Sunteți pe pagina 1din 150

«In viaț ă, unora le este dat să ı̂nvețe bunele maniere, altora să ı̂și

educe spiritul ori să ı̂și ı̂ntă rească tot mai mult credinț a. Nu am avut
privilegiul de a mă bucura de niciuna dintre acestea, ba nici mă car nu
ș tiu să citesc ori să scriu, din cauza pasiunii pe care mi-a insu lat-o Cel
de Sus pentru plă cere. Numai un mijloc ı̂mi mai ră mâ ne pentru a face o
faptă bună ı̂nainte de a muri: să iniț iez o tâ nă ră ı̂n arta iubirii. Fireș te,
ı̂n cel mai mare secret. Fiindcă ț ara asta s-a hotă râ t să proscrie sexul ș i
să se acopere cu faldurile celei mai mincinoase virtuț i. Dacă aș i
identi icată , cu siguranț ă m-ar aș tepta spâ nzură toarea.»
Colecție coordonată de
MAGDALENA MARCULESCU & PASCAL BRUCKNER

NEDJMA
Prin țara simțurilor
Poveste erotică
Titlul original: LA TRAVERSEE DES SENS, Pion, Paris, 2009
Traducere din limba franceză ș i postfaț ă de:

DORU MAREȘ

Editura Trei
- 2009 -
PRELUDIUL PRELUDIILOR
In viaț ă, unora le este dat să ı̂nvețe bunele maniere, altora să ı̂și
educe spiritul ori să ı̂și ı̂ntă rească tot mai mult credinț a. Nu am avut
privilegiul de a mă bucura de niciuna dintre acestea, ba nici mă car nu
ș tiu să citesc ori să scriu, din cauza pasiunii pe care mi-a insu lat-o Cel
de Sus pentru plă cere. Numai un mijloc ı̂mi mai ră mâ ne pentru a face o
faptă bună ı̂nainte de a muri: să iniț iez o tâ nă ră ı̂n arta iubirii. Fireș te,
ı̂n cel mai mare secret. Fiindcă ț ara asta s-a hotă râ t să proscrie sexul ș i
să se acopere cu faldurile celei mai mincinoase virtuț i. Dacă aș i
identi icată , cu siguranț ă m-ar aș tepta spâ nzură toarea.
P/O: Zobida Aı̈t Lemsè ne
PRELUDIU
Mă numesc Zobida. Asta nu e un prenume, susură Ali muș câ ndu-
mi sâ nii, e un program de futut! Zici Zobida ș i-ț i ș i miroase-a umezeală
lipicioasă ș i-a spermă ierbinte. Ț i se topeș te ca zahă ru-n gură numele
ă sta. Ajunge doar să -i mesteci silabele. Ia-ncearcă : ZO-BI-DA! Numele
tă u are-n el tot ce trebuie pentru a duce direct ı̂n iad pe-oricare bine-
credincios: zob, baise ș i bide („pulă , futut ș i pâ ntece" – n. trad) ı̂n limba
necredincioș ilor franț uji, iar ı̂n araba cea curată : zid – „hai, mai hai!",
zad – „comoara de lucruri minunate", ș i bida’ – „frumosul sacrilegiu"!
Să -i ierte Dumnezeu pe cei care ț i-au pus astfel de nume!
Mă distrez de câ te ori ı̂l ascult pe Ali. Vorbeș te de parcă ar face
dragoste, să ltâ nd spectaculos ı̂n ș a ș i ı̂nghiț indu-ș i chicotelile. Habar nu
are că nu doar din numele meu pot rezulta asemenea combinaț ii. Că
mai e ș i viaț a mea. Ș i că visez să mi-o scriu. Cel puț in, despre ce-am
fă cut la Zebib. Ah! Nu sunt decâ t Zobida. Expertă ı̂n sex, dar complet
neș tiutoare-ntr-ale spiritului. O câ ntă reaț ă-a dorinței ce-ar i vrut să ie
maestră a vorbelor!
Iată de ce m-am hotă râ t să ı̂mi iau un iubit literat, după lungul ș ir
de puli analfabete. Ș i-anume pe el, pe institutorul Ali, cel cu priviri
vicioase ș i bucile nervoase, tare ș i-n caracter ș i-n ș urubelniț ă, ı̂n coada-
nfoiată ș i-n lungimea ei! Il iau ı̂n pizdă de două ori pe să ptă mâ nă , fă ră
să ș tie nimeni, fă ră să a le cretinii lui de elevi că , dacă -i curg cuvintele
din gură ca din izvor ı̂n timpul zilei, asta este iindcă noaptea ș i-o adapă
din plin la fâ ntâ na mea.
Tocmai mă pregă team să ı̂l că lă resc eu de data asta, câ nd am lă sat
să -mi scape:
— Ră ul a sosit odată cu mine. Să mă ierte Dumnezeu, dar am
semă nat haosul ı̂n sat!
— Ai luat-o razna, pisicuțo, s-a mulț umit să ı̂mi ră spundă cu
mâ inile prinse zdravă n de ș oldurile mele.
— De-acum e prea tâ rziu, ră ul e-n fruct.
— Se zice „viermele" e-n fruct.
— Dacă vrei...
— In de initiv, ce-ai fă cut...? a mormă it, că lcâ ndu-ș i pe inimă , fă ră
a-ș i pierde concentrarea.
— Tot ce-a trebuit pentru a transforma fecioarele-n destră bă late.
— Tii, ce mai coardă ! Chiar meriț i să te trag ı̂n țeapă !
Ali mi-a ı̂nlă nț uit mijlocul pentru a putea să mă ridice mai bine, să
mă aș eze la loc cum se cade ı̂n spada lui caldă , pă trunsă -n adâ ncul
blă niței mele, ı̂n pă să rica mea ı̂nghiț indu-l lacomă ș i dâ ndu-i drumul cu
mii de regrete, reteveiul ı̂nă lț ându-i-se tot mai fă los ı̂nainte de a ajunge
pâ nă la capă t ı̂n că suț a mea ospitalieră . Mi se pă rea că mă miș c ı̂ntre
cer ș i pă mâ nt, că viaț a ı̂nsă ș i intră ș i iese din mine, că su letul ameninț ă
să -mi iasă pe acolo, prin gă urică .
Nu vroiam ı̂ncă să ı̂mi dau drumul, aș a că era necesară o
diversiune:
— Să -ț i povestesc ceva.
— Nu acum!
— Bine, mai tâ rziu, dar ı̂ți voi povesti!
— De-acord.
— Cu două condiț ii. In primul râ nd, să nu spui nimic altcuiva, altfel
oamenii din Zebib mă vor omorı̂ cu pietre, ca pe un câ ine.
— Ș i a doua?
— Să notezi ce ai să auzi.
— Am altceva de fă cut decâ t să -ț i scriu memoriile...
— Ș tiu, să mă fuț i...
— E mai plă cut.
— Tocmai de aceea.
M-am ridicat.
— Nu! Intoarce-te! Hai mai departe!
Mi se ț inea de umeri, ı̂n igâ ndu-ș i capul sexului ı̂ntre buzele a lui
meu.
— De ce vrei să ı̂ți scriu povestea? Crezi că ai să ajungi vreo
savantă ı̂nainte de a i ı̂nceput mă car ș coala?
— Câ nd le scrii, lucrurile ı̂și tră iesc o a doua viaț ă.
— Iubito, ce e cu pă să reasca asta?
— Mă aș tept să o pui tu la punct cu stil de adevă rat scriitor.
— Adică ?
— Adică ı̂ngrijit, nu ca un „labă tristă “. Intr-un fel pe care să ı̂l
ı̂nțeleg ș i eu ș i care să mă impresioneze.
— Adică vrei să te dai arteziană ș i de spirit, nu doar de uț a-
fâ ntâ nuț a?!
— Doar n-oi i fă cut tu degeaba carte!...
— Ș i cu ce mă plă teș ti?
— Iț i dau pizdă la iecare ı̂ncheiere de capitol.
— Nu te temi c-am să te dau ı̂n gâ t?
— Nu, că ț i-l am pe sculă rel la mâ nă . Lasă că n-o să ı̂ndră zneș ti tu
să calci porunca lui Allah ș i să mă rturiseș ti public că ț i-ai pus-o cu o
femeie fă ră binecuvâ ntarea imamului. Cu atâ t mai puț in tu, domnule
ı̂nvă ț ător, care ș tii să citeș ti ı̂n Cartea Sfâ ntă !
I-am simț it-o cum se-nmoaie ș i l-am auzit dintr-odată spunâ nd
cuvintele arză toare ale soț ului meu: Nu voi lăsa bărbaților, după mine,
mai mare blestem decât femeia.
— Aha! Ș i-ă sta o ș tie!
A izbucnit ı̂n râ s. Iar eu m-am apucat de povestit.
De iecare dată câ nd Sadek mă biciuia, ı̂mproș ca saliva ca pe o
burniț ă infernală , curgâ nd bă loasă , din abundenț ă, dâ nd pe-afară ca apa
murdară din canale, scă pâ ndu-i pe la colț urile gurii, um lâ ndu-se ca
niș te bube, mâ njindu-i barba odată cu aceleaș i cuvinte, pe care le
ı̂nvă ț asem pe de rost. Cuvinte care mă izbeau ı̂n creș tet la fel de tare ca
loviturile de bici. Le-mproș ca ı̂n ritmul cravaș ei ț inute ferm ı̂n mâ na
dreaptă , niciodată ı̂n stâ nga, iindcă era haram: „Profetul a spus: Nu voi
lăsa bărbaților, după mine, mai mare blestem decât femeia. Ș i n-a greș it!“
Aceeaș i frază . Iar ș i iar. Iț i ı̂nchipui că pentru mine, care nu citisem
nicicâ nd cele spuse de Profet sau Coranul, ı̂nsemna tot ce putea i mai
ră u. De la prima silabă , scuipată cu cea dintâ i pică tură de salivă , eram
gata. In numele Celui Trimis, n-ai să scapi, mă ameninț a! Imi apă ram
doar faț a ș i capul, lă sâ nd ı̂n voia urii ș i dispreț ului lui tot restul: pieptul,
spatele, brațele, fesele. Totuș i, ı̂ncercam să pricep. Să ı̂mi pun la treabă
inteligenț a, pe câ nd pielea ı̂mi ș iroia de sâ nge. In că pș orul meu de
femeie izolată de lume ș i analfabetă , că utam motivele biciuirii ș i ale
acelor cuvinte.
Sadek mă lă sase ı̂ntotdeauna să ı̂nțeleg că nu fă ceam nici două
parale. La fel ș i tată l ș i fraț ii mei. De unde ș i fraza aceea, atribuită
Profetului, Allah ie cu el, care sugerează că femeile nu sunt decâ t un
spin ı̂n talpă , cauza tuturor necazurilor ș i că , fă ră ele, credincioș ii ar i
fost scă paț i de mizerie, ca pă rul de pă duchi? Ele dau totul peste cap,
iind, ı̂ntr-un fel, un soi de degustare a infernului, mai rele decâ t ciuma
sau ră zboiul!
Mă tot gâ ndeam, ı̂ncercâ nd să gă sesc un ră spuns ș i, aș a, uitam de
ce mă bă tea bă rbatul. Imi ziceam: fă ră iicele Evei, pă mâ ntul nu ar i
ceea ce este ș i bă rbaț ii s-ar plictisi. Blestemul face sarea ș i piperul,
nă scâ nd motive pentru a-ncepe lupta. Poate că din această cauză a
creat Dumnezeu femeia. Un ră u necesar.
Imi strâ ngeam ı̂ntre coate capul ș i gâ ndurile care se ciocneau
unele de altele ca niș te muș te. Blestemul acela, ura, să ț ină , oare, doar
de femei? Nu e scris pe fruntea noastră că suntem fă cute pentru plă cere
ș i pentru a le-o-nmuia câ nd li se scoală ? Pe scurt, cine cui a declarat
ră zboi? Ș i cine ı̂mpotriva cui a ı̂nceput ostilită ț ile?
Mă gâ ndeam la toate acestea nu iindcă mi-ar i fă cut vreo plă cere,
ci iindcă descoperisem ı̂n asta cel mai e icient mijloc de a uita de
lovituri. Pe mă sură ce mă pierdeam ı̂n sensurile frazei aceleia, durerea
se micș ora. E-o nebunie cum ne pot face capetele să abandonă m
trupurile, câ nd se pun ele pe gâ ndit!
Conform soț ului meu, Profetul ı̂nsuș i, Allah să -l binecuvâ nteze, ș i-a
prevenit idelii asupra ră zboiului dintre bă rbaț i ș i femei. Iș i fă cuse
dintr-o singură miș care datoria de profet, avertizâ ndu-i, repetâ ndu-le
credincioș ilor: atenț ie, eu m-am că rat, dar vă las o problemă , una mare,
damele astea de care trebuie să vă feriț i, rezolvaț i-o, nu e treabă uș oară .
Cine are credinț ă de crezut, să ia aminte!
Aparent, bă rbaț ii au vrut să se descurce singuri, fă ră să ț ină cont
de pă rerea femeilor. Ș i-or i zis: n-ai cum să pui ră ul la treabă ı̂n folosul
binelui. Poț i evita ı̂ncă ș i mai bine ră ul, domesticind femeile cu
metodele necesare. Insă mie tot nedrept mi se pă rea să mă bată
bă rbatul. Uneori se ı̂ntâ mpla să mai protestez printre dinț i, că ci lacrimi
de plâ ns nu mai aveam: „Chiar eș ti sigur că Profetul a zis ce spui?“ Sau:
„Poate-o i fost ș i el nervos, ı̂n ziua aia, din cauza vreuneia dintre
neveste. O i fost vorba doar despre o decepț ie personală . Nu cred că ț i-
a cerut ț ie, Sadek Chioru’, să mă cotonogeș ti! Ș i-apoi, putem ș i noi să
gă sim altă ieș ire, altă soluț ie!" Numai că Sadek Chioru’ nu auzea nimic.
Iș i numă ra loviturile, ı̂n crescendo, iar barba-i pă rea a lui Dumnezeu ı̂n
persoană !
Oare pentru a mă ră zbuna pe ră posatul soț , sau pentru a-i da
dreptate m-am hotă râ t să pun cuvintele acelea ı̂n practică ș i să merg
pâ nă la capă t ı̂n linia logicii lor? Nu mai aveam decâ t o singură dorinț ă:
să aduc blestemul, să provoc discordia ı̂n satul acesta liniș tit, ı̂n care m-
am mutat ani de zile după ce mi-am ı̂nmormâ ntat bă rbatul ș i am
scuipat pe mormâ ntul lui.
— Prinț iș orule, ai destul material pentru cel dintâ i capitol! i-am
zis ridicâ ndu-mă . Iț i permit să ı̂mi schimbi cuvintele, dar ı̂ți interzic să
modi ici detaliile sexuale. Ș tiu eu că bă rbaț ii n-au coaie.
S-a ridicat pe jumă tate din pat pentru a-mi prinde sâ nii, dar i-am
scă pat.
— Mă -ntorc mâ ine, după miezul nopț ii, ca de obicei. Vezi să nu dea
nimeni tâ rcoale casei.
Adevă rul este că nu mă cheamă Zobida. Mi-am inventat prenumele
sosind la Zebib, inspirâ ndu-mă , poate, de la litera Z cu care ı̂ncepe
numele satului, ı̂nrudirea fonetică ajutâ ndu-mă cumva să mă
familiarizez cu localitatea aceasta izolată . Chiar aș a: ce idee să mă i
mutat ı̂ntr-un tâ rguș or din vestul extrem, unde nu se cunosc nici gustul
să rat al mă rii, nici savoarea anotimpurilor intermediare! In acest Zebib
suspendat ı̂ntre cer ș i pă mâ nt, ı̂ntre munț i ș i vă i, la jumă tatea distanței
dintre ț ărâ nă ș i un Dumnezeu pe care locuitorii de aici ı̂l sancti ică ı̂n
moschei, dar de care nu mai ț in cont ı̂n dormitor, de care se tem ı̂n
public, dar nu ı̂ncetează să -l tot ı̂nș ele ı̂n intimitate!
Intr-adevă r, am greș it pretextâ nd că aparț in Uled-Mail, un trib
berber care locuieș te pe platourile din ı̂nă lț imi. Nu cunoș team
aversiunea celor de aici pentru kabyb, pe care ı̂i consideră niș te
renegaț i, un fel de maimuțe tră itoare ı̂n munț i. Incă mai puț in a lasem
despre convingerea lor că lumea s-a nă scut odată cu arabii, că tot ce
fusese mai ı̂nainte nu era decâ t a’dam, adică neant, ș i, prin extensie, o
magmă informă , existenț ă zero, o stare de stupefacț ie absolută , ca-n
gaura neagră ș i fă ră sfâ rș it a curului vră jitoarelor. „Că că reze din nas“, ar
i zis simplu de tot micuț a mea nepoată Badra, prima expresie cu care
ne-a lă sat paf câ nd a-mplinit doi ani, adică ultima oară câ nd am vă zut-
o, cu vreo zece-n urmă .
In fapt, toț i zebibienii se declară „coborâ tori din Profet". De la
sâ nul lui s-au tot rostogolit pâ nă la noi, pe o ilieră protejată , purtâ nd pe
piele ș tampila mă rcii „arab", o marcă prin ea ı̂nsă ș i ı̂ncă rcată de tot
respectul, dovadă sipetele pe care vi le deschid sub nas, ı̂ntr-un
ceremonial ridicol – simț iț i moscul de Arabia, e luviile de chihlimbar ș i
ș oaptele mă tă sii?! —, din care scot niș te foi decolorate de trecerea
timpului ș i-a metodelor de falsi icare, habar n-am, pe care vi le arată
plini de mâ ndrie – priviț i, citiț i literele acestea aurite! —, vă zic vră jiț i,
urmă rindu-ș i arborele genealogic cu ramuri aplecate de greutatea
iliaț iilor ı̂nchipuite, trimiț ându-ș i originile pâ nă la nu ș tiu ce veriș or,
stră nepoț ică ori chiar nepot al Profetului, Allah să -l binecuvâ nteze! Eu,
ce e drept, nu l-am vă zut niciodată pe Profet, dar mi-e tare greu să cred
că are vreo legă tură cu ț ără noii ă ș tia slabi de minte, cu pă rul scurt ș i
creț ca zegrasul, cu ochi de un negru murdar, maimuțoii ă ș tia de fund
de vale!
Cu tot handicapul sâ ngelui berber, mi-am fă cut o reputaț ie dată
naibii. Se spune despre mine că sunt bună , serviabilă ș i puț in
vră jitoare, din cauza subitelor mele dispariț ii. Nu-i contrazic. Bâ rfele
astea sunt ca niș te ramuri ce-mi camu lează trecutul ș i mă apă ră de
zilele ı̂n care am suferit atâ t de mult din cauza soț ului meu! Tot ele-mi
acoperă nopț ile de dragoste ı̂n brațele unor bă rbaț i că rora nu le voi da
numele! Ii acopă r ș i eu, la râ ndul meu, cu ı̂ntreaga greutate a
recunoș tinței ce le-o port, iindcă m-au fă cut să gust plă cerea ș i mi-au
redat dorinț a de a exista. Vei i ultimul dintre ei, Ali, m-am jurat, iindcă o
ai lungă și energică, desigur, dar, mai ales, iindcă te folosești de cuvinte
frumoase și acestora trebuie să le revină privilegiul de a încheia destinele
noastre.

