Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA-BACAU

Facultatea de Management, specializarea Drept

CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT : MÎCÎIALA Costel Andrei

APRILIE-MAI 2011
I. FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI

Numele studentului : MÎCÎIALA

Prenumele studentului : Costel Andrei

Prenumele tatălui : IOAN

Instituţia de învăţământ superior: UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA-


BACAU

Facultatea : Facultatea de Management

Specializarea : Drept

Anii de studii universitare : 4 ani

Forma de învăţământ : Învăţământ la distanţă

Anu IV de studii universitare

3
II. DESCRIERE DE ANSAMBLU

Total ore de practică : 90


Perioada de desfăşurare : 25.04.2011-13.05.2011
Total zile : 15

Program de lucru zilnic : 09oo- 15 oo


Total ore/zi : 6

Firma gazda :
- Denumire : S.C. DAICOM GROUP S.R.L
- Adresa : Cal. Apeductului 6, Bl. D1A2, et.4, ap. 14, sector 6, Bucureşti
- Îndrumator desemnat : David Lucian Aurelian
- Cadrul de desfăşurare a activităţii : editarea cărţilor
- Resurse materiale aflate la dispoziţie : laptop
- Resurse informaţionale aflate la dispoziţie : program de legislaţie - Indaco
Lege 4, modele contracte specifice activităţii de editare (contract de editare,
contract de drepturi de autor, contract de sponsorizare ş.a.)
Programul orar al instituţiei : 0900-1800

4
III. REGLEMENTĂRILE LEGALE ÎN BAZA CĂRORA FUNCŢIONEAZĂ
UNITATEA IN CARE S-A DESFĂŞURAT ACTIVITATEA DE
PRACTICĂ DE SPECIALITATE

1. Scurt istoric :

S.C. DAICOM GROUP S.R.L. a fost înfiinţată în anul 2003, având


CUI J40/14271 şi are ca obiect principal de activitate Editarea cărţilor.

Pe tot parcursul sale firma s-a ocupat si se ocupă în exclusivitate de


editarea cărţilor, albumelor fotografice, atlase.

Totodată, S.C. DAICOM GROUP S.R.L. oferă consultanţă şi servicii


clienţilor care doresc să pregătească o lucrarea în vederea publicării pe
termen scurt, mediu şi lung.

Realizează de asemenea, scanarea şi prelucrarea imaginilor fotografice,


tehnoredactare, machetare la solicitarea clienţilor şi oferă consultanţă în
domeniu, având o echipa foarte bună formată în interiorul firmei într-o
perioadă lungă de timp.

5
2. Regelementări legale în baza cărora S.C. DAICOM GROUP S.R.L. işi
desfăşoară activitatea :

- Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu


modificările şi completările ulterioare ( Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1066 din
17 noiembrie 2004);

- Ordonanţa Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor


imobiliari ( Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 25/01/2000);

IV. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR PRESTATE DE FIRMA


ÎN CARE S-A DESFĂŞURAT ACTIVITATEA DE PRACTICĂ DE
SPECIALITATE SI ORGANIZAREA ACESTEIA

S.C. DAICOM GROUP S.R.L., editură, înregistrată la Registrul


Comerţului sub nr. J40/14271/2003, C.U.I. RO 15845313, are ca obiect de
activitate editarea cărţilor.

Serviciile oferite sunt prompte şi mai ales în conformitate cu cerinţele şi


doleanţele persoanelor fizice sau juridice care apelează la serviciile firmei sunt
bazate pe corectitudine, orientare spre client şi spre nevoile sale, pe seriozitate şi
mult profesionalism.

Paşi pentru editarea unei cărţi:

a) contractul de editare:

- discuţia cu clientul privind editarea de carte;

6
- stabilirea datelor tehnice ale cărţii (număr total de pagini, număr de pagini
color, format, tiraj, calitatea hârtiei de interior, coperta);

- în funcţie de datele tehnice şi perioada de contractare se stabilesc clauzele


contractului privind: termenul de predare al manuscrisului, durata realizării
cărţii, costurile şi termenii de plată, drepturile de autor;

- perioada de cesiune a drepturilor de autor;

- recepţia lucrării;

b) contractul de producţie grafică:

- prezentarea unei oferte cât mai bogate privind operaţiuni legate de editarea
cărţilor, pliantelor, broşurilor ş.a.: tehnoredactare, scanare şi prelucrare
computerizată a imaginilor fotografice, schiţelor, desenelor etc., realizarea de
hărţi, grafice, paginare, corectură de text, machetare;

- pregătirea şi tipărirea lucrărilor;

- verificarea lucrării la tipărire după ce se primeşte semnalul tipografic.

c) contractul de prestări servicii tipografice:

- după semnarea contractului de editare sau de producţie grafică şi în funcţie de


datele tehnice ale lucrării se contactează tipografia;

- se stabilesc termenii contractului: preţul, apariţia semnalului tipografic, durata


de tipărire, termenul şi modalităţile de plată, recepţia lucrării;

- în cazul în care lucrarea nu apare în termenii şi la calitatea stipulată în contract


lucrarea poate fi refuzată de editură, urmând să se remedieze corecturile
tipografice;

- transportul lucrării la beneficiar.


