 696), art. 2 din Hotărârea
Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2022, nr. 52-2, art. 63-1), pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații
Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), Comisia pentru Situații Excepționale a
Republicii Moldova
DISPUNE:
1. Pentru consumatorii non-casnici de gaze naturale, definiți ca persoane fizice sau persoane juridice,
care procură de la furnizorii de gaze naturale și au activități de bază în domeniile specificate în pct.
1.11. a prezentei Dispoziții și a căror plăți pentru gazele naturale (fără TVA) consumate lunar
reprezintă cel puțin 5% din volumul de vânzări din luna respectivă:
1.1. Se compensează diferența de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea
gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public către furnizorii de gaze naturale de
către Ministerul Economiei, pentru perioada ianuarie-martie 2022;
1.2. Diferența de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale
în contextul obligației de serviciu public compensată pentru consumatorii non-casnici
reprezintă diferența dintre prețul reglementat pentru furnizarea gazelor naturale în contextul
obligației de serviciu public din luna de facturare și prețul respectiv din luna decembrie 2021.
1.3. Compensarea diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea
gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public pentru fiecare consumator non-
casnic de gaze naturale constituie 100% din diferența în urma majorării prețurilor
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public, dar
nu mai mult de 1,5 milioane lei per consumator pe lună;
1.4. Din suma compensată se va exclude compensarea pentru primii 500 m3 consumați lunar
pentru care a fost efectuată compensarea conform Dispoziției nr.3 din 01 februarie 2022 a
Comisiei Situații Excepționale a Republicii Moldova;
1.5. Evidența compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru
furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public se efectuează de către
furnizorii de gaze naturale;
1.6. În facturile eliberate consumatorilor se indică separat suma totală pentru serviciile prestate,
mărimea compensației și suma care urmează să fie achitată de către fiecare consumator după
recalculare;
1.7. Finanțarea cheltuielilor pentru compensarea diferenței de preț în urma majorării prețurilor
reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public
pentru consumatorii non-casnici, stabilită conform prezentei Dispoziții, se efectuează de către
Ministerul Economiei;
1.8. Pentru a beneficia de compensare, consumatorii non-casnici de gaze naturale vor depune
cerere pe proprie răspundere conform prevederilor prezentei Dispoziții, prin intermediul
Ghișeului unic de raportare electronică (raportare.gov.md). Portalul va conține o secțiune
dedicată pentru completarea solicitării, care va fi dezvoltată de către I.P. CTIF.
1.9. Termenul limită de depunere a cererilor cu privire la solicitarea compensațiilor este 24 aprilie
2022;
1.10. Activitățile de bază ale consumatorilor non-casnici care solicită compensare se desfășoară
conform următoarelor coduri CAEM:
Pagină 1 din 3


a) A0113: Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor;
b) A0146: Creșterea porcinelor (adăugat în urma discuțiilor suplimentare);
c) A0147: Creșterea păsărilor;
d) C103: Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor;
e) C1051: Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;
f) C106: Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon;
g) C1071: Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie;
h) C1073: Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase
similare;
i) C109: Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor;
j) C1393: Fabricarea de covoare şi mochete;
k) C141: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană;
l) C143: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare;
m) C151: Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a
articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor;
n) C152: Fabricarea încălţămintei;
o) C231: Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă;
p) C233: Fabricarea materialelor de construcţii din argilă.
1.11. I.P. CTIF va transmite informația colectată până la data de 25 aprilie 2022 către Ministerul
Economiei pentru verificarea eligibilității în baza criteriilor specificate în prezenta
Dispoziție;
1.12. Lista agenților economici beneficiari de compensații, precum și informația referitor la
volumul de gaze ce urmează a fi compensat pentru fiecare agent economic, însoțită de
calculele sumei compensației vor fi transmise până la data de 30 aprilie de către Ministerul
Economiei către furnizorii de gaze naturale pentru includere în factură;
1.13. Ministerul Economiei întocmește documentele de plată pentru transferul mijloacelor
financiare respective la conturile furnizorilor de gaze naturale destinate compensării
diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale
în contextul obligației de serviciu public pentru consumatorii non-casnici;
1.14. Ministerul Finanțelor efectuează finanțarea conform documentelor de plată pe măsura
prezentării acestora de către Ministerul Economiei, conform priorităților stabilite la articolul
67 alineatul (2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014;
1.15. Ministerul Finanțelor va asigura alocarea Ministerului Economiei, din fondul de intervenție
al Guvernului a resurselor financiare în volum de 60 milioane lei în scopul compensării
diferenței de preț pentru furnizarea de gaze naturale pentru consumatorii non-casnici;
1.16. Sumele compensării diferenței de preț care n-au fost solicitate sau au fost solicitate în mod
eronat de către furnizorii de gaze naturale pe perioada de gestiune se restituie, în baza
raportului pentru perioada respectivă, pe parcursul anului bugetar;
1.17. Răspunderea pentru informațiile incluse în cerere o poartă solicitanții – consumatorii non-
casnici de gaze naturale;
1.18. Controlul asupra corectitudinii de stabilire a compensării diferenței de preț în urma majorării
prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu
public și utilizării conform destinației a mijloacelor financiare alocate pentru achitarea
acesteia îl exercită Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor și alte organe de control
abilitate.
2. Prin derogare de la Articolul 211 din Legea 231/2010 cu privire la comerțul interior, pe perioada
stării de urgență, se instituie următoarele termene de plată:
2.1. Termenul de plată pentru produsele alimentare contractate şi livrate se stabileşte în contract
prin negocieri şi nu poate fi mai mare de 30 de zile calendaristice de la data livrării produselor
de către furnizor, cu excepţiile prevăzute la punctul 2.2.