Cu siguranț ă numai tâ nă ră nu mai sunt, dar nimeni nu mi-ar da
vâ rsta pe care o am ı̂n realitate. Fă ră ı̂ndoială , pentru că nu am ră mas
niciodată gravidă . Nici bă rbatul legiuit, nici iubiț ii nu mi-au fă cut vreun
copil. Nici nu ș tiu dacă din cauza lor ori a mea. Aș a a vrut Dumnezeu. Ș i,
indiscutabil, ș i pâ ntecele meu.
La Zebib, statutul de vă duvă ı̂mi oferă respectul de care doar
virtuoș ii s inț i au parte. Ca ș i cum ar i de la sine ı̂nțeles că eș ti
ı̂ncoronat ca sfâ nt ı̂n schimbul unei centuri de castitate, pe care nu ț i-o
mai descui niciodată ! In că tunul acesta ı̂mpuț it, a te abț ine de la sex
este condiț ia necesară pentru a i admis ı̂n clubul bă rbaț ilor. Ș i, uite aș a,
ı̂n câ teva luni m-am trezit ı̂ndreptă ț ită să fac treabă de cadiu. Mergeam
să le sfă tuiesc despre absolut orice pe mamele care nu mai gă seau
soluț ii, mustram, la gră madă , fete ori bă ieț i fă ră a mi se ı̂ntoarce
vreodată un cuvâ nt mă car ș i alergam la chemarea taț ilor de familie care
mă convocaseră pentru a-mi da cu pă rerea despre logodne, ba chiar
despre litigii inanciare. Nimeni nu ezita să mă invite ı̂n propria-i viaț ă,
ı̂n care pă trundeam cu aceeaș i ı̂ndreptă ț ire ca la mine-n casă ,
necazurile ș i bucuriile zebibienilor devenindu-mi familiare, că să toriile
ș i divorț urile lor iind de iecare dată ı̂nsoț ite de sfaturile mele atâ t de
potrivite.
Dintr-un asemenea motiv mă a lam ı̂ntr-o zi la familia Omran.
Trimiseseră după mine cu noaptea-n cap, iar câ nd am ajuns parcă
aterizasem ı̂n plină ı̂nmormâ ntare. Tată l ı̂și clama furia, stâ nd ı̂n
picioare ı̂n faț a casei, sub cerul ı̂ncă prins pe jumă tate ı̂n tenebre:
„Curve, toate sunt niș te curve!", ı̂ncepâ nd cu „ea“, cu mama copiilor lui,
„Rupea-i-ar Dumnezeu oasele!" „Cinci fete-a fă tat, ca vacile! Oricum,
dintr-o curvă , doar curve pot să iasă !" Tot mai mâ nios, le-a tras o porț ie
ș i stră moș ilor care ș i-au luat-o, iecare, conform gradului de rudenie:
„Niș te pui de că țea, curiș ti de doi lei, escroci, câ rpe, peș ti de colț de
stradă , niș te avortoni! Cum altfel să -mi explic că lucrurile stau cum
stau?!"
Ș tiam că , pentru zebibieni, insulta era o practică la ordinea zilei,
iar furia o tendinț ă naturală . Aș a că l-am ocolit pe tată ș i m-am
ı̂ndreptat că tre curtea interioară . Din ochii fetei celei mari, lacrimile
curgeau ca apa la robinet.
— Ce s-a-ntâ mplat? am ı̂ntrebat-o pe Asmahan.
— Soră -mea n-a sâ ngerat...
— Nu e vina Leilei că nu i s-a sculat lui Tareq. Doar era virgină ,
Dumnezeule mare!
— Da, dar acum toată lumea se-ndoieș te.
— Vezi de treabă , n-a ș tiu el cum să i-o pună . Un lă că iaș ne-
nceput, ș i-atâ t!
— Nu ș tiu ce să mai zic. Doar că Leila a fost alungată de noua ei
familie, după ce i-au azvâ rlit cu imineii ı̂n cap.
Nu mai era nevoie să ı̂mi descrie scena, la ordinea zilei sub cerul
Zebibului. Leila fusese nevoită să se ı̂ntoarcă acasă cu zestrea că rată de
două perechi de brațe caritabile, fă ră a-i i aruncat cineva mă car o
privire ı̂ncă rcată de milă , fă ră să se i auzit mă car un ululu, strigă tul
acesta al nostru ascuț it ș i nesfâ rș it. Gata cu câ ntecele, cu că lă reț ii ș i cu
puș tile slobozite ı̂n aer. Doar luna mai ră mă sese, martoră tă cută , cu
re lexe roș iatice, a ruș inii.
— Vino, intră , m-a invitat Asmahan, luâ nd-o ı̂nainte că tre una
dintre cele trei camere ale casei.
M-am aș ezat ı̂n faț a Leilei. Incă ı̂n stare de ș oc, aceasta pă rea să nu
ı̂și dea seama de ce se petrecea ı̂n jurul ei. Repeta, doar, cu privirile
ră tă cite:
— N-am... N-am fă cut nimic... Nu sunt eu de vină ! Ț ipetele,
ț ipetele... ı̂njură turile. Erau mâ nioș i. Toț i. In spatele porț ii...
I-am luat mâ na ı̂n mâ na mea. Continua, fă ră să -i pese că mai eram
ș i eu pe acolo:
— Cearș aful, cearș aful! Mereu cuvâ ntul acesta. Ș i el zicea: vine,
vine. Dar, pentru Dumnezeu! Hai să mai ı̂ncercă m. Ș i-am mai ı̂ncercat...
Au strigat: ia vino să -ț i iei fata! Are o problemă . Curvă -mpuț ită , ce i-ai
fă cut lui frati-miu?! Au zis...
— Liniș teș te-te, Leila. Nu te mai amă rı̂ atâ ta.
Am cerut puț ină apă de lori de portocal ș i i-am dat să bea.
După care a reı̂nceput să -mi vorbească , mai calmă :
— Nu ı̂nțeleg. Tanti, dar eu nu m-am apropiat niciodată de vreun
bă rbat. Sunt curată .
— Nu te pune nimeni la zid, iubito. Haide, povesteș te-mi cum s-a-
ntâ mplat.
— Ț i-am urmat toate sfaturile. M-am pregă tit ı̂nainte de intrarea
lui. Am pus cearceaful alb ı̂ntre fese, pentru sâ nge. Mi-a cerut să mă
ı̂ntind, ceea ce am fă cut. L-am auzit citind versetele din Coran. Mi-a dat
să muș c de trei ori dintr-o pră jitură cu migdale. Mi-a pus două perne
sub ș olduri ș i s-a ı̂ntins peste mine. Auzeam la uș ă fetele câ ntâ nd ș i
bă ieț ii bă tâ nd ı̂n tobe.
A tă cut cu ochii duș i ı̂n amintirile ı̂ncă proaspete:
— Continuă ...
— Tarek, degeaba a...
A roș it.
— Nu-ț i mai ie ruș ine, fata mea, de acum, că tot ai cunoscut
bă rbatul, poț i vorbi despre treburile astea.
— Degeaba s-a tot frecat, că nu s-a ı̂ntâ mplat nimic. Mi-a zis:
„Trebuie să ı̂nceteze odată cu zgomotul ă sta groaznic, dincolo de uș ă!"
Iar eu ı̂mi spuneam, ı̂n gâ nd: să nu cumva să scapi cearș aful de sub
fund, trebuie neapă rat să sâ ngerezi. O oră mai tâ rziu, cum nimic nu se
ı̂ntâ mpla, membrul lui a cedat ș i nu l-am mai simț it. A zis: „Nu ı̂nțeleg
ce e cu tine, veriș oară ?“ Nu i-am ră spuns, iindcă nu ș tiam ce. Apoi a
strigat: „Gata! Este! Am redevenit bă rbat!” S-a suit pe mine ș i a luat-o
de la capă t. Eram ruptă de oboseală , de trei ceasuri tot că uta drumul,
aș a că am vrut să ı̂l dau la o parte. S-a supă rat, a spus că i-am fă cut
farmece, că dacă ı̂l refuzam ı̂nsemna că aveam eu ceva să -mi reproș ez...
— Ș i că l-ai lă sat pe altul să te necinstească ... Ș tiu refrenul.
Leila ș i-a acoperit faț a cu mâ inile ș i a ı̂nceput din nou să plâ ngă .
— „Blestemată -ț i ie familia!" Numai asta am auzit din gura
surorilor lui, care m-au dat pe poartă afară .
— Ș i soț ul tă u?
— A ı̂ncercat să mă apere. I-au ră spuns că asta e o treabă a
femeilor. Cele mici strigau ș i ele, odată cu cele mari: „Las-o-ncolo, e o
curvă , nu e fată mare!"
— Liniș teș te-mă mă car pe mine, a rugat-o Asmahan,
ı̂ngenunchind ı̂n faț a surorii ei. Nu cumva ai cunoscut vreodată un...
— Cum aș i putut-o face fă ră a pleca de acasă ? Doar ș tii bine! a
ı̂ntrerupt-o tâ nă ra nevastă desfă câ ndu-ș i coapsele ı̂n care lovea pâ nă la
sâ nge.
Am privit-o pe Asmahan prinzâ nd-o de mâ ini, ı̂n timp ce mă
gâ ndeam la noaptea nunț ii mele. La bă trâ nul Sadek sub care fusesem
ı̂ntinsă , ı̂ntr-o noapte de toamnă , câ nd nu ș tiam prea bine nici cine era,
nici ce că uta la mine ı̂n cameră . Că să torie surpriză . Prea bă team toț i
coclaurii ș i nu ascultam sfaturile pentru buna purtare a femeilor. L-aș i
tras de bă rbuț a aia pe Sadek doar aș a, ca să râ d. Numai că ș i-a scos
mă tă râ nga. Iar eu am ı̂nceput să mă zbat. Ș i ı̂ncă atâ t de abitir, ı̂ncâ t
mama m-a legat ș i mi-a acoperit gura cu mâ inile ei, lă sâ ndu-l să se suie
pe mine, ca un animal, dar cu ı̂ncă mai multă lipsă de tandrețe.
M-am uitat la faț a Leilei. Un oval perfect, ochi de gazelă , piele de
mă tase. Aveam ı̂ndoieli că fata nu era conș tientă de propria ei
frumusețe. Dar s-ar i putut altfel pe la ț ără noii ă ș tia tot atâ t de avari cu
complimentele pe câ t de să rac le e dialectul ı̂n cuvinte blâ nde? Numai
tu, Ali, continui să te juri că Zebib a fost cândva inima vie a unui imperiu
ce avea o sută de cuvinte pentru dragoste, cinci sute pentru cur, tot atâtea
pentru a lăuda crupele generoase, metafore cât să umple multe
dicționare și tone de tratate pe care ni le-au furat cruciații ca să le poată
face curte frumuseților din țările lor.
Cer să vă d cu ochii mei! In aș teptare, eram convinsă că Leila fusese
crescută ală turi de surorile ei fă ră să i auzit vreodată nici cel mai mic
cuvâ nt de laudă pentru izicul ei ș i ignorâ nd cu desă vâ rș ire iinț a care-i
dormea ı̂n trup... ı̂n trup? Ce este acela un trup? Hrană pentru viermi, ı̂i
tot repeta Fatema, mama sa, dacă nu cumva ș i un culcuș pentru bă rbat,
o saltea, de preferinț ă bine umplută , pe care acesta se poate culca sau
se poate piș a, după cum ı̂i vine. Corpul femeilor nu pe ele le interesează ,
adă uga aceeaș i mamă , ci pe soț ii lor. Fireș te că Leila ı̂nghiț ise
nemestecat hapul matern. Fireș te că nici nu se uita la trupul ei. Oricum,
nici nu ar i avut câ nd să o facă , din moment ce muncea din greu de
dimineaț a pâ nă seara, alergâ nd ı̂ntre maș ina de gă tit, puț ș i curtea de
oră tă nii. Ș tia, totuș i, ca toate fecioarele din Zebib, că bă rbaț ii erau o
altă planetă , necesară , totuș i, dacă nu aveai de gâ nd să cră pi ı̂n propria
familie ș i să te ı̂ngropi de vie la umbra mustă ț ilor paterne. Apropo: ı̂mi
amintesc de dispariț ia mamei Leilei ı̂ntr-un accident stupid, cu
treisprezece luni ı̂n urmă . Fatema ı̂și petrecuse ı̂ntreaga viaț ă ı̂ntre
patru pereț i, ieș ind doar ca să chiuie ș i ea ululu pe la vreo nuntă sau să
verse o lacrimă la vreo ı̂nmormâ ntare. Cu excepț ia unor asemenea
ocazii, nu se aventura niciodată ı̂n afara casei, sfâ rș ind prin a suferi de
patologia feminină curentă sub cerul nostru, care e incapacitatea de a
mai pă ș i cum se cade. Lucrul a costat-o ı̂n dimineaț a aceea: la două
aruncă turi de bă ț de casă , o simplă alunecare i-a pus capă t zilelor.
Incă ı̂i mai scrutam chipul frumos, câ nd Asmahan a renunț at la
tă cere, zicâ nd cu voce autoritară :
— Las-o pe tanti Zobida să te veri ice.
Fata mi-a aruncat o privire ı̂n care nu puteam distinge speranț a de
teroare.
S-a sculat ı̂n picioare, ș i-a ridicat rochia ș i a coborâ t ı̂ncet chiloț ii.
I-am cerut să depă rteze coapsele. M-a ascultat. I-am desfă cut petalele
vulvei ș i am privit cu atenț ie. Ș i-a ı̂nchis ochii. Mucoasa era albă , semn
că niciodată să mâ nț ă de bă rbat nu se vă rsase pe acolo. Doar pereț ii
exteriori, iritaț i, erau roș ii ca o rodie. Am introdus degetul ceva mai
adâ nc. Gă urica era strâ mtă ca-n ziua-n care se nă scuse. Am dat
verdictul:
— Sunt sigură că Leilei nu i-a tras-o nicicâ nd un bă rbat. Himenul e
ı̂ntreg.
Cele spuse de mine nu au pă rut deloc să liniș tească tâ nă ra. Mi-a
ră spuns:
— Poate că virgină mai sunt, dar viaț a mi-e terminată ! Terminată !
Nu mai sunt bună de nimic.
Habar nu aveam cum să o consolez ș i că utam o manevră ca s-o
ı̂ntind, câ nd Asmahan a strigat:
— Ș tiu!
— Ce ș tii?
— E din cauza mamei.
— Morț ii nu-i vorbeș ti decâ t de bine!
— Trebuie că i-a legat-o ș i ei la pubertate, cum a fă cut ș i cu ale
noastre.
— Cum adică ? a ı̂ntrebat Leila cu ochii câ t cepele. Ce-a fă cut
mama?
Asmahan nu i-a dat atenț ie. Cu sprâ ncenele ridicate, cu bă rbia ı̂n
palmă , murmura, conversâ nd cu defuncta ei mamă :
— Cu siguranț ă ai uitat să o dezlegi ı̂nainte de că să torie!
— Ce a fă cut? a mai ı̂ntrebat fata o dată .
— Nu avem decâ t să o dezlegă m noi, a continuat Asmahan, surdă
la ı̂ntrebă rile surorii.
Cuvintele ei m-au atins ca o revelaț ie. Nu am lă sat să mi se vadă
uimirea ș i i-am zis celei mari:
— Aș a e. Atâ ta doar că , după cum bine ș tii, doar persoana care a
legat-o o poate ș i dezlega. Numai aceea poate pronunț a formula.
— Adevă rat! a exclamat Asmahan tră gâ ndu-ș i o palmă peste
obraji. Cine a legat-o pe Leila? Dumnezeule mare! Cine a legat-o pe
Leila?
M-am abț inut să nu izbucnesc ı̂n râ s uitâ ndu-mă la Asmahan cea
voinică ı̂nvâ rtindu-se prin curtea interioară , cu trupul ı̂notâ nd ı̂n
caftanul de nuntă de culoarea ș ofranului, cu igura crispată , cu fruntea
ı̂ntrebă toare, cu palma izbind tot timpul obrajii ș i repetâ nd ı̂ntruna:
— Cine a legat-o pe Leila? Cine a legat-o pe Leila?
Apoi, schimbâ ndu-ș i starea:
— Ce proastă sunt! Mama cred că a vorbit cu Zubida. Doar ea ne-a
legat ș i pe mine ș i pe celelalte surori.
— Dumneavoastră ? a ı̂ntrebat Leila privindu-mă uluită . Ce mi-aț i
fă cut?
— Nu, idioato!, i-a ră spuns Asmahan, nu tanti Zobida. Zubida din
Wasakh.
M-am ı̂ntors că tre Leila:
— Iț i aminteș ti de cea care te-a legat?
— N-am nicio idee despre ce vorbiț i ș i nimeni nu vrea să ı̂mi
explice. Ah, dac-ar mai tră i mama!...
A ı̂nceput să plâ ngă .
— Trebuie s-o gă sim pe Zubida! a hotă râ t Asmahan pe ton
milită ros. Neapă rat, ı̂n seara asta. Trebuie să salvă m onoarea Leilei!
Am aș teptat pâ nă la că derea nopț ii pentru a putea traversa satul.
Siluetele noastre ı̂nfofolite ș i paș ii noș tri febrili se strecurau printre
lă tratul câ inilor ș i surâ sul maliț ios al lunii.
O urmam pe Asmahan care mergea iute, cu paș i mici, ı̂nfă ș urată ı̂n
vă l, crezâ nd că mă luminează asupra motivului real al temerilor ei:
— Toț i cei care nu mi-au avut niciodată la inimă familia vor avea
acum o adevă rată bucurie ı̂n a ne vorbi de ră u, ı̂ncepâ nd cu cumnatele
mele!
— Taci din gură , noaptea are urechi.
Asmahan nu mai ț inea cont de sfaturi:
— Am vă zut-o eu pe cea mai mică dintre ele, după scandal. S-a
gră bit să ia pudra de henna pe care o ı̂mpă rțea cu Leila, de teamă să nu
aibă aceeaș i soartă !
Am urmat cursul ued-ului, râ ul ă sta pe care seceta ı̂l usucă de tot.
Cum ploaia nu mai că zuse de multe anotimpuri, ı̂n albia lui nu mai
creș teau decâ t bolovani ș i mă ră cini.
La vederea celuilalt mal, Asmahan ș i-a ı̂nfă ș urat ș i mai strâ ns vă lul
ı̂n jurul chipului, aș a că jumă tate din cele ce spunea se pierdeau ı̂n
țesă tură :
— Tică loasele!... Fă ț arnicele! Dar ș i mama lui Tarek... Să ne
mâ njească ele reputaț ia... Cine s-or i crezâ nd? Ș i ce mare brâ nză mai e
ș i i-su?... L-or i crezâ nd profetul Iosif ori califul Arabiei! Un amă râ t de
gre ier, un funcț ionar oarecare...! Dacă ı̂n pat s-a ară tat un..., ce vină are
soru-mea?!
Malul de sud ni se ară ta haotic ș i rupt ı̂n bucă ț i, parcă , plin de
colibe ı̂necate ı̂ntr-o liniș te suspectă . Doar câ teva luminițe se ițeau din
cuptoarele de lut lipite de niș te grajduri improvizate, pe unde umblau
gă ini pră pă dite ș i cocoș i jumuliț i. Umbre masculine, ı̂mpleticindu-se cu
brațele ı̂ntinse, cotrobă iau ı̂n ı̂ntuneric că utâ ndu-ș i casele.
Știi la fel de bine ca mine, Ali, la Wasakh locuiesc cei mai
amă ră ș teni, mai antisociali indivizi, toate ghicitoarele-n cafea, hoț ii de
catâ rce, ș omerii, fetele vesele, toț i cei pe care Dumnezeu i-a poprit ı̂n
zona aia ı̂n care să ră cia ș i pă catul fac casă bună , acolo unde Zebibul ı̂și
aruncă pubelele o dată cu bolile, spaimele ș i mizeriile su leteș ti, acolo
unde se seamă nă ș i de unde se recoltează cele mai macabre fapte
diverse. Numai jandarmii se aventurează prin muntele acela de
murdă rii, punâ ndu-se ı̂n pericol pe riscul lor, unii jucâ nd mezuar,
ciudaț i judecă tori ı̂nsă rcinaț i să pună prostituatele să plă tească o taxă
proporț ională cu semnele lor particulare, uneori cu vâ rsta, de ce nu,
după alte toate, cu forma sexului iecă reia! Tot pe acolo se strecoară ı̂n
fapt de seară notabilită ț ile tâ rguș orului, garanț ii onorabilită ț ii noastre,
la lumina zilei, pe care o calcă -n picioare noaptea, ı̂ntre pulpele tâ rfelor.
De exemplu, bă rbatul lui Asmahan. Nu ș tie ea, dar eu ș tiu. N-am niciun
gâ nd să -i spun ș i, oricum, ș i dac-ar a la-o, tot s-ar face că habar n-are.
Poate că nici nu s-ar speti să dreagă reputaț ia soră -sii dacă nu s-ar
teme s-o vadă pe-a ei terfelită de cocaru’ lu’ bă rbati-su.
Ne-am ı̂ndreptat hotă râ te că tre cea dintâ i formă feminină ,
ghemuită ı̂n faț a unei colibe:
— Ș tii unde stă Zubida?
— Cine?
— Zubida.
— Halima? N-o cunosc! ne-a ră spuns baba cu gura că scată ı̂ntr-un
zâ mbet dră cesc.
— Nu! Zubida! Zubida!
— Badra?! Asta-i luna. Zubida e un mare futai. Ș i eu nu m-am mai
futut de mult.
— O că utaț i pe Zubida?
Ne-am ı̂ntors. O negresă uriaș ă ı̂și fă cuse apariț ia, ca o geamă nă a
nopț ii:
— O cunoș ti?
— Da.
— Poț i să ne spui unde stă ?
— A plecat la Ranger, ı̂n sud, ș i sunt puț ine ș anse să se mai
ı̂ntoarcă , a adă ugat cu voce plină de mister.
După care, aruncâ nd o pă tură pe spinarea hodoroagei, ne-a
ı̂ntrebat:
— De unde veniț i?
— De pe malul de nord.
— Nevestelor de bogă taș i le pute curu’ scuipă baba ı̂n urma
noastră .
Zebib la că pă tâ iul fecioarei! Condoleanțe pentru de lorarea ratată !
Câ tă grabă ı̂n a o compă timi pe Leila din partea acelor zeci de ț ără nci
care o strâ ngeau la pieptul ı̂n care colcă ia minciuna, la inima lor
nă scută pentru complot! „Ei, nu e grav, draga mea! Dumnezeu să -i
orbească pe duș mani ș i să le taie limbile-mpuț ite!“ Ș oapte ș i lacrimi
curgâ nd pe fă gaș ul unei bucurii secrete, pot pune pariu, aceea de a i
evitat o asemenea dramă . Cotoroanțele degustau bâ rfele, ı̂mpră ș tiindu-
le ı̂n patru ză ri, cu aerul că nu se ı̂ntâ mplase nimic deosebit,
scuturâ ndu-ș i cearș afurile pe terase sau mestecâ nd ı̂n cuș cuș . Ș i, de
altfel, de ce-ar tot freca ele cuș cuș ul, zi de zi, te-ntreb, dacă nu iindcă
nu au nimic de fă cut femelele astea ajunse niș te vipere, niș te greută ț i
fă ră rost ce apasă duș umelele casei, bestiile astea pe care Dumnezeu le-
a uitat prin cine ș tie care cursă de ș oareci, sub ameninț area nuielei
masculilor care-ș i trec timpul piș ându-se pe copaci ca niș te câ ini,
scă rpinâ ndu-se la coaie de parc-ar avea râ ie ș i aș teptâ nd ora rugă ciunii
pe care ș i-o fac de frica imamului, nu de a lui Allah, că n-oi i fraieră să
cred altceva!
Tată l Leilei vedea de ilâ nd toată această lume dincolo de storurile
coborâ te. Nici că va mai ı̂ndră zni să scoată nasul din casă , nici mă car
pentru a merge la moschee. Câ t despre fetele cele mari, s-au dus iecare
la ea acasă , cu drapelul ı̂n bernă ș i su letul ı̂nvineț it. Numai Asmahan se
hotă râ se să mai ră mâ nă o vreme sub acoperiș ul pă rintesc, de frică să
ı̂nfrunte batjocura familiei soț ului, dar ș i ı̂n speranț a de a gă si o ieș ire
pentru sora ei – repeta gâ nditoare, cu palma de initiv lipită de obraz.
Imi petreceam timpul ı̂ntre casa mea ș i cea a familiei Omran,
lipsind doar câ t aveam nevoie ca să ı̂mi rezolv treburile personale. Pe
vremea aceea aveam un iubit care locuia la două leghe de Zebib ș i la
care mă duceam la că derea nopț ii. Mă strecuram ı̂n patul lui fă ră să mai
aș tept, el mă primea, mă scutura de tot ce aveam pe mine, mi-o tră gea
ı̂n tă cere ș i mă aducea acasă ı̂nainte de ivirea zorilor. Tot ce am reuș it
să a lu despre viaț a acelui bă rbat este că fă cea comerț , luâ nd la râ nd
toate satele ı̂nvecinate, ı̂n aș a fel ı̂ncâ t să ı̂și poată vinde marfa. Mă
ı̂ntâ lneam cu el de iecare dată ı̂n alt tâ rguș or, mereu după as inț it ș i, ie
că era vorba despre o fermă , dosul unor că pițe de fâ n, adă postul
coroanei unui copac ori albia secată a unei ape, eram mereu dispusă să
o facem.
Da, ș tiu, am promis să nu amintesc despre iubiț ii mei, dar nu sunt
ı̂n stare, fă ră ei nu aș i ceea ce sunt. Vroiam doar să spun că toate
deplasă rile astea datorate dragostei mi-au permis să ı̂nțeleg ı̂n ce
mă sură li se albise atunci, tuturor, noaptea, nu zgâ indu-se la sâ ngele
roș u al Leilei, ci umplâ nd-o ochi de bâ rfe! In ce mă sură su letele
caritabile puteau aț âț a focul denigră rilor, indignâ ndu-se că nu au vă zut,
că nu au vă zut ele cu ochii lor cearș aful pă tat, ș optind teza acelui tqaf, a
legă rii: „Leila a fost legată ı̂n adolescenț ă ș i familia a uitat să o dezlege
ı̂nainte de noaptea nunț ii", dar, mai ales, versiunea conform că reia:
„Fata Omranilor n-a ajuns virgină la mă ritiș , ci gata gă urită , spartă sub
burtă ș i cu privirea aia per idă a golă ncilor care-au dat deja de gustul
bă rbatului."
O febrilitate nemaivă zută de la epidemia de ciumă din secolul
trecut cuprinsese ı̂ntreaga vale. Nimeni nu mai zicea nimic despre
viitoarele recolte, despre sacri iciile datorate s inț ilor, ca să nu mai
amintim despre hotă râ rea guvernatorului de a ne ı̂nchide frontiera cu
Jumhuriyya vecină , care râ vnea la probabilele noastre bogă ț ii. Umbla
vorba, ı̂ntr-adevă r, că providenț a ne-a luat sub aripa ei, după ani ș i ani
de să ră cie groaznică ș i de pă mâ nturi fă ră roade, că mă runtaiele patriei
noastre iubite s-au dovedit ı̂n sfâ rș it binecuvâ ntate, pă mâ ntul ei
doldora de comori ca saltelele bă trâ nelor ș i că nu peste multă vreme va
i su icient doar să râ câ i puț in ca să ț âș nească să mâ nț a neagră ș i fă ră
de sfâ rș it care să ne umple tuturor toate gă urile. Vă zâ nd aș a ceva,
stră inii cu ochi albaș tri vor i invitaț i, iar ei vor sosi cu zecile,
pretindeau aceleaș i vorbe care, de câ nd cu drama fetei lui Omran, nu
mai treceau nici ele dincoace de liziera colinelor ı̂nconjură toare.
Uitate erau, deci, toate acestea! Istoria avea de acum un singur
nume: „Himenul Leilei". Ț ara putea i anexată de o alta, credincioș ii
puteau i uciș i de necredincioș i, munț ii nu aveau decâ t să crape ca niș te
harbuji, râ urile să ie ı̂nghiț ite de vâ nt, doar nu astea erau grijile
ț ăranilor. Cineva din ceruri supraveghea sexul femeilor, iar bă rbaț ii
riscau să ie lipsiț i de dreptul la paradis dacă nu l-ar i urmă rit ș i ei cu
acelaș i ochi vigilent. Ș i cum zebibienii nu ı̂ntreprind nimic pe aici, pe
jos, despre care să nu-ș i ı̂nchipuie că ar da bine pe lâ ngă Cel de Sus, era
de aș teptat ca negustorii ă ș tia ce contabilizau viaț a de dincolo de
mormâ nt să ı̂și facă ı̂n primul râ nd griji pentru membranele fecioarelor
ș i să se declare cei mai buni paznici ai virtuț ii.
Treburile ț ării interesau ı̂ncă ș i mai puț in femelele ei. De altfel, nici
nu le-ar i cerut cineva pă rerea, lumea mergâ nd ı̂nainte ș i fă ră , mai bine
chiar, cum zicea fostul meu soț , Dumnezeu să -i ı̂nece-n mocirlă ș i-n
balegă pe-acolo pe unde-o i!
Cu toate acestea, iată că tinerele zebibiene ı̂și asumau riscul de a
se apleca asupra propriilor pă să ruici (ce premieră prin alcovuri!) ș i să
ı̂și pună ı̂ntrebă ri legate de instrumentele care le vor desțeleni. Se
interesau despre practica „legatului” la care erau supuse fă ră ș tirea lor.
Mamele ridicau din sprâ ncene ı̂n semn de dezaprobare, ı̂nainte de a
declara că „legarea" era „lege a lui Allah“. Gura ș i curul trebuie-nfundate,
altfel lumea risca tot ce putea i mai ră u! Imamul, pâ nă la care ajungeau
toate aceste vorbe, pă rea că se sufocă de indignare, zicâ nd că nu e
adevă rat, că zgripț uroaicele erau lipsite ș i de minte ș i de credinț ă, că
Dumnezeu va spâ nzura de pleoape pă gâ nele!
Cu toate acestea, mamele se gră beau să recurgă la practica
respectivă , ca la un vaccin ı̂mpotriva turbă rii, ș i zeci de fete au fost
astfel supuse ritualului, ș tiu prea bine, iindcă eu ı̂nsă mi l-am o iciat,
inventâ nd de iecare dată o nouă modalitate de a lega membranele
graț ie magiei care ș tie să adune la un loc puterea obiectelor ș i a
formulei, aceeaș i ı̂n astfel de ı̂mprejură ri, oricare ar i fost natura
legă rii.
— Niciun bă rbat nu se va mai putea apropia de tine, su letul meu.
De ce? Fiindcă membrul lui va ajunge un ir de aț ă, iar himenul tă u un
zid. Repetă după mine: „Fie ca membrul lui să devină un ir de aț ă, iar
himenul meu un zid. Amin!“
La metoda „cusutului”, care constă ı̂n a pune fata să treacă de trei
ori printre niș te ire, cu ochii ı̂nchiș i, pronunț ând aceeaș i frază ,
adă ugasem o practică pe care o ı̂nvă ț asem de undeva, din estul ț ării,
ridicâ nd rochiile tinerelor, aplecâ ndu-mă deasupra coapselor lor
pentru a le ı̂n ige un vâ rf de ac, cu mâ nă uș oară ș i zâ mbet ı̂ncurajator pe
buze:
— Nu te miș ca, inimioaro. Nu-ț i ie frică , doar o mică zgâ rietură , n-
o să te doară ! Doar o pică tură de sâ nge, nimic mai mult, n-o să curgă
deloc, doar vezi, ș i acum dă -mi bucă ț ica de sta idă pe care o ț ii ı̂n mâ nă ,
o s-o-nmoi ı̂n minunatul tă u lichid purpuriu, uite-aș a, gata, ș i acum hai!
Mă nâ ncă -l! Cum să ie murdar, Mariam, doar e sâ ngele tă u! Haide,
ı̂nghite sta ida! N-ai decâ t să te gâ ndeș ti la altceva ș i gata treaba! Acum
tu, Naı̈ma. Nu-ț i face griji. Ia uite cum am terminat!
Imi mă rturisesc totuș i preferinț a pentru o metodă mai carnală , ı̂n
care distracț ia era ı̂n concurenț ă cu obscenitatea. Cum soseam, ceream
ca fecioara să ie ı̂nchisă undeva, ı̂n aș a fel ı̂ncâ t să nu vadă nimic din
cele ce se puneau la cale sub acoperiș ul matern, apoi solicitam să mi se
aducă plumb, pe care ı̂l puneam la ı̂ncă lzit pe un brasero, după care ı̂l
dam la o parte, ı̂l lă sam să se mai ră cească după care ı̂l fră mâ ntam
ı̂ncetiș or, ca să ı̂i dau forma unui sex feminin, a buzelor mari, mai ales,
din câ nd ı̂n câ nd ridicâ nd privirea că tre mama aplecată spre mine,
tă cută ș i idioată , curgâ ndu-i balele ı̂n faț a migdalei pe care o formam,
netedă ș i rotundă , ı̂ntredeschisă , două feliuțe ı̂ntre care curgea un
lichid transparent care nu era altceva decâ t transpiraț ia propriilor mele
degete.
— Voi ascunde cu mare grijă lucrul acesta la mine acasă . Vii să ț i-l
caut ı̂n ziua că să toriei. Il voi reı̂ncă lzi ș i-i voi deschide buzele ı̂n faț a
iicei tale. Va i de ajuns să pronunț formula ș i va i ca untul de moale!
Ș i aș a, ı̂mi fă ceam publicitate ı̂n faț a mamelor nepricepute ı̂n
asemenea practici. Deseori mă rugau, ı̂nainte de a mă vedea plecată :
— Zobida, te rog, ascunde cu grijă igurina! Ș tii bine că dacă o
pierzi, pentru fata mea totul va i terminat. Nimeni nu o va mai putea
deschide.
— Fireș te, ireș te! repetam râ zâ nd ı̂n hohote, ı̂n sinea mea.
Zebibul ı̂mpă rț it ı̂n două . Pe de o parte, erau cei care se dovedeau
ı̂n favoarea fetei lui Omran, crezâ nd neclintit ı̂n teza „legă rii", de
cealaltă , cei care invocau viclenia feminină , imputâ nd nereuș ita
de loră rii comportamentului dezmă ț at al logodnicei. La centru, erau
partizanii teoriei complotului ș i adepț ii magiei negre. Aceș tia spuneau,
ı̂ntinzâ nd un deget acuzator spre sudul satului, că tot ră ul de acolo, de
jos ne vine, de la vră jitoarele alea care au ajuns la mare preț , ele fac tot
felul de farmece, leagă ș i dezleagă , doar cel care bagă ră u-n tine mai ș tie
să -l scoată , aș a că , haide o dată , Asmahan! Du-te cu ea la Wasakh, tanti
Zobida!
Nu m-am bă gat, lă sâ nd lucrurile să ı̂și urmeze cursul.
Nicio presupunere, niciun sfat nu putea pune capă t tristeț ii Leilei.
Gazela mea plâ ngea mai ceva decâ t o vă duvă : – Câ t am visat să -mi vă d
curgâ nd sâ ngele virginită ț ii...
Se vă ita că surorile ei mai mari avuseseră mai mult noroc.
Cearș afurile lor circulaseră prin ı̂ntreg satul, chiar ea le dusese expuse
pe o tavă , sute de degete ș i le smulgeau unele altora, femeile le
adulmecaseră , le priviseră cu atenț ie, ca ș i cum su letul fetelor, esenț a
existenței lor s-ar i imprimat pe acestea, după care Leila adusese
ı̂napoi tava plină cu monede de aur ș i de argint, din care ceruse o cotă
parte. In zilele care urmaseră , Fatema ı̂ntinsese cearș afurile pe faț ada
casei pentru ca toată lumea să poată veni să veri ice cinstea copilelor
ei. Nevestele le atingeau ı̂n ierbâ ntate, ca pe moaș tele unui sfâ nt,
că utâ nd ı̂n ele norocul acela pe care să -l poată duce fetelor lor virgine,
de acasă .
— Pâ nă ș i pe babe le-am vă zut frecâ ndu-se la ochi după ce le
atinseseră ! Ziceau că e ı̂mpotriva orbirii.
Ș i Leila povestea iar ș i iar despre nunț ile acelea, despre
cearceafuri, sâ nge, caracterul miraculos al lenjeriei pă tate. Obsedată ,
geloasă , ı̂mbolnă vită de faptul că nu a ı̂nroș it ș i ea culcuș ul nupț ial.
— Ce e de fă cut? se plâ ngea Asmahan, ră masă ı̂n stare de
prostraț ie, ı̂n mijlocul curț ii. Ne-am fă cut de ruș ine ı̂n tot satul. Tata e
iert de supă rare, iar sora mea nu o va mai duce mult.
Peste ı̂ncă ș apte zile, considerâ nd că a venit momentul, am lă sat
să -mi scape:
— Nici nu se pune problema ca Leila să ră mâ nă ı̂n starea asta.
Trebuie să plece.
— Unde? m-a ı̂ntrebat Asmahan, pă lmuindu-se ca de obicei.
Nu am avut nevoie să mai cad pe gâ nduri pentru a ră spunde:
— Pur ș i simplu, ı̂n că utarea celei care a legat-o.
— Nici să nu te gâ ndeș ti! Nicio femeie de pe la noi nu s-a
ı̂ndepă rtat vreodată de sat.
— Va trebui să se resemneze ș i să o facă .
— Ș i cine o va ı̂nsoț i?
Am lă sat o clipă de liniș te, apoi am zis:
— Mi se ı̂ntâ mplă adesea să ı̂ți vă d mama ı̂n vis, Dumnezeu să o
aibă ı̂n pază ! De iecare dată ı̂mbră cată ı̂n alb, ı̂ntre ramuri ı̂nverzite, ca
o hurie din rai. Figura ei ră spâ ndeș te lumină . Leila, te rog, n-o lua de la
capă t cu plâ nsetele! Mai bine, ascultă -mă . De iecare dată , mama
voastră , dusă din lumea aceasta, mă ia de mâ nă ș i mă pune să jur pe
Coran că voi avea grijă de voi.
Am tuș it ș i am adă ugat:
— In amintirea Fatemei ș i pentru a-mi ț ine promisiunea, sunt gata
să o ı̂nsoțesc pe Leila ș i pâ nă la capă tul lumii!
Nu ș tiu dacă satisfacț ie ori uluire a fost ceea ce le-am citit pe
chipuri. Le-am luat-o ı̂nsă ı̂nainte, ca să nu le las timp să ı̂și exprime
temerile sau să protesteze:
— Nu mă leagă nimic de casă , nici bă rbat, nici copii. Aș a că voi face
că lă toria ală turi de Leila. Câ nd se va ı̂ntoarce, ı̂și va putea spă la
onoarea.
Aș a ne-am ı̂nceput periplul, la acel sfâ rș it de primă vară al anului
care tă ia secolul ı̂n două pă rț i egale. Că lă toria trebuia să se sfâ rș ească
ı̂nainte de trei luni, altfel riscam ca diavolul să ne facă vră ji pentru a ne
smulge de sub steaua cea bună , după cum pretindea familia
logodnicului, ceea ce, ı̂n cuvinte mai simple, ı̂nsemna că , după
respectiva perioadă , Tarek urma să o repudieze pe Leila.
In aceeaș i dimineaț ă, noutatea a dat ocol satului, iar familia Omran
a fă cut ı̂n aș a fel ı̂ncâ t nimeni să nu ră mâ nă neș tiutor ı̂n legă tură cu
motivul plecă rii: gă sirea Zubidei ș i recuperarea statuetei care-i
ı̂ntruchipa vulva, prin care fusese legată . Astfel, Leila va putea pronunț a
formula magică de dezlegare, că să toria va avea loc, Zebibul ı̂și va regă si
liniș tea, femeile vor vorbi mai puț in despre sex, imamul nu va mai face
scandal, cocoș ii se vor trezi mai tâ rziu, câ inii nu vor mai urla ca la mort,
Dumnezeu va i mulț umit ș i le va dă rui bogă ț ii oițelor lui pe lumea
aceasta ș i speranțe mari pentru cealaltă . Leila se va mă rita cu Tarek,
Tarek se va ı̂nsura cu Leila ș i, ı̂n acest fel, cuplul va popula pă mâ ntul cu
o droaie de mici musulmani.
Am plecat luâ ndu-ne drept bagaje două boccele, un al-karaz, un coș
mare plin cu bucă ț i de carne uscată , fă ină ș i coarne de gazelă ,
pră jiturile acelea delicioase cu miere. Am ı̂ntâ rziat puț in, pentru că mai
aveam câ teva lucruri de pus la punct, dar ix la ora ș apte ne-am
aș ternut la drum.
Burnuzurile ne apă rau de privirile ș i de curiozitatea celor pe care ı̂i
ı̂ntâ lneam. Leilei nu i se vedeau decâ t labele picioarelor, date cu pudră
de henna. Cum trecusem de vâ rsta pâ nă la care o femeie trebuie să se
ı̂nfofolească de parcă ar i o mumie, legea ı̂mi dă dea voie să las să -mi
scape câ teva ș uvițe de pă r ori să -mi descopă r gleznele, pe motiv că am
trecut de patruzeci de ani ș i, ı̂n consecinț ă, niciun bă rbat nu mai risca
să i se scoale din cauza mea. Dumnezeule! Câ t de tare se ı̂nș ală ,
nepunâ nd la socoteală bucuria dorinței de a se refugia sub pâ ntece
coapte ș i ı̂ntre sâ ni hră niț i cu omagieri repetate.
In corsaj strecurasem banii care urmau să ne ducă la destinaț ie ș i
de care tată l Leilei se despă rț ise că lcâ ndu-ș i pe inimă .
O parte din drum am fă cut-o ı̂n cotiga unui ț ăran. Ne mai
ră mâ neau vreo zece kilometri de mers pe jos, ı̂nainte de a ajunge la
gară .
In plin câ mp, am reluat conversaț ia, hotă râ tă să mă ı̂ntorc la
motivul plecă rii:
— Soț ul tă u nu te-a putut deschide iindcă himenul tă u a rezistat
asalturilor lui.
Obrajii Leilei s-au fă cut roș ii ca macii dimprejur.
— Ț in să ș tii exact ceea ce ț i s-a ı̂ntâ mplat. Ințelegi câ t de câ t ce ı̂ți
spun?
A bâ lbâ it:
— Am mai auzit eu aș a... spunâ ndu-se cuvâ ntul... legată , dar nu am
ı̂ncercat să a lu despre ce e vorba.
— Nu mai ț ii minte nicidecum momentul ı̂n care ț i-au ı̂nchis-o?
— Nu, deloc.
Ce proastă sunt! Bineı̂nțeles că nu mai ț ine minte, doar e icacitatea
legă rii cu plumb constă ı̂n a-i ascunde operaț ia celei interesate.
— Dar am auzit-o o dată pe mama, a reluat Leila foarte
concentrată , ș optindu-i viitoarei mele soacre: „Nici armata faraonului
n-ar putea să -i dea de cap himenului fetei." Nu am că utat să -nțeleg.
Am ı̂ncetinit pasul:
— Ș tii ce este acela un himen?
— Ceea ce mi s-a cerut ı̂ntotdeauna să ı̂mi pă zesc.
— Bine, bine, dar ce e el, de fapt?
— E ceva ca o pâ nză de pă ianjen, care apă ră intrarea ı̂n...
Cu un gest, am ı̂ncurajat-o să continue:
— Abia dacă mi-am atins... de teamă să nu mă de lorez din
neatenț ie. Mama ı̂mi pipă ia sâ nii, ș oldurile ș i coapsele pentru a i
sigură că mijlocul mi-e tare, burta la locul ei ș i fundul neschimbat.
Trebuia să iu atentă cum mergeam, alunecam ori să ream ș i, pe câ t
posibil, am evitat să ı̂mi desfac picioarele. Ș tiam că acesta era preț ul
pentru a menț ine pâ nza la locul ei.
Mi-am amintit de propria mea mamă . Ș i de aceleaș i consemne, de
aceleaș i veri ică ri ale stă rii corpului. Pe atunci, aprobâ nd din cap
cercetă rile ei, fă ceam tot ce puteam pentru a uita câ t mai repede
atingerile pe care le consideram obscene. De cum ră mâ neam ı̂nsă
singură , fă ceam iar ș i iar turul trupului meu, mă frecam de orice obiect
pe care mă puteam ı̂ntinde, de la marginea saltelei, a patului ori a mesei
pâ nă la balustrada scă rii. Intr-o fermă pă ră sită sau la marginea râ ului
secat ı̂mi lă sam verii să se avâ nte pâ nă la buzele pă să ricii. L-am
considerat ca fă cut pentru mine, proverbul care circula ı̂n tribul nostru,
zicâ nd: „Să rută -te ș i fă nebunii câ te pofteș ti, dar ai grijă să pă zeș ti locul
care e doar al bă rbatului tă u!“ Acea legă tură care mă ț inea, ı̂n chip
fericit, laolaltă cu propriul meu trup, a fost ı̂ntreruptă ı̂ntr-o zi de Sadek,
care l-a luat ı̂n proprietatea lui.
Era prea devreme pentru a face astfel de con idențe tinerei, care
continua să -mi vorbească foarte serios:
— Poate că m-au legat, dar cred că n-ar prea i trebuit. Am fost
ı̂ntotdeauna convinsă că trupul meu nu este al meu.
— Ah, da?!
— Mama spunea că trupul femeilor nu le aparț ine lor. Ințeleg...
— Ce ı̂nțelegi?
— Că a trebuit cusut ceva ı̂n mine care, dacă s-ar i deschis, ar i
putut deveni izvorul multor necazuri.
Sarcina mea se anunț a di icilă .
— Ț i s-a ı̂nchis pă să rica iindcă avea ceva periculos, acolo,
ı̂nă untru, nu-i aș a?
— Da... mama zicea: „ı̂n tine locuiesc toț i demonii pă mâ ntului, ai
grijă să nu-i laș i să scape, iindcă atunci ar muri toț i bă rbaț ii."
Dintr-odată , auzindu-se cum pronunț ă cuvâ ntul mamă , Leila s-a
ı̂ntors că tre sat, scuturată de suspine.
— Ce s-a ı̂ntâ mplat?
— Nu vreau să mă ı̂ndepă rtez de ai mei. Nu trebuia să i plecat de
acasă .
Am ı̂ncercat să o ı̂mpac:
— La ceva-ceva tot o i bună ș i nenorocirea. Fă ră ea nu ai i avut
nicicâ nd norocul să că lă toreș ti.
Am dat să schimb cursul conversaț iei:
— Cel puț in, ı̂l iubeș ti?
— Pe cine?
— Pe cel cu care te pregă teș ti să te uneș ti pe viaț ă.
— Pă i, Tarek nu mi-a fă cut nimic ră u, aș a că nu am de ce să -l ură sc.
— Dar simț i ceva pentru el?
— Este vă r cu mine, aș a că ı̂l consider ca iindu-mi un fel de frate.
Nu m-am gâ ndit la el ca la un soț , pâ nă acum. Dar ce, chiar contează
dragostea?
Eram deja departe de sat câ nd Leila a luat-o de la cap cu plâ nsul,
repetâ nd că vrea să se ı̂ntoarcă acasă . Nu mi-am mai putut stă pâ ni
exasperarea:
— Incetează să te mai porț i ca un copil! In loc să -ț i tot plâ ngi
soarta, gâ ndeș te-te la ceea ce eș ti pe cale să faci acum. Acum, câ nd eș ti
dincolo de zidurile casei tată lui tă u, câ nd eș ti liberă , departe de Zebib ș i
de baligile lui! Oricum, ș i dacă ai i sâ ngerat ı̂n prima noapte, tot nu ț i-
ar i folosit la nimic! Ț i-ai i petrecut zilele spă lâ nd pe jos ș i oferindu-ț i
curul bă rbatului, care s-ar i dat mare vă zâ nd cum ı̂ți creș te burta pâ nă
la nas, ai i suferit, ai i ră mas gravidă , ai i plâ ns ș i-ai i nă scut, pentru
ca, apoi, să te bagi iar sub el. Asta-i viaț ă? Prefer să te anunț că nu pierzi
nimic dacă mai aș tepț i puț in. O să te-ntorci acasă ș i-o să te ı̂neci ı̂n
existenț a asta de zi cu zi de tot că catul! Aia e!
Leila a fă cut ochii mari. Ai i zis că mă vede pentru ı̂ntâ ia oară ı̂n
viaț ă.
Am lă sat-o mai moale:
— Ai vă zut casa socrilor tă i? Zidurile sunt tot atâ t de ı̂nalte ca ale
unei ı̂nchisori. A, nu ai vă zut niciodată o ı̂nchisoare... Nu ai avut timp să
tră ieș ti cum se cade experienț a de a i ı̂nchisă . A lă că a trece de sub
acoperiș ul pă rintesc sub cel al soț ului ı̂nseamnă să schimbi o puș că rie
cu alta. Iar a socrilor e ș i mai rea. Tavane joase, ferestre care dau ı̂n
coridoare ı̂ntunecate ca niș te burț i de ș arpe boa ș i, dacă ı̂ți ridici capul,
nu vezi nimic altceva decâ t barba lui Dumnezeu. Ș i ce face ea, barba
asta? Pă i te somează să laș i fuguț a ochii-n pă mâ nt ș i să ı̂ți ı̂ndeplineș ti
datoriile faț ă de bă rbatul tă u ș i de toț i ceilalț i masculi ai tribului. Ș i
atunci te ı̂ntorci la aceleaș i treburi, muncind pe brâ nci, convinsă că , ie
zi, ie noapte, plă cerea ș i viaț a aparț in bă rbatului tă u, ș i nicidecum ș i
ț ie. Auzi, ia să mai câ nte ș i la altă masă cu igura asta!
— Femeia e fă cută să servească bă rbaț ilor. Mama zicea că o femeie
fă ră bă rbat e o...
— ... Curvă , zi-o pe-a dreaptă !
— ...
— Mai bine curvă decâ t sclava unui bou de bă rbat.
S-a poticnit.
— Da, da! De acum o să ciuleș ti urechile ș i n-o să te mai roș eș ti de
câ te ori zic bou sau curvă , de acord?
S-a mulț umit să mormă ie, doar pentru ea:
— Mai bine aș i murit. Câ nd mori virgină , mergi ı̂n rai.
— Să mori din vina unui lă că u nu e tocmai ce s-ar putea numi o
moarte frumoasă .
— Flă că ul acesta mi-a fost ales, iar eu trebuie să ı̂l iubesc.
— Dacă l-ai i iubit cu adevă rat, nu ai mai i aș teptat ziua nunț ii ca
să ı̂i dă ruieș ti virginitatea!
— Poftim?
Se sufoca. I-am repetat cele spuse, cuvâ nt cu cuvâ nt. A ı̂nghiț it ı̂n
sec ș i mi-a ră spuns:
— Tanti, himenul meu nu ı̂i aparț ine decâ t bă rbatului meu. Este un
bun al ı̂ntregii familii, iar eu trebuie să am grijă de el. Ș i uite că , acum,
suntem bâ r iț i ș i eu, ș i el. Ințeleg furia tuturor...
Cum ı̂ncepuse iară ș i să se smiorcă ie, am fost gata să fac cale-
ntoarsă .
Leila mergea ı̂nainte, iar eu mă gâ ndeam: trebuie bă tut ierul câ t e
