Sunteți pe pagina 1din 2

CAPITOUL IV

MODUL DE PREZENTARE A LUCRĂRII/PROIECTULUI DE


CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE

Lucrarea/proiectul trebuie depus la secretariatul colegiului, atât în format


letric (legat şi copertat) cât şi electronic (pe cd) însoţit, obligatoriu, de referatul
coordonatorului ştiinţific, în acelaşi timp cu dosarul de înscriere, conform
calendarului întocmit de fiecare unitate în parte.
Lucrarea este prezentată oral în faţa comisiei, care o notează în funcţie de
mai multe criterii:
- originalitatea de concepţie;
- rigoarea argumentaţiei;
- selectarea materialului bibliografic;
- relevanţa şi corectitudinea informaţiei;
- calitatea exprimării;
- corectitudinea şi rigoarea redactării;
- forma de prezentare orală.
Absolvenţii vor fi anunţati asupra datei, orei şi locaţiei la care îşi vor putea
susţine lucrarea în faţa comisiei cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru
această susţinere. Neprezentarea absolventului la data, ora şi locaţia stabilite poate
atrage eliminarea acestuia din examen.
Pentru prezentarea lucrării/proiectului de certificare a calificării profesionale
în faţa comisiei, absolventul are la dispoziţie 10-15 minute. Prezentarea poate fi
susţinută, cu acordul comisiei, cu ajutorul unei prezentări multimedia concepute în
PowerPoint.
Membrii comisiei pot adresa absolventului întrebări referitoare la subiectul
lucrării, dar şi cu privire la metodologia şi resursele folosite.
Prezentarea lucrării/proiectului de certificare a calificării profesionale, în
faţa comisiei de examinare este cel puţin la fel de importantă ca şi redactarea
acestuia.
Nota finală obţinută de către absolvent reprezintă atât rezultatul evaluării
lucrării de către cadrul didactic coordonator (evaluare consemnată într-un referat
semnat în original), cât şi rezultatul evaluării comisiei, în urma prezentării şi
susţinerii acesteia de către absolvent.
Membrii examinatori completează partea a IV-a a fişei de apreciere a
susţinerii orale a lucrării/proiectului şi a răspunsurilor canditatului la întrebările
puse în ultima parte a Fişei de evaluare a lucrării/proiectului şi a susţinerii orale
aprecierea se consemnează prin „da”, respectiv „nu”, în coloanele respective.
Lucrarea/proiectul este notat cu note de la 10 la 1. Nota minimă de
promovare este 6 (şase). Rezultatul susţinerii lucrării/proiectului, consemnat în
Fişa de evaluare a lucrării/proiectului şi a susţinerii orale completată pentru fiecare
candidat, se afişează în ziua susţinerii probei şi nu poate fi contestat.