Sunteți pe pagina 1din 62

PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA

APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

ANEXĂ

PLAN DE URGENȚĂ
pentru securitatea aprovizionării cu gaze naturale în România

1
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Cuprins

LISTĂ ACRONIME: ................................................................................................................. 5


1. INTRODUCERE .................................................................................................................... 6
2. INFORMAȚII GENERALE .................................................................................................. 8
3. NIVELURILE DE CRIZĂ ..................................................................................................... 9
3.1. Definirea nivelurilor de criză ........................................................................................... 9
3.2. Procedura de activare/închidere a unuia dintre nivelurile de criză .................................. 9
3.2.1. Alertă timpurie .......................................................................................................... 9
3.2.2. Alertă ...................................................................................................................... 13
3.2.3. Urgență .................................................................................................................... 15
3.2.4. Indicatorii utilizați pentru a analiza declararea unui anumit nivel de criză ............ 18
3.2.5. Incidente care pot declanșa o situație de criză ........................................................ 19
3.3. Obligațiile de raportare și schimbul de informații ......................................................... 21
4. MĂSURI ADOPTATE PENTRU FIECARE NIVEL DE CRIZĂ ...................................... 23
4.1. Acțiunile predefinite pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale în cazul unui nivel
de criză .................................................................................................................................. 23
4.1.1. Alertă timpurie ........................................................................................................ 23
4.1.2. Alertă ...................................................................................................................... 23
4.1.3. Urgență .................................................................................................................... 24
4.2. Măsurile adoptate individual în cazul declarării unuia dintre nivelurile de criză.......... 25
4.2.1. Alertă timpurie ........................................................................................................ 25
4.2.1.1. Managementul programelor de reparații/investiții .......................................... 25
4.2.2. Alertă ...................................................................................................................... 25
4.2.2.1. Modificarea voluntară a nominalizărilor ......................................................... 26
4.2.2.2. Utilizarea capacităților de extracție/stocurilor disponibile în depozitele de
înmagazinare subterană a gazelor naturale ................................................................... 26
4.2.2.3. Reducerea consumului clienților care pot fi întrerupți în baza contractelor
comerciale cu clauze de întreruptibilitate..................................................................... 26
4.2.3. Urgență .................................................................................................................... 27
4.2.3.1. Măsuri nebazate pe piață axate pe cerere ........................................................ 28
4.2.3.1.1. Introducerea restricțiilor privind consumul de gaze naturale pentru clienții
neprotejați ..................................................................................................................... 28
4.2.3.2. Măsuri nebazate pe piață axate pe ofertă......................................................... 31

2
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

4.2.3.2.1. Flexibilitate sporită a importului .............................................................. 31


4.2.3.2.2. Creșterea obligatorie a nivelului producției de gaze naturale .................. 31
4.2.3.2.3. Reducerea dezechilibrului asupra capacității ferme a punctelor de
interconectare de ieșire ............................................................................................. 31
4.2.3.2.4. Adaptarea nivelului optim de funcționare al SNT (line pack) ................. 31
4.2.3.2.5. Creșterea capacității tehnice de extracție din depozitele de înmagazinare
subterană................................................................................................................... 32
5. ROLUL ȘI RESPONSABILITĂȚILE ENTITĂȚILOR IMPLICATE PENTRU FIECARE
NIVEL DE CRIZĂ ................................................................................................................... 33
5.1. Rolul și responsabilitățile pentru nivelul de Alertă timpurie ......................................... 38
5.2. Rolul și responsabilitățile pentru nivelul de Alertă ....................................................... 40
5.3. Rolul și responsabilitățile pentru nivelul de Urgență .................................................... 42
6. MĂSURI SPECIFICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ENERGIA ELECTRICĂ ȘI
TERMOFICAREA ................................................................................................................... 46
6.1. Furnizarea de energie electrică produsă pe bază de gaze .............................................. 46
6.2. Impactul probabil al întreruperii aprovizionării cu gaze naturale asupra sectorului electric
.............................................................................................................................................. 46
6.2.1. Măsuri pentru a atenua impactul potențial al unei perturbări a furnizării cu gaze în
sectorul energiei electrice ................................................................................................. 46
6.3. Impactul probabil al unei perturbări a furnizării de gaze în sectorul termoficării ......... 47
6.3.1. Măsuri de atenuare a impactului întreruperii alimentării cu energie termică ......... 48
7. MANAGERUL DE CRIZĂ ................................................................................................. 49
8. MĂSURI PRIVIND CONSUMUL NEJUSTIFICAT AL CLIENȚILOR NEPROTEJAȚI ÎN
TIMPUL NIVELULUI DE URGENȚĂ .................................................................................. 50
9. TESTE DE PREGĂTIRE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ........................................ 51
10. DIMENSIUNEA REGIONALĂ ........................................................................................ 52
10.1. Măsurile de adoptat pentru fiecare nivel de criză ........................................................ 52
10.1.1. Grupul de risc Ucraina .......................................................................................... 52
10.1.1.1. Alertă timpurie .............................................................................................. 52
10.1.1.2. Alertă ............................................................................................................. 53
10.1.1.3. Urgență .......................................................................................................... 53
10.1.2. Grupul de risc Trans-balcanic ............................................................................... 53
10.1.2.1. Alertă timpurie .............................................................................................. 53
10.1.2.2. Alertă ............................................................................................................. 54

3
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

10.1.2.3. Urgență .......................................................................................................... 54


10.1.3. Acțiuni care trebuie întreprinse în cadrul fiecărui grup de risc, din care România
face parte, în cazul declarării unui nivel de criză.............................................................. 54
10.2. Mecanismele de cooperare .......................................................................................... 55
10.2.1. Grupul de risc Ucraina .......................................................................................... 55
10.2.2. Grupul de risc Trans-balcanic ............................................................................... 56
10.3. Proceduri adiacente ...................................................................................................... 56
10.4. Solidaritatea cu Statele Membre .................................................................................. 56
11. CONSULTAREA CU PĂRȚILE INTERESATE ............................................................. 58
12. CONCLUZII ...................................................................................................................... 60
LISTA FIGURILOR: ............................................................................................................... 61
LISTA TABELELOR: ............................................................................................................. 62

4
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

LISTĂ ACRONIME:

AC Autoritatea Competentă în sensul art. 2 pct. 7 din Regulament


ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei
CE Comisia Europeană
EGSC Echipa interdisciplinară pentru gestionarea situațiilor de criză în
aprovizionarea gazelor naturale
ENTSO-G European Network of Transmission System Operators for Gas/Reţeaua
Europeană a Operatorilor de Transport şi de Sistem de Gaze Naturale
GNL Gaz natural lichefiat
IP/EP Puncte de intrare/Entry points
OSD Operator/Operatori de sistem de distribuție
OTS Operatorul de Transport și de Sistem
mc metri cubi
mil. milion/milioane
mld. miliard/miliarde
PNIESC Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice
RET Rețeaua Electrică de Transport
SD Sistem de distribuție
SEN Sistemul Electroenergetic Național
SMG Stație de Măsurare Gaze
SNT Sistemul Național de Transport
Tep tone echivalent petrol
TYNDP Planul de Dezvoltare a Reţelei pe 10 ani
UE Uniunea Europeană
UGS Underground gas storage/ Depozit subteran de gaze
UR Utilizator de reţea al SNT sau al SD

5
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

1. INTRODUCERE

Planul de urgență pentru gaze a fost elaborat în scopul stabilirii unui set de măsuri și proceduri,
inclusiv de scheme de flux de informații și de acțiuni întreprinse pentru a anula, reduce sau elimina
efectele unor posibile perturbări în aprovizionarea cu gaze naturale în România în situații
individuale de criză, adică în starea de alertă timpurie, alertă și urgență și de responsabilități fixe
clar stabilite aplicabile pentru toate părțile interesate în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze
naturale. Prin implementarea Planului de urgență se intenționează să se anuleze, atenueze sau să
se elimine efectele unei perturbări pentru a face față situațiilor în care alimentarea cu gaze naturale
pe piața internă de gaze naturale nu ar mai putea fi garantată tuturor clienților, cu precădere
clienților protejați.
Siguranța aprovizionării cu gaze naturale este responsabilitatea comună a întreprinderilor din
sectorul gazelor naturale, a Statelor Membre și a Comisiei Europene.
În acest context Regulamentul (UE) nr. 1938/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din
25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a
Regulamentului (UE) nr. 994/2010 (denumit, în continuare, Regulament) definește
responsabilitățile și obligațiile pentru întreprinderi, autorități naționale și Comisia Europeană și
solicită Statelor Membre să stabilească din timp gestionarea eficientă a situațiilor de criză și să
instituie măsuri sub formă de acțiuni preventive și planuri de urgență.
Planul de urgență stabilește în detaliu aranjamentele operaționale care urmează să fie realizate în
cazul apariției unei situații de criză în aprovizionarea cu gaze naturale în România și se
concentrează pe interacțiunile cu Comisia Europeană prin intermediul Grupului de Coordonare
pentru Gaze (GCG).
În acest sens, a fost elaborat Planul de urgență care îndeplinește cerințele din Regulament și a fost
realizat în conformitate cu prevederile din art. 10, modelul din Anexa VII la Regulament și
legislația națională în vigoare și cuprinde:
▪ descrierea rolului și a responsabilităților Autorității Competente (AC) pentru fiecare nivel
de criză;
▪ definirea nivelurilor de criză, organismul responsabil pentru declararea fiecărui nivel de
criză și procedurile de urmat în fiecare caz;
▪ indicatorii utilizați pentru a analiza și pentru a decide cu privire la declararea unui anumit
nivel de criză;
▪ descrierea detaliată a procedurilor și măsurilor adoptate pentru fiecare nivel de criză,
inclusiv schemele corespunzătoare de flux de informații între entitățile participante;
▪ contribuția măsurilor de piață pentru gestionarea situației în cazul nivelului de alertă
timpurie/alertă și pentru atenuarea situației în cazul nivelului de urgență;

6
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

▪ contribuția măsurilor nebazate pe piață, planificate sau care urmează a fi puse în aplicare
în cazul nivelului de urgență și evaluează necesitatea utilizării acestor măsuri nebazate pe
piață pentru a face față unei crize;
▪ descrierea rolului managerului de criză desemnat;
▪ descrierea măsurilor și acțiunilor întreprinse pentru a atenua impactul potențial al unei
perturbări a furnizării de gaze în sectorul energiei electrice și termoficări;
▪ descrierea rolului și a responsabilităților entităților implicate pentru fiecare nivel de criză;
▪ descrierea măsurilor și a procedurilor privind consumul nejustificat al clienților care nu
sunt clienți protejați și indicarea entităților implicate;
▪ descrierea testelor de pregătire pentru situații de urgență, respectiv calendarul pentru
simulări în timp real ale reacției la situații de urgență, indicarea entităților implicate,
procedurile și scenariile concrete de impact mare și mediu simulate;
▪ consultările cu părțile interesate;
▪ dimensiunea regională, incluzând descrierea mecanismelor utilizate pentru cooperarea cu
alte State Membre pentru fiecare dintre nivelurile de criză și a schimbului de informații
între Autoritățile Competente, precum și descrierea mecanismelor convenite cu Statele
Membre cu care România este direct conectată pentru a se asigura aplicarea principiului
solidarității, conform art. 13 din Regulament.

7
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

2. INFORMAȚII GENERALE

Conform prevederilor art. 8, alin. (2), lit. b) din Regulament, Autoritatea Competentă a fiecărui
Stat Membru, stabilește „un plan de urgență conținând măsurile care trebuie luate pentru a elimina
sau a atenua impactul unei perturbări a furnizării de gaze”, elaborat în conformitate cu art. 10 și,
urmare a consultării întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, a organizațiilor relevante care
reprezintă interesele clienților casnici și industriali de gaze, a producătorilor de energie electrică
și a operatorului de transport și de sistem de energie electrică.
În conformitate cu art. 102, lit. l) și o) din Legea nr. 123/2012 energiei și gazelor naturale, cu
modificările și completările ulterioare (denumită, în continuare, Legea nr. 123/2012), Ministerul
Energiei exercită calitatea de autoritate competentă în sensul art. 2, pct. 7 din Regulament și, în
această calitate, elaborează Planul de urgență, conform prevederilor Regulamentului, care se
actualizează la fiecare patru ani sau mai frecvent dacă situația o impune. Autoritatea Competentă
are, de asemenea, un rol de coordonare a măsurilor și acțiunilor care trebuie întreprinse în timpul
unei situații de urgență pentru a atenua impactul asupra continuității și a siguranței în alimentarea
cu gaze naturale în România, având și responsabilitatea legăturii cu Comisia Europeană și
Autoritățile Competente ale Statelor Membre din grupul de risc din care România face parte,
precum și cu Autoritățile Competente ale Statelor Membre cu care România este direct conectată,
pentru a se asigura că detaliile unei astfel de perturbări sunt comunicate imediat în conformitate
cu prevederile Regulamentului.
Planul de urgență oferă un cadru pentru gestionarea situațiilor de urgență, astfel cum se prevede în
Regulament. Măsurile, acțiunile și procedurile cuprinse în Planul de urgență sunt testate cel puțin
o dată între actualizările periodice ale acestuia, efectuate la fiecare patru ani. Pentru a testa Planul
de urgență, Autoritatea Competentă simulează scenarii cu impact mediu și ridicat și reacții în timp
real în conformitate cu Planul de urgență și rezultatele testelor sunt prezentate GCG.

8
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

3. NIVELURILE DE CRIZĂ

3.1. Definirea nivelurilor de criză

Regulamentul definește în art. 11, alin. (1) trei niveluri de criză, și anume:
▪ nivelul de alertă timpurie (denumit, în continuare, „alertă timpurie”): în cazul în care există
informații concrete, sigure și fiabile, conform cărora ar putea avea loc un eveniment care
ar deteriora în mod semnificativ situația în materie de furnizare de gaze și care ar putea
conduce la declanșarea nivelului de alertă sau de urgență;
▪ nivelul de alertă (denumit, în continuare, „alertă”): în cazul în care are loc o perturbare a
furnizării de gaze sau o cerere de gaze excepțional de mare care afectează în mod
semnificativ situația în materie de furnizare de gaze, dar piața este încă în măsură să
gestioneze perturbarea sau cererea respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri
nebazate pe piață;
▪ nivelul de urgență (denumit, în continuare, „urgență”): în cazul unei cereri excepțional de
mari sau al unei perturbări semnificative a furnizării de gaze sau al unui alt tip de
deteriorare semnificativă a situației în materie de furnizare de gaze și toate măsurile de
piață relevante au fost implementate, dar oferta de gaze este insuficientă pentru a satisfice
cererea rămasă neacoperită, astfel încât este nevoie să se introducă în plus măsuri nebazate
pe piață în special în scopul garantării furnizării de gaze către clienții protejați.
Apariția nivelurilor individuale de criză depinde de gravitatea perturbării, de implicațiile
economice și tehnice anticipate și de urgența acțiunilor de remediere la nivel național. Nivelurile
nu trebuie declarate succesiv. Nivelul de alertă sau de urgență poate fi declarat imediat în funcție
de gravitatea perturbării, de urgența și de tipurile de măsuri necesare pentru corectarea situației
sau eliminarea riscului.