cald, haide, Zobida, bag-o o dată pe treabă pe virgina asta, altfel o să
prindă muș iț ă pâ nă la sfâ rș itul zilelor. Ia nu-i mai menaja tu inocenț a ș i
sensibilitatea că , dacă nu, o să se ı̂ntoarcă la Zebib la fel de fată mare
cum a plecat! Trebuie acț ionat repede ș i bine, trebuie vorbit puț in ș i pe
ș leau. Fata asta a trecut de vâ rsta metaforelor ș i a piruetelor de limbaj,
ı̂mpinge-o pâ nă la capă tul trupului, al su letului ș i al tribului ei, fă ı̂n aș a
fel ı̂ncâ t niciodată , niciodată să nu mai ie ca ı̂nainte! Chiar cu preț ul de
a o ș oca, ș ocheaz-o, am ı̂ncredere-n tine!
Am renunț at la tă cere pentru a o ı̂ntreba:
— La ce vâ rstă ai fost ı̂nchisă ı̂n casă ?
— La doisprezece ani.
— De câ te ori ai mai ieș it din Zebib de atunci?
— O singură dată , la nunta veriș oarei mele, la Ain Hara.
— Te-ai plimbat vreodată pe aici, prin vale?
— Nu mi-a dat prin cap. Ș i, de altfel, la ce foloseș te să mergi aș a,
fă ră niciun scop? mi-a ră spuns fă ră să ı̂ncetinească pasul, cu zâ mbet
ră ută cios pe buze.
— Ca să ı̂ți miș ti oasele ș i să te uiț i ı̂mprejur, ceea ce tot e mai mult
decâ t nimic.
Am prins-o de braț , obligâ nd-o să se oprească :
— Acum o să stai să -ț i tragi su letul ș i să observi ceea ce te
ı̂nconjoară . Prima miș care a libertă ț ii ne este dată prin zbaterea
pleoapei care se ridică . Ochii noș tri sunt cei care fac prima că lă torie.
„Totul poate i ı̂nchis ı̂n cuș că , zice un proverb al stră bunilor tă i, numai
privirea nu.“ Aș a că , ı̂nmoaie-ț i pupilele ı̂n minună ț iile naturii.
Scrutează cerul, pietrele, frunzele furate de vâ nt, ră murelele care
trosnesc sub paș ii tă i. Admiră câ mpurile de grâ u, lorile pe care
primă vara ni le-a lă sat ı̂n dar pentru vară . Ș tii că iecare privire a ta le
prelungeș te viaț a?
Mă asculta ı̂mpietrită , cu aerul buimac al cuiva că ruia i se
povesteș te despre o lume supranaturală .
— Ș tii că mă plimb deseori singură , departe de sat. Bâ rfele mă dau
drept magiciană , pretinzâ nd că adun plante ciudate ș i omor reptile
pentru a face poț iuni vră jitoreș ti.
A bolborosit:
— Aș a e, zice că ...
Am ı̂ntrerupt-o:
— Nu e adevă rat, chiar dacă nu am dezminț it niciodată ... Ai tă i nu
au ı̂nțeles că a vorbi cu natura este o datorie a iecă ruia dintre noi.
Sigur că da, aparent, nimic nu este mai indiferent decâ t natura, dar, ı̂n
fond, nici mai disponibil ș i mai plin de o dragoste de mamă . Să nu te
ı̂nspă imâ nte tă cerea ei, o dată ce s-a obiș nuit cu tine, ı̂ți vorbeș te fă ră
ca nimeni altcineva să audă . Iț i ș opteș te ı̂ntreaga ei singură tate, care
astfel devine ș i a ta. Iț i aș ază ı̂n palme daruri, arome ș i mâ ngâ ieri, fă ră
a-ț i cere altceva ı̂n schimb. Iș i ascute urechile pentru a-ț i auzi bine
suspinele, fă ră să ii nevoită să mai plâ ngi iar ș i iar. Natura e un uriaș
sipet, doldora de bogă ț ii. E aliatul nostru, al femeilor, fâ ntâ na care
adă posteș te ı̂n adâ ncul ei cuvintele noastre lipsite de sunet. Ș i câ tă
libertate ne oferă aceste cuvinte câ nd se adresează cuiva care nu ne
poate ră spunde!
O urmă ream pe Leila: scruta peisajul din jur cu urechea atentă la
mine, ca un animal la pâ ndă .
— Diseară vom numă ra stelele una câ te una, dar, pâ nă atunci,
pro ită de ocazie ș i hai de saltă liberă ca un mieluș el. Haide! Uite-aici, ı̂n
faț a mea. Plimbă -te cum te taie capul, lasă -ț i paș ii să te poarte la
ı̂ntâ mplare. Aruncă -ț i bocceaua ș i arată -mi cum ș tii tu să alergi!
La ı̂nceput, a să rit cu stâ ngă cie, ca o oaie ră nită . Apoi a fă cut câ ț iva
paș i, tot mai gră biț i. Ș i-a lă sat vă lul să cadă peste vâ rfurile unor spice,
ca un lințoliu. Am vă zut-o că ț ărâ ndu-se cu greutate pe deluș orul
dinspre ră să rit, ı̂ntorcâ ndu-se pe picioare, cu ochii spre cerul vecin,
luâ nd-o la vale, aruncâ ndu-se ı̂n iarbă ș i alunecâ nd, alunecâ nd parcă
fă ră să se oprească . Intregul ei trup nu mai era decâ t miș care, copilul
din ea ț âș nea la iecare pas, la iecare salt, la iecare scufundare ı̂n
marea verde. Pă rea fericită . Se rostogolea ı̂n iarbă , fugea de-a lungul
pâ râ iaș ului ce ș erpuia la picioarele dealului, aruncâ nd cu pietre ș i
izbucnind ı̂n râ s de iecare dată câ nd acestea fă ceau câ te un „pleosc!",
spă rgâ nd oglinda liniș tii dimprejur.
De-acum, Leila mergea lâ ngă mine, cu pasul ș i respiraț ia regulate.
— Cu câ t mai mult vei putea cunoaș te natura, cu atâ t ı̂ți vei
cunoaș te propriul trup, i-am zis.
Nici ea nu mi-a pus mai multe ı̂ntrebă ri, nici eu nu am mai ı̂naintat
pe respectivul teritoriu.
Ceva mai departe ne-am aș ezat pe două pietre de lâ ngă o fâ ntâ nă .
Un nor de tristețe acoperise dintr-odată chipul fetei. A suspinat:
— Cu toate cele pe care mi le spunea mama, m-am gâ ndit că ,
oricum, corpul tot nu mi-ar aparț ine decâ t pe jumă tate. Restul este al
Zubidei, care mi l-a legat. De parcă aș avea o casă , numai că a ı̂ncuiat-o
cineva ș i a plecat cu cheia. Nu mai pot intra ca mai-nainte...
Uite cum te deș teaptă natura, mi-am spus. Nu se-mpiedică ea de
niș te tâ mpiț i de pereț i. Leila ı̂ncerca să ı̂nțeleagă :
— E normal că ı̂ncă nu am ı̂ncredere ı̂n corpul ă sta. Pă i, câ nd am
să -l deschid, ce-o să gă sesc ı̂n el? Binele ori blestemul?
Va să zică , micuț a a trecut ș i la metafore. Gă sea repede drumul
cuvintelor ș i, odată cu ele, pe acela al imaginilor. Nu aveam de a face cu
o gâ sculiț ă, lucru pentru care m-am felicitat.
Impresia mi s-a con irmat puț in mai tâ rziu, câ nd a ı̂nceput să ı̂mi
pună ı̂ntrebă ri.
Ne gă seam la jumă tatea drumului spre gară , ı̂naintâ nd ı̂ncetiș or pe
o potecă plină de pietre, câ nd s-a ı̂ntors că tre mine:
— La tine cum a fost, tanti?
— Ce, că să toria?
— Da.
— Nu ș tiam ce urma să mi se ı̂ntâ mple, dar eram mulț umită .
Mulț umită ș i mirată . Fusesem ı̂mbră cată ı̂n cele mai frumoase rochii,
mă tratau ca pe o regină , ca pe o sultană , ca ı̂n poveș ti... Iț i dai seama
cum era?!... Ț ăranii plecaseră de la câ mp, că lă reț ii erau cu toț i ı̂n ș a,
femeile pronunț au cu inima deschisă cuvinte atâ t de ı̂ndră znețe ı̂ncâ t
mă ı̂ntrebam dacă nu cumva ı̂nnebuniseră . Nu eram atâ t de surprinsă
de consideraț ia pe care mi-o ară tau, câ t de libertatea tonului lor, iind
ı̂ncă doar un copil! Nevestele acelea atâ t de ruș inoase ș i de rezervate,
de obicei, râ deau ı̂n hohote vorbind despre picioare dezgolite, valuri de
sâ nge ș i foc aprins ı̂ntre coapse. Tot ceea ce, pâ nă atunci, fă cuseră
efortul de a-mi ascunde, ı̂mi dezvă luiau dintr-odată , fă ră pericolul de a
i fost pedepsite.
Am tă cut un moment, apoi am continuat pe un ton mai relaxat:
— Totuș i, un lucru pot să recunosc: cred că , aș a un pic, eram
pregă tită să le aud vorbind cum vorbeau. Ca ș i cum, dintotdeauna, cele
ce mi se interziseseră erau ı̂n asemenea mă sură interzise, ı̂ncâ t
ajunsesem să le ș tiu.
Nu-mi fă ceam griji dacă Leila ı̂nțelegea ori nu sensul spuselor
mele ș i, trecâ nd peste aventurile mele de fetiț ă, am reluat pe un ton mai
serios:
— M-am trezit ı̂ntr-o cameră pe care nu o cunoș team, cu cineva pe
care nu ı̂l vă zusem ı̂n viaț a mea. Am pă ț it-o exact ca sora mea. Mi-am
dat seama abia câ nd mă a lam deja ı̂n faț a lui, goală ca un vierme.
Fusesem mă ritată cu un că pcă un cu patruzeci de ani mai bă trâ n decâ t
mine! Faț a ı̂i era acoperită de pă r, iar ı̂n frunte avea o pată mare, de
atâ tea rugă ciuni. Tocmai fusesem vâ ndută pe trei oi ș i două vaci unui
satir de-o vâ rstă cu tata, care, la râ ndul lui, trebuia să ı̂și mă rite cele trei
fete ș i să aibă grijă de unicul iu, handicapat mintal. Pentru a enș pea
oară fă cuse ı̂ncă un pariu pe care ı̂l pierduse ș i pe care, dacă nu l-ar i
achitat, ar i fost dezonorat. Mama era genul tă cut ș i supus. Incă nu
cunoscusem bă rbatul, deci ı̂ncă nu-l puteam urı̂. Mă gâ ndeam la tata ș i-
mi ziceam că moș ul nu-mi putea face niciun ră u. Tare mă mai ı̂nș elam...
In ziua aceea mi-am pierdut, odată cu virginitatea, ș i copilă ria. Ș i-o
groapă s-a că scat ı̂n timp.
Corpul mi s-a cutremurat la gâ ndul celei dintâ i ră niri.
Nu i-am mai spus Leilei că mă bă tea seară de seară iindcă mă
durea burta ș i nu vroiam să se suie pe mine. Nu putea concepe că
penisul lui lasc ș i puturos, respiraț ia fetidă , burdihanul revă rsat ca o
pereche de pepeni constituiau motivele neı̂nțelegerii. Pentru el, nu
eram decâ t femeia lui, sclava, animalul lui de povară ș i, prin urmare,
trebuia să -i suport toate hachițele, loviturile, bă ș inile, reumatismele,
chinurile. Il rugam, ı̂i să rutam picioarele, ı̂l invocam pe Allah. Mă tră gea
de pă r pâ nă ı̂n pat: „Nu murdă ri cu gura ta de fată toare numele lui Allah.
Doar el ne-a anunț at de câ tă mâ rș ăvie dau dovadă femeile ș i ne-a
sfă tuit să le batem pâ nă se vor tâ rı̂ la picioarele noastre." Tare-n surele
pe care le interpreta ı̂n folosul lui, mă lega fedeleș ș i-mi tră gea treizeci
de lovituri de cravaș ă, cu mare mă iestrie. Se mai ı̂ntâ mpla să mă
lovească din toate puterile, ı̂n cap, cu piuliț a, de se-mpră ș tia sâ ngele
peste tot, ori să -mi ardă pubisul cu jă ratec. Nu vorbeam cu nimeni
despre toate acelea, iindcă nimeni nu mă putea ajuta. Uneori, ı̂ntrucâ t
fugeam mai repede decâ t el, ı̂i scă pă m ș i mă ascundeam prin dulapuri
sau, mai departe, ı̂n livadă , ı̂n cuptorul cel mare pentru pâ ine, mă
că ț ăram ı̂n copaci, pâ nă ı̂n ziua ı̂n care a vrut să mă arunce ı̂n puț .
Atunci mi-am luat picioarele la spinare ș i nu m-am mai oprit decâ t
după două zeci de kilometri, ı̂n locul ı̂n care locuia o mă tuș ă din partea
mamei, că reia i-am spus că mai bine mor decâ t să mă ı̂ntorc la el. Am
ameninț at că o să beau dezinfectant, că o să -mi tai venele, că o să mă
stropesc cu gaz ș i-o să -mi dau foc ș i multe alte scenarii cu inaluri la fel
de nedemne pentru orice drept-credincioasă , dacă voi i dusă cu forț a
ı̂napoi, ı̂n casa lui. Bineı̂nțeles că am fost ară tată cu degetul. Mă tuș a,
care fusese de acord să mă adă postească , a avut de suferit tot felul de
insulte ș i de lovituri josnice. Sadek ș i-a trimis emisarii, pe care i-am
alungat cu lovituri de mă tură . Pâ nă ı̂n ziua câ nd fratele lui a venit să ı̂mi
spună că era pe moarte ș i că mă implora să ı̂l iert. Ș i m-am ı̂ntors.
Pentru toată lumea eram ı̂ncă nevasta lui, iar concubine nu ı̂și luase.
Intr-adevă r era bolnav ș i l-am observat cum piere, ı̂ncet-ı̂ncet, timp de
câ teva luni, fă ră să miș c un deget pentru a-l ajuta.
— Din ce cauză a murit soț ul tă u?
— De bă trâ nețe.
Ar i trebuit să adaug „ș i de ră u ce era“, dar am preferat să tac. Nu i-
am spus nici că ı̂n noaptea ı̂n care, dâ nd de cadavrul lui Sadek, am ieș it
ı̂n curtea interioară , mi-am uns picioarele cu pudră de henna, mi-am
ı̂nfă ș urat ș oldurile ı̂ntr-un fular ș i am dansat pâ nă -n zori, sub ochiul
complice al stelelor! Nu am su lat un cuvâ nt nici despre ritualul de
vinerea, pe care l-am instaurat ceva mai tâ rziu, luâ nd drumul
cimitirului odată cu plecarea bă rbaț ilor la moschee, pentru a ajunge să
scuip pe mormâ ntul lui. Treizeci de legme, niciuna mai mult, niciuna
mai puț in.
Tocmai traversam un ultim câ mp cu grâ u câ nd un bă rbat ne-a ieș it
ı̂n drum de nică ieri parcă , de-ai i zis că e dracul.
M-am gâ ndit că o i unul dintre stră inii aceia care tot sapă -n
mă runtaiele pă mâ nturilor noastre, dar nici vorbă , ciutanul era de-al
nostru, cu pă rul ră sucit ca o claie de arcuri, cu că maș ă cenuș ie de vă car
ori de cioban. Cu toate că nu se vedea nici picior de animal pâ nă la
orizont.
— Ia te uită , ce fată mare ș i miș to!
— Nu ca curu’ tă u! i-am ră spuns voit agresivă ș i vulgară . Dă -te la o
parte din drum că -ț i cră p capul cu un bolovan!
Leila s-a gră bit să ı̂și acopere faț a cu voalul, dar de-acum era prea
tâ rziu.
— Niciodată ! Nu laș i să -ț i scape aș a o bucă ț ică ... Cu piele de
chihlimbar ș i ochi de că prioară !...
Invâ rtind deasupra capului ciomagul pe care-l ț inea ı̂n mâ nă , s-a
apropiat de protejata mea:
— Eș ti frumoasă ca luna ș i atră gă toare ca o hurie din raiul lui
Allah.
In ochii Leilei am ză rit o lucire ı̂n care se amestecau spaima ș i
satisfacț ia. O privire ı̂n care am ghicit pentru ı̂ntâ ia oară un lucru care
avea să mi se con irme mai tâ rziu: nebă nuita lascivitate, absolut
naturală , a tinerei.
Cum ș tiam prea bine bă rbaț ii, am ı̂nțeles că acela nici că ne va da
drumul. Ințepenise acolo, cu mâ inile ı̂n ș olduri, uitâ ndu-se pieziș la
mine ș i că scâ nd gura la Leila. M-am temut ı̂ntotdeauna de ciobani, mai
ales de cei care au un punct negru ı̂n ochi ș i sunt supranumiț i „violatori
de copii". Ș tiam că singură tatea la care ı̂i obligă viaț a ı̂n mijlocul
turmelor le dopează , parcă , sexualitatea, aș a că le este la fel de uș or să
ș i-o bage-n orice gaură cum le e să bea apa din ulcioarele ı̂n care se
pă strează proaspă tă .
Ș i, Dumnezeu să mă ierte, dar ı̂n clipa aceea mi-a dat prin cap
ideea. M-am gâ ndit că un asemenea lă că u o-n igea atâ t de amarnic că
putea intra pâ n’ la fund ı̂n orice pizdulice, chiar dacă aceasta nu vrea,
ori era câ t de strâ ns legată . O mă tă râ ngă care-o arde ca mă ciuca ș i
scotoceș te ca un animal că utâ nd urma prin ierburi...
Am luat-o pe Leila deoparte ș i i-am ș optit la ureche:
— Acum ori niciodată , poț i să veri ici dacă ai cu-adevă rat legat
himenul.
Fata a holbat ochii de parcă ar i auzit o ı̂njură tură .
— Nu e nimeni prin locurile astea, am adă ugat fă ră să -i mai iau ı̂n
seamă indignarea, aș a că nu riscă m să ne surprindă cineva. Prefă -te că -i
cedezi, dar câ nd ı̂i vei simț i ciocanul, sari ı̂n sus ș i urlă . Vin eu atunci ș i
te ajut.
— Pă i, tanti, nici nu-l cunosc pe bă rbatul acesta!
— Nici n-ai nevoie. Trebuie doar să veri ici dacă o are la el ș i i se
scoală doar câ nd te miroase.
— Acesta nu-i un motiv ca să ...
— Tu ascultă -mă ș i nu o să regreț i.
Ș i, pe Messia, am ș i vă zut-o cum se ı̂ntinde ı̂n iarbă ca un mieluș el!
M-am ascuns după un copac. Am vă zut cum bă rbatul o acoperă cu
trupul lui pe jumă tate dezgolit. S-a ridicat după câ teva clipe ș i a plecat
fă ră să mai ceară restul.
S-a ridicat ș i Leila, ı̂nspă imâ ntată ca un iepure că zut ı̂n cursă , cu
pă rul plin de beț iș oare.
M-am gră bit:
— Ei?
— Habar n-am. Mi-a alunecat mie ceva printre coapse... Numai că
am simț it pe loc un lichid cald...
— Ai dat peste un ejaculator precoce, fata mea. E o nenorocire, dar
aș a sunt fă cuț i jumă tate dintre bă rbaț i!
Am adă ugat, pentru a o liniș ti:
— Dar e semn bun că i s-a sculat! Ceea ce ı̂nseamnă că vră jitoria ı̂și
face efectul ı̂n corpul tă u, nu ı̂n bă rbaț ii care se apropie de tine.
Nu pă rea convinsă . M-am corectat:
— Doar dacă n-o i fost lichidul tă u...
— Pă i, de ce? Femeile piș ă ș i ele de sub bă rbaț i?
Doamne-Dumnezeule! Trebuia să ı̂i explic câ t mai repede
gâ sculiței aceleia pâ nă ș i lucrurile cele mai simple ale iubirii.
Ne-am continuat drumul cu o primă aventură pusă deja deoparte,
ı̂n traistă . Fapt de bun augur. Că lă toria se anunț a bogată ș i ı̂mi trebuia
un mijloc de a consemna toate viitoarele peripeț ii. Re lex care m-a dus
cu gâ ndul la ticul pe care mi-l formasem, ca fetiț ă, de a calcula cu
precizie numă rul de poveș ti dintre mine ș i bă ieț i (un semn din ochi, un
să rut pe fugă erau de ajuns), fă câ nd câ te un nod la un fular pe care ı̂l
ascunsesem ı̂n fundul cufă rului mamei. Erau tot atâ tea secrete strâ nse
chiar sub nasul celor din preajmă , tot atâ ț ia iepuri adunaț i ı̂n tolba mea
de vâ nă tor. După moartea soț ului, am schimbat sistemul, marcâ nd
sosirea iecă rui nou amant cu un ac de arici pe care ı̂l puneam ı̂n
sticluțele de farduri, care ı̂ncepuseră să dea pe-afară . Râ deam de una
singură zicâ ndu-mi: oricum, mai degrabă aș a dau dovadă de milă , doar
n-o să le tai sculă rețele ca să -mi ı̂mpodobesc rafturile cu ele! Ș tiu eu că
mă aricesc de poț i să te tai ı̂n mine câ nd mă superi, dar fac eforturi să
par ı̂mpă ciuitoare ș i mâ ngâ ioasă , pentru a-mbâ rliga mai bine iarele de
fraț i de specie ai lui Sadek!
Fiindcă bestii să lbatice ca defunctul meu bă rbat există peste tot,
dovadă satirul cu care a fost mă ritată veriș oara mea Arem, mama
micuței Badra. Nu ezitase să o stropească cu benzină ș i s-o frigă ca pe
vâ nat numai pentru că o surprinsese ı̂n pragul porț ii, uitâ ndu-se cum
trecea un alai de că lă reț i. Asta se ı̂ntâ mpla acum zece ani. In ziua ı̂n care
mă hotă râ sem să pă ră sesc Berberia natală ș i-mi strâ nsesem la piept
pentru o ultimă oară nepoț ica.
— Intr-un ceas vom ză ri acoperiș urile gă rii din Ain Hara.
— Inshallah! a suspinat Leila.
— Nu uita că , din acest moment, pentru toț i ceilalț i eș ti fata mea.
Minciuna asta ne va uș ura misiunea ș i ne va scă pa de curioș i.
A clă tinat capul, ı̂n semn că era de acord.
M-am uitat ı̂n urmă : absolut nimeni – nici vorbă de cioban, nici
mă car de un ir de lâ nă ... Am ı̂ntrebat-o:
— Ai vă zut vreodată un sex de bă rbat?
— Niciodată .
— Nici mă car pe cel al soț ului tă u?
— Nu, n-am ı̂ndră znit...
— Nu i-ai surprins niciodată pe tată l ș i pe mama ta ı̂n pat?
— Nu dormeau ı̂mpreună .
— Dar cum de-aț i venit pe lume tu ș i surorile tale?
— Prin mila Domnului!
— Aia e!
Am insistat:
— Eș ti absolut sigură că n-ai vă zut ı̂n viaț a ta nicio pulă de bă rbat?
— De bă rbat adevă rat?
— Da. Că doar nu de maimuț ă!
— Nu, nu-mi aduc aminte.
Am chicotit vă zâ nd atâ ta ignoranț ă! Câ t de ı̂nchise om i fost noi, ı̂n
satul nostru, tot reuș eam să a lă m mai multe. Degeaba lă sau pă rinț ii să
se creadă că nu se atingeau unul pe altul, toț i fraț ii ș tiam că tata se urcă
pe mama după zgomotul scâ ndurilor patului, care scâ rț âiau anormal.
Cum mama obiș nuia să culce ultimul nă scut cu ea, am avut, râ nd pe
râ nd, ocazia să im martori ai iubirii, cu excepț ia fratelui meu
handicapat, care crescuse fă ră să ı̂nțeleagă nimic din viaț ă. Odată
ajunsă ı̂n pat, mama ș optea: „Hei, bă rbate, oala te-aș teaptă -
n ierbâ ntată !“ Propoziț ia aceea cu dublu ı̂nțeles, provocarea aceea
parcă lipsită de consecințe, cuvintele acelea afrodiziace erau ı̂ndeajuns
pentru ca tata să pună mâ nă pe ea. Se aplecau amâ ndoi spre copilul
culcat ı̂ntre ei, pentru a vedea dacă doarme. Personal, eu nici mă car nu
clipeam. Ș i atunci, tata se aș eza peste mama. Fiindcă mereu era ea
dedesubt, dar greutatea bă rbatului nu pă rea să o deranjeze. Simțeam
cum alunecă cearș afurile trase de mâ na mamei. La drept vorbind, era
greu de ș tiut dacă mâ na era aceea care tră gea plapuma, dinț ii sau
degetele de la picioare, dar odată dezvelită , cam tremuram. Tata
mormă ia, iar mama dispă rea ı̂ntr-o noapte de tă cere. Doar gesturile ei
crispate pe cearș afuri dovedeau că ı̂ncă mai exista.
Dimineaț a o urmă ream trebă luind prin curtea interioară , cu mâ ini
agile ș i coapse lipsite de astâ mpă r. Fredona, bă tâ nd lâ na, cu ochii
pironiț i undeva, probabil ı̂n profunzimile ı̂n care fusese pierdută
noaptea trecută . Mama nu se supă ra decâ t câ nd tata avea ghinion la joc
ș i se ı̂ntorcea acasă beat mort. Cum ı̂nsă nu ridica niciodată tonul, se
mulț umea să intre ı̂n greva pâ ntecului, venind pur ș i simplu să se culce
ı̂ntre noi, copiii, pentru a-i bara ı̂n ı̂ntregime accesul.
Dacă noi, surorile, nu vorbeam niciodată despre ı̂mbră ț iș ările
pă rinț ilor, ı̂n schimb ne dă deam drumul la gură cu veriș oarele. Dinspre
partea mea, puteam reproduce perfect respiraț ia gâ fâ itoare ș i miș că rile
cearceafurilor. Veriș oara Arem ț inea să ș tie ș i mai multe, aș a că a
propus să o plă tim pe Haja Mahfuda pentru alte detalii. Bă trâ na,
adă postită ı̂ntr-o seară de furtună sub streaș ina noastră , ș i aparent
lipsită ș i de trecut ș i de viitor, ne-a povestit despre „mă ciuca" ce
vizitează despică turile de sub pâ ntece, ı̂n ierbâ ntată de focul lui
Dumnezeu, luptâ ndu-se ca un viteaz cavaler! Am rugat-o să ne descrie
mai exact mă ciuca. „Nu aveț i decâ t să vă uitaț i la ale mă garilor!" ne
ră spunsese. Drept pentru care am tot alergat pe la ferme ș i pe la
grajdurile din ı̂mprejurimi cu unicul scop de a observa mă garii, caii sau
orice alte animale prevă zute cu sculă . Pâ nă la urmă ne-am speriat de
chestia aceea enormă câ t stâ lpul unui cort ș i am acuzat-o pe Haja
Mahfuda că ne-a minț it, iindcă un asemenea instrument nu putea intra
ı̂ntr-o femeie fă ră să o rupă -n două .
Mai tâ rziu, ı̂n timpul serbă rilor de la Aı̈d, Arem ș i cu mine am
pro itat de vizita unui nepot care locuia la oraș , Brahim, a că rui faț ă era
acoperită de pete mari de roș eaț ă câ t niș te cireș e, ș i ne-am ı̂nchis cu el
ı̂ntr-un hambar pă ră sit. Eu am fost cea care i-a cerut să ne arate
„pă să rica", iar el nu s-a ı̂mpotrivit, cu condiț ia să i-o mâ ngâ iem pe
pene. Pe râ nd, i-am atins chestia aceea micuț ă, curioase ș i
ı̂nspă imâ ntate, ı̂n acelaș i timp, vă zâ nd-o cum se ı̂ntă reș te, se um lă , de
parcă i-ar i su lat diavolul ı̂n ea! După care am alergat pentru a ajunge
din nou lâ ngă cei mari, cu inimile ș i pizdele fremă tâ nd.
Leila ar i ascultat cu atenț ie de copil povestirea acestor prime
aventuri. Insă ț ineam să o las să o ia câ t mai repede cu putinț ă pe
propriul ei drum, fă ră să o ı̂ncurc prea tare cu amintirile mele.
Un ț ăran care mâ na doi catâ ri a trecut foarte aproape de noi. M-am
ı̂nfă ș urat mai bine ı̂n vă l ș i l-am oprit, propunâ ndu-i să ne lase să
mergem că lare pâ nă la gară , pentru un bă nuț . A fost de acord, ne-a
ajutat să ne suim pe animale ș i a luat-o pe jos mai departe, ı̂n urma
noastră .
Foarte repede, Leila mi-a luat-o ı̂nainte. M-am uitat cum se clă tina,
cu sexul frecâ ndu-i-se de spinarea animalului. Cu toate acestea, mă
ı̂ndoiam că simțea ceva. Crescută ı̂n absenț a orică rei aluzii privitoare la
sex, doar mi-o dovedise, dispusă să lase să i se tragă prin toate gă urile,
ca o corvoadă , nici că auzise vorbindu-se despre plă cere ori voluptate.
Habar nu avea care era partea aceea a corpului care te putea face să
leș ini doar mâ ngâ ind-o, care s-ar i um lat sub unduirile unui deget,
care-ar i scos capul la lumină ca un boboc, zemos ca un fruct. Tot aș a
cum trebuie că nu cunoș tea spasmele care fac pâ ntecele să tresalte,
urcâ nd vertebră cu vertebră , strâ ngâ nd pereț ii, aprinzâ nd incendiul,
pâ nă la explozia care te nă uceș te, cu clitorisul zvâ cnind ca o inimă , cu
vaginul uluit de ț ipetele de fericire!
Am avut bucuria să gust din toate acestea. Cu unul dintre iubiț ii
mei, al că rui nume ı̂l voi trece sub tă cere – iindcă am de gâ nd să ı̂mi
respect promisiunea unei minime discreț ii! Să zicem, totuș i, că se
numea D. Ei bine, D nu avea ı̂ncredere decâ t ı̂n mine. Sau mai degrabă
ı̂n pizda mea. Nu eram niciodată satisfă cută , nici setea nu-mi era
stinsă . Mi-o putea pune oricâ nd ar i vrut, ba chiar ı̂l rugam să o facă
chiar dacă eram bolnavă sau obosită . Imi spunea că sunt posedată de
diavol, iar eu ı̂l ameninț am că exact pe acesta mi-l voi face iubit dacă nu
avea de gâ nd să mă satisfacă el!
La lă sarea serii am ajuns la gară , pe unde trecea trenul că tre Taj. Cu
boccelele sub braț , ne-am aș ezat pe două locuri improvizate, printre
gă ini, curci ș i baloturi de lâ nă . Oboseala ne dă râ mase, aș a că am
adormit amâ ndouă , lă sâ ndu-ne su letele ș i trupurile ı̂n mâ inile lui
Allah.
Insă , vai, Dumnezeu nu s-a dovedit vigilent ı̂n seara aceea. Câ nd să
coborâ m din tren, nu am mai gă sit nici urmă de bagaj. Mi-am dus
instinctiv mâ na la piept. Punga ı̂n care bă gasem ceva bani dispă ruse ș i
ea.
— Fata mea, ı̂napoi nu mai avem cum ajunge ș i nici cu ce ne plă ti
restul că lă toriei, iindcă mai este mult pâ nă la Ranger. Trebuie să ne
oprim ș i să câ ș tigă m ceva bani pentru a continua.
Oraș ul Taj, unde ne-a lă sat trenul, era un tâ rg mare, presă rat cu
plantaț ii de mă slini ș i plin de fâ ntâ ni ș i de jgheaburi pentru spă lat. Pe la
toate colț urile se ciondă neau zgomotos fetițe venite să ı̂și umple
ulcioarele cu apă , sub privirile concupiscente ale vâ nză torilor de
castane, stâ nd pe vine, ı̂n aș teptarea cumpă ră torilor.
Ni s-a indicat o piaț ă unde ne puteam oferi serviciile ală turi de
multe alte femei venite să caute de lucru pe la cei bogaț i. Erau acolo
tinere ș i mai puț in tinere, unele frumoase, altele schiloade, fete cu
ı̂nfă ț iș are periculoasă ori virgine ı̂nfricoș ate.
Primul venit a refuzat să mă ia ș i pe mine. N-o vroia decâ t pe Leila.
I-am ră spuns nu, de o mie de ori nu, nu-mi las eu fata fă ră mine niciun
pas. Era un bă rbat bine, pe la vreo cincizeci de ani, cu burnus de mă tase
ș i pieptul larg câ t un pat. Pâ nă la urmă a fost de acord să ne angajeze pe
amâ ndouă , cu condiț ia să plă tească doar câ t pentru una singură . M-am
supus, iindcă privirea lui deja mă vră jise.
Nevastă -sa, slabă ca o ofticoasă , cu turbanul ı̂nă lț ându-i-se ca un
minaret deasupra capului, ne-a primit cu ră ceală , trimiț ându-ne ı̂ntr-o
că mă ruț ă de la capă tul unui culoar. Ne-a explicat ce aveam de fă cut ı̂n
casa cu trei etaje, fă ră copii, tră snind a vomă de mahmur ș i a să mâ nț ă
bă rbă tească . A plecat, apoi a revenit cu două djellaba ș i două perechi de
papuci pe care ni le-a aruncat pe saltelele puse direct pe jos.
După câ teva ore, ı̂n casă nu mai mirosea decâ t a să pun de Damasc
ș i a tă mâ ie. Scrobisem cearș afurile, scuturasem covoarele, cususem
saltele rupte, spă lasem cu valuri de apă terasa de unde se deschidea o
perspectivă minunată deasupra acoperiș urilor Taj-ului.
Seara, ne-am dus iară ș i ı̂n că mă ruț ă, pentru o binemeritată
odihnă .
I-am spus Leilei:
— In câ teva zile vom avea cu ce merge mai departe, spre Ranger.
Nu mi-a ră spuns ș i am observat că mă privea cu un aer contrariat.
Am ieș it să beau niș te apă de la fâ ntâ na din curtea interioară ș i, la
ı̂ntoarcere, am gă sit-o dezbră câ ndu-se. Ș i-a ascuns sâ nii ı̂n djellaba ș i i-
am ı̂nțeles motivul ruș inii.
— Sunt ș i eu femeie ca ș i tine. Nu vă d de ce te-ai ascunde. Mai
mult, astfel am să pot ș i eu să te vă d goală .
A roș it.
— La mine acasă , nu e voie...
— Suntem departe de casa ta, aș a că te poț i ı̂nvâ rti prin faț a mea
goală puș că , doar n-o să sar pe tine. Haide, dă chestia aia la o parte ș i
lasă -mă să te vă d!
— Dar nu vreau să te uiț i la mine.
— Nu de mine e vorba acum, ci de gâ sculiț a care eș ti ș i care, sunt
convinsă , nu s-a privit nicicâ nd.
A lă sat veș mâ ntul să -i alunece pâ nă pe ș olduri ș i nu s-a mai
miș cat.
— In loc să te uiț i ix la mine, mai bine ț i-ai coborı̂ ochii ș i te-ai
̦ ̦ ̦
uita la pâ ntece ș i la picioare. Haide, descoperă -te!
A ezitat, cu privirile paralizate.
— Fă -o odată , ori vin eu ș i-ț i bag sub nas propriul tă u corp!
Ș i-a coborâ t mecanic ochii spre ș olduri.
— Intoarce-te, din câ nd ı̂n câ nd, la trupul tă u, aș a ceva nu-ț i poate
face decâ t bine. Admiră ceea ce ț i-a dă ruit Dumnezeu ș i ce le-a dă ruit ș i
celorlalț i, prin propria ta frumusețe.
Tot mai stă tea pe gâ nduri.
— Nu-ț i mai ie ruș ine, trupul tă u este ı̂nsă ș i frumusețea!
— Nu este adevă rat, mi-a ră spuns dintr-o dată , mâ nioasă . Trupul
meu este ră ul, pă catul, vrajba, altfel nu aș i aici!
Am fost uimită de litania recitată pe de rost, mai mult decâ t de
cuvâ ntul „vrajbă “ ı̂ntr-o gură atâ t de proaspă tă ș i de nevinovată .
M-am prefă cut că nu am auzit ce a spus:
— Eș ti frumoasă !
A luat-o de la capă t, privindu-mă ı̂n ochi:
— Nu e adevă rat, nu am nimic deosebit. Totul este obiș nuit la
mine, inclusiv mijlocul. Nu am de ce să iu mâ ndră !
— Cine ț i-a spus că bă rbaț ilor nu le plac femeile ca tine, nici prea
mari, nici prea mici? Pot să te asigur că au chiar tendinț a de a le prefera
pe cele mai micuțe iindcă au senzaț ia, câ nd le acoperă cu trupurile lor,
că le fac să dispară ı̂n ei ı̂nș iș i, ceea ce le dă o ı̂mbă tă toare impresie de
dominare. Vezi tu, sunt ei bă rbaț i, dar sunt ș i niș te că pcă uni puș i pe
ı̂nghiț it pe cei mai slabi. Dragostea izică nu funcț ionează , pentru ei,
fă ră dorinț a tiranică de a se simț i stă pâ ni. Mai lasă -mă cu discursurile
false care ț i-au fost bă gate ı̂n cap. Bă rbatul ia ș i nici că mai dă ı̂napoi,
iubito, iar dorinț a nu-i merge fă ră impresia că eș ti proprietatea lui.
M-am apropiat ș i am prins-o de ı̂ncheieturi:
— Haide, arată -mi brațele. Ia te uită ce mai liane, blâ nde ș i suple!
Dar degetele! Sunt lungi ș i ine, cu unghii tari ș i tranda irii, semn de
să nă tate. Fă ră cră pă turi, fă ră griji ș i de rotunjimea semilunelor.
— Ș i sâ nii sunt de mă rime medie, a ı̂ndră znit, desfă câ ndu-ș i
sutienul.
— Sâ nii nu trebuie să ie nici prea grei, nici prea mici, nici prea
moi, nici prea tari, iindcă totul, ı̂n trupul unei femei, câ ș tigă atunci
câ nd se arată dulce ș i voluptuos. Vezi, mijlocul ı̂ți este su icient de in
pentru ca bă rbatul, ı̂nlă nț uindu-l, să aibă senzaț ia că ı̂și cuprinde
ı̂ntreaga proprietate. Câ nd te va ı̂mbră ț iș a astfel, pâ ntecele nu ț i se va
suge, nici nu se va revă rsa, iar fesele se vor bomba de va crede că s-au
despă rț it de tine. Câ nd te vei cambra aș a, bă rbatul ı̂ți va ghici sexul
primitor, iar câ nd fundul ț i se va clă tina la o distanț ă respectabilă de
pâ ntece, se va hră ni fericit din bolul tă u deplin ı̂n bogă ț ii.
S-a-nroș it din cap pâ nă -n picioare.
— Insă tot mai ră mâ ne un lucru la care nu ne gâ ndim niciodată ș i
care ı̂nchide ı̂ntreaga enigmă , un lucru la fel de ı̂ndepă rtat ca stră fundul
despică turii tale, locul acela de unde i se trage bă rbatului ș i setea, ș i
pierzania.
Curiozitatea i s-a citit pe chip, dar nu a scos niciun cuvâ nt.
— Ochii! Acolo e ascuns ı̂ntreg misterul curului, iar bă rbatul va
observa, câ nd ı̂ți vei da ochii peste cap ș i vei i departe de lumea asta, ı̂n
ce mă sură ț i-a oferit plă cere ș i câ t ț i-a ı̂mpă rtă ș it-o.
Ș i-a fă cut curaj ș i ș i-a scos sutienul de tot.
Câ t despre mine, am mormă it, alunecâ nd sub cearș af: – Bine.
Bucură -te de trupul tă u, fata mea, bucură -te tu ı̂naintea oricui altcuiva.
La râ ndul lui, trupul ı̂ți va ı̂ntoarce bucuria, câ nd va veni momentul.
A doua zi, la aceeaș i oră , mi-am reluat lecț iile, după ce ne-am
terminat treburile prin gospodă rie.
Am aș ezat-o pe Leila ı̂n faț a mea, i-am luat mâ na ș i i-am plimbat-o
ı̂ncetiș or peste ı̂ntregul trup, cuvintele ı̂mblâ nzidu-mi-se de parcă aș i
legă nat un copil.
— Apleacă -te. Cuprinde-ț i picioarele sub genunchi ș i plimbă -ț i
palmele pâ nă la tă lpi. Masează -ț i iecare deget. Acum, urcă iară ș i pâ nă
la genunchi. Eș ti tu de talie medie, dar coapsele ı̂ți sunt tare frumos
rotunjite. Numă ră -ț i cu atenț ie alunițele ș i ia seama pe unde se ascund.
O aluniț ă n-are rival ı̂n aprinderea dorinței. E mai e icace decâ t
afrodiziacele.
— Ce e aia afrodiziac?
— Iț i voi explica mai tâ rziu. Deocamdată priveș te-ț i pâ ntecele: da,
draga mea copilă , pâ ntecele ı̂ți este cel dintâ i acoperiș al iinței tale, aș a
că lasă -ț i degetele să se joace sub el, ı̂ndelung, ș i-o să ı̂nțelegi fericirea
pe care ț i-o poate dă rui. Acum prinde-ț i sâ nii ı̂n palme, ridică -i spre
ochi, oglindeș te-te-n ei, câ ntă reș te-i, lasă -i ı̂n voia lor. In miș carea pe
care vezi că au că pă tat-o ț i-au ș i luat-o ı̂nainte că tre plă cere, aleargă
spre ea fă ră ca tu să mai faci vreun gest, cer să ie bă uț i ș i mâ ncaț i.
M-a ascultat urmâ nd cuvâ nt cu cuvâ nt tot ceea ce ı̂i spuneam.
— Ș tii cum este fă cut un sex de femeie?
— Nu l-am privit nicicâ nd ı̂n amă nunt.
— Nici câ nd fă ceai pipi?
— Nu mai departe de mica um lă tură .
— De pubis, vrei să zici.
— Da, care mă -mpiedică să vă d ș i restul...
— Cum presupun că n-o să ai curajul să duci pâ nă la capă t aș a ceva
ı̂n faț a mea, uite cum o să facem: eu voi ieș i din cameră , iar tu te vei
ajuta de oglindă . Vei sta jos, ı̂ți vei desface picioarele ș i o vei aș eza ı̂ntre
ele, chiar ı̂n faț a despică turii. Ș i-ai să admiri tu, după aceea, peisajul
care ț i se va deschide ı̂n faț a ochilor!
Luâ nd dintr-un cui o oglinjoară de forma mâ inii Fatmei, am
adă ugat:
— Poț i să scotoceș ti cu degetele, să desfaci blă niț a mă tă soasă ,
doar să nu te sperii câ nd o să vezi ieș ind la iveală o mică moluscă .
Apoi m-am ı̂ndepă rtat, explicâ ndu-i:
— Gă urica aceea ı̂l primeș te pe bă rbat. Cea din faț ă. Cea dinapoi nu
te mai obosi să o cauț i ș i, oricum, nu e nici vreo urgenț ă, nici o
prioritate. Doar perverș ii se folosesc de ea. Dumnezeu nu a creat decâ t
o singură despică tură pentru plă cerea femeiască . Bă rbaț ii vor ı̂ncerca
să te convingă de contrariu. Să nu-i crezi. Dacă o vei face, ı̂i vei lă sa să
smulgă mai multă plă cere decâ t tine. O să te-ntoarcă ei pe burtă , cu
viclenie, dar nu-i lă sa să facă cu tine decâ t ceea ce ı̂ți place. O să ai doar
impresia că eș ti fericită , iindcă dragostea te va face să uiț i ce gaură ț i-a
umplut iubitul tă u.
— Dumnezeule mare!
Deschizâ nd uș a m-am izbit de trupul unui bă rbat care, după toate
aparențele, stă tea cu urechea lipită de uș ă. Am ı̂nchis-o imediat, ı̂n
urma mea, pentru ca fata să nu observe nimic. Negustorul era. Gâ fâ ia,
ț inâ ndu-ș i ı̂n mâ nă scula care ț âș nea ca un obuz din ș alvari.
Ș i-a aranjat pantalonii ș i s-a pregă tit să se ı̂ntoarcă ș i să plece.
— Acuma ascultă m ș i pe la uș ile altor femei? am ș optit. Nu vă
ajunge conversaț ia cu nevasta?
S-a ı̂ndepă rtat fă ră un cuvâ nt ș i am remarcat că ı̂ncă ı̂și mai
mâ ngâ ia testiculele.
Am aș teptat câ teva minute, după care am intrat la loc, ı̂n cameră ,
mi-am reluat postul ș i, gâ ndindu-mă doar la sexul enorm pe care numai
ce-l ză risem, am continuat educaț ia fecioarei:
— Sper că ai fă cut cunoș tinț ă cu despică tura. Pe acolo vin copiii.
Dar mai are ș i alt rol. De acolo ne vine plă cerea, un soi de a doua naș tere
cu repetiț ie. Aș adar, trebuie mâ ngâ iată ș i ı̂ngrijită câ t mai bine.
— De unde pot să ș tiu dacă a mea este frumoasă ?
— Iț i voi explica mai tâ rziu. Acum, trebuie să dormim.
A ı̂ntins mâ na după djellaba, dar nu am lă sat-o să se mai ı̂mbrace:
— Din noaptea aceasta, fa-mi plă cerea ș i dormi fă ră nimic pe tine.
Că scâ nd, am rugat-o:
— Su lă tu-n lampă .
Am simț it că ezită , după care am vă zut-o ridicâ ndu-se ș i
ı̂ndreptâ ndu-se goală că tre opaiț . Observâ nd că o priveam, a ı̂ncercat să
ı̂și ascundă sâ nii cu o mâ nă ș i sexul cu cealaltă .
— Haide, doar de acum te cunosc! Ia lă să -mă să -mi bucur ochii cu
minună ț iile acelea, ori vrei să -ț i trag o bă taie?! am ameninț at-o ı̂n
glumă .
Trecâ nd prin faț a mea, s-a oprit dintr-odată , ș i-a ridicat mâ inile,
mi-a trecut pubisul pe la nas, după care a luat-o la fugă , chicotind ca o
puș toaică .
— Alta-acuma! Hai ı̂napoi! Apropie-te ș i ară tă -mi bine pă să rica,
pentru ultima oară , ș i cu asta basta, nu o să mai ai de ce face atâ tea
acrobaț ii ca să ț i-o ascunzi. In afară de asta, aș a o să a lu dacă merită să
ie numită dră guț ă fră guț a!
S-a ı̂ntors, s-a apropiat, apoi a ezitat.
— Lasă igurile ș i arată -mi-o! E tâ rziu ș i mi s-a fă cut somn.
Astfel m-am convins ı̂ncă o dată de anatomia perfectă a protejatei
mele. Avea sexul ı̂mbră cat ı̂ntr-o piele ină ș i albă , acoperită de puf
negru ce se ı̂ntindea vesel, numai creț uri ș i bucle. O migdală perfectă ,
despicată -n două , admirabil desenată ı̂ntre coapse, ı̂n iorâ ndu-i valea
de sub pâ ntece, care se ı̂ntredeschidea la capă tul unui giuvaier ridicat
din sipetul de carne. O perlă ı̂n cochilia-i. Un mugur de tranda ir, o caisă
timpurie, sfâ rcul unei hurii cereș ti.
Clitorisul Leilei scosese nasul dintre cei doi pereț i netezi ș i țopă ia,
de-acum, ı̂n timp ce camera din spate ı̂și ı̂ntredeschidea uș ile, tapisată
cu o piele stră lucitoare, ca un cer ı̂nstelat.
I-am pus palma pe pâ ntece, pronunț ând ca pe o rugă ciune:
— Asta ț i-e nervura, centrul de gravitaț ie, revanș a contra morț ii,
hohotul de râ s ı̂mpotriva zeilor ș i demonilor. Aici, sub pielea ta, sunt
adunate cerul ș i pă mâ ntul, astrele ș i cometele. Nici nu ș tii cum ș i câ nd
poate izbucni incendiul. Dar dacă izbucneș te, să nu cumva să te
gră beș ti să ı̂l stingi. Nimeni nu ı̂i va vedea pă lă lă ile, cu atâ t mai puț in
bă rbaț ii. Mulț i dintre ei au declarat ră zboaie ș i au provocat dezastre ca
să facă să zâ mbească mă car iinț a aceea dintre picioare. Nici c-or să
a le vreodată cum se-ntâ mplă . Misterul se cere bine pă zit. Trebuie ca
bă rbatul să te vadă ı̂n culmea plă cerii, fă ră a ș ti cum s-a-ntâ mplat
miracolul. Nici tu nu vei ș ti. Doar vei vedea că pă mâ ntul ț i se surpă sub
tă lpi, că o ı̂nfricoș are fericită aleargă prin tine cu viteza sâ ngelui,
urnind vâ nt ș i maree, dă ruind luna fă ră de vreun ajutor ı̂ngerului ori
demonului care, la râ ndul să u, ț i-a dă ruit plă cerea. Ș i-ai să crezi că o
parte din tine s-a desprins pentru a redeveni nimic. Nimic. Ș i-n acelaș i
timp, totul.
— Ințeleg, a zis Leila.
— Ce ı̂nțelegi?
— Motivul pentru care tata nu ieș ea niciodată fă ră a lua la el cheile
casei.
— ???
— Ii era frică să nu o ș tergem noi, fetele, din cauza poveș tii ă steia
cu... plă cerea.
— Nu mai face pe proasta ș i a lă că , ı̂ntr-o bună zi, trupul va ı̂ncepe
să ı̂ți vorbească . Ai de grijă ! Bineı̂nțeles că totul se poate ı̂ncheia cu un
fâ sss! de petardă udă , ceea ce de multe ori se ș i ı̂ntâ mplă . Ș i-o să faci ca
toată turma, o s-ajungi o cotoroanț ă otră vită ș i o nevastă clonțoasă .
Numai că s-ar putea ca trupul să -ț i explodeze ceva mai tare, ș i atunci,
altă ieș ire decâ t nebunia nu vei mai avea. Se va pretinde că eș ti
posedată de iințe de pe lumea cealaltă , de unde ș i comportamentul
tă u, pe câ nd, draga mea, adevă raț ii djinni ı̂n corpul tă u locuiesc ș i
niciunde altundeva!
In dimineaț a celei de-a patra zile, o stranie atmosferă de
nervozitate a cuprins ı̂ntreaga casă . Cel care ne angajase se hotă râ se să
nu mai iasă ı̂n oraș , refuzâ nd să mai dea pe la presa de ulei sub pretext
că ı̂l doare un picior. Se mulț umea să se uite cum muncim din greu ș i să
bea vin, eram sigură de asta, chiar dacă ı̂și luase precauț ia să ı̂mbrace
sticla ı̂ntr-un material prin care nu se vedea nimic. Nevastă -sa se tot
ı̂nvâ rtea ı̂ncolo ș i-ncoace, uitâ ndu-se urâ t de iecare dată câ nd ajungea
ı̂n apropierea noastră . Dintr-odată , a trecut pe lâ ngă noi ca o vijelie, cu
capul strâ ns ı̂nfă ș urat ı̂n vă l, trâ ntind uș a ı̂n urma ei. Bă rbatul nu a
pă rut impresionat, continuâ nd să o mă nâ nce pe Leila din ochi. Ș tiam
deja ce urzea ș i mă ș i pregă tisem, doar vroiam să ı̂i dă ruiesc Leilei o
primă noapte de dragoste.

