Sunteți pe pagina 1din 88

EFT

Emotional Freedom Techniques TM

(Tehnici de Eliberare EmoŃională)


Un ajutor universal de vindecare
O nouă cale de abordare a sănătăŃii

Manualul
EdiŃia a cincea

“Cauza tuturor emoŃiilor negative este existenŃa


unei întreruperi în circuitul energetic al corpului”

© Gary Craig 2004


Mesaj special pentru cei ce descarcă
acest manual din website-ul nostru
Acest manual este un punct de plecare – o introducere – în EFT. Este un însoŃitor către
video Cursul EFT extensiv şi NU intenŃionează să fie o pregătire completă.

StudiaŃi acest manual şi aplicaŃi sârguincios EFT pe voi înşivă şi pe alŃii şi veŃi obŃine
rezultate imediate şi adesea profunde. Aceasta este promisiunea EFT şi vă veŃi convinge
uşor dacă le aplicaŃi aşa cum trebuie. VeŃi întâlni şi situaŃii când vă veŃi poticni şi vă veŃi
scărpina în cap întrebându-vă…

“De ce nu merge în cazul ăsta?”sau


“De ce merge la toŃi şi la mine nu?”sau
“De ce pare să aibă efect permanent în unele cazuri şi în altele doar temporar?”
sau….sau…sau

Aceste întrebări au toate răspuns dar răspunsurile nu le aflaŃi într-un astfel de manual.
Ele vin din experienŃă şi dintr-o pregătire mai temeinică. Un terapeut aspirant poate
învăŃa cartea pe dinafară dar, după asta, el trebuie să observe procesul în acŃiune, de la
cei care îl stăpânesc deja. Aplicarea EFT este o artă demonstrată din abundenŃă în
casetele noastre video şi audio. Aceia care doresc să-şi însuşească temeinic această artă
vor avea nevoie de pregătire suplimentară.
Notă către psihiatri, psihologi, medici
şi alŃi membri ai profesiilor medicale:

Acest curs reprezintă o deviere radicală de la tehnicile convenŃionale. Utilizat


corect, el ar trebui să vă multiplice abilităŃile de multe ori.

Totuşi, vă rog să luaŃi la cunoştinŃă că el se adresează atât profesioniştilor cât şi


neprofesioniştilor şi deci este scris într-un stil degajat, uşor de înŃeles pentru toŃi.
Autorul şi-a bătut mult capul pentru a aduce acest instrument medical remarcabil în faŃa
publicului într-un mod practic şi pentru asta a evitat intenŃionat imaginea oarecum
scolastică, greu de înŃeles, a unei cărŃi ştiinŃifice oficiale.

Cu toate acestea, acurateŃea şi integralitatea pretinse de regulă de profesionişti au


fost menŃinute, chiar dacă prezentarea a fost presărată cu metafore şi artificii. Această
abordare este bineînŃeles neconvenŃională, dar la fel sunt şi Tehnicile de Eliberare
EmoŃională. Dacă aŃi căutat convenŃionalul, aŃi nimerit-o greşit.
Calea Uşoară pentru a ÎnvăŃa Acest Curs
Această secŃiune este importantă. Vă va salva pierderea inutilă de timp şi vă va mări eficienŃa cu
EFT.

Este omeneşte (şi eu mă fac vinovat de asta) ca începătorii să arunce o privire în acest manual
pentru a spicui câteva idei şi apoi să treacă direct la ispititoarele casete video. Procedând astfel, în
timp, vă va costa pentru că vă veŃi lovi de excepŃii. Spre exemplu, veŃi avea impresia că în casetele
video eu contrazic ceea ce prezint în acest manual. Nu e aşa. Pur şi simplu folosesc scurtături eficiente
(care pot micşora timpul necesar la mai puŃin de jumătate) şi mă bazez pe concepte dezvoltate în
capitolele anterioare ale cursului. În plus, termeni importanŃi precum "aspecte", "inversare psihologică"
şi "toxine energetice" nu pot fi înŃelese corect fără fundamentarea anterioară. Toate acestea sunt
explicate şi detaliate într-o manieră uşor de înŃeles dacă urmăriŃi cursul în ordinea corectă.

Eu am cheltuit doi ani şi o grămadă de bani pentru a aduna laolaltă EFT în aşa fel încât să fie
uşor de învăŃat. Deci…permiteŃi-mi să accentuez sugestia de a urmări cursul EFT în ordinea în care
este prezentat. Aceasta este calea uşoară. Altfel, alegeŃi calea cea grea. Este ca şi cum aŃi citi o carte
începând cu capitolul 1, apoi sărind la capitolul 8, întorcându-vă la capitolul 4 şi, fără a mai citi restul
capitolelor, să vă închipuiŃi că le ştiŃi deja.

Gata cu asta. Am spus destul.

Calea Uşoară pentru a ÎnvăŃa Cursul EFT

Partea I – NoŃiunile de Bază


1. Mai întâi, citiŃi secŃiunea notată PARTEA I din manual, parcurgând secŃiunile în ordine. Este
important să procedaŃi aşa, chiar dacă sunteŃi un terapeut experimentat, pentru că porŃiunile ulterioare
ale cursului sunt construite pe idei şi terminologii conŃinute în aceste pagini.

Capitolul principal din Partea I are titlul “ReŃeta de Bază”. El acoperă în detaliu noŃiunile de
bază ale metodologiei de vindecare prin EFT şi este punctul de plecare pentru tot restul EFT. După
cum veŃi învăŃa în Partea a II-a, totuşi, rareori veŃi avea nevoie să treceŃi prin toată ReŃeta de Bază.
Diferite scurtături sunt aproape întotdeauna suficiente. Cu toate acestea, aveŃi nevoie să ştiŃi ReŃeta de
Bază în întregime, ca un fundament, astfel încât să puteŃi utiliza cele mai potrivite scurtături şi să
stăpâniŃi pe deplin arta EFT. După ce aŃi terminat de citit Partea I, nu mergeŃi direct la Partea a II-a.
Asta vine mai târziu.

2. Apoi, studiaŃi casetele video pentru Partea I. Sunt trei şi se recunosc prin etichetele
imprimate cu albastru.

Caseta 1a abordează Partea I din acest manual şi vă arată fiecare punct de ciocănit şi toate
secvenŃele din ReŃeta de Bază. Caseta 1b conŃine şedinŃe ce folosesc toată ReŃeta de Bază, adresată să
rezolve intensa frică de apă a unui bărbat numit Dave. Vă rog să remarcaŃi că aceasta este singura dată
din tot cursul EFT când ReŃeta de Bază este folosită în întregimea ei. Am procedat astfel numai în
scopul de a vă oferi o imagine completă a secvenŃelor fundamentale. Restul tuturor şedinŃelor din acest
curs folosesc scurtături. Teama de apă a lui Dave este un caz complicat prin aceea că există mai multe
aspecte ce trebuie rezolvate înainte ca problema să dispară. E un caz ideal pentru educaŃia voastră.
Chiar dacă întreaga şedinŃă Ńine doar o oră (inclusiv un interviu extins înainte ca procesul EFT să
înceapă), ea este, după standardele EFT, prea incomodă. Folosind scurtături, cazul ar fi putut fi
terminat într-un timp mult mai scurt.
Casetele 2a, 2b şi 3 vă continuă educaŃia arătându-vă o şedinŃă în grup şi mai multe şedinŃe
individuale. Din acestea puteŃi înŃelege mai bine puterea EFT, pe măsură ce priviŃi versiunile
prescurtate ale ReŃetei de Bază în acŃiune, pentru o mare varietate de probleme. Totuşi, scurtăturile nu
sunt încă explicate. Ele vin în Partea a II-a.

3. Apoi, revedeŃi paginile 43-46 din acest manual (redate pe casetele audio) şi apoi studiaŃi
casetele audio pentru a auzi istoriile mai multor cazuri şi comentariile acestora. Scopul acestor casete
nu este să vă înveŃe cum să aplicaŃi ReŃeta de Bază. Asta se face în altă parte în curs. Scopurile lor sunt
mai degrabă: (1) să vă convingă mai bine de larga varietate de probleme cărora se adresează EFT, (2)
să vă facă să înŃelegeŃi mai bine rolul pe care-l joacă adesea "aspectele" în acest proces şi (3) pentru a
vă permite să cunoaşteŃi ce răspunsuri diferite au oamenii la aceste proceduri (toate variantele de la
entuziasm la neîncredere precaută).

Partea a II-a - Avansată


1. Mai întâi citiŃi Partea a II-a din manual, parcurgând toate secŃiunile în ordine. Aici veŃi face
cunoştinŃă cu Impedimentele la PerfecŃiune (inclusiv Toxinele Energetice), Scurtături şi alte indicaŃii
ajutătoare pentru a obŃine cât mai mult din aplicarea EFT.

