Sunteți pe pagina 1din 17

RECRUTAREA ÎN FIRMA DE EXERCIȚIU

PRACSIU TINCA DANIELA

A. STABILIREA NECESARULUI DE PERSONAL


Determinarea necesarului de personal este foarte importantă și presupune o bună
cunoaştere a cerinţelor posturilor de lucru.
Pentru creșterea eficienței activității de recrutare a personalului în vederea selecției firma
poate elabora planul necesarului de personal (Model 1) și chestionarul de analiză a
postului/funcţiei (Model 2)
Chestionarul de analiză a posturilor de lucru se va elabora ținându-se cont de:
conţinutul muncii, ansamblul sarcinilor de îndeplinit, care permit stabilirea
calificărilor necesare;
condiţiile de muncă, în vederea determinării caracteristicilor fizice şi
intelectuale pe care le implică postul de lucru.
Analiza posturilor de lucru serveşte atât pentru recrutarea personalului necesar, cât şi
pentru formarea, remunerarea, evaluarea personalului.
Pentru a putea îndeplini funcţiile specifice serviciilor, forţa de muncă din domeniul
serviciilor trebuie să corespundă, ca pregătire, cerinţelor postului şi să posede o serie de
calităţi necesare bunei desfăşurări a activităţii. De aceste criterii trebuie să se ţină seama încă
de la recrutarea tinerilor pentru calificarea în meseriile specifice sectorului, precum şi pentru
promovarea în funcţii operative.
Pentru însuşirea şi practicarea unei meserii în domeniul serviciilor sunt necesare o serie
de calităţi şi aptitudini ca:

•Stare bună de sănătate


•Îndemânare şi dexteritate
APTITUDINI FIZICE ŞI •Fizionomie plăcută
FIZIOLOGICE •Simţ estetic bine dezvoltat
•Ţinută vestimentară corectă

DEPRINDERI, •Cunoştinţe de specialitate


•Cultură generală (istorie, geografie,
CUNOŞTINŢE, literatură, artă)
•Cunoaşterea limbilor străine
APTITUDINI •Memorie bună, atenţie distributivă
INTELECTUALE •Elocvenţă, persuasiune

•Atitudine corectă faţă de profesie


•Stăpânire de sine, disciplină,
punctualitate
CALITĂŢI MORALE •Politeţe, calm, disciplină
•Colegialitate , conştiinciozitate
•Stimă şi apreciere pentru clienți

Fig. 1. Calități și aptitudini necesare personalului în domeniul serviciilor


Modele documente:
Model 1
Planul necesarului în personal

Categoria de Numărul Necesitatea în personal Numărul Necesarul/


personal efectiv Spre Spre Spre planificat excesul de personal
înlocuire angajare reducere

Total

Model 2
Chestionar de analiză a postului/funcţiei
..................................................................
A. Identificarea postului/funcţiei
1. Titlul postului …………..……… 3.Serviciul/biroul
…………………..…
2. Alte denumiri ale 4. Titlul şefului
direct……..………..…
postului………………………………………

B. Sarcinile postului/funcţiei
Obiectivul/scopul postului
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................
Sarcinile principale (activităţi principale) şi modul lor de realizare:
SARCINI MOD DE REALIZARE/
EXECUŢIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C. Cerinţele postului/funcţiei:

