Sunteți pe pagina 1din 8

Disciplină opţională

Clasa pregătitoare
Durata : an şcolar 2021-2022
Aria curriculară: Limbă şi comunicare

TRĂISTUŢA
CU POVEŞTI

2021-2022

Prof. inv. primar:


Cazacu Petrica Alina
Motto : “Copilul se naşte curios în lume şi nerăbdător de a se orienta în ea.Literatura
care îi satisface această pornire îl încantă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru copii trebuie
să intereseze şi pe oamenii maturi, instruiţi. A ieşi din lecturi cu stimă sporită pentru om, acesta
e secretul marilor literaturi pentru copii.”

(George Călinescu)

Locuitori ai lumii poveştilor sunt cei care vorbesc


limba poveştilor .

Locuitori ai lumii poveştilor


suntem , am fost sau vom fi cu toţii .
Notă de prezentare
Lectura cartilor constituie o activitate fundamentala pentru intretinerea conditiei
intelectuale , imbogatirea cunostintelor şi a limbajului , pentru cunoaşterea indirectă a diferitelor universuri si
realitaţi.
Dar pentru că trăim într-o epocă în care televiziunea şi computerul pătrund puternic în viaţa tuturor, dar
mai ales a şcolarului mic, cu influenţe benefice în evoluţia sa , dar şi cu minusuri , mai ales in sfera sa afectivă
consider necesară studierea suplimentară a textelor aparţinând atât literaturii române, cât şi celei universale.
Opţionalul „ Traistuţa cu basme şi poveşti” vine să acopere necesitatea de lectură a micilor şcolari şi
vizează parcurgerea şi înţelegerea unor valoroase opere literare - în proză sau lirice, populare sau culte ,
atractive şi accesibile, ca mesaj vârstei elevilor.
Ajutând elevii să se aplece cu răbdare şi interes asupra textului literar, sperăm ca în viaţa lor prezentă,
dar şi viitoare, cartea va ocupa un loc meritat devenind ,, prietenul “ lor nedespărţit .
Deşi nu ştie să citească, elevul poate descoperi frumuseţea şi înţelepciunea textului literar prin
intermediul învăţătorului, al familiei, al colegilor care ştiu deja să citească .
Prin acest opţional se doreşte atragerea spre carte a copiilor pentru a descoperi misterele ascunse între
copertele acestora.
Literatura pentru copii este o sursă de îmbogăţire spirituală, ea dispunând de valenţe multiple estetice şi
morale sigure, cultivându-le copiilor sentimentele alese prin modelele oferite de textele selectate sau învăţându-i
pe aceştia să dezaprobe modelele negative întâlnite , lărgindu - le aria de cunoaştere.
Elevii mici sunt ajutaţi să diferenţieze binele de rău, să îşi ia drept model personaje pozitive, să
aprecieze calităţile şi să critice greşelile şi năravurile personajelor negative.
Prin realizarea acestui opţional se urmăreşte formarea şi dezvoltarea personalităţii copiilor, dar şi
dezvoltarea unor aptitudini literare , descoperirea placerii cititului , o îndrăgirii cărţilor.
Literatura pentru copii nu este doar frumoasă, dar îi şi trimite pe aceştia într-o lume „ de poveste”, căci
vor trăi profund alături de Feţi-Frumoşi şi de Ilene Cosânzene, de oameni cu minţi ascuţite, de animale
cunoscute şi de altele cu puteri nemărginite.
Cândva mirific, acest univers al cărţii trebuie redescoperit de către micii şcolari, prin iniţierea şi
parcurgerea unor teme interesante, bogate în conţinut informaţional, cu valenţe formative şi capabile să readucă
în conştiinţa lor adevăratul sens al copilăriei cu sentimente , aspiraţii şi îndrăzneli ca o înaripare entuziastă cu
idealuri înalte.
Din acest motiv, am ales ca prin textele în proză şi în versuri, prin lumea fascinantă a poveştilor şi
poeziilor, prin personajele atât de îndrăgite elevilor, să-i ajut pe aceştia să-şi învingă sentimentele de teamă şi
inhibiţie, să gândească logic, dezvoltând în acest mod, cât mai mult posibil, capacitatea de exprimare orală.
Elevii dobândesc deprinderi de receptare corectă a textului audiat, de folosire precisă şi nuanţată a cuvintelor, de
formulare clară şi personală a unor mesaje proprii, de argumentare a unui punct de vedere.
Opţionalul propus le oferă elevilor şansa de a-şi cultiva capacitatea de audiere şi receptare, imaginaţia,
fantezia, creativitatea, exprimarea corectă şi nuanţată şi vine în întâmpinarea cerinţelor din mai multe direcţii :
interesul elevilor , dorinţa părinţilor şi nu în ultimul rând ,asigurarea viitorului societăţii cu o generaţie avansată
din punct de vedere moral .
COMPETENȚE GENERALE