2. Apoi studiaŃi casetele video din Partea a II-a. Sunt 8 şi se recunosc prin etichetele imprimate
cu roşu. Caseta video nr.1 din Partea a II-a serveşte ca punte de legătură între Partea I şi Partea a II-a şi
e important să o vizionaŃi. Restul casetelor din Partea a II-a dezvăluie şedinŃe şi discuŃii pe viu, care
expun arta EFT. Acestea sunt şedinŃe reale, exact ca şi când s-ar petrece acum în faŃa voastră şi sunt o
comoară de exemple cu EFT în acŃiune. Ele prezintă în profunzime arta EFT şi ar trebui studiate de
mai multe ori pentru a înŃelege cât mai mult din ele.
Cuprins
EFT Partea I
O scrisoare deschisă..........................................................................................................................................1
Un dar nepreŃuit................................................................................................................................................3
Mărturii scrise...................................................................................................................................................4
Chestiuni de legalitate.......................................................................................................................................8
Ce vă oferă acest curs………………............................................................................................................. 10
Eliberare emoŃională........................................................................................................................ 10
Simplitate......................................................................................................................................... 10
Scepticism sănătos........................................................................................................................... 11
Istorii de cazuri................................................................................................................................ 12
RepetiŃie........................................................................................................................................... 13
ŞtiinŃa din spatele EFT................................................................................................................................... 14
Un inginer abordează ştiinŃa psihologiei.......................................................................................... 14
Sistemul energetic al corpului.......................................................................................................... 16
Prima experienŃă a doctorului Callahan........................................................................................... 17
Descoperirea..................................................................................................................................... 17
Conceptul reviziei 100%.................................................................................................................. 19
ReŃeta de Bază................................................................................................................................................ 20
Ca şi coacerea cozonacului.............................................................................................................. 20
Ingredientul 1...Pregătirea................................................................................................................ 20
Ingredientul 2...SecvenŃa…….......................................................................................................... 23
Ingredientul 3...Gama celor 9 acŃiuni…………............................................................................... 25
Ingredientul 4...SecvenŃa (iarăşi)…………….................................................................................. 25
Fraza de aducere aminte................................................................................................................... 26
Ajustările din rundele următoare...................................................................................................... 27
Trucuri despre cum să aplicaŃi EFT…............................................................................................................ 28
Testarea............................................................................................................................................. 28
Aspecte.............................................................................................................................................. 29
PerseverenŃa răsplătită…................................................................................................................... 29
FiŃi cât mai concreŃi posibil.…...……............................................................................................... 29
Efectul generalizator…...................................................................................................................... 30
Încearcă pentru orice!!....................................................................................................................... 30
EFT pe scurt....................................................................................................................................... 30
EFT pe o singură pagină……….......................................................................................................................32
Întrebări şi răspunsuri....................................................................................................................................... 33
Istorii de cazuri................................................................................................................................................. 36
Cazul 1 - Teamă de vorbit în public……………………................................................................... 36
Cazul 2 - Astm.................................................................................................................................... 36
Cazul 3 - Abuz sexual………............................................................................................................. 37
Cazul 4 - Anxietate şi ronŃăit de unghii…….…………..................................................................... 37
Cazul 5 - Teamă de păianjeni………................................................................................................. 37
Cazul 6 - DependenŃă de cafea..…..................................................................................................... 38
Cazul 7 - Alcoolism........................................................................................................................... 38
Cazul 8 - Jale...................................................................................................................................... 38
Cazul 9 – Frică de ace…………........................................................................................................ 38
Cazul 10 - DependenŃă de alune.….................................................................................................... 39
Cazul 11 - Durere fizică..……........................................................................................................... 39
Cazul 12 - Durere de şale…………................................................................................................... 39
Cazul 13 - VinovăŃie şi insomnie…………………........................................................................... 39
Cazul 14 - ConstipaŃie........................................................................................................................ 39
Cazul 15 – Ruşine fizică.................................................................................................................... 40
Cazul 16 – Lupus............................................................................................................................... 40
Cazul 17 - Colită ulceroasă.…………............................................................................................... 40
Cazul 18 - Atac de panică..…............................................................................................................ 41
Cazul 19 – Teamă de ascensoare….…………................................................................................... 41
Videocasetele pentru Partea I..…..................................................................................................................... 42
Videocaseta 1a................................................................................................................................... 42
Videocaseta 1b .................................................................................................................................. 42
Videocaseta 2a................................................................................................................................... 42
Videocaseta 2b .................................................................................................................................. 42
Videocaseta 3...................................................................................................................................... 42
Audiocasetele pentru Partea I……….……........................................................................................................ 43
CitiŃi următoarele, înainte de a asculta casetele………………………................................................ 43
Cuprinsul casetelor............................................................................................................................... 44

EFT Partea a II-a ....................................47


Impedimente la PerfecŃiune………………......................................................................................................... 48
Aspectele............................................................................................................................................... 48
Inversarea psihologică........................................................................................................................... 48
RespiraŃia claviculară……………….....................................................................................................51
Toxinele energetice............................................................................................................................... 52
Scurtături............................................................................................................................................................. 55
Scurtarea secvenŃei…............................................................................................................................ 55
Eliminarea pregătirii…..….................................................................................................................... 55
Eliminarea gamei celor 9 acŃiuni..…………………............................................................................. 55
Rotirea ochilor de la podea la tavan……..……………......................................................................... 56
Arta scurtăturilor……..……………….................................................................................................. 56
Videocasetele pentru Partea a II-a….................................................................................................................... 56
Videocaseta 1 - Recapitulare….............................................................................................................. 56
Videocaseta 2 – Exemple din audienŃă.................................................................................................. 56
Videocaseta 3 - Probleme emoŃionale I... ............................................................................................. 56
Videocaseta 4 - Probleme emoŃionale II…............................................................................................ 56
Videocaseta 5 - Probleme fizice............................................................................................................ 57
Videocaseta 6 - DependenŃe….............................................................................................................. 57
Videocaseta 7 - Toxine energetice, fobii şi perseverenŃă…………….………….................................. 57
Videocaseta 8 - Probleme obişnuite, întrebări şi răspunsuri…………………...................................... 57

Anexă……..................................................... 58
Folosirea EFT în temeri şi fobii……………........................................................................................................ 59
Întrebări şi răspunsuri............................................................................................................................. 60
Folosirea EFT pentru amintiri traumatice……….……....................................................................................... 61
Întrebări şi răspunsuri............................................................................................................................ 61
Folosirea EFT pentru dependenŃe…………..….................................................................................................. 63
Problema renunŃării…............................................................................................................................ 64
Cum să vă adresaŃi unei dependenŃe……………………...................................................................... 64
Cum să vă adresaŃi unei pofte................................................................................................................ 65
Adresarea la evenimentele specifice care vă provoacă anxietatea..………………............................... 65
La ce vă puteŃi aştepta…........................................................................................................................ 67
Întrebări şi răspunsuri............................................................................................................................. 68
Folosirea EFT pentru vindecare fizică………………..…………........................................................................ 69
ÎncercaŃi pentru orice…......................................................................................................................... 69
Întrebări şi răspunsuri............................................................................................................................. 69
Folosirea EFT pentru îmbunătăŃirea imaginii depsre sine …………………………………............................... 71
Cauza unei proaste imagini despre sine…..,…….................................................................................. 71
Metafora pădurii şi a copacilor….......................................................................................................... 72
Generalizare........................................................................................................................................... 72
FiŃi un observator .................................................................................................................................. 72
Cum procedaŃi…………….................................................................................................................... 73
Cuprinsul casetelor video şi audio cu EFT………………………..……............................................................ 73
O schemă de utilizare a EFT……........................................................................................................................ 80
EFT Partea I
Bazele EFT şi o procedură pas cu pas
de punere în aplicare.

Notă: Scurtături şi alte concepte avansate sunt


dezvoltate în Partea a II-a a EFT.
Dar mai întâi trebuie studiată Partea I.

Desenele conŃinute în acest curs sunt oferite de următorii: New Vision Technologies, Inc. Corel, 3G Graphics, Inc.,
Archive Arts, Image Club Graphics, Inc., Cartesia Software, One Mile Up, Inc., Techpool Studios, Totem Graphics, Inc.
O scrisoare deschisă
Pentru toŃi cei ce studiază Tehnicile de Eliberare EmoŃională,
care stabileşte împrejurările şi spune “de ce”-ul acestui curs.
"Împreună vom clădi în tine o punte către tărâmul păcii personale."

