Sunteți pe pagina 1din 2

Grila 1L - Descrierea domeniului/ programului de studii prin competenţe profesionale şi transversal

Domeniul fundamental: Ştiinţe sociale şi politice

Domeniul de studii: Ştiinţe ale educaţiei

Programul de studii: Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

Competenţe C1. Formarea şi C2. Proiectarea procesului C3. Realizarea C4. Evaluarea proceselor
profesionale dezvoltarea instructiv-educativ pentru activităţilor specifice de învăţare, a rezultatelor
competenţelor cognitive diverse niveluri de vârstă/ procesului instructiv- şi a progreselor
Descriptori în domeniul pregătire a elevilor educativ din înregistrate de elevi
de nivel ai psihopedagogiei învăţământul
elementelor
structurale ale educaţionale preuniversitar
competenţelor
profesionale
CUNOŞTINŢE
D1. Cunoaşterea, înţelegerea C1.1 Recunoaşterea şi C2.1 Identificarea şi prelucrarea C3.1 Prelucrarea şi utilizarea C4.1 Înregistrarea şi raportarea
conceptelor, teoriilor şi înţelegerea principalelor principalelor teorii ale învăţării, a cunoştinţelor psihopedagogice într-un mod eficient a
metodelor de concepte, teorii, orientări curriculum-ului disciplinelor din domeniul educaţional în rezultatelor evaluărilor la diferite
bază ale domeniului şi ale actuale din domeniul predate şi a principalelor orientări realizarea activitatilor instructiv discipline, sesizarea dificultăţilor
ariei de specializare; psihopedagogiei metodologice specific acestor - educative şi acordarea susţinerii pentru
utilizarea lor adecvată discipline depăşirea lor şi obţinerea
în comunicarea profesională progresului de către elevi
D2. Utilizarea cunoştinţelor C1.2 Analiza, interpretarea, C2.2 Analiza, interpretarea, C3.2 Interpretarea cunoştinţelor C4.2 Interpretarea şi explicarea
de bază corlearea şi aplicarea intra/ corelarea intra/ interdisciplinară şi metodice în cadrul întregului rezultatelor evaluării obţinute în
pentru explicarea şi interdisciplinară a conceptelor aplicarea cunoştinţelor demers didactic de realizare a urma utilizării unei game largi
interpretarea unor variate din domeniul psihopedagogiei psihopedagogice în cadrul activităţilor instructiv - de metode şi instrumente de
tipuri de concepte, situatii, în demersul didactic întregului demers didactic de educative evaluare
procese, proiecte etc. proiectare a activităţilor
associate domeniului instructiv-educative şi a
materialelor didactice
ABILITĂŢI
D3. Aplicarea unor principii Utilizarea conceptelor de bază Adaptarea şi aplicarea rezolutivă Identificarea şi utilizarea Aplicarea principiilor, funcţiilor
şi metode de bază pentru şi a teoriilor din domeniul a principiilor şi strategiilor strategiilor didactice specifice şi scopurilor evaluării, precum şi
rezolvarea de probleme/ psihopedagogiei pentru a didactice în proiectarea disciplinelor predate şi a a metodelor şi instrumentelor de
situaţii bine definite, tipice determina progresul elevilor activităţilor instructiv – educative resurselor care să asigure evaluare potrivite cu stadiul de
domeniului în condiţii de pentru a obţine continuu progresul elevilor dezvoltare a elevilor
asistenţă calificată progresul elevilor
D4. Utilizarea adecvată de Justificarea teoriilor şi Raportarea la norme, standarde şi Evaluarea şi justificarea Utilizarea informaţiilor obţinute
criterii şi metode standard de orientărilor din domeniul obiective curriculare în analiza şi abordărilor învăţării şi predării şi din evaluări pentru o autoanaliză
evaluare pentru a aprecia psihopedagogiei prin raportare evaluarea documentelor şcolare a impactului lor asupra elevilor critică a propriei activităţi şi
calitatea, meritele şi limitele la standardele şi obiectivele oficiale, sau autoevaluarea celor prin raportare la standarde şi pentru continua ameliorare a
unor procese, programe, din documentele curriculare produse obiective enunţate în acesteia
proiecte, concepte, metode documentele curriculare
şi teorii
D5. Elaborarea de proiecte Elaborarea de proiecte cu Conceperea unor noi modele de Elaborarea de microproiecte de Elaborarea unor modele de
profesionale cu utilizarea ajutorul teoriilor şi conceptelor proiectare a activităţilor instructiv cercetare-acţiune în domeniul înregistrare a rezultatelor
unor principii şi metode psihopedagogice educative şi/sau extraşcolare instruirii evaluărilor, individual şi pentru
consacrate în domeniu grupuri, în funcţie de
particularităţile de vârstă ale
elevilor
Standarde minimale de Elaborarea unui proiect Elaborarea unui proiect Desfăşurarea unor activităţi Elaborarea şi aplicarea a unor
performanţă pentru utilizând conceptele, teoriile, educaţional utilizând conceptele, instructive-educative care să probe de evaluare pentru
evaluarea competenţei paradigmele, orientările teoriile, paradigmele, modelele utilizeze strategii şi resurse disciplinele predate, notarea/
actuale din domeniul instructiv-educative, principiile şi adecvate unor contexte aprecierea lor şi interpretarea
psihopedagogiei metodologiile specifice educaţionale variate rezultatelor şi argumentarea
domeniului pedagogic alegerii metodelor, tehnicilor şi
instrumentelor utilizate

Descriptori de nivel ai competenţelor Competenţe transversale Standarde minimale de performanţă


transversale pentru evaluarea competenţei
D6. Executarea responsabilă a sarcinilor CT1 Formarea şi dezvoltarea competenţei de Elaborarea unui proiect educaţional, cu specificarea
profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi comunicare şi relaţionare în cadrul procesului rolurilor fiecărui membru al echipei de lucru
asistenţă calificată instructiv-educativ
D7. Familiarizarea cu rolurile şi activităţile CT2 Formarea şi dezvoltarea competenţei Elaborarea unor proiecte, realizarea si evaluarea
specifice muncii în echipă şi distribuirea de psihosociale de organizare a mediului de învăţare în activităţilor instructiv - educative specific
sarcini pentru nivelurile subordonate colaborare cu elevii, familia şi comunitatea disciplinelor predate
D8. Conştientizarea nevoii de formare continuă; CT3 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de Elaborarea unui plan de dezvoltare a carierei pe
utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi termen mediu şi lung utilizând surse şi instrumente
învăţare pentru dezvoltarea personală şi dezvoltării profesionale continue şi adaptării diversificate de documentare
profesională competenţelor profesionale la dinamica contextului
profesional şi social