Sunteți pe pagina 1din 34

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,RAISA PACALO”

CATEDRA DISCIPLINE TERAPEUTICE

GHIDUL
lecţiilor practice
la unitatea de curs
ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ CU NURSING

COMUNITAR ŞI ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

Specialitatea: Îngrijirea bolnavilor


Calificarea: Asistent medical cu durata studiilor 5 ani

N. P. elevului(ei), grupa ______________________

Chișinău 2021

1
Ghid Asistenţa medicală primară cu nursing comunitar şi îngrijiri la domiciliu

Autori:

Liliana Rusica - profesoară la unitatea de curs Asistenţa medicală primară


cu nursing comunitar şi îngrijiri la domiciliu

Liuba Tomulescu - profesoară la disciplina Medicina internă cu nursing


specific, grad didactic superior, şef catedră Discipline
terapeutice, Formator Naţional în Medicina de familie,
Îngrijiri geriatrice, Serviciile de sănătate în şcoli.

Recenzent:

1. Mariana NEGREAN – director adjunct pentru instruirea practică, CEMF „Raisa


Pacalo”, profesor la disciplina Medicină internă cu nursing specific, grad didactic
superior, grad managerial unu, medic - internist, categoria superioară în specialitate,
IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii, Muncii, Protecției Sociale al RM,
Formator Naţional în Reducerea stigmei şi discriminării în infecţia HIV, Îngrijiri
paliative, Planificarea familiei şi sănătatea reproducerii, Îngrijiri geria-trice, Serviciile
de sănătate în şcoli, Diabetul zaharat, Standardul național privind procedurile
operaționale în screening-ul cervical.

DISCUTAT

La şedinţa catedrei Discipline terapeutice

din 13, ianuarie 2020

Şef catedră ________ Liuba TOMULESCU, grad didactic superior.

APROBAT

La şedinţa CMȘ din __________, 2020

2
CUPRINS
I. Argument……………………………………………………………………………...4

II. Programe, politici naţionale din domeniul sănătăţii…………………………………..5

III. Regulile cu privire la securitatea muncii……………………………………………...6

IV. Competenţele şi abilităţile specifice la disciplină……………………………………..7

V. Planul tematic…………………………………………………………………………7

VI. Conţinuturile ghidului………………………………………………………………..10

VII. Glosarul de termeni…………………………………………………………………..32

VIII. Lista bibliografică la disciplină………………………………………………………34

3
ARGUMENT

Implementarea medicinei de familie este considerată în Republica Moldova,


ca şi în alte state, fiind singura oportunitate de acoperire cu îngrijiri medicale
eficiente şi de calitate a tuturor păturilor sociale ale populaţiei, conturizîndu-se ca o
rigoare de esenţă a funcţionalităţii sistemului de sănătate.
Toate aceste premise au impus necesitatea formării specialiştilor medicali cu
studii postsecundare nonterţiare, capabili prin acţiunile sale specifice educaţionale,
preventive, terapeutice şi de recuperare să contribuie la promovarea şi menţinerea
sănătăţii individului, familiei şi colectivităţilor.
Ghidul practic este constituit pe principii ce fundamentează proiectarea,
organizarea şi desfăşurarea eficientă a lucrărilor practice la Asistenţa medicală
primară cu nursing comunitar şi îngrijiri la domiciliu, în contextul unei pedagogii
axate pe competenţe, care are menirea de a asigura formarea la elevi a unui sistem
de competenţe funcţionale, necesare pentru adaptarea la condiţiile mereu în
schimbare ale vieţii.
La lecţiile practice o deosebită atenţie se acordă însuşirii, exersării de către
elevi a manoperelor practice descrise în standardele/ protocoalele ale deprinderelor
practice. Elevii dezvoltă abilităţi de comunicare cu gravidele, lăuzele, mamele cu
copii, adolescenţi, pacienţiiadulţi şi vîrstnici prin culegerea datelor anamnestice şi
posibilitatea stabilirii diagnosticului de nursing; participă la şcolarizarea pacienţilor
tematici şi cu risc înalt de afecţiuni cronice, promovează modul sănătos de viaţă,
însuşesc lucrul în sălile de examinare şi tratament, consiliează pancienţii pentru
investigaţiile paraclinice etc.
Ghidul lecţiilor practicela disciplina Asistenţa medicală primară cu nursing
comunitar şi îngrijiri la domiciliu ,este redat sub o formă clară, aspectele practice
esenţiale ale disciplinei pentru a facilita conexiunea între pregătirea preclinică şi
activitatea ulterioară din Instituţiile Medicale Sanitare Publice (Centrul Medicilor
de Familie, Centrul de Sănătate, Oficiul Medicilor de Familie, Oficiulde
Sănătate).

4
PROGRAME, POLITICI NAŢIONALE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

A. Documentele principale ale politicii Statului Republica Moldova în domeniul


educaţiei şi ocupării forţei de muncă
1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova, (promulgat prin Decretul Nr. 633, Monitorul
Oficial nr.319-324, din 24.10.2014).
2. Programul de dezvoltare al învăţămîntului medical şi farmaceutic în Republica
Moldova pe anii 2011-2020 (Hotărîrea Guvernului nr.1006 din 27 octombrie 2010);
3. Strategia de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 şi Planul
de acţiuni pentru implementarea Strategiei (Hotărîrea Guvernului nr. 97 din 01.02.2013)
4. Noua Politică de Sănătate a Republicii Moldova pentru anii 2007-2021;
5. Protocoalele Clinice Naţionale;
6. Strategia Sănătatea 2020.
7. Profilul ocupațional Asistent medical nivel 4 CNCRM, Domeniul de formare
profesională Îngrijirea bolnavilor
8. Standard de calificare Asistent medical nivel 4 CNCRM, Domeniul de formare
profesională Îngrijirea bolnavilor
9. Regulamentul de funcționare a Centrului de simulare în instruirea medicală( CESIM)
în CEMF ,,Raisa Pacalo”.
10. Protocolul clinic standardizat al medicilor de familie PEN Nr.1 și PEN Nr.2.
11. Standardul Național al procedurilor operaționale privind screeningul cervical.

