Sunteți pe pagina 1din 20

Cariera profesională

• Etapele carierei

• Nevoile și resursele angajaților, în


diferite etape ale carierei

• Managementul carierei angajaților

• Planificarea și dezvoltarea carierei


Noțiunea de carieră
• Este asociată cu ideea de mişcare ascendentă sau
de avansare a unei persoane într-un domeniu de
activitate, cu scopul de a obţine mai mulţi bani,
mai multă responsabilitate sau de a dobândi mai
mult prestigiu şi mai multă putere.

• Succesiunea evolutivă de activități profesionale și


poziții ocupate într-o organizație pe care le atinge
o persoană, cât și aptitudinile, cunoștințele și
competențele dezvoltate de-a lungul timpului
Etapele carierei
- pe măsură ce un angajat acumulează experiență în
muncă, dezvoltarea lui poate fi văzută ca o
succesiune de etape.

• Explorarea
− este perioada în care se identifică și se
clarifică interesele și capacitățile proprii,
în scopul dezvoltării în domeniul
profesional ales.
Etapele carierei

• Perioada de încercare -
câștig de experiență
− Individul încearcă mai
multe posturi, începe să
caute un loc de muncă
permanent, care să fie
potrivit abilităților și
nevoilor lui și încearcă să
„prindă rădăcini” în acea
organizație care îl atrage
mai mult.
Etapele carierei
• Stabilizarea – integrare în organizație

− Angajatul „stabilizat” pe o anumită profesie și


într-o anumită organizație își gândește viitorul
în acea firmă pe un termen mai lung.

− El caută să se integreze și să își orienteze


dezvoltarea profesională în funcție de
oportunitățile ce i se oferă în acea firmă.

− Promovarea rapidă în ierarhia organizației și


sporirea statutului profesional devin preocupare
principală.
Etapele carierei

• Menținerea

− Începe atunci când


angajatul a reușit să devină
un membru cu „drepturi
depline” al organizației și
rolul său este recunoscut de
toți.

− Angajatul trebuie să devină


un model și un mentor
pentru colegii mai tineri.
Etapele carierei
• Criza mijlocului de carieră – coincide, de cele
mai multe ori cu etapa de menținere, apare în
preajma vârstei de 40 de ani și poate fi
amplificată de:

− Schimbări în cadrul familiei (copiii devin


independenți, boală, divorț, moartea părinților).

− Modificarea situației financiare a angajatului (o


anumită stabilitate financiară poate determina
decizii de renunțare la carieră).

− Revizuirea tuturor obiectivelor stabilite anterior.


Etapele carierei
• Schimbarea postului – perioada dintre 40
și 50 de ani este perioada schimbărilor
majore.

− Mulți dintre cei care se confruntă cu situații de


„răscruce de carieră” decid să se întoarcă la
etapa exploratorie, căutând noi domenii în care
să se afirme, vor începe o nouă carieră.

− Pentru majoritatea angajaților, mijlocul


carierei înseamnă scăderea entuziasmului în
muncă. Performanța se menține la cote
ridicate, dar fără a înregistra „recorduri”.
Etapele carierei

• Finalul carierei

− Rolul angajatului și volumul de efort depus se


diminuează.

− Se amplifică interesul pentru activități din afara


organizației.

− Crește interesul pentru relațiile cu toți angajații


(devine instructor și mentor generos), din
dorința de a identifica și „crește” înlocuitori și
de a-și marca trecerea prin organizație.
Nevoile și resursele angajaților în diferite
etape ale carierei

• Angajații au nevoi, interese și resurse


diferite în fiecare etapă a carierei.

• Cunoașterea lor permite valorificarea mai


bună a potențialului fiecăruia dintre ei.
Nevoile și resursele angajaților în diferite
etape ale carierei
ÎNCEPUTUL CARIEREI
Nevoile angajatului aflat la Resursele angajatului aflat la
începutul carierei: începutul carierei:
• depășirea naivității și timidității; • cunoștințe „proaspete”;
• ajutor din partea celor din jur; • entuziasm;
• Integrarea și atingerea unui • energie;
anumit statut în firmă; • motivare;
• acumulare de experiență și • optimism;
cunoștințe; • încredere;
• deprinderea științei de a • creativitate, abordări și viziuni
comunica; noi;
• învățarea tacticilor de impunere • flexibilitate;
a propriilor idei;
• dorința de perfecționare.
• înfruntarea competiției la locul
de muncă;
• câștigarea autonomiei în muncă.
Nevoile și resursele angajaților în diferite
etape ale carierei
MIJLOCUL CARIEREI
Nevoile angajatului aflat la mijlocul Resursele angajatului aflat la
carierei: mijlocul carierei:
• menținerea entuziasmului tinereții; • realism;
• informarea în legătură cu • capacitatea de a-și vinde propriile
schimbările intervenite în idei;
activitatea profesională; • experiența în comunicare;
• câștigarea unei imagini de • calm în abordarea problemelor și în
ansamblu asupra activității luarea deciziilor;
organizației; • autoritate în organizație.
• rotirea pe posturi noi;
• instruirea celor mai tineri;
• acordarea unor responsabilități
speciale;
• revizuirea carierei proprii și
adoptarea unor schimbări majore;
• câștigarea autorității în
organizație.
Nevoile și resursele angajaților în diferite
etape ale carierei
FINALUL CARIEREI