1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral


2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic
3. Dezvoltarea capacității imaginative și creative
4. Dezvoltarea motivaţiei și a interesului pentru lectură
COMPETENȚE SPECIFICE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Dezvoltarea capacității de receptare a mesajului oral

- stabilirea succesiunii intamplarilor si a momentului cel


1.1. Sesizarea mai captivant;
semni-ficației globale a - realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba
mesajului oral din textul în mesaj
literar - formularea de răspunsuri la înrebări despre conținutul
unui text audiat
1.3. Identificarea - identificarea personajelor, enumerarea și
caracteristicilor unui compararea caracteristicilor personajelor;
personaj din textele literare - jocuri de rol;
audiate - jocuri de simulare

2. Receptarea unui mesaj literar și exprimarea acestuia prin limbaj artistic


- exprimarea răspunsului la anumite întrebări cu
2.2. Exprimarea de
ajutoruldesenului sau prin simboluri;
idei, trăiri personale prin
- confecționarea unei mini-cărți cu imaini din poveștile
intermediul limbajului
audiate
artistic
- crearea de povestiri în grup, spus și ilustrate de copii
- realizarea unor lucrări în care să se asocieze
2.3. Asocierea unor
elemente
ele-mente simple de ex-
de exprimare plastică, cu alte forme de exprimare artistică
primare prin intermediul
(ex.: ilustrarea unei poveşti cunoscute prin desen)
artelor vizuale, cu
- realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti).
alte forme de exprimare:
- realizarea unor lucrări în perechi/ grup, cu utilitate pentru
muzică și literatură
toţi membrii grupului: puzzle, cărţi de joc, loto cu imagini etc.

3. Dezvoltarea capacitatii imaginative si creative

3.2. Exprimarea - jocuri de rol;


trăirilor interioare ale - jocuri de simulare;
personajelor din textul - interpretarea unui rol în mai multe variante;
literar - audierea unei povești, însoțită de răsfoirea cărții ce
conține textul și observarea imaginilor

4. Dezvoltarea motivației și a interesului pentru lectură

4.1. Manifestarea - audierea unor povești citite, înregistrate sau povestite de


interesului pentru lectura adulți;
unor texte literare variate - organizarea unei biblioteci a clasei.
4.4. Manifestarea
-vizionarea de fragmente din filme de desene animate, cu
curio-zităţii faţă de
caracter educativ.
mesajele literare transmise
- vizionarea de spectacole de teatru şi teatru de păpuşi,
prin limbaj artistic
adecvate vârstei.

CONȚINUTURI:

 Texte din literatura pentru copii, română și universală, adecvate particularitaţilor de vârsta ale elevilor
 Jocuri didactice ce îmbină tehnici variate, în funcţie de materialele folosite: dactilopictură, amprentare
pe pânză; desen pe nisip; colaj; lucru cu materiale din natură
 Acte de vorbire: a prezenta personajele lecturii audiate, a identifica un obiect, o persoană, a cere și a da
informații despre textul lecturat, a formula o idee, a recunoaște personajele pozitive și negative
 Elemente de construcție a comunicării
 Texte literare pentru copii (texte de mică întindere): basme, poveşti, poezii, fabule, povestiri
 Dramatizări audio şi video a unor texte literare pentru copii
 Prezentări Power Point a unor poveşti ilustrate

MODALITĂŢI DE EVALUARE:

Strategia evaluării cuprinde mai multe forme de verificare, metode şi procedee de examinare. Acestea
pot fi clasificate astfel:
 observarea curentă a comportamentului de învăţare al elevilor;
 diferite tipuri de probe (orale, scrise, practice);
 analiza rezultatelor diverselor activităţi ale elevilor (proiect, , portofoliu etc.).
În cadrul opţionalului aplicat vom utiliza atât metodele tradiţionale de evaluare cât şi metode alternative.
Evaluarea este orientată pe lucrul în echipă şi pe învăţarea prin cooperare în vederea stimulării iniţiativei şi a
spiritului întreprinzător al elevilor, realizându-se prin:
 Portofoliul clasei
 Portofoliul individual al fiecărui elev;
 Probe orale şi probe practice ( desene).
 Jocuri de rol;
 Dramatizări;
 Expoziţii de desen la nivelul clasei şi al şcolii;
 Concursuri şi momente cultural-artistice.
BIBLIOGRAFIE:

* G. Munteanu, E. Bolog - ,,Literatura pentru copii”, E.D.P., Bucureşti, 1994;


* Elena Petroaia, Dumitru D. Pârâială, Viorica Pârâială – ,,Discipline opţionale la clasele
I-IV”, Colecţia Collegium, Editura Polirom, Iaşi, 2000;
* Lidia Ţugulan, Maria Florea. Literatură pentru copii. E.D.P, Bucureşti, 1992;
* * * * Lecturi suplimentare pentru clasa I, Editura Coresi, Bucureşti, 1998;
www. didactic.ro

S-ar putea să vă placă și