B. Documente europene
1. Cadru de calificare european – o coordonare a proceselor de la Bolognia, Kopenhaga
şi Lisabona: Studiu de lungă durată. Sursa: KOH (2001) 678 endg. din 21.11.2001;
2. Comisia Europeană (2001): Noile pieţe europene de forţă de muncă deschise şi
accesibile pentru toţi, KOM (221) 116 endg., Brüssel Comisia Europeană (2002): Instruire
generală şi profesională în Europa;
3. Consiliul Europei, Comisia Europeană (2006): Modernizarea instruirii generale şi
profesionale: aportul elementar asupra bunăstării şi unificării sociale în Europa, raportul
comun referitor la progrese în cadrul programului de lucru "Instruire generală şi profesională
2010", din Instrucţiuni Europene (EU ABl.) C 79/1 din 01.04.2006, Brüssel;
4. Directiva UE2013/55/EG a Parlamentului European şi a Consiliului de recunoaştere
a calificărilor profesionale;
C. Documentele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în domeniul pregătirii cadrelor
medicale vocaţionale
1. Framework for Action on Interprofesional Education and Collaborative Practice.
Geneva, WHO, 2010;
2. Health 2020 policy framework and strategy. EUR/RC62/8. Copenhagen, WHO
Regional Office for Europe. Regional Commitete for Europe. Sixty-secong session. Malta, 10-13
september, 2012;
3. Nursing and Midwifery Services. Strategic Directions 211-2015.
WHO/HRH/HPN/10.1. Geneva, WHO;

5
În conformitate cu recomandările Clarification of competency and capability
requirements for family health nurses working în communities (EACEA, Final Report,
10.10.2012) sunt deosebite 4 ramuri de abilităţi specifice asistentului medical de familie:
1. Practicarea profesiei în conformitate cu principiile etice, culturale, legislative, eticii
profesionale, insclusiv promovarea îngrijirilor non-discriminatorii.
2. Extinderea şi aplicarea cunoştinţelor, politicilor actuale ce ţin de ingrijiri medicale şi
promovarea sănătăţii.
3. Implementarea leadership-ului practic: implicarea persoanelor cheie în dezvoltarea
serviciilor de sănătate: în îngrijiri medicale, educaţie, promovarea sănătăţii.
4. Coordonarea şi furnizarea de îngrijire şi intervenţie: aplicarea cunoştinţelor în
evaluarea medicală, activitatea în echipa multidisciplinară cu populaţia care prezintă necesităţi de
îngrijiri medicale şi supraveghere.

REGULILE CU PRIVIRE LA SECURITATEA MUNCII

La inceput de semestru de studii elevii sunt instructați cu privire la Ordinul Nr. 200 AC
din 16.12.2019 cu privire la aprobarea instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă -
Instrucțiunea Nr. 23 Ordinul Nr. 200 AC din 16.12.2019 de securitate și sănătate in muncă vizind
activitatea educațională în sala de triaj, AMP

Sala de triaj AMP:


 studenţii se ocupă în cabinet în forma profesională (halat, bonetă, încălţăminte de schimb);
 înainte de începerea lecţiei şi în timpul repausului cabinetul se aeriseşte;
 studenţii se prezintă la lecţii după instructajul tehnicii securităţii;
 cabinetul este amenajat în aşa fel, ca în caz de incendiu sau altă calamitate, să se poată evacua
uşor;

Se interzice:
 intrarea în cabinet în paltoane, scurte, trenciuri ş.a;
 folosirea produselor alimentare;
 de a include în reţeaua electrică aparatajul fără învoirea profesorului;
 de a demonta, repara şi instala prize electrice;
 de a fixa firul electric în cuie, obiecte din lemn şi metal;
 efectuarea manoperelor practice invazive student –student;
 aparatele electrice se şterg de praf numai când sunt deconectate de la reţeua electrică;
 studentul respectă strict igiena personală şi metodica dezinfecţiei mâinilor.

ETENŢELE PROFESIONALE SPECIFICE UNITĂŢII DE CURS


CS1. Aplicarea actelor normative în vigoare referitor la acordarea serviciilor medicale în
cadrul asistenţei medicale primare, asigurarea confidenţialităţii şi intimităţii pacientului.
CS2. Examinarea primară antenatală/postnatală a gravidei/lăuzei cu supravegherea în condiţii
de Asistenţa medicală primară.
CS3. Examinarea complexă şi îngrijirea nou-născutului/copilului bolnav cu identificarea
semnelor de pericol pentru viaţă şi sănătate.

CS4. Algoritmizarea etapelor asistenţei medicale de urgenţă conform Protocoalelor Clinice


Naţionale.
6
CS5. Comunicarea eficientă în diverse situaţii socio-profesionale şi şcolarizarea pacientului
terapeutic/membrilor familiei în acordarea îngrijirilor specifice.

PLAN TEMATIC LECŢII PRACTICE RECOMANDATE


Unității de curs Asistenţa medicală primară cu nursing comunitar şi îngrijiri la
domiciliu.
Specialitatea: Îngrijirea bolnavilor
Calificarea: Asistent medical
Nr. d/o Subiectele de studiu Practică
Ore
1. Managementul în asistenţa medicală primară (AMP). 4
Micromanagementul în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice
primare (CMF, CS, OMF, OS). Particularităţile psihologice, etice şi
deontologice în asistenţa medicală primară (AMP).
2. Documentaţia specifică în AMP. Comunicarea în practicaasistentului 4
medical în condiții de AMP.Triajul pacienţilor și a gravidelor în condiții
de AMP. Determinarea indicilor vitali.
3. Îngrijiri antenatale și postnatale. Supravegherea gravidei în condiții de 4
AMP. Supravegherea lăuzei în condiţii de AMP. Pregătirea
psihoemoţională a gravidei şi membrilor familiei.
4. Diagnosticul precoce al cancerului de col uterin şi al cancerului mamar. 4
Screening-ul cervical – procedurile operaţionale la nivel de AMP.
5. Îngrijirea nou-născutului la domiciliu. Patronajele la domiciliu. 4
Alimentaţia nou-născutului şi a sugarului. Conduita nou-născutului şi
sugarului la domiciliu.
6. Problemele acute şi urgenţele pediatrice. Asistenţa medicală de urgenţă 4
în condiţii de AMP. Conduita copilului bolnav cu infecţii respiratorii și
infecții intestinale conform PCN. Imunoprofilaxia.
7. Managementul integrat al pacienţilor și gravidelor cu urgenţe cardio- 4
respiratorii, celebro-vasculare, abdominale, hemoragii, şoc şi come.
8. Managementul integrat al pacienţilor cu tuse cronică, dispnee, febră, 2
edeme şi ascită. Managementul integrat al pacienţilor cu diaree
/constipaţii, işurie/anurie.