— Dacă, din ı̂ntâ mplare, peste puț in timp se va petrece ceva sub
ochii tă i, nu zice nimic, nu ț ipa, ci doar mulț umeș te-te să priveș ti ș i să
ı̂nveț i. Pâ nă una-alta, fă -mi plă cerea, urcă pe terasă , ș i stai la taclale cu
vecina. Dar, mai ales, să nu cumva să ră mâ i singură , nicio clipă mă car,
cu că pcă unul ă sta.
Ș i, pretextâ nd că am ceva de cumpă rat pentru cură țenie, am plecat.
Mă interesasem la vecina cu pricina, care ı̂și petrecea ı̂ntreaga zi
cocoț ată pe un taburet, nescă pâ nd din ochi tot ceea ce miș ca ı̂n stradă .
De la ea a lasem că cel mai dat dracului vră jitor din regiune era un
anume Madjdub, care ș tia să ı̂nchege apele, să alunge bolile ș i să -ț i
arunce la picioare ș i pe cel mai ı̂ncă pă ț ânat dintre bă rbaț i.
— Nu pentru mine. Ori, mai degrabă , aș vrea ca iubitul să mă
confunde cu „ea“, iar numele acesteia să i se ș teargă din minte ș i să -i
ră mâ nă al meu, i-am explicat domnului aceluia de care-am dat la
capă tul unei fundă turi, cu picioarele ı̂ncruciș ate sub el, cu faț a suptă ș i
barba mă turâ nd pă mâ ntul.
Nu a pus nicio ı̂ntrebare, mi-a cerut doar prenumele meu ș i al
protejatei mele, a murmurat niș te versete din capul lui, iindcă eu nici
că mai auzisem aș a ceva, ș i-a bă gat capul ı̂ntr-un fular impregnat de
mirosul Leilei, a scuipat ı̂n palme, a scris trei râ nduri pe o foaie de
hâ rtie pe care a strecurat-o ı̂ntr-o sticlă umplută pe jumă tate cu un
amestec de apă dulce ș i de mare ș i, câ nd literele au ı̂nceput să se
dizolve, a ı̂mbibat o altă hâ rtie ı̂n lichidul acela, a ı̂mpă turit-o ș i mi-a
bă gat-o ı̂ntre sâ ni.
— Să -i dai bă rbatului să bea asta, iar Dumnezeu ı̂i va arde privirile.
Te va lua drept „ea“ ș i nu se va juca decâ t cu tine.
Nu ș tiu dacă formula a funcț ionat, dar cert este că , după ce l-am
servit pe negustor cu ceai ș i m-am retras cu Leila pentru a ne face
siesta, am vă zut lupul intrâ nd ı̂n bâ rlog! Mai ı̂ntâ i ș i-a iț it capul, apoi s-a
ı̂ndreptat spre culcuș ul meu ca un somnambul, ș uș otind niș te cuvinte
care mi-au pus ı̂n miș care iinț a de sub pâ ntece:
— Eu sunt... te iubesc... deschide-te!
Uimită , Leila a fă cut ochii mari. Dar, amintindu-ș i de ordinul meu,
n-a su lat o vorbă , ci s-a ghemuit ı̂ntr-un colț , cu palma la gură .
Mi-am desfă cut coapsele. Somnambulul meu vedea roș u-n faț a
ochilor, luâ ndu-mă drept Leila. Doar nu era să i-o spun, din moment ce
deja grohă ia peste mine, cum ar i fă cut-o peste oricare alta. Drace! Mai
bine economiseam cele două drahme date vră jitorului, pierzâ nd din
vedere faptul că bă rbaț ii orbesc de-a binelea câ nd ț i-au ı̂n ipt pisă logu-
n piuliț ă. O gaură , doar asta suntem ı̂n ochii lor. Mai dă -le-ncolo de
sentimente! Su let, iubire, tandrețe – doar baliverne! Nu pot deosebi
două cururi, cum nu pot deosebi mă nuș ile din aceeaș i pereche. Haide,
pula-n pizdă fă ră fasoane ș i mai dă -le-n mă -sa de elucubraț ii! Mă ı̂ntreb
de ce ne-or mai i supunâ nd pe iecare dintre noi moralei lor
ș chiopă tâ nde, din moment ce, câ nd e vorba să ne-o tragă , suntem toate
la fel pentru ei! Evident, gâ ndurile acestea le pă stram pentru mine,
iindcă mai ră u ar i ı̂ncurcat-o pe protejata mea ș i ar i fă cut-o să ı̂și
spună că ș i dragostea, ca ș i trupul ei, nici vorbă să existe.
Ș i-apoi, ce mai conta! Insul mi-o punea ca un zeu. Că ci avea un
membru de o grosime cum nu mai vă zusem, o bă dulă rotundă a că rei
că pă ț ână , de câ t se frecase de nă dragi, se asprise ș i se bă tă torise, iar
acum mă zgâ ria, mă pilea de o luasem razna! Mă abț ineam totuș i să las
să ı̂mi scape vreun cuvâ nt, ca nu cumva să ı̂mi descopere stratagema,
dar ș i iindcă nu vroiam să o deranjez pe Leila, că reia mi se pă rea că ı̂i
disting respiraț ia trecâ nd ı̂n gâ fâ it ș i ai că rei ochi ı̂i ghiceam ixâ ndu-ne
ı̂mbră ț iș ările. Aveam drept martor nevinovă ț ia ı̂nsă ș i, dar asta nu mă
ı̂ncurca nicidecum. Ofeream astfel virginei o lecț ie de nesperat, de care
nu avea cum da ı̂n nicio altă parte, poate doar ı̂n celebrele povestiri O
mie și una de nopți ı̂n care este vorba despre sexul Ș eherezadei, pe care
iubitul meu M se distra citindu-mi-le uneori ı̂n pat pentru a mă educa,
spunea muș câ ndu-mi sfâ rcurile, repetâ nd că , adă ugat naturii, spiritul
transformă iubirea ı̂ntr-o „operă de artă “, expresie care ı̂i aparț inea.
După ce a că zut lat pe rogojină , m-am ı̂ntors că tre Leila. Era albă
precum cearș aful de sub ea. Am ș optit:
— Incepâ nd de azi nu mai poț i susț ine că nu ș tii ce ı̂nseamnă
dragostea sau, cel puț in, fututul!
Câ t despre mine, ș tiam prea bine ı̂n forul meu interior că dacă m-
aș mai i lă sat o dată , chiar avea să -mi vină cheful de-a binelea. Ceea ce
ar i pus capă t expediț iei de că utare a doamnei Zubida.
Aș a că , pe câ nd negustorul sforă ia, i-am sustras ı̂ncetiș or punga ı̂n
̦ p g ̦ p g
care se gă sea un pachet de bancnote gros câ t o pasă re ı̂ndopată , i-am
cerut Leilei să adune bagajele ș i ne-am gră bit să pă ră sim oraș ul ı̂nainte
de ı̂ntoarcerea stă pâ nei casei ș i de ridicarea lunii pe tronul ei de
deasupra stelelor.
Am mers ı̂ntreaga noapte ș i o parte din dimineaț ă.
Sub tă lpile noastre se succeda câ mp după câ mp. După grâ u ș i
mă slini au urmat portocalii, migdalii, lă mâ ii ș i merii, viile ı̂ncovoiate
sub greutatea ciorchinilor, toate acele daruri ale naturii care ne ară tau
că eram ı̂ncă departe de nisipuri. Culegeam de drag fructele direct din
pomi, uneori spre supă rarea fermierilor care-ș i puneau dulă ii pe
urmele noastre. Dar ne-am ș i odihnit ı̂ntr-o livadă ai că rei proprietari s-
au dovedit mai generoș i. Ne-am mai ș i ră tă cit, iindcă habar nu aveam
să citim panourile indicatoare. Câ ț iva ț ărani ne-au ară tat drumul cel
bun, dâ ndu-ne ș i niș te plă cinte sau câ te un ulcior cu lapte. Le urmam
sfaturile, mergâ nd de-a lungul vreunei că i ferate, vreunui pâ râ u sau
că tre vreun minaret ascuns printre coastele câ te unui deal.
Leila se uita la mine cu surâ sul pe buze. Iș i amintea de
ı̂mbră ț iș ările mele cu storcă torul de ulei ș i eram sigură că dorea să ș tie
mai multe. De aceea am ı̂ncurajat-o:
— Nu-i aș a că ı̂ți spui că există o vâ rstă de la care femeile ar i
cazul să se mai abț ină de la sex?
— In sfâ rș it... poate... câ nd n-ai copii...
— Nu am nici frumusețea, nici vâ rsta ta, i-am tă iat-o scurt. Nici
ochii de gazelă , nici ț inuta mă reaț ă. Ar ș ti ı̂nsă toată lumea, dacă
dragostea n-ar trebui să se facă decâ t de că tre cei ș i tineri ș i frumoș i.
Nu, fata mea, dorinț a nu are legă tură nici cu frumusețea, nici cu
numă rul anilor. Ba chiar din contră : uneori tocmai din cauza unui defect
ră sare dorinț a mai abitir. Din cauza a ceva ce e ie prea puț in, ie prea
mult. Vezi urmele de vă rsat de pe frunte, gura cam prea mare ș i
uș oarele scă pă ri ale ochiului meu stâ ng? Ei bine, cei mai vorbă reț i
dintre iubiț ii mei...
— Iubiț ii?
Aceeaș i expresie uluită , stupe iată , ca ș i ı̂n ajun se aș ternuse pe
igura Leilei.
Imi ziceam: „Ce idioată ! Iș i ı̂nchipuie, pesemne, că m-am bă gat sub
storcă torul de ulei ı̂n virtutea cine ș tie că rui act de că să torie ori că a
trebuit să iu mă ritată cu toate pulile pe care Providenț a le-a lă sat să -
mi cadă ı̂n mâ nă !“ Ș tiind ı̂nsă că fata nu cunoș tea din persoana mea
decâ t pe Zobida din Zebib, o femeie respectuoasă ș i respectată , ș i că e
ı̂ncă prea devreme spre a-i dezvă lui trecutul meu – ar intra la bă nuieli ș i
ı̂ntovă ră ș irea noastră ar putea i afectată – mi-am corectat tirul:
— Am spus „iubiț i“ ca să te impresionez ș i ca să ı̂ți deschid
conș tiinț a, aș teptâ nd să ț i se desferece pă să rica. De fapt, mă refeream
la cel de-al doilea soț al meu, Dumnezeu să -i odihnească su letul, care
jura că aveam ochii cei mai senzuali din lume, tocmai din cauza faptului
că sunt un pic saș ie. Pula ı̂i intra ı̂n gura asta mare a mea, bucurâ ndu-se
de privilegii deosebite, că ci limba ș tia să o servească ș i să o alinte
neobosită . Ră spâ ndeam ı̂n jurul meu o aromă care-mi atră gea bă rbatul
imediat ce aveam nevoie de el, ca să mai facem economie de cuvinte.
Dar ceea ce ı̂l minuna cel mai tare era chiar sexul meu. O pizdă cum
puț ine au norocul să deț ină , mă lă uda, lacomă ș i generoasă , totodată ,
aplicată ș i veselă , ș tiind să facă pula prizonieră ș i să o elibereze la
vreme, să o aspire ș i să o strâ ngă , să o pompeze cu nesaț ș i să o dea
afară cu tot respectul cuvenit.
Roș ie ca racul, Leila a fă cut eforturi pentru a-mi putea ră spunde:
— Storcă torul de ulei nu a avut la dispoziț ie tot atâ ta timp ca al
doilea soț al tă u, Dumnezeu să ı̂i odihnească su letul, pentru a vedea
toate astea.
N-am fost ı̂n stare să ghicesc tonul pe care ı̂și formulase fraza. Să
se i ascuns ironia ı̂n glasul Leilei sau fata aceasta poseda un lucru
extrem de rar printre ai noș tri: un spirit lipsit de plă cerea criticii.
Am conchis, aș adar, sub pecetea aceleiaș i ambiguită ț i, care mi se
pă rea potrivită cu situaț ia:
— El avea nevoie de-o pizdă ș i eu de o pulă . Nu e niciun fel de
vră jitorie ı̂n afară de asta.
Soarele se lă sa că tre as inț it câ nd am pă truns ı̂ntr-o livadă ı̂ntinsă
de mă slini. Un bă rbat că lare pe un catâ r ı̂ncă rcat de coș uri mari ne-a
fă cut semn că tre un deal ca o semilună , pe care se ı̂nfă ș ură un să tuc.
Pentru câ teva drahme ne-a vâ ndut două blă nuri de oaie ș i o rogojină .
— Puteț i s-o duceț i doar cu astea. Nici mă car noaptea nu e frig pe
aici, pe la noi.
Ș i ı̂nainte de a apuca eu să ı̂l ı̂ntreb ceva, a adă ugat:
— Nu aveț i cum că uta gă zduire ı̂n satul de sus. Nu-i niciun su let
pe-acolo.
— E pă ră sit?
— Se povesteș te că a fost atacat de un soi necunoscut de corbi,
mari câ t niș te tancuri, cu ciocurile ascuț ite ca niș te cuț ite.
— Groaznic! a exclamat Leila. Ce nenorocire!
— Ș i-au meritat-o! a ră spuns dur bă rbatul, tră gâ ndu-ș i voalul din
care-ș i ı̂nfă ș ură turbanul, pă tat de câ t scuipase la tutun de mestecat.
Locuitorii erau ș i nebuni, ș i inconș tienț i. Adorau o zeiț ă pă gâ nă , una,
Finus. Pă i ce, noi suntem musulmani ori idolatri?! Apostaț ii ă ia ı̂i
ridicaseră vră jitoarei statui pe stră zi ș i, ı̂n loc să -i ı̂nvețe pe copii
Coranul, preferau să le recite versuri, de parcă ă i mici ar trebui să ı̂nvețe
ce e dragostea ı̂naintea religiei! Mai ră u: ı̂nlocuiseră rugă ciunea de
vineri cu un concurs oratoric, iar poemele considerate cele mai
frumoase le lipeau pe pereț ii moscheii. Marele nostru muftiu a spus că
e haram, că sunt blestemaț i. Poeț ii sunt indivizi fă ră credinț ă ș i fă ră de
lege, iar concursurile de poezie sunt interzise, iindcă amintesc de
Jahiliyya, de haosul de dinaintea Profetului, Allah să -l binecuvâ nteze!
Ascultam fă ră a comenta. Nici nu s-ar i aș teptat la aș a ceva, ı̂nsă a
adă ugat cu ră utate:
— Dacă , cu toate acestea, vă hotă râ ț i să vă petreceț i noaptea
printre ruine, iț i fă ră grijă , nu veț i i singurele.
M-am dus cu gâ ndul la djinni ș i la spiritele morț ilor, care se ș tie că
zboară prin ı̂ntuneric. Dar m-a corectat:
— De cu totul altcineva veț i da!
Observâ ndu-ne scepticismul, ne-a explicat:
— Vă a laț i ı̂n Valea Lacrimilor.
— Ș i cum ı̂i zice satului din vâ rful dealului? l-a ı̂ntrebat Leila.
— Ichq (Dragostea), i-a ră spuns izbucnind ı̂n hohote de râ s,
ı̂nainte de a-ș i ı̂nfă ș ură iară ș i faț a ı̂n turban ș i de a se ı̂ndepă rta gră bit,
cu mâ inile ı̂n ipte ı̂n spinarea mă garului.
Am lă sat bagajul sub un migdal ș i am urcat că tre ruine.
Satul era fă cut numai din ulicioare ș i din fundă turi. Stră zile
ocoleau mici boschete arse, iar de-a latul lor erau pră buș iț i copaci cu
trunchiurile mâ ncate de putregai. Drumeaguri desfundate duceau spre
tot felul de obstacole, după care dispă reau ca vră jite. Ici-colo apă reau
urmele unor gră dini luxuriante. Ca un ultim vestigiu, ı̂n picioare, ı̂n
mijlocul uneia dintre ele, se gă sea un mă slin cu trunchiul noduros ș i
frunzele nemiș cate. Din pă mâ nt ieș eau, din loc ı̂n loc, coloane ca niș te
gâ tlejuri cu capetele tă iate, nu departe de ș ănț ulețele care nu mai
purtau decâ t amintirea apei. Ș i a bucuriei, probabil.
Casele, pe jumă tate distruse, aveau turnulețe ș i ferestre fă ră de
storuri, prin care se puteau vedea pereț ii scorojiț i, marmura spartă a
curț ilor interioare ș i fâ ntâ nile lor, coridoare ducâ nd spre dormitoarele
cu paturi cu baldachin, ale că ror voaluri se fă cuseră de multă vreme
praf ori serveau drept pâ nze pă ianjenilor.
Am regă sit-o pe Leila la intrarea ı̂n sat, aplecată spre un iriș or de
apă , cel din urmă , fă ră ı̂ndoială . Tâ nă ra ı̂și umezea iar ș i iar palmele,
trecâ ndu-le peste pă rul liber, pe care soarele, ı̂n drumul lui că tre
as inț it, ı̂l aureola cu o minunată nuanț ă roș iatică . Spectacolul acesta
contrastant, al frumuseț ii sclipitoare ı̂n mijlocul celei mai mari tristeț i,
era cu deosebire straniu.
— Ei? Suntem mulț umită să descoperim că avem ș i noi un chip ș i
că e chiar interesant să ne uită m cu atenț ie la el?
Nu a pă rut deloc deranjată să mă audă ș i, ı̂ntorcâ ndu-se spre mine,
am observat câ t de frumos ı̂i era zâ mbetul. Ba chiar mai mult. Era un
zâ mbet de o absolută puritate lascivă . Mi-am amintit expresia ochilor
ei ı̂n faț a complimentelor ciobanului ș i mi-am zis că , ı̂n surâ sul Leilei,
ca ș i ı̂n privirile ei, se ascundea, de fapt, dorinț a. Buzele dantelate,
um late ca un fruct pâ rguit erau cea mai cinstită chemare la sexualitate
pe care o vă zusem vreodată !
Avusesem dreptate să i-o trezesc ı̂n ı̂ntreg trupul, ș tiind că acela
care nu ș i-l iubeș te, nici nu simte plă cerea, nici nu ș tie cum să o
dă ruiască . Dar, mai ales, nu mă ı̂nș elasem ı̂n legă tură cu natura
ı̂n lă că rată a tinerei. Totul ı̂n ea insinua sexualitatea, fă ră s-o ș tie, fă ră
s-o vrea, iar voluptatea ț âș nea din chiar nevinovă ț ia ei. Trupul ı̂i era tot
o chemare, precum cea mai frumoasă dintre ofrande, iar zâ mbetul i-o
spunea mai mult chiar decâ t dulcea-i migdală . Pâ nă ș i eu, pe care
Dumnezeu m-a fă cut femeie, muream câ nd ı̂i vedeam surâ sul care te
lă sa să -i ı̂ntreză reș ti porț ile plă cerii, lucru care mă fă cea deseori să
visez la pielea ei, la sexul alb ș i rotunjor, la sâ nii care ı̂mpungeau pe sub
djellaba ca două rodii coapte.
Imi ı̂ntorceam privirile, blestemâ nd diavolul purtă tor de idei
condamnabile ș i de gâ nduri urâ te.
In timp ce urcam că tre Ichq mă tot miram de tulburarea pe care o
resimțeam pentru ı̂ntâ ia oară ı̂n viaț ă. Pâ nă atunci nu-mi plă cuseră
decâ t bă rbaț ii ș i nu mi-ar i dat prin cap ideea de a că uta plă cerea
ală turi de vreo femeie, nu din ruș ine ori scrupul, iindcă nu aveam aș a
ceva câ nd era vorba despre voluptate, ci iindcă ı̂ntotdeauna ı̂mi
spusesem că a face dragoste cu cineva de acelaș i sex cu tine trebuie să
ie de o plictiseală ...! Corpul meu, el singur, era rezumatul tuturor
corpurilor feminine. Ș i avea numai el atâ ț ia sâ ni, atâ tea pâ ntece, atâ tea
gă uri ș i fante moarte de neră bdare, cerâ nd să ie umplute, supte,
mâ ncate, că aș mai i avut nevoie de multe veacuri pâ nă să mă satur de-
a binelea. Prin cel mai straniu dintre miracole, martirizâ ndu-mi trupul
ș i su letul, bă rbatul legiuit nu mă ı̂ndepă rtase de ceilalț i, nici nu mă
dezvă ț ase de gustul lor ci, din contră , mi-l afundase ı̂n carne, ca ș i
durerea pe care mi-o provoca, aprinzâ ndu-mi dorinț a de a avea
neı̂ncetat, ı̂n mine, masculul.
Am tras concluzia că o clipă de slă biciune nu putea să mă scoată de
pe poteca luminoasă care, pâ nă -n clipa aceea, mă ı̂ndreptase că tre
ceruri ș i mă dusese-n pragul paradisului. N-o să dau eu pulile pe pizde.
Nici mă car pe-a Leilei.
In amurg, am ză rit un convoi de siluete ı̂mbră cate ı̂n negru,
umplâ nd linia orizontului, ı̂naintâ nd ı̂ncet, dar hotă râ t ș i intrâ nd, nu
peste multă vreme, printre ruine.
Odată cu tenebrele, apropiindu-se, ne-am dat seama că erau femei
ı̂mbră cate ı̂n rochii, ı̂n ș alvari, ı̂n qamis sau ı̂n niș te rochii fă ră mâ neci,
ca niș te patra ire, decolorate, dacă nu chiar rupte. Musa irele, de toate
vâ rstele, purtau pă rul lung sau scurt, câ teva erau chiar rase pe creș tet,
unele aveau pielea neagră ca mă slinele, altele albă ca dinț ii Profetului.
Mi-am adus aminte de aluzia ț ăranului la o anume „tovă ră ș ie" ș i am
priceput-o.
Fă ră să pară mirate de prezenț a noastră , ne-au salutat, după care
s-au aș ezat ı̂n cerc, ı̂n piaț a satului pă ră sit.
Luna se ridica deasupra capetelor noastre, ı̂nvă luind locurile ı̂n
ı̂mbră ț iș area conturului ei care luase forma unei urechi uriaș e, gata să
ne asculte. In acelaș i timp, de nu mai ș tiu unde, poate din mă runtaiele
stâ ncilor, dacă nu cumva era ecoul trecutelor veri fericite, a ı̂nceput să
se audă ț ârâ itul greierilor ș i oră că itul broaș telor.
Au fost rostite noi saluturi, mâ inile se apucaseră de trebă luit, pe
jos s-au ı̂ntins rogojini, din boccele au apă rut cafeaua ș i ceaiul, focul a
trosnit ı̂n câ teva brasero improvizate, apa a ı̂nceput să iarbă .
Nu am ı̂ntâ rziat să pricep că toată lumea aceea nu trecuse peste
dealuri, n-o apucase pe că ră rui, nu ı̂nfruntase pericolele drumului ș i
riscul aventurii decâ t pentru a spune lâ ngă ruine poveș ti de dragoste la
fel de ruinate. Femeile care, după toate aparențele, ziua se ascundeau,
iar noaptea ı̂și fă ceau apariț ia, nu gă siseră altă modalitate de a alunga
ră ul decâ t povestindu-l. Cuvintele le erau leș ia, cu ele ș tergeau
ungherele mizerabile ale vieț ii lor, cutele cele mai ı̂ntunecate ale
su letelor. A lam pentru prima oară ı̂n viaț ă asemenea lucruri,
incapabilă ı̂ncă să ı̂mi explic fenomenul.
Eu ș i Leila le ascultam cu acelaș i interes punctat de repetate
aprobă ri din cap, de „Maktub!“, de „Doamne-ajută !“. Am remarcat că , tot
vorbind, obiș nuitele de la Ichq schimbau ı̂ntre ele diferite mă rfuri:
curmale, lapte, ori tot felul de obiecte adunate de prin alte sate.
Halima a vorbit cea dintâ i. O vedeam foarte bine, iindcă luna
stră lucea din plin. Ii distingeam conturul nasului ș i sprâ ncenele unite,
care-i mă rgineau fruntea. Era din Zaua, un trib ı̂n care era admisă
că să toria doar ı̂ntre veri, conform milenarei devize: „Puritatea sâ ngelui
ori moartea!", laitmotiv care le stră bă tea că rț ile, conș tiințele,
să rbă torile ș i țesă turile.
Intr-o zi, câ nd stă tea la fereastră , Halima l-a observat sosind pe
Tahar, un stră in. S-a ı̂ndră gostit de el la prima vedere ș i a fă cut ı̂n aș a fel
ı̂ncâ t s-o a le ș i bă rbatul acela. Ș i-au dat ı̂ntâ lnire, a urmat o primă
noapte, apoi altele. Ea să rea zidul ș i ı̂l gă sea aș teptâ nd-o ı̂ntr-o fermă
pă ră sită . Se iubeau pâ nă câ nd auzeau moartea dâ ndu-le tâ rcoale. Se
ı̂ntorcea acasă ı̂nainte de câ ntatul cocoș ilor. Mai mult decâ t frica de
pă rinț i, obsesia ei era să nu dea nas ı̂n nas cu imamul, poreclit „Djinnul
zorilor", iindcă obiș nuia să stră bată satu-n lung ș i-n lat ı̂nainte de
ră să ritul soarelui ș i de cea dintâ i rugă ciune. Apoi, ı̂ntr-o bună zi, s-a
să turat. S-a să turat să -i tot ie frică de tată l ei, de veri, de imam ș i de
cocoș i. S-a hotă râ t să fugă că lare, ı̂mpreună cu iubitul ei, la familia
acestuia. Dar, vai! Să rmanul bă rbat era condamnat la moarte de o boală
nemiloasă , care i l-a ș i ră pit. Soacra, care n-o acceptase decâ t neavâ nd
ı̂ncotro, a alungat-o cu pietre câ nd trupul iubitului ei nici nu fusese
bă gat ı̂n pă mâ nt. Fata s-a hotă râ t să se ı̂ntoarcă la pă rinț i. Dar, iară ș i,
vai ș i vai! Nimeni nu-i uitase purtarea din trecut, aș a că ı̂ntreg satul s-a
ridicat ca un singur om, alungâ nd-o. De atunci bate drumurile nu
departe de locurile ı̂n care a tră it, fă ră a se mai putea ı̂ntoarce acolo
vreodată . Numai satul acesta, Ichq, ı̂i oferea adă post...
A continuat Jauida. Voce curgă toare, ochi de pisică . Ii fă cuse vră ji,
zicea, cealaltă femeie a bă rbatului ei. „ı̂ncă din ziua ı̂n care am trecut
pragul noii mele case, pe prima nevastă a soț ului meu a cuprins-o o
mâ nie dră cească ș i s-a apucat să urzească tot felul de viclenii pentru a
mă distruge. Eram tâ nă ră ș i frumoasă , ba chiar, mai ră u, riscam să -i
dă ruiesc soț ului bă iatul la care nă dă jduia."
Totul a ı̂nceput cu gustul ciudat al ceaiului, cu amuletele pe care
Jauida le gă sea strecurate ı̂n saltea ori ı̂n ulcioarele cu cuș cuș . Au urmat
pergamente murdă rite de tot felul de hieroglife, pe care le descoperea
prinse ı̂n ace sau lipite pe dulapuri, prafurile cu care erau unse
scâ ndurile patului, capetele de cameleon ori degetele de cadavru uman
pe care le dezgropa ı̂n patio. De iecare dată câ nd cealaltă ı̂și punea
voalul pentru a ieș i la cumpă ră turi, Jauida se ruga, speriată că ı̂ntr-o zi
va aduce niș te amestecuri vră jitoreș ti din care i se va trage moartea.
Rivala trecuse la metode mai so isticate, iar Jauida ș i-a pierdut
ı̂ncrederea ı̂n ea ı̂nsă ș i, ı̂ncepâ nd să nu mai ie atâ t de sigură că
bă rbatul ei o iubea. De iecare dată câ nd se apropia de el, acesta fă cea
gesturi de nebun, urla ș i fugea din aș ternut. Apoi a devenit violent,
bă tâ nd-o cu regularitate ș i ameninț ând-o că o s-o strâ ngă de gâ t. Aș a că
Jauida a ı̂nțeles ce are de fă cut. A mers la hamam ı̂n aceeaș i zi ca ș i
cealaltă femeie, s-a apropiat de ea pe la spate, a privit-o ı̂ndelung, apoi,
cu o miș care bine gâ ndită , a ı̂mpins-o ı̂n bazinul cu apă clocotită . Ș i-a
fugit fă ră urmă de regret.
Câ t despre Fatiha, aceasta fusese surprinsă cu vă rul ș i iubitul ei.
Cei doi ı̂ndră gostiț i au aș teptat ca familia să plece ı̂n satul vecin pentru
a se refugia ı̂n grajdul de lâ ngă casă . Bă iatul o dezbră case, ı̂i mirosise
gâ tul, ı̂i să rutase sâ nul. Ea se minunase să ı̂l vadă atâ t de frumos ș i de
ı̂ncordat. Ș i uite-aș a grajdul ajunsese locul lor de ı̂ntâ lnire pâ nă ı̂n ziua
câ nd se auzise focul de armă , iar trupul iubitului se pră buș ise peste ea.
Fatiha ridicase privirile ș i ı̂și descoperise tată l: „ı̂mbracă -te, curvă -
mpuț ită , ș i urmează -mă !“, i-a zis aruncâ nd puș ca. Fatiha nu ș tia cine ı̂i
condusese mâ na, dar se aplecase, luase arma de pe jos ș i-i tră sese ı̂n
spinare. Tată l s-a pră buș it ș i el, la râ ndul lui, peste corpul iubitului. Iar
ea a deschis uș a ș i a plecat ș optind: „Mare e pă mâ ntul lui Dumnezeu. Oi
gă si eu pe undeva un adă post. “
Baya câ nta de mică . Era ı̂nchiriată pentru circumcizii ș i că să torii
ı̂n schimbul cuvintelor frumoase ș i al complimentelor, iindcă familia ei
nu avea nevoie de bani, posedâ nd titluri funciare pe care le putea
revinde. Iș i lipea o palmă de obrazul drept ș i vocea ı̂i urca atâ t de pură ,
de melodioasă , ı̂ncâ t ai i zis că râ urile ı̂și opreau cursul ș i, intimidate
de vocea ei, pă să rile fă cuseră ı̂nțelegere cu toatele să nu mai scoată un
sunet. La ș aisprezece ani pă rinț ii au vrut să o mă rite. Ea a cerut un
ră gaz sub pretextul unui lung ș ir de opreliș ti. La optsprezece ani, ai ei
deja se temeau că o să ră mâ nă fată bă trâ nă . Nimeni nu purta de grijă
iubirii ei pentru câ ntec, considerâ ndu-se esenț ial mă ritiș ul. Impotriva
voinței ei, a fost dată celui mai mare dintre veri. A fugit cu o trupă
venită ı̂ntr-o seară să câ nte ı̂n apropiere de casa lor. Dar care poate i
soarta unei fete de familie bună ı̂ntr-o trupă de saltimbanci?! Mai ră u:
niciunul dintre câ ntă reț i nu accepta ca o fată să fugă de la familia ei, pe
care să o expună , astfel, ruș inii. Drept pentru care noii ei tovară ș i s-au
ș i gră bit să o anunțe: se comportase ca o tâ rfă , aș a că se considerau ı̂n
drept să se folosească de ea ca atare! Au violat-o pe râ nd, apoi au
vâ ndut-o bă rbaț ilor din mahalalele pe unde câ ntau. A fugit din infernul
acela preferâ nd un altul, un bordel pentru marinari dintr-un oraș de la
malul mă rii.
Cu moartea-n su let ı̂și desfă cea picioarele sub clienț i,
ı̂nchipuindu-ș i că ı̂și mai uită nenorocirea câ ntâ nd de câ te ori se ivea
ocazia. Fusese trezită ı̂ntr-o noapte ș i ı̂mpinsă ı̂n patul unui client care
tocmai sosise. Nu avusese puterea de a mai aprinde vreo lumâ nare.
Lă sase stră inul să ı̂și facă treaba, intrâ nd ș i ieș ind din ea, grohă ind ș i
scuipâ nd, lovind-o cu mă ciuca de parcă ar i fost supă rat pe ı̂ntreg
pă mâ ntul. In zori a ieș it ı̂n curte, iar ultimele stele i-au amintit de
copilă rie, aș a că a ı̂nceput să câ nte: „o tu, lacă ră , spadă ce mă vei
stră punge-n ziua-n care iubitu-o trece pragul!"... Un zgomot a fă cut-o să
se oprească . S-a ı̂ntors. De acum era deja ziuă . A ridicat ochii spre
fereastră ș i a ză rit chipul bă rbatului care i-o tră sese ı̂ntreaga noapte.
Sunetele i-au ră mas ı̂n fundul gâ tului. Clientul nu era altul decâ t
propriul ei frate!
Ș i după ? Nu-ș i mai aducea aminte. Atâ ta doar că a fugit, a tot fugit,
pâ nă la dealurile din ı̂mprejurimi. Ș tia prea bine că nicio ț ară nu-i va
putea adă posti ruș inea, că niciun adă post nu o aș tepta pe acest pă mâ nt
ı̂n afară de Ichq. Ș i mulț imea aceasta de nefericite.
Sosise miezul nopț ii. Un nor negru a trecut prin dreptul lunii,
ascunzâ nd-i o treime din chip. Ai i zis că ı̂și tră sese ș i ea voalul spre a-
ș i ascunde durerea ı̂n faț a acelor destine sfâ ș iate.
Baya tocmai ı̂și ı̂ncheiase povestea câ nd plâ nsetele ș i jalea
ı̂ncetaseră . Semne de relaxare cuprinseseră adunarea. O vecină mi-a
explicat că acesta era obiceiul: odată scă pate de amă ră ciune, femeile se
dedau exerciț iului lor preferat care ı̂nsemna descrierea celei mai rele
creaturi a lui Allah – bă rbatul.
Efectiv, diatribele se ı̂ntreceau ı̂n virulenț ă, amintind ı̂n versuri sau
proză , ı̂n tirade ș i proverbe, groză via ș i urâ țenia masculilor,
nenumă ratele lor defecte. Nici Dumnezeu, presupus a i de sex
masculin, nu a scă pat de glumele lor deș ănț ate.
Leila observa amuzată acea societate feminină isterizată de atâ tea
nenorociri, râ zâ nd cu lacrimi după ce plâ nsese, cu turbarea ascunsă -n
dorinț a de a supravieț ui, dorinț ă cu atâ t mai clară , mai transparentă , cu
câ ț ț âș nea ı̂n tă cerea unui sat mort.
La râ ndul meu, ı̂nțelegeam că providenț a se ı̂nsă rcinase, ı̂n seara
aceea, să mă ră zbune ı̂mpotriva ră posatului meu soț . După ce am
ascultat câ teva femei acoperindu-ș i de insulte bă rbaț ii cu „coaie seci“ ș i
„câ rpe de sule“, nu m-am abț inut să nu ı̂mi aduc ș i eu contribuț ia, ı̂n
picioare ı̂n mijlocul auditoriului, sub privirile pline de mâ ndrie ale
Leilei.
Am denunț at, astfel, laș itatea ș i meschină ria iilor lui Adam,
ı̂ngrozitoarea lor spaimă ı̂n faț a durerii, covâ rș itorul sentiment al
agoniselii, vanitatea mai presus de orice, avari ș i fanfaroni cum sunt,
fă uritori de planuri prosteș ti, ră i ı̂n credinț ă, asasini de inimi,
profanatori ai naturii, ca să nu mai zic de multe altele... Mi se pă rea că
mi-a venit ș i mie râ ndul să -l biciuiesc pe Sadek Chioru’, iar gâ ndul că a
murit nu-mi scă dea nimic din imensa uș urare pe care o resimțeam.
Uite că ș i eu, acum, prin insultele aduse, puteam lovi! Ș i, oricum, mai
bine mai tâ rziu decâ t niciodată ! Realizam numai pe jumă tate cum
cuvintele ı̂mpră ș tiau ș i ele, ı̂n jur, puterea magică de a exista!
Luna ș i-a aruncat voalul ș i a de ilat aș a, goală , la fel de lipsită de
umbră de nor precum eram ș i noi de povara bă rbaț ilor.
M-am uitat la Leila ș i i-am redescoperit surâ sul. O să geată mi s-a
ı̂n ipt ı̂n inimă ș i ı̂n mine s-a strecurat ı̂ndoiala. Ceva ı̂mi ș optea că
ı̂nclinaț ia mea pentru bă rbaț i dezvă luia, probabil, o ı̂ntunecată dorinț ă
de ră zbunare... Nu cumva consumam cel mai mare numă r cu putinț ă de
amanț i pentru a ajunge pâ nă la capă tul per idiei masculine?
Asemenea ı̂ntrebă ri puteau să ı̂mi compromită sentimentul de
ı̂nfrigurare veselă care mă cucerise ș i să mă arunce ı̂n ghearele
culpabiliză rii, numai că nu despre mine era momentul să ı̂mi pun
ı̂ntrebă ri. Aveam responsabilitatea unei alte iințe, Leila, ș i obligaț ia de
a o conduce la destinaț ie.
Am renunț at, prin urmare, să duc mai departe un raț ionament atâ t
de complicat, care mi-ar i dat aceleaș i migrene ca pe vremea lui Sadek!
Râ setele s-au potolit, iar nostalgia a desfă ș urat deasupra capetelor
noastre un vă l de tristețe.
— Noi suntem damnatele pă mâ ntului, a zis Halima. Niciun alt
popor nu ș i-a detestat femeile mai mult decâ t al nostru.
— Dar nici că le-a iubit mai mult vreun altul, am ră spuns
provocator.
— Cum de este cu putinț ă ca dragostea să se exprime odată cu
ura? O să sfâ rș esc prin a crede că bă rbaț ii nu iubesc decâ t bă rbaț ii.
Dacă ș i-au fă cut un titlu de glorie din a se ascunde de noi, asta s-a
ı̂ntâ mplat de frică să nu cumva să rivaliză m cu ei.
— Vreț i să spuneț i că bă rbaț ii nu se ı̂ndră gostesc decâ t de bă rbaț i?
a ı̂ntrebat Leila nemaiı̂nțelegâ nd nimic.
— Dacă n-ar i aș a, micuțo, ce din condiț ia noastră te lă mureș te că
ei chiar ne preferă ?
— Eu cred că ne ț in ı̂nchise tocmai pentru că ne iubesc prea mult, a
spus Baya. Ș i pentru că , totodată , se tem de noi.
— De ce? Ce ră u le-am putea face?
— Mie mi se pare că tocmai corpul nostru bagă spaima-n ei, a
ı̂ndră znit Leila.
Am felicitat-o din priviri pentru a o ı̂ncuraja să continue. Dar a
tă cut, uluită parcă ș i ea de propria-i ı̂ndră zneală .
— Mai degrabă aș spune că sunt prea apucaț i să ne-o tot ı̂n igă , a
intervenit Halima. Dacă se gră besc să ne pitească sub vă l, asta e pentru
ca să nu umble cu puț a-n vâ nt zi ș i noapte!
— Totuș i, de ce aș a? Chiar i-a fă cut Dumnezeu doar pentru a li se
scula ș i pe noi doar pentru a le tot stoarce pulile nesă tule? s-a ară tat
jignită Baya. Nu cred, iț i serioase! Nimic nu-mpiedică un
dreptcredincios să se abț ină câ nd vede o femeie. Doar n-o să -mi
spuneț i că Allah i-a fă cut pe musulmani să dea dovadă de mai multă
slă biciune-n faț a pizdei decâ t pe masculii altor naț ii!
— Ba-nchipuieș te-ț i că da, a ı̂ndră znit o brunetă tatuată . Se pare că
necredincioș ii au sexul mai leneș ș i mai timid, diform ș i puturos.
— Fiindcă nu sunt circumciș i, s-a bă gat o anume Kaltum.
— Nu, iindcă aș a i-a fă cut Dumnezeu.
— Spuneț i numai prostii! a intervenit iară ș i Baya. Am avut ocazia
să mă uit cu atenț ie la sexul unui creș tin de dincolo de mare. Era lung,
dulce la pipă it ș i catifelat.
Jauida a lă sat să -i scape:
— Nu contează , doar e ı̂nscris ı̂n noi pentru totdeauna gustul
pentru bă rbaț i!
— Pentru toț i bă rbaț ii, a corectat-o Baya.
Luna, ı̂ndră zneaț ă, ı̂și plimba peste ruine razele ce ı̂naintau cu paș i
de pisică , aș ezâ ndu-se câ nd pe creasta vreunui zid, câ nd ı̂n vâ rful unei
coloane, dâ ndu-ț i impresia că piatra se ı̂nfă ș ură ı̂ntr-un turban alb ca de
muftiu.
Se iviseră zorii câ nd Baya a conchis, cu un râ s nervos:
— Apropo de necredincioș i: se zice că bă rbaț ii cu ochii albaș tri au
venit să ne dezgroape comorile. Poate că ne vor dori ș i pe noi. De
bună voie m-aș strecura ı̂n bagajele lor ı̂n ziua câ nd vor pleca acasă .
— Dacă vor mai pleca vreodată ! a lă sat să ı̂i scape singura
refugiată din Ichq ce nu ı̂și ridicase voalul.
Zvonul s-a con irmat chiar a doua zi, câ nd ne-am ı̂ndepă rtat de
Ichq. Se spunea că bă rbaț ii cu ochii albaș tri veniseră ı̂n numă r mare
dinspre sud ș i ı̂ncepuseră să sape pă mâ ntul cu niș te maș ină rii
deș tepte, care nu aveau nicio legă tură cu secerile bunicilor. Ințelegerea
prevedea ı̂mpă rț irea bene iciului ı̂ntre suveranul nostru ș i ei, ı̂n timp ce
ț ăranii tremurau de frică la gâ ndul că ne vor profana câ mpurile. Mi-am
amintit de Baya ș i de cuvintele ei despre acei stră ini pe care ı̂i vedea ca
pe o speranț ă.
— In fond, avea dreptate, am zis cu voce tare.
— Dar la pă mâ ntul stră bunilor de ce nu s-a gâ ndit Baya?
Am remarcat tonul dur al Leilei ș i expresia gravă a chipului.
Că pă tase ı̂ncredere ı̂n ea ș i avea ș i de ce.
I-am ră spuns nu fă ră a simț i o nevoie teribilă de a o gâ dila uș or, aș a
cum ș tiu eu:
— La nimic nu-i foloseș te Bayei pă mâ ntul stră bunilor, care nici
mă car nu i-a dat o brumă de senzaț ie că e viaț ă ceea ce a tră it!
— Totuș i, este vorba despre originea, despre ră dă cinile noastre!
— Alea care ț i-au legat bucile ș i ne-au pus pe alergă tură prin toată
ț ara, doar-doar om face ceva? Ai grijă , puiș or! am adă ugat cu
vehemenț ă. In numele stră bunilor ai fost dusă la vră jitoare. Dacă
bă rbaț ii cu ochi albaș tri o vor putea dezlega pe Baya de propria-i
suferinț ă, ı̂n sfâ rș it va putea avea ș i ea prieteni, dacă de familie tot nu a
avut parte. Ș i va i cu atâ t mai bine!
Leila s-a ı̂ndepă rtat bosum lată , iar eu am ră mas mirată de ieș irea
de care dă dusem dovadă . Constatam că dragul de aventură ı̂mi
ră mă sese intact, ascuns ı̂n egală mă sură ı̂n descoperirea sexului ș i ı̂n
indiferenț a faț ă de ră dă cini ș i de conjunctură ! Să ie clar: nu am
că lă torit niciodată decâ t prin ț ara mea ș i nici nu am mâ ngâ iat pă rul
vreunui creș tin de peste mare. Insă unul dintre iubiț ii mei, S, mi-a
inoculat microbul că lă toriilor ı̂n nemiș care. Incă ı̂l mai aud povestindu-
mi printre cearș afuri poveș tile „altor popoare", ale obiceiurilor,
revoluț iilor ș i eroilor lor. El chiar că lă torise, culesese multe cunoș tințe
de prin că rț i ș i le ducea cu el ecoul pâ nă la mine ı̂n memorie, ı̂n loc să le
predea unor elevi adevă raț i. Era un bă rbat plin de energie, frumos,
nesupus ș i greu de stă pâ nit printr-o că să torie. Imi amintesc de bucuria
care ı̂l cuprindea câ nd, rupt de oboseală după ce fă cuseră m dragoste, cu
ț igara ı̂n colț ul gurii, ı̂ncepea să ı̂și bată joc de compatrioț i, ferindu-se
să dea senzaț ia că face parte dintre ei, declarâ ndu-se „de nică ieri".
Protestam spunâ ndu-i că nu m-aș i ı̂ndră gostit de el dacă nu ar i fost
de pe acelaș i teritoriu ca ș i mine. Imi ră spundea că sunt o ț ără ncuț ă
incurabilă ș i că se piș ă pe ră dă cinile mele tot aș a cum ı̂și dă dea drumu-
n pâ ntecele mele. La ı̂nceput, mă jignea de-a binelea latura aceea a lui
de renegat lipsit de respect faț ă de tradiț iile noastre, de ceea ce fă cea
din noi niș te musulmani. Rezistam ră stindu-mă la el că doar câ inii ı̂și
renegau specia, iar el mă ameninț a lă trâ ndu-mi ı̂ntre sâ ni. Ii puneam
mâ na la gură ca să nu mai blesteme. Mi-o muș ca izbucnind ı̂n râ s,
ı̂ncă pă ț ânâ ndu-se să laude acele „popoare ale lumii" că rora le apă ra
dreptul de a exista ca ș i noi, jurâ ndu-se că vor ajunge ı̂n rai ı̂naintea
credincioș ilor noș tri. Tră geam cearș aful pentru a-mi acoperi
goliciunea, ca ș i cum ultragiul ar i avut ochi. Pâ nă la urmă , nici că mai
pricepeam cine sunt, iar constatarea că nu am nicio legă tură cu
„ceilalț i" ı̂mi dă dea adesea senzaț ia că sunt neterminată . Urmă rindu-l
pe S cum desfă cea hă rț ile aranjate cu grijă ı̂ntr-un raft, aveam
sentimentul că stau pe buza unei pră pă stii ș i, aplecâ ndu-mă peste
desenele geogra ice fă ră a ș ti să citesc, intram ı̂n panică la gâ ndul că aș
putea aluneca ı̂n gol. Imi prindeam iubitul de mâ ini, inconș tientă , deș i
nu fă cea altceva decâ t să vorbească . Cred că din cauza lui S mi-am
pierdut acea stabilitate primară care ı̂mi oferea niș te contururi clare,
de inind diferenț a dintre mine ș i un stră in. Ca ș i ı̂ncă pă ț ânarea
zdravă nă ș i odihnitoare care te face să ı̂i aperi pe ai tă i, indiferent cu ce
preț .
Am mers ı̂ntreaga dimineaț ă fă ră să ne oprim. Amintirea
povestirilor din ajun ne ț inea loc de hrană , ı̂ndepă rtâ nd ș i oboseala, ș i
foamea.
Noaptea ne-a prins din urmă câ nd mai aveam doar câ teva leghe
pâ nă la Samara. Oraș ul era vestit prin rigoarea moravurilor ș i credinț a
să nă toasă a locuitorilor să i care se considerau de viț ă nobilă . Imi
aduceam aminte că tata mergea acolo pentru a implora iertarea
Domnului, spă lâ ndu-ș i pă catele prin rugă ciuni ș i bani ı̂mpă rț iț i
să racilor. La asta adă uga ș i un tur complet al celor câ torva mii de
vră jitori oploș iț i prin câ mpurile din ı̂mprejurimi. Samarioț ii se
ı̂ncă pă ț ânau să vorbească ı̂n dialectul stră moș esc ș i pă straseră obiceiul
de a se plimba cu sabia prinsă la centură . Degeaba ı̂ncercase valiul,
prefectul din acele locuri, cu tot soiul de argumente, să interzică portul
armelor albe, nu a fă cut altceva decâ t să pledeze pentru o cauză
pierdută . De mai multe ori, guvernul central trimisese un emisar
special: „Nu mai suntem ı̂n ră zboi, se ră stise acela. Ș i chiar dacă v-ar
ataca un duș man, statul este aici pentru a vă apă ra.“ „Statul? Cine mai e
ș i ă sta?“, l-au ı̂ntrerupt cei din triburi, scandalizaț i de invocarea
necunoscutului acela numit Statul pe care, după câ te ș tiau ei,
Dumnezeu nu ı̂l ı̂nsă rcinase vreodată cu treburile lor. Ț inuseră cu dinț ii
de portul să biilor, simbolul onoarei lor, atributul virilită ț ii, adă ugâ nd
pentru cine vroia să -i asculte: „Nu-i mai ră mâ ne pă gâ nului ă stuia de
Stat decâ t să ne dea ș i izmenele jos ca să ră mâ nem aș a, cu fundul gol, ı̂n
vă zul ı̂ntregii lumi!“
Aș adar, nu degeaba erau porecliț i bă rbaț ii din Samara „puli-sabie“.
Mai aveau ș i reputaț ia de a nu ı̂și lă sa niciodată nevestele să iasă ı̂n aer
liber. „Din pâ ntecele mamei ı̂n cele-ale pă mâ ntului" le era deviza. Iș i
ı̂ncuiau jumă tă ț ile ı̂n case opulente, cu gratii la ferestre, ı̂n vestibuluri ș i
coridoare subterane pe unde o cohortă de eunuci se dă dea de ceasul
morț ii pentru a le servi câ t mai bine.
Cu toate acestea, era de notorietate faptul că masculii samarioț i se
rugau ziua, iar noaptea se dedau beț iei. Tot aș a cum nici vorbă să se
dedice pariurilor, pentru ca, ı̂n schimb, să joace din greu jocuri de
noroc. Le plă cea mai ales spirtul de palmier pe care ı̂l beau ca pe apă ,
avâ nd ș i o predilecț ie evidentă pentru o plantă ciudată pe care o lă sau
să li se macereze ı̂n gură ceasuri ı̂n ș ir, ceea ce le um la obrajii de-ai i
zis că sunt câ ntă reț i din cimpoi. Numai că estetica locuitorilor Samarei
se potrivea cu deformă rile, delirurile ș i mirosurile fetide ale gurilor,
provocate de alcool ș i de narcotice. Ziua le ră scumpă ra reputaț ia fă ră
de pată , iar viciile ascunse nu le clinteau ı̂n niciun fel convingerea că
urmau să ajungă direct ı̂n paradis.
Erau supranumiț i ș i marii că lă tori iindcă , asemenea pă să rilor
migratoare, plecau ı̂n anotimpurile calde prin ț ările necredincioș ilor. Pe
acolo obiș nuiau să consume de faț ă cu toată lumea licori interzise de
religia noastră ș i să se ț ină după fustele albelor, pe care le că lă reau fă ră
cel mai mic sentiment de vinovă ț ie, ș tiut iind că femeile lui Iisus ș i ale
lui Moise numai femei nu sunt, iar Dumnezeu nu pune la socoteală
pă catele decâ t atunci câ nd sunt comise cu adevă ratele credincioase,
cele care aparț in doar comunită ț ii noastre. Allah nu are timp ș i pentru
necredincioș i. Se ș tie că aceș tia merg ı̂n iad ș i gata, au mai puț in de
lucru, astfel, selecț ionerii de su lete de pe-acolo, de pe sus!
Se mai spune că , ı̂nainte de a se ı̂ntoarce la neveste cu brațele
ı̂ncă rcate de daruri, pentru a le face pe acestea să le uite necuviințele,
samarioț ii fac escală ı̂n ț ările lui Allah mai puț in preocupate de
moravuri, numite „ț ări tolerante", pe unde sunt ı̂ncurajaț i să se bucure
de toate binefacerile lumii acesteia. Nu aveau decâ t să ı̂și treacă
proasta purtare ı̂n seama gazdelor ș i să ră spundă ele ı̂n faț a
autorită ț ilor divine pentru comportamentul celor din Samara. In aș a fel
ı̂ncâ t aceș tia din urmă să nu aibă vreo ezitare lansâ nd noi fatwa ı̂n care
se stipulează , de pildă , că orice pă cat comis ı̂n afara teritoriului
Samarei nu este pă cat. Sau e, ı̂nsă doar pe jumă tate. Un soi de pă rere de
pă cat. Fiindcă mai trebuiau să pă că tuiască ș i ei aș a, câ te un piculeț ,
samarioț ii, altfel s-ar i sufocat ı̂n ı̂mpuț itul acela al lor de tâ rguș or pe
care tot restul ț ării ı̂l considera teritoriu al virtuț ii.
In „ț ările tolerante", samarioț ii manifestau o predilecț ie clară
pentru fecioare, pe care ș i le serveau una după alta, ca pe niș te
gustă rele, dintre candidatele atrase de clinchetul monedelor de aur, sub
ochiul complice al autorită ț ilor locale. Virginele erau alese pe
sprâ nceană , numai ı̂ntre cincisprezece ș i două zeci ș i opt de ani, vâ rstă
dincolo de care femeile deveneau niș te câ rpe ı̂n ochii lor. „Mai degrabă
amă râ ț ii ă ia ai lor de viermiș ori au nevoie de ı̂ntă ritoare țepene!",
râ deau viitoarele prostituate, aș teptâ nd ră bdă toare pe culoarele
palatelor cumpă rate special pentru asemenea ocazii. O spuneau iindcă
acceptaseră să ı̂și vâ ndă pă să ruica, urmâ nd să intre ı̂n viaț ă, de acum,
lipsite de virginitate, dar ș i de grija banului, doar Allah e mare ș i nici
samarioț ii nu-s mai mici!
O ironizam pe Leila, care mă asculta mai puț in morocă noasă decâ t
ı̂nainte:
— Dacă ai i candidat, nimic nu ai i câ ș tigat. Ț i-e poarta-nchisă .
Doar dacă ...
— Doar dacă ce?
Constatam că micuț a ı̂mi ră spundea deja mai prompt la ı̂ntrebă ri
ș i nu se mai ofusca auzindu-le.
— Imi ı̂nchipui că bă trâ nii samarioț i ar i pus la bă taie atâ ta timp
ș i ra inament pentru a te deschide, ı̂ncâ t s-ar i crezut ajunș i ı̂n cel mai
frumos dintre visurile lor care este, cum zicea tata câ nd se ı̂mbă ta, să
dezvirgineze o fată cum ar da o bă tă lie, ı̂ndelung, cu mâ ndre asalturi,
ı̂naintă ri ș i retrageri, considerâ ndu-se niș te ră zboinici care se duc ı̂n
pizde ca-n tranș ee!
— Pă i ce plă cere simt bă rbaț ii aceia să sfâ ș ie niș te membrane?
— Ț i-am mai zis: confundă sexul cu gloria!
După ce ne-am odihnit ı̂ntr-o livadă , unde ne-am potolit foamea cu
câ teva mere ș i ne-am ră corit cu apa unui pâ râ iaș , am trecut ș i de ultima
cotitură ı̂nainte de intrarea ı̂n Samara. Ah, mulțumesc, Ali, mor ce frumos
scrii, pur și simplu ador stilul tău! Dintr-odată ne-am auzit strigate de un
glas de femeie:
— Hei, creaturi ale Domnului! Voi, femeilor!
Era o ț ărancă ı̂mbră cată ca ı̂n centrul ț ării, cu un material lung,
ixat la piept cu niș te ibule. Avea tatuată o cruce pe frunte ș i strâ ngea
ı̂ntre degete gâ tul unei pă să ri care piuia câ t putea, tră gâ nd să moară .
— Unde vă -ndreptaț i, din voia lui Allah?
— Spre Samara, a ră spuns Leila.
— Nici să nu vă gâ ndiț i!
— De ce?
— Riscaț i să iț i ucise!
— !!
— Femeile nu pot intra singure ı̂n oraș , ne-a explicat.
— Cum poț i vedea, că lă torim fă ră bă rbaț i.
— Haideț i odată ș i faceț i cale-ntoarsă , nu ispitiț i diavolul,
Dumnezeu să -l blesteme!
Leilei i-a scă pat un ț ipă t, ară tâ nd că tre silueta unui bă rbat ce ieș ea
din colibă .
— Uite, tanti, cred că e domnul care ne-a indicat drumul spre Ichq.
— Il ș tiț i pe soț ul meu? a ı̂ntrebat ț ăranca mirată .
Gă sind ră spunsul bun, Leila a propus cu entuziasm:
— Dacă ni l-ai ı̂mprumuta ca să putem intra ı̂n Samara?
— Nici vorbă ! Oră ș enii ă ia ne cunosc bă rbaț ii.
Ț ăranul s-a abț inut să se uite ı̂n direcț ia noastră , deș i aș i bă gat
mâ na ı̂n foc că ne recunoscuse.
— Pă i, atunci, cum facem? a zis Leila ı̂ncepâ nd să -ș i piardă
ră bdarea.
— Trebuie să ajungem acolo, orice-ar i, am conchis.
— Or să vă ia drept curve ș i-or să vă omoare cu pietre.
— Sau drept s inte, ș i-atunci se vor ı̂nchina la noi! i-am ră spuns.
— Haide să o luă m ı̂n altă direcț ie, mi-a sugerat Leila.
— Nici aș a nu v-aș sfă tui, s-a bă gat iară ș i ț ăranca, a că rei mâ nă
termina de gâ tuit pasă rea, care dă duse ochii peste cap.
— Atunci, am hotă râ t, vom aș tepta noaptea pentru a pă trunde ı̂n
oraș . Nu are să ne vadă nimeni!
— Cu atâ t mai ră u pentru voi!
In po ida tonului ei dezaprobator, buna să teancă ne-a oferit câ teva
plă cinte unse cu seu ș i presă rate cu cimbriș or, ı̂nainte de a ne
ı̂ncredinț a „grijii lui Allah“, după cum pă rea să bodogă ne.
Ne-am hotă râ t să aș teptă m pe o coastă de deal, adă postite sub
trunchiul scurt, dar noduros, al unui mă slin care, pe de o parte ne
ascundea de alte priviri, pe de alta ne lă sa deschisă o perspectivă largă
asupra oraș ului. Ne-am desfă cut pieile de oaie, gata să stă m de veghe
pâ nă spre dimineaț ă. Urma să intră m ı̂n Samara ı̂naintea rugă ciunii din
zori.
Oare pentru a-ș i mai omorı̂ timpul, ori pentru că prinsese gustul
ı̂nvă ț ăturilor mele, m-a ı̂ntrebat Leila:
— Tanti, dragostea chiar există ?
— De ce mă ı̂ntrebi?
— Fiindcă mi-am amintit de Ichq. Dacă dragostea ar exista cu
adevă rat, satul nu ar i ajuns o ruină .
— Cel care spune că dragostea nu există se aseamă nă unui orb ori
unui surd care nu ajunge să cunoască niciodată adevă rata savoare a
lucrurilor. Cel care nu ș tie să iubească este un handicapat pe viaț ă.
Habar nu are de cheia care deschide uș a unei alte lumi.
— Care lume?
— Aceea ı̂n care orele au o altă durată , lumina nuanțe nebă nuite,
ı̂ntinderile profunzimi prin care doar celor care iubesc le place să
ră tă cească . Fiindcă iubirea este aceea care colorează acoperiș ul
cerului, dă ruie stelelor stră lucirea ș i face nopț ile să ie cristaline.
Iubirea te face să te miș ti, să respiri, să vorbeș ti altfel. Iubirea, fata mea,
este un dar al cerului, chiar dacă te ı̂mpinge să suferi ș i să plâ ngi, chiar
dacă , din cauza ei, dorinț a de a tră i este fă ră ı̂ncetare expusă ispitei
morț ii.
— Nimeni nu mi-a vorbit ca tine despre acest sentiment.
— Fiindcă aparț ii unui popor care nu mai ș tie să iubească . Uite ce
s-a ı̂ntâ mplat cu satul Ichq.
— Dar niciodată nu am ș tiut să iubim?
— Din contră , dacă e să cred ce ı̂mi spunea D, care pretindea că ai
noș tri ı̂nvă ț au arta iubirii, metodele ș i deliciile ei ı̂n moschei. Că
deț ineau o sută de nume pentru a o desemna ș i că ș tiau să o descrie de
la simpla afectare pâ nă la marele vertij.
— Cine e D?
Mi-am dat seama de greș eala fă cută ı̂ncă o dată , ı̂nsă nemaiavâ nd
timp să inventez vreun vicleș ug pentru a-mi repara indiscreț ia, i-am
ră spuns ı̂n doi peri:
— Iț i spun eu altă dată .
Ceea ce nu a ı̂mpiedicat amintirea lui D să mi se ivească din
memorie ca duhul din lampa lui Aladin. Imi sugea sfâ rcurile ș i-mi
arunca vesel sperma caldă pe buze, fă câ ndu-mi cunoscute, ı̂n acelaș i
timp, ı̂nvă ț ăturile trase din istoria poporului lui. Imi recita ı̂ntre coapse
cele mai frumoase poezii, acoperindu-mi trupul cu să rută ri pe care le
ı̂nsoțea de sinonime ale iubirii. Vezi bine, Ali, că nu ești singura pulă
cultivată a cărei sevă am avut norocul de a o bea! Poate că ı̂i voi povesti,
ı̂ntr-o zi, Leilei despre D, după ce se va pă trunde de ı̂nvă ț ăturile pe care
i le dau ș i va ı̂nțelege ce ı̂nseamnă cuvâ ntul plă cere.
Dintr-o dată a ı̂nceput să se audă un bâ zâ it puternic. Instinctiv, ș i
eu, ș i Leila ne-am lipit de trunchiul mă slinului. Noaptea era limpede, iar
cerul acoperit de stele.
Nemiș cate pe pieile noastre de oaie, am observat urcâ nd că tre
adă postul nostru una dintre acele maș ină rii ciudate, aduse de curâ nd
de bă rbaț ii cu ochi albaș tri ș i dă ruite cu amabilitate bogă taș ilor ș i
conducă torilor ț ării, care tot aceleaș i persoane sunt. S-a apropiat pâ nă
la vreo sută de metri de ascunziș ul nostru. Ne-am ț inut respiraț ia, gata
să o rupem la fugă dacă stranii musa iri ș i-ar i dat seama că eram ș i
noi pe acolo.
Nu s-a ı̂ntâ mplat nimic. Maș ină ria s-a oprit ș i patru femei au ieș it
din ea. Erau ı̂mbră cate ı̂n niș te rochii negre, transparente, ca niș te zâ ne
ı̂ndoliate. Una dintre ele s-a ı̂ntors ș i a deschis uș a din spate. Un corp a
că zut ș i s-a rostogolit pe jos. L-au luat toate patru ș i l-au tâ râ t ceva mai
departe, prin iarbă .
— E un bă rbat, i-am ș optit Leilei, pe care uimirea o lă sase fă ră
grai.
Omul avea mâ inile ș i picioarele legate. In jurul lui, cele patru femei
fă ceau gesturi gră bite, dezlegâ ndu-i banda ce ı̂i acoperea ochii ș i
desfă câ ndu-i legă turile care ı̂i imobilizau membrele. O clipă mai tâ rziu
era gol puș că , iar ı̂ntre coapse scula-i atâ rna ca ramurile unei să lcii
plâ ngă toare. Probabil că era foarte tâ nă r, iindcă trupul ı̂i degaja parcă o
aură de energie ieș ită din comun.
L-au pus jos cu forț a, iar una dintre ele i-a ordonat:
— Umple-ne de plă cere, e ultima noapte ı̂mpreună , iubitule!
— Ah, da! a adă ugat a doua, du-ne iară -n brațele singurei morț i
frumoase, dacă vrei să -ț i pă strezi viaț a. Fii atent cum ı̂ți su lă m ı̂n bâ tă
ca s-o facem să se ridice!
L-au ı̂ncercuit ș i au ı̂nceput un dans straniu, trecâ ndu-ș i mâ inile
peste gâ t ș i peste piept, jucâ ndu-se cu pă rul pe care ı̂l purtau lung unele
pâ nă la brâ u, altele pâ nă la că lcâ ie. Iș i mâ ngâ iau pâ ntecele ș i coapsele,
scuturâ ndu-ș i pulpele, mimâ nd miș că rile iubirii. Se apropiau unele de
altele pentru a se să rută ı̂ndelung pe gură , apoi, ı̂ncet, au lă sat să le cadă
rochiile fă ră mâ neci, ș i-au desfă cut ș alvarii, ș i-au aruncat câ t colo
centurile ș i, după ele, chiloț ii, ı̂n hohote de râ s. S-au apropiat iară ș i, ca
ı̂ntr-o paradă , de prizonier, ı̂nainte de a să ri pe trupul lui.
Intinzâ ndu-l la pă mâ nt, s-au suit că lare pe el toate patru. Pă rea să
se i supus, masculul din el cedâ nd instinctelor. S-a ridicat ı̂n capul
oaselor, trecâ nd de la una la alta, muș câ nd ici un sâ n, lingâ nd dincolo un
altul, ı̂nainte ca buzele să i se lipească de muntele lui Venus al celei mai
durdulii. Gesturile ı̂i deveniseră mai ı̂ndră znețe, de-acum palpa o fesă ,
muș ca un gâ t, sugea degetele de la picioare ale celei mai micuțe, ı̂nainte
de a i-o ı̂n ige celei mai voinice. Trupurile femeilor câ nd ne ascundeau
pe acela al bă rbatului, câ nd ni-l dezvă luiau. I-am ı̂ntreză rit membrul
intrâ nd ı̂ntr-o pizdiș oară , mâ inile scormonind o alta, pe câ nd a treia se
masturba la nasul lui. „Ș i eu! Ș i eu!“ Din câ nd ı̂n câ nd, printre ț ipete,
ră gete ș i cuvinte murdare, auzeam: „Ce pulă ț i-a dat natura, prinț ule!",
„Bă rbaț ii ă ia ai noș tri sunt niș te eunuci ı̂n comparaț ie cu tine,
iubitule!", „Umple-mi-o pâ n’ la fund! Sunt sclava ta! Femeia ta! Curva
ta!“
Totul a durat cel puț in două ceasuri. Absorbită de spectacol, nu
puteam ghici efectul produs asupra Leilei. Mă rturisesc că unele gesturi
erau atâ t de ș ocante, că am fost tentată să ı̂i acopă r ochii. Dacă tot
trebuia să ı̂nvețe ce ı̂nseamnă dragostea, ı̂mi ziceam, anumite gesturi
nu erau cea mai potrivită ilustrare a ei. M-am abț inut, totuș i, gâ ndindu-
mă că aș a va putea cunoaș te cel mai bine ipocrizia alor să i ș i descoperi
ce se ascundea ı̂n nopț ile Samarei, supranumită Virtuoasa.
Dintr-odată , una dintre femei a bă tut din palme ș i am vă zut
fă câ ndu-ș i apariț ia un negru uriaș , ieș ind din maș ină rie ca un diavol
din tenebre.
— Bagă -l ı̂n maș ină ș i ai grijă de el!
— Nu! a strigat prizonierul. Doar n-o să -mi faceț i aș a ceva! Mi-aț i
promis că mă lă saț i ı̂n viaț ă!
— Tică losule, ai uitat de pericol ı̂ntre pulpele noastre!
— Nu sunt de la voi din oraș . Am nevastă ș i copii. Lă saț i-mă să plec
acasă !
Aceeaș i voce feminină ı̂nsă i-a ordonat negrului:
— Ai grijă să nu cumva să ie gă sit ı̂n viaț ă.
Monstrul mecanic s-a ı̂ndepă rtat cu ocupanț ii să i. Câ teva minute
mai tâ rziu nu se mai auzea niciun zgomot, nu se mai vedea nicio
umbră , nu mai ră mă seseră decâ t ı̂ntinderea neagră a nopț ii ș i ecoul
gemetelor ș i al strigă telor...
— Ce ı̂i vor face? m-a ı̂ntrebat Leila ameț ită .
— Il vor arunca ı̂ntr-un puț sau ı̂l vor ı̂ngropa de viu.
— De ce?
— Bă rbatul care ı̂și ı̂ncuie femeile pentru a i sigur de virtutea lor e
un mare imbecil.
— Nu-nțeleg...
Simțeam tremurul Leilei. Ț ără ncuț a tâ nă ră , care nu mai vă zuse aș a
ceva ı̂n viaț a ei, era pur ș i simplu ı̂n stare de ș oc. Descoperise că sexul
se putea practica ı̂n mai mulț i, ı̂n afara cadrului legitim, fă ră a mai ț ine
cont de morală ș i, ı̂n de initiv, de niciun principiu. Eu, ı̂n schimb, o
ș tiam prea bine. Insă aș i preferat ca Leila să ı̂nvețe bunele maniere ale
iubirii ș i modalită ț ile frumoase de a ajunge la ea, nu viciile ș i
perversiunile cu care dragostea se bucură că se poate ı̂mpodobi.
Personal, nu aveam nevoie de ingrediente speciale pentru a mă
uda toată ș i nici de teatru pentru a-mi da drumul. Dumnezeu m-a
binecuvâ ntat, pentru a putea ajunge la plă cere, cu mijloacele cele mai
simple: un bă rbat cu izic plă cut ș i pula nesă tulă ! După care ı̂mi puteam
asculta iubiț ii amintind de modurile cele mai neaș teptate de a atinge
orgasmul, povestindu-ș i ı̂mbră ț iș ările cele mai nebuneș ti, doar nu
eram obligată să fac ș i eu la fel. Imi puteau dezvă lui câ te fantasme
aveau chef, acceptam oricâ nd să iu iniț iată pe gaura urechii, nu a
curului!
Leila a continuat cu greutate:
— Dar prizonierul nu a greș it cu nimic. Nu era vinovat.
— Plă teș te pentru toț i ceilalț i bă rbaț i. Asta-i legea naturii.
A pă rut să ı̂și ia un moment de gâ ndire, ı̂nainte de a spune:
— Nu vreau să intru ı̂n oraș ul acesta.
— De ce?
— Un oraș ı̂n care bă rbaț ii ș i femeile sunt niș te ipocriț i ș i niș te
tră dă tori nu merită să ie vizitat.
Am fost de acord cu hotă râ rea ei, ș i pă rerea mea iind cam aceeaș i.
Aș a că ne-am decis să ne schimbă m itinerariul ș i să mergem să cerem
adă post femeii care ı̂ncercase să ne convingă să nu intră m ı̂n Samara.
Incă nu se luminase de ziuă câ nd am ajuns la destinaț ie.
Trecâ nd pe lâ ngă grajd, ne-a atras atenț ia un zgomot. Am lă sat-o
pe Leila să ı̂nainteze ș i am ciulit urechile.
O respiraț ie sacadată ș i una zgomotoasă , de animal chinuit, m-a
alarmat. M-am aplecat peste zidul scund ș i am vă zut tot ceea ce
Dumnezeu detestă mai mult la creaturile sale: ț ăranul, cu djellaba
ridicată pâ nă la brâ u ș i cu mă tă râ nga-n iptă -n curul catâ rcii.
M-am ı̂ndepă rtat ı̂n vâ rful picioarelor, consternată de
ingratitudinea bă rbaț ilor care preferă sexului femeilor pe cel al
animalelor. Nu am regretat nicidecum că Leila nu a mai vă zut ș i
spectacolul acela. Oricum, ı̂ntâ mplarea că reia ı̂i fusese martoră o oră
mai devreme o ı̂nvă ț ase destule despre impenetrabilele că i ale iubirii...
La Samara, pâ nă ș i ț ăranii trecuseră la cele mai neaș teptate!...
Dimineaț a ı̂și aruncase vă lul alb peste câ mpie. Lă sasem ı̂n urmă
Samara, cu bacantele sale nocturne ș i cu ț ăranii-nfută tori de catâ rci.
Leila pă ș ea cu fruntea sus, graț ioasă ș i uș oară , de parcă ar i de ilat
prin faț a djinnilor muntelui. Mi se pă rea că se fă cea tot mai frumoasă ,
ceas de ceas. Că lă toria o obliga la miș că ri ample, minunate, iar aerul
liber ı̂i dă duse pielii o nuanț ă ară miu-aurie, ca de piersică .
Am mers ı̂ntreaga dimineaț ă, intenț ionâ nd să ne adă postim sub
cupola altarului vreunui sfâ nt dacă noaptea avea să ne surprindă
ı̂nainte de a ajunge la Zuirat. Constataseră m cu surprindere că , ı̂ntr-
adevă r, regiunea era plină de mausolee ș i de adă posturi ale pustnicilor,
că nu exista nici o singură coastă de deal fă ră cupola vreunei zauia, nici
o linie curbă a reliefului fă ră avâ ntul ca de spadă al vreunui minaret. Un
damf de credinț ă alerga prin aer ș i nori de superstiț ie ı̂nnegurau
orizontul.
Vegetaț ia devenea tot mai rară pe mă sură ce ne apropiam de
tâ rguș oarele Sahelului. Colinele din depă rtare erau tot mai ră zlețe,
pă râ nd niș te cranii pe jumă tate chelite.
— Tanti, uite!
Leila s-a oprit ș i m-am luat ș i eu după ea. Un câ mp de purpură
sclipea ı̂n vale. Nu mai vă zusem nicicâ nd o plantă de o asemenea
culoare uniformă , roș ie ca sâ ngele.
— Nu e nicio plantă , m-a corectat fata, care avea vederea mai bună
decâ t a mea. Par a i mai degrabă niș te sperietori.
Odată ajunse lâ ngă ele, am constatat că era vorba despre vreo zece
fanioane puse pe vâ rfurile unor trestii groase. Ca niș te că ciuli puse-n
cap de suli.
Abia de-am ocolit ciudata plantaț ie, ı̂n direcț ia colinei, câ nd am dat
peste un că tun ı̂nghesuit ı̂ntre două râ nduri de arbori. Mici grupuri de
femei fă ră vă l stă teau de vorbă ı̂n faț a colibelor din paie. Câ nd ne-au
observat, au ı̂ncetat conversaț iile. Unele chiar s-au ridicat, pe câ nd
altele ne scrutau ră mâ nâ nd aș ezate, cu o mâ nă deasupra frunț ii, pentru
a se apă ra de soarele prâ nzului.
Era clar că nu eram deloc binevenite pe acolo.
— Ce că utaț i? ne-a ı̂ntrebat o roș cată cu pă rul lung ș i voce
bă rbă tească .
— Mergem spre Ranger, dar am impresia că ne-am ră tă cit.
— Oraș ul Ranger? Mai aveț i de mers pe puț in trei zile.
Ceva ı̂n acele femei tră da ı̂n egală mă sură curajul ș i spaima,
iniț iativa atacului ș i disperarea. Imi cunoș team eu curiozitatea: se
ridică la fel ca un sex bă rbă tesc ș i nu se mai ı̂nmoaie de fel ı̂nainte de a
i satisfă cută .
— V-am putea ruga să ne gă zduiț i?
Au schimbat priviri ș i ș oapte. După care una dintre ele, foarte
voinică , planturoasă , la vreo patruzeci de ani, privind-o ix pe Leila, ne-
a declarat:
— Vă gă zduim ı̂n seara asta, dar mâ ine vă că raț i.
— Veț i i invitatele lui Zuhur, a continuat imediat roș cata.
Numita Zuhur, cu fese bombate ș i ochi migdalaț i, a fă cut un semn,
iar celelalte femei s-au ı̂mpră ș tiat. Ne-am urmat gazda ș i am intrat ı̂ntr-
o magherniț ă ı̂n care se gă seau cinci femei lipite unele de altele, cu
narghileaua-n gură , cu evantaie de ră chită ı̂n mâ ini. Ne-am aș ezat ı̂n
liniș te. Abia de ne-au aruncat o privire.
Una dintre ele a ı̂nceput să câ nte dintr-odată o melodie atâ t de
melancolică , de tristă , ı̂ncâ t am ză rit ivindu-se lacrimi ı̂n ochii Leilei.
Câ t despre mine, mi-am pă strat neı̂ncrederea, ră mâ nâ nd la pâ ndă .
Câ nd câ ntecul s-a terminat, cele mai tinere s-au ridicat, au ı̂ntins ı̂n
mijlocul ı̂ncă perii o faț ă de masă ș i au servit mâ ncarea: plă cinte de
porumb, brâ nză de oaie, miere ș i pră jituri de griș .
Nimeni nu a spus niciun cuvâ nt. Odată masa terminată , iecare ș i-a
reluat locul ș i am fă cut ș i noi la fel.
— Tanti, nu am vă zut niciun bă rbat prin preajmă , mi-a ș optit Leila.
— Ț i-a luat ceva timp ca să -ț i dai seama, fata mea. Eu simt absenț a
bă rbatului după densitatea aerului.
— Cum ı̂ți explici?
M-am gâ ndit ș i am tras o concluzie:
— Trebuie că ne a lă m ı̂ntr-un sat care ziua se goleș te de bă rbaț i,
ce pleacă să lucreze la câ mp ori prin tâ rgurile dimprejur. Unii s-or i
ducâ nd chiar mai departe, ı̂n marile oraș e, ı̂ntâ mplâ ndu-se să lipsească
ș i luni de zile.
Ne-am oprit din conversaț ie de teamă să nu im auzite ori să
deranjă m. Oboseala drumului ne adusese ı̂n sfâ rș it ı̂n pragul unei nopț i
ospitaliere.
Am fost trezită de Leila. Stă tea ı̂n picioare cu nasul lipit de
fereastră :
— Tanti, tanti! Am vă zut un bă rbat!
M-am uitat de jur-ı̂mprejur. Camera era goală ș i nici urmă de
femeile care dormeau lâ ngă noi.
M-am ridicat ș i m-am ı̂ndreptat că tre uș ă. Spre marea mea
surpriză , era ı̂ncuiată . M-am dus lâ ngă Leila, la fereastră ș i, ı̂n numele
Profetului ș i al lui Iisus!, iată ce-am vă zut: vreo treizeci de bă rbaț i
ı̂naintau, cu privirile-n pă mâ nt, ı̂ntre două ș iruri de femei ce stă teau ı̂n
picioare, tă cute. Toate ajunse la o anumită vâ rstă , fă ră nicio fată mai
tâ nă ră printre ele. Gazda noastră care, fă ră ı̂ndoială , era stă pâ na acelor
locuri, comanda, indicâ nd iecă rui bă rbat câ te o colibă . Imediat, acesta
dispă rea dincolo de perdeaua care juca rol de uș ă.
Odată ră mase singure, femeile s-au aș ezat ı̂n cerc ı̂n jurul unui
cazan mare de aramă ș i au aș teptat. Leila ș i cu mine fă ceam cu
schimbul la locul de observaț ie, pentru a nu pierde nimic din spectacol.
Peste o oră am sesizat zgomot de paș i. Ne-am reluat amâ ndouă
locul la fereastră . Bă rbaț ii erau iară ș i afară , ı̂n ș ir indian. De data
aceasta au trecut unul după altul pe lâ ngă cazan ș i am auzit sunet de
metal lovind pereț ii de aramă .
Ceva mai tâ rziu, câ nd ı̂ntunericul ı̂nghiț ise ș i ultimul bă rbat, am
vă zut femeile ı̂ndreptâ ndu-se că tre adă posturile lor ș i am sesizat că se
apropie cineva ș i de al nostru. Ne-am bă gat ı̂n culcuș uri ș i ne-am
prefă cut că dormim, cu pumnii strâ nș i.
Am fost trezite a doua zi de dimineaț ă, la ordinul ș efei. Aceasta era
afară , aș ezată sub un dud, ı̂ntr-o rochie cu lori roș ii ridicată pâ nă la
genunchi, ı̂nteț ind cu o mâ nă focul ı̂ntr-un brasero pe care era pusă apă
la iert. Am pro itat pentru a o aborda ș i a o face să vorbească , ı̂n felul
meu:
— Ne-aț i ı̂ncuiat azi-noapte. Dar aț i uitat de fereastră .
Mi-a ră spuns fă ră a clipi:
— Nu m-am ı̂ndoit nicio clipă că ar i trebuit. Ba chiar mi-am zis că
nu am fă cut nimic pentru a vă opri să vedeț i. Prea v-am ghicit
curiozitatea ș i am presupus că zgomotul vă va trezi. De altfel, nu v-aț i
ascuns nicidecum prezenț a la fereastră , ș tii?
Ș i a adă ugat suspinâ nd:
— La ce bun să mai acopă r ceea ce ș tie toată lumea de prin pă rț ile
astea?
— Aș adar, nu a folosit la nimic faptul că ne-aț i ı̂ncuiat...
— Sunteț i niș te stră ine, aș a că avem datoria să vă protejă m,
inclusiv ı̂mpotriva acelor masculi cu aer atâ t de inofensiv.
Ș i-a ı̂ndreptat iară ș i atenț ia spre ı̂ntreț inerea focului. Soarele
ı̂nroș ise orizontul, iar primele sale raze ı̂ncercau ı̂n van să pă trundă
prin alaiul de nori care ı̂și manifestau prezenț a că tre est.
— Bine, vă voi povesti totul, ne-a anunț at gazda fă ră cea mai mică
ezitare.
Ș i ne-a povestit. Nu departe de acolo tră ia tribul Purilor,
descendenț ii lui Sidi Tahir, pentru care toate femeile erau niș te tâ rfe ș i
trebuiau tratate ca atare. Fatwa pronunț ată de ș eic prevedea ca
progenitura feminină să ie ț inută ı̂ntr-un campus special, departe de
sat, pentru a nu compromite salvarea su letelor credincioș ilor nici ı̂n
lumea aceasta, nici ı̂n cealaltă . O dată pe lună , bă rbaț ii veneau să
ı̂nsă mâ nțeze femeile, după care coborau din nou ı̂n satul lor. Fetele
nă scute din aceste ı̂mpreună ri ră mâ neau pe loc pentru a-ș i oferi mai
tâ rziu virginitatea Purilor. Bă ieț ii erau crescuț i de bă trâ ne sechestrate
ı̂n alt lagă r, abia la pubertate avâ nd dreptul să intre ı̂n trib. Odată
scă paț i de să mâ nț ă, bă rbaț ii plă teau membranele rupte, ı̂n aș a fel ı̂ncâ t
femeile să poată supravieț ui pâ nă ı̂n luna urmă toare.
Din poveste am ı̂nțeles ș i de unde culoarea roș ie a plantaț iei.
— Intr-adevă r, mi-a con irmat Zuhur, iecare fată de lorată ı̂n
timpul nopț ii trebuie să meargă ı̂n zori să ı̂mpodobească un arbust cu
câ rpe roș ii. Prin alte pă rț i se expune sâ ngele virginelor ca un trofeu.
Aici, e semnul unei bă tă lii pierdute. Fiecare fată ı̂și ia adio de la tinerețe
pentru a se pregă ti ș i ea să se ală ture sorț ii celorlalte femei pă ră site.
Dintr-o dată , Zuhur m-a ı̂ntrebat:
— Fata ț i-e virgină ?
— Pâ nă -n vâ rful nasului!
Nu s-a mulț umit cu atâ t.
— Ar i trebuit să o scoatem ș i pe ea la plată , a adă ugat cinică . I-ar
i adus o sumă serioasă .
— Imposibil, i-am ı̂ntors-o.
— De ce? Ne pricepeam noi să -i facem alt himen, ca nou. Doar n-oi
i ș i tu la fel de proastă ca bă rbaț ii ı̂ncâ t să ajungi să crezi că la Telluja se
nasc fete mari toată ziua!?
— Ințeleg. Numai că singura problemă cu Leila nu e să o pă strez
intactă , ci să reuș esc să ie de lorată .
Pentru ı̂ntâ ia oară surpriza a putut i citită pe chipul
interlocutoarei.
I-am explicat:
— Uite cum stă treaba: domniș oara e legată !... Iar lucrul ă sta ar i
putut pricinui ceva necazuri cavalerilor voș tri.
— Ba chiar din contră . S-ar i dovedit un soi de acum ori niciodată!
a exclamat Zuhur cu un entuziasm ı̂n care, ı̂nsă , am ghicit ș i
prefă că torie. Cavalerii noș tri, cum le zici, sunt crescuț i special pentru
asemenea ı̂mprejură ri. Oraș ul, munca, frustră rile ı̂i ı̂nfometează peste
poate. Aș teptarea-i ı̂n ierbâ ntă . Urcă la greu drumul pâ nă la noi ș i pun
jos bă nuț ii pentru care-au muncit câ teva luni. Te asigur că n-au egal ı̂n a
da gaură cu ardoare-n vaginurile ș ovă itoare!
M-am abț inut de la orice comentariu.
Zuhur a amuț it, pă râ nd că se gâ ndeș te serios la ceva anume,
precizâ nd:
— V-aș propune să ră mâ neț i la noi. Bă rbaț ii ni se ı̂ntorc abia peste
o lună . Sunt convinsă că vor da de cap himenului fetei tale, iar banii ı̂i
vom ı̂mpă rț i. Astfel, veț i avea ș i cu ce să vă continuaț i că lă toria.
I-am mulț umit, preferâ nd să pă strez semnul nevinovă ț iei fetei
pentru zile mai bune.
— Trebuie să vă pă ră sim.
Ș i-a aș ezat o mâ nă pe coapsa mea ș i mi-a spus cu voce stranie:
— La noi, ospitalitatea ț ine două zile ș i două nopț i. Nu ne jigniț i
plecâ nd de acum.
Ne pregă team să ne petrecem ș i o a doua noapte ı̂n acest ciudat
campus feminin, câ nd am ză rit-o pe Zuhur ı̂ndreptâ ndu-se că tre coliba
ı̂n care eram gă zduite. Leila se a la doar la doi paș i, scuturâ nd o faț ă de
masă .
Ș efa aș eză rii m-a luat de-o parte ș i, la un moment dat, i-am
observat privirea care-i stă ruia pe trupul fetei.
Mi-a zis fă ră nicio pregă tire:
— Ghicesc ı̂n tine o femeie pricepută ı̂n ale dragostei. De asta nici
nu am de gâ nd să umblu cu vicleș uguri, ci ı̂ți spun de-a dreptul: de
multă vreme nu am mai cunoscut plă cerea...
I-am ră spuns prompt, fă ră ezitare:
— Ce-aș putea face pentru tine?
— Am ajuns să ură sc bă rbaț ii de câ t i-am vă zut scormonindu-ne
fecioarele. Pe care le iubesc după câ t le-am vă zut suferind.
— Fiindcă nu ț i-a tras-o niciun bă rbat cum se cade.
— Prefer mâ ngâ ierilor lor, cele pe care mi le pot dă rui creaturile
de-un sex cu mine.
Nu mi-au trebuit mai multe explicaț ii pentru a ı̂nțelege de ce ră u
suferea cvadragenara.
— Leila?
— Da, o doresc pe gazela ta. Aș putea-o ı̂nvă ț a ce ı̂nseamnă
dulceaț a pielii de femeie.
— Ar trebui să o guste mai ı̂ntâ i pe aceea a unui bă rbat.
In realitate ı̂mi ziceam: „tot e bine că mă mai ascultă “.
— Nu o expune violenței ı̂nainte de a i cunoscut blâ ndețea, a
continuat Zuhur cu glas rugă tor. Las-o să apuce pe potecile
nepovâ rnite, pâ nă să ajungă pe pantele abrupte. Fă -o să ı̂noate ı̂n apele
molcome ı̂nainte de a o fura curenț ii turbaț i. Soarta vrea să nu ne ră nim
unele pe altele, câ nd avem acelaș i sex.
— Lă să -mă să mă gâ ndesc.
In realitate, mă hotă râ sem.
Era deja plină noapte câ nd a sosit ordinul de a o gă zdui pe Leila
altundeva. Aceasta a bombă nit, nedorind să ie despă rț ită de mine.
— O să mergi să dormi la ș efa satului, care are dreptul la camera ei
personală . O să te simț i mai bine decâ t cu mine, iindcă nu ai să mă mai
auzi sforă ind.
Nu a mai insistat ș i s-a lă sat condusă că tre o colibă mai mare, care
dispunea de o adevă rată uș ă, din lemn.
Am adormit liniș tită ș i nu m-am mai trezit decâ t la zgomotul
paș ilor Leilei. Totuș i, am evitat să ı̂i pun ș i cea mai mică ı̂ntrebare,
aș teptâ nd zorii pentru a mă ı̂ntâ lni cu Zuhur.
Aceasta era aș ezată ı̂n faț a uș ii, scă rmă nâ nd de zor niș te lâ nă pe
care o ț inea pe genunchi:
— Miere, auzi, mie-re! mi-a ș optit pâ nă să apuc să deschid gura.
Sigur că a protestat ea, la ı̂nceput, gazela ta, câ nd degetele mi-au
ı̂nceput să se joace pe trupul ei, să -i apese oasele ș i curburile. Chiar m-a
ı̂ntrebat ce m-am apucat să fac. Nimic, i-am zis, explorez. Incerc să te
dezleg. De mâ ine te vei putea deschide fă ră nicio grijă ș i, după cum vezi,
o fac fă ră să am mă tă râ ngă -ntre picioare. Corpul a ı̂ncetat să i se mai
contracte ș i pielea mea a ı̂mbră cat-o pe a ei. Nu se ı̂ntâ mplă nimic ră u,
suntem doar ı̂ntre noi, fetele, n-ai să -ț i pierzi virginitatea, ı̂n schimb ı̂ți
vei putea primi mai uș or bă rbatul. Asta ı̂nseamnă vră jitorie, adevă rata
vră jitorie! Am mâ ngâ iat-o ı̂ndelung pe pă r, i-am să rutat lobii urechilor,
i-am trecut uș or palmele peste piept, peste sfâ rcurile care se ı̂ntă riseră .
Am pupat-o mă runt, din vâ rful buzelor, urmâ nd conturul aureolelor ș i,
ı̂ți jur, mi se pă rea că ı̂mplinesc ritualul ocolirii moscheii. Am lipă it tot
mai jos, ı̂n buric, ı̂nsetată ca o felină ajunsă nu departe de izvor. Avea
gustul acela dulce-să rat care mi-a amintit de bucă tă ria ș auiș ilor, tribul
acela berber, nu ș tiu dacă -i ș tii, de pe platourile de sus, din munț i.
— Ii ș tiu, ı̂i ș tiu.
— I-am desfă cut cele două buze, i-am masat carnea, avâ nd grijă să
nu ı̂i fac vreun ră u ori să -mi afund degetul din greș eală , ı̂n timp ce ı̂i
să rutam pubisul. „Să -mi spui unde-ț i place mai mult.“ I-am pus degetul
cu blâ ndețe pe muguraș ș i l-am ı̂nvâ rtit ca pe un gră unte de cuș cuș . Pe
mă sură ce-l apă sam se tot um la, ı̂și ițea că pș orul, o ș opâ rliț ă
ı̂nsu leț ită de razele soarelui, un iepuraș lă sâ ndu-se scos din vizuină .
Potirul ı̂ncepuse să lase să i se scurgă nectarul pe care n-am ı̂ntâ rziat să
i-l culeg. Ciudat lucru, ai i zis că gră untele acela de carne vorbeș te ș i el,
ı̂ngroș ându-i-se nervurile ș i loarea deschizâ ndu-i-se ı̂n fâ ș âit de corolă
ș i de bule efervescente. Era mai mult decâ t o fâ ntâ nă , era o gră dină
ı̂n lorindă , un izvor ierbâ nd care-mi reaprindea setea de câ te ori mi-o
credeam stinsă . I-am desfă cut ș i mai mult picioarele ș i mi-am ı̂ndreptat
limba, mai ı̂ntâ i ı̂ncetiș or, cu miș că ri scurte, apoi tot mai fermă , tot mai
tenace. Mă opream câ nd o simțeam contractâ ndu-se, apoi o luam de la
capă t, mă turâ ndu-i ı̂ntreaga vale dintre coapse cu lingeri ample,
ı̂mpungâ nd-o cu vâ rful limbii, pă ră sindu-i de bună voie clitorisul
pentru a reveni lingâ ndu-l, enervâ ndu-l, ocolindu-l, ı̂ntorcâ ndu-mă ș i
mai ı̂ndră gostită , ș i mai ı̂nnebunită . Am auzit-o strigâ nd: „Acolo! Acolo!
Ah! Nu mai pot! Mă arde! O să iasă ceva pe-acolo! Mor!“ N-o să mori,
gazela mea de prin nisipuri, i-am spus. N-o să mori, ci o să tră ieș ti ı̂ncă
multă vreme! Nu-ț i face griji, te iubesc, te sug, te sorb, su letul meu! Ș i-
uite că -mi vine ș i mie, da, da, acolo e bine, da! La fel ca tine, pisicuț a
mea adorată , clitorisul meu cel mai frumos dintre toate! De-acum nu
mai suntem decâ t una!
Câ nd Zuhur ș i-a terminat povestea, nu am comentat nimic. Eram
udă toată .
La plecare, Zuhur m-a sfă tuit să trecem prin oraș ul Zuirat, de unde
ne-am i putut procura de-ale gurii ș i ı̂mbră că minte ieftine – nu ș tia că
banii din punga furată de la storcă torul de ulei ne puteau ajunge ı̂ncă
multă vreme – ș i dormi, ı̂nainte de a o lua spre Ranger.
Tot drumul Leila a pă rut dusă -n altă lume ș i nu am avut grosolă nia
de o ı̂ntreba din ce cauză . După alte toate, avea ș i ea dreptul la micul ei
secret, iindcă secretele ı̂ți dau sentimentul că ai mai crescut ș i iluzia că
ai ı̂nceput să devii ceva important.
In sfâ rș it, ı̂n zare s-a ară tat oraș ul Zuriat, iar noi am simț it ı̂n nă ri
stranii e luvii de umezeală ș i de sare, deș i mai era destul pâ nă la mare.
Leila a ieș it din toropeală pentru a-ș i exprima uimirea ı̂n faț a atâ tor
balcoane, terase, minarete care mai că nu te mai lă sau să vezi cerul.
Stră zile colcă iau de ș arete, tră suri ș i licitaț ii cu strigare. Peste tot
dă deai de bă rbaț i cu turbane, de domni ı̂n costume stră ine, copii
murdari, handicapaț i, orbi, ı̂mblâ nzitori de ș erpi.
— Pă i, cum, lalla, nu vrei să cumperi de la mine un fular?
— Câ t costă ?
— O drahmă .
— Eș ti nebun? Ceri o avere?
— Nimic nu e prea scump pentru a acoperi un cap ca al tă u!
— Mai lasă din preț ș i jură -te că e mă tase.
Mă tase era, ș tiam eu bine, dar mă prefă ceam că nici vorbă ,
adă ugâ nd că pă tratul de material era prea mic ș i motivele imprimate
prea grosolane. Negociam ferm, iar negustorul se lă sa tot mai greu.
In jurul nostru mulț imea se ı̂ndesea, se auzeau ț ipete din tot locul
ș i o droaie de ț ânci mi se rostogoleau printre picioare. Câ nd m-am
ı̂ntors, Leila dispă ruse.
L-am ı̂ntrebat pe negustor dacă nu o vă zuse pe fata care mă
ı̂nsoțea, iar el mi-a ră spuns că , dacă ar i fost vreo micuț ă cu mine, nasul
lui ar i amuș inat-o pe loc, doar dacă nu era vorba despre altceva...
N-am luat ı̂n seamă obră znicia bă iatului aceluia, deseori
ı̂ntâ mplâ ndu-mi-se să mi se adreseze unii bă rbaț i cu o uluitoare lipsă
de ruș ine. Rar mă scandalizam, ș tiind că , dacă -ț i place sexul, asta se
vede, se simte, iar pofta de carne deschide larg uș a cuvintelor vulgare.
Indepă rtâ ndu-mă ı̂n că utarea protejatei mele, m-am mai ı̂ntors o
dată ș i l-am ză rit pe negustor tâ rguindu-se cu o tâ nă ră – puteai ghici
asta după felul ı̂n care ı̂și purta vă lul. Gesturile lă că ului deveniseră tot
mai largi ș i ı̂n ochi ı̂i apă ruse o sclipire extraordinară . De data aceasta
chiar am simț it un ghimpe ı̂n inimă la ideea că nu mai aveam vâ rsta la
care ı̂ți poț i permite orice aventură , ci doar derapaje lingvistice. M-am
simț it jignită . Fiindcă , chiar dacă ı̂nclinaț ia naturală a tinerilor este
pentru cei de vâ rsta lor, temperamentul meu mă că lă uzeș te ı̂ntr-acolo
unde simte că e loc de-o treabă cum se cade, indiferent de numă rul de
ani ai candidatului. De altfel, ı̂ntr-o vreme, ı̂mi venise cheful de a educa
ı̂n ale dragostei un novice, tot aș a cum procedaseră cu mine iubiț ii mei.
Chiar dacă soarta m-a fă cut să ı̂ntâ lnesc numai adulț i, tot am visat, e
drept fă ră disperare, să iniț iez ı̂n ale sexului un efeb inocent ș i să lbatic,
pe care pizdulicea mea l-ar i fascinat ș i l-ar i supus, l-ar i vră jit ș i l-ar
i eliberat, care mi-ar i tras-o cu vigoare naivă ș i cu o nesă tulă ardoare,
pe care l-aș i ı̂nț ărcat după ce l-aș i hră nit din greu.