D. Condiții de muncă:

Alte precizări: B. Recrutarea şi selecţia resurselor umane


B. RECRUTAREA RESURSELOR UMANE ]N FIRMA DE EXERCIȚIU
Recrutarea reprezintă un proces de căutare, identificare, localizare şi atragere a
candidaţilor potenţiali din care se vor selecta cei mai competitivi şi care corespund cel mai
bine cerinţelor şi intereselor organizaţiei.
Orice recrutare are următoarele obiective:
1. să aleagă de pe piaţa muncii un număr cît mai mare de candidaţi, pentru ca să
reţină candidaţi de cea mai bună calificare.
2. să aleagă candidaţi cu pregătire de specialitate superioară şi care se arată interesaţi
de organizaţie.
3. să ocupe cît mai repede posturile noi sau vacante şi cu costuri cît mai mici.
Recrutarea poate fi:
 recrutare internă;
 recrutare externă.
Recrutarea internă se realizează la nivelul organizaţiei şi trebuie să predomine în
comparaţie cu recrutarea externă, deoarece nu presupune o nouă angajare, ci numai o schimbare
de post a unor angajaţi pe orizontală sau pe verticală.
Avantaje:
 este bine cunoscută competenţa persoanei care ocupă postul;
 recrutarea este mai rapidă şi cu costuri mai mici;
 timpul necesar trainingului este mai redus;
 creşte motivaţia angajaţilor.
Dezavantaje:
 se pot manifesta favoritisme;
 la un ritm rapid de extindere a organizaţiei posibilităţile de completare a posturilor
din personalul existent pot fi depăşite;
 s-ar putea face promovări înainte ca cel promovat să fie pregătit pentru noul post.
Recrutarea externă apelează la surse din afara organizaţiei.
Avantaje:
 se aduc noi idei şi puncte de vedere;
 se realizează economii în costurile de pregătire, deoarece vin persoane gata pregătite;
 persoanele venite din afară pot fi mai obiective.
Dezavantaje:
 deoarece piaţa externă este mult mai largă şi mai dificil de cercetat costurile sunt mai
mari pentru organizaţie
 evaluările celor recrutaţi sunt bazate pe surse mai puţin sigure
 descurajează angajaţii permanenţi deoarece se reduc şansele de promovare.
Indiferent de mărimea ei fiecare organizaţie trebuie să aibă un plan propriu de recrutare a
personalului.(Model 1)

Planul recrutării se elaborează în baza planului necesarului de personal. (Model 2)

Recrutarea, selecţia şi integrarea profesională a personalului presupune parcurgerea mai


multor etape (figura nr. 1):
Etapele recrutării personalului
• stabilirea necesarului de personal
• profitul postului
• stabilirea surselor de recrutare
• selecţia personalului RECRUTAREA
• decizia de selecţie
• întocmirea formalităţilor de angajare
• primirea personalului nou încadrat
• integrarea noului angajat

Fig. nr.2 Etapele recrutării personalului


Model 1
Planul de recrutare a personalului
Postul Nr. de Perioada Sursa de Bugetul Notă
persoane recrutare

C. SELECŢIA RESURSELOR UMANE


Selecția resurselor umane este procesul de alegere a persoanei care corespunde cel
mai bine cerințelor postului și ale firmei.
Principalele mijloace de selecţie ale personalului sunt:
 analiza activităţii anterioare rezultă din curriculum vitae prezentat de candidat şi din
discuţiile purtate cu acesta;
 teste stabilite în funcţie de cerinţele postului (de cunoştinţe, de inteligenţă, de
îndemânare, etc.);
 examene scrise şi orale privind cunoştinţele legate de domeniul activităţii pentru care
optează candidatul;
 probe practice pentru executarea anumitor lucrări;
Tipurile de selecţie sunt:
 empirică când se foloseşte un personal cu experienţă, care utilizează criterii exterioare:
aspect, impresie, relaţii, etc.;
 ştiinţifică când se realizează o analiză obiectivă a concordanţei dintre caracteristicile
profesiunii şi posibilităţile de ordin fizic, psihic şi informaţional pe care le prezintă
persoana;
Selecţia ştiinţifică trebuie să fie cât mai riguroasă, motiv pentru care sunt folosite
următoarele metode:
o completarea de formulare,
o discuţii,
o referinţe,
o probe practice,
o teste profesionale (măsoară cunoştinţele şi aptitudinile profesionale) sau teste de
performanţă (măsoară abilitatea, concentrarea, efortul, etc.).
Modalităţile de selectare ale personalului sunt:
o completarea unei scrisori de intenţie şi a unui curriculum vitae;
o completarea unui chestionar elaborat de întreprindere;
o participarea la interviul de angajare organizat de întreprindere ;
o analiza experienţei profesionale pe baza recomandărilor primite de la locurile de
muncă anterioare;
o analiza nivelului de pregătire pe baza rezultatelor înscrise în diplomele de absolvire
şi/sau atestate obţinute;
o testarea candidaţilor folosind teste de inteligenţă, de abilitate, de cunoştinţe, de
personalitate, medicale etc.;
o efectuarea probelor practice.
Pentru efectuarea unei cât mai bune selectări a personalului este necesară utilizarea simultană
a mai multor modalităţi dintre cele enumerate mai sus.

