Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Transilvania din Brasov

Facultatea de Stiinte Economice

Specializarea Management

Procedura si harta proceselor

AUTORI :

1
Procedura de evaluare a satisfactiei studentilor privind modul de
acordare a burselor de merit si de studio in Universitatea
Transilvania din Brasov, Facultatea de Stiinte Economice

1. SCOP:

Prezenta procedura prezinta modul de acordare a burselor de merit si de studii precum si gradul
de satisfactie al studentilor privind repartizarea acestora.

2. DOMENIUL DE APLICARE:

Se aplica in cadrul Universitatii Transilvania din Brasov, Facultatea de Stiinte Economice de


catre Comisia de Burse a universitatii, cu scopul de a aduce la cunostinta cadrelor didactice
metodele de acordare a burselor de merit si de studiu si de a evalua satisfactia studentilor, privind
aceasta repartizare a burselor.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA:

• Regulamentul privind acordarea de burse si alte forme de sprijin material.

• Legea invatamantului nr. 84/1995 (modificata si republicata, cu modificarile si


completarile ulterioare)

4. DEFINITII

a) Bursa de merit presupune acea suma de bani ce este acordata, la inceputul anului
universitar (si la inceputul celui de-al doilea semestru), tuturor studentilor integralisti care au

2
obtinut rezultate foarte bune la invatatura in anul universitar precedent si se acorda incepand cu
media ponderata 9.80.

b) Bursa de studiu acea suma de bani ce este acordata, la inceputul anului universitar
(si la inceputul celui de-al doilea semestru), tuturor studentilor integralisti ce au obtinut medie
mai mare de 8.50.

c) Studentul integralist este acel student ce a promovat toate examenele din sesiunile
anterioare.

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Acordarea burselor de merit si de studiu

 La inceputul fiecarui an universitar, Comisia de acordare a Burselor se intruneste


pentru a stabili si a intocmi listele cu studentii bursieri. Etape:

• Se aleg studentii integralisti cu media peste 8.50.

• Studentii se repartizeaza pe ani si in ordine descrescatoare a mediilor.

• In functie de bugetul facultatii se va stabili numarul de studenti


carora li se va acorda bursa.

• Se intocmesc listele cu studentii bursieri, repartizati pe specializari.

5.2. Evaluarea satisfactiei studentilor

 Pentru evaluarea satisfactiei studentilor s-a intocmit un chestionar cu referire la


multumirile sau nemultumirile acestora, referitor la acordarea burselor de merit sau de studiu.

3
 Aceste chestionar este acordat, de catre cadrul didactic la cursul ce va urma sa-l
sustina, tuturor studentilor, dupa ce au fost afisate listele finale ale studentilor bursieri.

 Interpretarea chestionarului: se face de catre membrii Comisiei, iar rezultatele vor


fi afisate pe site-ul facultatii. In functie de raspunsurile studentilor acordarea de burse va fi
imbunatatita.

6. RESPONSABILITATI

6.1. Senatul Universitatii – aproba procedura si reviziile procedurii

6.2. Rectorul Universitatii – impune aplicarea procedurii

6.3. Consiliul Facultatii – aproba numarul de credite aferent fiecarui student si


mediile acestora

6.4. Comisia Facultatii - aproba acordarea burselor si interpretarea chestionarului

6.5. Cadrul Didactic – acorda chestionarului studentului pentru rezolvarea acestuia

7. Anexe

7.1. REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA DE BURSE SI ALTE FORME


DE SPRIJIN MATERIAL

4
Art.1. În vederea acordării burselor, la nivelul Universităţii Transilvania din Braşov se
constituie, prin hotărâre a Biroului Senatului, o comisie de atribuire a burselor. Din această
comisie fac parte Rectorul sau Prorectorul cu activităţi sociale-studenţeşti - ca preşedinte,
secretarul şef, juristul, contabilul şef, un reprezentant al studenţilor şi alţi membri desemnaţi de
Biroul Senatului.

Art.2. Studenţii de la cursurile de zi pot primi, în conformitate cu prevederile Legii


învăţământului nr. 84/1995, burse de studiu, burse de merit, burse de ajutor social, burse de
performanţă, alte forme de sprijin material.

Art.3. Bursele de studiu şi cele de merit se acordă studenţilor în funcţie de rezultatele obţinute la
învăţătură.

Art. 4. Bursele de studiu si cele de merit se atribuie studenţilor, de regulă, pe durata semestrelor
anului universitar, în conformitate cu planul de învăţământ aprobat exceptand perioada
vacanţelor.

Art. 5. Pot primi burse numai studenţii care şi-au îndeplinit integral activităţile prevăzute în
planul de învăţământ, în conformitate cu prevederile prezentului regulament. Dacă un student
urmează simultan cursurile a două sau mai multe facultăţi ale Universităţii Transilvania din
Braşov, poate cere să fie luat în calcul la acordarea bursei la o altă facultate decât cea la care are
Diploma de Bacalaureat în original.