Ah! Ali, Ali! Mai citește-mi asta o dată! Mă ud când îți ascult
cuvintele! Pariez că și ție ți s-a sculat! Știai că scrisul îți excită în același
timp și pântecele, și su letul? Ei bine, este o plăcere suplimentară pe care
mi-o datorai, învățătoraș adorat ce-mi ești!

Am bă tut un ceas, ı̂n lung ș i-n lat, partea musulmană a oraș ului,
fă ră niciun rezultat. Descurajată , mi-am sprijinit spatele de zidul unei
clă diri cu porț i bogat ı̂mpodobite, deasupra că rora se gă seau două mici
lă mpi cu gaz, de culoare roș ie. Mi s-a strâ ns inima la gâ ndul că Leila ar i
putut i sechestrată ı̂ntr-o pensiune a amorului murdar, cum ar i zis
mama ei. Dar nu era s-aș tept mult ș i bine prin toate fundă turile ı̂n care
sclipeau semnele distinctive ale bordelurilor.
Scrutâ nd porț ile ı̂ncuiate ale caselor din ı̂mprejurimi, mi s-a pă rut
că simt ı̂n aer miros de voluptate scă pâ nd pe la ı̂ncheieturile caselor.
Imi ı̂nchipuiam trupurile languroase ale tinerelor concubine ı̂ntinse pe
pieptul soț ilor lor ș i mi-am amintit de vremea ı̂n care ı̂l ispiteam pe H.
Mă aș ezam pe genunchii lui mai lascivă decâ t o odaliscă . Mă ridicam, ı̂i
puneam ı̂n mâ nă un bendir ș i ı̂ncepeam să mă dezbrac pe ritm, ı̂n aș a fel
ı̂ncâ t toț i vecinii să ș tie, după sunetul instrumentului, că mă culcam cu
bă rbatul meu. A fost singura dată câ nd am locuit sub acelaș i acoperiș
cu un iubit, care se dă dea drept soț ul meu. In zilele câ nd nu se auzea
niciun sunet, scorpiile dimprejur veneau să mai a le câ te ceva,
gâ ndindu-se că m-am ı̂mbolnă vit ori am plecat cine ș tie pe unde.
Mă temeam să nu se ı̂nnopteze. Nu ar mai i ră mas pe afară nicio
puș toaică , nici o mustaț ă respectabilă , doar pisicile maidaneze ș i
beț ivii. M-am ridicat ș i, fă ră să mai stau pe gâ nduri, am tras de primul
mâ ner de sonerie care mi-a venit la ı̂ndemâ nă .
Un colos negru ș i-a ivit că pă ț âna printr-o vizetă .
— N-aț i vă zut o domniș oară pe aici?
— N-am vă zut pe nimeni! s-a mulț umit să -mi ră spundă colosul.
Apoi, schimbâ ndu-ș i parcă pă rerea:
— Mergeț i la Hadja Fattuma, ea s-ar putea să vă poată i de folos.
Stă pe strada urmă toare.
Mi-a deschis o fetiț ă ș i m-am trezit ı̂ntr-un patio ocupat pe
jumă tate de fundul unei obeze de vreo cincizeci de ani. Aceasta privea
ix ı̂n lă că rile unui brasero pe care se gă sea un vas de aramă din care
ieș eau aburi. Nu mi-a pus ı̂ntrebă ri ș i nici nu a pă rut să aibă chef să a le
ce că utam pe acolo. A pus cafeaua ı̂n apa clocotită , mi-a oferit o ceaș că
ș i mi-a cerut să iu atentă la zaț , ceea ce am fă cut, cunoscâ nd obiceiul. A
ș optit:
— O ză resc. Nu e prea departe. Nici nu plâ nge, nici nu te caută . O
vă d mergâ nd, mergâ nd... vrea să ajungă la comoară . Nu te teme, o vei
regă si ș i nu va apă rea cu mâ na goală .
Am dat dreptate ı̂ntotdeauna ghicitorilor ș i am respectat oracolele.
Nu cred că asta ț ine de credinț ă. Oricum, este o problemă pe care am
abandonat-o mereu undeva, ı̂n stră fundurile minț ii, fă câ nd eforturi să
nu o vizitez, ca pe o vecină mult prea complicată ș i seducă toare. Mai
degrabă cred că aș a e natura mea, superstiț ioasă ș i ı̂nclinată să dea
dreptate prezicerilor, preferâ nd sentimentele adâ nci credinței
profunde.
Drept pentru care mi-am regă sit protejata un ceas mai tâ rziu, la
ieș irea din partea musulmană a oraș ului, aș ezată pe trotuarul din faț a
unui han. M-am repezit la ea:
— Ce faci aici?
— Ș tiam că ai să mă cauț i.
— Cum de-ai ı̂ndră znit să pleci fă ră să -mi spui?
— Vroiam să caut un adă post ca să avem unde dormi la noapte.
— Spune mai bine că vroiai să vezi dacă te descurci ș i fă ră mine. Ș i,
de ce nu, să ț i-o tragi ı̂n libertate, nerecunoscă toareo!
Urlam fă ră să -mi pese de privirile scandalizate ale trecă torilor,
iindcă realizam dintr-o dată dimensiunile ı̂ncurcă turii ı̂n care m-aș i
trezit din cauza dispariț iei Leilei.
Am fost primite imediat de stă pâ nul hanului, că ruia i-am ș i
explicat ceea ce ı̂l rugam: să ne odihnim una sau două zile, urmâ nd să
plă tim ı̂n natură , altfel spus prin câ teva ore de muncă ı̂n gospodă rie.
Fiindcă , ı̂ntr-adevă r, ț ineam să nu ne cheltuim izvorul de bogă ț ie
subtilizat de la negustorul de ulei, că ci nu se ș tie niciodată ce se mai
poate ı̂ntâ mpla.
Patronul era un bă rbat plin de energie, cu mustaț ă otomană ș i
accent din insule. Era celibatar ș i avea drept unic ajutor un bucă tar cu
mâ ini dumnezeieș ti, ne asigurase, dar a că rui să nă tate fragilă ı̂l obliga
să ı̂l ı̂nlocuiască deseori. Ne-a ară tat cuptoarele, a deschis dulapurile,
ne-a enumerat conț inutul sticlelor ș i al urcioarelor aliniate ı̂n că mară ,
fă ră a o scă pa din ochi pe Leila. „Miroase-a dorinț ă", mi-am zis,
privindu-l ı̂n voie. Era de aș teptat: un mascul clă dit ca un ră zboinic, cu
pă rul des ș i muș chii tari, fă ră ı̂ndoială cu arma redutabilă , construită
pentru a ı̂nvinge rezistenț a sexelor feminine ș i pentru a aprinde lacă ra
ı̂n grotele-ngheț ate, care locuia acolo fă ră o umbră de pulpă ș i fă ră altă
treabă decâ t să ı̂și numere rarii clienț i masculini care-i treceau pragul
hanului... Chiar că avea de ce să o apuce dracii pe varga aia din ș alvari ı̂n
faț a tinerelei care-ș i fâ ț âia curul sub ochii lui. Cu siguranț ă, ispitisem
diavolul!
La etaj, precizase:
— In anotimpul acesta, clienț ii sunt rari. Aș a că puteț i avea iecare
camera sa.
Am continuat discuț ia ı̂n patio, Leila mirâ ndu-se că bă rbaț ii gă tesc
ș i ei, ca femeile.
— Dar tu? Ș tii să gă teș ti? am ı̂ntrebat-o.
— Nu ș i nici nu am chef.
— De iubit, nici atâ t nu ș tii.
— Care e legă tura?
— Dragostea e la fel ca bucă tă ria: iubeș ti cu talent atunci câ nd ș tii
să apreciezi tot soiul de gusturi ș i arome.
— Nu pricep...
— E o mincinoasă cea care ı̂ți spune că deț ine secretul voluptă ț ii ș i
al bucuriei simț urilor fă ră a-i plă cea să fră mâ nte, să macine, să ı̂și ungă
mâ inile cu pastă , cerul gurii cu miere ș i unt, să muș te cu poftă din
carnea moale ș i să petreacă . Neputincioasele nu sunt primite la
banchetul plă cerii, iar cele care refuză să se hră nească nu vor ș ti
niciodată să se ospă teze cu sex, nici să priceapă ce ı̂nseamnă cuvâ ntul a
avea orgasm. Aș a că pro ită de toate mâ ncă rurile de pe acest pă mâ nt ș i
ră sfaț ă-te cu bă rbatul pe care ı̂l vei iubi. Sexul o să -i tresalte simț ind
parfumul bucatelor pe care i le pregă teș ti. Va saliva la ideea de a-ț i linge
fundul oalelor. Ș i-atunci limba lui o va face cu atâ t mai bine prin cele
mai intime unghere ale corpului tă u. Nu uita să ı̂l serveș ti cu licorile
cele mai plă cute la gust, mai ales cu ceai, care se va dovedi aliatul tă u
pentru ca actul iubirii să ț ină câ t mai mult.
Am considerat că , la acest punct al iniț ierii, puteam evoca unele
detalii picante din viaț a mea, pe care le-am atribuit lecț iilor primite de
la „cel de-al doilea soț al meu“, din grija de a nu-mi ș ifona reputaț ia:
— Imi aduc aminte de după -amiezele petrecute ı̂mpreună cu
iubitul meu. De parfumul siestelor ierbinț i ș i de că ldura trupurilor
noastre. Ne jucam ore ı̂ntregi, iar eu reuș eam să i-o ț in tare ș i vitează
câ t aveam chef. Câ nd simțeam că ı̂i urcă seva ș i mă temeam să nu i-o
vă d ț âș nind, mă opream, mă dă deam la o parte, mă ridicam fă ră să mai
stau pe gâ nduri. Mă ı̂ndepă rtam ı̂n vâ rful picioarelor. Mă ı̂ntorceam cu o
carafă de ceai. Beam, după care ı̂ncepeam iară ș i să ne mâ ngâ iem. I se
scula de mai mare dragul, iar câ nd simțeam din nou apropiindu-se
furtuna, iar ı̂ncetam orice fel de miș care. Mă duceam ș i aduceam
plă cintă cu susan ori pateuri cu ghimbir, pregă tite ı̂n ajun. Intram ı̂ncă o
dată ı̂n pauză de ceai, deș i vedeam bine că se abț inea cu greu, că sexul
abia mai rezista să nu i se ı̂ntoarcă la lupta fă ră de cucerire, dar lasă că
nu pierdea nimic aș teptâ nd, iindcă avea să explodeze cu ș i mai multă
putere. Ne prefă ceam că vrem să discută m despre altceva. Mă ridicam
iară ș i pentru a aduce migdale pră jite, dă deam impresia că ne-am mai
potolit dorințele, dar nu fă ceam decâ t să le ı̂n lă că ră m ș i mai tare. Ș i
câ nd, câ teva ceasuri mai tâ rziu, după ce bă usem ceaiul ș i mâ ncasem
pră jiturile, cu trupurile ı̂ntinse de să plesnească , ı̂mi acceleram ritmul,
sporind viteza, gră bind ș uvoiul de cuvinte ale iubirii, ș tiam că ı̂l pot
elibera, că avea să ı̂și dea drumul, că ı̂și dă dea drumul, că ı̂ntreaga lui
dorinț ă ț âș nea ı̂n pâ ntecul meu ca un foc de arti icii. Epuizaț i,
adormeam fă ră a ne mai dezlipi trupurile. Alunecam ı̂ntr-o parte, cu
bă rbatul ı̂ncolă cit pe mine, cu sexul lui cald pierdut ı̂n blă niț a mea.
Noaptea urmă toare, pe la aceeaș i oră , am observat lumină ı̂n odaia
Leilei ș i mi s-a pă rut că vă d umbra hangiului pe coridor. Intrigată , m-
am ridicat ș i abia de am avut timp să ı̂l ză resc strecurâ ndu-se ı̂nă untru.
Mi-am lipit urechea de uș ă ș i am auzit ș oaptele bă rbatului ș i
murmurul tinerei. Mi-am zis că Leila dorea să ı̂și dovedească puterea
de seducț ie, să ı̂și testeze farmecele, să veri ice, probabil, că nu lasă
masculii indiferenț i ı̂n neputinț a lor. Era o dorinț ă legitimă . Departe de
a mă supă ra, comportamentul ei m-a bucurat, descoperind ı̂n el rodul
lecț iilor pe care i le dă dusem.
Aveam nevoie să mi-o spună , dar m-am ı̂ntors ı̂n pat cu ideea că o
voi ı̂ntreba a doua zi.
Dimineaț a am dat de ea ı̂n bucă tă rie. Fredona cură ț ând niș te
castraveț i, cu ochii stră lucind de fard, cu rochia prinsă ı̂ntr-un cordon
roș u pe deasupra bazinului, lă sâ nd să i se vadă genunchii cu conturul
lor perfect.
— Te-a angajat la bucă tă rie cu perspectiva de a te lua ș i de
nevastă ?
S-a prefă cut surprinsă .
— Cel puț in, a ı̂ncercat să ț i-o tragă ?
Cuț itul i-a scă pat din mâ nă :
— Tanti, nu ș tiu despre ce vorbeș ti.
— Auzi, ı̂ți baț i joc de mine?
— Aaa, dacă Farath?... Pur ș i simplu am stat de vorbă ...
— Ș i te-a convins...
— Am crezul că ı̂nțeleg din sfaturile tale că nu trebuie să mă las
convinsă de bă rbaț i.
Ș i-a izbucnit ı̂ntr-un râ s cristalin ca susurul unui pâ râ iaș .
Leila spunea adevă rul ı̂n legă tură cu hangiul. Dacă nu prea pă rea
atrasă de personaj, nu o lă sau indiferentă curtea lui asiduă ,
complimentele, lungile suspine care-i scă pau de iecare dată câ nd o
vedea apă râ nd ș i fâ ț âindu-se prin faț a lui, antrenâ ndu-se ı̂n ceea ce
tocmai a lase de la mine. Mi-am adus aminte de ı̂ntâ lnirea cu ciobanul
ș i de ochii ei sclipitori la auzul cuvintelor lui care ı̂i lă udau frumusețea.
Complimentele aveau darul de a-i deschide apetitul frumoasei mele
gazele.
Era o că ldură toridă , ceasul siestei ș i consideram că Leilei i-a venit
vremea. Trebuia să facă pasul, să ı̂nțeleagă ce se ı̂ntâ mplă ı̂n intimitate,
ı̂ntre un bă rbat ș i o femeie. Ce ı̂nseamnă o adevă rată noapte de
dragoste, pentru Dumnezeu! Fă ră spaimă , scrupule, ș antaj, fă ră
consideraț ii despre onoare ș i virtute. Ne a lam departe de Zebib, ș i
distanț a aceasta ne elibera. Trebuia să i-o spun, să o ı̂mping ı̂n brațele
hangiului. Era o necesitate. Ne puteam dă rui astfel ı̂ncă o lună sub
acoperiș ul lui. M-am ridicat ș i m-am dus să -i vorbesc.
Cum lă sase uș a deschisă , am ı̂ncremenit ı̂n faț a scenei pe care o
vedeam: Leila avea ochii pe jumă tate ı̂nchiș i, partea de sus a corpului
descoperită , restul sub cearș af. Sfâ rcurile i se ridicau că tre tavan, pe
câ nd mâ inile treceau de la un sâ n la altul, mâ ngâ indu-i ı̂ncetiș or, ı̂nainte
de a coborı̂ ı̂n plină că utare. Miș carea devenise tot mai rapidă ș i
cearceaful a alunecat pe jos. Mi-am adus aminte de mama. Leila era de
acum goală -goluț ă ș i nu fă cea niciun gest pentru a se acoperi la loc. Cu o
palmă se lovea uș or peste pubis, apă sâ ndu-ș i despică tura. După care ș i-
a dus degetele la gură , ș i le-a umezit cu saliva cu care ș i-a uns pă să rica,
miș câ ndu-ș i ară tă torul ș i degetul mare ı̂n cercuri apă sate. Clipocitul
amestecului de salivă ș i de sevă a sexului se auzea bine. A scuturat-o un
spasm, coapsele i s-au strâ ns cu putere, s-au desfă cut larg, s-au strâ ns
ș i s-au destins iară ș i. A ră mas ca ı̂ncremenită . Ai i zis că a leș inat.
M-am ı̂ntors. Mulț umesc lui Dumnezeu, Leila a lase ce ı̂nseamnă
plă cerea! Mă liniș tisem. Dacă ș i-o gă sea singură , eram convinsă că o va
regă si cu atâ t mai intens ı̂n brațele unui bă rbat. Se putea pune asta pe
seama lecț iilor mele teoretice ori pe acelea practice, ale lui Zuhur? Ce
mai conta! Leila era capabilă de orgasm, doar ce-i fusesem martoră , ș i
aceasta era cea mai ı̂mbucură toare veste cu putinț ă. Nu aș i putut
conduce că tre dragoste pe cineva care nu avea cum să o resimtă ș i aș i
ı̂ncercat ı̂n van să iniț iez ı̂n ale sexului o nefericită creatură pe care
soarta vitregă ar i condamnat-o să nu-i cunoască gustul ı̂n veci. Imi
venea să chiui de bucurie, dar m-am abț inut.
Reı̂ntoarsă ı̂n camera mea, imaginea micuței masturbâ ndu-se mi-
a aprins focul sub pâ ntece. Aș a că m-am ı̂ntors ș i eu la bucuriile iubirii
solitare, practică de care uzez ș i abuzez câ nd nu am un sex bă rbă tesc la
dispoziț ie sau atunci câ nd celui cu care sunt ı̂i place să mă privească
fă câ nd-o. Mi-aduc aminte de R. Se aș eza la doi metri de mine, cu spatele
lipit de perete, gol ca un vierme ș i cu scula sculată ca a unui cerb, ı̂n
timp ce mâ inile mele ı̂mi trebă luiau ı̂ntre coapse, frecâ ndu-mi-o sub
privirile atâ t de pă trunză toare ı̂ncâ t mi se pă rea că -mi intră pâ nă -n
stră funduri, odată cu propriile-mi degete.
Că tre inalul după -amiezii, pe câ nd iasomia ı̂nmiresma totul pe
aripile unei boare de vâ nt, am intrat ı̂n camera ei:
— Nu ai ce pierde dacă te culci cu bă iatul ă sta. Condiț iile sunt
ideale ș i nimeni nu va a la vreodată . Lasă că ne vom lă muri ș i ı̂n
privinț a virginită ț ii tale.
— Nici nu se pune problema! mi-a ră spuns ixâ ndu-ș i cele două
ș uvițe de pă r care-i scă paseră de sub basma.
— Dacă te-ar putea duce pâ nă -n rai, din ce cauză l-ai refuza?
— Cum bine ș tii, raiul ı̂mi este refuzat.
Mi-am zis, ı̂n gâ nd: „Mincinoaso, dar ai gă sit drum de acces câ nd ai
ră mas singură ! “ ș i am atacat-o altfel:
— Doar n-o să pretinzi că Zuhur te-a dus ı̂n iad!
— Nu m-a dus nică ieri! a ı̂ncercat să o ı̂ntoarcă , ieș ind pe terasa
care juca ș i rol de gră dină exterioară .
Am prins-o din urmă :
— Ei bine, lă sa-te dusă ı̂n acelaș i nicăieri ș i de hangiu, ı̂nchipuie-ț i
că doar ț i-ar sorbi din izvor. Dacă intr-adevă r este un amant priceput,
nu-i pot i necunoscute secretele iubirii.
I-am explicat că o femeie este ı̂n mă sură să stă pâ nească tehnicile
plă cerii, evitâ nd penetrarea. Putea recurge la miș carea pensulei, adică
la aceea de du-te-vino a pulii la intrarea ı̂n pizdă , oprindu-se ı̂nsă doar
la frecarea buzelor, fă ră a merge mai departe. Oricum nu ar i avut de ce
să se teamă . Am adă ugat că ar i putut la fel de bine să -i strâ ngă
iubitului sexul ı̂ntre ț âțe, pentru a-l vedea miș câ ndu-se chiar sub ochi ș i
pentru a-i simț i lichidul ră spâ ndindu-i-se pe piept, putâ nd astfel
bene icia, cu recunoș tinț ă, ș i de să mâ nț a bă rbatului, cu care să se
maseze, iindcă face foarte bine pentru piele.
S-a strâ mbat scâ rbită .
— Personal, le mai ră spund bă rbaț ilor ș i cu curul, ı̂nsă nu vreau să
ı̂i obiș nuiesc, iindcă le-ar putea plă cea mult prea mult, riscâ nd să nu
mai aprecieze ceea ce Dumnezeu ne-a dă ruit ı̂ntru plă cerea noastră .
M-a ı̂ntrerupt:
— Mi-ai mai zis asta.
Am continuat, liniș tită ı̂n privinț a memoriei ei ș i mulț umită de
atenț ia cu care ı̂mi ı̂nregistra spusele:
— Rezumă -te la să ruturi, supt ș i umezit.
— O să mă creadă curvă .
Ah, ce cuvâ nt minunat ı̂n guriț a ei pe jumă tate nevinovată !
— Nu e valabil pentru bă rbaț ii inteligenț i. Aceș tia prevă d cum li se
va multiplica plă cerea câ nd se asigură de experienț a partenerei. Cei
mai cinstiț i dintre ei ș tiu că sexul...
— Sexul, sexul!... Dar nici mă car nu ș tiu dacă ı̂mi va plă cea sexul
vreunui bă rbat!
Nu i-am luat ı̂n seamă exasperarea.
— Pâ nă la urmă tot ı̂ți va plă cea cel al bă rbatului pe care ı̂l vei iubi!
Dincolo de acest adevă r, trebuie să iu de acord că un penis care se
odihneș te este un peisaj care te-aduce la disperare, ca după o
catastrofa: moale, buhă it ș i nasol de-ț i vine să jeleș ti! Dar, ia te uită cum
se ridică , de parc-ar i un stindard, o lance, de parc-ar da cu ti la morț ii
ș i timpului care trece! Pielea i se-ntinde, ia tot aceeaș i culoare, cobra se
lungeș te, capul i se-nroș eș te ca farul din Alexandria. Intreg su letul
bă rbatului se concentrează acolo, su letul, inima, iindcă numai pentru
ı̂mpreunare mai tră ieș te ı̂n clipele acelea...
Iar m-a ı̂ntrerupt:
— Nu aș ı̂ndră zni să ı̂i privesc pula hangiului.
— Ba din contră , este mult mai uș or cu un iubit stră in! Nu-l
cunoș ti, nu vă veț i mai revedea vreodată , nu riș ti o viaț ă ı̂mpreună ș i
nici repudierea.
Mi s-a pă rut că a că zut pe gâ nduri:
— Mi-e greu să mă ı̂nchipui ı̂n...
Am insistat:
— Cum nimeni nu va i martor al pă catului tă u, poț i să te porț i ca ș i
câ nd nimic nu s-ar i ı̂ntâ mplat!
Vedeam cum ı̂ncepe să cedeze.
— Spune-ț i că tribul tă u e departe ș i, ı̂n sfâ rș it, ai ră mas de capul
tă u. Spune-ț i că nu eș ti obligată să ajungi prostituată pentru a te putea
abandona ı̂n brațele plă cerii. Inainte de a face cale-ntoarsă pâ nă ı̂n satul
tă u ș i a te ı̂nchide ı̂n puș că ria familiei soț ului, zboară ș i bucură -te de
libertate! Ilegalitatea este adesea garanț ia plă cerii, iar interdicț ia
izvorul din care aceasta se adapă .
Mă asculta doar pe jumă tate. De acum ı̂i cunoș team felul acela de a
mă privi ix, adâ nc, pă râ nd a i, ı̂n acelaș i timp, cu gâ ndurile duse aiurea,
absenț a aceea provizorie care-i stă ruia ı̂n pupile ca o umbră moarată ı̂n
oglinda unui heleș teu. Intreză ream mijind ı̂n privirea ei plină ochi de
ı̂ntrebă ri ceva cu totul deosebit, posibilitatea unei noi iințe. Leila ı̂și
punea ı̂ntrebă ri, ceea ce, pentru mine, ı̂nsemna că ı̂ncepuse să existe.
La Zebib, nu exista! Ori nu exista decâ t ca animalele ș i, la fel ca ele,
mâ nca, dormea, se că ca, aș tepta masculul pentru a fata ca o vacă ,
suferea ș i, pâ nă la urmă , murea. Cinstit vorbind, nu aș mai putea
povesti nimic altceva despre trecuta viaț ă a Leilei, nici schiț a un alt
scenariu, ci doar alcă tui cronica unor zile nă clă ite de plictis ca rasele
schivnicilor de jeg, bilanț ul unei existențe de consistenț a Fetei
Morgana. Câ t despre psihologia ei, să mă ierte Dumnezeu, dar mă
ı̂ndoiesc să i avut aș a ceva ı̂nainte de că lă toria noastră !
Privirile i s-au luminat ș i a lă sat să ı̂i scape:
— Diseară ı̂l voi lă sa să se apropie de mine. Dar asta o să ie
singura dată .
— Atunci trebuie să te pregă teș ti cum se cuvinte.
— De ce? Doar nu mă mă rit cu el.
— Ș i dacă nu?
— Te pregă teș ti doar pentru soț ul tă u, nu ș i pentru primul venit, a
bombă nit.
— Fiecă rui bă rbat i te dă ruieș ti ca ș i cum ar i ș i cel dintâ i ș i cel de
pe urmă . De iubit să iubeș ti ca ș i cum mâ ine-ai muri, spune o vorbă
veche a poporului tă u. Nu-ț i deschizi brațele, ca să cuprinzi ı̂n ele
iubitul, fă ră intenț ia de a-l pă stra pentru totdeauna, chiar dacă eș ti
convinsă că o să -l vezi ș tergâ nd-o peste-un ceas. Da, fata mea, pentru
socotelile din pat trebuie să te-nzorzonezi ș i să te-mpopoțonezi!
Bă rbă tuș ul trebuie vră jit ș i fă cut să creadă că suntem alternativa lui la
moarte, că suntem Eternitatea, ie ș i câ t ț ine-un spasm!
— Dar din ce cauză ? Prea sunt toate astea greu de ı̂nțeles pentru
mine...
— Ajunge să -mi urmezi sfaturile.
Am pus-o să se dezbrace ș i m-am ı̂ntors după câ teva minute cu un
vas cu ceară pentru epilat. Am ı̂nceput cu faț a, apoi am trecut la brațe ș i
la subț iori. Se-ncovriga de durere, dar nici că i-am luat ı̂n seamă
ț ipetele:
— Mai ales pe spate mă arde ră u de tot!
— Haide ș i pe buci, i-am ră spuns fă ră a mă opri din lipit ș i dezlipit
caramelul, hai ș i pe curuț , că nici el nu are cum scă pa din incendiu!
Câ nd am ajuns la pitulice, am culcat-o pe spate, i-am pus o pernă
sub ș ale ș i i-am desfă cut larg coapsele. Ajunsesem cu nasul chiar
deasupra fâ ntâ nii ei secrete. Pă să rica Leilei mi se ară ta, se
ı̂ntredeschidea, tresă rea ı̂ntr-un surâ s tranda iriu. Ce nebunie ș i
neruș inarea asta a sexului femeiesc! Imi ziceam. Zâ mbeș te primului
venit, iar buzele, dacă i-ar putea vorbi, nu ar pronunț a decâ t o singură
frază , nu ar formula decâ t o unică dorinț ă: „Ia-mă , suge-mi nectarul!"
Fiindcă , ı̂n ciuda durerii pe care o provocam acelui locș or, am ș i ză rit
mici pică turi stră lucind ș i curgâ ndu-mi ı̂n palmă o dată cu ceara. Am
izbucnit ı̂n râ s, ca să -i mai mut gâ ndul de la ce se ı̂ntâ mpla: „Asta-ț i va i
a doua nuntă , iar pizdiș oara-ț i va sclipi ca oglinjoara!"
Am trecut la ı̂mbă iere. Nu mai avea nevoie să ı̂i frec pielea iindcă
deja era mă tă soasă . De iecare dată câ nd ı̂mi treceam mă nuș a peste ea,
sâ ngele se retră gea, apoi ı̂i umplea iară ș i viniș oarele, desenâ nd tatuaje
de un albastru transparent. Ș i-o tot treceam peste brațe, peste gâ t,
peste aureolele sâ nilor, peste coapse. Am ı̂ntins-o pe burtă , de data
aceasta să punindu-i ı̂ndelung fundul, iecare dintre fese. I-am uns pă rul
cu ghassoul ș i, aș teptâ nd-o să ș i-l clă tească , i-am spus:
— Acum e treaba ta să ı̂ți speli gă urile: gura, urechile, pizda, curul.
Ș i am adă ugat:
— Nu uita niciodată să te ș tergi, nici ı̂nainte, nici după . Abluț iunile
sunt la fel de necesare pentru dragoste precum cele rituale pentru
rugă ciune.
— De ce? m-a ı̂ntrebat mai degrabă surprinsă decâ t ș ocată de
comparaț ia pe care o fă cusem.
— Cură țenia predispune la sex. Trebuie spă late toate gă urile, chiar
ș i cele din nas, cu apă rece, iindcă aceasta ı̂nchide vulva ș i strâ mtează
vaginul. Ei, haide că nu-mi fac eu griji pentru al tă u!...
Mâ na i-a alunecat de-a lungul coapselor.
— Uș urel la crestă tură !... Pe-acolo să te speli ı̂nseamnă să te
mâ ngâ i, nu să te agresezi. Mai ı̂nă untru, caută prin toate colț iș oarele,
pe-acolo se-ascunde spuma aia duhnitoare.
Ș i, pentru cea dintâ i dată , a ı̂ndră znit să pronunțe cuvâ ntul:
— Tanti, ce ı̂nseamnă pentru un bă rbat să ai o pizducă frumoasă ?
— Inseamnă un sex că rnos ș i bine conturat, bombat dar care-ț i ș i
stă bine, potrivit pentru să ruturile unei guri lă mâ nde, cu buzele ca
niș te anemone umede, cu pereț ii aproape uscaț i pe care, câ nd ı̂i lipă ie
limba, să pară ca de zahă r care stă să ț i se topească -n gură , ascuns sub
un cur somptuos, ı̂n care pula să alunece veselă ș i pe care s-o
pă ră sească fă ră tragere de inimă .
— Ș i mai ce?
— O despică tură bună e strâ mtă fă r-a strâ nge, jilavă far-a curge
prea tare, ierbinte ș i musculoasă . Muncelul i se-ncolă ceș te torcâ nd ı̂n
palma care-l culege. E dulce la pipă ire, um lat ca spinarea netedă a
rodiei ș i un pic ı̂nclinat spre ı̂n jos. O despică tură bună clipoceș te ca un
izvor imediat ce un deget, un membru ori o limbă se aventurează prin
ea. Să nu se-apuce nimeni să -ț i spună că trebuie să ră mâ nă ca moartă ș i
să nu cumva să freamă te. Dumnezeu a creat-o odată cu plă cerea. Pe-
amâ ndouă le-a creat ı̂n acelaș i timp. Mincinos e acela care pretinde că
doar pentru scos copii pe-acolo e fă cută . Dacă ar i aș a, atunci nimeni
nu ar mai simț i nimic. Ipocrit e ș i acela care a irmă că a fost strunjită
doar pentru plă cerea bă rbatului. Cu adevă rat credincios e acela a că rui
plă cere e totuna cu-a ta, ca rasa ascetului cu pielea lui!
I-am mai uns corpul cu un strat de pudră de henna, pentru a-i face
pielea ı̂ncă mai mă tă soasă ș i, la sfâ rș it, am limpezit-o cu apă din plin,
din cap pâ nă -n picioare.
Am ı̂mbră cat-o doar cu un halat ș i am culcat-o pe pat. I-am
ı̂ndepă rtat pielițele ı̂ntă rite de pe picioare, i-am masat ı̂ncheieturile, i-
am dat pe faț ă cu un amestec de pudră de nă ut ș i de lă mâ ie, am pus-o
să mestece scoarț ă de nuc pentru a-i albi dinț ii ș i a-i ı̂nroș i gingiile. Imi
plă cea pâ nă ș i acest ı̂ntreg ritual, care ț inea loc de preliminarii, mi se
pă rea că ș i vă d cum i se ridică semeaț ă pula hangiului.
I-am masat trupul cu ulei de argan ș i i-am dat bine pe la subț iori cu
apă de tranda iri, iar pe la intrarea ı̂n vagin cu o câ rpă ı̂mbibată ı̂n
esenț ă de lalea să lbatică .
— Aș a o să miroș i plă cut, ı̂n cazul ı̂n care gura i s-ar plimba printre
picioarele tale. Câ nd va ceda, pă să rica ta o va prinde ca-ntr-o mă nuș ă, o
va apuca lacomă ș i cu nă dejde ș i-apoi o va legă na câ ntâ ndu-i! O să te
dezlegi tu, draga mea! Ș i-apoi o să vezi ce bine e!
M-am hotă râ t să ı̂i ș i tatuez pe pubis inelul lui Solomon. M-a
ı̂ntrebat, speriată :
— Nu ı̂mi faci vreo altă legă tură ...
— Nici vorbă , e doar inelul magic care-ț i va ı̂mplini toate dorințele.
Pisasem deja scrobeală pe care o amestecasem cu funinginea de
pe o cratiț ă ș i i-am conceput desenul pe muntele lui Venus cu ajutorul
unui ac. Cum dă duse sâ ngele, l-am ș ters ș i am dat cu pudră .
— Mă doare! a mai suspinat o dată . Bă rbaț ii nu fac atâ tea ca să
placă unei femei!
Drept e, pe legea mea! Insă nu am mai avut nici timpul, nici
prezenț a de spirit pentru a gă si un ră spuns convingă tor. Mă apucasem
să o pieptă n.
— Cozile ț i le desfaci doar câ nd vei i cu el. De altfel, prin gestul
acesta se ș i ı̂ncepe. Miș carea suplă a pă rului ș i unduirea lui pe umeri
cheamă bă rbatul la dragoste. Tot aș a gesturile moi ș i leneș e. Drept
pentru care nu-ț i aș tepta iubitul ca prada vâ nă torul ei, ci ı̂ntinde-te
nepă să toare, ca ș i cum niciun pericol nu te-ar pâ ndi.
Am pă ră sit-o abia după ce i-am pus la punct culcuș ul, după ce i-am
lă sat la picioarele patului o farfurie cu semințe de dovleac, bune pentru
prostată , patru ouă ierte, ceai ș i ghimbir con iat, excelent pentru
menț inerea trează a dorinței.
Câ teva minute mai tâ rziu, am auzi uș a scâ rț âind. Ea era...
— Ce s-a ı̂ntâ mplat?
— Mi-e frică ...
— De ce?
— Nu e legiuit ce-o să fac...
— Că să toria ta cu Tarek a fost legiuită ș i tot nu te-ai descurcat mai
bine! Haide, tai-o că -mi iei aerul, nu mai vreau să te vă d.
Mi-am bă gat capul sub două perne, pentru a nu i ispitită să ascult
ceea ce se ı̂ntâ mpla ı̂n camera de ală turi, ș i am adormit cu conș tiinț a
ı̂mpă cată a celei care tocmai dusese la bun sfâ rș it o treabă excelentă .
Dimineaț ă am prins-o ı̂n bucă tă rie. Pă rea epuizată , iar privirile ı̂i
erau ı̂ntunecate.
Nu mi-a mai aș teptat ı̂ntrebarea pentru a mă anunț a:
— Nimic n-a putut face. Mi-a spus că sunt o asemenea fortă reaț ă,
cum nici c-a mai pomenit.
— Dar tu? Ai simț it ceva?
— De iecare dată câ nd mă atingea sexul lui, totul ı̂n mine se fă cea
tare ca ierul. M-am stră duit să -mi amintesc cele ce mi-ai spus. Am
respirat adâ nc ș i am ı̂nchis ochii pentru a mă gâ ndi la altceva. Nimic.
„Drumul e-nchis“ mi-a zis ı̂ndepă rtâ ndu-mă .
Am lă sat-o să se liniș tească ș i nu am mai deschis discuț ia decâ t
peste un ceas.
— La ce te-ai gâ ndit câ nd l-ai simț it peste tine?
— Cinstit? Ceva ı̂mi ș optea neı̂ncetat că eram pe cale să fac un
lucru ră u...
Am ı̂nțeles perfect că , de cum se a la ı̂n prezenț a unui bă rbat, lega
plă cerea de pă cat. Ceea ce simț ise ı̂n brațele lui Zuhur nu conta, ori nu
pă rea să conteze, n-o zgâ ria pe conș tiinț ă, ı̂n orice caz, se comporta de
parcă plă cerea aceea nu ar i fost altceva decâ t un joc de copii, o
paranteză fă ră consecințe, o imitaț ie.
I-am declarat dezamă gită :
— Aș adar, n-ai ı̂nvă ț at, n-ai bă gat nimic la cap din sfaturile mele...
Dintr-o dată ș i-a prins obrajii ı̂n palme ș i-a exclamat exact ca sora
ei, Asmahan:
— Toate acestea nu sunt decâ t nebunie ș i abatere de la drumul cel
drept! Legea nu ı̂nseamnă nici ce m-ai ı̂nvă ț at, nici ce am vă zut pâ nă -n
clipa asta.
— Dar ce e, pentru tine, legea?
— Sexul este pentru curve!
— Pă i atunci de ce le-a dat Dumnezeu ș i celorlalte fete pizdă ? am
ı̂ntrebat-o, mai-mai să mă supă r ș i eu.
— Pentru plă cerea bă rbaț ilor. Asta-i tot. Pari să i uitat că Profetul,
Dumnezeu să -l binecuvâ nteze, a aruncat apă rece peste fesele iicei
sale, Fatima Zohra, pentru ca tuturor drept-credincioaselor, după aceea,
să nu le mai pese de sex.
— Cine ț i-a mai spus-o ș i pe-asta?
— Unchiul Bechir.
Mi-a ı̂ntors spatele ș i s-a ı̂ndepă rtat.
Am plecat ș i eu, disperată . Tot ceea ce Leila vă zuse, simț ise,
observase ș i ascultase se evaporase imediat ce ı̂și amintise de unchiu-
să u acesta, Bechir. Educaț ia mea nu mai fă cea nici câ t o ceapă degerată
pe lâ ngă predicile rubedeniei ă steia. Chiar aș i vrut să cred că nu
mințea el, Bechirul ı̂n chestie, dar cum să veri ici adevă rul spuselor lui?
Doar nu fusesem la ș coală ș i nici că -i dă duse cuiva prin minte să o i
trimis pe Leila la-nvă ț ătură . Totuș i, refuzam să mă ı̂ncred ı̂n asemenea
verdicte ș i-l lă udam pe Atotputernicul că a eliberat spiritul bă trâ nelor,
prin comparaț ie cu acela greoi, al tinerelor!
Trebuia totuș i să recunosc că dă dusem greș ı̂n ı̂ncercarea de a o
converti pe Leila la plă cere, constatare care mi-a ı̂nă buș it entuziasmul
de care eram plină la ı̂nceputul că lă toriei. Lupta dintre unchiul Bechir ș i
mine, dintre Zebib ș i mine, dintre Fatema ș i mine era inegală . Mai ales
lupta cu aceasta din urmă , care te nă ucea cu regularitate bă gâ nd câ te
un „Dumnezeu a creat asta pentru bă rbaț i, nu pentru femei, ce e fă cut
pentru ele e bine fă cut, nu merită ele mai mult decâ t atât“, ı̂nainte de a
se jura pe toț i s inț ii de prin ț ară : „ı̂mi că pă tuiesc eu fetele, câ t ai clipi!"
Fatema dă duse colț ul ı̂nainte de a o mă rita pe Leila ș i tare mă
temeam să nu cumva să i tras după ea, ı̂n groapă , ș i trupul iică -si.
Eram la mine ı̂n cameră , bombă nind de una singură ı̂n timp ce
fă ceam bagajele ca să plecă m, câ nd a deschis uș a, mi-a să rit de gâ t ș i m-
a ı̂ntrebat, ca ș i cum nu s-ar i ı̂ntâ mplat nimic:
— Ș i-acum ce trebuie să fac?
Observâ nd că tac, a adă ugat:
— Fă ră supă rare, tanti, dar aș prefera să descopă r asta cu
altcineva...
Ne a lam foarte aproape de Ray câ nd am simț it o durere grozavă ı̂n
spate, aș a că am fost obligate să ne oprim ı̂n oraș ul acela, prin care mi-
aș i dorit să nici nu punem piciorul.
Ray era supranumit oraș martir din cauza prefectului să u, un
anume Antar, un tiran de cea mai neagră speț ă. Se prevala de titlul de
emir ș i se jura că Dumnezeu ı̂i pusese personal ı̂n mâ nă sceptrul
puterii. Ca un adevă rat satir, ı̂și acordase dreptul de viaț ă ș i de moarte
asupra enoriaș ilor, omorâ ndu-ș i, bă gâ ndu-ș i prin ı̂nchisori, aruncâ ndu-
ș i adversarii de vii ı̂n bă i de acid ori de var sau dâ ndu-i ca tain ș acalilor
deș ertului, tot atâ tea suplicii din care ı̂și fă cuse o virtute,
consemnâ ndu-le ı̂ntr-o lucrare, produs numai ș i numai al imaginaț iei
lui, Cartea oranj: manualul celor o mie și una de torturi, pe care o fă cea
cadou omologilor ı̂ntr-ale dictaturii, ie cu ocazia să rbă torilor
naț ionale, ie a celor religioase. Pentru cei din Ray nu era nevoie să mai
meargă ı̂n iad, judecata din urmă se-ntâ mpla zi de zi, cum se plâ ngeau
aceș tia. Pretinsul emir era totodată cunoscut pentru nemă surata lui
poftă de femei, pe care le lua de neveste câ te două , câ te patru, câ te zece
deodată , oferind pă rinț ilor greutatea lor ı̂n aur, pă rinț i care, bineı̂nțeles,
ı̂i ridicau osanale prin moschei, să rutâ ndu-i mâ inile ș i picioarele, dar
rugâ ndu-se ı̂n secret să ı̂l vadă ră sturnat câ t mai repede din cauza cine
ș tie că rei nenorociri ori a vreunei maladii incurabile.
Astfel, nu exista nicio ieș ire pentru bă rbaț ii de acolo decâ t să se
ı̂ncuie ı̂n case, unde să instituie la râ ndul lor teroarea, stră duindu-se,
mai ales, să ı̂și pedepsească femeile pentru tot soiul de pă cate pe care
nici vorbă ca acestea să le i comis. Să domnească precum suveranii
absoluț i ı̂n că minele lor, iindcă , pe de altă parte, nu erau decâ t niș te
existențe mă runte ș i de nimic; să comande ca niș te stă pâ ni speciei
feminine, ı̂n loc să pună mâ na ș i să ı̂și rezolve ei ı̂nș iș i treburile cetă ț ii,
le devenise unica strategie de supravieț uire.
— Aș a stă treaba cu oraș ul acesta, i-am explicat Leilei, ț inâ ndu-mi
o palmă pe spinarea pe care o simțeam rigidă ca o bâ rnă .
— Cum de ș tii toate astea?
— Le-am a lat de la un vă r al primului meu bă rbat.
Fireș te că mințeam. De fapt, mi le spusese D, cel mai frumos ș i mai
tenebros dintre iubiț ii mei, cel care se refugiase la sâ nul meu după ce
jumă tate din familie ı̂i pierise ı̂n beciurile dictatorului.
Am pă truns ı̂n partea musulmană a oraș ului, pentru a gă si un
adă post, dâ ndu-ne drept ghicitoare ı̂n palmă ı̂n drum spre miază zi, ı̂n
că utarea norocului.
— Ea e fata mea, mințeam ca de obicei ı̂n faț a negustorilor cu
priviri viclene ș i gâ nduri rele. Mă ı̂ndrept că tre Ranger pentru a-i gă si
bă rbat. După care voi pleca la Mecca, Inshallah! Nu vreau să mor ı̂nainte
de a mă ı̂nchina la mormâ ntul Profetului.
Un ș eic cu barba roș cată , cadiu de felul lui, ne-a oferit ospitalitate,
luâ ndu-ne ı̂n locuinț a sa situată ı̂n apropierea sediului care abia de mai
stă tea ı̂n picioare, unde ı̂și fă cea meseria notâ nd pe o hâ rtie ı̂ngă lbenită
naș terile, că să toriile ș i decesele, ș i din acestea doar jumă tate, iindcă
pe restul le uita. Iată de ce niciun funcț ionar venit din capitală ca să
numere populaț ia nu a reuș it să ducă la bun sfâ rș it o statistică precisă
referitoare la Ray ș i ı̂mprejurimi, ne-a spus ceva mai tâ rziu Chuchana,
administratoarea.
Ș eicul a bă tut la uș ă, iar un negru irav, cu albul ochilor putâ nd el
singur să lumineze noaptea, a venit să ne deschidă . Odată intraț i ı̂n
curte, o femeie de aceeaș i culoare, după o serie de plecă ciuni, s-a
repezit la stă pâ n pentru a-i lua selham-ul.
Locuinț a era compusă din două etaje ș i o curte interioară . Nicio
fereastră nu dă dea că tre stradă ș i o singură terasă te lă sa să vezi cerul,
ı̂nsă doar pe ı̂nserat. De acolo, după cum aveam să a lă m ı̂n zilele
urmă toare, nevestele negustorului stă teau de vorbă cu vecinele. Le
puteai auzi chicotind, certâ ndu-se uneori ș i, atunci câ nd nu aveau voie
pe terasă , comunicau ı̂ntre ele lovind ı̂n pereț ii despă rț itori, iecare
numă r de bă tă i ı̂nsemnâ nd un anume mesaj.
La parter, o bucă tă rie dă dea ı̂ntr-un coridor lung, unde erau
aliniate urcioare mari, ı̂mbră cate ı̂n țesă tură albă , de te-ai i crezut ı̂n
peș tera lui Ali Baba. Urma un salon ı̂n care stă pâ nul casei ı̂și primea
oaspeț ii de sex masculin ș i unde se odihnea după ce fă cea dragoste.
Camera pentru musa iri era aranjată ı̂n cea mai pură tradiț ie locală , cu
sofale ș i perne bogat brodate, o masă joasă din aramă fasonată ș i
covoare berbere. Primul etaj era rezervat celor patru neveste, iecare
avâ nd camera ei ș i mobilier identic: un pat mare, un chilim pe post de
covor, o oglindă ș i o pictură pe sticlă reprezentâ ndu-l pe Sayyidna Ali
ameninț ând monstrul cu sabia.
Administratoarea neagră , care ne-a simpatizat de cum ne-a vă zut,
fă ră ı̂ndoială iindcă nu avea pe nimeni altcineva cu care să stea de
vorbă , ne-a povestit că Sidi, după cum ı̂i spunea cadiului, aducea zilnic
acasă patru coș uri mari pline de iecare dată cu aceleaș i provizii pentru
masă . O dată pe să ptă mâ nă , iecare dintre neveste primea, de
asemenea ı̂n mod egal, ș i cele necesare ı̂nfrumuseț ării: o sticluț ă de
rimel cu pensula fă cută dintr-un țep de porc spinos, smirnă , pudră de
henna, apă de tranda iri ș i un cupon de țesă turi.
— Vrea să ie considerat un bă rbat drept, dă ruindu-le femeilor
exact aceleaș i lucruri, i-am explicat Leilei.
Puteam paria că ș i nopț ile de dragoste ș i le programează cu
aceeaș i rigoare, ș i am câ ș tigat pariul câ nd negresa ne-a con irmat: de
̦ g ̦ ̦ g p g
iecare dată , la prâ nz, ș eicul lua masa cu aceea dintre neveste pe care
urma să o onoreze noaptea cu prezenț a lui. De altfel, puteai ghici câ nd ı̂i
venea râ ndul iecă reia după grija cu care se aranja. Trezită dis-de-
dimineaț ă, respectiva pleca la baia turcească de unde se ı̂ntorcea
spilcuită , mirosind a mosc ș i, ı̂n ochii rimelaț i, putâ ndu-i-se citi
dorinț a. O parte din zi ș i-o petrecea mestecâ nd frunze de nuc pentru a
avea respiraț ia proaspă tă , după -amiaza luâ nd o atitudine mâ ndră ș i
leneș ă totodată , bâ nd ceaiuri de plante care ı̂nmiresmau ı̂ntreaga
locuinț ă.
— Ce mai maraton! s-a mirat Leila, ı̂n familia că reia nu exista
poligamie. Ș i Sidi munceș te ı̂n toate nopț ile de la Dumnezeu?
— Evident, i-a ră spuns negresa, dacă nu, ar risca să lase să treacă
prea mult timp ı̂ntre vizite ș i să nu mai ie mulț umită niciuna dintre
neveste. Doar o boală l-ar putea ț intui la pat, dar e obligat să
recupereze, odată repus pe picioare.
Am fost prezentate ș i soț iilor, ı̂nsă niciuna nu s-a dovedit prea
amabilă ori curioasă ı̂n legă tură cu soarta noastră .
— Sunt triste iindcă nu au copii, ne-a explicat negresa. Ș i asta din
cauza lui Sidi. Dar vai de aceea care i-ar spune-o sau care s-ar revolta,
iindcă ar sfâ rș i-o peste drum.
— Unde, peste drum?
De pe terasă , Chuchana ne-a ară tat o clă dire mare, dă ră pă nată , cu
mici deschideri pe post de ferestre ș i două uș i ı̂nchise cu lacă t.
— Aceea este Casa Ascultă rii.
— Adică ? a mai ı̂ntrebat Leila, complet neș tiutoare ı̂n ceea ce
privea acele practici.
— Adică locul ı̂n care ajung femeile neascultă toare, i-a ră spuns
laconic Chuchana.
— Ca refugiatele de la Ichq? nu s-a lă sat fata.
— Cu diferenț a că , aici, nefericitelor li se oferă o ș ansă de a-ș i
ispă ș i pă catele, am intervenit.
Administratoarea nu dă du vreo atenț ie aluziei mele, continuâ nd
explicaț ia:
— Felul acesta de clă dire este speci ică oraș ului nostru. Toate cele
care refuză o că să torie aranjată dinainte, care ı̂ndră znesc să ridice
vocea la soț ul lor sau să se plâ ngă de soartă riscă să ie ı̂nchise acolo.
Mai sunt aduse ș i rebelele care urzesc planuri de evadare, mamele
denaturate, dar ș i mofturoasele care fac nazuri câ nd sunt trimise la
cratiț ă. Mai grav este cazul inconș tientelor care ı̂și resping soț ii ı̂n pat,
fă ră să ș tie că vor i blestemate de toț i ı̂ngerii din ceruri.
Am izbucnit ı̂n hohote ș i eu ș i Leila. Negresa, care nu avea cum
pricepe motivul, era gata să se supere, ı̂nsă am calmat-o explicâ ndu-i că
reacț ia nu se datora spuselor ei, ci unei mai vechi discuț ii pe care o
avusesem cu „ iica“ mea.
Ne-a ı̂ntrebat dacă am remarcat prezenț a unui ins uriaș ı̂n faț a uș ii
de acolo, adă ugâ nd:
— Din câ nd ı̂n câ nd mai alungă câ te un bă rbat care l-a auzit pe
câ nd ı̂i pedepsea nevasta. Ină untru mai este ș i o gardiană care, ı̂n
iecare seară , prezintă un raport membrilor de sex masculin ai familiei
iecă rei prizoniere. Se ı̂ntâ mplă ca unele dintre acestea să refuze
mâ ncarea adusă de soț i pentru a le mai ı̂ndulci suferinț a. De altfel,
adesea pot i auzite plâ ngâ nd cele care nu vor cu niciun chip să se mai
ı̂ntoarcă acasă ...
— Bă nuiesc că , pâ nă la urmă , tot renunț ă..., a suspinat Leila. Nu
degeaba i se spune locului aceluia Casa Ascultă rii.
— Zi-i, mai bine, Casa Delictelor Su letului, câ nd acesta nu mai
iubeș te, a Trupului, câ nd e ı̂ngrețoș at, a Ființei femeii câ nd simte că se
sufocă ! i-am tă iat-o.
Chuchana a clă tinat din cap, iar ochii protejatei mele s-au umplut
de lacrimi.
Mi-am zis: uite că Leila este gata să plâ ngă nefericirea altora. Cu
atâ t mai bine, astfel va uita de a ei. Gazela din Zebib, ı̂ncă nepricepută ı̂n
ale trupului ș i ale conș tiinței, mai puț in câ nd e vorba să -ș i zidească ı̂ncă
o dată pă să rica, va descoperi ı̂ncercă rile prin care trec cele de acelaș i
sex cu ea, după cum un visă tor descoperă noi peisaje, ș i poate aș a se va
vindeca. Obligată să asculte poveș ti despre destine ı̂ntunecate, ș i-l va
putea analiza mai bine pe al să u.
Dintr-odată , m-am descoperit ridicol de serioasă ! O voce ı̂n mine
râ dea de se rupea ș i m-am auzit reproș ându-mi: Ia ascultă , Zobida!
Doar n-o să te transformi ı̂n vindecă toare de su lete, ori ı̂n educatoare
de forț ă morală , tocmai tu că reia ı̂ți place să te hră neș ti din esențe ale
epidermei, tocmai tu care ai crescut cu lapte de pulă ! Ză u, nu te mai
recunosc, Zobida! Doar nici binele, nici ră ul nu te interesează , nu-i aș a?
Ci doar bucuria trupului câ nd explodează -n voluptate, a pizdei câ nd
luidele ei nasc stele, a pulilor câ nd ı̂nvâ rt pe capetele lor ș i astre ș i
comete. Ehehei! Nu te neliniș ti, Zobida! Din dumnezeiască voie a
iubirii, su letul va i spă lat de necazuri ș i de spaime, ca ș i cerul de
propria-i cangrenă . Ca ș i oraș ul Ray de dictatorul lui...
Am pus-o pe Leila să urmă rească ș i să noteze drumurile
poligamului ı̂ntre etaj ș i parterul unde fusesem gă zduite. Am remarcat
ı̂ncă de a doua zi că fă cuse o schimbare ı̂n programul legal nocturn, fă ră
a se mai dedica ı̂n ı̂ntregime unei singure soț ii, ci vizitâ nd mai multe
dormitoare ı̂n aceeaș i noapte.
In seara aceea, Leila l-a observat bă tâ nd la prima uș ă, apoi la a
doua, un ceas mai tâ rziu, apoi ș i la a treia. Intrase, ieș ise, tuș ise uș or, se
ı̂ndreptase ı̂n vâ rful picioarelor că tre o altă ı̂ncă pere, intrase, reapă ruse
ı̂n direcț ia celei de a patra, aproape tâ râ ndu-ș i picioarele. A coborâ t ı̂n
zori, gâ fâ ind, cu mâ inile ascunse ı̂n că maș a de noapte.
— Asta zic ș i eu bă rbat! i-am spus Leilei. Patru trase-n țeapă , ı̂n
aceeaș i noapte! Chiar merită premiul pentru cel mai bun iubă reț !
Insă nu se terminase cu surprizele. O oră mai tâ rziu l-am vă zut pe
Sidi fă câ nd cale-ntoarsă ș i urcâ nd ı̂n camera celei mai tinere, cu care ș i
ı̂ncepuse, de unde nu s-a mai ară tat pâ nă dimineaț ă, mult după
ră să ritul soarelui.
— Crezi că a ajuns la plă cere cu iecare dintre ele? m-a ı̂ntrebat
Leila.
— Cu siguranț ă. Dar ceea ce ı̂i iscă dorinț a nu este atâ t să ș i-o
tragă cu una ori cu alta, câ t să le aibă pe toate patru la dispoziț ie. Asta
nu mai este dragoste, fata mea, ci aritmetică . Bă rbatului acestuia i se
scoală la gâ ndul că este proprietarul legal al mai multor femei.
După care am adă ugat, provocatoare:
— Ș mecherului i-ar putea da prin cap să ne facă ș i nouă onoarea...
Dar după ce s-a spetit cu o asemenea cavalcadă , nu-i mai vă d eu
puț ulina să ltâ ndu-ș i capul din pă mâ nt.
— Ș i de ce nu? Ar i de ajuns să ı̂l facem să ı̂și schimbe itinerariul, a
susurat vocea fetei.
— Te vitejeș ti, puiș or! Ai ı̂nceput să ı̂ți faci planuri cum să ț i-o
pui!...
— Mă gâ ndeam la tine, tanti, da’ un pic ș i să ne mai distră m ș i noi
ı̂n aș teptarea plecă rii...
Am ı̂nțeles că o obiș nuisem de acum cu nă zbâ tiile. Ș i de aici pâ nă
să ı̂nceapă să ghicească amă nuntele vieț ii mele din ultimii zece ani...
— Pâ nă la urmă o să -ț i uiț i bă rbatul! m-am fă cut că o dojenesc. Ș i,
dacă o ț ii tot aș a, nici c-o să mai vrei să mai dai pe la fă că leț ul lui.
— Nu e vorba aici nici de dragoste, nici de bă rbat, tanti, ci doar de
futut, nu m-ai ı̂nvă ț at tu aș a?
Cuvâ ntul „futut“ pronunț at de guriț a asta proaspă tă m-a dus cu
gâ ndul la mama Leilei. Biată Fatema, iică -ta e pe cale să -ț i scape, nici c-
ai mai recunoaș te-o!
Cu toate acestea, m-am prefă cut ı̂n continuare că ı̂i reproș ez:
— Imi pare ră u să te aud vorbind despre sex ca un bă rbat, câ nd, de
fapt, aș i vrut să te fac să descoperi iubirea mai romantică .
— Hai să zicem că m-ai ajutat să ı̂mi descopă r trupul.
— Să ie oare soarta femeii de a-ș i pierde, odată cu această
descoperire, ș i amintirile despre propriul su let?
A izbucnit:
— Tanti, ză u dacă te mai ı̂nțeleg!
— De parcă eu m-aș ı̂nțelege, i-am ră spuns, ı̂nainte ca un hohot de
râ s să ne pecetluiască plă cuta complicitate.
Ș i totuș i. Cuvintele Leilei ı̂mi treziseră dră cuș orii personali, iar
corpul ı̂ncepuse să pro ite de buna mea memorie. M-am hotă râ t să -l am
pe poligam ı̂n noaptea ce urma ș i, odată formulată ideea, m-a cuprins o
nevoie teribilă de sex. Aș a merge cu ideile: chiar aruncate-n glumă , te
obligă să treci la treabă , convingâ ndu-te că sunt deja pe cale să se
realizeze.
Imi ı̂nchipuiam că ar i fost su icient să o trimit pe Leila să ı̂l caute,
imediat ce ı̂l va vedea coborâ nd. Mi-l va ı̂mpinge-n pat ș i va sta de pază ,
că doar era obiș nuită , amintește-ți, Ali!, doar nu altfel se ı̂ntâ mplase cu
negustorul de ulei.
Am tot ı̂ncercat să dau de protejata mea, ı̂nsă nu am descoperit-o
decâ t după o oră . Mi-a explicat că se dusese să cumpere rimel din piaț ă.
Fă ră a mai avea timp să o cert pentru imprudenț a de a i ieș it de una
singură , m-am gră bit să o pun la curent cu hotă râ rea pe care o luasem.
Am speci icat că , drept recompensă , avea dreptul să stea cu ochii pe noi
ș i am priceput că nu are de gâ nd să facă nazuri.
Leila l-a agă ț at pe Sidi câ nd acesta terminase de coborâ t scă rile ș i
i-a comunicat că sunt ı̂n agonie ș i că trebuie să mă ajute câ t mai repede
dacă nu doreș te o moartă ı̂n casă .
Sigur că urma să mor, dar de plă cere! Sidi m-a gă sit culcată ș i pe
jumă tate goală . S-a lă sat pe vine la că pă tâ iul meu, iar eu am ı̂ntins o
mâ nă leneș ă, care i s-a lă sat pe genunchi, i-a mâ ngâ iat parcă fă ră să
vrea coapsele ș i i-a trecut ca o boare chiar pe lâ ngă sculă . Nu i-a trebuit
mai mult pentru a uita pâ nă ș i de prezenț a Leilei, dacă nu cumva
abundenț a de creaturi feminine de sub acoperiș ul lui ı̂l adusese ı̂n
situaț ia de a le confunda cu celelalte obiecte. Drept pentru care nici că
mi-a mai bă gat ı̂n seamă protejata care, la doi paș i de noi, urmă rea,
fascinată , scena. M-a luat pe la spate, fă ră ı̂ndoială poziț ia lui preferată ,
respirâ nd zgomotos pe câ nd eu ı̂l mai plesneam peste buci ca să dea
mai tare din ele ș i să mi-o bage câ t mai adâ nc.
Trebuie să recunosc rezistenț a ș i puterea bă rbaț ilor care se ocupă
de mai multe pă să ruici ı̂n acelaș i timp. Sidi ataca fă ră a ı̂ntâ mpina
rezistenț ă, vorbea mai multe graiuri deodată , ı̂n delirul lui revenind
numele soț iilor, apoi al meu, pe care pă rea să ı̂l deguste cu deosebire,
apă sâ nd pe z ș i pe b, cu buzele lipite de ceafa mea. Soiul acesta de
schizofrenie mă distra copios. Imi spuneam că , dacă bene iciam ș i eu
de vrednicia pe care o dovedea jumă tă ț ilor lui, nici el nu ieș ea ı̂n
pierdere. Ca nou aleasă ce mă a lam, iată că ı̂i ı̂mbogă țeam ș eptelul, ı̂i
spoream puterea, vocea avea să ı̂i ie ș i mai sigură , iar sexul va trebă lui
ș i mai bine, spre gloria proprietarului să u. Fiecare pizdă participa la
ı̂ntă rirea tot mai evidentă a fă că leț ului lui ș i la ampli icarea puterilor
acestuia. Seară de seară , el avea să ie emirul meu, ı̂ntr-un harem ı̂n
care ajunsesem de acum a cincea concubină !
In a treia noapte de dragoste liniș tea mi s-a topit ca zahă rul ı̂n apă ,
iar capacitatea mea de a ilosofa despre binefacerile haremului a
dispă rut, lă sâ nd loc unui alt sentiment pe care nu am ı̂ntâ rziat să ı̂l
identi ic: gelozia. Nu mai suportam să mi-l ı̂nchipui pe Sidi mâ ngâ ind ș i
alte pulpe, sub acelaș i acoperiș cu mine, să ı̂și ı̂mpartă ș i cu altele
să mâ nț a, să soarbă câ te zece ț âțe odată , să ı̂și treacă uș or buzele ș i să
sugă nectarul ș i din alte sexe pâ nă câ nd ı̂și pierdea respiraț ia. Mi-aș i
dorit să nu mai intre decâ t ı̂n dormitorul meu ș i să nu mai mă nâ nce
decâ t la masa mea. Cum nu cunoș team poligamia, ba chiar din contră ,
acum deplâ ngeam acest sistem care, ı̂ntr-adevă r, ı̂ntă rea pula, dar nu
fă cea acelaș i lucru cu sentimentele. Aș i vrut să iu unica, dar eram
cinci, aș a că deja deliram alcă tuind un scenariu pentru a scă pa de rivale.
A trebuit ca tâ nă ra mea ı̂nsoț itoare să insiste serios pentru a
redeveni stă pâ nă pe mine. Mi-a reamintit de misiunea pe care o aveam,
spunâ ndu-mi ră spicat că sosise vremea să o luă m din loc. A adă ugat, cu
un zâ mbet ironic, că durerea mea de spate nu mai putea i decâ t o
amintire ș i nu mai avea cum să ı̂mi folosească drept pretext, că doar
vă zuse bine ce oase zdravene am... Chemarea la realitate, care ar i
trebuit să mă facă să apreciez maturizarea la care ajunsese, m-a
aruncat ı̂n cele mai rele toane cu putinț ă.
— Nu plec sub niciun motiv, am mâ râ it ca o puș toaică .
Imi ș tiam prea bine ı̂ncă pă ț ânarea ș i nici că m-aș i dat dusă dacă
niș te ı̂ntâ mplă ri stranii nu ar i intervenit ı̂n viaț a noastră .
Soarele tocmai ı̂ncepuse să pă trundă prin ulicioarele pă rț ii arabe a
oraș ului câ nd o zarvă infernală a cuprins casa lui Sidi, cineva
ordonâ ndu-i Chuchanei să le scoată pe „cele două stră ine”. Poligamul a
ieș i ı̂n grabă , ı̂n că maș ă de noapte, poticnindu-se de oameni ı̂n
uniformă . Am fost aduse ı̂n faț a lui, pe care mâ nia ı̂l ı̂mpiedica să mai
scoată vreo vorbă . Câ nd mi-am ı̂ntors privirile pentru o ultimă oară , am
ghicit patru umbre pe terasa casei.
Abia câ nd am ajuns la postul de poliț ie am priceput motivul
necazului. Iar acesta era Leila! Care mi-a ș i explicat totul cu nepă sarea
speci ică vâ rstei.
Cu câ teva zile ı̂n urmă , mi-a povestit, pe câ nd se a la pe terasă , a
auzit o voce strigâ nd-o:
— Ei! fetițo! Coboară puț in, vreau să te rog ceva.
Leila că utase să vadă de unde venea vocea ș i descoperise că de
undeva, din Casa Ascultă rii.
— Coboară , te rog! Hai, coboară ș i vino pâ nă aici!
Coborâ se, prin urmare, câ teva trepte ș i se oprise ı̂n faț a unei
lucarne, ı̂nsă nu vă zuse pe nimeni, chiar dacă vocea tot se auzea:
— Pot să ı̂ți cer un serviciu?
Leila ı̂ngă imase:
— Vă rog! Cine sunteț i...?
De sub uș ă apă ruse un plic:
— Ia scrisoarea ș i du-o la adresa scrisă pe plic.
— Nu cunosc oraș ul ș i nici nu ș tiu să citesc...
Vocea devenise mai insistentă , ı̂nă buș ită aproape:
— Te rog! Pentru numele lui Dumnezeu! De asta ı̂mi depinde viaț a!
Un zgomot de paș i o fă cuse să ı̂nțeleagă că persoana care i se
adresase se ı̂ndepă rta rapid undeva, ı̂n interiorul clă dirii.
Cu o zi ı̂nainte de a i anchetate, o prizonieră din Casa Ascultă rii
mă rturisise sub tortură că ı̂i trimisese iubitului ei o misivă cu ajutorul
unei fete care locuia ı̂n clă direa din faț ă. Indră gostitul ră spunsese
chemă rii, prizoniera ı̂l dă duse drept fratele ei, iar gardiana, care nu
mirosise nimic, ı̂l lă sase să intre fă ră a-ș i face probleme, ı̂n aș a fel ı̂ncâ t
cei doi porumbei petrecuseră noaptea ı̂mpreună . Numai că , de
dimineaț ă, sosi pe neanunț ate soț ul femeii care, descoperind
ı̂nș elă toria, vrusese să dea foc Casei Ascultă rii. Fusese dată alarma ș i
poliț ia primise ordin să ne aresteze pentru complicitate. In confuzia
creată , o luaseră ș i pe servitoarea neagră , pe Chuchana.
Tot aș a am a lat ș i eu adevă ratul motiv pentru care Leila, cu puț in
timp mai ı̂nainte, alergase pe stră duțele cartierului arab după rimel
pentru ochii ei cei frumoș i...
Inchisoarea pentru femei se gă sea la ieș irea din acea parte a
oraș ului, nu departe de Poarta Regretelor. Nici nu-i trecusem bine
pragul, că am ș i auzit tot felul de ț ipete ș i am vă zut niș te jandarmi ı̂n
uniforme portocalii ı̂mpingâ nd ı̂n faț a lor un grup de femei ı̂ngrozitor
de fardate, unele abia mai ț inâ ndu-se pe picioare din cauza alcoolului,
altele proferâ nd un lung ș ir de ı̂njură turi la adresa orică rui purtă tor de
kaf iyeh pe care-l ı̂ntâ lneau.
Am fost aruncate ı̂ntr-o celulă de la subsol ș i uș a a fost ı̂ncuiată
după noi. Nici nu am avut timp să mă gâ ndesc bine la amă nuntele
locului unde eram deț inute, că negresa a ș i izbucnit ı̂n lacrimi:
— Ce s-a-ntâ mplat?
— Puș că ria, puș că ria..., repeta aceasta cu ochii daț i peste cap. Or
să mă omoare...
M-am uitat la Leila, care nu pă rea deloc afectată . Consecințele
prostiei pe care o fă cuse pă reau mai degrabă să o distreze, iar faptul că
era ı̂nchisă ı̂ți dă dea senzaț ia că ı̂i sporeș te mai mult curiozitatea decâ t
spaima. Mi-am spus că acesta este unul dintre puț inele lucruri pentru
care invidiez tinerii: lipsa de amintiri ș i efemeritatea grijilor!
Nu la fel se ı̂ntâ mpla cu negresa, care nu mai ı̂nceta cu plâ nsul. M-
am apropiat de ea ș i am luat-o ı̂n brațe. Ne aș ezaseră m toate trei pe
singura rogojină din ı̂ncă pere. Ni se dă duse ș i o lumâ nare ca să vedem
câ t de câ t. Chuchana ș i-a ș ters lacrimile ș i ș i-a cerut iertare pentru
suplimentul de tristețe.
Ii auzeam glasul fă ră a-i vedea ochii aț intiț i ı̂n lacă ra lumâ nă rii ș i
nu ne-a trebuit mult pentru a descoperi că femeia aceea, pe care o
credeam atâ t de calmă ș i de neapă sată de nimic, avea pe su let o povară
grea.
Invinsă de nenorocire, ne-a mă rturisit-o:
— Acum, că tot mi se face praf viaț a, mai bine să vă spun totul.
Poate că Providenț a m-a bă gat ı̂ntr-o asemenea ı̂ncurcă tură doar
pentru a-mi liniș ti conș tiinț a.
S-a ı̂ntors spre noi:
— Soarta m-a obligat să practic o meserie ruș inoasă , a ı̂nceput
dintr-o bucată , privindu-ne cu atenț ie, ca ș i cum ar i vrut să a le fă ră
ı̂ntâ rziere dacă suntem ı̂n stare să ı̂i suportă m mă rturisirea.
Am observat că Leila ș i-a coborâ t privirile, ı̂nsă eu nu m-am
miș cat, privind-o ț intă , la râ ndul meu, pe negresă ș i constatâ nd pentru
ı̂ntâ ia oară câ t de ine ı̂i erau tră să turile, observâ ndu-i apoi degetele
lungi, tă iate ici ș i colo, privirea tristă care m-a fă cut dintr-odată să ı̂i
ı̂nțeleg ı̂ntregul ei trecut mizer.
Venise dintr-o ț ară vecină ș i purta un nume care desemna prin
locurile acelea urmaș ii sclavilor: Chuchana. Plecase ı̂ntr-un an secetos,
ı̂n care stă pâ nul ei nu o mai putuse ț ine. Se lipise de un grup de
misionari, după care ı̂și câ ș tigase viaț a pretinzâ nd că ș tie să vindece
sterilitatea, pâ nă ı̂n ziua ı̂n care fă cuse o pasiune nebună pentru un
bă rbat care pretindea că o iubeș te ș i pe care ı̂l urmase pâ nă la Ray. Iș i
zicea că , ı̂n sfâ rș it, a gă sit omul hă ră zit ei ș i, pe deasupra, ș i un acoperiș
deasupra capului. Individul, ı̂nsă , o dusese ı̂ntr-un han ră u famat,
obligâ nd-o să se prostitueze ș i nemaitrecâ nd pe la ea decâ t ca să ı̂i ia
banii.
Chuchana a evadat ı̂ntr-o bună zi, refugiindu-se la o proxenetă care
o iniț iase ı̂n tainele meseriei. O ı̂nvă ț ase cum să se miș te ı̂ntr-un caftan,
ı̂n haina aceea lungă pâ nă -n pă mâ nt, dar, ı̂n cazul ei, despicată de-a
lungul iecă rei coapse, cum să le zică Mulay, ca unor principi, tuturor
clienț ilor, cum să se folosească de alcool ș i cum să danseze. A urmat cu
aplicaț ie metodele seducț iei, clipirile din ochi, miș că rile provocatoare
din ș olduri, tremurul pâ ntecelor, limba trecută iar ș i iar peste buzele
nevinovate ș i ı̂n lă că rate totodată , apoi patul ș i feluritele moduri de a-l
utiliza, de a desface picioarele, de a ı̂nghiț i sexul bă rbatului ș i de a
simula orgasmul.
Chuchana pă rea că se sufocă . Simțea nevoia de a enumera tot ș irul
de maltrată ri la care o supuneau clienț ii, maniera sadică ı̂n care o
loveau ș i ı̂și lă sau fecalele pe trupul ei, scabroș ii care i se urinau pe
igură , bolnavii care nu puteau termina decâ t dacă o că lcau ı̂n picioare,
o batjocoreau, ı̂i legau mâ inile ș i picioarele, o biciuiau peste fese pâ nă
câ nd ı̂i dă dea sâ ngele, strâ ngâ ndu-i sfâ rcurile cu câ rlige de rufe,
ră zâ ndu-i pă rul de pe pubis, uneori ș i genele, uite-aș a, iindcă altfel nu li
se putea scula, drept credincioș i, după cum se pă rea, care, cel mai
adesea, creș teau o droaie de copii ı̂n respectul Profetului ș i al
Coranului, dar care nu aveau nici cea mai mică ruș ine ı̂n a terfeli
onoarea altor femei, câ tă vreme demnitatea alor lor era neı̂ntinată .
Unii visau să ie sodomizaț i de alț i bă rbaț i, a continuat negresa,
dar nici nu puteau, nici nu ı̂ndră zneau să o facă ș i atunci ı̂i cereau să ı̂i
ı̂nfofolească ı̂n dantele ș i ı̂n mă tă suri, să se prefacă ea că este bă rbat ș i
să le bage orice ı̂n cur, pâ nă câ nd ı̂ncepeau să geamă ca niș te nebuni.
— Ah, dacă i-aț i i vă zut pe virtuoș ii aceia de zi, cum ajungeau cei
mai mari tică loș i ı̂n miez de noapte! Fă ț ărnicie ș i aparenț ă, nimic
altceva! Indivizi putrezi, bolnavi, fă ră scrupule imediat ce vine vorba
despre sexul lor.
In unele nopț i, ca să mai scape de coș marurile tră ite cu ochii
deschiș i, dar ș i de bă tă ile poliț iei, Chuchana se deghiza ı̂n bă rbat, ı̂și
arunca pe umeri un burnuz ș i se strecura prin baruri, unde putea să bea
fă ră a i recunoscută . Pâ nă ı̂n ziua ı̂n care a fost supusă celei mai dure
ı̂ncercă ri: un client care venea cu regularitate a lă sat-o gravidă , cu toate
amuletele pe care i le confecț ionase patroana.
Aceasta a ț inut-o ı̂nchisă pâ nă i-a venit vremea să nască . Apoi i-a
smuls copilul – nu a ș tiut niciodată dacă era bă iat sau fată —, l-a ı̂nvelit
ı̂ntr-un ș al, l-a culcat ı̂ntr-un coș ș i l-a lă sat ı̂n faț a unei moschei.
Din acel moment, negresa a ajuns să ı̂și urască pe veci meseria, a
fugit ș i ș i-a gă sit adă post sub cupola unei zauia.