Pagină 2 din 3


2.2. Termenul de plată pentru produsele alimentare contractate şi livrate a căror dată-limită de
consum/dată a durabilităţii minimale este între 7 şi 30 de zile inclusiv, constituie 20 de zile
calendaristice din momentul recepţionării produselor de către comerciant.
3. Prevederile punctelor 2.1 și 2.2 se aplică inclusiv față de obligațiile de plată care nu sunt scadente
la data emiterii prezentei Dispoziții.
4. Prin derogare de la prevederile contractelor încheiat între furnizorul central de energie electrică și
furnizorul serviciului universal sau de ultimă opțiune, în cazul neachitării consumului de energie
electrică în termenele indicate în contract și/sau în factura de plată, furnizorul central nu va calcula
penalități, dobânzi de întârziere sau alte sancțiuni pecuniare pentru energia electrică livrată și/sau
facturată în perioada stării de urgenţă.
5. Pct. 8 din Dispoziția nr.9 din 10 martie 2022, la final se completează cu textul ", cu excepția
cazurilor când declarațiile vamale pentru regimul vamal de export (EX1) a mărfii menționate au
fost înregistrate în SIIV”ASYCUDA World” pînă la data limită de instituire a interdicției";
6. Serviciul Vamal va desfășura o anchetă pentru a verifica corectitudinea datelor și a procedurilor
vamale realizate de către agenții economici care au inițiat procesul de export în perioada 10-12
martie 2022.
7. Prin derogare de la prevederile Codului vamal al Republicii Moldova nr.1149/2000, Codului fiscal
nr.1163/1997, Legii nr.1380/1997 cu privire la tariful vamal şi Legii nr.172/2014 privind aprobarea
Nomenclaturii combinate a mărfurilor, se permite, cu titlu de excepţie, Serviciului Vamal,
introducerea în ţară şi plasarea sub regim vamal de import a 4 (patru) echipamente portabile de
detectare cu raze X, cu costul per unitate de 24,309£ (GBP) donate de către Departamentul
„International Operations” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Regatului Unit și Irlandei
de Nord, în adresa Serviciului Vamal, cu scutirea de la plata drepturilor de import.
8. În scopul gestionării afluxului de străini pe teritoriul Republicii Moldova, se instituie:
8.1. Centrul provizoriu de gestionare a unor afluxuri de străini pe teritoriul Republicii Moldova, în
localitatea Giurgiulești, raionul Cahul, gestionat de către Ministerul Afacerilor Interne.
8.2. Centrul provizoriu de gestionare a unor afluxuri de străini pe teritoriul Republicii Moldova,
localitatea Pârlița, raionul Fălești, gestionat de către Ministerul Afacerilor Interne.
8.3. Pct.8.1 al Dispoziției se aplică din data de 06 martie 2022, iar pct.8.2 se aplică din data de 12
martie 2022.
9. În scopul fluidizării traficului în punctele de trecere a frontierei de stat, în cazul unui aflux masiv
de străini care vin direct din Ucraina, în circumstanțele în care se depășește capacitatea de procesare
a punctului de trecere a frontierei de stat, prin derogare de la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 215 din
4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, prin ordin comun al
conducătorilor Poliției de Frontieră și Serviciul Vamal și în condițiile procedurilor interne, se pot
stabili alte locuri pe teritoriul Republicii Moldova unde vor efectua controlul la trecerea frontierei
de stat.
10. La punctele 3.1 și 3.2 din Dispoziția nr. 7 din 04 martie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale
a Republicii Moldova, cuvintele „avocați și avocații stagiari” se substituie cu cuvintele „avocați,
avocați stagiari și executori judecătorești”.
11. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sunt obligatorii și
executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților
economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul
Republicii Moldova.
12. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina web oficială a
Guvernului.

Prim-ministru,
Preşedinte al Comisiei Natalia GAVRILIŢA

Pagină 3 din 3

S-ar putea să vă placă și