Sunteți pe pagina 1din 1

CAPITOLUL I

În conformitate cu Ordinul Nr. 5005/2 decembrie 2014 privind aprobarea


Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării
profesionale a absolvenților învăţământului postliceal - începând cu anul şcolar
2015-2016, examenul de certificare a calificării profesionale constă în trei probe,
după cum urmează:
a) probă practică
b) probă scrisă 
c) realizarea și susținerea unei lucrări/unui proiect
Fiecare elev are obligaţia de a-şi alege tema lucrării/proiectului şi de a
respecta, pe parcursul elaborării şi prezentării lucrării/proiectului, cerinţele impuse
de cadrul didactic coordonator.
Lucrarea/proiectul trebuie să să fie realizat de către candidat pe durata
ultimului semestru de studii şi să pună în lumină volumul şi profunzimea
cunoştiinţelor teoretice ale absolventului, capacitatea aplicării acestora în practică,
capacitatea de sinteză şi selecţie a informaţiilor culese, precum şi enunţarea unor
propuneri şi măsuri în ceea ce priveşte fenomenul analizat.
Redactarea părții scrise a lucrării/proiectului implică tehnoredactarea
conținutului cu respectarea următoarei structuri:
a) Pagina de titlu cu: datele de identificare ale unității de învățământ, ale
candidatului, ale îndrumătorului de lucrare/proiect; anul de absolvire, calificarea
profesională, conform Registrului naţional al calificărilor sau Nomenclatorului
calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul
preuniversitar în vigoare;
b) Cuprinsul;
c) Argumentul care sintetizează aspectele teoretice și pe cele practice pe care le
abordează, în relație directă cu utilitatea pentru calificarea profesionala respectivă;
d) Conținutul propriu-zis, structurat astfel încât să pună în valoare scopul și