Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA PECnyEfiHKA MOflgOBA

MINISTERU L I NFRASTRU CTURI I MH H HC TEPCTEO T4HOPACTPYKTYf


9r DEZVOLTARU REGTONALE H PETHOHAfl LHOTO PASBHTI{ff
ORDIN
cu privire la modificarea lnstrucfiunii privind ctasificarea
autobuzelor/autocarelor pe categori i de confort

nr.17 din 16.02.2022


Monitorul Oficial nr.60/221 din 01.03.2022

in conformitate cu prevederile art.7 alin.(r;;; art.37 atin.(1) tit.g) 9i art.63 atin.(1) din Codut
transporturilor rutiere nr.15012014, Hotdrdrea Guvernului nr.690/2017-cu- privire la oiganizarea gi
functionarea Ministerului lnfrastructurii 9i Dezvoltirii Regionale,
in scopul revizuirii conditiilor de clasificare a categoriilor de confort a autobuzelor/autocarelor,
ORDON:
l.lnstrucliunea privind clasificarea autobuzelor/autocarelor pe categorii de confort, aprobatd prin
Ordinul Ministerulul Economiei 9i lnfrastructurii nr.355 din 27.12.2019, se modifici dupd cum urmeazi:
1) la punctul 5 se exclude sintagma ,,precum gi date vizibile privind respectarea distanlelorintre
scaune";
2) la punctul 15 lit.b) se exclude sintagma ,,cotierele in stare bund (fdrd degirari gi rupturi)".,
3)Anexa nr.1 la lnstrucliune se expune in redac[ie noui, conform anexei nr.t la preieniuiordin;
4) Anexa nr.3 la lnstructiune se expune in redaclie noud, conform anexei nr.2la prezentul ordin.
2. Serviciul tehnologiei informatiei gi comunicaliilor va asigura plasarea prezentului ordin pe
pagina web oficiald a ministerului, la compartim enlul ,,Pottofoliu", poztlia
,,Transporf'l rubrica ,,Ordine,'.
3. Prezentul ordin intrd in vigoare la data publicdrii in Monitorul Ofiaial al Republicii Moidova.
4. Controlul asupra indeplinirii prezentului ordin se pune in sarcina Secretarului de stat
responsabil de domeniul transporturilor.

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRU Andrei spiI.Iu

Nr.17. Chiginiu, 16 februarie 2022.

Anexa nr.
la Ordinul MlDl
nr.17 din 16.02.202

Anexa nr.
la lnstrucliunea privind clasificare,
autobuzelor/autocarelor p,
categorii de confor

CRITERII
de clasificare a autobuzelor/autocarelor conform categoriei de confort

Categoria ll Categoria I
Vechime autovehicul (dupi 21 de locuri) peste 20 ani pdnd la 20 ani
Vechime autovehicul (pdnd 21 de locuri) pestel5 ani pAnd la 15 ani
Scaune moi, tapi[ate
Dispozitive parasolare (storuri gi/sau perdele) +
Aparat condilionat aerul salon sau sistem de ventilare forlatd +
incdlzire salon-radiatoare in salon sau aparat autonom de incdlzire +
lluminare interioard +

@ Moldlex 114.03.20221
Anexa nr.i
la Ordinul MlDt
nr.17 din 16.02.202.

Anexa nr.,
Ia lnstrucliunea privind clasificarer
autobuzelor/autocarelor p
categorii de confor

DATELE
care urmeazi si fie incluse obligatoriu de citre expertul staliei de
inspectie tehnici in SIA ,,Autotest,' in procesul de examinare
al autobuzului/autocarului
Modelul autobuzului/autocarulu

CodulVlN

Numdrul de inmatriculare

Numele 9i prenumele proprietarului/denumirea companiei--


Data examindrii

N umele/pren umele expertulu i

Denumirea sta[iei de inspeclie tehnicd

Adresa statiei de inspeclie tehnicd

Numdrul de locuri (de facto/conform certificaturui de inregistrare)

Scaunele sunt moi gi tapifate (da/nu)

Dispozitive parasolare (storuri gi/sau perdele) (se va indica existd/nu


existd)
lluminare interioard (se va indica existd/nu existd)

incdlzire salon (se va indica ,,radiator saton" sau ,,aparat autonom de incdlzire,, sau ,,nu existd,)

concluzia examinatorului (se va indica ,,corespunde categoriei de conforl l"


Il" sau,,nu corespunde') _
sau ,,corespunde categoriei de confot

O MoldLex 114.03.20221

S-ar putea să vă placă și