Subiecte pentru studiu individual


1. Politici europene şi naţionale în domeniul asistenţei medicale primare.
2. Ghidul EFN pentru implimentarea Articolului 3 al Directivei 2013/55/UE privind
recunoașterea calificărilor profesionale.
3. Particularităţile psihologice, etice şi deontologice în asistenţa medicală primară (AMP).
4. Documentația specifică în AMP.
5. Diagnosticul precoce al cancerului mamar.
6. Pregătirea psiho-emoţională a gravidei şi membrilor familiei.
7. Examinarea copilului conform vîrstei.
8. Factorii de risc familiali ce duc la probleme de sănătate ale copilului şi adolescentului.
9. Conduita copilului bolnav cu infecții respiratorii conform PCN.
10. Conduita copilului bolnav cu infecții intestinale conform PCN.

7
11. Managementul integrat al pacienţilor cu come hepatice și renale.
12. Programul DOTS în tuberculoză.
13. Supravegherea focarului de maladie infecțioasă. (TBC, hepatite, infecția HIV/SIDA).
14. Managementul integrat al pacienţilor cu diaree.
15. Managementul integrat al pacienţilor cu constipație.

LISTA DEPRINDERILOR PRACTICE LA UNITATEA DE CURS AMP


1. Determinarea frecvenței respirației în dependență de vârstă
2. Efectuarea antropometriei pacientului ( adult, copil) în sala de triaj
3. Măsurarea tensiunii arteriale (adult, copil) în sala de triaj
4. Măsurarea pulsului.
5. Măsurarea temperaturii corporale.
6. Măsurarea pulsoximetriei.
7. Măsurarea tensiunii intraoculare.
8. Glucometria.
9. Examenul clinic al glandelor mamare.
10. Aprecirerea acuității vederii și percepției culorilor.
11. Efectuarea electrocardiogramei.
12. Determinarea indecelui de masă corporală ( IMC).
13. Pregătirea și efectuarea prelevării materialului biologic pentru examenul citologic ( testul
Babeș-Papanicolau).
14. Completarea carnetului medical perinatal și gravidogramei.
15. Realizarea pelvimetriei externe.
16. Caracterizarea edemelor la pacientul cardiac.
17. Caracterizarea edemelor la pacientul renal.
18. Realizarea imunizării copilului (conform calendarului de vaccinare obligatorie din
Republica Moldova).
19. Patronajele la domiciliu (realizați băița igienică a copilului).
20. Prepararea soluțiilor SRO.
21. Realizarea tehnicii de aplicare a pampersului.
22. Tehnica efectuării Probei Mantoux .
23. Tehnica de aplicare corectă a sugarului la sânul mamei.
24. Tehnica preparării terciului consistent.
25. Tehnica realizării auscultației bătăilor corsului fetal (BCF)
26. Tehnica măsurării indeciului Soloviev.
27. Tehnica recoltării sângelui venos pentru examenul biochimic al sângelui.
28. Tehnica administrării locale (topic) a unguentelor.
29. Tehnica administrării remediilor medicamentoase sub formă de aerozol (inhalator,
nebulizer).

Subiectul Nr. 1. Managementul în asistenţa medicală primară (AMP).


Micromanagementul în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice primare
(CMF, CS, OMF, OS). Particularităţile psihologice, etice şi deontologice în
asistenţa medicală primară (AMP).
Data ________________________

Competenţe și abilități:

1. AMP - rolul și importanța AMP în domeniul ocrotirii sănătății.


2. Enumerarea reformelor din sistemul de sănătate în asistenţa medicală primară (AMP).
3. Identificarea rolului şi funcţiilor asistentului medical de familie (AMF).
8
4. Caracterizarea principiilor de organizare ale asistenţei medicale primare din mediul
urban/mediul rural.
5. Examinarea bolnavilor conform etapelor procesului de nursing.
6. Identificarea problemelor de sănătate prioritare, planificarea îngrijirilor şi aplicarea
tehnicilor de îngrijiri la domiciliu în dependenţă de problema de sănătate.
7. Educarea îngrijitorilor şi a pacientului în realizarea tehnicilor de îngrijire.
8. Îngrijiri comunitare. Stabilirea aspectelor psihologice şi rolului comunicării în îngrijiri
comunitare.
9. Caracterizarea aspectelor etice şi deontologice în activitatea asistentului medical de familie.
10. Realizarea interviului motivational conform prevederilor Ghidului pentru o comunicare
eficientă cu pacientul privind schimbarea comportamentului, tratarea și managmentul
suferințelor cronice. (Chișinău 2019).
11. Identificarea metodelor de transmitere a mesajelor educaţionale în promovarea sănătăţii.

Desfăşurarea activităţii practice

1. Argumentează importanţa subiectului studiat


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Acordarea serviciilor de îngrijire a bolnavilor în CMF (îngirijiri, consiliere, promovarea


modului sănătos de viaţă)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Studierea bazei clinice şi a componenţei secţiilor AMP.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Descifrează abrevierile:
AMP
IMSP
AMT
CCD
CMF
CS
OMF
OS
9
CSPT
CCSM
CNAM
CNAS
5. AMP include în sine măsuri de:
1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________
4._______________________________
6. IMSP-urile ce fac parte din AMP rurală/urbană sunt (structura):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Completează schema echipei de bază în AMP

8. Cum trebuie să procedeze asistentul medical în caz de:

- când se află lîngă pacientul rănit sau în pericol


_____________________________________________________________
- pericol de moarte a pacientului
_____________________________________________________________
- calamităţi naturale sau accidentări în masă

9. Rregulile de obţinere a acordului informat de la pacient sunt :


__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10.Completează tabelul:

Normele de comportament în activitatea Incompatibilitatea în profesia medicală


medicală

Concluzii_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ___________________________________

Subiectul Nr. 2. Documentaţia specifică în AMP. Comunicarea în


practicaasistentului medical în condiții de AMP.Triajul pacienţilor și a
gravidelor în condiții de AMP. Determinarea indicilor vitali.
Data ________________________
Competenţe și abilități:
1. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru examenul antropometric (înălţimea,
greutatea corporală, perimetrul cranian, toracic, abdominal): necesarul, realizarea, documentarea,
interpretarea rezultatelor obţinute.
2. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru determinarea frecvenţii respiratorii:
necesarul, realizarea, documentarea, interpretarea rezultatelor obţinute.
3. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru termometrie, tensiometrie, pulsoximetrie
şi determinării pulsului: necesarul, realizarea, documentarea, interpretarea rezultatelor obţinute.
Identificarea stărilor de urgenţă, algoritmul intervenţiilor a/m.