Dragă Prietene, nu ne păsa. Am fi plătit mult mai mult doar pentru


Când scriu toate acestea sunt la mine acasă.. oportunitatea ce o aveam.
…. singur…. într-o seară de marŃi. Afară plouă În fine, această casetă video la care mă uitam
liniştit şi-mi bate uşor în fereastră. După doi ani de era un rezumat a ceea ce se întâmplase în timpul
scris şi filmat, EFT este complet. Suntem aproape acelor 6 zile. O secŃiune e în întregime despre Rich
gata “să-i dăm drumul pe piaŃă”. care era sub terapie de 17 ani pentru SPT. El avea :
Acum cinci minute lacrimile mi se rostogoleau
pe faŃă. **Peste 100 de amintiri de război care-l
Şi atunci am ştiut de ce am scris acest curs. Ce bântuiau, multe din ele revenind zilnic.
vreau să spun este că întotdeauna am ştiut de **O gravă fobie de înălŃime….agravată de cele
ce….dar nu ştiam cum s-o spun. Acum însă pot pune peste 50 de sărituri cu paraşuta.
totul în cuvinte. Iată povestea. **Insomnie….îi trebuiau 3 sau 4 ore să
Cu cinci minute în urmă revedeam o casetă adoarmă în fiecare noapte…chiar cu somnifere
video pe care eu şi asociata mea Adrienne Fowlie o puternice.
filmasem la AdministraŃia Veteranilor din Los
Angeles. Am petrecut acolo câteva zile aplicând EFT După ce i-am aplicat EFT, orice urmă din
pentru a-i ajuta pe veteranii noştri din Vietnam să-şi aceste probleme dispăruse.
depăşească amintirile oribile din război. VeŃi vedea La fel ca la majoritatea oamenilor, lui Rich îi
această casetă ca parte din acest curs. era greu să creadă că aceste proceduri, aparent atât de
Ei sufereau de Stres Post Traumatic (SPT), stranii, ar putea avea vreun efect. Dar era doritor să le
care face parte dintre cele mai severe forme de încerce. Am început cu fobia de înălŃime şi, după
dezordine emoŃională cunoscute. În fiecare zi aceşti circa 15 minute cu EFT ea dispăruse. El a verificat
bărbaŃi retrăiesc catastrofele războiului ca şi când ar urcând câteva etaje într-o clădire şi privind în jos pe
fi reale….sunt forŃaŃi să împuşte civili nevinovaŃi scara de incendiu. Spre marea lui mirare, nu mai avea
(inclusiv copii mici)….îngroapă oameni în tranşee, niciun fel de reacŃie fobică. Apoi, am aplicat EFT
îşi privesc prietenii dragi cum mor sau cum sunt pentru câteva dintre cele mai intense amintiri de
spulberaŃi în bucăŃele. Bubuiturile tunurilor şi război şi le-am neutralizat pe toate în mai puŃin de o
bombelor şi sunetele gemetelor le răsună în cap zi şi oră. El încă şi le aminteşte, bineînŃeles, dar nu mai au
noapte. Uneori doar calmantele mai uşurează durerile nicio încărcătură emoŃională.
permanent actuale ale războiului. L-am învăŃat tehnicile pe Rich (exact cum vă
Ei transpiră. Ei Ńipă. Au dureri de cap şi atacuri învăŃ acum pe voi), pentru ca el să poată să lucreze
de anxietate. Suferă de depresii şi de dureri. Ei au singur pe restul amintirilor de război. Care deja nu-l
temeri şi fobii şi le e frică să meargă noaptea la mai obsedau. Ca urmare, insomnia a dispărut şi la fel
culcare din cauza coşmarurilor. MulŃi dintre ei sunt şi somniferele (cu acceptul doctorului său). Două luni
sub terapie de peste 20 de ani….cu foarte slabe mai târziu, am vorbit cu Rich la telefon. Era în
rezultate. continuare eliberat de probleme.
Încă îmi amintesc ce emoŃionat am fost când Aceasta înseamnă adevărata libertate
AdministraŃia Veteranilor ne-a invitat pe Adrienne şi emoŃională. Este sfârşitul unor ani de frământări.
pe mine să aducem EFT soldaŃilor noştri. Am primit Este ca ieşirea dintr-o închisoare. Şi…Eu am avut
atunci mână liberă să consiliem aceşti bărbaŃi cum privilegiul să-i dau cheile !!! Mamă…ce
vrem noi. Acesta trebuia să fie cel mai important test sentiment. Aceasta este promisiunea EFT.
privitor la puterea vindecătoare a EFT. Dacă tot ce s- ÎnvăŃaŃi-le şi veŃi obŃine pentru voi înşivă şi pentru
ar fi obŃinut ar fi fost doar o modestă, dar alŃii, ceea ce s-a petrecut cu Rich.
observabilă, îmbunătăŃire a vieŃilor acestor bărbaŃi Apoi au fost Robert, Gary, Phillip şi Ralph
atât de chinuiŃi, toată lumea ar fi considerat asta un care aveau, toŃi, amintiri traumatice din război. În
succes. De fapt, s-a obŃinut mult mai mult. câteva minute, EFT îi elibera de amintirile pe care
AdministraŃia Veteranilor nu ne-a plătit. Ei nu lucram. A vedea zâmbete şi a auzi mulŃumiri era o
aveau buget pentru un astfel de ajutor, primit din formă de bucurie pe care doar lacrimile o pot
afară. De fapt, a trebuit să ne plătim noi transportul exprima. Şi atunci am făcut interviul video cu
cu avionul, hotelul, masa şi maşinile închiriate. Dar Anthony.
Anthony era aşa de înspăimântat de Voi şi cu mine poate nu ne vom întâlni
experienŃele sale de război, încât îi era teamă să niciodată faŃă-n faŃă, deci poate că eu nu voi avea
meargă într-un loc public…cum ar fi un niciodată ocazia să vă văd şi să vă cunosc căldura,
restaurant…ca nu cumva să vină un soldat vietnamez aşa cum mi s-a întâmplat cu Anthony. Probabil că
şi să tragă în el cu un AK47. El înlemnea numai când singura noastră legătură se va limita la acest curs.
se gândea la asta. Ştia, bineînŃeles, că nu era logic dar Dar e OK. Ori de câte ori oamenii se alătură pentru a
asta nu-i micşora frica. Aşa se manifestă SPT. face bine, ei îndeplinesc lucrarea lui Dumnezeu.
După ce am folosit EFT, Anthony a mers cu Dragostea umple spaŃiul dintre noi (oricât de mare ar
noi într-un restaurant aglomerat şi, cu cuvintele lui, el fi) şi ajută să se întâmple. Dumnezeu nu ne cere să ne
"n-a avut niciun gram de anxietate." Noi trei, întâlnim personal.
Adrienne, Anthony şi cu mine, am râs şi am glumit Voi şi cu mine suntem pe cale să călătorim
relaxaŃi în timp ce serveam o cină plăcută, în acest împreună spre eliberarea emoŃională. Va fi ceva ce n-
restaurant plin cu peste 200 de persoane. Anthony era aŃi mai trăit niciodată….vă promit. Nu e o incursiune
complet relaxat. Teama dispăruse. Ce schimbare! Ce mitică pe un covor magic ce în final se dovedeşte a fi
sentiment, să poŃi aduce o astfel de uşurare în viaŃa o iluzie. E o incursiune destinată să vă dea rezultate
cuiva. reale…la fel cum a făcut-o pentru veteranii noştri. Vă
Atunci, în interviul filmat, el a tăcut o clipă şi a veŃi dezvolta, cu adevărat, abilitatea de a scăpa de
spus, "Dumnezeu m-a binecuvântat, vă jur. Cred că- temeri, fobii, amintiri traumatice, vinovăŃii, suferinŃe
mi venise vremea să vă întâlnesc pe voi." şi alte emoŃii ce vă îngrădesc viaŃa. Şi nici nu vă va
La asta…când stau în sufrageria mea…mi-au lua ani şi ani de şedinŃe scrupulos de lente şi ucigător
curs acele lacrimi de fericire. de scumpe. Adesea, chiar şi cele mai severe emoŃii
Valoarea umană a acestui curs depăşeşte orice negative se evaporă în câteva minute. Dar deja am
limită. Cu el vă puteŃi ridica pe voi înşivă la noi mers prea departe. VeŃi avea toate dovezile de care
niveluri. Şi, dacă doriŃi, îl puteŃi folosi pentru a-i aveŃi nevoie, pe măsură ce învăŃaŃi acest curs şi
ajuta pe alŃii şi a vă multiplica propria valoare în aplicaŃi aceste tehnici pe voi înşivă.
acelaşi timp. Cât de multe mulŃumiri v-aŃi dori? N-aş VeŃi învăŃa de asemenea şi care le sunt
putea să vă dau o recompensă mai mare. Deci acum limitele. EFT nu face orice pentru oricine. Dar ce
sper că îmi înŃelegeŃi motivaŃia de a scrie acest curs. face vă va uimi. Pe mine încă mă uimeşte şi o fac de
E pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat, vă jur. ani de zile. EFT, de altfel, face mult mai mult decât
Cred că-mi venise vremea să vă întâlnesc pe voi ! am putut să vă spun eu în această scrisoare. Eu doar
Împreună vom construi înlăuntrul vostru o am ridicat puŃin capacul şi v-am lăsat să aruncaŃi o
punte către tărâmul păcii personale. Odată clădită, privire. Restul va fi desfăşurat pe măsură ce veŃi
această cale va deveni o iscusinŃă de o viaŃă pe care o întoarce aceste pagini.
puteŃi folosi pentru a răspândi eliberarea
emoŃională…şi bucuria…de la voi spre alŃii. Cu bine,
Şi…e permanentă. Ca aurul…nu rugineşte, nu
cocleşte şi nu-şi pierde valoarea. Va fi întotdeauna Gary H. Craig
acolo pentru voi.