3.2. Procedura de activare/închidere a unuia dintre nivelurile de criză

Planul de urgență este activat efectiv atunci când este declarat unul dintre nivelurile de criză
descrise anterior. Acest subcapitol prezintă procedurile de activare/închidere aplicabile fiecărui
nivel de criză și identifică diferite evenimente care ar declanșa un anumit nivel de criză, după cum
urmează:

3.2.1. Alertă timpurie

1. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale (operatorul de transport și de sistem (OTS) gaze
naturale, producătorii de gaze naturale, operatorii de sistem de distribuție (OSD), operatorii
de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale) notifică, imediat, prin intermediul

9
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

canalelor de comunicare disponibile, Autorității Competente (AC) și Autorității Naționale de


Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) informații despre posibile evenimente care ar
deteriora în mod semnificativ situația în aprovizionarea cu gaze naturale. Informațiile
furnizate, în conformitate cu competența fiecărei entități, ar trebui să vizeze următoarele date:
▪ cauza perturbării;
▪ timpul estimat până la apariția perturbării (ziua gazieră și ora la care limitarea/sistarea va
deveni efectivă);
▪ cantitatea estimativă de gaze naturale care va fi limitată/sistată ca urmare a perturbării;
▪ informații despre orice întrerupere a aprovizionării cu gaze naturale a clienților protejați
din România în cazul unei perturbări;
▪ informații specifice despre efectele anticipate ale acțiunilor bazate pe piață.
2. AC va centraliza informațiile concrete și sigure, menționate la punctul 1.
3. AC va analiza împreună cu OTS gaze naturale și ANRE informațiile centralizate la punctul 2.
4. În cazul în care analiza relevă posibilitatea de deteriorare a situației de aprovizionare cu gaze
naturale, AC poate convoca o ședință a Echipei interdisciplinare pentru gestionarea situațiilor
de criză în aprovizionarea gazelor naturale (EGSC), descrisă în Capitolul 7. În concordanță
cu concluziile ședinței EGSC, AC poate decide dacă se declară nivelul de Alertă timpurie, în
conformitate cu art. 11, alin. (1), lit. a) din Regulament. Decizia privind declararea nivelului
de Alertă timpurie se realizează prin Ordin al ministrului energiei.
5. Pe perioada nivelului de Alertă timpurie, AC monitorizează și solicită informații operative
zilnice cu privire la aplicarea măsurilor cuprinse în Planul de urgență și la îndeplinirea
obligațiilor de către întreprinderile din sectorul gazelor naturale.
6. Pe perioada nivelului de Alertă timpurie întreprinderile din sectorul gazelor naturale vor
transmite informații către OTS gaze naturale și ANRE.
7. Decizia privind încheierea nivelului de Alertă timpurie este luată de AC, după consultarea
EGSC, și se realizează prin Ordin al ministrului energiei.
8. Informații privind declararea/încheierea nivelului de Alertă timpurie, precum și Ordinele
ministrului energiei privind declararea/încheierea nivelului de Alertă timpurie sunt publicate
pe site-ul Ministerului Energiei și pe site-urile furnizorilor de gaze naturale, OTS gaze naturale
și OSD.
9. AC informează despre declararea sau încheierea nivelului de Alertă timpurie Comisia
Europeană, Autoritățile Competente ale Statelor Membre cu care România este direct
conectată, Autoritățile Competente ale Statelor Membre din grupul de risc din care România
face parte, precum și Grupului de coordonare pentru gaz (GCG) și pune la dispoziția acestora
toate informațiile necesare, în special informațiile cu privire la acțiunile pe care aceasta
intenționează să le întreprindă.
10. După încheierea nivelului de Alertă timpurie, AC furnizează Comisiei Europene, în
conformitate cu art. 14, alin. (4) din Regulament, o evaluare detaliată, bazându-se pe
informații furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale,
producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze
naturale).

10
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

În Figura 1. se prezintă entitățile implicate în cazul nivelului de Alertă timpurie, acțiunile care se
realizează, precum și schema de flux de informații între entitățile participante.

11
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Operatorul de Operatorii de Operatorii Furnizorii de gaze


Producătorii de
Transport și de sistem de sistemului de naturale
gaze naturale
Sistem (OTS) înmagazinare distribuție (OSD)

Informează

Autoritatea Națională
de Reglementare în
domeniul Energiei
Autoritatea Comisia
(ANRE)
Competentă Informare Europeană
Consultare
Operatorul de Dialog (GCG)
Transport și de
Sistem (OTS)
Decizie declarare nivel de Alertă timpurie
Echipa
interdisciplinară pentru Publicare Decizie declarare nivel de Alertă timpurie
gestionarea situațiilor
de urgență (EGSC) Aplicare măsuri bazate pe piață,
specifice nivelului de Alertă timpurie

Decizie încheiere nivel de Alertă timpurie

Publicare Decizie încheiere


nivel de Alertă timpurie

Figura 1. Schema de flux de informații în cazul nivelului de Alertă timpurie


12
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

3.2.2. Alertă

1. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale,
OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale) notifică, imediat, prin
intermediul canalelor de comunicare disponibile, Autorității Competente (AC) și Autorității
Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) informații despre posibile întreruperi în
aprovizionarea cu gaze naturale sau o cerere de gaze excepțional de mare care afectează în mod
semnificativ situația în materie de furnizare de gaze.
2. AC va centraliza informațiile concrete și sigure, menționate la punctul 1.
3. AC va analiza împreună cu OTS gaze naturale și ANRE informațiile centralizate la punctul 2.
4. În cazul în care analiza evidențiază posibila declanșare a evenimentelor menționate în definiția
nivelului de Alertă, AC poate convoca o ședință EGSC. În concordanță cu concluziile ședinței
EGSC, AC poate să decidă dacă se declară nivelul de Alertă, în conformitate cu art. 11, alin. (1),
lit. b) din Regulament. Decizia privind declararea nivelului de Alertă se realizează prin Ordin al
ministrului energiei.
5. Pe perioada nivelului de Alertă, AC monitorizează și solicită informații operative zilnice cu privire
la aplicarea măsurilor, cuprinse în Planul de urgență și îndeplinirea obligațiilor de către
întreprinderile din sectorul gazelor naturale.
6. Pe perioada nivelului de Alertă întreprinderile din sectorul gazelor naturale vor transmite
informații către OTS gaze naturale și ANRE.
7. Decizia privind încheierea nivelului de Alertă este luată de AC, după consultarea EGSC, și se
realizează prin Ordin al ministrului energiei.
8. Informații privind declararea/încheierea nivelului de Alertă, precum și Ordinele ministrului
energiei privind declararea/încheierea nivelului de Alertă sunt publicate pe site-ul Ministerului
Energiei și pe site-urile furnizorilor de gaze naturale, OTS gaze naturale și OSD.
9. AC informează despre declararea sau încheierea nivelului de Alertă Comisia Europeană,
Autoritățile Competente ale Statelor Membre cu care România este direct conectată, Autoritățile
Competente ale Statelor Membre din grupul de risc din care România face parte, precum și GCG
și pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare, în special informațiile cu privire la
acțiunile pe care aceasta intenționează să le întreprindă.
10. După încheierea nivelului de Alertă, AC furnizează Comisiei Europene, în conformitate cu art. 14,
alin. (4) din Regulament, o evaluare detaliată, bazându-se pe informații furnizate de întreprinderile
din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii
de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale).

În Figura 2. se prezintă entitățile implicate în cazul nivelului de Alertă, acțiunile care se realizează,
precum și schema de flux de informații între entitățile participante.

13
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Operatorul de Operatorii de Operatorii de Furnizorii de gaze


Producătorii de
Transport și de sistem de sistem de naturale
gaze naturale
Sistem (OTS) înmagazinare distribuție (OSD)

Informează

Autoritatea Națională
de Reglementare în
domeniul Energiei Comisia
Autoritatea
(ANRE)
Competentă Informare Europeană
Consultare
Operatorul de
Dialog (GCG)
Transport și de
Sistem (OTS)
Decizie declarare nivel de Alertă

Echipa
interdisciplinară pentru Publicare Decizie declarare nivel de Alertă
gestionarea situațiilor
Aplicare măsuri bazate pe piață,
de urgență (EGSC)
specifice nivelului de Alertă

Decizie încheiere nivel de Alertă

Publicare Decizie încheiere


nivel de Alertă

14
Figura 2. Schema de flux de informații în cazul nivelului de Alertă
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

3.2.3. Urgență

1. Întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale,
OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale) notifică, imediat, prin
intermediul canalelor de comunicare disponibile, Autorității Competente (AC) și Autorității
Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) informații despre o cerere
excepțional de mare sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau o afectare semnificativă a
situației livrărilor, raportate la cererea de consum.
2. AC va centraliza informațiile concrete și sigure, menționate la punctul 1.
3. AC va analiza împreună cu OTS gaze naturale și ANRE informațiile centralizate la punctul 2.
4. În cazul în care prin utilizarea măsurilor bazate pe piață nu se restabilește continuitatea și
siguranța aprovizionării cu gaze naturale și analiza evidențiază posibila declanșare a
evenimentelor menționate în definiția nivelului de urgență, AC poate convoca o ședință
EGSC. În concordanță cu concluziile ședinței EGSC, AC poate să decidă dacă se declară
nivelul de Urgență, în conformitate cu art. 11, alin. (1), lit. c) din Regulament. Decizia privind
declararea nivelului de Urgență se realizează prin Ordin al ministrului energiei.
5. Pe perioada nivelului de Urgență, AC monitorizează și solicită informații operative zilnice cu
privire la aplicarea măsurilor, inclusiv a măsurilor administrative nebazate pe piață, cuprinse
în Planul de urgență și îndeplinirea obligațiilor de către întreprinderile din sectorul gazelor
naturale, precum și de către OTS energie electrică și producătorii de energie electrică în
centrale pe gaze naturale.
6. Pe perioada nivelului de Urgență întreprinderile din sectorul gazelor naturale vor transmite
informații către OTS gaze naturale și ANRE.
7. Decizia privind încheierea nivelului de Urgență este luată de AC, după consultarea EGSC, și
se realizează prin Ordin al ministrului energiei.
8. Informații privind declararea/încheierea nivelului de Urgență, precum și Ordinele ministrului
energiei privind declararea/încheierea nivelului de Urgență sunt publicate pe site-ul
Ministerului Energiei și pe site-urile furnizorilor de gaze naturale, OTS gaze naturale și OSD.
9. AC informează despre declararea sau încheierea nivelului de Urgență Comisia Europeană,
Autoritățile Competente ale Statelor Membre din grupul de risc din care România face parte,
Autoritățile Competente ale Statelor Membre cu care România este direct conectată, precum
și GCG și pune la dispoziția acestora toate informațiile necesare, în special informațiile cu
privire la acțiunile pe care aceasta intenționează să le întreprindă, cu precădere despre lansarea
măsurilor nebazate pe piață.
10. Comisia Europeană verifică, în termen de 5 zile de la primirea informațiilor, dacă declararea
situației de urgență este justificată în conformitate cu definiția nivelului de Urgență și dacă
măsurile întreprinse sunt conforme cu acțiunile enumerate în Planul de urgență și dacă acestea
nu impun o povară excesivă pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale.

15
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

11. Comisia Europeană poate, la cererea unei alte autorități competente, a întreprinderilor din
sectorul gazelor naturale sau din proprie inițiativă, să solicite AC modificarea măsurilor, în
cazul în care acestea contravin condițiilor prevăzute la art. 11, alin. (8) din Regulament.
Comisia Europeană poate solicita AC să declare încheierea nivelului de Urgență, în cazul în
care aceasta ajunge la concluzia că declararea acestuia nu este sau a încetat să fie justificată.
12. În termen de trei zile de la notificarea solicitării Comisiei Europene, AC modifică măsurile și
informează Comisia Europeană în acest sens sau prezintă acesteia motivele pentru care nu
este de acord cu solicitarea.
13. În absența consimțământului AC, Comisia Europeană poate, în termen de trei zile, să își
modifice sau să își retragă solicitarea sau să convoace AC sau, dacă este cazul, autoritățile
competente vizate și, în cazul în care Comisia Europeană consideră că este necesar, GCG.
Comisia Europeană va expune în detaliu motivele pentru care solicită orice modificare a
măsurii.
14. AC ține seama pe deplin de poziția Comisiei Europene. În cazul în care decizia finală a AC
diferă de avizul Comisiei Europene, AC prezintă motivele pe care se întemeiază decizia
respectivă.
15. După încheierea nivelului de Urgență, AC furnizează Comisiei Europene, în conformitate cu
art. 14, alin. (4) din Regulament, o evaluare detaliată, bazându-se pe informații furnizate de
întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale,
OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale).

În Figura 3. se prezintă entitățile implicate în cazul nivelului de Urgență, acțiunile care se


realizează, precum și schema de flux de informații între entitățile participante.