11
4. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru glucometrie: necesarul, realizarea,
documentarea, interpretarea rezultatelor obţinute. Identificarea stărilor de urgenţă, algoritmul
intervenţiilor a/m.
5. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru ECG, realizarea examenului ECG-ic,
Identificarea semnelor de cardiopatie ischemică acută, algoritmul intervenţiilor a/m.
6. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru determinarea tensiunei intraoculare:
necesarul, realizarea, documentarea, interpretarea rezultatelor obţinute.
7. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici/investigaţii de laborator:
recoltarea produselor biologice – sputa, sîngele, urina, materii fecale.
8. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici/investigaţii instrumentale:
examenul radiologic, examenul endoscopic, examenul ultrasonor.
9. Efectuarea tehnicilor de administrare a medicamentelor: local (tegumente, mucoase), enteral
(sublingual, peroral, intrarectal, intravaginal), parenteral (injecţiile i/d, s/c, i/m, i/v, perfuziile
i/v).
10. Educarea pacientului în administrarea medicamentelor la domiciliu (local, enteral,
inhalator, injecţiile i/m, s/c).
11. Documentația specifică în AMP.

Desfăşurarea activităţii practice


1. Argumentează importanţa subiectului studiat
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Completează schema parcurgerii mesajului

3. La ce stil de comunicare se atribuie situaţia?

1 “Linişteşte-te Ion! Să vedem dacă putem găsi vreo idee în legătură cu ce ar fi mai bine
să facem.”
2 “Tu sună la pompieri în timp ce eu voi evacua publicul din clădire!”
3 “Nu pierde timpul! Tu sună la pompieri şi eu am să alerg pe scenă ca să spun
publicului să părăsească sala.”
4 “Nu-mi spune mie asta. Ocupă-te tu!”
5 “Regulile pentru cazurile de incendiu sunt afişate pe culoar. Hai să mergem să le citim
şi vom vedea ce trebuie făcut.”
6 “Ştii care e situaţia. Ce ar trebui să facem?”

Structurativ
Egalitarist
12
Directiv

De abandon
Dinamic De evitare

4. Explică principiile de pregătire psihică şi fizică a pacientului pentru determinarea glicemiei

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

5. Interpretează rezultatele glucometriei, identifică stările de urgenţă, descrie algoritmul de


acordare primului ajutor medical
Glicemie Interpretare Algoritmul de acordare primului ajutor
medical
8,9 mmol/l
27,6 mmol/l
4,5 mmol/l
2,2 mmol/l
6 .Explică principiile de pregătire psihică şi fizică a pacientului pentru electrocardiografie
(ECG) şi echocardiografie (EcoCG).

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Descrie locul de plăsare al electrozilor în derivaţiile toracice:

13
V1 __________________________________________

V2___________________________________________

V3___________________________________________

V4___________________________________________

V5___________________________________________

V6_______________________________________________

8. Descrie pregătirea pacinentului pentru determinarea tensiunei intraoculare

Necesarul

Realizarea

Documentarea

Interpretarea rezultatelor obţinute

Concluzii_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului _________________________________

Subiectul Nr. 3. Îngrijiri antenatale și postnatale. Supravegherea gravidei


în condiții de AMP. Supravegherea lăuzei în condiţii de AMP. Pregătirea
psihoemoţională a gravidei şi membrilor familiei.
Data ________________________

Competenţe și abilități:
1. Elaborarea planului individual de supraveghere a gravidei pe parcursul sarcinii.
2. Organizarea şi realizarea îngrijirilor în perioada antepartum – şapte vizite ale gravidei.
3. Recunoaşterea şi soluţionarea problemelor minore de disconfort în sarcină.
4. Pregătirea psihoemoţională a gravidei şi membrilor familiei.
5. Consilierea lauzei în stările psihoemoţionale postpartum (melancolia post-partum, depresia
post-partum).

14
6. Realizarea managementului lăuzei în stările de urgenţă caracteristice perioadei postpartum.
7. Consilierea gravidei/lăuzei şi membrilor de familie în perioada antenatală şi postpartum,
contracepţia postpartum.
8. Consilierea membrilor familiei în planificarea familiei.

Desfăşurarea activităţii practice


1. Argumentează importanţa temei studiate:_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Acordarea serviciilor de îngrijire gravidelor în CMF (îngirijiri, consiliere, promovarea


modului sănătos de viaţă)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Numiți stările de urgență în sarcină (caracterizați):


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Denumeşte trei componente de bază ce includ planul de urgenţă a gravidei

A._______________________ B. ______________________ C. ______________________

5. Situație problematizată cu rezolvarea sarcinilor.


1. Ce maladie suspectați?
2. Enumerați semnele clinice care pledează pentru aciastă complicație .
3. Care factori au influențat la dezvoltarea ei?
4. Tactica de îngrijire a pacientului.
Ce maladie Enumerați semnele clinice Care factori au Tactica de îngrijire a
suspectați? care pledează pentru aciastă influențat la pacientului.
complicație . dezvoltarea ei?

15
6. Denumește stările de discomfort minor în sarcină:
_________________________________________________________________________-
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Elaborează şi proiectează prin cîteva repere o convorbire privind pregătirea
psihoemoţională a gravidei şi membrilor familiei
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Completează tabelul
Vizita Vârsta de Obiective asistentului medical
antenatală gestaţie
I

II

III

IV

VI
VII
Concluzii_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ________________________________

Subiectul Nr. 4. Diagnosticul precoce al cancerului de col uterin şi al


cancerului mamar. Screening-ul cervical – procedurile operaţionale la nivel de
AMP.
Data ________________________

Competenţe și abilități:

1. Identificarea etapelor de bază în screening-ul cancerului mamar și a cancerului de col


cervical pentru AMP.
2. Asigurarea condiţiilor şi echipamentului necesar pentru organizarea procesului de screening.
3. Identificarea şi planificarea populaţiei eligibile pentru screenin-gul cervical: procedura de
chemare-rechemare.
4. Consilierea femeilor şi asigurarea consimţămîntului benevol şi conştientizat de participare la
screening.
16
5. Colectarea probei citologice cu respectarea tehnicii de prelevare a probei citologice.
6. Identificarea semnelor precoce ale cancerului mamar și a cancerului de col uterin.
7. Conştientizarea rolului asistentului medical de familie în diagnosticarea precoce a
cancerului mamar și a cancerului de col uterin.
8. Aplicarea prevederilor Protocolului clinic standardizat pentru medicii de familie – Cancerul
mamar și Cancerul de col uterin şiprocedurile operaţionale a Screening-ului cervical pentru
diagnosticul timpuriu a cancerului de col uterin.