2
Un dar nepreŃuit
O dedicaŃie specială…un mulŃumesc…pentru acei pionieri
ale căror eforturi au dus la existenŃa EFT.

“Noi ne aflăm la parterul unui zgârie-nori al vindecării”

Vouă şi mie ni s-a dat un dar de nepreŃuit. Dr. Roger Callahan, de la care am primit primele
Din păcate nu ne vom putea noŃiuni despre aceste proceduri, merită tot respectul
întâlni niciodată binefăcătorii, pe care i-l poate oferi istoria. El a fost cel dintâi care
deoarece contribuŃiile lor a adus aceste tehnici în faŃa publicului, într-un mod
esenŃiale au fost făcute cu 5 000 concret şi a făcut-o în ciuda ostilităŃii manifestate
de ani în urmă. Aceşti oameni deschis de reprezentanŃii propriei sale profesii. După
geniali au descoperit şi descris cum poate ştiŃi, sunt necesare multe doze de
partea esenŃială a EFT şi anume, convingere pentru a răzbate printre credinŃele adânc
energiile subtile care circulă prin trupul nostru. înrădăcinate ale gândirii convenŃionale. Fără
Aceste energii subtile sunt piesa centrală şi pentru atitudinea de misionar a lui Roger Callahan, încă am
acupunctură şi, deci, EFT şi acupunctura sunt rude fi pe dinafară, teoretizând despre aceste “chestii
apropiate. Ambele discipline se răspândesc rapid şi, interesante.”
pe măsură ce trece timpul, sunt destinate să aibă rolul Pe umerii acestor giganŃi stau eu, acum, în picioare.
primordial în vindecare, atât cea fizică, cât şi cea Propria mea contribuŃie în acest domeniu cu
emoŃională. expansiune rapidă a fost să reduc complexitatea ne-
În timpurile mai recente, alte câteva suflete dedicate necesară care, inevitabil, se găseşte în toate noile
au avansat în utilizarea acestor tehnici antice. Dintre descoperiri. EFT este o versiune elegant de simplă a
ei, în primul rând este Dr. George Goodheart cu acestor proceduri pe care profesionişti sau
numeroasele sale contribuŃii valoroase în domeniul neprofesionişti, toŃi de-o seamă, le pot folosi pentru o
kinesiologiei aplicate, un precursor al EFT. mare varietate de probleme.
Munca Dr. John Diamond merită aprecieri Noi ne aflăm la parterul unui zgârie-nori al vindecării
excepŃionale pentru că, după câte ştiu eu, el a fost şi astfel avem multe de învăŃat. În consecinŃă, sunt
unul dintre primii psihiatri care au utilizat şi au scris dator celor mulŃi practicanŃi EFT care au contribuit
despre aceste energii subtile. Multele sale concepte cu inovaŃiile lor la web site-ul nostru
de pionierat, împreună cu ideile înaintate luate din (www.emofree.com). Ei ne conduc spre noi niveluri.
kinesiologia aplicată, au format fundaŃia pe care acest
nou zgârie-nori al vindecării a fost construit.

3
Iată aici câteva
Scrisori mărturie
De la utilizatori reali ai EFT

INDEPENDENTDISTRIBUTOR
INTERIOR DESIGN
N U T R I T I O N A L S
BOB & DEBRA ACKERMAN
INTELLIGENT WEIGHT MANAGEMENT HEALTH & FITNESS

Gary şi Adrienne –

Am vrut să vă mulŃumesc amândurora pentru că mi-aŃi


prezentat personal EFT. Eu am un nerv pişcat la ceafă care,
din când în când, îmi dă dureri mari în braŃul şi palma
dreaptă, de nu le mai pot folosi. Ultima oară a fost cel mai rău
şi nu m-am putut calma deloc cu medicaŃia şi metodele
normale timp de multe zile la rând, adică până am participat
la seminarul vostru.
Nu numai că durerea mi-a încetat imediat dar, când a revenit,
am putut s-o Ńin total sub control!

MulŃumesc!
Debra Ackerman

4
Adrienne Fowlie
Business Associate of Gary Craig
1102 Redwood Boulevard
Novato, CA 94947

Dragă Adrienne:
MarŃi, 21 iulie, am participat la seminarul lui Gary Craig "Cum să-Ńi
conduci propria maşină". M-am dus pentru diferite motive personale, dar nu
pentru a-mi vedea rezolvată teama de înălŃime. Nici nu mi-a trecut prin
minte că aş putea scăpa de ea până când Gary a întrebat dacă e cineva în
sală căruia îi era frică de înălŃime.
Eu am ridicat mâna şi imediat m-am emoŃionat, am început să transpir şi să
tremur. Aveam o teamă oribilă de înălŃime şi nu puteam nici măcar să stau
în picioare pe un scaun.
Ei bine, s-a întâmplat ceva uimitor. El m-a ajutat să parcurg
procedura EFT şi teama mea s-a dizolvat aproape instantaneu. Atât de
repede, încât şi acum îmi vine greu să cred. După cum ştii, tu şi cu mine
am urcat la etaj să privim pe fereastră şi n-am avut nicio emoŃie. A doua
zi, la serviciu, am privit în jos de la balconul de la etajul doi şi n-am
simŃit nimic.
Ceea ce e şi mai uimitor este faptul că nu m-am dat cu Roata Uriaşă
decât de trei ori în toată viaŃa mea, dar m-am dus ieri la Târgul Sonoma
County şi m-am urcat într-un scaun şi nici nu mi-a fost frică !!! Aceasta a
fost adevărata încercare ! În celelalte dăŃi când mă urcasem într-o Roată,
fusesem pietrificată de frică. Nu puteam respira. Îmi bătea inima
nebuneşte, transpiram, tremuram, nu era adevărat cum mă simŃeam. Ieri am
fost total relaxată şi mă simŃeam chiar bine. A fost un adevărat miracol.
Copiii mei erau şocaŃi ! Ei ştiu cât de reală era frica mea şi acum e ca şi
cum nu mi-a fost frică niciodată.
Apropo, am mai făcut doar o rundă de EFT după ce Gary m-a ajutat, cu
câteva zile înainte de a merge la Târg. Nici măcar n-a mai trebuit s-o fac
încă o dată în ziua Târgului !
Adrienne, sunt foarte bucuroasă că v-am întâlnit pe voi amândoi şi
sper să vă revăd.

Cu sinceritate,

Barbara Woolman
Barbara Woolman
Santa Rosa, CA

5
Notă: Tim Clark este un deŃinut de la închisoarea Folsom Prison care
suferea de mulŃi ani de Stres Post Traumatic (SPT). El a petrecut câteva
minute făcând EFT în camera vizitatorilor şi toate simptomele au dispărut.
Şi n-au mai revenit niciodată. Această scrisoare nepreŃuită a fost scrisă pe o
maşină de scris din închisoare şi e redată aici exact aşa cum a fost scrisă.

PENTRU CEI INTERESAłI;

Nu ştiu exact ce-i asta aş vrea să mă exprim despre ajutorul pe


care gary l-a adus în viaŃa mea altfel decât prin vorbe.

În ianuarie 1980 am fost condamnat la închisoare în SAN


QUENTIN. Asta a durat până la eliberarea mea pe cuvânt în
aprilie 1982. în acel timp, am căpătat “STRES POST
TRAUMATIC”.(S.P.T.)

Până l-am întâlnit pe gary am trăit cu această dezordine


mentală ca modul meu de a fi. Cam 12 ani.

MulŃumită lui gary m-am vindecat. El a venit să mă viziteze


(acum sunt în ÎNCHISOAREA FOLSOM) şi m-a vindecat chiar în
camera pentru vizitatori. Nici eu nu credeam în teoriile lui
dar acum cred altfel. MulŃumirile mele pentru tine, prietene.

CU MULT RESPECT

TIMOTHY CLARK

6
Greenwood & Co.
COMMERCIAL REAL ESTATE
I N C O R P O R A T E D

Mr. Gary Craig


c/o Adrienne Fowlie
Emotional Freedom Techniques™
1102 Redwood Boulevard
Novato, CA 94947

Dragă Gary,
Am fost unul dintre participanŃii la seminarul din Los Angeles pe care l-ai Ńinut
pentru FundaŃia NaŃională a Veteranilor luna trecută, unde ne-ai demonstrat EFT.
AfirmaŃia “toate emoŃiile negative sunt cauzate de existenŃa unui dezechilibru în
sistemul energetic al corpului” este o afirmaŃie importantă.
InformaŃia că ciocănind corpul pentru a produce schimbări rapide ale acestor
emoŃii mi-a cerut cu adevărat un efort de încredere, mai mare decât aş fi putut oferi fără
dovezi.
A spune că fobiile pot fi vindecate aproape imediat sau că se pot obŃine rezultate
pozitive în sport, afaceri, dependenŃe, utilizând EFT, era, pe puŃin spus, greu de crezut.
După ce am fost martor la extraordinarele rezultate pe care tu le-ai obŃinut cu cei
cu care ai lucrat la seminar, am folosit EFT în încercarea de a-mi îmbunătăŃi scorul la
golf.
Spre uimirea şi încântarea mea, rezultatul imediat, după ce am aplicat această
tehnică de trei ori, a fost să-mi scad scorul la golf cu zece (10) lovituri de la
nouăzeci şi ceva la optzeci şi ceva.
În prezent, încă de atunci, folosesc tehnica ta şi obŃin regulat puŃin peste
optzeci în cea mai mare parte din partide.
Acum urmăresc să obŃin rezultate similare prin aplicarea tehnicii tale pe care am
ales-o să fie şi a mea.
MulŃumesc pentru acest instrument amuzant şi interesant.