7
d) contactul de sponsorizare:

- în cazul când autorul nu dispune de resurse financiare sau lucrarea este de


bună calitate, din punct de vedere ştiinţific sau al impactului media se caută
sponsorizarea ei;

- se trimite către instituţiile sau societăţile care pot sponsoriza astfel de lucrări o
cerere de sponsorizare însoţită de o prezentare a lucrării;

- în cazul acceptării sponsorizării, se încheie între instituţia respectivă, editură şi


autor un contract de sponsorizare;

- stabilirea termenilor contractului: suma acordată, data apariţiei lucrării,


menţiunea pe coperta II a instituţiei care a oferit sponsorizarea, tirajul, datele
tehnice, drepturile de autor, preţul impus la vânzare (unde este cazul), termenele
şi modalităţile de plată.

V. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DESFAŞURATE

Pe durata desfăşurării paracticii de specialitate, am participat alături de


angajaţii firmei la elaborarea clauzelor contractuale, la negocieri cu clienţii
interesaţi pentru editarea de cărţi. Totodată, m-am deplasat la tipografie, pentru a
mă familiariza cu paşii ce trebuie urmaţi pentru realizarea unei cărţi.
În acelaşi timp, am avut acces la baza legislativă a firmei, reuşind astfel să
am acces la modelele de contracte ce se încheie între Editură şi client dar şi la
actele normative în vigoare.

8
STUDIU DE CAZ ÎNTÂLNIT PE PERIOADA
ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ

Editarea cărţii: Textile populare de casă din zona Neamţ

 autor: Elena Florescu

 sponsor: Consiliul judeţean Neamţ

 tipografie: Lidana Suceava

Autoarea se adresează Editurii Etnologică (SC Daicom Group SRL) în


vederea editării cărţii: Textile populare de casă din zona Neamţ. Editura solicită
manuscrisul în vederea evaluării lucrării din punct de vedere ştiinţific.

După ce se primeşte acceptul editurii se stabilesc datele tehnice ale lucrării:


număr total de pagini, număr de pagini color, calitatea hărtiei de interior, coperta,
format, tiraj ş.a.

Se caută de către autoare şi de editură o instituţie care să sponsorizeze


lucrearea în vederea editării. Se depune de către autoare o ofertă de sponsorizare la
Consilul Judeţean Neamţ. În momentul când s-a primit acceptul din partea
Consiliului Judeţean Neamţ se încheie contractul de sponsorizare şi contractul de
editare.

În cadrul contractele sunt stipulate clauzele şi termenii contractuali privind:


preţul, termenii şi modalităţile de plată, tiraj, datele tehnice, durata şi recepţia
lucrării, drepturile de autor ş.a.

9
Editura Etnologică contactează tipografiile: Lidana Suceava, Semne 94
Bucureşti şi FedPrint Bucureşti printr-o adresă de comandă privind serviciile
tipografice pentru lucrarea menţionată mai sus.

După selectarea tipografiei se încheie între editură şi tipografie un contract


de prestări servicii tipografice în care sunt trecute: suma, termenii şi modalităţile de
plată, tirajul, datele tehnice ale lucrării, data primirii semnalului tipografic, data
predării lucrării ş.a.

Angajaţii editurii pregătesc lucrarea pentru tipar. Odată cu terminarea


machetării această este trimisă la autoare pentru a primii bun de tipar. După ce se
primeşte BT şi se operează eventualele modificări, lucrarea este trimisă la
tipografie.

Tipografia trimite editurii semnalul lucrării. Editura verifică calitatea lucrării


şi solicită tipografiei remedierii greşelilor tipografice (dacă este cazul).

Recepţia cărţii de către editură. Apoi se realizează recepţia lucrării de către


autoare şi Consiliul Judeţean Neamţ.

CONCLUZIILE ÎNDRUMĂTORULUI DE PRACTICĂ

Studentul şi-a îndeplinit cu succes sarcinile trasate de îndrumătorul de


practică, participând activ la toate activităţile desfăşurate de ceilalţi angajaţi în
cadrul firmei. Totodată, aceasta a demonstrat un deosebit interes pe întreaga
perioada de desfăşurare a practicii, fiind foarte bine pregătit, motriv pentru care
primeşte calificativul foarte bine.

10
11
ADEVERINŢĂ

Prin prezenta, se adevereşte că d-nul MÎCÎIALA Costel Andrei a efectuat


practica de specialitate în cadrul firmei , în perioada 25.04. – 13.05.2011, conform
planului de învăţământ al Facultăţii şi primeşte calificativul foarte bine.
Se eliberează prezenta pentru a-i servi sus-numitului, la Facultatea de
Management, specializarea Drept, din cadrul Universitatii George Bacovia-Bacau.

Reprezentantul firmei

12