Desfăşurarea activităţii practice


1. Argumentează importanţa temei studiate:_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Protocolul clinic standardizat al medicilor de familie, PCN: Cancerul glandei mamare aprobat de
Consiliul de Experţi al MS, (proces verbal nr.2 din 28.06.2012) Ghidul pacientului. /www.ms.md.

Protocolul clinic standardizat al medicilor de familie, PCN: Cancerul de col uterin aprobat de
Consiliul de Experţi al MS, (proces verbal nr.2 din 28.06.2012) Ghidul pacientului. /www.ms.md.

2. Acordarea serviciilor de îngrijire bolnavilor în CMF (îngirijiri, consiliere, promovarea


modului sănătos de viaţă)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.Enumeră părţile componente ale organelor genitale feminine interne. Adnotează fig.1,
numerotează şi scrie legenda.

1____________________________________________
2____________________________________________
3____________________________________________
4____________________________________________
5____________________________________________
Fig.1

4. Descrie etapele efectuării testului Babeş-Papanicolau.

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_

5. Enumeră etapele de colectare a probei citologice (pretestarea) cu respectarea tehnicii de


prelevare a probei citologice.

17
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6. Identifică şi planifică populaţia eligibilă pentru screening (anul 2019-2020): procedura de


chemare-rechemare.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7. Identifică semnele precoce ale cancerului de col uterin care sunt:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

8. Identifică semnele precoce ale cancerului mamar care sunt:

____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Descrie etapele autoexaminării glandelor mamare

18
Concluzii____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ______________________________

Subiectul Nr.5. Îngrijirea nou-născutului la domiciliu. Patronajele la


domiciliu. Alimentaţia nou-născutului şi a sugarului. Conduita nou-născutului
şi sugarului la domiciliu.
Data ________________________

Competenţe și abilități:

1.Măsurarea dimensiunilor şi aprecierea tonusului fontanelei anterioare.


2. Determinarea parametrilor fiziologici la nou-născut și sugar: frecvenţa şi ritmul respiraţiei,
pulsul periferic, frecvenţa cardiacă, TA, diureza, defecarea, bilanţul hidric, temperatura
corporală.
3. Realizarea controlului scabiei şi pediculozei.
4. Identificarea problemelor de comunicare/ comportament în familie: asigurarea securităţii
copilului: profilaxia abuzurilor, maltratării (violența domestică).
5. Enumerarea mesajelor şi metodelor educaţionale despre alimentaţie, călire, igienă personală,
protecţie, securitate.
6. Promovarea mesajelor educaţionale pentru un mediu echilibrat în familie, pentru
dezvoltarea armonioasă a copiilor şi colaborarea timpurie cu structurile medicale.
7. Caracterizarea diversilor metode de alimentaţie a nou-născutului şi a sugarului.
8. Aplicarea principiilor de diversificare a alimentaţiei nou-născutului şi sugarului.
9. Enumerarea particularităţilor de îmbrăcare a nou-născutului şi sugarului.
19
10. Realizarea activităţilor de îngrijire a nou-născutului și sugarului sănătos şi bolnav în
condiţii de AMP.
11. Consilierea părinţilor în organizarea mediului pentru nou-născut şi sugar.

Desfăşurarea activităţii practice


1. Argumentarea importanţei temei studiate:_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2. Acordarea serviciilor de îngrijire a nou-născuților și sugarilor în CMF și CS (îngirijiri,


consiliere, vizitele la domiciliu).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Patronajele la domiciliu (nr. de vizite): 1. medic____________________________________


____________________________________
2. asistent medical____________________________
___________________________________

4.Descrie particularităţile diferitor tipuri de alimentaţie a sugarului

Alimentaţie naturală Alimentaţie artificială Alimentaţie mixtă

5. Completează diagrama Wenn cu deosebirile/ asemănările dintre alimentația naturală şi


alimentația artificială

deosebirileasemănăriledeosebirile
20
6. Enumeră principiile de diversificare a alimentaţiei nou-născutului şi sugarului.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7. Completează tabelul diversificării alimentaţiei


De la vîrsta de Produse Carne, peşte, Fructe şi Produse cu Grăsimi
lactate ouă legume amidon
4 luni

5 luni

6 luni

8 luni

9 luni

1 an

8.Alege și caracterizează una din diversele metode de alimentaţie a nou-născutului şi a


sugarului.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Situație problematizată cu rezolvarea sarcini.

Ce maladie Enumerați semnele Care factori au Tactica de îngrijire a


suspectați? clinice care pledează influențat la pacientului.
pentru aciastă dezvoltarea ei?
complicație .

21
Concluzii_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ________________________

Subiectul Nr. 6. Problemele acute şi urgenţele pediatrice. Asistenţa


medicală de urgenţă în condiţii de AMP. Conduita copilului bolnav cu infecţii
respiratorii și infecții intestinale conform PCN. Imunoprofilaxia.
Data ________________________

Competenţe şi abilităţi specifice:


1. Monitorizarea şi susţinerea funcţiilor vitale pînă la sosirea medicului.
2. Caracterizarea tacticei asistentului medical de familie în caz de probleme acute la copil.
3. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în caz de tuse şi respiraţie dificilă, cianoză,
cefalee, diaree, semne de deshidratare, febră, probleme cu gâtul şi cu urechile.
4. Aplicarea tehnicilor cu scop curativ în problemele acute ale copiilor.
5. Depistarea semnelor de pericol pentru viaţă şi sănătate la copii.
6. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în caz de febră, convulsii, laringospasm,
vărsături, corpi străini, intoxicaţii alimentare, cu alcool, medicamente.
7. Aplicarea tehnicilor cu scop curativ în urgenţele copilului.
8. Demonstrarea tehnicilor administrării medicamentelor la copii.
9. Imunoprofilaxia calendarul vaccinărilor obligatorii în RM.

Desfăşurarea activităţii practice


1. Argumentarea importanţei temei studiate:_______________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Descrie tehnica palpării fontanelei anterioare la copii:

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 22
____________________________________________
____________________________________________
3.Denumeşte semnele clinice de deshidratare a copilului
1.
5. 2.
4. 3.