Nevoile angajatului aflat Resursele angajatului


la finalul carierei: aflat la finalul carierei:
• asigurarea unei perioade • Experiența;
de pensie liniștite; • Dorința de a-i ajuta pe
• preocupări ceilalți;
extraprofesionale; • Maturitate și răbdare.
• trecerea la un rol de
sfătuitor și mentor;
• pregătirea unor
succesori;
• atașament față de
organizație.
Managementul carierei

Managementul carierei este procesul de


planificare, proiectare și aplicare a strategiilor și
planurilor care permit organizației să-și satisfacă
necesitățile de resurse umane, iar salariaților să-
și îndeplinească propriile aspirații privind
realizarea profesională și socială.
Managementul carierei

• Prezintă două aspecte fundamentale:


➢ Managementul carierei angajaților –
proces de bază în planificarea
sistematică a resurselor umane din
organizație, realizat cu ajutorul unor
programe speciale de dezvoltare.

➢ Managementul carierei individuale.


Managementul carierei
Obiective ale managementului carierei angajaților:

- promovarea unei politici de dezvoltare a carierei, în concordanță cu natura activităților


desfășurate de salariați și, mai ales, cu nevoile individuale și organizaționale;

- satisfacerea nevoilor directe ale organizației și creșterea potențialului de creare a


imaginii pozitive pentru aceasta;

- identificarea și perfecționarea personalului cu potențial intelectual și profesional


ridicat, în vederea progresului organizațional;

- elaborarea unor planuri de dezvoltare structurală pentru cuprinderea în activități de


mare importanță a personalului cu potențial deosebit care nu este încă încorporat în
structurile de decizie;

- sprijinirea angajaților în identificarea calificărilor polivalente, pentru a putea ocupa ulterior


alte posturi;

- sprijinirea angajaților care manifestă forme de absenteism, indiferență sau lipsă de


motivație.
Planificarea și dezvoltarea carierei
➢ Este un proces de evaluare a oportunităților de dezvoltare în cadrul
organizației și de stabilire a obiectivelor și planurilor de orientare în
cariera profesională, proces realizat prin echilibrarea cerințelor
organizației cu preferințele și capacitățile angajaților, prin acțiuni de
sprijin și reconciliere.

➢ Are la bază elaborarea planurilor de carieră.

➢ Se realizează din două perspective:


1. Planificarea carierei organizaționale;
2. Planificarea carierei individuale.
Planificarea și dezvoltarea carierei

Avantajele elaborării planurilor realiste de carieră

Organizație: Angajat:

• Sunt atrași și reținuți în organizație • Posibilitatea de a reuși mai repede


angajații cei mai performanți; în carieră atunci când angajatul ia
• Sunt reduse costurile legate de în calcul atât abilitățile proprii, cât
fluctuația personalului; și oportunitățile disponibile în
• Se îmbunătățesc rezultatele organizație;
angajaților – prin concordanța • Angajatul se bucură de o mai mare
dintre interesele lor și planurile autonomie în lucru și de o
existente; responsabilitate crescută;
• Se dezvoltă potențialul angajaților • Angajatul își lărgește experiența în
în vederea pregătirii lor pentru muncă;
posturi viitoare. • Angajatul se bucură de o satisfacție
în muncă sporită.
1. Planificarea carierei organizaționale
- se face de către departamentul sau persoana responsabilă de
RU din organizație, ținând cont de nevoile și posibilitățile
organizației.

1. Adoptarea strategiilor, planurilor și programelor cele mai potrivite pentru


dezvoltarea resurselor umane din organizație.

2. Adaptarea potențialului resurselor angajaților la tehnologiile de care dispune


organizația sau pe care intenționează să le achiziționeze în viitor.

3. Identificarea angajaților care pot să parcurgă procedurile de perfecționare de care


are nevoie organizația.

4. Identificarea formelor, centrelor și instructorilor cei mai potriviți pentru realizarea


programelor de pregătire.

5. Stabilirea mijloacelor optime de consiliere a angajaților în vederea perfecționării


lor profesionale și, după caz, a conversiei profesionale.

6. Identificarea resurselor financiare necesare procesului de perfecționare.

7. Stabilirea modalității de coordonare și control a sistemului de planificare a


pregătirii profesionale a angajaților.
1. Planificarea carierei individuale în organizație
- se face de către departamentul sau persoana responsabilă de RU
din organizație, pentru armonizarea nevoilor și posibilităților oferite
de organizație cu nevoile și posibilitățile angajaților.
1. Identificarea potențialului, nivelului de calificare și aspirațiilor angajaților
(chestionarul de evaluare a carierei).

2. Identificarea mijloacelor de instruire a angajaților, în conformitate cu propriul lor


potențial intelectual și profesional.

3. Consultarea sefului ierarhic direct al locului de muncă privind oportunitățile de


evoluție în carieră ale angajaților subordonați.

4. Elaborarea planurilor și programelor de evoluție a carierei pentru fiecare salariat,


cu consultarea acestuia.

5. Asigurarea formării consilierilor pentru dezvoltarea carierei individuale a


angajaților.

6. Aplicarea planurilor și programelor de consiliere și de pregătire a angajaților.

7. Asigurarea pentru angajați a posibilității de a pune în practică cunoștințele și


deprinderile dobândite în urma cursurilor de formare.

8. Asigurarea evaluării permanente a angajaților de către consilierii privind cariera și


de către superiorii direcți ai angajaților (chestionarul de evaluare a carierei).

S-ar putea să vă placă și