16
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Operatorul de Operatorii de sistem Operatorii de sistem Furnizorii de gaze


Producătorii de gaze Transport și de Sistem de înmagazinare de distribuție (OSD) naturale
naturale (OTS)

Informează

Autoritatea Națională de
Reglementare în domeniul
Autoritatea
Competentă Informare Comisia Europeană
Energiei (ANRE)
Consultare (GCG)
Dialog
Operatorul de Transport și
de Sistem (OTS)
Decizie declarare nivel de Urgență
Echipa interdisciplinară
pentru gestionarea situațiilor
de urgență (EGSC) Publicare Decizie declarare nivel de Urgență

Aplicare măsuri bazate pe piață, specifice nivelului de urgență

Aplicare măsuri nebazate pe piață, specifice nivelului de urgență

Decizie încheiere nivel de Urgență

Publicare Decizie încheiere nivel de Urgență

Figura 3. Schema de flux de informații în cazul nivelului de Urgență


17
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

3.2.4. Indicatorii utilizați pentru a analiza declararea unui anumit nivel de criză

Autoritatea Competentă examinează, împreună cu EGSC, în mod specific condițiile pentru


declararea nivelurilor de criză pe baza unor indicatori (care apar individual sau în comun)
prezentați în Tabelul 1.
Tabel 1. Indicatorii utilizați pentru declararea nivelurilor de criză

ALERTĂ TIMPURIE ALERTĂ URGENȚĂ


▪ Limitarea/sistarea ▪ Limitarea/sistarea ▪ Pe termen lung pot fi
debitului de gaze naturale semnificativă a debitului de așteptate întreruperi
în punctele fizice de gaze naturale în punctele suplimentare ale
intrare cheie/importante; fizice de intrare aprovizionării pe scară largă
▪ Capacitatea redusă de cheie/importante; și nu există o opțiune
extracție din depozite în ▪ Capacitatea redusă de alternativă adecvată de
perioade cu consum extracție din depozite în aprovizionare;
ridicat; perioade cu vârfuri de ▪ Măsurile bazate pe piață nu
▪ Sistarea unor surse consum; mai sunt suficiente pentru
importante de ▪ Sistarea unor surse stabilitatea sistemului gazier
aprovizionare; importante de din România;
▪ Problemă tehnică/ aprovizionare; ▪ Nu este disponibilă
defecțiune tehnică a unei ▪ Problemă tehnică/ suficientă energie de
infrastructuri majore (de defecțiune tehnică, pe echilibrare pe întreaga piață
exemplu, conducte și/sau perioadă mare, a unei de gaze naturale și nu poate
stații de compresoare); infrastructuri majore (de fi achiziționată pe termen
▪ Condițiile meteo exemplu, conducte și/sau scurt sau comerțul cu energie
extreme, combinate cu o stații de compresoare); de echilibrare a fost
cerere mare; ▪ Condițiile meteo extreme, suspendat;
▪ Riscul în aprovizionarea combinate cu o cerere foarte ▪ Deteriorarea situației de
cu gaze naturale pe mare; aprovizionare într-o măsură
termen lung; ▪ Riscul ridicat în în care alimentarea cu gaze a
▪ Declararea nivelurilor de aprovizionarea cu gaze clienților protejați și pentru a
criză într-un Stat naturale pe termen lung; acoperi nevoile vitale sunt
Membru cu care ▪ Cererea de solidaritate de la expuse riscului;
România este conectată un Stat Membru cu care ▪ Problemă tehnică/ defecțiune
direct. România este conectată tehnică a conductelor majore
direct. și/sau a stațiilor de
compresoare fără o opțiune

18
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

rapidă de aprovizionare
alternativă (dezastru);
▪ Măsurile bazate pe piață au
fost epuizate.

Evaluarea indicatorilor și a informațiilor va lua în considerare următoarele aspecte:


▪ Acțiunile imediate necesare pentru prevenirea escaladării situației de criză;
▪ Acțiunile pe termen mediu și lung necesare pentru gestionarea consecințelor unei situații de
criză;
▪ Acțiunile și orice cerință pentru a pune în aplicare măsurile administrative necesare pentru
rezolvarea nivelului de Urgență.

3.2.5. Incidente care pot declanșa o situație de criză

O situație de criză privind asigurarea aprovizionării cu gaze naturale poate fi declanșată de


incidente inerente lanțului de furnizare a gazelor naturale sau de amenințări exterioare și pericole
care pot avea un impact asupra alimentării cu gaze naturale în România. Aceste incidente constituie
baza pe care se ia decizia de a declara unul dintre nivelurile de criză și, de asemenea, care nivel de
criză va fi selectat.
În acest sens, AC analizează, împreună cu EGSC, incidentele identificate la nivelul pieței gaziere
și comunicate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de
gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale) în vederea
luării deciziei de a declara un nivel de criză.
Tabelul 2. prezintă o listă neexhaustivă a incidentelor care pot duce la declanșarea unuia dintre
nivelurile de criză, în funcție de perioada de timp și de impact, care va fi utilizată de AC pentru a
decide ce nivel de criză va fi declarat.

Tabel 2. Lista incidentelor care pot declanșa un nivel de criză

Nr. Incident Zona în care apare Entitatea care


crt. furnizează
informații

19
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

1. Incidente ale sistemului de Deficit în aprovizionarea cu gaze OTS gaze


alimentare cu gaze (cantități insuficiente de gaze naturale/Furnizori de
naturale pentru a satisface cererea) gaze naturale/
Producători de gaze
naturale
Constrângeri în SNT gaze OTS gaze naturale/
naturale Furnizori de gaze
naturale
Probleme tehnice cu impact OTS gaze naturale
major în infrastructură
Defecțiuni tehnice ale unor Operatori de sistem de
echipamente de la depozitele de înmagazinare
înmagazinare a gazelor naturale
Dezechilibre majore pe piața OTS gaze naturale/
gazelor naturale ANRE/Furnizori de
gaze naturale/
Producători de gaze
naturale
2. Alte tipuri de incidente Condițiile meteo extreme Administrația
(temperaturi exterioare anormal Națională de
de scăzute sau de ridicate) care Meteorologie
perturbă alimentarea cu gaze
naturale
Amenințarea potențială sau reală AC
de atac terorist
Reducerea sau întreruperea AC/OTS gaze
aprovizionării cu gaze naturale naturale/Furnizori de
din țări terțe gaze naturale
Întreruperile în aprovizionarea cu OTS energie electrică
energie electrică
Sabotaj, vandalism și furt în Operatori economici
instalațiile sistemului național de responsabili cu
transport al gazelor naturale administrarea
infrastructurii critice
naționale/europene

20
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Tulburări civile, război, terorism, Instituții cu atribuții în


dezastre naturale etc gestionarea acestei
problematici
Cererea de sprijin din partea unor AC
State Membre vecine sau a
Comisiei Europene

3.3. Obligațiile de raportare și schimbul de informații

În cazul unei deteriorări semnificative a situației aprovizionării cu gaze naturale, AC trebuie să se


asigure că dispune, în cea mai mare măsură, de toate informațiile relevante pentru a evalua situația
și pentru a decide cu privire la cursul acțiunilor care trebuie întreprinse.
Obligațiile de raportare și informare sunt prevăzute la art. 11, alin. (2) și (4) și art. 14 din
Regulament. În ceea ce privește tipul, domeniul de aplicare al informațiilor, precum și modul în
care aceste informații sunt comunicate Comisiei Europene, trebuie făcută o distincție funcție de
nivelurile de criză.
În conformitate cu art. 14, alin. (1) din Regulament, întreprinderile din sectorul gazelor naturale,
în funcție de domeniul lor de activitate, trebuie să transmită AC, zilnic, în situația declarării unuia
din nivelurile de criză, următoarele informații:
▪ previziuni pentru următoarele trei zile ale cererii zilnice de gaze și ale furnizării zilnice de
gaze în milioane de metri cubi pe zi (mil. de m3/zi);
▪ fluxul de gaze zilnic la toate punctele de intrare și ieșire transfrontaliere, precum și la toate
punctele care racordează o instalație de producție, o instalație de stocare, în milioane de metri
cubi pe zi (mil. de m3/zi);
▪ perioada, exprimată în zile, pentru care se estimează că este posibilă asigurarea furnizării de
gaze către clienții protejați.
Toate informațiile, menționate mai sus, vor fi furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor
naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de
înmagazinare, furnizorii de gaze naturale) într-un format adecvat convenit cu AC, orice cerință
diferită va fi comunicată întreprinderilor din sectorul gazelor naturale. Acest proces va permite ca
informațiile transmise să fie ușor asimilate pentru comunicarea ulterioară.
Totodată, acest proces poate ajuta AC să își îndeplinească obligația de schimb de informații cu
Comisia Europeană în cazul unei situații de urgență, în conformitate cu art. 14, alin. (2), lit. a)
coroborat cu art. 14, alin. (1), lit. b) din Regulament și pot oferi prognoze zilnice privind cererea
de capacitate, care poate fi utilizată de Comisia Europeană atunci când ia în considerare furnizarea
și cererea de gaze naturale în conformitate cu art. 14, alin. (1), lit. a) din Regulament.

21
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

În conformitate cu art. 14, alin. (3) din Regulament, la încheierea unuia din nivelurile de criză,
AC furnizează Comisiei Europene, în termen de șase săptămâni de la încetarea situației de
urgență, o evaluare detaliată cu accent deosebit pe concluzii, posibilități pentru îmbunătățirea
procedurilor de criză și a direcțiilor de dezvoltare a infrastructurii pentru a evita evenimente
similare, inclusiv evaluarea impactului economic al situației de urgență, a impactului asupra
sectorului energiei electrice și evaluarea asistenței furnizate Uniunii Europene și Statelor Membre
sau primite de la acestea, bazându-se pe informații furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor
naturale și participanții la piață interesați. Aceste evaluări sunt puse la dispoziția GCG și se
reflectă în actualizarea planurilor de acțiuni preventive și a planurilor de urgență.

22
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

4. MĂSURI ADOPTATE PENTRU FIECARE NIVEL DE CRIZĂ

Obiectivul acestei secțiuni este de a detalia nivelurile de criză și de a descrie acțiunile predefinite
și măsurile ce trebuie realizate în situațiile de urgență privind asigurarea continuității și siguranței
alimentării cu gaze naturale la nivel național, pentru instituirea unor mecanisme pentru gestionarea
situațiilor de criză.

4.1. Acțiunile predefinite pentru asigurarea aprovizionării cu gaze naturale în cazul


unui nivel de criză

4.1.1. Alertă timpurie

1. OTS gaze naturale și celelalte întreprinderi din sectorul gazelor naturale în cooperare cu
companiile energetice identifică toate măsurile bazate pe piață care pot fi utilizate, în acest
nivel de criză.

4.1.2. Alertă

1. În cazul declarării nivelului de Alertă, AC recomandă întreprinderilor din sectorul gazelor


naturale să activeze toate măsurile de piață disponibile.
2. Pentru a minimiza riscurile generate de acest nivel de criză:
▪ OTS gaze naturale și OSD monitorizează starea de echilibru a rețelelor și întreprind
acțiuni bazate pe măsuri de piață pentru păstrarea sistemelor în parametrii tehnici de
funcționare;
▪ operatorii de sistem de înmagazinare furnizează informații despre capacitatea maximă
de extracție disponibilă a depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale care poate fi
pusă la dispoziția pieței prin instrumente de piață;
▪ producătorii de gaze naturale verifică disponibilitatea pentru maximizarea producției
de gaze naturale și informează OTS gaze naturale/AC despre rezultate;
▪ furnizorii de gaze naturale verifică disponibilitatea de achiziție de gaze naturale
suplimentare și/sau reducerea consumului de gaze naturale a clienților finali (definiți
în conformitate cu prevederile art. 100 pct. 25 din Legea nr. 123/2012; în cuprinsul
Planului de urgență noţiunile de „client final“ şi „consumator“ sunt echivalente), în
conformitate cu contractele încheiate cu aceștia și transmite informații către OTS gaze
naturale și AC.
3. După introducerea nivelului de Alertă, AC monitorizează, în mod continuu, împreună și
cu sprijinul OTS gaze naturale și ANRE, modul de îndeplinire a obligațiilor legale și
contractuale care revin fiecărei întreprinderi din sectorul gazelor naturale și controlează
utilizarea măsurilor de piață pe baza informațiilor furnizate.

23
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

4.1.3. Urgență

1. După introducerea nivelului de Urgență, întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS
gaze naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare,
furnizorii de gaze naturale și utilizatorii finali) sunt obligate să respecte măsurile
administrative, prevăzute în Planul de urgență, care nu au la bază mecanisme de piață.
2. În cazul nivelului de Urgență, care duce la o amenințare privind asigurarea aprovizionării
cu gaze naturale a consumatorilor protejați, AC poate să aplice măsuri administrative, care
nu au la bază mecanisme de piață, inclusiv:
▪ decide cu privire la eliberarea stocurilor comerciale de gaze naturale, iar după
epuizarea acestora, eliberarea stocurilor inactive (pernă de gaze), cu consultarea OTS
gaze naturale, în cazul în care condițiile tehnice permit;
▪ urmare informării transmise de către OTS gaze naturale cu privire la menținerea stării
de dezechilibru de la nivelul SNT, în condițiile epuizării surselor de intrare în SNT,
AC poate decide introducerea restricțiilor privind consumul de gaze naturale.
3. În cazul nivelului de Urgență, întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze
naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare,
furnizorii de gaze naturale), în funcție de domeniul lor de competență, transmit AC, zilnic,
până la ora 10:00, următoarele informații, în conformitate cu art. 14, alin. (1) și alin. (2) din
Regulament:
▪ perioada, cantitățile și sursa de gaze naturale furnizate în piața gazelor naturale,
folosind măsuri nebazate pe piață;
▪ prognozele zilnice/previziunile pentru următoarele trei zile ale cererii zilnice de gaze
și ale furnizării zilnice de gaze în milioane de metri cubi pe zi (mil. m3/zi) și în
MWh/zi;
▪ fluxul de gaze zilnic la toate punctele de intrare și ieșire transfrontaliere, precum și la
toate punctele care racordează la rețea o instalație de producție, o instalație de stocare,
în milioane de metri cubi pe zi (mil. m3/zi) sau în MWh/zi;
▪ nivelul zilnic al stocurilor disponibile și capacitatea maximă de extracție disponibilă;
▪ perioada, exprimată în zile, pentru care se estimează că este posibilă asigurarea
furnizării de gaze către clienții protejați;
▪ măsurile pe care fiecare entitate care informează intenționează și s-a angajat deja să le
întreprindă pentru atenuarea efectelor nivelului de Urgență, precum și informații cu
privire la eficacitatea acestora;
▪ solicitări de măsuri suplimentare către alte autorități competente.
4. În cazul în care aplicarea tuturor măsurilor bazate pe piață și a celor nebazate pe piață nu
duc la eliminarea amenințării la adresa siguranței aprovizionării cu gaze naturale în
România, cu precădere a clienților protejați în virtutea principiului solidarității, AC
întreprinde demersurile necesare activării mecanismului de solidaritate în temeiul art. 13
din Regulament.

