Sunteți pe pagina 1din 15

Timp Strategii Evaluare

Secventele lectiei UNITATI DE CONTINUT


(min) Didactice
 Salutul Conversatia
Introductive 2  Fac prezenta elevilor prin apelarea
catalogului
 Scriu titlul pe tabla Conversatia
Explicatia
 Anunt tema si continutul principalelor puncte
urma
urmari
rite
te:: “Con
“Conta
tabi
bilit
litate
ateaa roma
romane
neas
asca
ca in
contextul aderarii Romaniei la UE”
Captarea at
atentiei 2  Prog
Program
ramul
ul de dezv
dezvol
olta
tare
re a cont
contab
abili
ilita
tatii
tii
roma
romane
nest
sti,
i, dire
directi
ctiii de evol
evolut
utie
ie,, camp
camp de
aplicare,
re, facto
ctori catalizato
atori, facto
ctori
inhibitori, limite
OMF 94/2000
 Prezint pe scurt programul de dezvoltare Conversatia Evaluarea
Explicatia continua
OMF 94/2000 cu privire la Reglementarile Expunerea
contab
contabile
ile armoni
armonizat
zatee cu Directi
Directiva
va a-4-a
a-4-a a
Comunitatil
Comunitatilor
or Econom
Economice
ice Europene
Europene si
si cu
Standardele
Standardele de Contabilitat
Contabilitatee Internation
Internationale
ale
marcheaza o cotitu
itura in dezv
ezvolatrea
rea
sistemului de contabilitate in Romania.
Aceasta schimbare a fost determinata de un
Definirea noului
25 numar de factori:
continut
- sistemul de contabilitate existent nu era
  bin
binee adap
adapta
tatt prez
prezen
enta
tarii
rii info
inform
rmat
atiil
iilor 
or 
financiar contabile.

- desc
deschi
hide
dere
reaa mani
manife
fest
stat
ataa in dire
direct
ctia
ia
cunoasterii unor noi sisteme de
contabilitate.
- Strategia UE: apropierea de IASC

Prezint pe scurt OMF 94/2000: Conversatia Evaluarea


Explicatia continua
Ordi
Ordinu
null 94 expr
exprim
imaa limp
limped
edee orie
orient
ntar
area
ea spre
spre
6 Expunerea
contabilitatea internationala.
 Noile reglementari sunt structurate in 4 volume:
 Volu
Volumu
mull 1 cupr
cuprin
inde
de Cadr
Cadrul
ul gene
genera
rall de
armoni
armonizare
zare a reglem
reglement
entaril
arilor
or contab
contabile
ile cu
Directiva a 4 a a Comunitatilor Economice
Europene si cu Standardele de contabilitate
internationale.

 Volu
Volumu
mull 2 cupr
cuprin
inde
de Cadr
Cadrul
ul gene
genera
rall de
intocmire si prezentare a situatiilor financiare
elaborat de IASC.
 Volu
Volumu
mull 3 cupr
cuprin
inde
de norm
normel
elee cont
contab
abil
ilee
intenationale si cele nationale.

