Sunteți pe pagina 1din 5

MTNTsTERUL sANArAlu al nnpuslrcrr MoLDovA

Doamnei Natalia ZAHARESCU,


reporteri Ziarul de Gardio

Stimati doamna Zaharescu,


Prin prezenta, urmare a examindrii solicit[rii Dvs., Ministerul Sdn6t6lii Vd
expediazdrdspuns la intrebdrile menlionate in cererea de acces la informalie.

Anexd: 4 (patru) file.

Cu respect,

Secretar de Stat Svetlana NICOLAESCU

Exe cutor : Galici Adriana


tel. 022 268 8l I

str. Vasile Alecsandri 2, MD_2009, mun. Chigin[u


Tel.+37322268 885, +373 22268 8lg;Fax. +3732273gZg|;e-mail:office@ms.sov.md
https://ms.gov.md
Anexi:

1. Cite teste de depistare a COVID-l9 au fost efectuate din ianuarie 2020 pOni in
ianuarie 2022, in Republica Moldova, atita PCR, c0t qi antigen? Cite teste au
fost efectuate la laboratoarele private qi cffte la laboratoarele de stat? Care sunt
aceste laboratoare pi cite teste a efectuat fiecare?

in Republica Moldova, in perioada ianuarie 2020- ianuarie 2022 au fost efectuate ?n total
2 406 926 de investigalii pentru identificarea prezenlei virusului SARS-CoV -2, dintre care
1735 569 prin metoda PCR-RT gi 671 357 cu ajutorul testelor de diagnosticare rapidd Ag
SARS-CoV-2.Din num[rul total de investigalii, | 263 971 au fost efectuate de institu{iile de stat,
iar 7 742 955 de institufiile private.

Pentru detectia virusului SARS-CoV-2 prin metoda rRT-PCR au fost prelevate probe in

urmdtoarele laboratoare din Jard: Laboratorul virusologic al ANSP- 247 428: Secfia diagnostic de
laborator din cadrul Centrului de Sdndtate Publicd (CSP) B6lli- 133 067; Secfia diagnostic de
laborator CSP Cahul - 44 888; Secfia diagnostic de laborator CSP Soroca - 726; Seclia de
diagnostic de laborator CSP Comrat - 139; IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicald

- l4l 317; IMSP Spitalul Dermatologie gi Maladii Comunicabile - 38 959 si doud laboratoare
din regiunea transnistreand - 122 126.

in laboratoarele private: ,,Alfa Diagnostica- - 328 420, ,,Invitro Diagnostics" - 320 3gg,
,,MedExpert" - - 111 185, ,,Micromed" - 23840,,,TestRapid', -
174286, ,,Clinica Sante"
1490l,,,Analitic Med" - 14370, Synevo -8 465,,,AlfaMed Consult,, - 6 40B,,,Briomedtest,,-
2 699, Centru Medical ,,Cosgalmed" - 1 896, Centrul Medical ,,Sonomed" - 50.

Teste de diagnosticare rapidd Ag SARSCoV-2 au fost efectuate in institu{iilor medico-


sanitare publice - 406 522, in laboratoarelor private - 136 036, iar in cadrul laboratoarelor din
regiunea transnistreand * 128 799.

2. CAte teste au fost primite in calitate de dona{ii ;i c0te au fost achizi{ionate de


autoriti{ile statului qi la ce pre{uri? De Ia ce companii producitoare au fost
achizifionate testele efectuate atit de laboratoarele privateo c6t ;i de cele de stat?
Care sunt pre{urile de achizifie? Au beneficiat de dona{ii de teste COVID pi
laboratoarele private ?