D. ANUNȚUL DE ANGAJARE
Anunțul de angajare este deosebit de important pentru recrutarea resurselor umane la
nivelul unei firme.
Un anunț de angajare cuprinde:
 datele de identificare ale firmei;
 postul propus;
 profilul candidatului (pregătire profesională și experiență);
 perspectivele profesionale.
Firma reală poate publica anunțurile pe site-uri de recrutare, pe site-ul firmei, în ziare
locale, regionale, naționale sau la sediul firmei, la avizier.
În cadrul firmei de exercițiu, anunțurile privind posturile vacante se pot publica pe
pagina WEB al școlii, în revista școlii, la laboratorul firemi de exercițiu din școală. Este
necesar să se identifice firma de exercițiu care propune posturile, posturile propuse și cerințele
referitoare la candidat.

E. DOCUMENTE NECESARE PENTRU PARTICIPAREA LA


SELECŢIE

1. Scrisoarea de prezentare/ intenție


Caracteristici:
- oferă o prezentare sumară dar semnificativă a solicitantului;
- poate fi trimisă în urma unui anunţ publicitar, în urma unei recomandări sau alte contexte;
- trebuie să fie concisă şi concepută într-o formă concretă de adresare;
- nu trebuie să conţină informaţiile din CV, dar nici să intre în contradicţie cu ele;
- trebuie adresată întotdeauna unei persoane anume (director sau specialist în recrutare);
Aceasta trebuie să conţină:
 modul în care s-a aflat de postul vacant;
 menţionarea postului pentru care se candidează;
 menţionarea firmelor pentru care s-a ales firma respectivă;
 menţionarea motivelor pentru care s-a ales firma respectivă.
Model:
Nume şi prenume:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Domnului/Doamnei Manager General al
companiei ....,

Am aflat cu interes prin intermediul ziarului ...că sunteţi în căutararea unui manager resurse
umane. Permiteţi-mi să îmi ofer serviciile pentru acest post.
Interesul meu pentru postul de manager resurse umane în cadrul companiei dvs. are o dublă
sustinere: ma refer la reputatia comaniei dvs. recunoscuta pentru sistemul eficient în domeniul
auditului pe care îl propune pe piata de munca dar si la pregatirea si experienta profesionala
acumulata de mine pâna în prezent.
Detaliile referitoare la pregătirea, experienţa şi aptitudinile mele sunt cuprinse în C.V.-ul
anexat prezentei scrisori.
Sper ca informaţiile oferite să corespundă exigenţelor dvs. şi să constituie o bază de discuţie în
eventualitatea în care voi fi selectată pentru interviu. În cazul în care vă pot oferi detalii suplimentare,
vă rog să mă contactaţi telefonic la următorul număr de telefon .... .
Exprimându-mi optimismul în ceea ce priveşte posibilitatea unei viitoare colaborări, vă
mulţumesc anticipat pentru atenţia pe care o veţi arăta candidaturii mele.

Cu respect,

2. Curriculum vitae
Curriculum vitae este un document vital în vânătoarea unui loc de muncă. Dă un
sumar clar asupra educației, experienței, realizărilor și abilitaților unei personae, fiind o listă
completă a abilităților, capacităților teoretice și practice pe care individul le poate pune la
dispoziția angajatorului pentru obținerea unui loc de muncă.
Principalele reguli de întocmire sunt::
- se foloseşte un font simplu, standard;
- ca dimensiune a fontului, se alege un număr între 11 şi 14;
- trebuie să fie scurt şi concis;
- se utilizează litere mari pentru titluri;
- se aliniază textul spre stânga;
- trebuie să nu aibă greşeli de ortografie;
- se întocmeşte pe hârtie albă de calitate;
- trebuie să fie impecabil scris la maşină sau redactat pe calculator;
- nu trebuie să fie foto-copiat;
- trebuie trimis cât mai repede posibil după aflarea informaţiei de angajare.
Acesta conţine:
 date personale – se scriu numele și prenumele complet, adresa și numerele de telefon
la care puteți fi gasit ;
 istoricul educației (pregătirii profesionale):
1. Este o listă care conține toate treptele de școlarizare urmate și absolvite.
2. Se începe cu cea mai recentă formă de școlarizare absolvită, următoarele fiind trecute
în ordine cronologică descrescătoare.
3. Se trec toate cursurile de calificare profesională, de specialitate care au legătură cu
meseria, respectiv locul de muncă pentru care se depune C.V.-ul.
4. Se trece istoricul locurilor de muncă în ordine cronologică descrescătoare.
 Aptitudini practice
1. Prezentați o listă completă a calităților și aptitudinilor practice de care dispuneți.
2. Lista trebuie să fie în relevanță și în concordanță cu necesitățile impuse de angajator.
 Aptitudini complementare
Sunt prezentate calitățile care completează minimum de aptitudini necesare ocupării
postului.
 Orizonturi de interes profesional
Sunt cuprinse preocupările personale pe care le considerați de interes pentru angajator.
 Referinte profesionale
1. Este prezentată lista completă cu nume, adrese, numere de telefon a cel puțin trei
persoane, dacă exista.
2. Aceste persoane trebuie să fie conducătorii locurilor de muncă deținute anterior și nu
trebuie să fie rude.