24
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

4.2. Măsurile adoptate individual în cazul declarării unuia dintre nivelurile de criză

Această secțiune examinează măsurile bazate pe piață care ar putea fi utilizate în cazul nivelurilor
de Alertă timpurie și de Alertă, precum și măsurile nebazate pe piață care trebuie adoptate în cazul
în care măsurile bazate pe piață nu mai sunt suficiente pentru rezolvarea unei situații de criză,
respectiv în nivelul de Urgență. Trebuie menționat că în fiecare fază a nivelurilor de criză, pot fi
activate măsurile propuse progresiv sau simultan în funcție de evoluția situației de criză.
În implementarea Planului de urgență, inclusiv a măsurilor nebazate pe piață, este esențial să se
asigure conformitatea cu cerințele prevăzute la art. 11, alin. (6) din Regulament:
▪ nu sunt introduse măsuri care restricționează în mod nejustificat fluxul de gaze pe piața
internă;
▪ nu sunt introduse măsuri care ar putea pune în pericol în mod grav situația aprovizionării
cu gaze în alt Stat Membru;
▪ accesul transfrontalier la infrastructură […] este menținut atât cât este posibil din punct de
vedere tehnic și în condiții de siguranță.

4.2.1. Alertă timpurie

În cazul nivelului de Alertă timpurie, nu va exista nicio intervenție directă a Autorității


Competente. Acest nivel de criză este declarat atunci când a avut loc un eveniment care ar putea
determina OTS gaze naturale și celelalte întreprinderi din sectorul gazelor naturale să fie mai
vigilente, dar nu există nici o amenințare imediată pentru securitatea aprovizionării. Evenimentul
trebuie gestionat numai prin măsuri bazate pe piață.
În cadrul nivelului de Alertă timpurie, poate fi utilizată următoarea măsură bazată pe piață:

4.2.1.1. Managementul programelor de reparații/investiții

La elaborarea programelor de reparații/investiții, OTS gaze naturale va asigura adaptarea


calendarului întreruperilor planificate, în sensul că în situația în care astfel de întreruperi se
suprapun cu o situație de criză lucrările de reparații/investiții pot fi reprogramate. Astfel de măsuri
pot fi aplicate numai dacă există un efect pozitiv asupra integrității SNT gaze naturale.

4.2.2. Alertă

Menținerea pieței gaziere în echilibru se face utilizând măsurile bazate pe piață, în cazul nivelului
de Alertă. Obligațiile contractuale și măsurile disponibile ar trebui să fie suficiente pentru a face
față nivelului de Alertă.

25
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Cu toate acestea, din cauza întârzierii care poate să apară între momentul aplicării măsurilor de
către Utilizatorii de Rețea (de ex. renominalizări ca urmare a cererilor venite din partea OTS gaze
naturale sau a Dispeceratului Național de Gaze Naturale) și efectele generate de aceste măsuri
asupra fluxurilor fizice de gaze, ar putea fi necesar ca OTS gaze naturale să utilizeze noi măsuri
operaționale, în scopul protejării integrității SNT.
În cadrul nivelului de Alertă, pot fi utilizate următoarele măsuri bazate pe piață:

4.2.2.1. Modificarea voluntară a nominalizărilor

OTS gaze naturale solicită Utilizatorilor de Rețea să își modifice voluntar nominalizările, pe cât
posibil, în scopul asigurării aprovizionării cu gaze naturale, în special, a clienților protejați.

4.2.2.2. Utilizarea capacităților de extracție/stocurilor disponibile în depozitele de


înmagazinare subterană a gazelor naturale

În cazul în care se identifică capacități de extracție/stocuri în depozitele de înmagazinare subterană,


care nu sunt utilizate de către întreprinderile care dețin drepturi asupra acestor capacități, AC, cu
consultarea OTS gaze naturale, poate solicita operatorilor de sistem de înmagazinare să utilizeze
aceste capacități pentru a injecta mai multe gaze naturale în rețea. Această măsură este utilizată
pentru a menține, pe cât posibil, echilibrul fizic în rețeaua de gaze naturale.

4.2.2.3. Reducerea consumului clienților care pot fi întrerupți în baza contractelor


comerciale cu clauze de întreruptibilitate

Măsura privind întreruperea comercială pentru clienții finali poate fi utilizată ca măsură de
echilibrare a SNT în cazul nivelului de Alertă, prin scăderea consumului de gaze naturale, în baza
activării clauzelor de întreruptibilitate din contractele comerciale. Atunci când este necesar, AC
solicită informații furnizorilor de gaze naturale cu privire la activarea clauzelor de întreruptibilitate
din contractele comerciale, precum și OTS gaze naturale și OSD cu privire la efectele aplicării
clauzelor de întreruptibilitate din contractele comerciale asupra stării de echilibru a rețelelor.
Schimbul de informații care se realizează în cazul declararării nivelului de Alertă (a se vedea
Capitolul 4.1.2.) permite OTS gaze naturale și AC să evalueze dacă măsura întreruperii comerciale
are efect, ca element al instrumentelor de piață, care ar trebui să fie suficiente pentru depășirea
stării de alertă.

26
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

4.2.3. Urgență

Nivelul de Urgență diferă semnificativ de nivelurile de Alertă timpurie și de Alertă în ceea ce


privește instrumentele disponibile, întrucât în cazul celor două niveluri menționate toate entitățile
de pe piața gazieră acționează pe propria răspundere, conform legislației în vigoare, pentru a depăși
blocajele de aprovizionare utilizând propriul lor set de instrumente de piață. Nivelul de Urgență
va fi activat de Autoritatea Competentă atunci când doar mecanismele pieței și măsurile bazate pe
piață nu mai sunt suficiente pentru a garanta aprovizionarea cu gaze naturale corespunzătoare cu
cererea a consumatorilor finali, în special a clienților protejați sau în vederea aplicării art. 13 din
Regulament.
Restricțiile privind consumul de gaze naturale constau în limitarea consumului maxim orar și zilnic
de gaze naturale pe teritoriul României sau o parte din acesta, pentru o perioadă specificată.
Restricții privind consumul de gaze naturale pot fi introduse în conformitate cu art. 176, alin. (3)
din Legea nr. 123/2012, care prevede că „în situații de criză, pe perioada nivelului de urgență, în
vederea asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale, autoritatea competentă poate dispune
aplicarea măsurilor administrative, prevăzute în Planul de urgență, care nu au la bază mecanisme
de piață”, coroborat cu art. 4 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, care prevede că „[…] Pentru sectoare economice determinate și în
împrejurări excepționale, precum: situații de criză, dezechilibru major între cerere și ofertă și
disfuncționalitate evidentă a pieței, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru
combaterea creșterii excesive a prețurilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea măsuri pot fi
adoptate prin hotărâre pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate
de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat adoptarea respectivei
hotărâri. [..]”.
În cazul aplicării restricțiilor, acestea nu trebuie să cauzeze:
1. amenințări la adresa siguranței persoanelor și deteriorarea sau distrugerea tehnologiilor
aplicabile unor perturbări în funcționarea instituțiilor, antreprenorilor și facilităților;
2. îndeplinirea sarcinilor legate de: securitatea sau apărarea națională, sănătatea, educația,
producția și furnizarea de energie electrică și căldură consumatorilor casnici și protecția
mediului.
În această etapă AC va declara nivelul de Urgență, care prevede aplicarea unor măsuri nebazate
pe piață, după cum urmează:

27
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

4.2.3.1. Măsuri nebazate pe piață axate pe cerere

4.2.3.1.1. Introducerea restricțiilor privind consumul de gaze naturale pentru clienții


neprotejați

În cazul declarării nivelului de Urgență, furnizarea gazelor către clienții protejați implică
limitări/sistări în furnizarea gazelor naturale către clienții neprotejați. Implementarea restricțiilor
privind consumul de gaze naturale este permisă numai după epuizarea tuturor măsurilor
disponibile bazate pe piață de către întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze
naturale, producătorii de gaze naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de
gaze naturale și clienții finali).
Decizia AC privind posibila întrerupere a clienților neprotejați trebuie să se bazeze pe următoarele
considerații:
▪ durata preconizată și amploarea nivelului de Urgență;
▪ capacitatea de a furniza gaze naturale clienților protejați;
▪ capacitatea de a furniza gaze naturale și clienților neprotejați;
▪ opțiunile pentru reducerea consecințelor posibilelor întreruperi asupra clienților neprotejați.
Reducerea sau sistarea forțată a furnizării de gaze naturale la un client final industrial poate
duce la oprirea proceselor sale tehnologice/de afaceri, rezultând pierderi economice
considerabile.
Având în vedere dinamica portofoliilor de clienți de la nivelul furnizorilor de gaze naturale, se
impune o activitate continuă de identificare și de monitorizare a clienților finali neprotejați, cărora
li se pot aplica măsuri de limitare/sistare a consumului de gaze naturale. Pe cale de consecință
fiecare furnizor de gaze naturale va realiza, anual, până la 1 octombrie, lista clienților finali
neprotejați, care să includă profilurile de consum ale acestora, la nivel zilnic și lunar (exprimat în
unități energie și unități volum).
În baza listelor astfel întocmite furnizorii de gaze naturale vor transmite către AC, ODS și OTS
gaze naturale, până la 31 octombrie, situația agreagată a consumurilor clienților finali neprotejați.
În cazul nivelului de urgență, OTS gaze naturale determină deficitul de gaze naturale din SNT și
pe cale de consecință, stabilește volumele de gaze naturale ieșite din SNT, care trebuie reduse
pentru păstrarea cel puțin a parametrilor tehnici minimi de funcționare a SNT, pe durata nivelului
de Urgență.
În baza volumelor determinate de către OTS gaze naturale, care trebuie reduse, coroborate cu
volumele disponibile pentru consum, din perioada nivelului de Urgență, OTS gaze naturale
determină procentul de reducere care trebuie aplicat clienților neprotejați după următoarea schemă
(a se vedea Figura 4.).

28
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Total
Total
surse
cerere
intrate în
consum
SNT

Deficit
(Def)
Disponibil
pentru consum
clienți finali
neprotejați
(CCN)

Consum
clienți
protejați

Procent de reducere a clienților finali


neprotejați (PRCN) =
Def/ (Def + CCN) x 100

Figura 4. Schemă pentru determinrea Procentului de reducere a consumului clienților finali


neprotejați

În baza prognozelor realizate la nivelul OTS gaze naturale pentru o perioadă de 72 de ore, după
excluderea volumelor necesare acoperii consumului clienților protejați din totalul surselor
disponibile în nivelul de Urgență, OTS gaze naturale determină procentul inițial de reducere a
consumului clienților finali neprotejați ca raportul dintre deficitul inițial determinat de către OTS
gaze naturale la nivelul SNT și necesarul de consum gaze naturale al clienților finali neprotejați.
Procentul inițial de reducere se monitorizează de către OTS gaze naturale pe toată durata nivelului
de Urgență. OTS gaze naturale actualizează procentul inițial de reducere de fiecare dată când se
înregistrează o variație a deficitului dintre volumele de gaze naturale intrate în SNT și totalul
cererii de consum.
Procentul inițial de reducere, precum și actualizările acestuia se comunică, de îndată, de OTS gaze
naturale către AC și furnizorii de gaze naturale.

29
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

După primirea comunicării, furnizorii de gaze naturale notifică, de îndată, clienții finali neprotejați
cu privire la obligativitatea reducerii, în termen de 24 ore de la momentul notificării, a consumului
de gaze naturale, în conformitate cu procentul de reducere notificat. Notificările se transmit, de
asemenea, spre informare și în vederea monitorizării către AC, OTS gaze naturale și OSD.
Comunicările transmise de OTS gaze naturale trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:
▪ nivelul prognozat al intrărilor în SNT pentru o perioadă de 72 de ore;
▪ nivelul prognozat al consumului (ieșirilor din SNT), penru o perioadă de 72 ore;
▪ procentul de reducere a consumului de gaze naturale;
▪ cantitatea de gaze naturale care trebuie limitată, conform procentului de reducere stabilit;
▪ ziua gazieră și ora la care limitarea va deveni efectivă;
▪ estimarea neangajantă a OTS gaze naturale cu privire la data probabilă a încetării aplicării
limitării consumului de gaze naturale conform procentului de reducere stabilit.
Notificările transmise de furnizorii de gaze naturale către clienții finali neprotejați trebuie să
cuprindă cel puțin următoarele informații:
▪ locul de consum unde se aplică procentul de reducere a consumului;
▪ procentul de reducere a consumului de gaze naturale:
▪ cantitatea de gaze naturale care trebuie limitată, conform procentului de reducere stabilit;
▪ ziua gazieră și ora la care limitarea va deveni efectivă;
▪ informare cu privire la estimarea neangajantă a OTS gaze naturale referitoare la data
probabilă a încetării aplicării limitării consumului de gaze naturale conform procentului de
reducere stabilit.

OTS gaze naturale și OSD vor monitoriza consumurile pe perioada nivelului de Urgență în
conformitate cu notificările transmise de furnizorii de gaze naturale, menționate mai sus și vor
informa, la rândul lor, operativ AC și furnizorii de gaze naturale asupra situației curente cu privire
la aplicarea măsurilor de reducere a consumului de către clienții finali neprotejați.
În termen de maximum 12 de ore de la încetarea nivelului de Urgență, OTS gaze naturale va
informa AC și furnizorii de gaze naturale cu privire la momentul reluării activității în condiții
normale.
Urmare informării de mai sus, furnizorii de gaze naturale vor notifica, de îndată, clienții finali
neprotejați cu privire la încetarea aplicării limitărilor consumului de gaze naturale, conform
procentului de reducere a consumului.

30
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

4.2.3.2. Măsuri nebazate pe piață axate pe ofertă

4.2.3.2.1. Flexibilitate sporită a importului

Flexibilitate sporită a importurilor care poate fi asigurată prin aprovizionarea cu gaze de pe piața
spot în punctele virtuale de tranzacționare din Uniunea Europeană reprezintă o măsură care poate
fi utilizată pentru a satisface cererea de gaze naturale și, în special, alimentarea cu gaze a clienților
protejați, în cazul nivelului de Urgență.

4.2.3.2.2. Creșterea obligatorie a nivelului producției de gaze naturale

În cazul nivelului de Urgență se vor identifica posibilităţile de creştere a producţiei interne de gaze
naturale, inclusiv prin reintroducerea temporară în producţie a zăcămintelor/sondelor cu
randament scăzut/nivel scăzut al rentabilităţii economice, în măsura posibilităților tehnice.
Măsurile de creştere a producţiei vor fi dispuse în consultare cu producătorii interni de gaze
naturale.
Producătorii de gaze naturale vor identifica, anual, până la data de 1 iulie, lista cu potențialele
zăcăminte/sonde cu randament scăzut/nivel scăzut al rentabilităţii economice, care pot fi puse în
producție în cazul nivelului de Urgență și transmit AC potențialele volume de gaze aferente
acestora.