Donalii de teste pentru detec{ia virusului SARS-CoV -2 prin tehnici de biologie


moleculard (PCR) au fost recepfionate atdt din parteadonatorilor locali, cdt qi interna{ionali:

I.P. ,,Unitatea de Coordonare, Implementare qi Monitorizare a proiectelor in


Domeniul Sdndtdlii" a donat 150 de seturi Ampliprime SARS-cov-2, in sumd de
2 375 250lei, teste - 10 500 de unitdli in sumd de 649 132lei, kituri RT-pCR - 9 600
de unitdli in sumd de | 637 260 lei qi Viasure SARS-CoV-2 Real time pCR - 60 de
unitdli in sumd de | 722 240 lei:
Guvernul Republicii Populare Chineze a donat I 008 teste in sumd de 421 624lei;
Otganiza\ia Naliunilor Unite/ Oficiul din Republica Moldova a oferit cu titlu gratuit
l0 unitdfi de Ivitrogen ultraPure BSA
in sumd de 125 615lei, kit teste covlD-lg -
3 000 de unitali in sumd de 62904\ei, kituri de extraclie (250 de teste) - l0 000 de

unitd{i in sumd de 112 646lei, kituri de extracfie (250 de teste) - l0 unitdli in sum6 de
128 634lei ;i doud seturi Primers-covid-19 ?n sum6 de 120 g2g lei;
Otganizalia Mondiald a Sdndtdfii a donat kituri COVID-I9 - 2 976 de unitali in sumd
de 302 397 Iei, teste - 30 000 de unitdli in sumd de 9 991 099 lei, teste - 750 de
unitdli in sumd de 62 812 lei, reactivi de diagnostic - 90 de unitali in sumd de
364 955lei qi RlBo-prep Kit - 34 de unitdli in sum6 de 55 4g5 lei;

DAG-HUMMARSKJOL D-WEG/Germania a oferit cu titlu gratuit kituri Viral RNA,


AVL Buffer - 50 de unitali in sum6 de 2 934 690 lei;
,,GBG-MLD sRL" a donat 6 seturi de FR475 Novel corona virus in sumd de lg5
17 4 lei;

Guvernul Federaliei Ruse/Ambasada Federaliei Ruse in Republica Moldova a oferit


cu titlu gratuit l5 000 de kituri de detec{ie ARN sARS-cov-2 in sumd de 2 025 000

lei, kituri REVERTA-L - 100 de unit6fi in sum6 de 46 305 lei gi kituri RlBo-prep -
100 de unitali in sumd de 50 479lei
Guvernul Republicii Slovace/Ambasada Republicii Slovace a donat l0 000 de teste in
sumd de 2 062 187 lei.
- Guvernul Republicii Federale GermanialProiect de asistenld tehnicd GIZ ,,Fondul de
Studii qi Speciali;ti" a oferit cu titlu gratuit 96 000 de unitdli in sumd de 2 832 187
lei, 9 600 de unitdli in sumd de 161 838 lei gi I l0 000 de unitdti in sumd de 2 136 289
lei.

Donalii de teste de diagnosticare rapidd Ag SARS-CoY-2 au fost oferite de partenerii


intemalionali: Biroul de Cooperare al Elve{iei in Republica Moldova - 50 de unitSli in sumd de
5 100 lei; Inspectoratul General pentru Situalii de Urgenld in cadrul MAI din Romdnia - 100 000
de unitdli in sumd de l5 435 986lei gi Organizalia Mondiald, a Sdndtdfii - 20 000 de unitdli in
sumd de | 542 408lei.

Prin Proiectul Bdncii Mondiale ,,Rdspuns de Urgenfd la COVID-19 in Moldova" au fost


procurate teste PCR de la furnizorii: Medeferent Grup SRL - 100 000 de unitAli, pre! total
l2 850 000 lei; DITA ESTFARM LLC - 100 000 de unitdli, pre! total 6 985 110 lei; GBG-MLD
SRL - 300 000 de unitd1i, pre! total 11 700 000 lei
prin Proiectul Bdncii Mondiale ,,R[spuns de Urgen!6 la COVID-l9 in
Totodatd,
Moldova" au fost procurate teste de diagnosticare rapidd Ag SARS-CoY-2 de la funizorii:
Polisano Prim SRL - 300 000 de unit61i, pre{ total 9 492 000 lei, AELO Grup SRL - 400 000 de

unitd1i, pre! total 8 400 000 lei.

in contextul implementdrii Componentei ,,Sdndtate" a Proiectului ,,Rdspuns de urgenldla


COVID-19 gi suport pentru intreprinderile micro, mici gi mijlocii", in conformitate cu Acordul-
cadru de imprumut dintre Republica Moldova gi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,
semnat la data de 29 iulie 2020 gi ratificat prin Legea nr. 16812020 in anul 2021 au fost
achizilionate 700 000 de teste rapide de diagnostic pentru detectarea Ag SARS-CoV-2, in
valoare totald de 10 808 280 lei, de la producdtorul ,,Triplex lnternational Biosciences (China)
Co., LTD".