F. INTERVIUL DE ANGAJARE
Este o conversaţie ce se poartă cu diferiţi oameni, din conducerea instituţiei despre
abilităţile profesionale, despre motivaţia de a lucra la firma respectivă, despre pretenţiile
salariale ale solicitantului.
Candidatul trebuie să arate că ştie să comunice, să evite întrebările încuietoare, să arate
că este persoana potrivită postului respectiv.
Greşeli ce pot să apară la interviu sunt cele legate de răspunsuri, de mentalitate şi tact,
de îmbrăcăminte.
Structura interviului este următoarea:
candidatul intră în încăpere;
au loc prezentările;
amabilităţile introductive;
oferirea de informaţii;
verificarea elementelor concrete;
evaluarea capacităţilor;
evaluarea personalităţii;
evaluarea motivaţiei;
candidatul pune întrebări;
candidatul este informat despre următoarea etapă a procesului de selecţie şi despre data
anunţării rezultatului;
încheierea interviului; candidatul părăseşte biroul.
Cum trebuie să vă prezentați la interviu :
- Pregatiți-vă din timp ținuta pentru interviu.
- Aflați cât mai multe detalii despre locul de muncă și societatea la care vreți să vă
angajați.
- Faceți un „scenariu al răspunsurilor” la posibilele întrebări ale angajatorului.
- Faceți o scurtă listă a calităților/ aptitudinilor care s-ar putea constitui în atuuri la
angajare.
- Pregătiți un set suplimentar de documente care vă caracterizează (C.V., scrisoare de
intentie).
Ce trebuie să faceţi:
- încercaţi să vă relaxaţi (nu este bine să fiţi stresat - pregătiţi-vă cu calm pentru interviu);
- plecaţi din timp de acasă, pentru a nu întârzia sau a fi stresat că nu ajungeţi la timp;
- fiţi îmbrăcat decent şi confortabil;
- fiţi amabil, surâzător, sigur pe dumneavoastră;
- când veţi păşi în birou fiţi calm, stăpân pe dumneavoastră, daţi mâna cu interlocutorul
şi aşezaţi-vă confortabil.
Ce nu trebuie să faceţi:
- să vă criticaţi foştii patroni;
- să vă subestimaţi foştii colegi;
- să divulgaţi informaţii importante de la fostul loc de muncă;
- să evocaţi problemele dumneavoastră personale pentru a obţine mila interlocutorului;
- să intraţi în discuţii politice, sindicale, religioase;
- să răspundeţi monosilabic;
- să minţiţi;
- să adoptaţi o atitudine negativă .
Întrebări tipice la interviu:
 De ce dorești să fii angajat la noi?
 De ce dorești să prestezi meseria de…?
 Ce știi despre meseria…?
 Ai mai prestat o meserie ca asta sau una înrudită cu ea?
 Cum ai aflat despre intenția noastră de a angaja un om pe meseria de…?
 Știi sa faci lucrul X?
 Ce experiență de lucru ai in domeniul Y?
 Ce calități personale te fac să crezi că ai fi potrivit pentru acest loc de muncă?
 Ești capabil să lucrezi în condiții de stres?
 De ce ți-ai părăsit/ ai renunțat la ultimul loc de muncă?
 Ce planuri ai pentru viitor? Ești capabil să te perfecționezi continuu în meseria Z?