Art. 6. Cuantumul bursei de studiu, al bursei de merit se stabileşte semestrial, la propunerea


Comisiei de burse pe universitate, aprobat de către Biroul Senatului Universitatii.Cuantumul
bursei de merit va fi cu cel puţin 30% mai mare decât cuantumul bursei de studiu. Cuantumul
bursei sociale va fi de maxim 80% din cel al bursei de studiu. Răspunde Comisia de burse pe
facultate.

Art.7. Bursele, indiferent de categoria acestora, se pot acorda studenţilor şi pe perioadele cât
aceştia sunt plecaţi în străinătate pentru studii.

1. BURSE DE STUDIU

5
 Bursele de studiu se atribuie, la începutul anului universitar, studenţilor integralişti (care au
promovat toate examenele din sesiunile anterioare), în ordinea descrescătoare a punctelor
valorice obţinute în anul universitar precedent, până la acoperirea numărului de burse de
studiu stabilit pentru facultatea respectivă, fără a se coborâ sub limita de 450 puncte
valorice, respectând următoarea ordine de priorităţi: 1. Studenţi bugetati

2. Studenţi cu taxa.

Pentru studenţii de anul I, bursele de studiu se acordă începând cu primul semestru de studiu, în
ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita fondurilor repartizate.

 Pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar, facultăţile pot alege una dintre cele
două variante de mai jos:
a. să atribuie bursele de studiu, în ordinea descrescătoare a punctelor valorice, studenţilor
integralişti care după sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim 225 puncte valorice şi se
încadrează, în ordinea descrescătoare a punctelor valorice, în limita fondurilor alocate facultăţii.

b. să revizuiască bursele de studiu, în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de


studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă, cât şi la colocviile, verificările, proiectele din
timpul primului semestru al anului universitar.

La Facultatea de Stiinte Economice:

- bursa de studiu se acordă începând cu media ponderată 8,50


- bursa de merit se acordă începând cu media ponderată 9,80.

2. BURSE DE MERIT

6
 Bursele de de merit se atribuie, la începutul anului universitar, studenţilor integralişti
(care au promovat toate examenele), şi care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură în
anul universitar precedent. Numărul minim de puncte valorice pe care trebuie să-l aibă un
student pentru a putea obţine bursă de merit este de 564. Bursele de merit se acordă, în
ordinea descrescătoare a punctelor valorice obţinute în anul universitar precedent, până la
acoperirea numărului de burse de merit stabilit de către Comisia de burse a facultăţii.

 Fondurile pentru bursele de merit pe universitate pot reprezenta maxim 20% din fondul
total de burse alocat universităţii.

 Pentru cel de-al doilea semestru al anului universitar, facultăţile pot alege una dintre cele
două variante de mai jos:
a. să atribuie bursele de merit, în ordinea descrescătoare a punctelor valorice, studenţilor
integralişti care au beneficiat de bursă de studiu sau de merit în primul semestru iar la
examenele şi colocviile prevăzute în sesiunea de examene din iarnă au obţinut minim
282 puncte valorice şi se încadrează în limita fondurilor alocate facultăţii.

b. să revizuiască bursele de merit, în funcţie de rezultatele la învăţătură obţinute de


studenţi atât în sesiunea de examene din iarnă, cât şi la colocviile, verificările,
proiectele din timpul primului semestru al anului universitar.

7
7.2. CHESTIONAR

Facultatea..........................

Specializarea.....................

Anul....................................

Un rol esential in imbunatatirea activitatii de acordare a burselor si in adoptarea unor


decizii il poate juca feedback-ul oferit de studenti.Cu aceasta premiza , va rugam sa
apreciati cu onestitate si responsabilitate , potrivit opiniei proprii.

1. Sunteti integralist/a ?

DA

NU (Daca nu, treceti la intrebarea 3)

2. Cate puncte de credite aveti?

.......................................................................................................

3. Considerati ca este potrivit criteriul dupa care se acorda bursele?

DA NU

8
4. Enumerati alte criterii e care le considerati potrivite.

........................................................................................................

5. Sunteti multumit de numarul de burse alocat pentru facultatea de Stiinte


Economice?

_________ ________ _________ __________ ___________

F multumit Multumit Asa si asa Nemultumit F nemultumit

6. Sunteti de acord cu modul in care se repartizeaza bursele pe specializari?

_________ ________ _________ ________ ___________

Acord total Acord Asa si asa Dezacord Dezacord total

7. Ce credeti despre pragul minim de puncte valorice ce trebuie atins pentru


acordarea burselor?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

8. Sunteti multumit de valoarea bursei?

DA

NU