Din fondurile Companiei Nalionale de Asigurdri in Medicind (CNAM) au fost procurate


80 000 de teste PCR impreund cu 80 000 de kituri de extraclie qi 80 000 de kituri de prelevare a
probelor, in sumd de | 920 000 de dolari, de la producdtorul ,,BGI Health".
De asemenea, din bugetul de stat au fost procurate prin intermediul
centrului de Achizi{ii
Publice Centtalizate ?n Sdn5tate (CAPCS): conector lateral pentru
2tijeinplanparalel- 300 de
unitdfi in sumd de 9 000 lei, producdtorul
,,IJHVII4 Enu4euuororr.rulRusia,,; teste pCR pentru
deteclia virusului SARS-CoV-2 - 300 de unitdli in sumd de
76320 lei, produc6torul ,,DNK
Technology/Rusia"; Elisa IgM COVID-19 - 384 de unitbli in sumd
de 3234g lei, producdtorul
,,COVI9NVITALIA/DIAPRO"; Elisa IgG COVID-I9 - 576 de unitdli in sumd de 4g 522
lei,
producator ,,COV19G/ITALIA/DIAPRo"; kit pentru detectarea
RT-pcR a virusului 5ARS-
CoY-2, FLU RSV - 140000 de unitSli in sumd de 11849 138 lei, producatorul
,,ELISABETH
PHARMACON/RepublicaCehd"; kituri pentru extrac{ia acizilor nucleici
- 120 000 de unitdli in
sumd de | 224 000lei, producdtorul ,,DNA Technology/Rusia"; Virus/patogen Kituri - 19 200
de
unitdli in sumd de 2 187 648lei, producdtorul
,,Qiagen/Germania"; set de prelevare cu mediu de
transport viral (vTM) cu 3 tije - 140 000 de unitali ?n sumd
de 2 3704g0 lei, producdtorul
,,YCMI Factory/China"; tuburi tip Eppendorf 1,5 ml - 140 000 de unitali in sumd de
65 520 lei,
producdtorul ,,Interlab lTurcia"; tuburi PCR in stripuri cu
capace - 140 000 de unit[ti in sumd de
693 000 lei, producdtorul ,,Biobase/China"; vdrf cu filtru 012-20
mkl - 140 160 de unitdli in sum6
de ll2 688 lei, producdtorul ,,N Renonlab E Co., Ltd,lChina,\ v6rf
cu filtru 2/20_200mkl _
140 160 de unitSli in sumd de ll2 688 lei, producdtorul,,N RenonLabECo., Ltdlchina,,: varf
cu
filtru steril 100-1000 mkl - 40 160 de unitSli in sumd de I l9 416lei,producdtorul
,,N Renonlab
E Co., Ltd/china,,.

Cu referire Ia faptul dacd laboratoarele private au beneficiat


de donalii de teste COVID gi
de la ce companii producdtoare au fost achizilionate testele
efectuate de c6tre acestea Ministerul
Sdndtdlii nu deline informatii.

3' Este necesarl o licen{i special5 pentru achizi{ionarea qi efectuarea


testelor de
depistare a virusului Sars-CoV-2, pe care sI o definl laboratoarele
private? Ce
laboratoare au dreptul si preleveze teste COVID in Republica
Moldova?
Pentru prelevarea probelor biologice gi efectuarea testdrii
de depistare a virusului SARS-
CoY-2 toate laboratoarele medicale din
!ar6, inclusiv cele private trebuie sd defin6 autorizalie
sanitard de funcfionare gi certificate de acreditare in domeniul
efectudrii investigaliilor de
laborator de microbiologie gi biologie moleculard.