G. FIȘA POSTULUI

Prezentarea în detaliu a tuturor elementelor caracteristice unui post este cuprinsă într-
un document. intitulat “Fişa postului” în care se precizează:
 descrierea postului : funcţia, serviciul şi direcţia unde este încadrată persoana; relaţiile
ierarhice (cui îi este subordonat şi pe cine are in subordine); relaţiile funcţionale– interne
şi externe; descrierea sarcinilor ce îi revin; responsabilitatile ; limitele de competenţă;
 cerintele postului : studiile necesare– pregătirea de bază, specializarea, perfecţionarea,
etc.; vechimea necesară ; calităţi personale, capacitate, aptitudini etc.
Regulile generale de întocmire sunt:
 descrierea activităţilor să fie completă, corectă şi exactă;
 să fie evitate formulările vagi, generale, comune altor posturi;
 descrierea să cuprindă performanţele de atins în cadrul fiecărei activităţi;
 să ia în considerare pregătirea de specialitate, evitând descrierea activităţii similare pentru
posturile care necesită specializări diferite.

H. ACTIVITĂȚI PRACTICE
Activitatea practică nr. 1
1. Scop: întocmirea documentelor necesare pentru recrutarea
personalului în firma de exercițiu
2. Denumirea activității: Planul necesarului de personal și anunțul de angajare
3. Mod de lucru:  individual și pe grupe
 reprezentantul legal al firmei de exercițiu
colaborează cu ceilalți asociați/ acționari pentru
elaborarea planului
 fiecare elev își alege un post și redactează un anunț
de angajare
4. Resurse:
 umane: profesor coordonator, elevi
 materiale: calculator, imprimantă, videoproiector, foi
 de timp: 50 minute
5. Descrierea activității  identificați posturile necesare în cadrul firmei de
(sarcini de lucru): exercițiu
 întocmiți planul necesarului de personal (Model 1)
 alegeți un post și redactați anunțul de angajare
 afișați anunțul la laboratorul firmei de exercițiu
6. Rezultate așteptate:  completarea corectă a documentelor
7. Instrumente de Fișa de evaluare (Model 2)
evaluare

Model 1
Antet
Planul necesarului de personal
Compartimentul Postul Nr. posturi Cerințele postului

Total
Întocmit,
Model 2
Fişa de evaluare
FE..........................................
Numele şi prenumele
.....................................................................................................................................................
Nr. Criterii de evaluare Punctaj Punctaj Observaţii
crt. maxim acordat
1. Încadrarea în timp în realizarea 20
sarcinilor
2. Rezolvarea sarcinilor de lucru 20
3. Redactarea corectă a 35
documentelor
4. Corectitudinea datelor/ 25
informațiilor prezentate
Total 100
Activitatea practică nr. 2
1. Scop: Întocmirea documentelor specifice participării la un
concurs de ocupare a unui post
2. Denumirea activității: Completarea dosarului de concurs
3. Mod de lucru:  individual
 fiecare elev își alege un post pe care îl vizează într-
o firmă și completează documentele specifice
4. Resurse:
 umane: profesor coordonator, elevi
 materiale: calculator, imprimantă, videoproiector, flipchard, caiet de
 de timp: practică
50 minute
5. Descrierea activității  identificați un post în vederea participării la
(sarcini de lucru): concursul de selecție
 completați formularul de înscriere la concurs
(Model 1)
 completați scrisoarea de intenție
 completați CV EUROPPAS
 prezentați dosarul de candidatură
6. Rezultate așteptate:  completarea corectă a documentelor
7. Instrumente de Fișa de autoevaluare (Model 2)
evaluare

Model 1.1.
Formularul de înscriere la concursul de selecţie
Postul/ posturile
solicitate
Numele şi prenumele: Adresa:

Telefon:
Data naşterii: Locul naşterii (oraş,
Stare civilă: judeţ)
Studii Cariera
generale şi profesională:
de
specialitate:
Persoana de contact:
Semnătura: Data:

Model 2
FIŞĂ DE AUTOEVALUARE
Numele şi prenumele ....................................................................
Post .................................................................................................
Compartiment ...............................................................................
Activitatea principală:

Activităţi secundare:

Ce am făcut? Ce nu am făcut?