 Volu
Volumu
mull 4 pune
pune la disp
dispoz
ozit
itia
ia prof
profes
esie
ieii
contabile ghiduri profesionale.
MF vede noile reglementari ca o continuare a
  pro
proce
cesu
sulu
luii de refo
reform
rmaa ince
incepu
putt in 1990
1990.. De
asemenea, se precizeaza ca Legea Contabilitatii
numărul 82/91 nu necesita modificari cel putin
  pentr
pentru
u primii
primii ani.
ani. Dupa
Dupa cum se mentio
mentionea
neaza
za
OMF 94 nu reprezinta decat o parte a dezvoltarii
viitoare din domeniul contabil.
 Noua orientare spre contabilitatea anglo-saxona
e prezentata: “ instituirea posibilitatii si regulilor 
 privind tratamentul alternativ al unor evenimente
si tranza
tranzactii
ctii prin
prin prisma
prisma judeca
judecatii
tii profes
profesina
inale,
le,
astfel incat sa fie respectata cerinta de imagine
fidela”.
Allan Roberts, facand o analiza a influentelor pe
care le-au oferit noile reglementari a stabilit ca
ele pot fi impartite in 4: primele 2 sunt influente
internatinationale sunt explicite, celelalte 2 sunt
influente ale sistemului de contabilitate francez
si britanic.
6
Influenta UE este cea mai evidenta. De altfel,
scopul declarat de armonizare al reglementarilor 
contabile cu Directiva europeana reprezinta cel
mai
mai impo
import
rtan
antt aspe
aspect
ct.. Astf
Astfel
el de exem
exempl
plu,
u,
formatu
atul bilantului cuprin
rinde in cadrul
imob
imobil
iliz
izar
aril
ilor
or neco
necorp
rpor
oral
alee 2 comp
compon
onen
ente
te,,
chel
cheltu
tuie
ieli
li de cons
consti
titu
tuir
iree si chel
cheltu
tuie
ieli
li de
dezvoltare.
Directiva europeana prezinta structura conturilor 
anuale si mentioneaza necesitatea prezentarii lor 
in conformitate cu cerintale stipulate in directiva
si obtinerea imaginii fidele.
Obtine
Obtinerea
rea imagin
imaginii
ii fidele
fidele se refera
refera la situat
situatia
ia
fluxur
fluxurilo
ilorr de trezore
trezorerie
rie,, chir
chir daca
daca detali
detaliile
ile cu
  pri
privi
vire
re la stru
struct
ctur
uraa aces
acestu
tuii cont
cont anua
anuall sunt
sunt
 publicate in volumul 3.
Refo
Reform
rmaa sist
sistem
emul
ului
ui cont
contab
abil
il din
din Roma
Romani
niaa e
chemata
chemata sa contribuie
contribuie la incurajarea
incurajarea investitiilo
investitiilor 

straine
straine prin asigurarea
asigurarea prezentarii
prezentarii unor situatii
situatii
financiare mai transparente si mai relevante.
 Pe baza celor prezentate pana acum se vor  Verificare
evalua principalele domenii de dezvoltare ale
Feedback 3
sistem
sistemulu
uluii contab
contabil
il romane
romanescsc in contex
contextul
tul
UE.
Aplicarea  Elevii trebuie sa raspunda la cateva intrebari Conversatie
Elevii trebuie
5
cunostiintelor  legate de lectia prezentata. Testare
 Raspund
Raspund elevilor la intrebari
intrebari legate de lectia
 prezentata
Incheierea le
lectiei 2
 Anunt tema viitoare
 Salutul
PRIOECT PEDAGOGIC

1. Data
2. Clasa XII-a
3. Obiect: Contabilitate
4. Subiectul: Delimitari privind sistemul contabil francez
5. Obiective operationale:

 Sa identi
identifice
fice cauzele
cauzele recurs
recursulu
uluii la concep
conceptul
tul de Plan
Plan
Contabil General

 Sa cunoasca textele fundamentale

 Sa cons
consti
tien
enti
tize
zeze
ze rapo
raport
rtul
ul dint
dintre
re cont
contab
abil
ilit
itat
atee si
ficalitate

 Sa cunoasc
asca institutiile
ile priv
rivind specia
cialitat
tatea
normalizarii contabile franceze
6. Obiectivul fundamental: asimilare de cunostinte privind sistemul contabil francez
7. Tipul lectiei: predare de noi cunostiinte
8. Materiale didactice : carti de specialitate
9. Metode si procedee folosite: conversatia, explicatia, problematizarea, euristica.
10. Durata: 50min
11. Loc de desfasurare: sala de clasa
Timp Strategii Evaluare
Secventele lectiei UNITATI DE CONTINUT
(min) Didactice
 Salutul Conversatia
Introductive 2  Fac prezenta elevilor prin apelarea
catalogului
 Scriu titlul pe tabla Conversatia
Explicatia
 Anunt tema si continutul principalelor puncte
urma
urmari
rite
te:: “Del
“Delim
imit
itar
arii priv
privin
ind
d sist
sistem
emul
ul
contabil francez”

 Cauz
Cauzel
elee recur
recursu
sulu
luii la conc
concep
eptu
tull de plan
plan
Captarea at
atentiei 2 contabil general
 Texte fundamentale