4.2.3.2.3. Reducerea dezechilibrului asupra capacității ferme a punctelor de interconectare


de ieșire

OTS gaze naturale poate aplica o reducere de dezechilibru asupra capacității ferme a punctelor de
interconectare de ieșire. Această reducere de dezechilibru va diminua cantitățile de ieșire
nominalizate de la furnizori cu reducerea capacității de ieșire a UR responsabil. Reducerea va fi
calculată în așa fel încât UR să fie echilibrat din nou pentru restul orelor din ziua gazieră.
Reducerea de dezechilibru se aplică de către OTS gaze naturale tuturor furnizorilor de gaze
naturale în mod nediscriminatoriu. OTS gaze naturale calculează noile cantități și le comunică
furnizorilor.

4.2.3.2.4. Adaptarea nivelului optim de funcționare al SNT (line pack)

Operatorul de echilibrare, respectiv OTS gaze naturale prin Dispeceratul Național de Gaze
Naturale, la solicitarea AC, poate adapta nivelul optim de funcționare al SNT (line pack) pentru a

31
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

reconsidera flexibilitatea oferită pieței gaziere, în scopul de a încuraja Utilizatorii de Rețea să


acționeze eficient în echilibrarea portofoliilor proprii.

4.2.3.2.5. Creșterea capacității tehnice de extracție din depozitele de înmagazinare subterană

Această măsură este luată în considerare numai atunci când toate măsurile anterioare (bazate pe
piață și nebazate pe piață) nu au avut un impact suficient pentru a proteja aprovizionarea cu gaze
a clienților protejați.
La notificarea OTS gaze naturale, AC solicită operatorilor de sisteme de înmagazinare eliberarea
de volume din stocurile inactive (pernă de gaze), existente în depozitele de înmagazinare subterană
a gazelor naturale, în măsura în care este tehnic posibil.
Eliberarea stocurilor inactive se realizează prin decizie AC, atunci când toate măsurile adoptate au
fost epuizate, dar volumele de gaze naturale aferente aprovizionării clienților protejați sunt încă
insuficiente.

32
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

5. ROLUL ȘI RESPONSABILITĂȚILE ENTITĂȚILOR IMPLICATE


PENTRU FIECARE NIVEL DE CRIZĂ

Pentru a asigura transparența și responsabilitatea în timpul unei crize privind securitatea


aprovizionării cu gaze, în cadrul acestui capitol sunt identificate părțile relevante implicate și
responsabilitățile acestora pentru fiecare nivel criză.
În Legea nr. 123/2012 au fost stipulate obligațiile și drepturile întreprinderilor care operează în
domeniul gazelor naturale în România cu privire la alimentarea cu gaze naturale a populației și, în
special, a clienților protejați, în scopul realizării obiectivelor de bază și pentru a menține buna
funcționare a pieței interne a gazelor, în special în situații de perturbare a furnizării și în situații de
criză (a se vedea în Tabelul 3. un rezumat al obligațiilor și drepturilor întreprinderile din sectorul
gazelor naturale în România).

33
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Tabel 3. Rezumatul obligațiilor și drepturilor întreprinderile din sectorul gazelor naturale referitoare la funcționarea în siguranță a rețelei
naționale de gaze naturale

Întreprinderea Obligațiile/Drepturile Prevederea


legală din Legea
nr. 123/2012
Producătorii de - să deţină autorizaţiile pentru înfiinţarea conductelor de alimentare din amonte aferente activităţii de Art. 124, alin. (1)
gaze naturale producţie a gazelor naturale şi licenţa de operare a acestora;
- să asigure operarea conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale în condiţii de
siguranţă, eficienţă şi de protecţie a mediului;
- să asigure livrările de gaze naturale, cu respectarea condițiilor impuse prin licențe, clauze contractuale și
reglementări în vigoare;
- să tranzacţioneze prin ofertă publică, transparent şi nediscriminatoriu pe pieţele centralizate de gaze
naturale, în conformitate cu prevederile art. 177 şi reglementările ANRE.
Operatorii de - să opereze, să întreţină, să reabiliteze şi să modernizeze instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente Art. 142, alin. (1)
sistem de depozitelor de înmagazinare, în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului;
înmagazinare - să asigure accesul terţilor la depozitele de înmagazinare, pe baza unor criterii obiective, transparente şi
gaze naturale nediscriminatorii, conform reglementărilor ANRE;
- să furnizeze informaţii utilizatorilor sistemului de înmagazinare, necesare pentru un acces eficient la sistem;
- să asigure mijloacele adecvate pentru îndeplinirea obligaţiilor privind serviciul public;
- să întrerupă funcționarea instalațiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de
întreținere și de reparații, precum și în alte situații prevăzute de lege, cu anunțarea prealabilă a dispecerilor Art. 142, alin. (2)
sistemelor afectate și, după caz, a clienților.

34
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Operatorul - să opereze sistemul de transport şi să asigure echilibrul fizic rezidual al acestuia, respectiv programarea, Art. 130, alin. (1)
transport şi de dispecerizarea şi funcţionarea sistemului de transport în condiţii de siguranţă;
sistem - să întreţină, să reabiliteze, să modernizeze şi să dezvolte sistemul de transport în condiţii de siguranţă, de
eficienţă şi de protecţie a mediului;
- să asigure accesul terţilor la sistemul de transport, conform unor reglementări specifice, în condiţii
nediscriminatorii, în limitele capacităţilor de transport şi cu respectarea regimurilor tehnologice;
- să elaboreze și să aplice regimurile optime de transport și de livrare pentru cantitățile de gaze naturale
notificate de utilizatorii de rețea, pentru o anumită perioadă, conform contractelor încheiate;
- să elaboreze și să actualizeze acordurile tehnice de exploatare în zona de graniță și să le transmită spre
avizare ANRE, anterior intrării în vigoare;
- să întocmească şi să urmărească bilanţul de gaze naturale intrate în sistem şi, respectiv, ieşite din sistem,
conform reglementărilor ANRE;
- să constituie în depozitele de înmagazinare subterane un stoc minim sau să asigure achiziţia de gaze, inclusiv
din import, pentru cantităţile necesare operării şi asigurării echilibrului fizic al sistemului de transport,
conform reglementărilor specifice aprobate de ANRE;
- să realizeze schimbul de informaţii cu alţi operatori de transport şi de sistem interconectaţi, cu operatori de
înmagazinare GNL şi de distribuţie şi cu alţi colaboratori în domeniul energetic, cu respectarea
reglementarilor ENTSO-G privind protocoalele de schimb de informaţii, rapoartele, structura şi procedurile
de acces la bazele de date;
- să asigure alocarea capacităților pe conductele de interconectare cu respectarea Regulamentului (CE) nr.
715/2009;
- să asigure aplicarea regulilor privind managementul congestiilor, inclusiv pe conductele de interconectare,
precum și a normelor de atribuire a capacităților de pe aceste conducte;
- să organizeze și să administreze piața de echilibrare a gazelor naturale;
- să asigure mijloacele adecvate pentru îndeplinirea obligaţiilor privind serviciul public;

35
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

- să întrerupă sau să limiteze transportul gazelor naturale în condițiile în care sunt periclitate siguranța și Art. 130, alin. (2)
integritatea sistemului de transport, conform reglementărilor specifice;
- să întrerupă funcționarea instalațiilor pentru timpul strict necesar, în vederea executării lucrărilor de
întreținere și de reparații, precum și în alte situații prevăzute de lege, cu anunțarea prealabilă a dispecerilor
sistemelor afectate și, după caz, a clienților;
- să stocheze gaze naturale în sistemul de transport, în condiţiile unor reglementări specifice aprobate de
ANRE;
- să administreze piața de echilibrare în vederea asigurării echilibrului fizic și menținerii în parametrii
operaționali a sistemului, cu efectuarea operațiunilor comerciale respective;
- să participe la tranzacționarea gazelor naturale numai pentru activitatea de echilibrare a sistemului, prin
operațiuni de vânzare-cumpărare în piața de echilibrare sau în alte piețe, conform reglementărilor în vigoare
și normelor ENTSO-G. Tranzacțiile cu gaze naturale se realizează pe baza unor proceduri transparente și
nediscriminatorii, prin mecanisme concurențiale, conform reglementărilor autorității competente.
Operatorii de - să opereze, să întreţină, să repare, să modernizeze şi să dezvolte sistemul de distribuţie în condiţii de Art. 138, alin. (1)
sistem de siguranţă, eficienţă economică şi de protecţie a mediului, activităţile urmând a fi desfăşurate în baza
distribuţie autorizaţiilor specifice pentru proiectare şi execuţie a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, iar
operarea urmând să se desfăşoare în baza licenţei de distribuţie;
- să realizeze interconectări cu alte sisteme, după caz, şi să asigure capacitatea sistemului de distribuţie pe
termen lung;
- să asigure accesul terţilor la sistemele de distribuţie, în condiţii nediscriminatorii, în limitele capacităţilor
de distribuţie, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementărilor specifice elaborate de
ANRE;
- să întocmească şi să urmărească bilanţul de gaze naturale intrate şi, respectiv, ieşite din sistemul propriu;să
asigure echilibrul permanent al sistemului operat;
- să asigure condiţiile de securitate în alimentarea cu gaze naturale;

36
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

- să preia cantităţile de hidrogen în conformitate cu reglementările/standardele tehnice legale în vigoare


privind injecţia hidrogenului în reţele de distribuţie a gazelor naturale, respectiv în convertirea acestora din
distribuţie de gaze naturale în distribuţie de hydrogen;
Art. 138, alin. (2)
- să întrerupă funcționarea obiectivelor sistemului de distribuție și alimentarea cu gaze naturale a clienților
pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întreținere și reparații, precum și în alte situații prevăzute
de prezentul titlu sau în caz de forță majoră, cu anunțarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate și,
după caz, a clienților.
Furnizorii de - să încheie contracte de achiziţie a gazelor naturale, astfel încât să asigure acoperirea consumului pentru Art. 143, alin. (1)
gaze naturale clienţii săi;
- să achiziționeze gazele naturale pe care le furnizează clienților casnici, în condiții de minimizare a costului
resurselor alocate, pe baza unor proceduri proprii, elaborate în corelare cu prevederile art. 177 alin. (3^15),
(3^16) și (3^17), care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziție a gazelor naturale și, în
același timp, tratamentul egal și nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziție a
gazelor naturale, în calitate de ofertanți;
- să permită clienţilor, în mod gratuit, schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale în termen de 21 de
zile de la data solicitării şi să transmită acestora un decont final de lichidare, în termen de maximum 42 de
zile de la schimbarea furnizorului;
- să informeze corespunzător clienţii finali cu privire la consumul lor efectiv de gaze naturale şi la costurile
reale aferente, suficient de frecvent astfel încât aceştia să aibă posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum
de gaze naturale. Aceste informaţii se comunică la intervale de timp corespunzătoare, ţinându-se cont de
capacitatea echipamentelor de măsurare ale clientului final şi de raportul cost-beneficiu al acestor măsuri,
fără să se perceapă clienţilor finali costuri suplimentare pentru acest serviciu;
- să limiteze și/sau să sisteze furnizarea gazelor naturale la clienți, în condițiile specificate în contracte. Art. 143, alin. (2)

37
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

5.1. Rolul și responsabilitățile pentru nivelul de Alertă timpurie

Tabelul 4. prezintă rolul și responsabilitățile generale ale fiecărei entități implicate din sectorul
gazelor naturale pentru nivelul de Alertă timpurie.
Tabel 4. Rolul și responsabilitățile entităților implicate pentru nivelul de Alertă timpurie

Entitatea implicată Rolul și responsabilitățile

Ministerul Energiei, în calitate Centralizează informațiile primite de la întreprinderile din


de Autoritate Competentă (AC) sectorul gazelor naturale.
Analizează și evaluează, împreună cu OTS gaze naturale și
ANRE, informațiile centralizate.
Dacă este necesar, face o propunere de convocare a unei
ședințe a Echipei interdisciplinare pentru gestionarea
situațiilor de criză în aprovizionarea gazelor naturale (EGSC)
și apoi participă la lucrările acesteia.
În concordanță cu conluziile ședinței EGSC, AC poate decide
dacă se declară nivelul de Alertă timpurie în România.
Emite Decizia de declarare a nivelului de Alertă timpurie,
prin Ordin al ministrului energiei, dacă este necesar.
Realizează schimbul de informații în conformitate cu
prevederile Regulamentului.
Supraveghează gestionarea situației de criză de Alertă
timpurie.
Convoacă consultări regulate cu întreprinderile din sectorul
gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze
naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare,
furnizorii de gaze naturale), precum și cu OTS energie
electrică și producătorii de energie electrică și termică, dacă
este cazul.
Furnizează informații actualizate GCG cu privire la nivelul
de Alertă timpurie.
Emite Decizia privind încheierea nivelului de Alertă
timpurie, prin Ordin al ministrului energiei.

38
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Echipa interdisciplinară pentru Evaluează situația de criză.


gestionarea situațiilor de criză Emite concluzii cu privire la necesitatea declarării/închiderii
în aprovizionarea gazelor nivelului de Alertă timpurie.
naturale (EGSC)

Operatorul de Transport și de Analizează și evaluează datele primite din SNT gaze naturale.
Sistem (OTS) gaze naturale Transmite informații către AC și ANRE.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Convoacă consultări regulate cu operatorii de sistem de
înmagazinare, OSD şi OTS energie electrică cu privire la
situația de criză și eventuala necesitate de măsuri.
Contactează OTS-urile din Statele Membre vecine și face
schimb de informații folosind Sistemul ReCo pentru Gaze, în
cadrul echipei ReCo Est.
Operatorii de sistem de Transmit informații către OTS gaze naturale, AC și ANRE.
înmagazinare Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Operatorii de sistem de Transmit informații către OTS gaze naturale, AC și ANRE.
distribuție Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Producătorii de gaze naturale Transmit informații către OTS gaze naturale, AC și ANRE.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Furnizorii de gaze naturale Transmit informații către OTS gaze naturale, AC și ANRE.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Producătorii de energie Transmit informații către OTS gaze naturale și energie
electrică și termică electrică, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a
obligațiilor legale și contractuale, la consumurile de gaze
naturale și la nivelurile de producție energie electrică și
termică.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
OTS energie electrică Participă la consultările, convocate de AC cu OTS gaze
naturale și cu producătorii de energie electrică care utilizează
gaze naturale cu privire la situaţia de criză de Alertă timpurie
şi posibila nevoie de măsuri, dacă este cazul.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).