Semne de
deshidratare

4. Elaboreazăşi proiectează prin cîteva repere o convorbire privind profilaxia bronşitei acute

Descrie principiile de primul ajutor în caz de convulsii febrile la copil

5. Completează Calendarul vaccinărilor obligatorii în Republica Moldova


Vîrsta Imunizarea împotriva

23
efectuării Hep B BCG VPO RV Hib PC DTP DT/Td ROR
vaccinării
24 ore
2-5 zile
2 luni
4 luni
6 luni
12 luni
22-24
luni
6-7 ani
15-16 ani
Adulţii:
la 20, 25,
30, 35,
40, 50 şi
60 ani

Concluzii _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului _________________________________

Subiectul Nr. 7. Managementul integrat al pacienţilor și gravidelor cu


urgenţe cardio-respiratorii, celebro-vasculare, abdominale, hemoragii, şoc şi
come.
Data ________________________

Competenţe şi abilităţi:
1. Implicarea asistentului medical în rezolvarea urgentelor medicale, suferinţelor acute şi
cronice din cadrul medicinei de familie conform Protocoalelor clinice standardizate pentru
medicii de familie.
2. Aplicarea managementului integrat al pacienţilor cu urgenţe cardio-respiratorii: acces de
astm bronşic, puseu hipertensiv, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut.
3. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în conformitate cu prevederile Protocoalelor
clinice standardizate pentru medicii de familie – Urgenţe hipertensive la adult, Infarctul
miocardic acut, Astmul bronşic la adult.
4. Aplicarea managementului integrat al pacienţilor cu urgenţe celebro-vasculare - accident
vascular cerebral acut.
5. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în conformitate cu prevederile Protocolului Clinic
Naţional - Accidentul vascular cerebral ischemic.
6. Aplicarea managementului integrat al pacienţilor cu urgenţe abdominale: colica biliara,
colica renala, abdomen acut.
7. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în conformitate cu prevederile Protocolului Clinic
Naţional – Urolitiaza la adult.
8. Aplicarea managementului integrat al pacienţilor cu hemoragii: hemoptizie, epistaxis,
hematurie, hemoragia digestiva superioară, rectoragii.
24
9. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în urgenţe abdominale şi hemoragii.
10.Consilierea şi susţinerea membrilor familiei şi a persoanelor din comunitate pentru
integrarea acestora în acordarea îngrijirilor necesare.

Desfăşurarea activităţii practice


1. Argumentează importanţa temei studiate:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Protocolul clinic naţional:Hipertensiunea arteriala la adult(aprobat de Consiliul de


Experţi al MS, proces verbal nr.2 din 05.06.09). Ghidul pacientului. /www.ms.md.
Protocolul clinic naţional:Infarctul miocardic acut (aprobat de Consiliul de Experţi al
MS, proces verbal nr.2 din 04.06.10). Ghidul pacientului. /www.ms.md.
Protocolul clinic naţional:Astmul bronşic la adult (aprobat de Consiliul de Experţi al
MS, proces verbal nr.1 din 26.03.10). Ghidul pacientului. /www.ms.md.
Protocolul clinic naţional:Accidentul vascular cerebral (aprobat de Consiliul de
Experti al MS, proces verbal nr.1 din 27.03.2013).Ghidul pacientului. /www.ms.md.

2. Acordarea serviciilor de îngrijire bolnavilor în CMF (îngirijiri, consiliere, promovarea


modului sănătos de viaţă)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Completează tabelul.

Patologie Intervenţiile asistentului medical în condiţii de AMP


Acces de astm
bronşic

Puseu hipertensiv

Infarct miocardic
acut

Edem pulmonar acut

Atac vascular
25
cerebral

Hemoragie

Colica renală și
biliară

4. Completează tabelul: Diagnostic diferenţial dintre colica biliară şi colica renală

Colica Colica
biliară renală

5. Propune unele sugestii privind regimul dietetic a pacientului cu HTA, Astm bronșic.
HTA Astm bronșic

6. Defineşte noţiunile:

Metroragie____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Hematurie____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
26
Hemoptizie____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Epistaxis______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Descrie algoritmul de acordare a primului ajutor in Infarctul miocardic acut.

8.. Completează tabelul

Caracteristica Aplicarea măsurilor specific de


îngrijire
Şoc hipovolemic

Şoc cardiogen

Şoc anafilactic

Şoc traumatic

Coma hipoglicemică

Coma hiperglicemică

Concluzii_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
27
Semnătura profesorului _________________________________

Subiectul Nr. 8. Managementul integrat al pacienţilor cu tuse cronică,


dispnee, febră, edeme şi ascită. Managementul integrat al pacienţilor cu
diaree /constipaţii, işurie/anurie.
Data ________________________

Competenţe şi abilităţi:
1. Aplicarea managementului integrat al pacienţilor și gravidelor cu tuse cronică și dispnee.
2. Aplicarea managementului integrat al pacienților și gravidelor cu edeme și ascită.
3. Managementul integrat al pacienților și gravidelor cu diaree/constipație.
4. Aplicarea managementului integrat al pacienţilor și gravidelor cu ișurie/anurie.
5. Asigurarea consilierii, susţinerii, monitorizării membrilor familiei şi a persoanelor din
comunitate pentru integrarea acestora în acordarea îngrijirilor necesare în probleme cronice ale
adultului.

Desfăşurarea activităţii practice


1. Argumentarea importanţei temei studiate:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Protocolul clinic standardizat al medicilor de familie PEN Nr. 1 și PEN Nr. 2: Prevenirea
atacului de cord, accidentului vascular cerebral și bolilor renale prin intermediul
managmentului integrat al DZ și HTA, aprobat prin ordinele MSM și PS (nr.181 din
13.02.2019).

2. Acordarea serviciilor de îngrijire bolnavilor în CMF (îngirijiri, consiliere, promovarea


modului sănătos de viaţă)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Completează tabelul: Diagnostic diferenţial dintre edemul cardiac şi edemul renal

Edemul Edemul
cardiac renal

4. Examinarea bolnavilor tematici cu stabilirea diagnosticului de nursing

28
F.N.P.____________________Vîrsta_____ Sexul _____ Locul de muncă__________________
Domiciliul_________________________Poliţa de asigurare_____________________________
Examenul antropometric: înălţimea_______, greutatea corporală_______, perimetrul
cranian______, toracic______, abdominal______
Tipul constituţional____________________Temperatura ____,FR_____, FCC______,
Ps_____Acuzele:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______
Anamneza bolii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele examinărilor efectuate: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5.Stabileşte Diagnosticul de nursing prioritar.