Cu cele mai bune gânduri,

Gray DeFevere

Gray DeFevere

1554 South Sepulveda Boulevard


Los Angeles, CA 90025

7
Chestiuni de legalitate
Important...vă rog citiŃi cu atenŃie

Bunul simŃ ar spune că nu sunt de aşteptat cărŃ,i astfel ca publicul larg să poată avea acces la
efecte negative de la EFT. Asta pentru că : aceste proceduri. Şi de ce nu? De ce să refuzi
publicului accesul la instrumente care sunt atât de
Nu implică proceduri chirurgicale. transformatoare pentru atât de multe
Nu se folosesc ace. probleme…şi...pentru majoritatea sunt nedureroase
Nu se folosesc medicamente sau substanŃe chimice. şi uşor de aplicat ?
Nu se împinge şi nu se trage de corpul uman. GândiŃi-vă spre exemplu, ce-ar fi dacă…
TerapeuŃii şi-ar face o obişnuinŃă din a-i
În schimb, e vorba doar de câteva proceduri învăŃa procesul pe clienŃii lor, pentru a-l folosi
după cât se pare inofensive, care înseamnă bateri, acasă.
murmurări, numărări şi rotiri de ochi. Până acum, Profesorii l-ar învăŃa pentru a-l utiliza cu
peste 100 000 de persoane au utilizat EFT şi numărul elevii lor.
contestaŃiilor e mult sub 1%. Antrenorii l-ar învăŃa pentru a-l utiliza cu
Foarte rar, cineva ar putea să se simtă puŃin sportivii lor.
ameŃit şi, ocazional, unele persoane afirmă că “se PărinŃii l-ar învăŃa pentru a-l utiliza cu
simt mai rău.” Din cauză că aceste situaŃii sunt atât copiii lor.
de rare, nu se ştie dacă într-adevăr EFT a fost cel care Doctorii l-ar învăŃa pentru a Ńine sub control
a cauzat problema. De altfel, unele persoane se simt durerea la pacienŃii lor.
ameŃite sau “mai rău” la simpla menŃionare a Maseurii l-ar împleti cu alte proceduri
problemei lor. Ei s-ar simŃi astfel, indiferent dacă specifice lor, pentru a obŃine rezultate mai depline şi
aplică sau nu EFT. mai de durată.
EFT este încă în stadii de început şi mai Liderii spirituali l-ar aplica tuturor celor
avem multe de învăŃat. Astfel, e posibil ca folosirea care au nevoie.
EFT să fie nocivă pentru cineva. Ca urmare, voi Chiropracticienii, acupuncturiştii şi
trebuie să fiŃi conştienŃi că suntem încă într-un stadiu homeopaŃii şi-ar multiplica practicile şi şi-ar învăŃa
experimental şi să folosiŃi EFT cu precauŃie sporită. pacienŃii să-l folosească.
Pe această linie includ mai jos un mesaj Şi aşa mai departe…
important pe care l-am pus la dispoziŃia listei de e- Nu ştiu sigur câŃi entuziaşti ai ciocănitului
mail pentru suport în EFT. El trebuie citit cu atenŃie. folosesc aceste proceduri în beneficiul altora, dar aş
estima că numărul lor depăşeşte 100 000 şi a fost
Nu vă băgaŃi unde nu vă fierbe oala aplicat de peste un milion de ori în lumea întreagă..
Aşa ceva nu s-ar fi întâmplat, bineînŃeles,
Hi Everyone, dacă (1) nu s-ar fi obŃinut rezultate substanŃiale şi
Acesta este un mesaj important şi am cheltuit (2) pericolele potenŃiale sau efectele secundare
multe ore să-l scriu şi să-l rescriu pentru a “suna negative n-ar fi fost minime.
corect”. Deşi niciun practician EFT cu experienŃă nu
Din fericire, ce vreau să spun aici este de bun simŃ poate nega rezultatele substanŃiale obŃinute, nu toŃi
evident şi 99% dintre voi aŃi înŃeles deja ce vreau să sunt conştienŃi că, rareori, POT exista efecte
zic. secundare negative, uneori grave. PermiteŃi-mi să
Ideea principală este că trebuie să ne explic.
folosim bunul simŃ cu EFT şi să NU-l aplicăm Unii oameni au fost traumatizaŃi şi/sau
persoanelor cu probleme serioase, DECÂT DACĂ abuzaŃi atât de rău în viaŃa lo,r încât manifestă grave
avem experienŃa şi pregătirea potrivite pentru aşa probleme psihologice…precum personalităŃi
ceva. Deoarece fascinaŃia noastră faŃă de aceste multiple, paranoia, schizofrenie şi alte maladii
proceduri ne justifică înclinarea spre entuziasm, mentale grave. Deşi EFT a fost de ajutor chiar şi în
trebuie să Ńinem cont ca entuziasmul să nu ne mâne astfel de cazuri grave, ÎN ACESTE SITUAłII, EFT
dincolo de limitele bunului simŃ.PermiteŃi-mi să TREBUIE APLICAT NUMAI DE PROFESIONIŞTI
analizez ambele laturi ale acestei probleme. CALIFICAłI, CU EXPERIENłĂ ÎN ACESTE
Mai întâi, unul dintre încântătoarele aspecte MALADII..
ale EFT (şi ale multor rude ale sale) este acela că, De ce ? Pentru că unii dintre aceşti pacienŃi
pentru vasta majoritate de oameni poate fi aplicat manifestă „reacŃii anormale” din cauza cărora ies
fără sau doar cu foarte puŃină durere. Natura sa de sub orice control. În timpul acestor reacŃii, ei pot
blândă a determinat numeroşi psihologi să scrie face rău atât lor cât şi altora şi poate fi nevoie să fie
8
sedaŃi sau internaŃi în spital. Ceea ce, evident, nu diplomă şi nicio pregătire instituŃionalizată în
poate face un novice...oricât de entuziast ar fi în vreo universitate… alta decât diploma mea de
aplicarea EFT. inginer de la Stanford University.
Pe de altă parte, noi nu ştim dacă reacŃiile ** Noi suntem Antrenori de PerformanŃă
anormale sunt provocate de ciocăniri sau dacă chiar Personală şi misiunea noastră este să aducem
şi doar amintirea unei întâmplări dureroase este cea instrumentele de obŃinere a performanŃei
care precipită astfel de probleme. Indiferent care e personale în atenŃia celorlalŃi.
cauza, dacă nu aveŃi experienŃă în aceste domenii, vă ** Căutarea noastră este una spirituală şi, deci,
rog să nu intraŃi acolo unde nu vă e locul. amândoi suntem nişte slujitori ce ne merităm
Cât de des se întâmplă astfel de reacŃii pe bună dreptate locul.
anormale? Într-un spital psihiatric ele sunt obişnuite. ** Acest curs ia forma unei demonstraŃii
În societatea normală, ele sunt rare. Recent, am minuŃioase a unui foarte impresionant
chemat mai mulŃi practicieni EFT experimentaŃi, instrument de ameliorare personală. Nu este o
care au avut de-a face cu o largă varietate de pregătire nici în psihologie, nici în
probleme emoŃionale şi am aflat că mai puŃin de unul psihoterapie.
dintr-o mie de clienŃi au manifestat astfel de reacŃii ** łinând cont de celelalte prevederi ale
anormale severe. acestui acord, puteŃi folosi EFT în beneficiul
Acest procentaj este dat doar ca o vostru şi al altora.
perspectivă. Nu vrem ca practicanŃii EFT să „dea cu ** Adrienne şi cu mine nu ne vom asuma
zarul” sau să „se bage unde nu le fierbe oala”. responsabilitatea pentru ce veŃi face voi cu
Dimpotrivă, un novice în EFT trebuie să facă uz de aceste tehnici.
bun simŃ şi SĂ NU ÎNCERCE SĂ VINDECE Ca urmare…
MALADII CARE ÎI DEPĂŞESC CUNOŞTINłELE ** Vi se cere să vă asumaŃi responsabilitatea
SAU EXPERIENłA. completă pentru propriul vostru confort
Sunt bine cunoscut pentru fraza „Încearcă emoŃional şi/sau fizic atât în timpul cât şi după
pentru orice!”. Această frază apare în manualul ce urmăriŃi acest curs.
EFT, în cursul EFT şi pe web site-ul nostru. Scopul ** Vi se cere de asemenea să-i instruiŃi pe cei
ei este, bineînŃeles, să ne deschidă minŃile către pe care îi ajutaŃi cu EFT sau pe cei pe care îi
posibilităŃile EFT. Nu reprezintă un permis pentru învăŃaŃi EFT, să-şi asume completa
acŃiuni iresponsabile. Din fericire, oamenii responsabilitate pentru confortul lor emoŃional
interpretează aceste cuvinte în cadrul unui context şi/sau fizic.
rezonabil şi nu folosesc EFT pentru, spre exemplu, să ** Trebuie să fiŃi de acord să ne absolviŃi pe
facă pe cineva să zboare de pe acoperişul Empire Adrienne, pe mine şi pe oricine altcineva
State Building. implicat în EFT, de orice reclamaŃii făcute de
Uneori, în timpul şedinŃelor EFT, pe pacienŃi cineva pe care aŃi încercat să-l ajutaŃi cu EFT
îi trec lacrimile sau au alte forme normale de sau pe care l-aŃi învăŃat EFT.
manifestare a profundei tristeŃi legate de amintirea ** Vă recomandăm insistent să folosiŃi aceste
unor evenimente neplăcute. Alteori, unele dureri tehnici sub supravegherea unui medic sau a
fizice „se înrăutăŃesc” – cel puŃin temporar. unui terapeut calificat.
Profesionistul cunoscător şi experimentat va califica ** Nu utilizaŃi aceste tehnici pentru a încerca
aceste răspunsuri drept normale şi va aplica EFT să rezolvaŃi o problemă în care bunul simŃ vă
potrivite pentru rezolvarea lor. Iarăşi, când apar spune să n-o faceŃi.
astfel de răspunsuri, trebuie să prevaleze bunul simŃ. Dacă nu sunteŃi de acord cu cele spuse sau
Dacă practicianul se simte depăşit, el trebuie nu puteŃi să vă conformaŃi lor, vă rog împachetaŃi
neapărat să trimită clientul la cineva cu mai multă toate aceste materiale chiar în acest moment şi
experienŃă. trimiteŃi-mi-le ca să vă dau banii înapoi. Altfel,
consider că avem o înŃelegere şi mă aştept să o
Sărutări, Gary respectaŃi.
Sunt foarte conştient că toate cele spuse mai
Ca urmare, următoarele afirmaŃii de bun sus sunt de bun simŃ şi îmi cer scuze dacă aveŃi
simŃ constituie un acord între noi. Vă rog citiŃi- impresia că vă vorbesc de parcă aŃi avea 12 ani. O fac
le cu atenŃie. doar pentru că avocatul meu insistă s-o fac. Destul cu
**Adrienne şi cu mine nu suntem nici asta. Mai departe.
psihologi, nici terapeuŃi şi nu avem nicio

