Sunteți pe pagina 1din 1

17 ’’martie” ”2022’ PROCURATURA GENERALA A R. M.

D/nului Dumitru Robu, Procuror General interimar


тип. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 73

de la Ghenadie Pavliuc, judecator


domiciliat in mun. Chisinau, str. Ginta Latina, nr. 44/4
adresa de e-mail: pavliucgh@gmail.com
....... . . . ....... . |й»1 ««4Й
............... va л V t u c ВАЛА A

FROCURАТИЯA GENERALA
A RJBPUSElCill M.Ol»OOVA
ADRESARE
m /repetata/

La 22 noiembrie 2021, la adresa Procurorului General interimar s-a expediat о adresare


inregistrata sub numarul 4090, la care s-a anexat о т а р а cu 13 compartimente, care conpnea
un §ir de probe cu referire la pretinsa fapta infracponala in voga ”de imbogapre ilicita”, cauza
penala ce urma sa se pomeasca din oficiu la in sisten t lui Dorel Mustea^a, pre§edinte
interimar al CSM, prin manipulare §i denaturare a informapilor (copia adresarii se anexeaza).
Potrivitunei scrisori de insopre din 23.11.2021, cu numarul 15/3-18/21-8314, semnata
de §eful secpei secretariat, petipi §i audien^a din carul Aparatului Procuraturii Generate,
Vitalie Bumbu, am fost informat ca adresarea cu nr. 4090 din 22.11.2021, impreuna cu toate
documentele anexate la ea, au fost remise spre examinare d. Elena Cazacov, procuror §ef
interimar al Procuraturii Anticoruppe {copia scrisorii se anexeaza).
Conform acestei scrisori de insopre s-a indicat ca despre rezultatele examinarii
adresarii sa fie informata persoana interesata, insa cu toate acestea, pina in prezent, la adresa
mea nu a parvenit nici о informape privind rezultatul examinarii cauzei.
Astfel, solicit respectuos sa fiu informat despre solupa adoptata in urma depunerii
adresarii cu nr. 4090 din 22.11.2021, iar in cazul in care materialele depuse, inclusiv cauza
penala se afla §i pana in prezent in proces de examinare, Va prezint suplimentar unele
inscrisuri pentru a facilita soluponarea problemei §i luarea unei solupi legale pe caz.
Totodata, in situapa in care va aparea necesitatea clarificarii anumitor situapi, Rog sa
fiu invitat in fata organului competent pentru a da unele explicapi vis-a-vis de problema
abordata.

Си respect,

Ghenadie Pavliuc,

Anexa: copia adresiarii cu nr. 4090 din 22.11.2021; copia scrisori de insopre din 23.11.2021,
cu numarul 15/3-18/21-8314: copia confirmarii privind infiinfarea unei companii de catre Bogdan
Pavliuc; confirmare privind angajarea lui Bogdan Pavliuc in cimpul muncii; extrasele bancare
eliberate de catre BC ’’Victoriabanc” ce confirma veniturile suplimentare a lui Bogdan Pavliuc, in
perioada anilor 2020 - 2021.

Nota: in situapa in care vor fi necesare §i alte inscrisuri decat cele prezentate anterior la
22.11.2021 §i cele anexate la prezenta adresare, cum ar fi extrasele bancare pentru anul 2019, dovada
achitarii impozitelor pe venit de catre Bogdan Pavliuc, dovada privind valoarea bursei lunare de care
a beneficiat Bogdan Pavliuc, dovada privind acordarea lunara lui Bogdan Pavliuc pe perioada a mai
multor ani a creditului nerambursabil studentesc, confirmarea privind angajarile in cimpul muncii
anterioare a lui Bogdan Pavliuc, precum §i alte documente necesare, rog sa fiu informat pentru a le
pune in fata organului competent pentru examinare.