— Pe mormintele s inț ilor, chiar e haram! a ı̂ntrerupt-o Leila, ı̂ncă


pă trunsă de crize accidentale de virtute.
— Nicidecum, frumoaso, i-a explicat negresa. Funcț ia s inț ilor este
să intermedieze ı̂ntre Dumnezeu ș i restul lumii. Unii dintre ei sunt
vestiț i ș i iindcă apă ră fetele, iar mila ı̂i face să ı̂și ı̂ndrepte privirile mai
ales spre pă că toasele dintre care ș i eu fac parte.
La zauia se ı̂mprietenise cu o altă prostituată . O loare de femeie
pe nume Azriyya, aparț inâ nd unui trib care ı̂și supunea iicele unui
ritual ciudat, obligâ ndu-le să plece ı̂n ț ările vecine pentru a-ș i
perfecț iona cunoș tințele ı̂n ale sexualită ț ii, primindu-le ı̂napoi după
aceea ca ș i cum nimic nu s-ar i ı̂ntâ mplat.
Intr-o seară se hotă râ seră amâ ndouă să ı̂ntreprindă o expediț ie de
pedepsire a proxenetei care ı̂i furase copilul. După ce reuș iseră să intre
ı̂n bordel, o ı̂nvineț iseră , ı̂i stropiseră patul cu benzină , dă duseră foc ș i
o luaseră la fugă . Dar, vai! Jandarmii emirului le luaseră urma ș i, dacă
Chuchana reuș ise să scape, Azriyya nu avusese acelaș i noroc. Câ teva
zile mai tâ rziu, ı̂ntreg oraș ul vorbea despre tâ rfa care fusese biciuită ı̂n
faț a Porț ii Regretelor pâ nă câ nd ı̂și dă duse su letul.
Ca ș i noi, Chuchana se dă duse drept ghicitoare ı̂n palmă ı̂n faț a
cadiului ș i aș a obț inuse adă post la acel bă rbat steril ș i superstiț ios,
care nu refuza nicicâ nd ospitalitatea unei anumite categorii de că lă tori
care se presupunea că ı̂i vor aduce fericirea ș i fecunditatea ı̂n casă .
— Pentru moment, nu pare să i funcț ionat cu adevă rat, a remarcat
Leila care nu ı̂și mai revenea din ș oc.
Dimineaț ă la prima oră am auzit deschizâ ndu-se uș a ș i un jandarm
cu zâ mbetul luminat de portocaliul uniformei ne-a fă cut semn că
suntem libere, fă ră ı̂nsă a ne mai da o altă explicaț ie.
Am presupus că , ı̂n generozitatea lui, Sidi acceptase să o
primească ı̂napoi pe Chuchana, plă tindu-ne ș i nouă eliberarea. Negresa
nu a bă nuit nimic, iindcă de multă vreme ı̂și pierduse ı̂ncrederea ı̂n
bă rbaț i ș i ı̂n motivele care ı̂i fă ceau să acț ioneze. Ne-a strâ ns la piept,
jelindu-ș i ı̂n tă cere copilul pierdut.
— Vino cu noi, i-a propus Leila.
— Nu sunt fă cută pentru aventură , ci doar pentru a-mi ı̂ntoarce
amintirile pe toate fețele. Ș i, cum să -ț i spun, pot face asta câ te zile mi-
au mai ră mas de tră it.
Odată ră mase doar eu ș i Leila, m-am ı̂ntrebat cu voce tare:
— Nu cred sub nicio formă ı̂n generozitatea dezinteresată a lui
Sidi. De ce o i intervenit ca să ni se dea drumul?
Leila a izbucnit ı̂n râ s, iar eu am că zut ca din ı̂naltul cerului auzind-
o explicâ ndu-mi, cu privirile stră lucind batjocoritor:
— Din cauza mea!
— Cum aș a, din cauza ta?
— Câ nd ne-au arestat, i-am fă cut ochi dulci unui poliț ist care se tot
uita lung la mine...
— Nu e ră u, ai ș i ı̂nvă ț at să faci avansuri bă rbaț ilor...
— Ș i l-am rugat să ı̂i transmită un mesaj lui Sidi.
— Ce mesaj?
— Să ne plă tească imediat cauț iunea, dacă nu nevestele o să -i a le
totul despre unele vizite ale lui prin dormitoarele noastre...
— L-ai ameninț at că ı̂l denunț i soț iilor? Dar la mine nu te-ai gâ ndit,
la mâ ndria mea, dacă ar i refuzat tâ rgul?
M-am prefă cut că sunt supă rată dar, ı̂n realitate, pur ș i simplu
descopeream tot mai liniș tită capacitatea previzibilă a protejatei mele
de a se folosi de spaimele masculine.
— Bine-ai fă cut, fata mea, i-am spus ı̂n timp ce ne ı̂ndepă rtam de
Poarta Regretelor. Viclenia aduce putere, iar puterea este o modalitate
de a tră i deasupra bă rbatului, nu sub el.
Ș i am adă ugat:
— Din fericire, ı̂n curâ nd vom sosi la destinaț ie. Alte peripeț ii ne-
ar i putut compromite misiunea.
In sfâ rș it, am ajuns la Ranger! Ce straniu oraș ul acesta, ı̂n care
presupuneam că vom pune mâ na pe Zubida! Tă cut, dacă nu puneam la
socoteală zgomotul valurilor ș i adierea necontenită , ca un câ ntec auzit
ı̂n surdină , a vâ ntului. Stră duțele care coborau abrupt că tre micul golf
pă reau că se ı̂ndreaptă ı̂n fugă spre ocean. Pâ nă ș i cartierele, strâ nse
unele ı̂n celelalte, dă deau senzaț ia că stă teau să se arunce ı̂n apa mă rii.
Am mers de-a lungul Stră zii Remuș că rilor, am trecut prin faț a
Casei Uită rii ș i am intrat ı̂n Fundă tura Suspinelor: totul te trimitea cu
gâ ndul la o cetate a fantomelor, unde niș te aezi invizibili s-ar i aș ezat la
iecare ră spâ ntie pentru a spune câ te o poveste. „E un oraș de marinari
ș i de pescari, de oameni cu ochii ı̂ntunecaț i ca stră fundurile apelor, ne-a
spus un bă rbat aș ezat pe o bancă , privind spre orizonturile oceanului.
Intr-o zi, câ nd nici nu s-a luminat bine, iecare pleacă ı̂n barca lui,
neș tiind dacă se va mai ı̂ntoarce. Marea ı̂i iubeș te atâ t de mult, ı̂ncâ t cu
greu poate i convinsă să ı̂i dea ı̂napoi femeilor lor! Ș i are dreptate,
iindcă acestea sunt atâ t de urâ te, ı̂ncâ t e preferabil să mori ı̂n brațele
valurilor decâ t ale unor asemenea maimuțe!"
— Ș i tocmai aici a hotă râ t Zubida să se stabilească ? m-a ı̂ntrebat
Leila.
— Fă ră ı̂ndoială , i-am ră spuns veselă . Oraș ul acesta pare una cu
misterul ı̂nsuș i!
Ne-am decis să tragem la o pensiune care aparț inea unui evreu
numit Azul, cu care ne-am ı̂mprietenit foarte repede. Privirea lui
ș ireată , capacitatea de a ghici gâ ndurile femeilor, ne-au ı̂ncurajat să ı̂l
punem la curent cu motivul secret al sosirii noastre. Ne-a liniș tit,
sfă tuindu-ne să vizită m oraș ul, ı̂n timp ce el se ı̂nsă rcina să o gă sească
pe Zubida. Nicio femeie din Ranger nu va da ı̂napoi ș i ı̂i va oferi
informaț iile necesare, iindcă toate recurseseră la serviciile lui pentru a
le spiona bă rbaț ii.
— Dumnezeu este pe cale să ne uș ureze ı̂ncercarea, mulț umită
acestui iu al lui Moise, a zis Leila de parcă s-ar i rugat. Meritam un
asemenea deznodă mâ nt după atâ tea zile obositoare ș i atâ tea...
— ... surprize, nu m-am lă sat. La capă tul că rora, probabil, ı̂ncă nu
am ajuns!
— Ba, eu nă dă jduiesc că da, dragă tanti! Chiar a sosit momentul să
o gă sim pe Zubida. Suntem plecate de aproape două zeci de zile. Familia
ı̂mi este, pesemne, neliniș tită ș i la fel ș i soț ul meu.
— Haide, vino!
Am ı̂mpins-o ı̂nainte ca să nu mai aibă timp să ı̂și amintească de ai
ei ș i să se ı̂nmoaie dâ nd ı̂n plâ ns.
Cum nimeni nu ne cunoș tea pe acolo, iar locul pă rea deschis că tre
celelalte ză ri, poate ș i din cauza vecină tă ț ii oceanului, i-am propus să
ieș im descoperite. S-ar i putut paria că Leila va i luată exact drept
ceea ce era, o stră ină adică , ı̂ntr-atâ t izicul rangerezelor, după cum am
veri icat, era de deosebit de frumusețea zebibienelor.
M-am ı̂nș elat, ı̂nsă . In două zeci ș i patru de ore, toț i cei din
ı̂mprejurimi au a lat că fata era ș i ea musulmană ș i s-au apucat să o
urmă rească pe stră zi ca niș te somnambuli, neș tiind prea bine dacă ar i
trebuit să o admire ori să o condamne pe credincioasa aceea a
Profetului lipsită de vă l, să o curteze ori să o linș eze, destră bă lată cum
era, pentru unii, curajoasă sau inconș tientă pentru alț ii. S-au gă sit ș i
câ ț iva bă rboș i care să se ı̂ntoarcă ș i să scuipe ı̂n urma ei, ireș te, ı̂nsă
toț i ceilalț i drept credincioș i din Ranger s-au mulț umit să psalmodieze
la trecerea fetei zicala: „Allah este frumos ș i iubeș te frumusețea!"
A doua zi l-am ză rit alergâ nd spre noi, vesel, pe bă trâ nul Azul. Ne-
am ı̂nchipuit că o gă sise pe Zubida. De fapt, se gră bea să ne anunțe că
tocmai luase pulsul cetă ț ii care, se jura pe marele Moise, se simțea de
departe din cauza Leilei mele, iindcă toț i rangerezii, fă ră excepț ie ș i ı̂n
acelaș i timp, se ı̂ndră gostiseră nebuneș te de ea! I-am ră spuns că aș a
ceva nu poate i decâ t o glumă , dar el m-a invitat să ı̂i veri ic spusele.
Efectiv, de cum ı̂și scotea nasul pe stradă protejata mea, aveai
impresia că rumoarea oraș ului scade, lă sâ nd loc câ ntecului ra inat al
vâ ntului. Câ nd cobora din casă , ferestrele magazinelor pocneau, uș ile se
deschideau ș i bă rbaț ii ı̂și ițeau capetele, că zâ nd ı̂n pă cat ı̂n po ida
voinței lor. Aș a că i-am zis fetei:
— E de ajuns să ră mâ i pe aici câ teva zile pentru ca plimbă rile tale
să ia, ritmic, pentru ei, locul rugă ciunilor. Nu o să se mai uite nimeni
după vapoarele care pleacă ı̂n larg, ci după trupul tă u unduind de-a
lungul falezei, la pă rul tă u dansâ nd pe aripile brizei. Iar eu voi merge ı̂n
urma ta pentru a-i descuraja pe cei prea ı̂nfometaț i de tine, prea
cuprinș i de dorințe de nestă pâ nit.
Deocamdată , mă convinsesem de initiv asupra extraordinarei
frumuseț i a fetei ș i a necesită ț ii de a o apă ra.
La ı̂ntoarcere, Azul ne-a anunț at că se fă cuseră pariuri pe tema
cine va reuș i cel dintâ i să se apropie de Leila, să ı̂i spună câ teva cuvinte
ori să ı̂i smulgă un surâ s: taț ii intraseră ı̂n concurenț ă cu iii, servitorii
cu stă pâ nii, iar adolescenț ii ı̂și exasperau iubitele tot amintindu-i
numele. Pe sub vă luri, mutrele maimuțelor ierbeau de gelozie ș i de
ciudă .
— Din fericire, Dumnezeu ț ine ară boaicele sub cheie! a izbucnit
Azul ı̂n hohote de râ s. Dacă le-ar i lă sat libere, ce-ar mai i semă nat ele
blestemul ș i-ar mai i recoltat scandalul!
Ia te uită ! Ș i israeliț ii folosesc acelaș i cuvâ nt: blestem!
Azul a considerat că e o bucurie pentru el să plă tească din propriul
buzunar o namilă de negru care să ne asigure securitatea, timp ı̂n care a
continuat că utarea Zubidei.
Seara, câ nd tocmai ne pregă team să plecă m din patio pentru a urca
ı̂n camerele noastre, la culcare, un bă rbat cu aer de stră in a bă tut la
poarta pensiunii. Spre marea mea mirare, nu a aruncat nici mă car o
privire spre Leila. Din contră , ochii lui albaș tri se opriseră la mine. Nici
eu nu i-am coborâ t pe ai mei, scrutâ ndu-l pe bă rbatul acela care pă rea
plin de vigoare ș i trebuia să i avut vreo treizeci de ani, ı̂mbră cat ı̂ntr-o
că maș ă de un alb impecabil ș i ı̂ncă lț at cu niș te panto i mari, negri.
Am fă cut ı̂n aș a fel ı̂ncâ t să trec câ t mai aproape de el, prefă câ ndu-
mă că dau să ies ș i că , apoi, mă ră zgâ ndesc. Nici atunci nu ș i-a
descleș tat buzele, dar ı̂n privire i s-a aprins un fel de tandrețe pe care
rareori am vă zut-o la vreun bă rbat. Mi-am desfă cut un colț al vă lului ș i
i-am zâ mbit.
Câ nd am ajuns ı̂n cameră l-am vă zut sprijinit de corniș a din faț a
geamului meu, cu ochii ț intă la el.
Noaptea l-am visat. Ne plimbam amâ ndoi pe nisip, braț la braț . M-
a suit pe puntea unui vas ș i am trecut oceanul. Nu mai auzeam nici
vâ ntul din Ranger, nici glasul muezinilor. Mă ț inea de după mijloc ș i
apă sarea palmei lui mă ı̂nnebunea ș i, de dimineaț ă, sexul mi se zbă tea
mai ceva decâ t inima.
M-am sculat uș oară , cuprinsă de bună dispoziț ie. Tâ nă rului pe
care-l ză risem ı̂n ajun nu pă rea să ı̂i pese de vâ rsta mea. Puteam paria
că nu ar i ı̂ncercat să a le nici de unde vin, nici care ı̂mi era trecutul,
nici câ ț i luturi mi-au că utat nectarul prin pistil. In ochii necunoscutului
nu puteam i altceva decâ t o nouă femeie, o nouă iubire. Aș adar nu mi-
am ı̂ncheiat viaț a, mi-am ș optit cu obrajii ı̂mbujoraț i de un vâ nt
tineresc, pe care ı̂l datoram privirilor Stră inului.
Leila dormea. Eram sigură că , ı̂n vis, de ila prin faț a ı̂ntregului oraș ,
cu mersul legă nat, cu ț inuta mâ ndră , simț indu-se la largul ei ı̂n trupul
care ı̂i devenise cea mai potrivită dintre haine. In trecere, culegea
complimentele ca pe niș te scoici din nisip. Ș oaptele acelea o numeau
frumoasa, prea-frumoasa, iar ecoul lor avea să o urmă rească pâ nă la
trezire, pentru a conș tientiza o dată pentru totdeauna că aș a ș i era.