9
Ce vă oferă acest curs
Eliberare emoŃională – Simplitate – Scepticism sănătos
Istorii de cazuri - Repetări

Eliberare emoŃională Oamenii pur şi simplu trec dincolo de bagajul


lor emoŃional, de regulă pentru totdeauna, şi
Poate ar trebui să fiu un pic mai umil în încep să-şi trăiască mai eficient vieŃile lor.
legătură cu acest subiect, dar eu
cred că EFT vă va schimba DeclaraŃia EFT se bazează pe descoperirea că
De dezechilibrele din sistemul energetic al trupului au
dramatic modul în care IndependenŃă
percepeŃi lumea. efecte profunde asupra psihologiei noastre.
Ştiu că pare un pic forŃat Corectând aceste dezechilibre, lucru care se
în acest moment,, dar aceste realizează prin bateri în anumite puncte de pe corp,
tehnici pot concura în importanŃă cu DeclaraŃia adesea se obŃin remedii rapide. Prin rapide, eu înŃeleg
de IndependenŃă. Pentru unii, ele chiar sunt că majoritatea problemelor dispar în câteva
DeclaraŃia de IndependenŃă. minute!!! (Mai ales dacă reduceŃi problemele la
Prin independenŃă înŃeleg eliberare de emoŃii evenimente negative concrete din viaŃa voastră. Mai
negative. Adică, eliberarea care vă permite să înfloriŃi multe amănunte, mai încolo.)
şi să vă ridicaŃi deasupra tuturor obstacolelor Toate astea sunt demonstrate în repetate
ascunse, care vă împiedică să aveŃi performanŃele rânduri, prin expunere de cazuri şi sesiuni pe viu
corespunzătoare capacităŃii voastre. incluse în acest curs. Unele probleme iau mai mult
Mă refer la eliberarea de anii de îndoieli asupra timp... poate două sau trei sesiuni scurte. Cele mai
voastră înşivă…sau de ezitări…sau de suferinŃă dificile tind să necesite între câteva zile până la mai
datorată pierderii cuiva drag…sau de enervări…sau multe săptămâni. Din fericire, acestea din urmă sunt
de amintiri dureroase precum ar fi violul sau alte puŃine.
forme de abuz.
Mă refer la libertatea de a câştiga mai mulŃi Simplitate
bani, de a face noi paşi într-o afacere mai veche sau
de a începe una nouă, de a vă îmbunătăŃi scorul la Acest curs nu-şi propune să vă înveŃe toată
golf, de a pierde în greutate, de a aborda mai relaxaŃi complexitatea privitoare la aceste descoperiri. Asta s-
alte persoane sau de a deveni vorbitor în public, ar întinde pe sute de pagini şi ar însemna să intrăm în
cântăreŃ sau actor. domenii foarte tehnice, precum fizica cuantică şi
Mă refer la eliberarea de anxietatea care vă câmpurile morfogenetice. Noi mergem pe drumul cel
face să luaŃi toate acele pilule, să beŃi alcool, să mai scurt şi oferim o versiune simplă, foarte
fumaŃi sau să daŃi mereu câte o raită prin frigider. eficientă, la îndemâna oricui.
Mă refer la libertatea de a vă exprima cu A învăŃa acest curs este la fel cu a învăŃa să
uşurinŃă sentimentele şi de a păşi pe această planetă conduci. Nu trebuie să ştiŃi fizica, chimia, ingineria şi
cu graŃie şi încredere. matematica unui automobil pentru a şti să-l conduci.
Mă refer la eliberarea de temerile intense…. Dar trebuie să ştiŃi totuşi despre pedala de acceleraŃie,
sau de fobii…sau de anxietate….sau de atacurile de frână, volan şi schimbătorul de viteze. Cu aceste
panică …sau de stresul post traumatic (SPT)…sau de elemente de bază, puteŃi conduce cu uşurinŃă, pe
dependenŃe….sau de depresie…sau de vinovăŃii. majoritatea drumurilor.
…sau …sau…sau… Scopul meu aici este să reduc un subiect foarte
Aşa cum am mai spus, cred că EFT vă va complex, în câteva proceduri foarte simple, uşor de
schimba complet lumea în care trăiŃi. înŃeles (pedala de acceleraŃie, pedala de frână, etc.)
Cu cât mai scurtă şi concisă pot face prezentarea
** Nu se foloseşte nicio terapie lungă şi acestor proceduri, cu atât vor fi ele mai uşor de
forŃată, cu “spune-mi povestea vieŃii tale” în învăŃat şi de pus în practică. Şi exact pentru asta aŃi
EFT plătit: un procedeu puternic şi uşor de aplicat pentru
** Nu se folosesc medicamente a vă îmbunătăŃi performanŃa personală.
** Nu e nevoie de retrăirea dureroasă a Ca atare, acest curs este presărat cu exemple, desene
evenimentelor traumatice din trecut şi metafore uşor de înŃeles, astfel ca fiecare parte a
** Nu durează luni şi ani procesului EFT să vă fie clară şi evidentă.
** Ia doar o fracŃiune din timpul obişnuit şi
adesea dă rezultate în câteva minute.