Abilităţi cheie:
Cine m-a ajutat? Dovezi: Lucru în echipă
Rezolvarea de probleme
Comunicare în cadrul
compartimentului
Abilităţi de calcul
Abilităţi IT
Viteză de reacţie
Altele .....................................................
................................................................
Propuneri de îmbunătăţire

Confirm că informaţiile de mai sus sunt corecte.

Data......................... Semnătura................................
Activitatea practică nr. 3
1. Scop: Organizarea unui interviu
2. Denumirea activității: Interviu de selecție a personalului în firma de exercițiu

3. Mod de lucru: în cadrul firmei de exercițiu se constituie 3 grupe formate


din câte 5 elevi
4. Resurse:
 umane: profesor coordonator, elevi
 materiale: calculator, imprimantă, videoproiector, caiet de practică,
fișe de interviu și de evaluare
 de timp: 50 minute
5. Descrierea activității  fiecare grupă de elevi scoate la concurs un post
(sarcini de lucru):  se înscriu la concurs, din celelalte grupe, câte 2
elevi în vederea participării la selecție
 se aleg din celelalte grupe câte 2 elevi care au
calitatea de observatori
 se organizează interviul
 se completează fișa de interviu pentru fiecare
candidat, notându-se răspunsurile acestuia (Model
1.)
 se completează fișa de evaluare de către
observatori (Model 2)
6. Rezultate așteptate:  dobândirea competențelor de comunicare în limba
română
7. Instrumente de Fișa de observaţie a competenţelor elevilor la orele de
evaluare laborator (Model 3)

Model 1
FIȘA DE INTERVIU
Postul.......................................................................
Compartimentul........................................................
Candidat....................................................................
Întrebări/ Răspunsuri Punctaj Punctaj
maxim acordat
I. Prezentarea candidatului 15 p.
1. Ce ne puteți spune despre dumneavoastră?
2. Puteți să ne prezentați 3 punctele tari și 2 puncte slabe ale
dumnoavoastră ? Argumentati va rog!
3. Cum ati aflat despre existent postului vacant?
4. De ce ati optat pentru firma noastră?
5. Ce știți despre acest domeniu ?
II.Cariera profesională 30 p.
1. Unde ați lucrat ultima dată? (Dacă răspunsul este NU se va trece
la întrebarea 4.)
2. Care au fost cauzele părăsirii ultimului loc de muncă?
3. Cu ce dificultăți v- ați confruntat la precedentul loc de muncă?
4. Cum puteti descrie firma ideală pentru dumneavoastră ?
5. Cum puteți descrie șeful ideal pentru dumneavoastră?
6. Ce opțiuni legate de carieră aveți în acest moment?
7. Cum și unde vă vedeți peste 3 ani?
III.Cerinte specifice postului 55 p.
1. De ce ati dorit sa participati la acest interviu?
2. Ce activități credeți că veți desfășura pe postul…………… ?
3.Unde presupuneți că ați putea întâmpina dificultăți la noul loc de
muncă dacă veți fi selectat?
4. Fiecare persoană trece printr- o perioadă în care este
suprasolicitat. Povestiți o astfel de situație în cazul dumneavoastră.
Ce soluții propuneți ?
5. Credeți că puteți deveni un salariat de neînlocuit în firma
noastra, dacă veți fi selectat? De ce ?
6. Ce vă motivează la locul de muncă ?
7. Pe ce salariu sunteți dispus să lucrați?
8. Aveți întrebări?
Total

Comisia de selecție, Candidat,

Model 2
Fișa de evaluare

Nume și prenume evaluator


........................................................................................

Nr. Criterii de evaluare Punctaj Punctaj Observații


crt. maxim acordat
1. Organizarea interviului 10
(logistică)
2. Respectarea etapelor de 20
desfășurare a interviului
3. Interpretarea rolului de 30
intervievator
4. Interpretarea rolului de candidat 30
5. Comunicarea deciziei 10
TOTAL 100
Model 3
Fișa de observaţie
a competenţelor elevilor la orele de laborator

Nume şi prenume .........................................