39
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Implementează și coordonează măsurile care afectează


sectorul energiei electrice, în special în ceea ce privește
pregătirea centralelor electrice pe gaze naturale pentru
restricții, dacă este cazul.
Transmite către AC și OTS gaze naturale lista centralelor
alimentate cu gaze naturale și cu rol critic în rețea.

5.2. Rolul și responsabilitățile pentru nivelul de Alertă

Tabelul 5. prezintă rolul și responsabilitățile generale ale fiecărei entități implicate din sectorul
gazelor naturale pentru nivelul de Alertă.
Tabel 5. Rolul și responsabilitățile entităților implicate pentru nivelul de Alertă

Entitatea implicată Rolul și responsabilitățile

Ministerul Energiei, în calitate Centralizează informațiile primite de la întreprinderile din


de Autoritate Competentă (AC) sectorul gazelor naturale.
Analizează și evaluează, împreună cu OTS gaze naturale și
ANRE, informațiile centralizate.
Dacă este necesar, face o propunere de convocare a unei
ședințe a EGSC și apoi participă la lucrările acesteia.
În concordanță cu conluziile ședinței EGSC, AC poate decide
dacă se declară nivelul de Alertă în România.
Emite Decizia de declarare a nivelului de Alertă, prin Ordin
al ministrului energiei, dacă este necesar.
Realizează schimbul de informații în conformitate cu
prevederile Regulamentului.
Supraveghează gestionarea situației de criză de Alertă.
Convoacă consultări regulate cu întreprinderile din sectorul
gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze
naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare,
furnizorii de gaze naturale), precum și cu OTS energie
electrică și producătorii de energie electrică și termică, dacă
este cazul.

40
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Furnizează informații actualizate GCG cu privire la nivelul


de Alertă.
Emite Decizia privind încheierea nivelului de Alertă, prin
Ordin al ministrului energiei.
Echipa interdisciplinară pentru Evaluează situația de criză.
gestionarea situațiilor de criză Emite concluzii cu privire la necesitatea declarării/închiderii
în aprovizionarea gazelor nivelului de Alertă.
naturale (EGSC)
Operatorul de Transport și de Analizează și evaluează datele primite din SNT gaze naturale.
Sistem (OTS) gaze naturale Transmite informații AC și ANRE.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Convoacă consultări regulate cu operatorii de sistem de
înmagazinare, OSD şi OTS energie electrică cu privire la
situația de criză și eventuala necesitate de măsuri.
Notifică producătorii de gaze naturale și operatorii de sistem
de înmagazinare despre necesitatea asigurării producției
maxime disponibile, respectiv a asigurării capacității maxime
disponibile de extracție din depozite.
Contactează OTS-urile din Statele Membre vecine și face
schimb de informații folosind Sistemul ReCo pentru Gaze, în
cadrul echipei ReCo Est.
Operatorii de sistem de Transmit informații către OTS gaze naturale, AC și ANRE
înmagazinare (referitor la situația zilnică a stocurilor de gaze naturale din
depozite).
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Fac pregătiri pentru realizarea capacității maxime de
extracție, dacă este cazul, și, în acest scop, se consultă cu OTS
gaze naturale.
Operatorii de sistem de Transmit informații către OTS gaze naturale, AC și ANRE.
distribuție Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Producătorii de gaze naturale Transmit informații către OTS gaze naturale, AC și ANRE.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Furnizorii de gaze naturale Transmit informații către OTS gaze naturale, AC și ANRE.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).

41
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Producătorii de energie Transmit informații cătreOTS gaze naturale și energie


electrică și termică electrică, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a
obligațiilor legale și contractuale, la consumurile de gaze
naturale și la nivelurile de producție energie electrică și
termică.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
OTS energie electrică Participă la consultările convocate de AC, OTS gaze naturale
și cu producătorii de energie electrică care utilizează gaze
naturale privind situaţia de criză de Alertă şi posibila nevoie
de măsuri.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Implementează și coordonează măsurile care afectează
sectorul energiei electrice, în special în ceea ce privește
pregătirea centralelor electrice pe gaze naturale pentru
restricții, dacă este cazul.
Transmite către AC și OTS gaze naturale lista centralelor
alimentate cu gaze naturale și cu rol critic în rețea.

5.3. Rolul și responsabilitățile pentru nivelul de Urgență

Tabelul 6. prezintă rolul și responsabilitățile generale ale fiecărei entități implicate din sectorul
gazelor naturale pentru nivelul de Urgență.
Tabel 6. Rolul și responsabilitățile entităților implicate pentru nivelul de Urgență

Entitatea implicată Rolul și responsabilitățile

Ministerul Energiei, în calitate Centralizează informațiile primite de la întreprinderile din


de Autoritate Competentă (AC) sectorul gazelor naturale.
Analizează și evaluează, împreună cu OTS gaze naturale și
ANRE, informațiile centralizate.
Dacă este necesar, face o propunere de convocare a unei
ședințe a EGSC și apoi participă la lucrările acesteia.
În concordanță cu conluziile ședinței EGSC, AC poate decide
dacă se declară nivelul de Urgență în România.

42
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Emite Decizia de declarare a nivelului de Uregență, prin


Ordin al ministrului energiei, dacă este necesar.
Pregătește deciziile privind măsurile care nu sunt bazate pe
piață (în temeiul art. 176, alin. (3) din Legea nr. 123/2012),
elaborează propuneri privind măsurile care trebuie adoptate
pentru nivelul de Urgență și se consultă cu OTS gaze naturale
cu privire la restricțiile necesar a fi aplicate.
Realizează schimbul de informații în conformitate cu
prevederile Regulamentului.
Supraveghează gestionarea situației de criză de Urgență.
Convoacă consultări regulate cu întreprinderile din sectorul
gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze
naturale, OSD, operatorii de sistem de înmagazinare,
furnizorii de gaze naturale), precum și cu OTS energie
electrică și producătorii de energie electrică și termică.
Furnizează informații actualizate GCG cu privire la nivelul
de Urgență.
Emite Decizia privind încheierea nivelului de Urgență, prin
Ordin al ministrului energiei.
Echipa interdisciplinară pentru Evaluează situația de criză.
gestionarea situațiilor de criză Emite concluzii cu privire la necesitatea declarării/închiderii
în aprovizionarea gazelor nivelului de Urgență.
naturale (EGSC)
Operatorul de Transport și de Analizează și evaluează datele primite din SNT gaze naturale.
Sistem (OTS) gaze naturale Transmite informații AC și ANRE.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Convoacă consultări regulate cu operatorii de sistem de
înmagazinare, OSD şi OTS energie electrică cu privire la
situația de criză și eventuala necesitate de măsuri.
Implementează și coordonează măsurile adoptate în nivelul
de Urgență.
Informează AC, zilnic, despre utilizarea planificată a surselor
de gaze și face propuneri cu privire la amploarea restricțiilor
care ar trebui introduse, în scopul managementului eficient al
surselor şi, de asemenea, privind sursele de gaze naturale care
urmează să fie angajate prin contracte.

43
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Contactează zilnic OTS-urile din Statele Membre vecine și


face schimb de informații folosind Sistemul ReCo pentru
Gaze, în cadrul echipei ReCo Est.
Operatorii de sistem de Transmit informații OTS gaze naturale, AC și ANRE.
înmagazinare Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Implementează și coordonează măsurile adoptate în nivelul
de Urgență.
Operatorii de sistem de Transmit informații către OTS gaze naturale, AC și ANRE.
distribuție Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Implementează și coordonează măsurile adoptate în nivelul
de Urgență.
Producătorii de gaze naturale Transmit informații către OTS gaze naturale, AC și ANRE.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Implementează și coordonează măsurile adoptate în nivelul
de Urgență.
Furnizorii de gaze naturale Transmit informații OTS gaze naturale, AC și ANRE.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Implementează și coordonează măsurile adoptate în nivelul
de Urgență.
Producătorii de energie Implementează și respectă contractele încheiate cu OTS
electrică și termică energie electrică și/sau cu furnizorii de gaze naturale, precum
şi măsurile de criză adoptate în nivelul de Urgență, în linie cu
legislatia aplicabilă, fără a afecta capacitatea acestora de a
asigura energie termică pentru populație.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
OTS energie electrică Participă regulat la consultările convocate de AC, cu OTS
gaze naturale și cu producătorii de energie electrică care
utilizează gaze naturale, privind situaţia de criză de Urgență
şi posibila nevoie de măsuri și furnizează informații despre
impactul reducerii alimentării cu gaze naturale asupra RET.
Participă la lucrările EGSC (dacă este stabilit).
Implementează și coordonează măsurile care afectează
sectorul energiei electrice, în special în ceea ce privește

44
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

pregătirea centralelor electrice pe gaze naturale pentru


restricții, dacă este cazul.
Transmite către AC și OTS gaze naturale lista centralelor
alimentate cu gaze naturale și cu rol critic în rețea.

45
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

6. MĂSURI SPECIFICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ENERGIA ELECTRICĂ


ȘI TERMOFICAREA

6.1. Furnizarea de energie electrică produsă pe bază de gaze naturale

În anul 2020, producția totală de energie electrică din România s-a ridicat la 53,74 TWh.1 Procentul
producției de energie electrică în România realizată în unități de producere dispecerizabile și
nedispecerizabile, în anul 2020, utilizând drept combustibil gazele naturale a fost de 15,92%2.

6.2. Impactul probabil al întreruperii aprovizionării cu gaze naturale asupra


sectorului electric

În anumite condiții de funcționare ale Sistemului Electroenergetic Național (SEN), de exemplu în


cazul unei de cereri mari de energie electrică în SEN, opriri de urgență a unor surse de producție,
producție redusă din surse regenerabile de energie, în special din parcurile eoliene, posibilități
limitate de import sau probleme de zonă cu asigurarea funcționării Rețelei Electrice de Transport
(RET), disponibilitatea energiei electrice realizată folosind gaze naturale poate fi de o importanță
semnificativă pentru asigurarea securității aprovizionării cu energie electrică în SEN, având în
vedere totodată și faptul că centralele electrice pe gaze joacă un rol important în reglarea rapidă
necesară pentru echilibrarea SEN, asigurând buna funcționare a acestuia.
În cazul în care în perioada de toamnă și iarnă apar întreruperi în furnizarea de gaze naturale către
consumatori, aceștia vor consuma energie electrică suplimentară pentru a o utiliza la încălzire, fapt
ce va duce la o situație de criză a aprovizionării cu energie electrică, cu risc, în special, pentru
alimentarea cu gaze naturale a clienților protejați.

6.2.1. Măsuri pentru a atenua impactul potențial al unei perturbări a furnizării cu gaze în
sectorul energiei electrice

Având în vedere importanța producției de energie electrică care utilizează drept combustibil gazele
naturale și în scopul funcționării sigure a SEN, în cazul unei situații de criză de aprovizionare cu
gaze naturale, trebuie instituită cooperarea între operatorii de transport și de sistem gaze naturale
și energie electrică. În acest sens, OTS gaze naturale va informa OTS energie electrică despre
situația de criză și apoi va rămâne în contact regulat cu acesta.
Unul dintre domeniile de cooperare ale OTS gaze naturale și OTS energie electrică este atenuarea
potențialului impactul negativ al introducerii restricțiilor asupra consumului de gaze naturale
necesar pentru a asigura furnizarea de energie electrică în România.

1
Sursa ANRE
Raport anual privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei 2020, pag. 134.
2
Sursa: ANRE
Raport anual privind activitatea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei 2020, pag. 126.
46
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

În această etapă, OTS energie electrică identifică centralele electrice care funcționează pe gaze
care sunt strict necesare pentru a evita întreruperea acestora pentru asigurarea stabilităţii tensiunii
și frecvenței în SEN.
De asemenea, încă de la începutul unei situații de criză, OTS energie electrică solicită Societății
de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale (S.P.E.E.H.) Hidroelectrica S.A. să coreleze
nivelul apelor din lacurile de acumulare cu parametri de producție necesari în cazul scoaterii din
funcțiune a anumitor centrale electrice care funcționează pe gaze naturale, ca urmare a
nealimentării cu combustibil. S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. va transmite în cel mai scurt timp
posibil către OTS energie electrică informațiile solicitate (intervalul de timp în care compania
Hidroelectrica are capacitatea să compenseze golul de producție al centralelor electrice pe gaze,
astfel încât nivelul apelor din lacurile de acumulare să nu scadă sub limită).
În conformitate cu art. 11, alin. (7) din Regulament, în timpul unei situații de criză și din motive
întemeiate, la cererea OTS energie electrică sau gaze naturale, un stat membru poate decide să
acorde prioritate furnizării de gaze către anumite centrale electrice alimentate cu gaze și cu rol
critic în rețea, în detrimentul furnizării de gaze către anumite categorii de clienți protejați, dacă
nefurnizarea de gaze către respectivele centrale electrice alimentate cu gaze și cu rol critic în rețea
fie:
(a) ar putea duce la o deteriorare gravă a funcționării sistemului de energie electrică; sau
(b) ar împiedica producția și/sau transportul de gaze. Statele membre își bazează orice astfel
de măsură pe evaluarea riscurilor.

6.3. Impactul probabil al unei perturbări a furnizării de gaze în sectorul termoficării

Producătorii de energie termică, care nu pot funcționa cu alți combustibili decât gazele naturale și
care furnizează energie termică clienților casnici, întreprinderilor mici sau mijlocii și/sau
prestatorilor de servicii de asistență medicală, asistență socială esențială, de urgență, de securitate
sau prestatorii de servicii care au legătură cu educația sau cu administrația publică au statutul de
clienți protejați, în conformitate cu Ordinul ministrului energiei nr. 692/2018 privind aprobarea
definirii categoriei „client protejat” și nu vor fi afectați în cazul declarării nivelului de Urgență, cu
excepția cazului în care producătorii au transmis o informare despre posibile întreruperi în
aprovizionarea cu gaze naturale care afectează în mod semnificativ situația acestora în materie de
furnizare de gaze.
Alimentarea cu energie termică a clienților noncasnici trebuie tratată în același mod ca și a
clienților casnici în cazul în care rețeaua publică de distribuție pentru alimentarea cu energie
termică a clienților casnici sau a serviciilor sociale esențiale nu poate fi separată tehnic (pentru
contorizare) de rețeaua publică de distribuție a clienților noncasnici.
În ceea ce privește încălzirea urbană produsă din gaze naturale (instalații de termoficare),
companiile care realizează serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
47
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

trebuie să ia măsuri pentru a reduce calitatea serviciilor (de exemplu, temperaturi garantate mai
mici furnizate utilizatorilor), dacă astfel de acțiuni sunt considerate utile în reducerea consumului
de gaze naturale.