 Raportul contabilitate – fiscalitate

 Specificitatea normalizarii contabile franceze

 Fortif
Fortificar
icarea
ea concep
conceptua
tualiza
lizarii
rii contab
contabilit
ilitatii
atii
franceze in contextul lucrarilor europene
Prezint pe scurt cauzele recursului la conceptul Conversatia Evaluarea
Explicatia continua
de plan contabil general:
Expunerea
 In Fran
Franta
ta,, norm
ormaliz
alizar
area
ea con
contabi
tabila
la e in
mainil
mainilee puteri
puteriii public
publice.
e. Norme
Normele
le contab
contabile
ile
francez
francezee isi au sursa
sursa in textele
textele legisl
legislativ
ativee
  precum si in avizul Consiliului National al
Definirea noului
7 Contab
Contabili
ilitati
tatiii si in hotarar
hotararile
ile Comitet
Comitetulu
uluii
continut
reglementarilor bancare.
In procesul elaborarii reglementarilor contabile
mult
multee inst
instit
itut
utii
ii inte
interv
rvin
in ca surs
sursaa de drep
drept:
t:
Parl
Parlam
amen
ent,
t, Guve
Guvern
rn,, Cons
Consil
iliu
iull Nati
Nation
onal
al al
Cont
Contab
abil
ilit
itati
atiii si Comi
Comitet
tetul
ul Regl
Reglem
emen
entar
tarilo
ilor 

 bancare
Prezint pe scurt textele fundamentale: Conversatia Evaluarea
Explicatia continua
 PCG de astazi al Frantei conserva pricipalele
Expunerea
cara
caract
cter
eris
isti
tici
ci ale
ale plan
planur
uril
ilor
or cont
contab
abil
ilee
  precedente
precedente aducand
aducand modificari
modificari sensibile
sensibile in
24
doua
doua domeni
domenii:
i: prezen
prezentare
tareaa unor
unor princi
principii
pii
general
generalee ca baza
baza pentru
pentru obtine
obtinerea
rea imagin
imaginii
ii
fidele si reconsidera
reconsiderarea
rea analizei
analizei financiare
financiare si
a celei de gestiune
Ceea ce a conservat PCG consta in definirea unei
term
termin
inol
olog
ogii,
ii, un plan
plan de cont
contur
urii carac
caracter
teriza
izatt
  prin
printr
tr-o
-o codi
codifi
ficar
caree zeci
zecimal
mala,
a, o repa
repart
rtiza
izare
re a
operatiilor in clasa de conturi caracterizat printr-
o codificare zecimala, o repartizare
repartizare a operatiilor 
operatiilor 
in clas
clasee de cont
contur
uri,
i, o desc
descri
rier
eree deta
detali
liat
ataa a
functi
functiona
onarii
rii contur
conturilo
ilor,
r, format
format normal
normalizat
izat atat
atat
 pentru bilant cat si pentru contul de rezultat.

Prezint pe scurt raportul dintre contabilitate si


fiscal
fiscalita
itate:
te: “fisca
“fiscalit
litatea
atea nu este
este indepe
independe
ndenta
nta,,
anumite elemente de baza provin de la
contab
contabili
ilitate
tate;; contab
contabilit
ilitatea
atea nu este
este nici
nici ea in
totalitate independenta ci trebuie sa tina cont de
fisc
fiscal
alit
itate
ate.. Fisc
Fiscal
alita
itate
teaa si cont
contab
abil
ilita
itatea
tea sunt
sunt
legate”.

Prez
Prezin
intt pe scur
scurtt spec
specifi
ificit
citate
ateaa norm
normali
aliza
zarii
rii
contabile franceze

 Consiliul National al Contabilitatii

 Comitetul Reglementarilor Contabile

 Comitetul Reglementarilor Bancare

 Comisia Operatiunilor de Bursa

Modelul contabil francez se poate descrie prin


referir
referiree la scema
scema general
generalaa a cadrul
cadrului
ui contab
contabil
il
conceptual elaborat de IASC care se refera la
elementele urmatoare: mentionarea obiectivelor 
informatiei financiare; determinarea
cara
caract
cter
eris
isti
tici
cilo
lorr cali
calita
tati
tive
ve ale
ale info
inform
rmat
atie
iei;
i;
determinarea elementelor de baza ale situatiilor 
financiare.
 Pe baza celor prezentate pana acum se vor  Verificare
Feedback 3 eval
evalua
ua cara
caract
cter
eris
isti
tici
cile
le prin
rincipa
cipale
le ale
ale
sistemului contabil francez
Aplicarea  Elevii trebuie sa raspunda la cateva intrebari Conversatie
Elevii trebuie
5
cunostiintelor  legate de lectia prezentata. Testare
 Raspund
Raspund elevilor la intrebari
intrebari legate de lectia
 prezentata
Incheierea le
lectiei 2
 Anunt tema viitoare
 Salutul
PRIOECT PEDAGOGIC

1. Data
2. Clasa XII-a
3. Obiect: Contabilitate
4. Subiectul: Delimitari privind sistemul contabil anglo – saxon
5. Obiective operationale:

 Sa identi
identifice
fice cauzele
cauzele recurs
recursulu
uluii la concep
conceptul
tul de Plan
Plan
Contabil General

 Sa cunoasca rolul ASB

 Sa identifice caracteristicile calitative ale informatiilor 


financiare

 Sa cunoasca analiza situatiilor financiare


6. Obiectivul fundamental: asimilare de cunostinte privind sistemul contabil anglo – 
saxon
7. Obiective formativ – educative:

 Sa dezvolte atentia concentrata si spiritul de observatie

 Sa dezvolte spiritul critic

 Sa dezvolte imaginatia si gandirea creatoare


8. Tipul lectiei: predare de noi cunostiinte
9. Materiale didactice : carti de specialitate
10. Metode si procedee folosite: conversatia, explicatia, problematizarea, euristica.
11. Durata: 50min
12. Loc de desfasurare: sala de clasa
Timp Strategii Evaluare
Secventele lectiei UNITATI DE CONTINUT
(min) Didactice
 Salutul Conversatia
Introductive 2  Fac prezenta elevilor prin apelarea
catalogului
 Scriu titlul pe tabla Conversatia
Explicatia
 Anunt tema si continutul principalelor puncte
urma
urmari
rite
te:: “Del
“Delim
imit
itar
arii priv
privin
ind
d sist
sistem
emul
ul
contabil anglo – saxon”
 Cauz
Cauzel
elee recur
recursu
sulu
luii la conc
concep
eptu
tull de plan
plan
Captarea at
atentiei 2
contabil general
 Rolul ASB
 Carac
Caracte
teri
rist
stici
ici calit
calitati
ative
ve ale
ale info
inform
rmat
atiil
iilor 
or 
financiare
 Analiza situatiilor financiare
Definirea noului 5 Prez
Prezin
intt pe scu
scurt
rt cau
cauze
zele
le rec
recur
urssulu
ului la con
conce
cep
ptul
tul Conversatia Evaluarea
continut Explicatia continua
de plan contabil general:
Expunerea
Exista un consens in legatura cu principiile
contabile pe care lumea afacerilor il adopta:
1. Activele sunt incluse in bilant doar daca au
fost achizitionate
achizitionate pentru o anumita
anumita valoare
valoare si de
aici
aici,, inre
inregi
gist
stra
rare
reaa lor
lor la cost
cost (e perm
permis
isaa
nepreze
neprezenta
ntarea
rea unor
unor active
active partic
particula
ulare
re in bilant
bilant
chiar daca acestea sunt inregistrate in conturi).
2. Suma pentru care un activ e inclus in bilant
nu ar trebui sa fie mai mare decat costul lui
(exc
(excep
epta
tand
nd circ
circum
umst
stan
ante
te cu cara
caract
cter
er foar
foarte
te
restrictiv).
3. Pentru active cu durata lunga de viata a fost
acceptata amortizarea costului lor pe baza unei
durate de viata estimate, chiar daca valoarea neta
rezultata nu corespunde cu nici o valoare externa
de masurare cum ar fi pretul de revanzare. Intr-o
  persp
perspect
ectiva
iva de contin
continuar
uaree a activi
activitati
tatiii este
este de
 presupus ca un asemenea activ va fi mentinut pe
durata
durata lui de viata, decat sa fie vandut. In aceste
conditii valoarea de piata a unor asemenea active
e irelevanta.
Proviz
Provizioa
ioanel
nelee trebuie
trebuie consti
constitui
tuite
te pentru
pentru toate
toate
  pasiv
pasivele
ele si pierde
pierderil
rilee cunosc
cunoscute
ute (este
(este permis
permisaa
crearea de provizioane pentru situatii
neprevazute; aceasta a fost o noua posibilitate de
creare de rezerve secrete).
Prezint rolul ASB: Conversatia Evaluarea
Explicatia continua
 Rolul este elaborarea normelor contabile
Expunerea
 Obie
Obiect
ctiv
ivel
elee ASB
ASB sunt
sunt expl
explic
icat
atee intr
intr-u
-un
n