La drept vorbind, Ali, nu mai știu dacă ceea ce îți povestesc a fost
visul ei sau al meu...
Două veș ti proaste ne-au parvenit ı̂n acelaș i timp. Cea dintâ i o
privea pe Leila: rețeaua de cotoroanțe a lui Azul o că utase fă ră rezultat
pe Zubida. Singura speranț ă ră mâ nea ș tirea primită de la familia unui
bogat negustor de peș te, care a irma că fusese gă zduită acolo o femeie
cu numele acela, originară din nord, dar că plecase cu două să ptă mâ ni
ı̂n urmă spre sud, că tre oaza Sabia.
Câ t despre mine, am a lat că Stră inul pă ră sise ș i el oraș ul. Azul,
care a avut delicatețea de a nu-ș i ară ta mirarea ı̂n faț a ı̂ntrebă rii mele,
presupunea că o luase tot pe drumul care ducea la Sabia, unde se oprise
un grup de muncitori de aceeaș i naț ie.
Leila ș i-a luat faț a ei de zile triste, pe câ nd mie ı̂mi pierea cu totul
gustul pentru locurile ı̂n care ne oprisem. Din dorinț a de a mâ ngâ ia fata,
dorinț ă ce se adă uga amă ră ciunii de a-mi vedea visurile neı̂mplinite, ni
s-a risipit ı̂ntreaga plă cere de a mai ră mâ ne ı̂n Ranger, aș a că ne-am
hotă râ t să plecă m.
Pă ră sind litoralul, Leila ș i-a mai ı̂ntors privirea de câ teva ori, ca
pentru a pă stra câ t mai bine amintirile din oraș ul care i-a aruncat la
picioare tot atâ tea laude câ te valuri aduce marea la ț ărm.
Am privit-o mergâ nd ală turi de mine cu pasul la fel de greu ca
inima mea. Să ı̂și i dat seama de slă biciunea pe care o dovedeam
pentru necunoscutul acela?
Peisajul s-a schimbat dintr-odată . Vegetaț ia s-a ră rit, nisipul
pă râ nd să se ı̂ntindă la nesfâ rș it. In aer nu se ză rea nicio pasă re. Nici
vorbă să sclipească vreo boabă de rouă pe vreo frunză . Pesemne că
Dumnezeu blestemase pă mâ nturile acelea, dacă le-a lă sat pielea pradă
vâ nturilor ș i furtunilor, fă ră mă car acoperă mâ ntul vreunui tu iș ,
singura lor apă rare iind nisipul ș i tă cerea.
Mi-am ridicat privirile că tre cer ș i mi-am scos vă lul. Pică turi de
sudoare ı̂mi stră luceau pe faț ă, iar transpiraț ia mi se scurgea pâ nă -ntre
fese. Presupunâ nd că Allah stă ș i se uită la noi cum ı̂naintă m ca două
furnici, virgina asta ș i cu mine, am mormă it:
— Dumnezeule mare! Puteai să i fă cut cumva să mă nasc ı̂ntr-o
ț ară mai ı̂nțelegă toare, unde poate aș mai i suportat vă lul!
Leila s-a uitat uimită la mine. Se obiș nuise deja să mă audă
vorbind despre sex, dar să mă ră stesc la Cel de Sus ı̂n termeni atâ t de
puț in reverenț ioș i evident o ș oca.
Fă ră a mă opri, i-am explicat că ı̂n ț inutul meu natal, al berberilor,
stă team deseori de vorbă cu Dumnezeu, care ne era la fel de familiar ca
vecinul de peste gard. Ciobanii ı̂l strigau de departe, la fel cum fă ceau ș i
cu turmele, cei care se ı̂mpiedicau ı̂i reproș au că le-a pus capcane ı̂n
drum, beț ivii ı̂și puneau ı̂ntreaga speranț ă ı̂n El pentru a nu se ră tă ci,
ț ăranii aruncau pietre ı̂nspre cer ı̂n zilele ı̂n care nu ploua, iar femeile se
urcau pe terase pentru a putea sta la taclale cu El de la egal la egal, cu
gesturi largi, ba, uneori, ș i cu ı̂njură turi. Verii mei ı̂și treceau timpul
ı̂nchipuindu-ș i casa lui Allah, ı̂n care acesta se presupunea că ne va
primi după moarte. Că utau să mobileze cerurile cu personaje nă scocite
de imaginaț ia lor, se fo ilau ı̂n faț a tuturor celor ce stă teau la coadă
pentru a că sca gura ı̂naintea orică rui alt credincios la huriile promise,
rezervâ ndu-ș i-le pe cele mai frumoase, ș i, ı̂n acelaș i preț , ı̂l mai ș i
descriau pe Cel de Sus cu barba Lui de lâ nă bine scă rmă nată , cu haina
țesută de mâ nuțele ı̂ngerilor ș i ale zâ nelor, cu picioarele goale ori ı̂n
sandale ieftine, sigur aș a trebuie să i fost, iar râ sul Să u piș icher ori
mâ nia erau atâ t de puternice, ı̂ncâ t ı̂l fă ceau să ı̂mproaș te cu salivă ca o
aversă a cerurilor! Il vedeau ı̂n picioare, ı̂n faț a porț ilor regatului Să u,
scrutâ nd hoardele de credincioș i care aș teptau ră bdă tori la cozile
gigantice, ı̂n vederea ultimului examen, al Judecă ț ii de Apoi, de ilâ nd
unul câ te unul, curioș i ș i intimidaț i, admirâ ndu-l pe Unicul, ı̂nconjurat
de profeț ii angajaț i ca sfă tuitori, distribuind comentarii ș i verdicte,
dojeni ș i gesturi de aprobare, ı̂ntr-o că ldură de-ț i venea să renunț i de
tot la Eden!
— Cum zicea tata: „Allah este stă pâ nul nostru din ceruri, putem să -
L luieră m, să -L umplem de reproș uri, să nu mai avem ı̂ncredere ı̂n El,
să -i aruncă m un papuc ı̂n meclă , ca să ne simț im bine. Dar apoi trebuie
să ı̂ngenunchem ș i să ı̂l imploră m să ne ierte, să -L mai ı̂mblâ nzim cu
câ te o rugă ciune, să -L chemă m ı̂n ajutor din toată inima“. Dacă nu ar
exista, chiar ț i-ai pune problema cu cine-o să mai stai la taclale, cu cine-
o să te mai ciondă neș ti! Fiindcă nu se supă ră niciodată pe noi. O ș tim
prea bine, iar tă cerea Lui e gră itoare, semă nâ nd cu glasul porumbeilor.
— Pă i, ce, porumbeii au glas?
— Se pare că da, din moment ce ı̂i aparț ine lui Dumnezeu. Numai
că ı̂nțelepciunea Lui depă ș eș te puterea noastră de ı̂nțelegere!
Ș tiam că ı̂i ră spunsesem aiurea, dar vroiam ș i eu să ı̂i fac o plă cere
lui Allah, să -i fac un pic cu ochiul, să -i aduc o ofrandă numindu-l
responsabil de toate lucrurile care ni se ı̂ntâ mplă , că rora, pur ș i simplu,
nu le pricepeam eu cauzele.
Ei, ș i Dumnezeu trebuie că nu a rezistat farmecului din cuvintele
mele ș i mi-a iertat obră znicia, iindcă a scos ı̂n calea noastră o caravană
care exact ı̂n oaza Sabia mergea. Am fost prezentate ș efului, un bă rbat
de vreo cincizeci de ani cu un turban albastru, de trei ori ı̂nfă ș urat ı̂n
jurul capului, care ne-a acceptat ı̂n convoi.
La primul izvor ne-am oprit ș i am cinat frugal, curmale ș i carne
uscată . După care toț i au fă cut cerc ı̂n jurul unui tâ nă r povestitor, care s-
a aș ezat pe o rogojină , a rostit cea dintâ i formulă a mulț umirilor
adresate Celui de Sus, după care, ı̂n versuri ș i rime, a ı̂nceput să depene
ı̂ntâ mplă ri din timpuri stră vechi, din vieț ile regilor ș i ale seminț iilor, ale
prinț ilor, dar ș i ale ocnaș ilor, ale prea-frumoaselor ș i ale bestiilor, ale
pă că toș ilor ș i ale drept-credincioș ilor.
M-am uitat la Leila. Sorbea din ochi spusele poetului-povestitor, ca
pe niș te peisaje ı̂ncâ ntă toare. Pentru ı̂ntâ ia oară descifram dragostea ei
pentru cuvinte, dar eram departe de a ghici ı̂n ce mă sură tocmai
aceasta avea să o piardă .
Totul a continuat ı̂n acelaș i mod timp de o să ptă mâ nă . Noaptea ne
odihneam, ridicam tabă ra ı̂nainte de ră să ritul soarelui ș i ne mai
opream câ nd ı̂ncepea canicula de prâ nz.
Am ș i ocolit unele oaze, precum aceea de la Bandar, condusă de
vă rul califului din Samara, un anume Taleb, care se ı̂ndepă rtase de
tribul lui ș i despre care umbla vorba că era de-a dreptul un sfâ nt cu
nenumă rate virtuț i. Se hră nea cu scoarț ă de copac, se plimba gol, doar
ı̂ntr-un soi de că meș oi lung, fă ră mâ neci, din lâ nă ș i ı̂și lă sase o barbă
care-i cobora pâ nă la buric, ı̂n aș a fel ı̂ncâ t cei care mâ nau că milele,
câ nd ı̂l ı̂ntâ lneau printre dune, ı̂și ı̂nchipuiau că era vorba despre un
djinn al nisipurilor ș i ı̂și luau picioarele la spinare. Taleb dorea să se
respecte toate poruncile Domnului, la care mai adă ugase ș i unele ale
sale, considerâ nd că oamenii din ziua de azi nu fac destul pentru a-l
bucura pe Cel de Sus. Era de pă rere că trebuie readuse ı̂n actualitate
sclavia, ı̂ngroparea de vii a fecioarelor ș i condamnarea la moarte prin
sfâ ș iere a amatorilor de alcool. Interzisese câ ntecul, dansul ș i desenul,
astfel ı̂ncâ t oaza lui era supranumită „Cimitirul viilor".
Dimpotrivă , ı̂n caravana noastră femeile câ ntau, punâ ndu-ș i o
palmă pe obraz ș i una ı̂n dreptul inimii, balade deosebit de frumoase, ı̂n
care era vorba despre chinurile ș i bucuriile iubirii. Imi ziceam că acele
câ ntece vor dispă rea, probabil, peste ceva vreme, nu doar din vina
falș ilor profeț i, dar ș i pentru că dragostea nu va mai i la modă . Cam
asta spunea ș i tâ nă rul povestitor, ı̂ncurajâ nd astfel femeile: „Câ ntaț i,
câ ntaț i! Curâ nd bă rbaț ii vor ı̂nchide cuvintele libere, cuvintele care se
lipesc de trupuri, saliva gazelelor, cerneală preferată a poeț ilor!"
Lâ ngă mine, Leila se topea de plă cere.
Tată l tâ nă rului l-a chemat, prefă câ ndu-se că ı̂l ceartă ı̂n faț a
tuturor:
— Bă iete, eu te-am crescut ca să conduci caravane, nu câ ntece! Mi-
aș i dorit să ı̂nveț i de la că mile tă cerea ș i ră bdarea pentru ca, pâ nă la
urmă , să te recunoască drept stă pâ nul lor, ș i uite că ai ajuns caidul
cuvintelor. Martor mi-e diavolul că nu am reuș it să te educ!
Apoi a izbucnit ı̂n râ s ș i, printre celelalte fețe acoperite de vă l, se
putea distinge ș i cea a nevestei lui, luminată de aceeaș i bucurie
complice.
In as inț itul celei de-a ș aptea zile de drum, am ză rit apă râ nd o
pă dure de palmieri ș i ocrul unor zidiri din pă mâ nt ce stră luceau sub
ultimele raze ale soarelui.
— Sabia! Sabia! i-am auzit strigâ nd pe conducă torii de că mile din
fruntea caravanei.
Ni se vorbise despre o aglomerare de corturi ș i ireș te că am fost
uluite să descoperim un oraș ı̂n toată puterea cuvâ ntului, care se
ı̂ntindea cu generozitate ı̂n craterul unei dune uriaș e.
Figura Leilei s-a umbrit. Din ochi ș i-a că utat poetul. Amir, iindcă
aș a ı̂l chema, ı̂și exprimase public temerea că două femei singure, care
ar i intrat ı̂n Sabia că utâ nd gă zduire, ar i riscat să trezească o
curiozitate excesivă .
Ș eful caravanei a fost cel care a hotă râ t, ordonâ ndu-i iului să u să
ne ı̂nsoțească ı̂n oraș , dar să ne aducă ı̂napoi seara, jurâ ndu-se că nu ne
va lă sa să ı̂i pă ră sim decâ t după ce aveam să gă sim o gazdă sigură ı̂n
oază .
Ceea ce am ș i fă cut. Numai că , dacă ospitalitatea lor eram dispusă
să o accept, pe Amir l-aș i refuzat să ne ı̂nsoțească . Nu vroiam ca
tâ nă rul să a le motivul că lă toriei noastre. S-a dovedit ı̂nsă ı̂nțelegă tor ș i
discret, atitudine pe care am pus-o pe seama poeziei, ocupaț ie care
trebuie că ı̂l salva de prea multă curiozitate ı̂n faț a realită ț ii.
Membrii caravanei ne-au spus că Sabia se dezvoltase dintr-odată
ș i fă ră ș tirea locuitorilor să i, pentru că ı̂n nisipul ei, ı̂n primul râ nd,
fusese descoperită Comoara. Cei cu ochi albaș tri ı̂și fă cuseră apariț ia ca
prin farmec, iar valiul i-ar i lă sat să sape oaza ș i pâ nă ı̂n fundul
pă mâ ntului. Albii semnaseră cu două mâ ini actele necesare, zâ mbind ș i
fă câ nd plecă ciuni, promiț ând că vor garanta confortul ș i liniș tea
populaț iei. Ș i s-au apucat să extragă Comoara pentru a construi piste
de aterizare, apoi ș osele, poduri, ba chiar ș i cazinouri. Acum plă nuiau
să facă să ț âș nească apă din nisip ș i să acopere deș ertul cu mari
suprafețe lichide, pline de peș ti.
Locuitorii care ı̂și aveau aici baș tina de generaț ii ı̂ntregi au fost la
ı̂nceput circumspecț i, ı̂nsă nu a trecut mult pâ nă câ nd au cedat ș i ei ı̂n
faț a promisiunilor albilor. Pâ nă la urmă , ce aveau să le ia lor stră inii? Ce
le mai puteau ră pi aceș tia, care să nu le i fost oricum ră pit de soarta
nefericită care ı̂nsemna: un cer blestemat din care nu că dea nici mă car
o pică tură de apă ș i pă mâ nturi pe care nu creș tea nimic? Cel puț in, de
acum puteau lenevi la umbra palmierilor, fă câ ndu-ș i siesta ș i visâ nd la
sexe ierbinț i de femeie, ı̂n timp ce oamenii cu ochi albaș tri vor veghea
cu toată grija necesară . Ș i iindcă stră inii se ocupau de toate, nu mai era
nevoie nici să ı̂și trimită copiii la ș coală , nici să ı̂i ı̂nvețe vreo meserie.
Ș i uite aș a nu ș i-au mai bă gat oaza ı̂n seamă ș i au renunț at să mai
aibă grijă de curmali. Degeaba i-au avertizat cei bă trâ ni: „Fiț i atenț i!
Arta noastră rupestră se va pierde, legendele ne vor că dea ı̂n uitare,
poveș tile ne vor aluneca, o dată pentru totdeauna, ı̂n noaptea
timpurilor, vestigiile ni le va ı̂nghiț i nisipul, copiii ne vor vorbi o limbă
fă ră niciun gust, plină de cuvinte noi, care parcă ar i luat râ ie, un idiom
ciudat pe care nu ı̂l vom mai ı̂nțelege, ș i s-ar putea...“ Dar degeaba...
Era de ajuns să treci, ie ș i ı̂n grabă , prin Sabia pentru a ț i se
con irma spusele membrilor caravanei. Ne-am mirat să vedem cum se
ı̂nsu lețeș te oaza la că derea nopț ii ș i am a lat că , de la sosirea ochilor
albaș tri, locuitorii dormeau ziua, deschizâ ndu-ș i pleoapele abia pe
ı̂nserat. Abia atunci dă deau la o parte perdelele dughenelor, stropeau cu
apă ı̂n faț a pragurilor, puneau cafeaua la foc mic, se aș ezau ı̂n faț a
magazinelor, cu fesele lă bă rț ându-li-se moi pe sofale largi, tră ncă nind
despre nu se ș tie ce drame care tulburau ț ările vecine, că scâ nd de
plictiseală , iindcă nu aveau ce face, apucâ ndu-se să joace că rț i ș i luâ nd
câ te o pauză pentru a calcula câ t le-au mai adus stră inii ı̂n timp ce ei
sforă iau. Sugâ nd din narghilele, se uitau la stelele care pâ lpâ iau printre
râ ndurile de buticuri, fericiț i că sunt aș a cum sunt, mulț umindu-i lui
Allah că le-a permis să existe fă ră să se mai obosească ı̂n vreun fel.
Toate acestea ı̂nainte de a se ı̂ntoarce acasă ș i de a-ș i că lă ri nevestele.
Câ t despre acestea, erau atâ t de mulț umite de noua lor viaț ă, ı̂ncâ t
nu ar i dat-o nici mă car pe paradis. Se plimbau incognito sub protecț ia
vă lului, că scau gura la vitrine ș i cheltuiau, cheltuiau... Drumul prin
magazine ajunsese raț iunea lor de a i, dovada că existau. Se ataș aseră
de țesă turile stră ine, de medicamentele stră ine, de ustensilele de
bucă tă rie stră ine, de să punul stră in, articole pe care le aș ezau ı̂n coș uri
stră ine, ı̂n bă i placate cu marmură stră ină unde ı̂și ț ineau balsamurile
de import cu care-i dă deau pă rului stră lucire, deș i nu ı̂l ară tau nimă nui
ș i asta nu din motive religioase, ci iindcă nu doreau să se amestece cu
servitoarele aduse de prin Africa ori Asia, care erau obligate să iasă cu
capul descoperit, femei de categoria a doua ale că ror plete se considera
că nu pot avea niciun efect asupra sexului bă rbaț ilor, ca de altfel nici
inimile lor de sclave! Dar exact aici se ı̂nș elau la greu, evident, bă rbaț ii
nescă pâ nd nicio ocazie pentru a ș i-o pune cu subretele ș i cameristele
peste tot pe unde le puteau ı̂nghesui.
Leila ș i cu mine tocmai treceam prin faț a unei că suțe vopsite ı̂n
ocru galben, pitită la capă tul unei fundă turi, câ nd o femeie cu tot atâ ta
aur ı̂n gură câ t ı̂n vitrina unei evreice ș i-a iț it capul pe poartă . S-a
aventurat apoi ı̂n stradă , ne-a strâ ns ı̂n brațe ca ș i cum ne-ar i cunoscut
de câ nd lumea ș i ne-a zis, ı̂nainte de a ne i tră dat noi prin cine ș tie ce
vorbe:
— Ș tiu pe cine că utaț i. A fost o Zubida ı̂n cartierul nostru, dar a
plecat.
A lasem eu că vâ nturile deș ertului sunt indiscrete ș i gură spartă ,
dar trebuia să admit că locuitorii din Sabia ı̂și pierduseră abilitatea
mâ inilor ı̂n favoarea sensibilită ț ii urechilor!
Insă , dacă oaza cunoș tea motivul sosirii noastre, cine ne-ar mai i
putut ajuta? Nimeni, după toate aparențele, iindcă de iecare dată o
luam de la capă t fă ră a primi un singur indiciu despre direcț ia ı̂n care se
ı̂ndreptase Zubida.
Spre marea mea mirare, Leila nu a mai pă rut tot atâ t de
nemulț umită ca la Ranger, a lâ nd despre plecarea legă toarei de himene.
Se ı̂ntorcea la caravană cu pasul prea uș or pentru cineva copleș it de
eș ecul că ută rii.
Totuș i, ne-am continuat cercetă rile, ı̂nsă , de iecare dată , tot
degeaba. Abia atunci Leila s-a declarat să tulă ș i obosită . Bâ zâ ia
a irmâ nd ı̂ntruna că ș i-a pierdut speranț a ș i ı̂njura de toț i dumnezeii
iindcă nu o descoperisem pe Zubida. Descurajarea ei mă pusese pe
gâ nduri. I-am zis: „Uite ce e, nu sunt ı̂n joc nici himenul, nici onoarea
mea, ș i nici bă rbat nu am acasă care să mă aș tepte!" Ș i atunci, de ce
voia să abandoneze?
S-a ferit să ı̂mi ră spundă . Am remarcat ı̂nsă , ı̂ncă o dată , că era de
ajuns să ne ı̂ntoarcem la caravană pentru ca starea de spirit să i se
schimbe. Alerga ș i se aș eza ı̂n faț a cortului, cu chipul stră lucitor,
sorbindu-l din ochi pe poet care, câ nd o privea cu atenț ie, câ nd se
apleca deasupra mă suței lui de lemn.
A trebuit să mă plec ı̂n faț a evidenței. Incă de câ nd sosisem, Leila
tră gea cu ochiul tot mai des la oglinjoara pe care o agă ț ase de un fald al
cortului, studiindu-se ı̂n apele ei ı̂n că utarea unor haine care să ı̂i vină
câ t mai bine, fă ră a mai trece pragul decâ t după ce se pieptă na, ı̂și fă cea
ochii cu rimel ș i ı̂și ı̂nnoda câ t mai dră guț baticul de pe frunte.
Ș i apoi poza parcă lui Amir, care pă rea că deja era ı̂n aș teptarea ei,
aș ezat pe o ș a de că milă , ı̂n faț a cortului să u, cu o că limară pusă ı̂ntr-o
gaură fă cută ı̂n nisip. O privea, se apleca pentru a scrie, apoi se uita
iară ș i la ea. Frumusețea tâ nă rului m-a impresionat, de parcă atunci l-aș
i descoperit. Nici că mai vă zusem pă r de un negru atâ t de ı̂nchis, buze
mai pline ș i privire mai profundă , de-ai i zis că s-au refugiat toate
misterele ı̂n ea!
Intr-o după -amiază , câ nd mă ı̂ntorceam de la Sabia, unde mă
dusesem singură , Leila a lă sat să -i scape:
— Nu pentru a-mi salva onoarea ar i trebuit să plec, ci pentru a
ı̂nvă ț a să scriu ș i să citesc.
— Aș a este, Dumnezeu ne-a sfă tuit să mergem ı̂n că utarea ș tiinței
ș i pâ nă -n China. Dar nu i-au dat prin minte peripluri de dezlegare a
himenelor ferecate!...
Nu a prins ironia:
— Vreau să ră mâ n ı̂n această caravană ș i să ı̂l rog pe Amir să mă
ı̂nvețe să citesc.
— Vrei să te-ntorci ı̂n sat prea-ı̂nvă ț ată ? Iț i dai seama ce bucuroș i
vor i ai tă i!
Nu a pă rut să -mi bage-n seamă tonul evident batjocoritor. Am
continuat:
— Chiar ai uitat că te aș teaptă ı̂ntreg Zebibul? Pentru ei, totul este
să le dovedeș ti că ai pizda-ntreagă ! De că pă ț ână li se rupe. Ș i, pâ nă una-
alta, nu versurile tinerelului ă stuia o să -ț i descuie membrana!
M-a mirat ș i pe mine propria-mi severitate, ı̂nsă ı̂mi ziceam că mi-
am luat un angajament, că fusesem ı̂nvestită cu o misiune ș i că refuzam
din principiu să dau ı̂napoi. Nu ș tiinț a era treaba mea, ci dragostea.
Doar nu erau să mă intimideze nici poețelul ă sta care tot fabrica la
rime, nici mititica-nhimenată care se apucase să viseze la nu ș tiu ce
cunoaș tere!
Aș a că nu m-am lă sat, pă strâ ndu-mă ı̂ntre glumă ș i seriozitate:
— Dacă ț ii neapă rat, ı̂l fac eu pe aedul tă u să vină la tine ca un
somnambul.
S-a ridicat enervată , de unde am conchis că admiraț ia pentru tâ nă r
se referea numai la mintea acestuia.
Ceva, totuș i, nu ı̂mi convenea. Pentru ı̂ntâ ia oară constatam că
Leila refuza să mă asculte, ș i asta nu din ruș ine, ci pentru că ı̂ntr-adevă r
aș a vroia. In tă cerea ei se putea ghici necesara ı̂ncredere ı̂n sine, care o
susț inea ı̂n hotă râ rea de a nu mai scoate niciun cuvâ nt. Ș i ı̂n modul ı̂n
care se ı̂ndepă rta de mine, posibilitatea unui refugiu interior care pâ nă
atunci ı̂mi ră mă sese neș tiut. Ce putere nă scuse oare acea ı̂ncredere
ı̂ncă rcată de s idare?
Dorisem să ı̂i povestesc ı̂ntâ lnirea de după -amiază cu un negustor
de covoare din Sabia, ı̂nsă atitudinea ei mă iritase, aș a că am renunț at.
Ce se ı̂ntâ mplase? Abia dacă ı̂i spusesem două vorbe omului
aceluia, că fusese ı̂ndeajuns pentru a se crea ı̂ntre noi doi o uriaș ă
complicitate. Vâ rsta ș i statutul meu de stră ină , fă ră ı̂ndoială , ne
permiseseră , nu peste multă vreme, să mai uită m de morală ș i de vorbe
cu perdeaua prea groasă .
Tocmai ı̂i povesteam, fă ră a intra ı̂n amă nunte, că eu ș i „ iica mea“
că utam, ı̂n Sabia, o rudă , câ nd am observat o tâ nă ră care ieș ea din
camera din spate a magazinului, cu pas gră bit, cu vă lul acoperindu-i ı̂n
ı̂ntregime chipul. Am glumit pe seama apetenței pentru „muguraș ii
proaspeț i", iar el m-a asigurat că nu ț inea să mă impresioneze cu
scopul de mă seduce, ı̂ntrucâ t eram prea bă trâ nă pentru gustul lui, dar
că era gata să ı̂mi povestească despre cuceririle lui doar de dragul
„adevă rului".
— Am optzeci ș i ș ase de ani, iar cea care tocmai a ieș it nu are
decâ t două zeci ș i cinci. Noaptea este cu bă rbatul ei, ziua, cu mine.
— Ș i chiar merită atâ ta interes?
— Treaba e simplă : ı̂i fac tinerelei ă steia ceea ce bă rbatul ei cu
greu admite să ı̂i facă , dacă nu chiar deloc. De altfel, le-a spus despre
combinaț ie ș i celorlalte două surori ale ei, care mă ı̂mpart astfel ı̂ntre
ele. Da, da, draga mea! Optzeci ș i ș ase de ani ș i trei hurii sosite din rai!
— Ce naiba poate gă si o tâ nă ră atâ t de deosebit ı̂n patul tă u? Ș i de
ce te-ar că uta? Cu tot respectul, am adă ugat abț inâ ndu-mă să râ d, nu
vă d cum ar putea i de preferat un ș omer vlă guit unui muncitor vajnic!
— Femeie, nici n-am pretins că mă iubesc mai mult decâ t pe
bă rbatul lor! Nu ı̂mi pune ı̂n seamă vorbe pe care nu le-am spus.
— Explică -mi, atunci, de ce vin la tine, din moment ce ı̂și iubesc
jumă tatea?
— Fiindcă mor să facă dragoste cu umilul tă u servitor.
— Imi place mie să cred ı̂n minuni, dar de aici ș i pâ nă la a ajunge să
iu convinsă că mai poț i...
— Coană mare, eș ti prost informată ! Femeile acestea tinere ı̂și dau
drumul numai la ideea de a-ș i ı̂nș ela stă pâ nul. Asta-i tot! Ș tii la fel de
bine ca mine că de pă strat se pă strează doar atâ ta vreme câ t sunt
virgine, ı̂nsă , odată de lorate, se dă ruiesc oricui. Nimeni nu are cum să
veri ice. Femeile sunt cele mai inteligente creaturi pe care le cunosc.
Divine curviș tine! Iar bă rbaț ii ș tiu atâ t de puț ine ı̂n acest sens!... Cum le
lasă o geană de libertate, cum mi se strecoară -n magazin. Vă
mulț umesc, fraț i de-acelaș i sex, prostia voastră ı̂mi e dulce
recompensă !
M-am prefă cut că -mi pierd ră bdarea:
— Hai să im serioș i, nu mai bate câ mpii!
— Pă i eu chiar sunt serios, pe toț i dracii! Fetele astea, obiș nuite să
facă totul pe ascuns, nu mai simt plă cere decâ t din ceea ce este interzis.
Buticul meu e secretul lor, e Secretul, e afrodiziacul prin care se ră zbună
pe propriii bă rbaț i. Ai ı̂nțeles?
— Ceea ce presupune că , dacă ar face libere dragoste, câ nd ș i cum
ar avea chef, le-ar plă cea mai puț in?
— Plă cerea ı̂nseamnă , pe jumă tate, interdicț ie.
— Ia nu mă mai lua pe mine cu smâ ntâ nelile astea de babalâ c!
Mi-am amintit de ziua ı̂n care ı̂i lă udasem Leilei interdicț ia, ca
parte componentă a dorinței. Numai că , auzindu-l pe bă trâ n
povestindu-ș i aventurile, am simț it faț ă de teorie dezgustul acela ce ț i
se trezeș te ı̂n faț a unui obiect de preț că zut ı̂n mâ ini de bă dă ran. Prin
urmare, ı̂mi voi ı̂nvă ț a că prioara că plă cerea nu ı̂nseamnă doar ceea ce
nasc viclenia ș i promiscuitatea. Ii voi spune că , ı̂n primul râ nd, trebuie
să iubeș ti. Ș i l-am ș i taxat:
— Ș i cum faci pentru a satisface tinerelele astea? Că doar, la anii
tă i, eș ti in irm de sex ca surzii de urechi, ciungii de mâ ini ș i hainii de
inimă .
A izbucnit ı̂n râ s de i-au dat lacrimile:
— Ză u c-ai uitat că ı̂ncă mai am gură , degete ș i picioare! Care mi-
au ră mas la fel de curioase ș i de nesă ț ioase. Nu neglijez nici jucă riile, ș i
uite-aș a ı̂mi satisfac „tinerelele", cum le zici. Lasă că ı̂și mai ș i ı̂nchipuie
că , atâ ta vreme câ t nu le-o bag, nici vorbă de in idelitate.
— De parcă a-ț i bă ga ș i altă sculă decâ t a soț ului ar i singura fațetă
a in idelită ț ii! A lă că este de ajuns ș i cel mai mic gâ nd clandestin, ș i cel
mai mic zvâ cnet al inimii pentru ca femeia să ı̂nș ele. Ș i trupul ei, odată
cu ea! Deh, bă rbaț ii ă ș tia!... Niș te handicapaț i ai spiritului, câ nd e vorba
să ı̂nțeleagă femeia.
M-am gâ ndit la Leila pe câ nd mă ı̂ntorceam dintr-o nouă vizită
fă cută bă trâ nului. Cu siguranț ă că urma să o gă sesc tot aș ezată ı̂n faț a
poetului. Ghiceam pâ nă ș i scâ nteierea ochilor lui Amir ș i gesturile
mâ inii sale care ı̂nnegrea hâ rtia cu aplicaț ie. Ș i am tras urmă toarea
concluzie: degeaba aș teptam eu ca domniș orelul ă sta să -i i dat ceva
lecț ii de sex protejatei mele, iindcă altceva decâ t poeme tot nu o să -i
bage, ș i pe acelea doar ı̂n creier. Iar ea ı̂i admira pana, nu panaș ul. Lucru
care, ı̂nsă , nu fă cea decâ t să ı̂mi ı̂ngreuneze treaba ș i să amâ ne
dezlegarea pentru nu se ș tie câ nd. Ce era de fă cut? Trebuia să plecă m,
ie ș i cu sexul tot ferecat...
In aceeaș i seară i-am spus Leilei că degeaba o mai că utam pe
Zubida ș i că era necesar să pă ră sim caravana, pretinzâ nd că
ferecă toarea locuia cu siguranț ă ı̂n oaza Sur, la câ teva leghe de Sabia,
unde ridica pereț i ı̂ntre pulpele tinerelor ai că ror pă rinț i se temeau
pentru onoarea lor, de câ nd stră inii cu ochi albaș tri ı̂și mutaseră pe la ei
domiciliul. „Dublă ! Legă tură dublă ! “, insistau taț ii pe lâ ngă Zubida, pe
câ nd mamele suspinau: „Stră inii ă ș tia sunt niș te adevă raț i seducă tori!
Ș i au obiceiul supă ră tor de a merge ı̂n spatele femeilor lor ș i de a le
să ruta vâ rfurile degetelor din nimic!" Cu siguranț ă, Zubida descoperise
o piaț ă extraordinară , am insistat, apariț ia necredincioș ilor obligâ nd la
legarea himenelor ı̂nainte ca ı̂ntreaga ț ară să ne ie violată !
M-a ı̂ntrerupt cu aceeaș i ironie pe care o foloseam eu, de obicei, cu
ea:
— S-ar putea ca Stră inul ză rit la Ranger să ie ș i el prin Sur...
Dacă ı̂i admiram trecuta perspicacitate, o deplâ ngeam ı̂nsă pentru
actuala orbire, pe care am pus-o pe seama iubirii nă scâ nde pentru
poezie. Leila nu observase că lipseam deseori fă ră niciun motiv ș i nici
nu ghicise că un amant real alungase amintirea celui nă dă jduit. O dată
la două nopț i, printre dune ori printre palmieri, mi-o tră geam cu tată l
lui Amir. Acesta era motivul pentru care nu ı̂l mai că utasem pe Stră in la
Sabia.
Am continuat, de parcă nu aș i auzit-o:
— Imbecilii ă ia din Sur ı̂și ı̂nchipuie că , acoperind capetele ș i
cururile progeniturilor, le fac inviolabile! Ce banc prost! Habar nu au că
nu ı̂ntotdeauna există o legă tură ı̂ntre capetele femeilor ș i sexele lor ș i
că , atunci câ nd acestea din urmă se ı̂ndră gostesc, primele care cad sunt
capetele! ...
La drept vorbind, nu cred că e chiar aș a...
Martor ı̂mi este Dumnezeu că , abia câ nd am ajuns la două ceasuri
depă rtare de Sabia, mi-am dat seama de greș eala fă cută . Eram la o
aruncă tură de bă ț de ț inta că lă toriei, ș i o ratam din neatenț ie. Practic, o
lă sasem pe Zubida ı̂n urmă !
E sigur că nu pornisem ı̂n că lă torie doar pentru ca Leila să se
ı̂ndră gostească de cuvinte. Totuș i, trebuia să recunosc că soluț ia putea
depinde de ele. Aș a ceva nu fusesem ı̂nvă ț ată . Personal, m-am topit
ı̂ntotdeauna ı̂n faț a avansurilor bă rbaț ilor, a demonstraț iilor lor de
masculinitate, considerâ nd că iubirea stă ı̂n palma care mâ ngâ ie, ı̂n
pieptul care tresaltă , ı̂n ochii care insinuează ș i ı̂n tă cerea care invită .
Nu ș tiam că dragostea se poate naș te ș i din poezie. Mă ı̂ntrebam cum
de un bă rbat care nici nu o atinsese pe Leila, care se mulț umise să ı̂i
citească versuri, o vră jise ı̂ntr-un asemenea hal. Să ie femeile chiar atâ t
de romantice? Să le ț ină oare cuvintele loc de mâ ngâ ieri ș i adoraț ia de
futut? Cu adevă rat să aibă capacitatea de a avea orgasm doar auzind
ecoul sunetelor ș i clinchetul silabelor? Bă trâ nul negustor ar i câ ș tigat
mult dac-ar i ș tiut-o. Oricum, eu a lasem cheia ı̂ntregii că lă torii.
Singura care o putea dezlega pe Leila.
Uitâ ndu-mă la igura abă tută a protejatei mele, observâ ndu-i
smiorcă ielile constante de câ nd plecasem de lâ ngă caravană , adevă rul
mi se ı̂nă lț a ı̂n faț a ochilor: poetul. Desigur, ı̂l iubea! Trebuia să ne
ı̂ntoarcem la Sabia. Ș i ı̂ncă rapid.
— Hai ı̂napoi, ı̂nainte ca prietenii noș tri să ridice tabă ra!
Nu m-a mai ı̂ntrebat din ce cauză , doar mi-a să rit de gâ t, m-a
să rutat pe ochi ș i pe frunte, apoi s-a repezit pe drumul de ı̂ntoarcere,
alergâ nd, țopă ind, ea, cea mai frumoasă gazelă a deș ertului!
Am dat vina pe o treabă urgentă , care mă obligase să revin la Sabia,
ș i am constatat vizibila bucurie a poetului. Ni s-a dat un alt cort ș i ni s-a
spus că tribul va pomi la drum poimâ ine.
Ș tiam deja ce aveam de fă cut ș i, la că derea nopț ii, am ajuns ı̂n piaț a
din Sabia. Negustorul de covoare deschidea uș ile magazinului
depă nâ nd câ teva rugă ciuni menite să aș eze ziua sub bune auspicii.
Prezenț a mea a pus pe gâ nduri cei câ ț iva trecă tori care se treziseră mai
devreme, după siestă , ı̂nsă niciunul nu m-a ı̂ntrebat ce caut, ș i ı̂ncă
stâ nd de vorbă cu un bă rbat. Ș i acolo, ș i aiurea, idioț ii ă ș tia de masculi
ı̂și ı̂nchipuie că , odată trecută de treizeci de ani, o femeie devine un fel
de non-persoană , o iinț ă asexuată , o creatură din care s-a extras
dorinț a ca mă duva dintr-un os, doar vâ rsta ı̂naintată permiț ându-i să
vorbească de la egal la egal cu un bă rbat. Haida, de!...
L-am salutat ș i mi s-a pă rut că se bucură că mă vede. După câ teva
fraze despre viaț ă ș i ale ei, i-am spus ș i cu ce rugă minte venisem:
— Nu vrei să ajuț i o biată vă duvă cum sunt?
— Bineı̂nțeles, numai să -mi stea ı̂n puteri.
— Fata mea... despre care ț i-am mai vorbit...
— Nici să nu te gâ ndeș ti!
— Nici vorbă , nu i tâ mpit! Mulț umeș te-te cu don’ș oarele tale. Pe-a
mea mai degrabă aș vrea s-o mă rit. Din dragoste. Nu-mi poț i gă si un
imam printre prietenii tă i?
— De fapt, ce doreș ti?
— Să binecuvâ nteze ı̂n taină doi tineri care să ș i-o poată trage o
noapte.
— Asta numeș ti tu dragoste?
— Da, iindcă ı̂n dragoste nu există timp.
— Sunt amâ ndoi liberi de orice alte legă turi?
Am ezitat. In ciuda comportamentului lui adulterin, bă trâ nul
negustor ar i putut face parte din specia aceea de drept credincioș i
care ș tiu să ı̂nchidă ochii, dacă pro ită ș i ei din asta, asupra moravurilor,
dar ı̂n care ı̂ncepe să ț ipe severitatea câ nd e vorba despre viaț a altora.
Dacă pă că tuiesc, trecâ nd peste versetele Coranului, ț in să pă streze,
totuș i, o marjă de salvare, luâ nd ı̂n considerare, cu scrupulozitate, două
sau trei practici rituale, la care adaugă câ teva vorbe ale Profetului peste
care nu trec, ı̂n aș a fel ı̂ncâ t să ı̂și pă streze ș ansa de a scă pa de infern.
Cu toate acestea, m-am hotă râ t să spun adevă rul.
— Tâ nă rul e liber, dar Leila nu.
— Cel puț in asigură -te că bă iatul ă sta de la caravană nu are drept
stră moș i niș te sclavi, iindcă atunci ar i ı̂n stare s-o ș teargă după ce a
futut legal o fată de viț ă nobilă .
Ș i mi-a spus urmă toarea poveste, pe care o ș tia de la un bă rbat
lipsit de griji ș i mereu gata de distracț ie, originar dintr-o ț ară vecină :
Un negustor bogat s-a ı̂nsurat cu o tâ nă ră frumoasă ca luna, ı̂nsă
ı̂ncă pă ț ânată ca un catâ r. Iș i bă tea joc de el pe la spate ș i tot refuza să i
se dă ruiască . Intr-o zi, apucat de mâ nie, bă rbatul a pronunț at cuvintele
fatidice care, ca o sabie, au tă iat legă turile de că să torie: „Eș ti repudiată ,
repudiată , repudiată !" Ș i le-a repetat de trei ori. Totuș i, imediat după
aceea, ș i-a regretat hotă râ rea, dorind să ı̂și ia ı̂napoi nevasta. Dar, cum
zice proverbul: „Nu e la fel de uș or să intri la hamam după cum e să
ieș i!" Negustorul s-a dus la judecă tor ș i l-a ı̂ntrebat prin ce mijloc legal
ș i-ar putea lucra iară ș i proprietatea. Acela i-a ră spuns: „Ș tii obiceiul.
Inainte să te sui pe femeia ta, trebuie să treacă pe sub un drept
credincios, ie ș i o singură dată ." „Nu vreau ca un alt bă rbat să atingă un
lucru care ı̂mi aparț ine!", a icnit soț ul, sufocâ ndu-se, ı̂nchipuindu-ș i
cum ı̂i este pipă ită marfa. „Este vorba despre o noapte. Despre una
singură ! Ce mai contează o noapte-n plus sau ı̂n minus? Iț i vei acoperi
ochii ș i urechile pentru ca să nu ı̂ți dai seama ce se ı̂ntâ mplă . După care,
totul va i uitat.", l-a asigurat omul legii. „Bine, dar o iubesc!" „Nu e un
motiv su icient ca să te pui de-a curmeziș ul hotă râ rilor Domnului!", i-a
ră spuns judecă torul mimâ nd tonul plâ ngă cios al negustorului. Ai putea
folosi, ı̂nsă , un vicleș ug, a adă ugat observâ nd aerul disperat al
interlocutorului. Caută un puș ti amă râ t, pune-l să se ı̂nsoare de formă
cu nevasta ta ș i ordonă -i să nu o atingă , promiț ându-i, bineı̂nțeles, o
recompensă frumoasă . Public, va putea pretinde că a avut-o, dar
onoarea ta va i salvată ."
Zis ș i fă cut. Negustorul l-a chemat pe unul dintre sclavii să i pe
nume Nadjm, negru ca noaptea ș i frumos ca un Messia al Africii, că ruia
i-a propus tâ rgul, ı̂n schimbul eliberă rii. Apoi a organizat nunta ș i l-a
ı̂mpins pe Nadjm ı̂n culcuș ul ex-viitoarei lui soț ii, sub consemnul de a
pă stra o distanț ă su icientă ș i de a nu ridica niciun moment privirile
că tre ea. Totul era perfect calculat, mai puț in promptitudinea pulilor de
a se scula ı̂n faț a pizdelor! Cum a dat cu ochii de fosta nevastă a
negustorului, Nadjm s-a ı̂ndră gostit nebuneș te. Ș i-a uitat cu totul
ı̂nțelegerea, a luat-o ı̂n brațe ș i i-a tras-o pâ nă la câ ntatul cocoș ilor.
Câ nd ș i-a mai venit ı̂n simț iri ș i ș i-a dat seama că urma să plece din
casa aceea pentru totdeauna, a simț it că mai degrabă ı̂și va pă ră si
su letul decâ t nevasta de o noapte. A ı̂nceput să plâ ngă ș i i-a spus:
„Loialitatea ı̂mi dictează să te dau ı̂napoi, dar inima refuză . In faț a lui
Dumnezeu, eș ti soț ia mea. Nu aș mai putea nici să tră iesc fă ră tine, nici
să te las altuia. Te iubesc!" „Or să te omoare!", i-a strigat femeia
strâ ngâ ndu-l la sâ nul ei abundent. „Poate, a izbucnit ı̂ncă o dată ı̂n
lacrimi negrul. Dar tot nu te va avea. Atâ ta vreme câ t nu am pronunț at ș i
eu formula de repudiere, mie ı̂mi aparț ii, iar stă pâ nul nu poate face
nimic. Nu mă despart de tine nici mă car cu preț ul vieț ii!" „Atunci, care e
soluț ia?", a ı̂ntrebat cea care simț ise din plin recunoș tinț a pâ ntecului ei.
„Să fug! Să mă ascund!" Ș i uite-aș a a tră it Nadjm ascuns ani ș i ani de
zile, ziua deghizâ ndu-se, iar noaptea strecurâ ndu-se pâ nă la iubita lui.
Degeaba a fost că utat prin oraș , degeaba au trimis hă itaș i prin
câ mpurile din ı̂mprejurimi. Nimeni nu a reuș it să pună mâ na pe el.
Atâ ta doar că , după ce noaptea ı̂și arunca peste lume vă lul ei de vă duvă ,
unora li se pă rea că ză resc o umbră ce aluneca pe acoperiș uri cu
agilitate de pisică , să rind de pe o terasă pe alta ı̂nainte de a dispă rea cu
totul. Nadjm acoperea corpul iubitei, care stră lucea de sub pielea lui
neagră , ș i era de parcă ar i că lă rit ı̂nsă ș i luna!
I-am spus Leilei ș i povestea, ș i planul meu. Ii puteam garanta o
noapte ı̂n brațele tâ nă rului poet, ı̂n speranț a că va reuș i să ı̂i dezlege
himenul, ı̂nsă trebuia să ı̂mi promită că ne vom ı̂ntoarce acasă fă ră el. A
acceptat uș or, cu siguranț ă fă ră a se mai gâ ndi la altceva decâ t la
momentul ı̂n care se vor gă si singuri, doar ea ș i Amir.
O oră mai tâ rziu m-am ı̂ntors la negustor.
— Ce mai e?
Modi icasem scenariul.
— Ț i-aș propune să ı̂mi sfă tuieș ti iica ı̂nainte ca aceasta să se
mă rite cu iubitul ei.
— Mă i, veriș oară , dar ț ie nu-ț i trece nicio clipă fă ră să -ț i dea câ te o
idee prin minte?!
Nu l-am luat ı̂n seamă ș i am continuat:
— Avâ nd ı̂n vedere că bă rbaț ii nu ș tiu să dea ce au mai bun ı̂n ei
decâ t atunci câ nd sunt pe jumă tate impotenț i, că ı̂nvaț ă mult prea
tâ rziu tandrețea, ca să nu mai zic de ră bdare, la care ajung câ nd mai au
vreo două degete distanț ă pâ nă la senilitate...
— Scurteaz-o cu teoria ș i mai lasă -mă cu sarcasmele!
— Mi-am zis că eș ti cel mai potrivit pentru a o ı̂nvă ț a despre sex
altfel de cum se obiș nuieș te! Fiindcă tot nu mai ai muniț ie, ai putea să
ı̂mi ı̂nveț i fata acele amă nunte ale iubirii pe care tinerii, mult prea
gră biț i, nu le ș tiu. Astfel, n-o să intre ca o toantă ı̂n patul iubitului ei.
A izbucnit ı̂n râ s ș i nu ș tiu ce l-a distrat mai tare: limbajul meu sau
propunerea pe care i-am fă cut-o.
Mai ră mâ nea să o conving ș i pe Leila, ireș te, dar ș tiam că va i
uș or, ı̂ntrucâ t argumentul era implacabil: urma să pretind că bă trâ nul
ceruse asta drept recompensă pentru gă sirea imamului ș i a martorilor.
Bă rbatul ne-a cerut ı̂n mod ferm să intră m pe uș a din spate a
magazinului ș i a venit ș i el câ teva clipe mai tâ rziu, după ce a lă sat
storurile.
Locul dă dea ı̂ntr-un vestibul, după care urma o cameră unde erau
ı̂ngră mă dite vreo zece covoare, puse unele peste altele, formâ nd un
culcuș moale ș i gros.
Bă trâ nul s-a uitat atent la Leila, i-a dat vă lul la o parte ș i mi-a
ară tat discret vestibulul.
Ș tiam foarte bine că pot urmă ri ș i de acolo scena, iindcă
ı̂ncă perea nu avea uș ă, iind de ajuns să treci capul prin perdea.
L-am vă zut agitâ ndu-se ș i mi-am zis că , pe legea mea, nu l-aș lă sa
niciodată să o facă ș i cu mine. Avea barba zbâ rlită , o spumă albă la
colț urile gurii ș i ı̂mi amintea de bă rbatul meu, cu aceleaș i mâ ini pă tate-
a cimitir.
Mi-a ı̂ntins protejata pe burtă ș i a rugat-o să ı̂nchidă ochii. Leila nu
scotea o vorbă , dar am priceput că fă cea eforturi pentru a nu se ridica.
Bă trâ nul a trecut la atac:
— Aș i vrut să ı̂ți ară t o pulă adevă rată , ca să o poț i privi mai
ı̂ndeaproape. Ai i putut constata câ t este de frumoasă ori de urâ tă . Dar,
oricum ț i se va pă rea, nu trebuie să te sperie. Fiindcă pula-i pulă : nu e
fă cută să ie admirată , ci să pă trundă câ t mai adâ nc. Acum, ı̂ntrucâ t a
mea nu se mai lungeș te, dacă tot nu ț i-o pot ară ta, cel puț in să -i zic pe
nume, ca să ı̂nveț i să -i spui ș i tu la fel, câ t mai des cu putinț ă, oricâ nd
vei voi, oricâ nd vei dori să te umezeș ti. N-o i uș or nici pentru su let,
nici pentru morală , dar e foarte bine pentru vagin. A lă acum că poporul
tă u este acela care s-a stră duit să descopere cele mai multe nume
pentru sexul masculin. Repetă după mine: ț ăruș ı̂n igă reț u’, facă leaț ă,
retevei. I se mai zice ș i lungimea sa, potcovarul, bastonul derviș ului,
tată l deliciilor, spada dreptă ț ii, coadă , falus, bă gă toru’, spă rgă torul de
buci, sabia cu două tă iș uri, gă uritorul, orbul care-o nimereș te,
penetratorul, puli mincinosul, chelu’, puntea care leagă malu’ tă u d-al
meu, miș că reț u’, spâ nu’, locosu’, plescă ilă , scormonici, animalu’, duru’,
spaima cumințelelor, bortă reț u’, pupă reț u’ fută reț , inspectorul,
verticalul, frecuș or.
Ț inâ nd ochii ı̂nchiș i, Leila repeta cu religiozitate diferitele nume.
— Femeilor le place să o vadă cum se scoală , cum tresaltă ș i pleacă
la atac, energică , ı̂nsă nu brutală , trezindu-se prima ș i adormind cea din
urmă , ierbinte, zgâ riind, masâ nd ș i stropind, ı̂n cele din urmă . Ș i tu te
vei ı̂nnebuni după una, aceea care-ș i va ridica fruntea de mai multe ori
ı̂n cursul unei singure ı̂mpreună ri ș i care, de iecare dată câ nd se va
lungi, va dovedi o nouă vigoare; care-ț i va transforma poarta ı̂ntr-o
gazdă curioasă ș i primitoare; pe care-o vei conduce cu mâ na ca să
ajungă să -ț i scormonească prin gră dină pâ nă câ nd vei avea impresia că
bâ rna aceea a ta este; că , din fericire, uite cum ț i-a crescut ı̂ntre
picioare ș i că nu vei mai putea concepe cum ar i să ie plantată ı̂n altă
curte decâ t la tine-n patio.
Vorbea fă ră grabă , depă nâ nd cuvintele, adjectivele, cu seriozitatea
unei ulemale. A ridicat privirile că tre mine, iar eu i-am fă cut semn să
meargă mai departe, indicâ ndu-i, cu un gest al mâ inii, forme rotunjite.
— Câ t despre sexul femeii, a continuat ț inâ nd seama de solicitarea
mea, ș i el a fost tot atâ t de onorat ı̂n cuvintele limbii noastre: vulvă ,
vagin, despică tură , aricel, frumuș ica, obră znicuț a, dar ș i taciturna,
sfă râ mă toarea, stropitoarea, nesă tula, ı̂nghiț itoarea de să bii, sita
hă mesita, silenț ioasa, ronț ăica, jarnica, gazda noastră cea de toate
zilele, miloasa, sugativa, zemoasa, ı̂n locă rata. Mă rturisesc că pizdele
sunt mult mai frumoase la vedere decâ t pulile, ș i că există de toate
soiurile, ca ı̂n magazinele cu galantarele doldora de mă rfuri: dodolețe,
um lă țele, albe, boltite, bombate, ı̂nalte, plate, fă ră pă r, uscate, umede,
reci, febrile, cu gă urele să pate ca-ntr-o vâ lcea, greu de descoperit, cu
tronuri cocoț ate deasupra intră rii-n paradis, cu pubisul mă tă sos
precum cocoaș ele că milei, cu buze mai tari ori mai moi, că rnoase sau
asimetrice, semețe sau lă sate, stâ nd de strajă fă ră odihnă , ț upă ind ca
mă că lendri-n primă vară , sau că rora le atâ rnă marginile ca smochinele
uscate. Unele au bobocelul de tranda ir discret ș i ascuns ı̂n adă post,
altele-ș i ițesc pe-afară nasul, ie vâ nt, ie furtună , al unora e atâ t de gros
că le dă mereu capul pe-afară ca ră vaș ul din plă cintă , capul, bobuleț ul,
pruniș oara, migdala, toate bune să le ronț ăi dacă crezi cu adevă rat ı̂n
Dumnezeu!
Cu aceste cuvinte ș i-a ı̂ncheiat discursul, ș i-a ridicat bluza peste
ș olduri ș i s-a lă sat cu toată greutatea peste fundul fetei. I-a mâ ngâ iat
metodic ceafa, degetele dispă râ ndu-i ı̂n pă durea de pă r, urcâ nd pâ nă ı̂n
vâ rful capului, ı̂nainte ca gura să i se aș eze pe lobul urechii, să -i dea
ocol, mă turâ nd-o cu scurte miș că ri ale limbii. După care a alunecat mai
jos, i-a ridicat rochia deasupra feselor pe care le-a apucat cu ambele
mâ ini, bă tâ ndu-le cu palma ș i ciupindu-le uș urel ı̂nainte de a le desface
pentru a se delecta cu spectacolul curului ș i-a vă ii sale rozalii, ı̂n care
ș i-a ı̂n ipt ı̂ndelung faț a.
S-a dat la o parte, i-a cerul Leilei să se ı̂ntoarcă ș i a culcat-o pe
spate. Fata ı̂și ț inea ı̂n permanenț ă ochii ı̂nchiș i ș i se stră duia să nu lase
să ı̂i scape niciun sunet, lucru de care ı̂mi dă deam seama după pumnii
care i se strâ ngeau spasmodic. I-a ridicat rochia pâ nă la gâ t, i-a
desfă cut sutienul eliberâ ndu-i sâ nii pe care i-a palpat avid, unul după
altul, apoi, deodată , stimulâ ndu-le sfâ rcurile, le-a supt pe râ nd, cu
zgomot ș uieră tor ș i respiraț ia accelerată . De-acum parcă le sorbea, ca
un copil de ț âț ă, buzele lui violacee alcă tuind un soi de ventuză ce
aspira a inele ei, le dă dea drumul, le apuca iară ș i cu lă comie, de-ai i zis
că asiș ti la un joc de ț ânc că ruia bă trâ nul i s-ar i dedat ı̂ncă multă
vreme dacă nu ar i ales să se aventureze ș i mai jos. I-a să rutat fecioarei
buricul, apoi i-a aș ezat palma peste pubis, trecâ nd-o de mai multe ori
peste deluș or, de parcă ar i mâ ngâ iat spinarea unui mă gar. S-a aplecat
pentru a inspira ș i a adulmeca tufa de pă r. După care i-a desfă cut buzele
ș i a lă sat să ı̂i alunece ı̂ntre ele degetul mare ș i inelarul, lansâ ndu-le
ı̂ntr-o miș care lentă ș i regulată de rotaț ie. Apoi a bă gat o mâ nă sub
covoare ș i a scos un vas plin cu lichid auriu din care a vă rsat un iriș or
sub muntele lui Venus, ungâ nd migdala ș i, cu aerul neastâ mpă rat al
celui care se pregă teș te să dea gata un festin, a ridicat picioarele Leilei,
ș i le-a pus pe umeri, ș i-a iț it limba pe care am vă zut-o, de unde eram,
roș ie ș i zvâ cnindă , iar capul i-a dispă rut ı̂ntre coapsele tinerei.
M-am gâ ndit câ t de nenorociț i ar i bă trâ nii dacă le-ar că dea ș i
limba ca pă rul ori dinț ii. Limba, această ultimă armă de apă rare a
bă trâ nilor, singura care mai ră mâ ne tare ș i activă chiar după ce penisul
le adoarme, moale ș i inert. Urmă rind miș că rile capului care urca ș i
cobora nu ı̂mi era greu să ghicesc ce drum ı̂i luase limba. Desigur trecea
peste ı̂ntreg pubisul, apoi se avâ nta ı̂ncă mai departe, se ı̂nș uruba
pentru a-ș i face loc de trecere, lovea mă runt giuvaerul, ı̂l lingea sacadat,
scotocind metodic, grohă ind ș i lipă ind ı̂n acelaș i timp, de-acum cu
zgomot, iindcă ı̂l auzeam pe bă trâ n gâ fâ ind. Muș ca migdala ș i o sugea
cu toată gura, câ t mai adâ nc cu putinț ă, ı̂nghiț indu-i seva. Observâ nd
bucuria ș i meș teș ugul pe care bă trâ nul le dovedea ı̂n lucrarea lui, aș i
putut paria că , pentru el, nimic nu mai exista ı̂mprejur, nici eu, nici
buticul, nici casele, nici cartierul, nici cerul, nici lumea... Intreg
universul se concentrase ı̂ntre coapsele Leilei devenită izvor al tinereț ii
ș i garanț ie a eternită ț ii.
Câ nd ș i-a ridicat faț a, m-a privit ș i mi-a zâ mbit. In barba udă nu
mai puteai face diferenț a dintre saliva lui, nectarul fetei ș i mierea pe
care o turnase mai-nainte. Am vă zut-o pe Leila contorsionâ ndu-se, cu
pleoapele zvâ cnind, cu membrele tremurâ nd. Pâ ntecele ı̂i urca ș i-i
cobora ca pulsul accelerat dintr-odată al vieț ii ı̂nsă ș i.
Bă trâ nul negustor s-a ț inut de cuvâ nt ș i a scos ca din pă mâ nt, ı̂n
aceeaș i seară , un imam ș i doi martori. Ba chiar a dus mai departe
dovada de generozitate, propunâ nd ca propriul lui magazin să
adă postească „noaptea nunț ii".
In ajun, Leila intrase ı̂n panică . Da, sigur, ı̂l iubea pe poet, dar ı̂i era
frică . Nu iindcă urma să ı̂și ı̂nș ele soț ul, nici vorbă , nici mă car nu se
gâ ndea la aș a ceva, Dumnezeu s-o ierte! Tremura la gâ ndul de a nu-l
dezamă gi cumva pe Amir al ei dacă nu l-ar i putut face să treacă de
zidul pe care-l purta ı̂ntre picioare.
Vă zâ ndu-i lacrimile curgâ nd, mi-am amintit de prima ei noapte a
nunț ii ș i de tulburarea care o cuprinsese atunci. Cu toate acestea,
mă sură m cu plă cere progresele care se produseseră de la plecare.
Scrupulele Leilei nu mai aveau nimic de-a face nici cu familia, nici cu
morala. Contau doar dragostea ș i poruncile ei.
— O să -ș i spună că sunt legată ș i-are să mă deteste.
— Nu face poetul tă u parte din specia aia. Iț i promit că va avea
ră bdare ș i te va face să te crezi ı̂n ceruri.
Mi-a ră spuns că ar mai vrea să ı̂ncerce o dată să ie dezlegată ,
insistâ nd să plecă m iară ș i după Zubida. Am refuzat-o. Mi-a să rutat
mâ inile plâ ngâ nd. Am decis fă ră să mai stau pe gâ nduri:
— Impreunarea aceasta ne va spune totul despre himenul tă u.
Dacă Amir va reuș i să te deschidă , cu atâ t mai bine, dacă nu, o vom lua
din nou din loc ı̂n că utarea ei.
Ceva mai tâ rziu, aș ezată ı̂n mijlocul cortului ș i vizibil calmată , m-a
ı̂ntrebat:
— Voi face dragoste cu un bă rbat ș i ı̂ncă nu ș tiu cum să ı̂i zic:
amant ori soț ? Tanti, spune-mi ș i mie, care e diferenț a ı̂ntre cei doi?
— Soț ii buni nu sunt ı̂ntotdeauna ș i buni amanț i, draga mea.
Probabil iindcă ı̂și spun că , odată ajunsă ı̂n patul lor, femeia va ră mâ ne
acolo fă ră nicio condiț ie. Se cred scutiț i de obligaț iile seducț iei, ca de
nu ș tiu care alte impozite. Actul iubirii trece la capitolul utilită ț i, ca
mâ ncarea ori piș area. Pă i cum, tu te faci frumoasă ı̂nainte să te duci să
faci pipi? Ei, ș i după câ ț iva ani, considerâ nd drept o mare plictiseală să
se mai apropie de soț ii, se duc la curve.
A lă sat să -i scape, fă ră să se mai bâ lbâ ie:
— Tanti, ce ı̂nseamnă că un bă rbat te fute bine?
— Pă i, ı̂n primul râ nd, să aibă o pulă bună ! i-am ră spuns cu aceeaș i
monedă , distrâ ndu-mă ı̂n mine de cuvintele crude pe care Leila le
folosea fă ră să mai roș ească , ca ș i cum ar i fost de la sine ı̂nțelese ș i nu
ar i putut ș oca pe nimeni. Bine, cu siguranț ă bă trâ nul negustor nu e cel
mai bun exemplu. Era gata să te asigure că toate sexele sunt bune de
consumat. Nu subscriu. Dacă nu e obligatoriu să ie ș i frumos, sexul
bă rbatului trebuie să ie bun ș i de mă rime respectabilă . Or, sunt ș i
unele atâ t de mici, ı̂ncâ t ajunge să stră nuț i că le-ai ș i aruncat afară din
vagin. Altele, ı̂n schimb, sunt atâ t de lungi ș i de groase, ı̂ncâ t riș ti să te
sfâ ș ie. Cele mai bune sunt acelea lungi, cu capu-ndră zneț , groase, dar nu
monstruoase, pe care le simț i ı̂n tine, care nu se pierd pe drum, te
umplu cum trebuie, te cuceresc fă ră a-ț i face ră u, te astupă atâ t de bine,
ca dopul cel mai potrivit, ı̂ncâ t simț i că ț i se scurge ı̂ntreaga existenț ă
sub pâ ntece.
— Ș i dincolo de aspect?
— A lă că există amanț i ı̂n lă că raț i, dar rapizi, impetuoș i, dar care
termină prea iute, fă ră a i apoi gata să o ia de la capă t. Printre ei se pot
numă ra ș i ejaculatorii precoce, care abia ce-au intrat că s-au ș i
deș ertat. Aminteș te-ț i de ciobanul ı̂ntâ lnit la ı̂nceputul că lă toriei. Mai
sunt ș i din aceia care ț i-o pun de parcă s-ar a la la vâ nă toare, mulț umiț i
doar să scape de să mâ nț a lor. Aceș tia trebuie evitaț i, iindcă nu le vei
folosi decâ t pe post de oală de noapte. La polul opus pot i aș ezaț i cei
pentru care a iubi este un maraton, un exerciț iu ce presupune să alergi
câ t mai mult timp cu putinț ă fă ră a te opri. Se spetesc muncind femeia
ceasuri ı̂n ș ir, incapabili să -i repete plă cerea, nici să dea tot ce au mai
bun ı̂n ei. Dacă este bine ca un bă rbat să se abț ină , pentru a lă sa femeia
să ı̂și dea drumul, e enervant pâ nă la aversiune să ı̂l vezi tră gâ nd la greu
atâ ta timp fă ră a ejacula. Din moment ce aduce laude trupului tă u,
menț inâ ndu-ș i-o sculată atâ ta vreme, de ce nu ı̂i face ș i bucuria de a-l
vedea cum i se scoală din nou? Or, unei femei ı̂i place să vadă scula
ridicâ ndu-se de mai multe ori ı̂n timpul aceleiaș i ı̂mpreună ri, iecare
erecț ie dovedindu-i că este un adevă rat incendiu, care poate aprinde la
nesfâ rș it bâ rna lui cea groasă .
— Aș adar, nici ejaculatori precoce, nici maratoniș ti. Ce mai
ră mâ ne?
Mi-am zis: „Câ tă siguranț ă de sine aș a, dintr-odată !"
— Nimic nu poate i mai bun decâ t un bă rbat cu simț ul umorului,
că ruia i se scoală ı̂ntre două glume, te ia nă valnic ı̂n brațe, se miș că ı̂n
tine exact aș a cum simț i nevoia să o facă , ș i-o scoate cu atenț ie, nu se
ridică dintr-odată ș i nici nu adoarme de cum a ejaculat. Din acest punct
de vedere, mai bine treceț i la treabă câ nd este uș or ameț it. La beț ie,
bă rbatul se stă pâ neș te mai bine ș i, prin urmare, se dovedeș te mai
generos. Se va concentra mai puț in asupra reacț iilor tale, se va lă sa ș i el
ı̂n voia lui, se va simț i bine, entuziast, ț i se va da cu totul, pă trunzâ nd ı̂n
regatul plă cerii cu mintea ı̂ncețoș ată .
— Chuchana povestea despre cei că rora le place brutalitatea...
— Sunt dintr-o specie rară ș i nu aparț in poporului nostru, i-am
ră spuns voit laconică . Insă exemplul cel mai bun l-am pă strat pentru
inal: un amant bun este acel bă rbat care se uită la tine, te soarbe din
creș tet pâ nă -n tă lpi, este atent la pulsul plă cerii tale pentru a-ș i potrivi
după el, ı̂n crescendo, ș i ritmul lui. Cel care se lipeș te de tine câ t mai
des, te ı̂mbră ț iș ează , te să rută , conducâ ndu-ș i plă cerea după a ta. Este
foarte important să ı̂ți dă ruiască seva la momentul potrivit, iindcă
ejacularea sporeș te orgasmul, iar voluptatea este imensă câ nd sperma
izbucneș te-n vagin. Să -ț i intre bine ı̂n cap, fata mea, că bă rbaț ii care
sunt cu totul atenț i la o asemenea reciprocitate sunt cei mai buni.
Pă trund ı̂n corpul tă u de parcă ar i pe propriul lor teritoriu, curioș i,
câ ș tigaț i pentru totdeauna.
— Ș i cum voi ș ti dacă bă rbatul simte ș i el plă cerea?
— Bă rbaț ii nu simt aceleaș i plă ceri ca ș i femeile ș i nici ı̂n aceleaș i
locuri. Mulț i detestă să le ie atinse fesele ori sfâ rcurile. Nu are niciun
rost să ı̂i mâ ngâ i pe spate ori pe lobii urechilor. Plă cerea li s-a
concentrat toată sub pâ ntece, pe câ nd nouă Dumnezeu a avut
bună tatea să ne-o presare peste tot trupul.
Se fă cuse miezul nopț ii, iar razele argintii ale lunii ajungeau pâ nă
ı̂n cort. Ai i zis că seva unei stele topite s-a rostogolit pâ nă la picioarele
noastre. Diavolul minunat al somnului mă ispitea, ı̂nsă refuzam să ı̂i
cedez. Leila era gata să ı̂nțeleagă că iubeș te ș i am realizat ı̂n ce mă sură
educaț ia este primită de spirit ı̂n perspectiva iminentă a punerii ei ı̂n
practică .
Fata descoperea dragostea ș i vroia să ı̂și impresioneze iubitul.
Dincolo de foamea de a ș ti câ t mai multe, descopeream un lucru pe care
ı̂l bă nuisem dintotdeauna: Leila era una dintre acele femei care ascund
jeratic ı̂n trupul lor, prin venele că rora curge iresc lascivitatea odată cu
sâ ngele.
— Mi-ai descris cum arată un amant bun. Dar eu ce ar trebui să fac
pentru a i bună , la râ ndul meu?
— Să nu ii ı̂n lă că rată cu romanticii, nici impetuoasă cu cei mai
blâ nzi. Unora dintre bă rbaț i li se scoală doar vă zâ ndu-ț i obrajii
tranda irii, altora dacă te comporț i ca o curvă . Unii sunt asemenea
femeilor: fă ră sentiment nici că li se-ntă reș te; dar pune la socoteală ș i
un numă r considerabil pentru care sexul triumfă asupra inimii. Totul
depinde de vâ rsta bă rbatului, de caracterul ș i de trecutul lui. O
adevă rată amantă este ș i bună , ș i ierbinte, totodată , nevinovat
perversă , naivă ș i coruptă , depă ș ită de ardoarea propriului trup, fă ră a
uita ı̂nsă că acesta există . Pe scurt, o tâ rfă care habar nu are că e aș a
ceva.
— Să ajungi o amantă pricepută se ı̂nvaț ă?
— Educaț ia este un simplu adaos, nu totul. Pur ș i simplu ı̂ntă reș te
ceea ce deja există : harul trupului, intuiț ia plă cerii ș i predispoziț ia
pentru dragoste. Fiindcă nicio metodă nu poate ı̂nlocui gră untele acela
ı̂nsă mâ nț at de un diavol minunat, predispoziț ia de a-ț i plă cea sexul
bă rbatului ș i de a dori să preaslă veș ti, să legeni pula ca pe propriul
copil, de a muș ca pielea iubitului, iindcă este o hrană esenț ială . Ț ine
minte că bă rbatul ı̂și va da seama dacă eș ti o bună amantă ș i observâ nd
că , iubindu-l, te iubeș ti ș i pe tine, că eș ti deschisă ș i dispusă să ı̂l
primeș ti cu toate ale lui; iindcă , pâ nă la urmă , la capă tul drumului, tot
pe tine te vei descoperi.
Consideram că i-am spus destule. După ce s-a gâ ndit o clipă , Leila
m-a mai ı̂ntrebat:
— Cum ı̂ți poț i ı̂ndemna iubitul să faceț i dragoste?
— Trebuie să ș tii să ii insistentă fă ră a deveni apă să toare,
stă ruitoare fă ră să pari autoritară . Ispiteș te-l ș i ı̂nfrâ nează -te. Adu-l ı̂n
stare să -ț i facă pe plac, convingâ ndu-l că e iniț iativa lui. Dar nu te pune
pe fă cut dragoste dacă nu simț i nevoia, după cum nu mă nâ nci dacă nu
ț i-e foame.
— Dar dacă voi simț i tot timpul nevoia?
— N-o ară ta. Ș i lasă -ț i bă rbatul să aș tepte, aș a ı̂l vei ı̂nnebuni ș i
mai tare.
— Insă odată ajunsă ı̂n pat, trebuie să mă dovedesc activă ?
— Bineı̂nțeles! In niciun caz să nu stai rigidă ca o moartă .
Membrele tale trebuie să -i ı̂nsoțească miș că rile cu suplețe, ca ș i cum
acesta ar i datul lor natural. Nu-i aș tepta nici ordinele, nici sugestiile
pentru a schimba poziț ia. Ia-o ı̂naintea dorințelor ș i fantasmelor sale.
Sincronizează -ț i miș că rile cu ale lui, iț i un singur trup care palpită .
Unduiț i-vă ı̂n miș că ri reciproce, balansează -te cu grija ca sexele să vă
ră mâ nă lipite. Condu tu dansul, dar fă ră a o ară ta. Ș i ascultă -l fă ră a avea
aerul că o faci. E bine să pari cunoscă toare din intuiț ie, ra inată , fă ră a
te lă sa greu ı̂n faț a efectelor stimulatoare ale gesturilor ș i cuvintelor.
Joacă -te ș i cu glasul tă u, simulează enervarea, apoi un tors plâ ngă reț . Fă
să -ț i pară gura ı̂n ierbâ ntată ș i privirea leș inată . Să nu ı̂ți ie ruș ine să
plâ ngi, să gemi, să inspiri zgomotos, să te agiț i, să te smiorcă i, să sforă i,
să -ț i miș ti fundul ca pe o sită câ nd cerni ceva, ș i nu uita ca scula lui să
ie mereu ı̂nvelită ı̂n saliva ta, crede-mă , este una dintre regulile jocului.
Pe scurt, practică viciul ca din neatenț ie ș i ii libertină fă ră a i
licenț ioasă . Să nu cumva să uiț i ca tot ceea ce faci să se potrivească
dorințelor iubitului, ı̂ntrucâ t bă rbatul, prea slab din ire, ontologic
ı̂mbibat cu morală , riscă să ie ș ocat.
— Chuchana a zis că bă rbaț ilor li se scoală dacă aud cuvinte
murdare!...
— Poț i să ı̂ți permiț i câ teva obscenită ț i, cu condiț ia ca vorbele
acelea să ie ș i să nu ie murdare! Ajunge să repeț i ce zice partenerul,
sau ceea ce te roagă să spui. Adă ugâ nd de iecare dată ceva de la tine. In
orice caz, câ nd vei i ı̂n paradis nu ı̂ți vei mai da seama prea limpede ce
ai exclamat ș i vei i inventat, prin forț a ı̂mprejură rilor, formule pe care,
o oră mai tâ rziu, vei refuza să recunoș ti că le-ai rostit vreodată . Ș i asta
este la fel de bine. Trebuie avut grijă ca acele cuvinte să ie rezervate
patului ș i interzise ı̂n altă parte. Scoase din context se oxidează ca
fructele descojite ș i se acresc. Mai trebuie să ai grijă să protejezi
intimitatea dragostei voastre, la care să nu faci aluzie decâ t cu perdea,
ı̂n cuvinte ra inate, niciodată pe faț ă, nici mă car ı̂n glumă . Plă cerea este
egoistă cu propriul mister ș i detestă familiarismele.
— Invaț ă-mă câ teva cuvinte din acelea!
— Nu e momentul. Incepi mai bine cu vorbe dulci. Sarea ș i piperul
ră mâ n pentru mai tâ rziu!
Leila s-a ı̂ntins visă toare ı̂n culcuș ul ei:
— Tanti, cine trage cel mai mare folos din dragoste?
— Cu siguranț ă femeile! Asta câ nd sunt ı̂n ierbâ ntate ș i
ı̂ndră gostite, câ nd ș tiu să aprecieze un sex care le lucrează ș i le umple
fâ ntâ na de bucurie, pâ nă -n pragul leș inului. S-a vă zut vreodată un
bă rbat dâ nd ochii peste cap de plă cere? Femei, da!
Leila nu a dormit toată noaptea. Dar tinerețea are avantajele ei,
iindcă a doua zi de dimineaț ă protejata mea era proaspă tă ca un boboc
de tranda ir, fă ră cearcă ne, fă ră riduri. Am ı̂mbră cat-o ı̂ntr-o djellaba de
mă tase, i-am strâ ns mijlocul cu un fular ı̂mpletit, pe post de centură , ș i
i-am pieptă nat cu grijă buclele care-i coborau pâ nă deasupra vă ii dintre
fese. M-a lă sat să o aranjez, fericită ș i neliniș tită ı̂n acelaș i timp.
Ceremonia a avut loc acasă la negustorul de covoare, ı̂n prezenț a
celor doi martori de rigoare ș i a unui imam. In timp ce aș teptam ală turi,
cu Leila, după cum o cerea tradiț ia, Amir, care nu era la curent cu preț ul
plă tit pentru că să toria provizorie – se ı̂nțelege de la sine! —, a ascultat
cu pioș enie citindu-se Fatiha, ș i-a dus mâ na la inimă pentru a le
mulț umi martorilor ș i l-a să rutat pe negustor pe frunte.
La semnalul acestuia din urmă , am ieș it discret din magazin ș i, ı̂n
timp ce obloanele scâ rț âiau, mă uitam la trecă tori, spunâ ndu-mi că
erau departe de a ghici ce urma să se ı̂ntâ mple dincolo de uș ă.
M-am ı̂ndepă rtat ală turi de bă trâ n. Acesta mergea ı̂naintea mea,
iar eu ı̂l urmam acoperită de vă l. Ii priveam fundul rotund, mersul greoi,
ș alvarii care-i mă turau pă mâ ntul ș i imineii cu pompoane aurite ı̂n vâ rf.
Să -ț i duci cei optzeci ș i ș ase de ani ı̂n ı̂ncă lț ăminte de puș tan mi s-a
pă rut cel puț in trivial! Ca orice altă durere, bă trâ nețea este de
nesuportat pentru bă rbaț i. Nu o acceptă nici câ nd se a lă la doi paș i de
moarte. Ș i-apoi, ı̂n ce hal poate să -i devasteze! Femeile, cel puț in, au
ș iretlicurile lor: vă lul, umbra de rimel care le ı̂ntreț ine lacă ra privirii.
„Da’ tu cum stai?“, m-am auzit ı̂ntrebâ ndu-mă . Gâ ndul la propria mea
bă trâ nețe, imagina unei Zobida senile, ı̂mpiedicate, cu vulva moartă ș i
ı̂ngropată -ntre coapse mi-a stricat toată buna dispoziț ie. Aș a că am
gră bit pasul ș i m-am gâ ndit la altceva.
Am bă tut ı̂ndelung, ı̂n lung ș i-n lat, ulicioarele cartierului arab. Din
câ nd ı̂n câ nd negustorul se oprea pentru a-ș i mai trage su letul ș i, ı̂n
momentul ı̂n care ajungeam lâ ngă el, ı̂mi spunea una sau două fraze
despre locul ı̂n care ne a lam ș i despre personajele care ı̂l frecventau,
precum femeia aceea care a trecut prin apropierea noastră ș i pe care
ceilalț i o scuipau. Bă rbatul o bă tuse atâ t de mult ș i de ră u, ı̂ncâ t pâ nă la
urmă ı̂nnebunise, a irma negustorul. Acum mergea fă ră ț intă , zi ș i
noapte, oprindu-se pentru a dormi prin intră rile la hamamuri, prin case
dă râ mate, nu de puț ine ori ı̂n cimitir, pe morminte. Adesea că lă rită de
un bă rbat care pretindea că era cel mai bun mijloc prin care se puteau
lipi gă urile prin care ț âș nea nebunia, procedâ nd ca ı̂n alte vremuri
s inț ii care astupau spă rturile navelor ı̂n pericol de scufundare.
Il ascultam gâ ndindu-mă , ı̂n acelaș i timp, la prima mea că să torie,
care m-ar i putut arunca ș i pe mine ı̂n ghearele nebuniei, dar ș i la a
Leilei, care se consuma chiar ı̂n acele momente. Dumnezeule, mi-o i
ț inut minte sfaturile? Mă car de nu ar opune rezistenț ă! De s-ar
deschide ca lorile sub pică turile de rouă !
Zorii nă vă liră ca din senin ı̂n oraș , atâ t de intensă ı̂i era activitatea
nocturnă , rumoarea neı̂ncetată fă câ ndu-te să crezi că acele locuri
aparț ineau pentru totdeauna nopț ii. Ne-am gră bit paș ii că tre magazin.
Câ nd am deschis uș a, Leila s-a repezit ș i ș i-a bă gat capul ı̂ntre
sâ nii mei, plâ ngâ nd ı̂n hohote. M-a cuprins panica la gâ ndul că nu
putuse i dezlegată nici aș a.
— Doar n-o să -mi spui că ...
— Tanti, astea sunt lacrimi de bucurie.
Am ridicat privirea. Intr-un colț al ı̂ncă perii plâ ngea ș i poetul.
Nu mai vă zusem niciodată un bă rbat plâ ngâ nd. Ș i primul trebuia
să ie un poet...
Sabia ră mă sese departe, ı̂n urma noastră , iar dunele de nisip care
o ı̂nconjurau dispă ruseră unele după altele. Ș i-au fă cut apariț ia niș te
plante verzi, dar pipernicite, tufe de cimbriș or ș i de rozmarin, nu după
multă vreme mă slini, culturi de roș ii, iar peisajul ș i-a schimbat ca prin
farmec culoarea dominantă ı̂n verde.
Pă ră siseră m oaza de două să ptă mâ ni ș i ajunseseră m ı̂n
ı̂mprejurimile Zebibului. Eram mulț umită , considerâ nd că misiunea
reuș ise ș i că aduceam o altă Leila ı̂n sat. Perspectiva de a mă gă si iară ș i
la mine acasă , de a gusta iară ș i bucuriile singură tă ț ii ș i libertă ț ile
iubirii deja mă umplea de satisfacț ie.
Nu la fel se ı̂ntâ mpla cu tâ nă ra ı̂ndră gostită , care tot drumul nu
terminase cu smiorcă itul ș i vă ică ritul, ı̂ntorcâ ndu-ș i ochii neı̂ncetat
că tre locurile ı̂n care ı̂și lă sase iubitul. Despă rț irea fusese di icilă ș i
trebuise să ı̂i separ cu forț a din ı̂mbră ț iș are, să ridic tonul ca să mai
ı̂nceteze cu plâ nsetele. Tâ nă ra femeie ameninț ase că nu vroia să mai
plece, invocâ nd imposibilitatea de a-ș i pă ră si poetul, după care se mai
consolase cu promisiunea de a-l revedea, apoi se ră zgâ ndise
amintindu-ș i de soț ul umilit, de tată l izolat ș i din nou de poet.
Am ı̂ncercat ı̂ndelung să o aduc cu picioarele pe pă mâ nt,
amintindu-i de aș teptarea ș i de speranțele familiei, dar ș i de obligaț ia
mea de a o aduce ı̂napoi, la ai ei. Nu vroia să audă nimic. Ș i iar o lua de
la capă t.
Imi mai ră mâ nea o singură metodă de a o face să ı̂și uite povestea,
cel puț in ı̂n acel moment, aceea de a-i mă rturisi adevă rul. Dar cum s-o i
fă cut? De unde să i ı̂nceput? Ș i chiar va folosi?