6.3.1. Măsuri de atenuare a impactului întreruperii alimentării cu energie termică

Furnizarea neîntreruptă de gaze naturale este o componentă esențială a asigurării securității


energiei pentru consumatori în ceea ce privește încălzirea rezidențială, în special în timpul
sezonului rece când temperaturile exterioare sunt scăzute.

48
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

7. MANAGERUL DE CRIZĂ

În conformitate cu prevederile art. 176, alin. (2) din Legea nr. 123/2012, în cazul apariției unei
situații de criză, pe cele trei niveluri prevăzute de Regulament, Ministerul Energiei, în calitate de
autoritate competentă, este desemnată manager de criză, care pune în aplicare măsurile prevăzute
în Planul de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze
naturale și/sau în Planul de urgență.
Pentru a analiza posibilele evenimente și incidentele identificate la nivelul pieței gaziere și
notificate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale, în conformitate cu rolul și
responsabilitățile acestora (a se vedea Tabelele 4., 5. și 6.), pentru a putea decide cu privire la
declararea fiecărui nivel de criză și pentru a gestiona situațiile apărute în cazul fiecărui nivel de
criză în sistemul național de gaze naturale din România se instituie o Echipă interdisciplinară
pentru gestionarea situațiilor de criză în aprovizionarea gazelor naturale (EGSC), care este
coordonată de AC.
Componența echipei este aprobată prin Ordin al ministrului energiei.
Din EGSC fac parte alături de reprezentanții Ministerului Energiei, câte un reprezentant desemnat
al întreprinderilor din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, OSD, operatorii sistemului de
înmagazinare subterană, producători de gaze naturale, furnizori de gaze naturale etc.), al ANRE,
al OTS energie electrică și al producătorilor de energie electrică și termică. La ședințele EGSC pot
să fie convocați, în calitate de invitați, și alți reprezentanți/experți cu experiență relevantă în funcție
de situațiile analizate.
AC va coordona măsurile și acțiunile care trebuie întreprinse în cazul situațiilor de urgență în
vederea asigurării securității în aprovizionarea cu gaze naturale. În principal, rolul AC va fi acela
de a oferi un cadru clar pentru planificarea de urgență, astfel încât acțiunile necesare să poată să
fie luate de către întreprinderile din sectorul gazelor naturale pentru a răspunde cât mai repede
posibil la orice posibilă perturbare a aprovizionării cu gaze naturale.
Autoritate Competentă are următoarele responsabilități:
▪ monitorizează și analizează situația privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale în
România;
▪ coordonează activitățile tuturor entităților implicate în aprovizionarea cu gaze naturale în
situații de criză;
▪ declară /închide nivelurile individuale de criză prin Ordin al ministrului energiei;
▪ dispune aplicarea măsurilor administrative, prevăzute în Planul de urgență, respective a
măsurilor nebazate pe piață, în sensul Regulamentului;
▪ comunică cu Comisia Europeană și furnizează informații despre aplicarea atât a măsurilor
pe piață, cât și a celor nebazate pe piață în scopul verificării corectitudinii declarării fiecărui
nivel de criză.

49
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

8. MĂSURI PRIVIND CONSUMUL NEJUSTIFICAT AL CLIENȚILOR


NEPROTEJAȚI ÎN TIMPUL NIVELULUI DE URGENȚĂ

Pentru a preveni consumul nejustificat de gaze naturale, în raport cu limitarea consumului de gaze
naturale, al clienților finali neprotejați, în cazul declarării nivelului de Urgență, AC contactează
OTS gaze naturale, OSD și furnizorii de gaze naturale pentru ca aceștia să informeze clienții finali
neprotejați să-și reducă consumul de gaze naturale, pentru a asigura continuitatea aprovizionării
cu gaze naturale la nivel național, cu precădere a clienților protejați. Clienții finali neprotejați vor
adopta măsuri de limitare a consumului, în conformitate cu legislația națională în vigoare, în
măsura în care este tehnic posibil, fără a pune în pericol funcționarea sigură și fiabilă a rețelelor
de gaze și integritatea instalațiilor tehnologice afectate de reducere.
Măsurile nebazate pe piață vor fi utilizate atunci când toate mijloacele disponibile necesare pentru
satisfacerea nevoilor de aprovizionare cu gaze naturale a clienților protejați au fost epuizate. Pentru
clienții finali neprotejați care nu respectă restricțiile privind furnizarea de gaze naturale se vor
aplica penalități financiare, în conformitate cu legislația națională în vigoare și/sau vor fi decuplați
tehnic în măsura în care este tehnic posibil, fără a pune în pericol integritatea instalațiilor
tehnologice.
Dacă un client final neprotejat nu respectă restricțiile, OTS gaze naturale/ODS poate impune
acestuia constrângeri tehnice având ca efect limitarea consumului de gaze naturale. Restricțiile nu
vizează centrale electrice alimentate cu gaze naturale identificate ca fiind cu rol critic în RET și
nefurnizarea de gaze către respectivele centrale electrice ar putea duce la o deteriorare gravă a
funcționării Sistemului Energetic Național.
Clienții finali neprotejați trebuie să depună toate eforturile pentru a se conforma cererii de reducere
a consumului lor. În cazul în care clientul final neprotejat nu respectă solicitarea de reducere,
consumul ulterior al acestora se consideră nejustificat, iar OTS gaze naturale/ODS are dreptul de
a reduce fizic cantitățile preluate de aceștia cu cantitățile necesare, în condițiile nivelului de
Urgență, în conformitate cu prevederile din Legea nr. 123/2012 și din Codul rețelei pentru Sistemul
național de transport al gazelor naturale aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 16/2013, cu
modificările și completările ulterioare.
În cazul unei situații de criză în sistemul național de gaze naturale, consumul clienților finali
neprotejați este monitorizat de către OTS gaze naturale și de către OSD, iar datele sunt transmise
AC.

50
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

9. TESTE DE PREGĂTIRE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (3) din Regulament „măsurile, acțiunile și procedurile
cuprinse în planul de urgență sunt testate cel puțin o dată între actualizările periodice ale acestuia
efectuate la fiecare patru ani [..]. Pentru a testa planul de urgență, autoritatea competentă simulează
scenarii cu impact mediu și ridicat și reacții în timp real în conformitate cu planul de urgență.
Rezultatele testelor sunt prezentate GCG de către autoritatea competentă”.
Autoritatea Competentă este responsabilă cu pregătirea și organizarea testelor de răspuns în situații
de urgență. Testele de urgență au loc cel puțin o dată la patru ani, iar data și entitatea responsabilă
de organizarea lor sunt stabilite prin Ordin al ministrului energiei. Primele teste de răspuns vor fi
efectuate în cel mult un an de la data la care Comisia Europeană a emis opinia cu privire la Planul
de urgență. Scopul efectuării testelor de urgență este acela de a testa eficacitatea planului și a
aranjamentelor operaționale incluse în acesta.
Scenariul testului de urgență va fi pregătit de un grup de experți și nu va fi public până la efectuarea
acestuia și presupune o serie de evenimente simulate care au ca scop evaluarea incidentelor care
pot declanșa potențiale probleme în funcționarea SNT, până la situația în care apare necesitatea
declarării unui nivel de criză și se creează o necesitate obiectivă de a începe aplicarea măsurilor
nebazate pe piață. Scenariul privind testul de urgență presupune variante ale simulării în funcție
de deciziile luate de participanții la test. În etapa de pregătire a scenariului sunt identificate
principalele entități care trebuie să participe la testul de urgență (părți interesate).
Scenariul privind testul de urgență este supus aprobării AC.
Entitățile implicate sunt, în principal, AC, OTS gaze naturale, OTS energie electrică și, în funcție
de scenariu, alte întreprinderi din sectorul gazelor naturale, companii energetice/producătorii de
energie electrică pe gaze, alte ministere, sectorul industrial etc. Entitățile indicate în test (părți
interesate) sunt obligate să participe la acesta.
Pentru implementarea testului de urgență, mecanismele și mijloacele de comunicare trebuie să fie
clar definite pentru a separa mesajele de testare de comunicarea reală între părțile interesate.
Testul trebuie efectuat în condiții cât mai apropiate de condițiile reale.
După efectuarea testului de urgență, se întocmește și se prezintă un rezumat al rezultatelor obținute,
inclusiv un plan de acțiune, detalierea îmbunătățirilor aduse aranjamentelor de urgență existente,
care vor fi puse la dispoziția tuturor părților interesate.

51
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

10. DIMENSIUNEA REGIONALĂ

10.1. Măsurile de adoptat pentru fiecare nivel de criză

Trebuie menționat că Planul de urgență include prima implementare a mecanismelor de cooperare


în cadrul fiecărui Grup de risc din care România face parte, pentru consolidarea acestei dimensiuni
în vederea sporirii siguranței furnizării de gaze, precum și pentru stabilirea unor măsuri
transfrontaliere adecvate și eficace de-a lungul coridoarelor de furnizare în caz de urgență.
Pentru a se asigura că Statele Membre incluse într-un grup de risc au acces la informații care le
vor permite să prevină sau să răspundă la potențialele perturbări în aprovizionarea cu gaze naturale
este necesar să se stabilească un sistem eficient de comunicare între Autoritățile Competente din
grupul de risc.
Dimensiunea regională a Planului de urgență oferă posibilitate pentru Statele Membre din
grupurile de risc, din care România face parte, respectiv:
- Ucraina: Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Croația, Italia, Ungaria, Luxemburg,
Austria, Polonia, România, Slovenia, Slovacia și
- Trans-balcanic: România, Bulgaria și Grecia,
să coopereze în aplicarea măsurilor bazate pe piață și nebazate pe piață.

10.1.1. Grupul de risc Ucraina

Toate măsurile enumerate mai jos vizează în esență cerințe de informare utile tuturor Statele
Membre aparținând Grupului de risc care trebuie să reacționeze la situații neașteptate pentru a
preveni extinderea unei situații de criză, pentru a ajuta Statele Membre care au nevoie cu tot ce
este posibil.
Schimbul rapid și eficient de informații între Autoritățile Competente ale Statele Membre care
aparțin unui grup de risc reprezintă un element cheie în rezolvarea consecințelor potențiale ale
întreruperilor aprovizionării cu gaze naturale cu precădere într-o astfel de regiune diversă.

10.1.1.1. Alertă timpurie

Atunci când Autoritatea Competentă a unuia dintre Statele Membre aparținând grupului de risc a
declarat nivelul de Alertă timpurie, trebuie să informeze toate celorlalte State Membre aparținând
grupului de risc cu privire la declarație, cât mai curând posibil, precum și cu privire la fiecare
măsură implementată sau care se intenționează să fie implementată, pentru a face față efectelor
întreruperii aprovizionării.
Autoritatea Competentă a Statului Membru declarant va transmite actualizări, la fiecare patru zile,
cu privire la nivelul de Alertă timpurie celorlalte State Membre aparținând grupului de risc cu
privire la toate măsurile adoptate sau finalizate, dacă este cazul.

52
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

10.1.1.2. Alertă

Atunci când Autoritatea Competentă a unuia dintre Statele Membre aparținând grupului de risc a
declarat nivelul de Alertă, trebuie să informeze toate celorlalte State Membre aparținând grupului
de risc cu privire la declarație, cât mai curând posibil, precum și cu privire la fiecare măsură
implementată sau care se intenționează să fie implementată, pentru a face față efectelor întreruperii
aprovizionării.
Autoritatea Competentă a Statului Membru declarant va transmite actualizări, la fiecare două zile,
cu privire la nivelul de Alertă celorlalte State Membre aparținând grupului de risc cu privire la
toate măsurile adoptate sau finalizate, dacă este cazul.

10.1.1.3. Urgență

Atunci când Autoritatea Competentă a unuia dintre Statele Membre aparținând grupului de risc a
declarat nivelul de Urgență, trebuie să informeze toate celorlalte State Membre aparținând grupului
de risc cu privire la declarație, cât mai curând posibil, precum și cu privire la fiecare măsură
implementată sau care se intenționează să fie implementată, pentru a face față efectelor întreruperii
aprovizionării.
Autoritatea Competentă a Statului Membru declarant va transmite actualizări, în fiecare zi sau
chiar de mai multe ori pe zi, cu privire la nivelul de Urgență celorlalte State Membre aparținând
grupului de risc cu privire la toate măsurile adoptate sau finalizate, dacă este cazul.

10.1.2. Grupul de risc Trans-balcanic

Toate măsurile enumerate mai jos vizează în esență cerințe de informare utile tuturor Statele
Membre aparținând grupului de risc care trebuie să reacționeze la situații neașteptate pentru a
pentru a preveni extinderea unei situații de criză, pentru a ajuta Statele Membre care au nevoie cu
tot ce este posibil.

10.1.2.1. Alertă timpurie

Atunci când Autoritatea Competentă a unuia dintre Statele Membre aparținând Grupului de risc a
declarat nivelul de Alertă timpurie, trebuie să informeze toate celorlalte State Membre aparținând
grupului de risc cu privire la declarație, cât mai curând posibil, precum și cu privire la fiecare
măsură implementată sau care se intenționează să fie implementată, pentru a face față efectelor
întreruperii aprovizionării.
Autoritatea Competentă a Statului Membru declarant va transmite actualizări, la fiecare patru zile,
cu privire la nivelul de Alertă timpurie celorlalte State Membre aparținând grupului de risc cu
privire la toate măsurile adoptate sau finalizate, dacă este cazul.

53
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

10.1.2.2. Alertă

Atunci când Autoritatea Competentă a unuia dintre Statele Membre aparținând grupului de risc a
declarat nivelul de Alertă, trebuie să informeze toate celorlalte State Membre aparținând grupului
de risc cu privire la declarație, cât mai curând posibil, precum și cu privire la fiecare măsură
implementată sau care se intenționează să fie implementată, pentru a face față efectelor întreruperii
aprovizionării.
Autoritatea Competentă a Statului Membru declarant va transmite actualizări, la fiecare două zile,
cu privire la nivelul de Alertă celorlalte State Membre aparținând grupului de risc cu privire la
toate măsurile adoptate sau finalizate, dacă este cazul.