3 docume
document
nt elabor
elaborat
at in iulie
iulie 1991.
1991. Acestea
Acestea
sunt
sunt elab
elabor
orar
area
ea si dezv
dezvol
olta
tarea
rea norm
normelo
elor 

contabile
contabile necesare
necesare contabilitat
contabilitatii
ii financiare
financiare si
rap
raporta
ortari
rilo
lorr fina
financ
ncia
iare
re,, in ben
benefic
eficiu
iull
util
utiliz
izat
atori
orilo
lor,
r, prep
prepara
arato
tori
rilo
lor,
r, audi
audito
tori
rilo
lor,
r,
informatiilor financiare.
-------
3 Prezint caracteristicile calitative ale informatiilor 
financiare:
 Calitatea prag: importanta relativa sau pragul
de semnificatie
 Calitatile principale: relevanta sau pertinenta
(informatia influenteaza decizia economica a
util
utiliz
izat
ator
orul
ului
ui ei);
ei); fiab
fiabil
ilit
itate
ateaa reprez
reprezin
inta
ta
calit
calitate
ateaa unei
unei info
inform
rmati
atiii de a fi lips
lipsit
itaa de
erori materiale sau erori intentionate.
 Cali
Calita
tati
ti secu
secund
ndar
are:
e: comp
compar
arab
abil
ilit
itat
atea
ea si
inteligibilitatea

5 Prezint analiza structurilor situatiilor financare:


 CPP: analiza cheltuielilor:

- format 1 analizeaza costurile pornind de


la functiile intreprinderii
- format 2 identificam costurile aparute, se
refe
refera
ra mai
mai mult
mult la orig
origin
inea
ea sume
sumelo
lor 

inregistrate in contabilitate
analiza CA: in ambele formate e
 prezenta fara TVA
 Bilantul are doua formate
 Tablou
Tabloull fluxur
fluxurilo
ilorr de trezor
trezorerie
erie:: cuprin
cuprinde
de
numerar si echivalent de numerar.

 Pe baza celor prezentate pana acum se vor  Verificare


Feedback 3 eval
evalua
ua cara
caract
cter
eris
isti
tici
cile
le prin
rincipa
cipale
le ale
ale
sistemului contabil francez
Aplicarea  Elevii trebuie sa raspunda la cateva intrebari Conversatie
Elevii trebuie
5
cunostiintelor  legate de lectia prezentata. Testare
 Raspund
Raspund elevilor la intrebari
intrebari legate de lectia
 prezentata
Incheierea le
lectiei 2
 Anunt tema viitoare
 Salutul
PRIOECT PEDAGOGIC

1. Data
2. Clasa XII-a
Obiect: Contabilitate
Subiectul: Reteaua de Standarde contabile
Obiective operationale:
 Sa identifice Standardele contabile
Obiect
Obiectivu
ivull fundam
fundament
ental:
al: asimil
asimilare
are de cunost
cunostint
intee privin
privind
d reteaua
reteaua de Standa
Standarde
rde
contabile
Obiective formativ – educative:

 Sa dezvolte atentia concentrata si spiritul de observatie

 Sa dezvolte spiritul critic

 Sa dezvolte imaginatia si gandirea creatoare


Tipul lectiei: predare de noi cunostiinte
Materiale didactice : carti de specialitate
Metode si procedee folosite: conversatia, explicatia, problematizarea, euristica.
Durata: 50min
Loc de desfasurare: sala de clasa
Timp Strategii Evaluare
Secventele lectiei UNITATI DE CONTINUT
(min) Didactice
 Salutul Conversatia
Introductive 2  Fac prezenta elevilor prin apelarea
catalogului
 Scriu titlul pe tabla Conversatia
Explicatia
Captarea at
atentiei 2  Anunt tema si continutul principalelor puncte
urmarite: “Reteaua de Standarde contabile”
Prezint pe scurt schema cu partile importante
importante ale Conversati Evaluarea
a continua
lectiei; enumar tipurile din standardele contabile:
Explicatia
Definirea noului
3  Internationale Expunerea
continut
 Europene
  Nationale
Prezint
Prezint pe scurt notiunile
notiunile de standarde
standarde contabile Conversatia Evaluarea
Explicatia continua
internationale:
Expunerea
 Sunt elaborate de IASC
 Furnizeaza reguli contabile general valabile
10
acceptate in toate tarile lumii
 Se conc
concen
entr
treaz
eazaa aspe
aspect
ctel
elee esen
esenti
tiale
ale si se
adapteaza
adapteaza la specificul
specificul fiecarei
fiecarei contabilitati
contabilitati
dintr-o tara
 Asig
Asigur
uraa acele
aceleas
asii baze
baze pent
pentru
ru elab
elabor
orar
area
ea
rapoartelor financiare, astfel incat investitorii
si bancile internationale sa poata face analize
compar
comparativ
ativee ale diferit
diferitelo
elorr oportu
oportunit
nitati
ati de
investitii
 IAS-
IAS-ur
uril
ilee nu se suprap
suprapun
un stan
standa
dard
rdel
elor 
or 
contabile
contabile nationale.
nationale. Statutul
Statutul IASC prevede
ca atunci cand rapoartele financiare nationale
sunt conforme cu IAS in toate elementele
esenti
esentiale
ale acerst
acerst lucru
lucru trebuie
trebuie specif
specificat
icat in
anexa.
anexa. Daca
Daca insa,
insa, standa
standarde
rdele
le locale
locale sunt
sunt
mult diferite atunci reprezentantii IASC au
sarcina de a convinge organismele abilitate
asupra
asupra avantajelor
avantajelor acestora si armonizarii
armonizarii cu
IASC.
 Sfera de aplicare a IAS se circumscrie numai
la elementele
ele esentiale
ale si de la data
ata
specificata
specificata in textul standardului
standardului cu exceptia
exceptia
celor care se aplica retroactiv.
retroactiv. Orice limitare
limitare
de apli
aplica
care
re e insc
inscri
risa
sa si expl
explic
icit
itat
ataa in
continutul fiecarui standard