Nu, Ali, nu te repezi. Nu i-am spus Leilei nimic. Nu-ți lăsa pana să
alerge mai iute decât ceea ce îți spun, iindcă va ieși o poveste
mincinoasă. Am renunțat să îi lămuresc tinerei taina, deși nimic nu m-ar
i împiedicat să o fac. Totuși, îmi imaginam foarte exact scena, cu tot cu
gesturi și replici, care s-ar i putut petrece astfel:

Pe la jumă tatea drumului spre Zebib, că lare pe mă gă riț a dă ruită de
poet, i-am cuprins Leilei mijlocul ș i, pro itâ nd că era cu spatele la mine,
i-am zis:
— Leila, trebuie să ı̂ți ı̂ncredințez un secret.
Vorbisem pesemne pe un ton greu de recunoscut, din moment ce
se ı̂ntorsese ș i i-am putut ză ri surpriza trecâ ndu-i ca un nor prin
privire.
— Care secret?
Am spus-o direct, fă ră ı̂n lorituri:
— Fata mea, a lă că Zubida nu există .
— Cum?
S-a miș cat atâ t de tare, ı̂ncâ t a trebuit să o ț in cu amâ ndouă
mâ inile ca să nu cadă de pe mă gar.
— Pă i...
— Intr-adevă r, a tră it o Zubida ı̂n sat, dar nimeni nu ș tie nici unde a
plecat, nici dacă mai tră ieș te.
— Ș i-atunci cine m-a legat?
— Eu.
Leila a tresă rit atâ t de puternic, ı̂ncâ t animalul s-a speriat, mai-
mai să dea de pă mâ nt cu noi. I-am tras patrupedului câ teva picioare ı̂n
coaste pentru a-l obliga să meargă ı̂nainte ș i am strâ ns-o câ t am putut
pe Leila, ț inâ nd-o ı̂n singura poziț ie care ı̂mi permitea să mai atenuez
din efectul cuvintelor ș i să ı̂i stă pâ nesc reacț iile.
— Asta se ı̂ntâ mpla pe câ nd mai tră ia mama ta. Ea mi-a cerut să te
leg.
— De ce nu mi-ai spus-o niciodată ? La ce bun toată că lă toria asta?
— Ca să ı̂ți treacă supă rarea după noaptea nunț ii. A dintâ i, vreau
să zic.
— Iț i baț i joc de mine?
— Ș i ca să te fac să ı̂ntâ lneș ti iubirea.
— Nu ı̂nțeleg.
— Intotdeauna mi-am spus că povestea asta cu legarea himenului
nu e decâ t o scorneală . Dovadă stă faptul că te-ai desferecat fă ră să i
chemat vreo Zubidă .
— Adică tot aș a ar i putut merge lucrurile ș i cu soț ul meu...
— Nu cred. Nu ı̂l iubeai destul pe Tarek pentru a-l primi ı̂n corpul
tă u. Poate că o i fost ș i himenul tă u mai gros, dar sigur este că refuzai
să ı̂l primeș ti ı̂n tine.
— Ș i Tarek...
— Pur ș i simplu s-a speriat. Ț ie ı̂ți era frică de spada lui ș i lui de
blă niț a ta.
A amuț it. Am simț it-o cum tremură ș i i-am explicat ı̂n continuare:
— Nu ajunge să ii ară tată , ı̂ntr-o zi, ı̂n pielea goală , unui bă rbat ș i
să ț i se ceară să i te deschizi, ca să o ș i faci cu plă cere. Am trecut ș i eu
prin aș a ceva! Altceva aș teptam de la mă ritiș .
— Pă i ce legă tură poate i ı̂ntre că să toriile noastre?
— Este, iindcă a mea m-a ı̂nvă ț at că nu noaptea nunț ii te face să
ı̂ți placă sexul ș i nici contractul semnat la adul nu garantează
sentimentele.
— Ș i atunci de ce ai fost de acord să mă legi?
— Pentru a nu o supă ra pe maică -ta.
Mi-a ră spuns gâ nditoare:
— Totuș i, nu mi-aș i dorit să ı̂mi dezonorez familia. Aș i fă cut tot
ce mi-ar i stat ı̂n putinț ă să nu cadă povara asta pe capul lor.
— Asta e ce ai i vrut, dar...
A continuat ca ș i câ nd ș i-ar i vorbit doar sieș i:
— Poetul m-a dezlegat...
— Ba dragostea, nimeni altcineva. Ș i-acum hai să ne gră bim că ne
apucă noaptea pe drum.
Zebibul a apă rut ı̂n depă rtare, ca ı̂ncrustat ı̂ntre dealuri. Era
sfâ rș itul lui iulie. Un vâ nticel se distra jucâ ndu-se cu resturile de paie
ră mase pe câ mp după secerat. Vocea muezinului a ajuns pâ nă la noi ș i
am simț it cum mă cuprinde o teamă stranie. Dintr-odată realizam
imprudenț a, nebunia chiar pe care o fă cusem câ nd ı̂mi dă duse prin cap
să mă rturisesc adevă rul unei fete. Am tră it ani ș i ani printre locuitorii
satului fă ră să las să se vadă nimic din viaț a mea privată , nu era să o fac
publică tocmai acum, ie ș i pentru a perfecț iona educaț ia Leilei ori, pur
ș i simplu, pentru a-i ı̂ntreț ine speranț a.
Am auzit-o iară ș i plâ ngâ nd ș i m-am mulț umit să o mâ ngâ i
spunâ ndu-i:
— Dragostea s-a ı̂ngrijit ș i de caliciul tă u ı̂nchis. Ar trebui să te
simț i fericită ș i ı̂mplinită .
— Tanti, nu ı̂mi mai vorbi despre dragoste ı̂n clipele acestea, câ nd
mi-am pă ră sit iubitul.
— Ba da, iindcă ı̂n viaț ă nu iubeș ti decâ t o singură dată .
I-am luat mâ inile de pe mijloc. S-a dat jos de pe mă gar, a venit ș i m-
a luat ı̂n brațe, lipindu-se de mine.
— Totuș i, mă tem. Mă tem că noaptea mea cu poetul nu a fost o
noapte a iubirii, ci...
— Ci?
— Ci o noapte-a erorii.
— Atunci, după pă rerea ta, care a fost adevă rata noapte eronată :
prima, cea obligatorie, ală turi de soț ul tă u, ori cea petrecută de bună
voie ı̂n brațele iubitului?
— Nu ș tiu. Nu mai ș tiu.
A tă cut câ teva clipe, pâ nă câ nd neliniș tea a fă cut să ı̂i tremure
iară ș i privirea:
— Ce-o să zică Tarek despre mine? Cum o să -i ascund...
— Tarek va prefera ı̂n patul lui o femeie dezlegată ı̂n locul unei
virgine ı̂ngrozite! Poetul ț i-a dă ruit o pizdă ospitalieră , care poate i un
cadou foarte frumos pentru soț ul tă u.
— Dar dacă Tarek nu face parte din acea categorie de bă rbaț i?
— Atunci va prefera să ii virgină .
— Pă i, nu mai simt!
— Din acest moment ı̂ți interzic să mai faci pe proasta! Nimic nu
este mai simplu decâ t să ı̂l faci să creadă că tot fată mare eș ti!
Ghiceam cum se ı̂nghesuie ideile unele peste altele ı̂n minț iș oara
aia a ei mică , de nu mai ș tia nici ce hotă râ re să ia, nici ce drum să apuce.
Tot trebuia să o mai ajut.
— Am două propuneri să -ț i fac: te cos la loc ș i gata, onoarea e
salvată . Soț ul tă u nu ı̂și va da seama sub nicio formă .
— Ș i a doua?
— Ii spui totul lui Tarek, te plimbi prin faț a lui ca o prostituată ș i-i
zici: „O vrei ori mă laș i ı̂n pace?!“
— Nu există ș i o cale de mijloc?
— Iț i trimiț i la plimbare soț ul ș i ră mâ i cu amantul.
— Nu-mi pot transforma amantul ı̂n soț !
— Iată un enorm avantaj!
— Dar familia mea? Nu aș suporta să ajung o femeie pe care nimic
să nu o mai lege de...
— Ca mine, adică ?
— N-am vrut să ...
— Ba da, ba da! Numai că eu, dacă aș i dat peste cineva care să mă
ı̂ndrume, cum ț i se ı̂ntâ mplă ț ie, altă viaț ă aș i tră it. Aș a, a trebuit să mă
descurc cu ajutorul ipocriziei ș i al minciunii! Ia descurcă -te tu, acum, cu
ajutorul adevă rului!
Se aș ezase pe un bolovan ș i pă rea pierdută . I-am pus mâ inile pe
umeri ș i i-am zis:
— Trebuie să te hotă ră ș ti. Sper că ai ı̂nvă ț at să gâ ndeș ti cu propria
ta minte.
M-a implorat:
— Dar ai putea să mă ajuț i să iau hotă râ rea...
— Nu!
Imi ı̂nchipuiam că o să o ia de la cap. Câ nd colo, m-a ı̂ntrebat:
— De ce ai fă cut toată că lă toria asta ı̂mpreună cu mine?
— Poate c-o s-o a li ı̂ntr-o bună zi...
Dintr-o dată , m-a cuprins mirarea că nu mă ı̂ntrebase niciodată de
unde ș tiam atâ tea lucruri despre sex. Aveam mai multe ipoteze: ori
Leila ș i, prin urmare, ı̂ntreg Zebibul, ı̂mi cunoș teau foarte bine viaț a,
dar se prefă ceau că lucrurile nu stă teau aș a, ceea ce mi se pă rea puț in
probabil din moment ce nu i-aș i crezut ı̂n stare pe localnici de o
asemenea toleranț ă faț ă de pă că toase; ori era de la sine ı̂nțeles, ı̂n ochii
fetei, că adulț ii ș tiu totul despre dragoste, vâ rsta aducâ nd, odată cu
irele albe ș i cu diabetul, un soi de hiper-intuiț ie privitoare la iubire.
Dacă nu cumva Leila mă luase drept o profetă a sexului ș i, ca orice bun
credincios ı̂n faț a s intelor porunci, se abț inuse să le discute conț inutul
ș i originea.
EPILOG
Adevă ratul meu nume este Badra. Badra, cum o cheamă ș i pe
nepoata mea. Cea care, la ı̂nceputul poveș tii, avea zece ani. Diferenț a
este că eu am tră it pe vremea ignoranței ș i a satirilor, pe câ nd ea, sper,
va apuca o epocă mai ı̂nțelegă toare. Dacă norocul ı̂i va surâ de, va putea
citi ș i cunoaș te lumea, va putea admira, probabil, splendorile unor ț ări
stră ine. Ii urez să dea peste un iubit nebun de legat, pe care să nu ı̂l
cheme nici Sadek, nici Tarek, ci Driss, de exemplu, nume pe care ı̂l ador,
un iubit care să ie frumos ș i per id, profund, dar ș i amator de plă ceri,
care să ș tie să pună inimile pe jar ș i să aprindă pizdele de la focul
stelelor!
Personal, am ı̂nvă ț at toate acestea la locul de muncă , aș a zicâ nd, or
ar i fost cazul să i vâ nat ș i acasă , ı̂n Berberia, cum ș i leul vâ nează pe
teritoriul lui, ı̂nainte de a i plecat dintr-un sat ı̂n altul, pâ nă câ nd am
ajuns la Zebib. Cu toate că am schimbat des iubiț ii ș i tâ rguș oarele, m-
am mulț umit să bâ ntui mereu pâ nă la cel mult două leghe depă rtare de
casă . Pro itam de iarnă pentru a mai trage la adă postul vreunui alcov,
că ci vara sexul meu pulsa sub cerul liber, pe câ mpii, ı̂n livezi ș i, uneori,
prin cimitire. Stabilisem două reguli: nu se aduce niciodată acasă un
bă rbat, decâ t ı̂n mod excepț ional, iindcă dacă unul dintre ei ar dezvă lui
secretul, aș i pierdută ș i mi s-ar da foc casei; totul trebuie să se
ı̂ntâ mple departe de satul natal ș i nimeni nu are dreptul să ı̂mi a le
originea. Clandestină a dorinței, mă strecuram ı̂n su letele ș i carnea
bă rbaț ilor, practicâ nd diferite stratageme, vră jitorii ș i ș antaje pentru a
nu scă pa vreunul o vorbă . Ș i mergea.
De ce am fă cut toate acestea? Pentru a cunoaș te ș i alte sexe, aș a
cum altora le place să cunoască ș i alte ț ări, aș ră spunde. Ali pretindea că
pentru a mă vindeca de cangrena pe care mi-o provocase primul
bă rbat.
Odată satisfă cută ș i plină ochi de atâ tea câ te a lasem, m-a cuprins
dorinț a de a-mi transmite experienț a cuiva mai tâ nă r decâ t mine. Pe
Leila am avut-o la ı̂ndemâ nă ș i, acum, dacă stau bine ș i mă gâ ndesc, e
posibil ca, ı̂ntr-o zi, paș ii ei să se ı̂ncruciș eze cu ai nepoțelei mele,
Badra.
La drept vorbind, nici nu ı̂mi dă duse prin cap că voi face
cunoș tinț ă cu institutorul Ali după ı̂ntoarcerea de la Sabia. Nici că
aveam să ı̂nvă ț de la Leila ș i de la poetul ei despre capacitatea
cuvintelor de a confecț iona destine. Al meu mi-a scos ı̂n drum
institutorul, pentru a putea dispune ș i de pula, ș i de pana lui ı̂n acelaș i
timp, ceea ce e chiar o minune de noroc!
Ș i uite-aș a, m-am apucat să i le povestesc pe toate lui Ali, care ı̂și
petrecea nopț ile câ nd scriind, câ nd cordind. Uneori chiar ı̂mi citea cele
scrise pe câ nd stă team că lare pe el.
Tocmai ajunsesem la ultimul capitol câ nd am a lat că Leila o
ș tersese spre sud. Prea ı̂ndră gostită ș i cu-adevă rat liberă , de acum.
Pentru a doua oară viforul scandalului a su lat peste Zebib din
cauza fetei Omranilor. Nimeni nu a acuzat pentru asta că lă toria noastră ,
ci, mai degrabă , se zicea că o vrajă fusese aruncată de initiv asupra ei,
ducâ nd-o din nenorocire ı̂n nenorocire. Ce mă mai distram!... Bâ rfele
mai spuneau că se ı̂ndră gostise de o iinț ă de pe celă lalt tă râ m, care o
numea Selma. Un negustor pretindea că o ză rise ı̂ntr-un bordel din
Zuirat, un altul ı̂ntr-o pensiune a unui evreu din Ranger. Un cioban se
jurase pe toiagul lui Moise că fusese luată de apele ı̂nvolburate. Vă zuse
el cu ochii lui cum pă ș ea pe ape, ı̂n picioare, ı̂mbră cată ı̂n rochie de
mireasă !
Trebuie spus că , ı̂n ultima vreme, plouase ca niciodată , scoț ând din
matcă râ uri de obicei complet secate, decimâ nd recolte ș i turme
ı̂ntregi.
Sub privirile mele admirative, Ali a scris ș i ultima frază :
„Pă mâ nturile acestea nu o vor cere nicicâ nd ı̂napoi pe Leila, dar,
dacă va i regă sită , va i spâ nzurată .”
Mi-a zis:
— Concluzia te priveș te ș i pe tine, fofeaza mea clandestină . Cea
mai mică necuviinț ă ș i te-am ș i dat ı̂n gâ t!
Ș i s-a ș i aruncat pe bucile mele.
Ali a plecat ieri ı̂n capitală cu povestea mea la subsuoară . A promis
că se va ı̂ntoarce. Câ nd mă gâ ndesc că alț i oameni ı̂mi vor citi viaț a, pe
acolo, mă simt tare ı̂ncurcată ! De parcă ar urma să o mai tră iesc o dată ,
viaț a asta a mea, cu lectorii toț i de faț ă, uitâ ndu-se la ce fac eu, goală -
goluț ă ș i trecâ ndu-mă iori prin tot trupul. In aș teptare, pot să -i acord
pă să ricii mele o binemeritată vacanț ă.
După -amiază , mă duc pe la Omrani să ı̂i consolez. Asmahan tocmai
a fost repudiată din cauza „pă ț aniilor neplă cute" ale surorii sale. In rest,
mă distrez observâ ndu-i pe zebibienii care tropă ie ș i se agită ,
nemaiș tiind, ı̂n aceste vremuri de anunț ată vrajbă , ce trebuie să facă ș i
ce nu, dacă trebuie să se ocupe de onoarea nevestelor ori de sosirea
celor cu ochi albaș tri, care se spune că sunt deja la porț ile satului ș i care
riscă să le ră pească ceva chiar mai de preț decâ t pizda Leilei!
POSTFAȚĂ
Zobida, personajul matur al cuplului feminin din cel de-al doilea
roman al Nedjmei, este tot o berberă ca ș i un cunoscut romancier de
origine algeriană , Kateb Yacine, autor al unui roman cu acelaș i nume ca
al amintitului personaj. De acolo ori nu pseudonimul autoarei (care ı̂și
ț ine identitatea sub tă cere de teama unei fatwa declarate contra
persoanei sale, cum singură explica), este chiar mai puț in important
decâ t revolta conț inută ș i de scriitorul participant la miș carea
algeriană de eliberare, ș i de degustă toarea de plă ceri din acest roman,
nu degeaba subintitulat „poveste erotică ". Fiindcă erotismul este tot
atâ t ș i de iecare dată mai mult decâ t simpla mecanică sexuală , din
moment ce e de sorginte olimpiană ș i are, prin urmare, vocaț ie
transcendentală . Depă ș ind pariul celui dintâ i roman, apă rut ı̂n
româ neș te tot la Editura Trei, această a doua carte se vrea, ı̂ntr-un fel,
un roman total, un strigă t aplicat de revoltă ș i o experienț ă iniț iatică .
Intreg periplul ı̂ntre plecare din ș i revenirea ı̂n satul de baș tină al
virginei Leila este o tentativă , premeditată „pe picior", de educaț ie a
simț urilor, pe de o parte, dar ș i a libertă ț ii, pe de alta, sinonime iind
cele două . Ș i asta ı̂ntr-un perimetru că ruia adjectivul „conservator" i se
poate acorda doar din exces de diplomaț ie.
Cum toate acestea ț in, cred, de domeniul evidenței, poate că nu aș
i fost tentat să le mai spun o dată acum, la sfâ rș itul lecturii, dacă
nevoile actului de translare nu m-ar i purtat ı̂ntr-o acerbă internautică .
Rezultatul? Nu religia, etnia ori geogra ia fac diferenț a. De multe ori am
fost tentat să cred că Nedjma scrie despre o anume Româ nie, de pildă .
Cea ı̂n care se vâ nd himene la TV drept „bun de preț ", cea ı̂n care un
„Tradiț ional", pe un forum, cere evitarea orgasmului, ca iind un soi de
maximum al pă catului, iar teoria evoluț iei speciilor e scoasă din
manuale de doi ingineri, unul mai ministru decâ t altul, de teamă să n-
ajungem noi „barbari cu diplomă ".
In context (româ n, arab, francez etc.), romanul e un soi de
exorcism câ nd surâ ză tor, câ nd scrâ ș nit: „nu gă siseră altă modalitate de
a alunga ră ul decâ t povestindu-l. Cuvintele le erau leș ia, cu ele ș tergeau
ungherele mizerabile ale vieț ii lor, cutele cele mai ı̂ntunecate ale
su letelor." La capă tul lui, constatarea suprapunerii dintre puterea
cuvâ ntului, cu precă dere ı̂n sens poetic, ș i a sexului este marea
revelaț ie. Cuvintele nasc destine, le reı̂ncarcă energetic: „Câ nd le scrii,
lucrurile ı̂și tră iesc o a doua viaț ă." Nu inutil cartea e presă rată de
poveș ti: este cea mai bună opoziț ie ı̂n faț a morț ii, conform strategiei
din O mie și una de nopți!
In de initiv, Zobida e mai iute o epicureică decâ t un campion
absolut al eliberă rii. Important e, ı̂nsă , că i-a oferit Leilei o altă
perspectivă , ı̂n speranț a că aceasta va face acelaș i lucru cu generaț ia
nepoatei sale, Badra, ș i ı̂ncă mai departe, dincolo de dogme ș i de
opreliș ti de tot felul: „Asta ț i-e nervura, centrul de gravitaț ie, revanș a
contra morț ii, hohotul de râ s ı̂mpotriva zeilor ș i demonilor. Aici, sub
pielea ta, sunt adunate cerul ș i pă mâ ntul, astrele ș i cometele."
Altfel zis: Free your mind... Free your body... Is the same!
LEXICON
Adul = funcț ionar de rang inferior care pune la punct documentele
pentru că să toria religioasă
Aed = poet epic, câ ntă reț ce se acompania la liră ș i recitator ı̂n
Grecia antică
Al-karaz = vas poros, de pă mâ nt, ı̂n care apa se ră ceș te
evaporâ ndu-se prin pereț i
Argan (Argania spinosa) = copac ı̂ntâ lnit ı̂n special ı̂n Maroc, din
fructele că ruia se extrage un ulei cu proprietă ț i cosmetice hidratante ș i
nutritive, pentru tratarea pielii, pă rului ș i a unghiilor
Bendir = tamburină
Berberi = populaț ie hamito-semitică din nordul Africii
Cadiu = judecă tor musulman care exercita funcț ii religioase ș i
civile
Caid = guvernator al unei provincii sau al unui oraș din statele
musulmane, care putea să mai aibă ș i funcț iile de judecă tor ș i de ș ef al
poliț iei
Djellaba = haină lungă ș i largă , desfă cută pe pă rț i, cu glugă , purtată
ı̂n Africa de Nord
Djinn = spirit binefă că tor sau ră ufă că tor ı̂n mitologiile religiei
arabe
Derviș = că lugă r din secta su iș tilor, curent mistic musulman
apă rut ı̂n secolul al VIII-lea, anticlerical ș i ascetic
Emir = titlu oferit descendenț ilor lui Mahomed; principe domnitor
sau guvernator al unei ț ări
Fatiha, El-Fatiha, Al-Fatiha = prima sură a Coranului, fă ră de care
nu se poate ı̂ncepe nicio rugă ciune
Fatwa = edict fondat pe tradiț ia religioasă ș i pe Sharia, legea
islamică
Ghassoul (de la arabul Ghassala = a spă la; se citeș te rasul) = argilă
saponiferă care se gă seș te ı̂ntr-un singur ză că mâ nt, ı̂n Maroc; conț ine
magneziu, zinc, sodiu, fosfor, potasiu ș i provitamine; efect anti-iritant,
puri icator, astringent ș i absorbant; folosit ı̂n cosmetică pentru mă ș ti
faciale ș i capilare, ca ș ampon ș i cremă de corp
Hamam = baie turcească de tip saună
Haram (ı̂n text) = interzis, blestemat, nedrept; antonim al lui halal
Henna (Lawsonia inermis) = plantă din zona tropicală sau
subtropicală din tulpinile ș i frunzele că reia se produce un colorant
cosmetic galben sau roș u
Hurie = fecioare veș nic tinere ș i frumoase, promise credincioș ilor
ı̂n paradisul musulman
Imam = preot musulman
Iminei (de la turcescul Yemeni = din Yemen) = panto i de marochin
cu vâ rful ascuț it
Inshallah = cu voia lui Allah
Jahiliyya = perioada de dinaintea revelă rii Coranului, Profetului
Mahomed; prin extensie, ț ările ı̂n care nu sunt urmate ı̂nvă ț ăturile
Coranului
Kabyl = locuitor din Kabylia (aparț inâ nd ariei berbere), regiune
muntoasă a Algeriei
Kaf iyeh = eș arfa, ș al arab
Maktub = „Aș a e scris“, termen utilizat, la origine, de că tre
alchimiș tii arabi
Muezin = preot musulman care anunț ă din minaret ora rugă ciunii
Qamis = haină lungă , pâ nă sub genunchi, cu mâ neci, cu guler tip
tunică
Selham = mantie, capă
Sură, Surat = capitol al Coranului
Șeic = că petenie de trib ori stat; lider al unei comunită ț i religioase
musulmane
Tqaf, Tas ih = ritual magico-religios din zona nord-africană ,
destinat să focă impenetrabil vaginul, pentru a prezerva virginitatea
pâ nă la că să torie, provocâ nd ı̂nsă vaginism ș i repercusiuni de natură
psihologică pe termen lung
Ued = curs de apă din zonele aride ale Africii de Nord ș i Arabiei,
secat cea mai mare parte a anului
Ulema = cleric, teolog musulman cu atribuț ii de legiuitor
Valiu = guvernator al unui vilaiet, unitate administrativă ı̂n ț ările
musulmane
Zauia = mă nă stire musulmană
Se ș tie că Nedjma (numele este un pseudonim) este o femeie
arabă , care nu a apă rut ı̂n media decâ t extrem de rar ș i atunci cu voalul
pe faț ă. Primul ei roman, Fructul interzis, relatează o poveste
autobiogra ică . In vâ rstă de 40 de ani, Nedjma a fost obligată să se
că să torească la 17 ani, evident cu un bă rbat necunoscut ei. In ciuda
tradiț iei, ea a ales să fugă din că snicie, a tră it o viaț ă liberă ș i a povestit
totul ı̂ntr-un roman tandru ș i erotic ı̂n acelaș i timp. A dorit să -ș i ț ină
sub pecetea secretului adevă rata identitate, de teama unor represiuni
islamiste.
O că lă torie iniț iatică ı̂n ț ara simț urilor, dorințelor ș i a tabuurilor
spulberate. O poveste orientală care depă ș eș te limitele ș i interdicț iile.
Frumoasa Leila este că să torită din voia pă rinț ilor cu un bă rbat
neı̂ndemâ natic, care nu reuș eș te să facă faț ă primei nopț i ș i să o
dezvirgineze pe tâ nă ra lui soț ie. Se stâ rneș te o dramă de proporț ii,
Leila este acuzată că nu ar i virgină ș i este alungată . Apare Zobida care
susț ine că de fapt, Leila este legată (exista obiceiul ca himenul fetițelor
să ie legat prin vrajă , astfel ı̂ncâ t ele să nu-ș i piardă virginitatea ı̂nainte
de că să torie). Ii propune Leilei să meargă ı̂mpreună să o gă sească pe
femeia care a legat-o ı̂n copilă rie ș i să -i ceară dezlegarea vră jii.
Că lă toria pe care Zobida o propune Leilei are drept scop emanciparea
fetei, care nu este ı̂ncă pregă tită să accepte faptul că ı̂n spatele
prejudecă ț ilor ei stă de fapt o educaț ie represivă , menită să ț ină o
femeie ı̂nchisă ı̂ntr-un jug al familiei. Romanul se ı̂ncheie cu o poveste
de dragoste din care cu greu reuș eș ti să te smulgi.
Celebritatea Nedjmei a ı̂nceput ı̂n 2005, câ nd a publicat primul
roman ı̂n Franț a: L'amande, apă rut ı̂n limba româ nă cu titlul Fructul
interzis. Cartea a fost tradusă ı̂n aproape toate limbile, bucurâ ndu-se de
un succes enorm. Identitatea autoarei este misterioasă .

S-ar putea să vă placă și