10
Scepticism sănătos face cu un scepticism
încăpăŃânat din partea celor pe
O nouă invenŃie este de regulă întâmpinată cu Nu TreceŃi care veŃi încerca să-i ajutaŃi.
scepticism, pentru că ea încalcă ceea ce era ştiut până În spatele acestui zid Cum de ştiu? Din anii de
se află credinŃele mele
atunci. Iar EFT o ia înaintea tuturor celor cunoscute experienŃă. Acest scepticism
despre psihologie şi vindecare emoŃională. Remediile nu trebuie totuşi criticat. El
rapide pentru probleme emoŃionale "dificile” sunt, în trebuie înŃeles, pentru că există unele caracteristici
unele cercuri, considerate imposibile şi, oricine unice ale acestuia privitoare la EFT.
pretinde că le-a găsit, este categorisit drept şarlatan. Iată un exemplu. În multe ocazii am demonstrat
"În fond", se crede în prezent, "aceste lucruri sunt aceste tehnici (unor nou veniŃi) de pe scenă, cu cinci sau
adânc înrădăcinate în oameni şi deci e normal să zece voluntari din audienŃă. În câteva minute, cel puŃin
dureze un timp lung pentru a le remedia". 80% din ei au avut reduceri importante evidente. …sau
CredinŃele sunt foarte puternice. Ducem chiar eliminări complete…ale problemelor lor fizice şi
războaie în numele lor. Construim monumente pentru emoŃionale. Frica cedează, durerea de cap dispare,
ele. Medicina, psihologia şi sistemele politice sunt respiraŃia se uşurează şi traumele emoŃionale nu mai au
construite pe ele. Dar, vai, uneori ele nu sunt niciun efect negativ. Întreb atunci audienŃa "Cine dintre
adevărate. Noi doar credem că sunt adevărate. voi mai este sceptic cu privire la această metodă?" şi,
Uneori credem în basme. invariabil, cel puŃin jumătate din mâini se ridică.
Dacă reacŃia pe care o aveŃi la promisiunile Îi întreb apoi dacă cred că schimbările pe care
făcute în paginile precedente include o atitudine de le-au avut aceşti voluntari au fost reale şi…da.. …ei
genul “e prea frumos să fie adevărat”…sau ceva în sunt întotdeauna de acord că schimbările au fost
asemănător…atunci eu v-am încălcat deja credinŃele. reale. În fond, voluntarii sunt de obicei necunoscuŃi
O astfel de atitudine este sănătoasă şi e de aşteptat. pentru mine şi prieteni cu cei din sală. Ei ştiu că
Noile idei trebuie supuse unei analize riguroase. Asta voluntarii sunt sinceri. "Atunci de ce sunteŃi
le dă forŃa pentru termen lung. sceptici?" întreb eu. Şi imediat primesc o ploaie de
Acum ŃineŃi în mâinile voastre o invenŃie explicaŃii despre cum de a avut efect metoda …
majoră. După cum veŃi vedea, ea se bazează pe cele
mai temeinice principii ştiinŃifice. Dar, din cauză că ** Mi se spune că i-am hipnotizat. Asta e
este atât de total diferită de "înŃelepciunea interesant, pentru că nu am nici cea mai mică
convenŃională", ea este în mod constant şi, de altfel idee despre hipnoză…şi nici cei ce presupun
de înŃeles, întâmpinată cu scepticism. EFT nu sunt asta nu au.
singurelele metode tratate astfel. Şi alte invenŃii au ** Mi se spune că e doar gândire pozitivă.
avut de înfruntat atitudini similare. Iată câteva citate Chiar dacă ei n-au văzut niciodată ca
din istorie: gândirea pozitivă să aibă aceste efecte atât de
repede.
"Maşini zburătoare mai-grele-decât-aerul sunt ** Mi se spune că voluntarii pur şi simplu
imposibile." Lord Kelvin, Preşedintele Royal voiau să scape de problemele respective. Deci,
Society era un simplu caz de "minte contra materie".
Atunci de ce nu scăpaseră de probleme înainte
"Orice ar mai putea fi inventat, a fost deja de a veni pe scenă?
inventat." Charles H. Duell, Director al Oficiului de ** Mi se spune că efectele nu vor dura pentru
Patente al SUA, 1899 că nu există nicio metodă de "reparaŃie rapidă".
Şi totuşi, ei iau medicamente precum
"Femeile responsabile şi cu bun simŃ nu penicilina, care le "repară rapid" o infecŃie.
doresc să voteze." Grover Cleveland, 1905 ** Mi se spune că tehnicile de batere sunt nişte
chestii distractive, care le iau oamenilor
"Nu există nicio probabilitate ca omul să gândurile de la problemele lor. Aici ei ignoră
poată vreodată să capteze puterea atomului." cererea mea ca voluntarii să "se concentreze"
Robert Milikan, Laureat Nobel în Fizică, 1923 pe problemă, pentru ca EFT să dea rezultate,
ceea ce este exact opusul distracŃiei.
Cine naiba ar vrea să-i audă pe actori
vorbind?" Harry M. Warner, Warner Brothers Şi iată ce este cu adevărat fascinant privitor la
Pictures, 1927 acest fenomen…niciunul dintre argumentele
prezentate nu se referă la EFT. EFT sunt oarecum
Dar, chiar dacă nu sunteŃi sceptici deloc şi excluse din lista de posibilităŃi !!
adoptaŃi aceste metoode rapid şi cu entuziasm…aşa Ce reacŃie ciudată. AŃi crede că oamenii, după
cum am făcut-o eu…vă garantez că veŃi avea de-a ce văd aceste rezultate benefice incontestabile, mă
bombardează cu întrebări despre cum lucrează aceste
11
tehnici, pentru a putea înŃelege mai bine procesul. În ciudat. Aceste tehnici vă fac să vorbiŃi singuri, să vă
loc de asta, ei tind să ignore procesul şi să ofere alte rotiŃi ochii din cap şi să murmuraŃi un cântec în timp
explicaŃii. Ei nu întreabă ce s-a întâmplat. În schimb, ce ciocăniŃi diferitele părŃi ale trupului. Ele nu
îmi spun ei, mie. seamănă nici pe departe cu psihologia pe care o ştiu
Fiecare face apel la propriul bagaj de majoritatea oamenilor şi poate părea fooooarte
cunoştinŃe şi experienŃe şi leagă ceea ce tocmai s-a departe de sistemul în care aveŃi încredere. Totuşi,
întâmplat, cu ceea ce "ştie" deja că este adevărat. odată ce înŃelegeŃi logica din spatele lor, aceste
EFT nu fac parte din acel bagaj (încă) şi deci le e tehnici devin foarte limpezi. Şi poate o să vă miraŃi
greu să facă vreo legătură. Acum eu ştiu cum simŃeau cum de nu au fost descoperite mai demult.
oamenii noştri de ştiinŃă de acum câteva secole, când Acestea fiind spuse, iată o latură interesantă.
încercau să spună celor ce credeau că pământul e Nu trebuie să credeŃi în aceste tehnici pentru ca ele
plat, că lumea de fapt e rotundă. să aibă efect. Unele persoane trag concluzia greşită
Rareori se găseşte câte cineva să-mi spună că EFT dau rezultate doar pentru că oamenii cred în
"Oh….aşa e, cum aŃi spus. Le-aŃi echilibrat sistemul ele. Această concluzie este deosebit de ciudată, din
energetic în timp ce ei erau concentraŃi pe problemă cauză că ea e de obicei afirmată de cei sceptici.
şi astfel aŃi eliminat cauza." Şi totuşi, exact asta s-a Realitatea este că oamenii rareori cred în aceste
întâmplat. Şi exact cu asta am petrecut jumătatea de tehnici la început. Ei sunt aproape întotdeauna
oră precedentă, ca să le spun celor din audienŃă că se sceptici…cel puŃin într-o anumită măsură. În ciuda
va întâmpla. Acesta-i singurul lucru care s-a lipsei de încredere a noilor veniŃi, rezultatele obŃinute
întâmplat în timpul celor câteva minute când cu EFT îşi spun cuvântul cu toată forŃa. Cei care le
voluntarii au fost pe scenă şi singurul lucru care a aplică simt ameliorările, în ciuda scepticismului lor.
determinat acele schimbări.
Pe vremuri, criticam această atitudine şi mă Istorii de cazuri
gândeam că oamenii sunt agresivi, încăpăŃânaŃi şi
proşti. "De ce nu pot vedea ceea ce e evident?" îmi Când eram copil, eram tare pasionat după jocul
spuneam. Dar apoi, am realizat că oamenii nu erau de basebal şi visam să joc centru înaintaş pentru
agresivi, încăpăŃânaŃi sau proşti, din cauză că această Yankeii din New York. Jocul cu mingea părea aşa de
reacŃie venea de la persoane din toate categoriile uşor ! Stai doar acolo şi loveşti mingea când îŃi este
sociale. N-avea importanŃă dacă erau şoferi de aruncată.
autobuz sau doctori în ştiinŃe. Unii dintre prietenii Lovirea mingii necesită, bineînŃeles, multă
mei cei mai apropiaŃi se făceau că "explică" altora îndemânare şi cere experienŃă ca să fii eficient. Cu
aceste rezultate uimitoare şi chicoteau pe seama cât prinzi mai multe mingi rapide, ce vin cu
"caraghioslâcului” acestui proces. traiectorii curbe, complicate, cu atât devii mai bun.
Adesea, chiar cei ce au simŃit schimbările pe La fel e şi cu EFT.
pielea lor preferă să creadă că altceva le-a provocat Memorarea tehnicilor EFT este uşoară.
schimbarea. Şi, de regulă, se gândesc la ceva total Aplicarea lor este aproape la fel de uşoară şi puteŃi
diferit, fără nicio legătură, precum un cutremur care a deveni eficienŃi după doar câteva încercări. Totuşi,
avut loc recent sau o creştere a salariului pe care dacă doriŃi să stăpâniŃi aceste tehnici, trebuie să
tocmai au primit-o. Vă daŃi seama, ei nu neagă studiaŃi cu sârguinŃă casetele din Cursul EFT
producerea schimbării şi nici că ea a avut loc în timp (precum şi celelalte seturi de casete ale noastre) şi să
ce executau EFT. Ei sunt pur şi simplu incapabili să le aplicaŃi la o mare varietate de probleme (mingi
facă legătura dintre schimbare şi tehnicile de batere. rapide, traiectorii curbe) pentru a vă perfecŃiona
Pentru ei, aşa ceva nu există. Nu are sens. Trebuie să îndemânarea. Pe scurt, aveŃi nevoie de mai mult
existe altă explicaŃie. Dr. Roger Callahan, de la care antrenament şi experienŃă decât obŃineŃi doar citind
am primit introducerea iniŃială în aceste proceduri, acest manual.
numeşte acest comportament, problema APEX. Probabil, cea mai mare limită pe care o
Încă o dată, nu vreau să critic. Dar este întâmpinaŃi în folosirea EFT este să nu recunoaşteŃi
important de observat şi de înŃeles, pentru că se cât de multe puteŃi face cu ele. Acesta este unul
întâmplă foarte frecvent. De fapt, majoritatea dintre motivele pentru care vă potopesc cu istorii de
oamenilor se comportă astfel şi, e foarte mare cazuri în acest curs. Le veŃi găsi scrise în acest
probabilitatea ca voi să fiŃi printre ei. manual. Dar, mai important, există ore şi ore de astfel
De aceea vă spun toate acestea. Dacă nu de cazuri, pe casete video şi audio. ŞedinŃele
sunteŃi conştienŃi de asta, puteŃi "găsi o explicaŃie" şi înregistrate sunt esenŃiale pentru a reuşi să stăpâniŃi
să întoarceŃi spatele biletului spre eliberarea aceste tehnici, pentru că ele aduc EFT "dincolo de
emoŃională, cu toate beneficiile pentru viaŃa întreagă, pagina scrisă" şi le arată eficienŃa în viaŃa reală. Vă
pe care aceasta vi le oferă. rog să le studiaŃi în amănunt. Sunt cazuri reale…pe
Un alt motiv al scepticismului este că EFT
arată ciudat. Adică, vreau să spun, într-adevăr
12
oameni reali, cu probleme reale…astfel că vă puteŃi RepetiŃie
lărgi mult orizontul cunoaşterii acestor tehnici.
VeŃi fi martori cum unii pacienŃi scapă de Sunt un mare adept al repetiŃiei. Este
problemele lor de o viaŃă în doar câteva momente, în instrumentul de învăŃare cel mai bine verificat de pe
timp ce la alŃii e nevoie de mai multă perseverenŃă. planetă de-a lungul timpului şi eu îl folosesc fără
VeŃi auzi EFT aplicate la unele probleme emoŃionale răgaz.
severe, pe care le veŃi vedea topindu-se chiar în faŃa Cu cât mai mult vi se repetă ceva, cu atât mai
voastră. VeŃi fi de asemenea martori la unele bine îl veŃi învăŃa. De aceea, mă veŃi auzi revenind la
ameliorări parŃiale, care nu rezolvă complet aceste idei din multe unghiuri diferite, în acest curs.
problemele. Pe scurt, aceste casete vă oferă un Reiau aceleaşi concepte de repetate ori în acest
curcubeu de experienŃe reale, un fundament necesar manual, în casetele video ca şi în cele audio.
dacă vreŃi să treceŃi de la aplicarea mecanică a EFT, Dacă vă veŃi plictisi să auziŃi aceeaşi idee de
la stăpânirea acestora. mai multe ori…fiŃi mulŃumiŃi. Asta înseamnă că aŃi
Un alt motiv pentru care vă inund cu atât de învăŃat-o atât de bine, că aŃi ajuns să vă săturaŃi de ea.
multe istorii este că vreau să vă expun atât de multe Ceea ce e mult mai bine decât să o fi auzit o dată şi să
cazuri cu schimbări uluitoare obŃinute prin aplicarea nu fi prins rădăcini în mintea voastră. Datorită
EFT, încât să nu mai puteŃi fi sceptici. importanŃei majore a acestor tehnici pentru calitatea
Chiar şi scepticul cel mai adânc înrădăcinat în vieŃii voastre, vă fac un imens deserviciu dacă nu vă
cunoştinŃele tradiŃionale nu va mai rezista afluenŃei bat la cap cu aceste idei cruciale.
de dovezi incontestabile. EFT sunt tot ceea ce am
spus că sunt…şi încă şi mai mult. Deci….repet. AşteptaŃi-vă la repetări în acest curs.