8 Prezint pe scurt notiunea de standarde contabile


europene:
 Sunt elaborate de UE, fiind formalizate prin
Directiva a 4 a care cuprinde normele privind
intocmirea
intocmirea si prezentarea
prezentarea conturilor
conturilor sociale
sociale
(ale societatilor comerciale); Directiva a 7 a
care reglem
reglement
enteaza
eaza contur
conturile
ile consol
consolida
idate
te
into
intocm
cmit
itee de grup
grupul
ul de intr
intrep
epri
rind
nder
erii si
Dire
Direct
ctiv
ivaa a 8 a priv
privin
ind
d profe
rofesi
siaa libe
libera
ra
contabila
contabila orientata
orientata spre audierea
audierea conturilor 
conturilor 
anuale.
 Sfera si caracteristicil
caracteristicilee directivelor
directivelor europene
sunt circumscrise la zona tarilor membre ale
UE,
UE, iar
iar apli
aplica
care
reaa lor
lor este
este oblig
bligat
ato
orire
rire
deoarece reprezinta o sursa de drept contabil

Prezint pe scurt notiunea de standarde nationale


sau locale:
 Sunt elaborate de fiecare tara in raport de
stan
standa
dard
rdel
elee inte
intern
rnat
atio
ional
nalee si direc
directi
tive
vele
le
europene.
 Geogra
Geografia
fia contab
contabila
ila a acestor
acestor standa
standarde
rde de
suprafata
suprafata este reflux simultan
simultan al identitatilor 
identitatilor 
nationale, al traditiei contabile al situatiilor 
socio-economice si al efectelor de dominare
culturala pe plan international

 Conceperea, elabo
aborarea si adoptarea
stan
stand
dard
ardelor
elor natio
ation
nale
ale este
este un pro
proces
ces
 politico-strategic in cadrul caruia fiecare tara
isi apara interesele.
 Standa
Standarde
rdele
le intern
internatio
ational
nalee de contab
contabilit
ilitate
ate
 pot prezenta interes pentru normele nationale
(locale)
(locale) in urmatoarele
urmatoarele ipostaze:
ipostaze: adoptarea
adoptarea
directa ca norme nationale; izvor documentar 
  pentr
pentru
u elabor
elaborarea
area reglem
reglement
entaril
arilor;
or; baza
baza de
referinta pentru armonizare intre national si
inte
intern
rnat
atio
ional
nal;; adop
adoptar
tarea
ea ca norm
normee pent
pentru
ru
elabo
aborarea si prezen
zentarea
rea situatiilo
ilor 
financiare de c a tr e intreprinderile
multin
multinatio
ational
nalee si marile
marile societ
societati
ati cotate
cotate pe
 pietele financiare.
 Pe baza celor prezentate pana acum se vor  Verificare
Feedback 3 enumera tipurile de standarde de
contabilitate
Aplicarea  Elevii trebuie sa raspunda la cateva intrebari Conversatie
Elevii trebuie
5
cunostiintelor  legate de lectia prezentata. Testare
 Raspund
Raspund elevilor la intrebari
intrebari legate de lectia
 prezentata
Incheierea le
lectiei 2
 Anunt tema viitoare
 Salutul