Diagnosticul de nursing Obiectivele asistentei Intervenţiile asistentei


medicale medicale

6. Propune unele sugestii privind regimul dietetic a pacientului cu diaree /constipaţie rebelă

Diaree Constipaţie
29
7.Defineşte noţiunile de disurie, anurie şi işurie

Disurie_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Anurie_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Işurie________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Concluzii_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului _________________________________

GLOSARUL DE TERMENI

1. Acrocianoză - sindrom ce apare datorită unei circulaţii îngreunate, deficitare, care este
însă reversibil.
2. Acufene - este senzaţia sau perceperea în mod patologic de zgomote, de senzaţii sonore –
zumzet, vîjîit, bîzîit.
3. Anasarca - edemul prezent la nivelul întregului ţesut subcutanat al corpului, care afectează şi
organele interne. 
4. Angina - durere retrosternală cu caracter de gheară, apăsare.
5. Anorexie - scăderea voluntară a aportului alimentar sau chiar încetarea alimentării.
6. Anevrism - marirea diametrului unui vas, concomitent cu subţierea grosimii peretelui acelui vas;
zona cu risc de ruptură în anumite condiţii.
30
7. Anafilaxie - manifestare a unei stări de sensibilizare a organismului cînd îi este adminstrată o
cantitate mică dintr-o substanţă care i-a produs anterior o alergie, organismul reacţionînd violent
la aceasta reîntroducere.
8. Anxietate – reprezintă o stare de nelinişte, de aşteptare încordată, însoţită de palpitaţii, jenă în
respiraţie, întâlnită în unele boli nervoase.
9. Amorţeala - dificulatate în a percepe un stimul tactil într-o anumită zonă a corpului.
10. Ameţeli - tulburări de echilibru şi vedere apărute în diferite ocazii şi care au diferite cause.
11. Ataxie - incapacitate de coordonare a mişcărilor voluntare.  
12. Ateroscleroza - proces care constă în depunerea de grăsimi pe pereţii vaselor din organism.
13. Aritmie - bătăi neregulate, rapide sau rare ale inimii.
14. Anticoagulante orale - medicamente care cresc durata de coagulare a sîngelui.
15. Ascită - apariţia de lichid în cantitate medie-mare între foliţele peritoneului.
16. Bradicardie - scaăderea numărului de contracţii al muschiului inimii pe minut.
17. Bloc cardiac - blocarea impulsului electric care determină contracţia muşchiului inimii.
18. By-pass - o procedura chirurgicala care realizează conectarea porţiunii prestenotice a unui vas
cu portiunea poststenotică a vasului.
19. Calcul - structura care se formează prin precipitarea anumitor componente ale bilei şi urinei.
20. Carcinoma - tumoră malignă dezvoltată pe seama ţesuturilor epiteliale.
21. Caşexie - stare de slăbiciune profundă a organismului dată de o denutriţie pronunţată.
22. Coronarografie – procedură invazivă prin care sunt vizualizate arterele care irigă muschiul
inimii.
23. Colesterol - un anumit tip de grăsime care se poate doza în singe.
24. Coma – reprezintă o stare patologică cu abolirea totală a conştienţei, asociată cu alterări ale
funcţiilor vegetative, tulburări în homeostază, deficit neurologic de diferit grad.
25. Congenital -din nastere.
26. Coprocultură - examen bacteriologic al maselor fecale.
27. Defibrilator - aparat care se implantează la nivelul muschiului inimii şi care descarcă impulsuri
electrice cînd inima începe să bată neregulat.
28. Doppler - un efect fizic cu ajutorul căruia se pot măsura şi cuantifica vitezele de curgere a
sîngelui la nivelul vaselor şi între cavităţile inimii.
29. Dislipidemie - anomalie a nivelului de lipide din sînge.
30. Densitometrie osoasă - măsurare a densităţii osoase prin evaluarea conţinutului mineral al
oaselor.
31. Eclampsie - afecţiune gravă care survine la sfîrşitul sarcinii, caracterizată prin convulsii şi
hipertensiune arterială.
32. Euforie – reprezintă o stare de bună dispoziţie exagerată nemotivată, care apare în unele
patologii nervoase sau este provocată de unele substanţe narcotice.
33. Extrasistole - bătăi premature, neregulate care pot fi generate la nivelul atriilor sau ventriculilor.
34. Fibrilaţie - tulburare a ritmului cardiac.
35. Hematemeză - vomă cu sînge.
36. Hemoculturi - dozarea  prezenţei bacteriilor în sînge.
37. Hemoptizie - eliminare pe gură de sînge provenind din aparatul respirator.

31
38. Ictusul cerebral este un sindrom clinic, caracterizat prin acuze apărute în mod rapid şi/sau
simptome de deficit cerebral de focar şi uneori de ordin general, cu o durată mai mare de 24 ore
sau care conduc la deces, fără oricare alt motiv în afara celui de proces patologic vascular.
39. Ischemie - hipoperfuzia unui anumit teritoriu cu consecinţe variate în funcţie de durata şi
extinderea stenozei care a produs ischemia.
40. Işurie – reprezintă retenţie de urină, imposibilitate de golire a vizicii urinare, necatînd la
supraumplerea vezicii cu urină.
41. Incontenenţă de urină - pierdere a controlului sfincterului vezicii şi a uretrei (nu poate să mai
reţină urina).
42. Infarct miocardic: necroză a miocardului, ca urmare a ischemiei acute, cauzată de ocluzia
completă sau parţială a unei artere coronariene.
43. Laringospasm - contracţie bruscă a muşchilor laringelui provocînd ocluzia sa prin unirea
corzilor vocale.
44. Marker tumoral - substanţă secretată de către celulele canceroase sau de către ţesuturile
sănătoase ca raspuns la prezenţa unei tumori.
45. Metastază - migrare pe cale sangvină sau limfatică a factorilor patologici (bacterii, virusuri,
paraziţi, celule canceroase) provenite de la o leziune iniţială.
46. Nefrită - boală inflamatorie a unui rinichi sau a ambilor rinichi.
47. Neoplazie - tumoră malignă, cancer.
48. Obnubilare – reprezintă o stare de somnolenţă anormală, din care pacientul poate fi trezit uşor,
dar pentru scurt timp.
49. Parestezie - senzaţie anormală, nedureroasă, dar neplăcută, simţită pe piele.
50. Pirozis - durere asemănătoare unei arsuri localizata în epigastru.
51. Pneumatorax - pătrunderea de aer între cele două foiţe ale pleurei.
52. Profilaxie - procedee prin care sunt prevenite anumite afectiuni.
53. Quincke - angioderm sau edem angioneurotic ce se prezintă ca o reacţie alergică caracterizată
printr-o erupţie edemică subcutanată. 
54. Recidivă - reaparitia unor fenomene clinice sau paraclinice după o perioadă de absenţă.
55. Oligurie - micşorare a volumului urinelor (mai puţin de 500 mililitri în 24 ore).
56. Tahicardie  - bătăi rapide (mai mult de 100 batai/minut), regulate ale inimii.
57. Tahipnee - accelerare anormală a frecvenţei respiratorii.
58. Treadmill - test de efort, procedura prin care se evaluează starea coronarelor şi gradul afectării
miocardului.