Indicatori Da Nu Parţial OBS.


I. COMPETENŢE DE COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
1. Citirea fișei de lucru
2. Citirea cerinţelor
3. Înţelegerea sarcinior de lucru
4. Identificarea datelor iniţiale și a datelor finale
5. Scrierea corectă a informaţiilor în limba română
II. COMPETENŢE SOCIALE ȘI CIVICE
1. Capacitatea de a lucra în echipă
2. Asumarea rolurilor și a responsabilităţilor
3. Capacitatea de integrare în grup
4. Capacitatea de implicare și relaţionare între membri
grupului
4. Capacitatea de autoevaluare
5. Capacitatea de a propune îmbunătăţiri ale activităţilor
III. COMPETENŢE DE MATEMATICĂ, ŞTIINŢE ȘI TEHNOLOGII
1. Utilizarea simbolurilor specific știinţelor
2. Utilizarea reprezentărilor grafice și tabelelor în
formularea concluziilor
IV. COMPETENŢE DE ÎNVĂŢARE PE PARCURSUL VIEŢII
1. Rezolvarea cerinţelor din fișă
2. Valorificarea aptitudinilor individuale
3. Valorificarea aptitudinilor de grup
4. Autoevaluarea activităţilor desfășurate
V. COMPETENŢE DIGITATELE
1. Utilizarea calculatorului pentru rezolvarea sarcinilor
de lucru
2. Utilizarea calculatorului în prezentarea concluziilor
Data.................................. Evaluator.........................................

Activitate practică nr. 4


1. Scop: Întocmirea contractului individual de muncă pentru
salariații firmei de exercițiu
2. Denumirea Contractul individual de muncă
activității:
3. Mod de lucru: se constituie 3 grupe formate din câte 5 elevi
4. Resurse:
 umane: profesor coordonator, elevi
 materiale: calculator, imprimantă, videoproiector
 de timp: 50 minute
5. Descrierea  accesați internetul și consultați Codul muncii
activității (sarcini de  redactați Contractul individual de muncă pentru
lucru): firma de exercițiu, forma simplificată
 prezentați rezultatele
 alegeți varianta optimă
6. Rezultate așteptate:  întocmirea corectă a documentului
7. Instrumente de Fișa de evaluare
evaluare

Activitatea practică nr. 5


1. Scop: Întocmirea fișei postului
2. Denumirea Fișa postului
activității:
3. Mod de lucru: Individual
4. Resurse:
 umane: profesor coordonator, elevi
 materiale: calculator, imprimantă, videoproiector
 de timp: 100 minute
5. Descrierea  alegeți un post
activității (sarcini de  completați fișa postului (Model 1.)
lucru):
6. Rezultate așteptate:  întocmirea corecă a documentului
7. Instrumente de Fișa de evaluare
evaluare

Model 3.1.
FIŞA POSTULUI
I. DESCRIEREA POSTULUI
1. Post
2. Compartiment
3. Nivel ierarhic
4. Pondere ierarhică
5. Relaţii organizatorice:
5.1 de autoritate

- ierarhice

- funcţionale

5.2 de cooperare
5.3 de reprezentare
5.4 de control
6. Obiective individuale
7. Sarcini

8. Responsabilităţi

9. Competenţe

II. CERINŢELE POSTULUI


1. Competenţe profesionale
Formare profesională

Experienţa

Cunoştinţe

Calităţi şi aptitudini

2. Competenţe profesionale
2.1 Cunoştinţe

2.2 Calităţi şi aptitudini

Director personal, Salariat.


Data,
Director,
Bibliografie:

*** Ghidul firmei de exercițiu: cea mai bună practică, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2012

1. *** Din școală în viață prin firma de exercițiu, Editura Didactică și Pedagogică,
București, 2005
2. Doinița, Zafiu;Andrei, Puia; Ghidul firelor de exercițiu, S.C. OFFSET GRAFIC S.R.L.,
Brăila, 2002
3. OMECT 5109/25.05.2008 privind înființarea CENTRALA REȚELEI FIRMELOR DE
EXERCIȚIU/ ÎNTREPRINDERILOR SIMULATE DIN ROMÂN

S-ar putea să vă placă și