10.1.2.3. Urgență

Atunci când Autoritatea Competentă a unuia dintre Statele Membre aparținând grupului de risc a
declarat nivelul de Urgență, trebuie să informeze toate celorlalte State Membre aparținând grupului
de risc cu privire la declarație, cât mai curând posibil, precum și cu privire la fiecare măsură
implementată sau care se intenționează să fie implementată, pentru a face față efectelor întreruperii
aprovizionării.
Autoritatea Competentă a Statului Membru declarant va transmite actualizări, în fiecare zi sau
chiar de mai multe ori pe zi, cu privire la nivelul de Urgență celorlalte State Membre aparținând
grupului de risc cu privire la toate măsurile adoptate sau finalizate, dacă este cazul.

10.1.3. Acțiuni care trebuie întreprinse în cadrul fiecărui grup de risc, din care România face
parte, în cazul declarării unui nivel de criză

Statul Membru care declară situația de criză va furniza o descriere a evenimentului sau a
informațiilor care au condus la declararea nivelului de criză, și anume:
▪ Data, ora și durata evenimentului;
▪ Natura evenimentului;
▪ Locația evenimentului;
▪ Volumele de gaze naturale afectate.
Având în vedere prevederile Regulamentului, pentru nivelurile de Alertă timpurie și de Alertă,
informațiile vizează numai măsurile bazate pe piață care sunt adoptate, inclusiv:
▪ O scurtă descriere a măsurii și a principalii actori implicați;
▪ Dacă aceste măsuri sunt suficiente pentru a face față nivelului de criză și, dacă nu, o
descriere succintă a măsurilor suplimentare care pot fi luate;
▪ Dacă sunt de așteptat efecte transfrontaliere între Statele Membre aparținând Grupului de
risc cu care România este direct conectată (de exemplu, importuri crescute din aceste State
Membre).
Pentru nivelul de Urgență, informațiile care se transmit vor include:

54
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

▪ Acțiunile întreprinse pe partea cererii și a ofertei pentru asigurarea furnizării gazelor naturale,
inclusiv acordurile comerciale între părțile implicate și orice mecanisme de compensare
pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale, acolo unde este cazul;
▪ O scurtă descriere a măsurilor bazate pe piață aplicate în această etapă, indicând contribuția
așteptată a măsurilor de atenuare a nivelului de Urgență și principalii actori implicați:
▪ O scurtă descriere a măsurilor nebazate pe piață și principalii actori implicați;
▪ Ordinea stabilită în care ar trebui implementate măsurile nebazate pe piață, ținând cont de
circumstanțele nivelului de Urgență;
▪ Contribuția așteptată a măsurilor nebazate pe piață pentru atenuarea situației la nivelul de
Urgență ca o completare a măsurilor bazate pe piață;
▪ Evaluarea altor efecte ale măsurilor nebazate pe piață, acordând o atenție deosebită posibilelor
efecte transfrontaliere în alte State Membre ale Grupului de risc.

10.2. Mecanismele de cooperare

Regulamentul prevede ca procedurile și măsurile detaliate să fie urmate pentru fiecare nivel de
criză prin colaborarea strânsă a Statelor Membre în cadrul Grupurilor de risc sau cu alte state
vecine, dacă este cazul. Capitolul stabilește cerințele pentru fiecare grup de risc, din care România
face parte, pentru a coordona acțiunile la fiecare nivel de criză. Procedurile și măsurile stabilite
pot varia în funcție de aranjamentele naționale din fiecare Stat Membru.

10.2.1. Grupul de risc Ucraina

Mecanismul de cooperare din cadrul grupului de risc urmează proceduri de coordonare stabilite
între Statele Membre, operatorii de transport și de sistem, autoritățile naționale de reglementare în
domeniul energiei, precum și alte părți interesate.
Operatorii de transport și de sistem (OTS) gaze naturale din Statele Membre ale grupului de risc
lucrează în strânsă cooperare. În cazul în care se anticipează un posibil blocaj în aprovizionarea cu
gaze naturale la nivelul unui Stat Membru, OTS din acel Stat Membru va lua legătura cu OTS-
urile din celelalte State Membre aparținând grupului de risc. În măsura în care este posibil, vor
conveni asupra coordonării măsurilor transfrontaliere, inclusiv schimbul de informații cu privire
la orice măsuri necesare bazate pe piață cu efecte transfrontaliere.
În cazul unei situații de criză, OTS-urile cooperează și fac schimb de informații folosind Sistemul
Regional de Coordonare pentru Gaze (Sistemul ReCo pentru Gaze), înființat de ENTSO-G, în
temeiul art. 3, alin. (6) din Regulament. Majoritatea Statelor Membre care fac parte din Grupul de
risc Ucraina sunt incluse în cadrul echipei ReCo Est, care a fost lansată în noiembrie 2017.
ENTSO-G va informa Comisia și autoritățile competente ale Statelor Membre aparținând Grupului
de risc. OTS-urile pot sugera posibile măsuri de răspuns.

55
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

În cazul în care Sistemul ReCo pentru gaze este activat pentru Grupul de risc Ucraina, autoritățile
competente și autoritățile naționale de reglementare în domeniul energiei din Statele Membre
aparținând Grupului de risc trebuie să fie imediat invitate să participe la toate întâlnirile și
comunicările.
În cazul declarării nivelului de Urgență, OTS-urile și Autoritățile Competente din Statele membre
aparținând Grupului de risc vor fi în contact strâns, în special, pentru a furniza informații, la un
nivel corespunzător, privind nivelul așteptat al necesarului de restricții a fluxurilor transfrontaliere
de aprovizionare cu gaze naturale.
Informațiile furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale în temeiul art. 14, alin. (1)
din Regulament sunt partajate cu Statele Membre ale Grupului de risc.

10.2.2. Grupul de risc Trans-balcanic

Întregul mecanism de cooperare între Statele Membre și procedurile de coordonare stabilite în


cadrul Grupului de risc Ucraina între operatorii de transport și de sistem, autoritățile naționale de
reglementare în domeniul energiei, precum și alte părți interesate se aplică și în cazul acestui Grup
de risc.

10.3. Proceduri adiacente

Pentru a avea acces la informații complete despre situația actuală din sistemul de gaze naturale,
Autoritățile Competente din toate Statele Membre aparținând grupurilor de risc Ucraina și Trans-
balcanic ar trebui să pregătească proceduri adecvate pentru culegerea de informații de la toate
întreprinderile din sectorul gazelor naturale (OTS gaze naturale, producătorii de gaze naturale,
OSD, operatorii de sistem de înmagazinare, furnizorii de gaze naturale) și de asemenea de la
participanții de pe piață gaziferă, dacă este necesar.

10.4. Solidaritatea cu Statele Membre

În cazul în care un Stat Membru nu își poate acoperi un deficit major în furnizarea de gaze naturale,
în special pentru clienții săi protejați în virtutea principiului solidarități și a epuizat toate măsurile
bazate pe piață și toate celelalte măsuri nebazate pe piață, prevăzute în planul de urgență, în
conformitate cu art. 13 din Regulament, Autoritatea Competentă a acestui Stat Membru are
permisiunea să solicite utilizarea mecanismului de solidaritate prin notificarea unei cereri de
solidaritate explicite către Comisie și către autoritățile competente ale tuturor Statelor Membre cu
care sunt conectate direct sau prin intermediul unei țări terțe. De asemenea, Autoritatea

56
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

Competentă ar trebui să informeze fără întârziere autoritățile competente ale tuturor Statelor
Membre aparținând grupului de risc cu privire la respectiva cerere de solidaritate notificată3.

3
Membrii Grupului de risc Ucraina au început discuții pentru a conveni asupra aspectelor tehnice, aranjamentelor
juridice și financiare necesare pentru implementarea mecanismului de solidaritate descris la art. 13 din Regulament.
Pe măsură ce aceste aranjamente sunt convenite, ele vor fi incluse în acest paragraf.
În conformitate cu prevederile art. 13 din Regulament, România trebuie să încheie acorduri interguvernamentale
privind măsurile de solidaritate pentru a garanta siguranța aprovizionării cu gaze solidaritate cu Republica Bulgaria și
cu Ungaria, țări cu care România este direct conectată.
O analiză a comentariilor făcute de statele membre cu privire la proiectul de acord interguvernamental este în prezent
în curs de realizare. Următorul pas este prezentarea unei versiuni actualizate a proiectului de acord interguvernamental
pentru discuții ulterioare.
57
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

11. CONSULTAREA CU PĂRȚILE INTERESATE

Având în vedere importanța și implicațiile Planului de urgență pentru securitatea aprovizionării


cu gaze naturale în România și, în special, a clienților protejați, Ministerul Energiei a supus
proiectul Planului de urgență unei consultări publice, în scopul colectării, de la părțile interesate,
de propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare cu privire la acest document.
Scopul consultării a vizat creșterea transparenței procesului decizional și a permis, în același
timp, acumularea de informații utile, necesare dezbaterii unor aspecte de politici publice cu
impact major pentru perioada 2021-2030.
Consultarea publică s-a derulat prin publicarea de către Ministerul Energiei, pe site-ul oficial al
instituției, a anunțului privind inițierea procesului de consultare publică cu privire la proiectul
Planului de urgență. Proiectul Planului de urgență a fost anexat acestui anunț de inițiere a
consultării publice.
Suplimentar, proiectul a fost transmis pentru puncte de vedere/ observații și propuneri unor
întreprinderi din sectorul gazelor naturale, unor producători de gaze naturale și energie electrică
și operatorilor de transport și de sistem: de energie electrică și de gaze naturale, după cum
urmează: Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei, Federația Asociațiilor Companiilor
de Utilități din Energie, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.,
Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A., OMV PETROM S.A., Compania
Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A., Electrocentrale
București S.A. ELCEN, Asociația Furnizorilor de Energie din România, Asociația
Producătorilor de Energie Electrică - HENRO, Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale
DEPOGAZ Ploiești S.R.L. și DEPOMUREȘ S.A..
Proiectul Planului de urgență a fost transmis autorităților competente din Ungaria și Republica
Bulgaria pentru consultare.
Lista părților interesate ce au trimis observații la proiectul Planului de urgență în cadrul
consultării publice este prezentată mai jos:
- Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei;
- Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie;
- Electrocentrale București S.A. ELCEN;
- Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.;
- DEPOMUREȘ S.A.;
- Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.;
- Societatea Naţională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.;
- OMV PETROM S.A.;
58
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

- Asociația Furnizorilor de Energie din România;


- Asociația Producătorilor de Energie Electrică – HENRO;
- Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A..
Observațiile și comentariile, transmise de părțile interesate, de ordin general și specific au fost
evaluate și parțial preluate.

59
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

12. CONCLUZII

Planul de urgență a fost elaborat în conformitate cu prevederile Regulamentului.


Planul de urgență descrie rolul și responsabilitățile întreprinderilor care operează în domeniul
gazelor naturale în România, activitățile individuale ale entităților implicate în prevenirea
situațiilor de criză, în scopul realizării obiectivelor de bază și pentru a menține buna funcționare a
pieței interne a gazelor, în special în situații de perturbare a siguranței furnizării de gaze naturale
pentru fiecare nivel de criză.

În vederea analizării posibilelor evenimente și incidentele identificate la nivelul pieței gaziere și


comunicate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale, pentru a putea decide cu privire la
declararea fiecărui nivel de criză și pentru a gestiona situațiile apărute în cazul fiecărui nivel de
criză în sistemul național de gaze naturale din România se instituie o Echipă interdisciplinară
pentru gestionarea situațiilor de criză în aprovizionarea gazelor naturale (EGSC), care este
coordonată de AC.

În cadrul nivelului de Alertă timpurie, pot fi utilizate măsuri bazate pe piață, în principal: adaptarea
pragului de echilibrare a SNT și managementul programelor de reparații/investiții.
În cadrul nivelului de Alertă, pot fi utilizate măsuri bazate pe piață, în principal: modificarea
voluntară a nominalizărilor, utilizarea capacităților de extracție/stocurilor disponibile la depozitele
de înmagazinare subterană a gazelor naturale și reducerea consumului clienților care pot fi
întrerupți comercial - Schemă de întreruptibilitate garantată a consumului de gaze naturale.
Măsurile nebazate pe piață, care sunt utilizate numai în cazul nivelului de Urgență, includ
introducerea restricțiilor privind consumul de gaze naturale pentru clienții neprotejați și măsuri
privind identificarea și activarea clienților întreruptibili de siguranță, în cazul celor axate pe cerere
și, respectiv, dreptul de a dispune asupra surselor de gaze naturale/preluarea surselor de gaze
naturale, flexibilitate sporită a importului, creșterea obligatorie a nivelului producției de gaze
naturale, extracția forțată a gazelor naturale din depozitele de înmagazinare subterană/ creșterea
capacității tehnice de extracție din depozitele de înmagazinare subterană și reducerea
dezechilibrului asupra capacității ferme a punctelor de interconectare de ieșire, în cazul celor axate
pe ofertă.

În cazul nivelului de Urgență, furnizarea de gaze naturale în România vizează asigurarea


aprovizionării cu precădere a clienților protejați.

60
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

LISTA FIGURILOR:

Pag.
Figura 1. Schema de flux de informații în cazul nivelului de Alertă timpurie 12
Figura 2. Schema de flux de informații în cazul nivelului de Alertă 14
Figura 3. Schema de flux de informații în cazul nivelului de Urgență 17
Figura 4. Schemă pentru determinrea Procentului de reducere a consumului 29
clienților finali neprotejați

61
PLAN DE URGENȚĂ PENTRU SECURITATEA
APROVIZIONĂRII CU GAZE NATURALE ÎN ROMÂNIA

LISTA TABELELOR:
Pag.
Tabel 1. Indicatorii utilizați pentru declararea nivelurilor de criză 18
Tabel 2. Lista incidentelor care pot declanșa un nivel de criză 19
Tabel 3. Rezumatul obligațiilor și drepturilor întreprinderilor din domeniul gazelor 34
naturale referitoare la funcționarea în siguranță a rețelei naționale de gaze naturale
Tabel 4. Rolul și responsabilitățile entităților implicate pentru nivelul de Alertă 38
timpurie
Tabel 5. Rolul și responsabilitățile entităților implicate pentru nivelul de Alertă 40
Tabel 6. Rolul și responsabilitățile entităților implicate pentru nivelul de Urgență 42

62