LISTA BIBLIOGRAFICĂ LA DISCIPLINĂ

1. Andriţchi V. Organizarea procesului educaţional. Ghid de formare profesională a


cadrelor didactice, Editura Ştiinţa, Chişinău, 2007.
2. Babiuc C.,Dumbrava V-T.Medicina internă, Centrul Editorial- Poligrafic, Chişinău,
2007.
3. Bivol G.Ghid practic al medicului de familie, Cartier, Ediţia 1, noiembrie, Chişinău,
2003.
4. Borundel C.Medicină internă pentru cadre medii,Ed. BIC ALL, Bucureşti, 2004
5. Botnaru V.Medicina interna, Breviar Modulul Cardiologie, Editura F. E. –P Tipografia
Centrală, Chişinău, 2008.
32
6. Botnaru V.Medicina interna, Breviar Modulul Pneumologie, Editura F. E. –P Tipografia
Centrală, Chişinău, 2008.
7. Botnaru V.Medicina interna, Breviar Modulul Gastroenterologie/hepatologie Editura F.
E. –P Tipografia Centrală, Chişinău, 2008.
8. Botgros I., Boian I., Gantea I.Concepţia implementării, evaluării şi dezvoltării
curriculumului şcolar, Chişinău, 2002.
9. Butorov I., Negrean M.,coaut.Gastroenterologie, curs de lecţii, Polidanus, Chişinău,
2007.
10. Corcimaru I.Hematologie, Chişinău, Centru Editorial-Poligrafic Medicina, 2007.
11. Creţu C. Teoria curriculum-ului şi conţinuturile educaţiei, curs Editura Universităţii
„Al.I.Cuza" Iaşi. 2000.
12. Cristea S. Dicţionar de pedagogie. - Chişinău-Bucureşti: Grupul editorial Litera
Intornaţional, 2000.
13. Crişan A.Unele aspecte ale definirii conceptului de „curriculum” în literatura de
specialitate // Revista de Pedagogie şi Psihologie. - Chişinău, 1991. Nr.1.
14. Crişan Al.Curriculum şi dezvoltare curriculară: un posibil parcurs strategic, Revista
de pedagogie. – Bucureşti, 1994. Nr.3-4.
15. D'Hainaut L.Programe de învăţămînt şi educaţie permanentă. -Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică, 1981.
16. Guţu V.,Silistraru N.,Platon C.Teoria şi metodologia curriculum-ului universitar:
Pedagogie universitară în dezvoltare//coord. şt.: Univ. de Stat din Moldova. Fac. de Istorie şi
Psihologie. – Ch.: Centrul Ed. al USM, 2003.
17. Guţu V., Cimpoeş Gh., Babuc V.Proiectarea curriculumului învăţămîntului agrar
din Republica Moldova, Chişinău, 2001.
18. Lungu Sv.Geriatrie, Editura Poligraf, Chişinău, 2004.
19. Manea M.Medicina de familie – veriga primordială a reformării sistemului de
sănătate// Materialele Congresului I al Medicilor de familie din republica Moldova, Chişinău,
14 septembrie 2000.
20. Manolache A., Negrean M.Managementul practicii medicale în îngrijiri geriatrice,
Asociaţia Acasă, Chişinău, 2012.
21. Manolache A., Negrean M.Standarde/protocoale ale deprinderilor practice,
Tipogr. Prag -3 SRL, Chişinău, 2008.
22. Medicina de familie – veriga primordială a reformării sistemului de
sănătate,Materialele Congresului I al Medicilor de familie din republica Moldova, Chişinău,
14 septembrie 2000, pag,2
23. Monitorul oficial, 1316 Hotărîre privind aprobarea Programului naţional de control
al tuberculozei pentru anii 2011- 2015, decembrie, Chişinău, 2010.
24. Niculescu R.M.Curriculum educaţional, Editura Pro Humanitate, Bucureşti, 2000.
25. Niculescu R.M.Teoria şi managementul curriculum-ului, Editura Universităţii
Transilvania, Braşov, 2003.
26. Panţuru S.Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculum-ului.Aspecte de
management al curriculumului. Editura Universităţii Transilvania, Braşov, 2008.
27. Planurile de învăţămînt, calificarea: Asistent medical, Chişinău, 2013.
28. Pogolşa L., Bucun N.Modernizarea standardelor şi curricula educaţionale -
deschidere spre o personalitate integrată// Materialele Conf. Şt. Intern. 22-23 oct. 2009/ coord.
şt.: IŞE Chişinău.
33
29. Politica Naţională de Sănătate a Republicii Moldova anii 2007- 2021.
30. Programul Naţional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod, 2011-2015.
31. Programul Naţional de combatere a hepatitelor virale B,C şi D pentru anii 2012-
2016.
32. Pleşa A.Managementul curriculum-ului, în Managementul educaţional pentru
instituţiile de învăţămînt, Bucureşti,, cap.V., 2001.
33. Stempovscaia E.Standarde de îngrijiri nursing pentru asistente medicale şi
moaşe,Tipog. GrafemaLibris, Chişinău, 2007.
34. Saulea A.Gerontologie, Editura Epigraf, Chişinău, 2009.
35. Ungureanu D. Teoria curriculum-ului (Note de curs), Editura Mirton, Timişoara, 2000.
36. Volovei V., Mocanu V., Ciocanu M.Sănătatea populaţiei Republicii Moldova:
aspecte medico-sociale (realizări, opinii, perspective), Polidanus SRL, Chişinău, 2008.
37. Clarification of competency and capability requirements for family health
nurses working în communities, EACEA, Final Report, 10.10.2012.
38. www. ms.gov.md, Protocoalele Clinice Naţionale.
39. www. ms.gov.md, Protocoalele standardizate pentru medicii de familie.(PEN nr. 1 și
PEN nr. 2)
40. Suport educațional destinat persoanelor adulte cu diabet zaharat tip II.
41. Dr. Lavinia Mihaela Nanu. medic specialist medicină de familie. Ghid pentru o
comunicare eficientă cu pacientul privind schimbarea comportamentului, tratarea și
managmentul suferințelor cronice. (Chișinău 2019).

34

S-ar putea să vă placă și