Sunteți pe pagina 1din 5

APITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Listele temelor pentru lurările/proiectele de certificare profesională sunt


întocmite de către titularii de discipline ai unităţilor de învăţământ acreditate, care
organizează examenul de certificare a calificării profesionale şi sunt aprobate de
către Consiliul de Administraţie al acestora.
Colegiul universitar Spiru Haret trimite către Inspectoratul Şcolar al
municipiului Bucureşti adresă, prin care solicită arondarea la o unitate acreditată
pentru susţinerea examenului de certificare profesională.
Elevii vor depune la secretariatul colegiului cereri scrise cu tema aleasă sau
propusă pentru examenul de certificare profesională care va fi aprobată de
directorul unităţii, după ce în prealabil are acordul coordonatorului ştiinţific
(Anexa 3).
Îndrumătorii temelor/proiectelor de certificare a calificării profesionale
răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului
acestora.
Este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării
falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de
certificare profesională.
În momentul depunerii lucrării/proiectului, elevul va completa o declaraţie
pe propria răspundere referitoare la calitatea de autor (Anexa 4).

Rector,
Conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea
ANEXA 1
UNIVERSITATEA SPIRU HARET din BUCUREŞTI
COLEGIUL UNIVERSITAR SPIRU HARET BUCUREŞTI
CALIFICAREA PROFESIONALĂ …….
(TNR, 14 pt, bold, centrat)

LUCRARE/PROIECT
DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE
(TNR, 28pt, bold, centrat)

Coordonator Ştiinţific: (TNR, 14pt, bold, aliniat stânga)

Grad didactic Prenume Nume (TNR, 14pt, bold, aliniat stânga)

ABSOLVENT/ELEV: (TNR, 14pt, bold, aliniat dreapta)

Nume Prenume (TNR, 14pt, bold, aliniat dreapta)

-Anul susţinerii – (TNR, 14pt, bold, centrat)


ANEXA 2
UNIVERSITATEA SPIRU HARET din BUCUREŞTI
COLEGIUL UNIVERSITAR SPIRU HARET BUCUREŞTI
CALIFICAREA PROFESIONALĂ …….
(TNR, 14 pt, bold, centrat)

TITLUL LUCRĂRII/PROIECTULUI

(TNR, 28pt, bold, centrat)

Coordonator Ştiinţific: (TNR, 14pt, bold, aliniat stânga)


Grad didactic Prenume Nume (TNR, 14pt, bold, aliniat stânga)

ABSOLVENT/ELEV: (TNR, 14pt, bold, aliniat dreapta)


Nume Prenume (TNR, 14pt, bold, aliniat dreapta)

-Anul susţinerii – (TNR, 14pt, bold, centrat)


ANEXA 3

De acord, Aprob,
Cadru didactic coordonator, Director,
…………………………….. ……………..

Domnule Director,
Subsemnatul (a) ________________________________________________ elev(ă) în
anul ________ la Colegiul universitar Spiru Haret Bucureşti, calificarea profesională, forma de
învăţământ ZI, vă rog să-mi aprobaţi tema cu titlul
_______________________________________________________________
în vederea elaborării lucrării/proiectului de certificare a calificării profesionale.

Semnătura,
Data,
ANEXA 4
Avizat,
Îndrumător proiect

Numele şi prenumele……………………………………..

Data Semnătura
………………………… ……………………………..
DECLARAŢIE*
privind originalitatea conţinutului proiectului

Subsemntatul(a)……………………………………………………………………, cu domiciliul
în……………………………………….., născut(ă) la data de .........
……………………………………., identificat prin CNP …………………………………….,
absolvent(ă) al (a) Universităţii Spiru Haret din Bucureşti, Colegiul universitar Spiru Haret
Bucureşti, calificarea profesională
……………………………………………………………………………., promoţia
…………….., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile legale cu privire la falsul în
declaraţii şi dispoziţiile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 art.143 al. 4 si 5 referitoare la
plagiat, că proiectul de certificare a calificării profesionale cu titlul:
…………………………………………………………..…… elaborat sub coordonarea d-ului. /
d-nei …………………………………………, pe care urmează să îl susţin în faţa comisiei este
original, îmi aparţine şi îmi asum conţinutul său în întregime.
De asemenea, declar că sunt de acord ca proiectul meu să fie verificat prin orice
modalitate legală pentru confirmarea originalităţii, consimţind inclusiv la introducerea
conţinutului său într-o bază de date în acest scop.
Am luat la cunoştinţă despre faptul că este interzisă comercializarea de lucrări ştiinţifice
in vederea facilitării fasificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări/proiect, de
certificare a calificării profesionale şi în acest sens, declar pe proprie răspundere că lucrarea de
faţă nu a fost copiată ci reprezintă rodul cercetării pe care am întreprins-o.

Dată azi, ………………… Semnătură elev ……………………………

* Declaraţia se va completa de absolvent cu pix sau stilou cu cerneală albastră.