13
ŞtiinŃa din spatele EFT
Un inginer cercetează ştiinŃa psihologiei—Sistemul energetic al corpului
Prima experienŃă a Dr. Callahan
Descoperirea—Conceptul reviziei 100%

Un inginer abordează Mai întâi, vă rog să înŃelegeŃi că eu nu mi-am


ştiinŃa psihologiei folosit practic niciodată, formaŃia mea de inginer.
Am ales întotdeauna profesiuni orientate spre oameni
Acest curs este scris de un inginer de la şi, în acelaşi timp, mi-am urmat adevărata pasiune, ca
Stanford. Nu sunt un psiholog cu o lungă listă de Antrenor de PerformanŃă Personală.
iniŃiale în faŃa numelui meu. Oamenii îmi spun Gary Dar asta nu înseamnă că nu am fost influenŃat
şi nu Dr. cutare şi cutare. de educaŃia mea ştiinŃifică. Într-adevăr, acea educaŃie
Dacă sunteŃi m-a condus spre multe instrumente utile pentru
convenŃionalişti, asta s-ar putea performanŃa personală. ÎnŃelegeŃi, ingineria este o
să vă deranjeze. În fond, ce ştiinŃă exactă. E foarte practică. Doi şi cu doi trebuie
treabă are un inginer să-şi bage să facă patru. Există un raŃionament pentru orice.
nasul în domeniul psihologiei? Logica tinde să guverneze gândirea unui inginer.
ŞtiinŃele fizice şi ştiinŃele minŃii Aşa că, atunci când am pornit să găsesc
par a nu avea nimic în comun.Adevărat. instrumente de performanŃă personală, mi-am luat
Dar acum 40 de ani eu am realizat că, calitatea modul de gândire cu mine. Pentru mine, un
vieŃii cuiva este direct legată de sănătatea sa instrument trebuia să aibă sens...trebuia să fie
emoŃională. Sănătatea emoŃională este fundaŃia pe practic....trebuia să fie ştiinŃific. Pe scurt...dacă nu
care se sprijină încrederea în sine iar încrederea în da rezultate în lumea reală, pe mine nu mă
sine este trambulina pentru realizări în orice domeniu interesa.
al vieŃii. Aceasta nu este o idee nouă, bineînŃeles. Deci, am început citind acele cărŃi şi
Teoretic, toată lumea este de acord cu asta şi participând la seminarii de psihologie. Era "logic" să
secŃiunea de educare a eului, din orice librărie mare, procedez aşa. Dar psihologia era pentru mine un
abundă de cărŃi cu acest subiect. puzzle. Eu căutam aceeaşi logică şi precizie cu care
Majoritatea oamenilor iau această idee ca atare eram obişnuit ca inginer, dar nu părea să găsesc aşa
şi citesc o carte sau participă la un seminar, când şi ceva. După mulŃi ani de încercări ale instituŃiei
când. Dar eu am luat-o în serios…foarte serios. Atâta cunoscute sub numele de psihologie, pot să vă asigur
timp cât voi petrece câteva zeci de ani pe această că ştiinŃa ingineriei şi ştiinŃa psihologiei au o
planetă, aş putea foarte bine să fac din ei o experienŃă foarte mică legătură una cu alta.
plăcută pentru mine şi pentru alŃii. Aşa că, am plecat La suprafaŃă, psihologia pare să fie foarte
într-o cercetare de 40 de ani, pentru a găsi ştiinŃifică. Există laboratoare dedicate cercetării
instrumente care să ajute oamenii în această privinŃă. problemelor psihologice, în aproape fiecare
Am citit toate acele cărŃi (cu sutele) şi am universitate mare din America. Sunt emise teorii şi
cheltuit mii de dolari pe seminarii şi casete. Am acestea sunt testate riguros. Sunt efectuate studii
pescuit orice indiciu pe care l-am putut găsi, cu "controlate", pentru a fi siguri că rezultatele obŃinute
entuziasmul unui reporter de la un ziar de actualităŃi sunt valide. Aceste studii formează apoi, baza unor
în căutarea unui "subiect tare". Am discutat cu vagoane de articole profesionale, scrise de cei mai
psihiatri şi psihologi şi psihoterapeuŃi de tot felul, ca respectaŃi practicieni în domeniu. Toate acestea par
să aflu ce metode dau rezultate. Iar EFT sunt, de foarte impresionante şi, într-o anumită măsură, chiar
departe, cel mai fascinant, cel mai recompensator, cel sunt.
mai eficient instrument pe care l-am găsit vreodată Toată această cercetare chiar descoperă multe
pentru realizarea personală. Ele există sub acest aspecte valoroase ale procesului nostru de gândire şi
nume şi, într-adevăr, determină eliberare de emoŃii ale comportamentelor noastre. Ele sunt foarte utile în
negative vânzări şi reclame şi în multe alte domenii. Dar,
Dar mă duc prea departe. Vreau să refac vasta lor majoritate fac foarte puŃin pentru a
traseul prin unele dintre jaloanele cercetării mele, aduce oamenilor uşurarea rapidă, atât de dorită şi
pentru că ele formează o bază importantă pe care vă necesară, de problemele lor emoŃionale.
pot construi introducerea în această descoperire Ştiu că sună puŃin cam lipsit de respect şi nu
ingenioasă. intenŃionez să jignesc pe nimeni. Dar, după
standardele unui inginer…aceasta este o afirmaŃie

14
foarte adevărată. Există unele excepŃii, bineînŃeles, nu există decât un singur criteriu pentru a şti dacă o
dar vasta majoritate a tehnicilor convenŃionale dau teorie psihologică dată este sau nu validă. Şi
rezultate foarte precare. anume…dă rezultate pe pacient ?
Vă rog să înŃelegeŃi că nu e vorba de a critica Dacă un inginer proiectează un calculator, spre
psihoterapeuŃii. Eu consider că membrii acestei exemplu, acesta trebuie să funcŃioneze perfect în
profesii sunt printre persoanele cele mai dedicate de lumea reală. Altfel, cumpărătorii îl vor returna
pe pământ şi mulŃi dintre ei sunt prietenii mei imediat, cerându-şi banii şi pot chiar trimite o
personali. Sunt nişte indivizi cărora le pasă foarte reclamaŃie autorităŃilor. În sănătatea emoŃională,
mult şi se preocupă într-adevăr de pacienŃii lor. Ei totuşi, dacă o nouă metodă pare să dea rezultate din
muncesc ore lungi şi sunt mereu în căutarea a noi când în când (şi atâta vreme cât nu este prea
căi de îmbunătăŃire a metodelor cu care au fost radicală), este adesea ridicată la rangul de mare
învăŃaŃi să lucreze. EFT sunt un nou instrument descoperire şi autorul metodei se îmbogăŃeşte scriind
pentru "trusa lor de ajutat oamenii", care conŃine o cărŃi şi Ńinând conferinŃe. Interesant…dar aşa este.
componentă ştiinŃifică distinctă. Această componentă În primii mei ani de cercetare în căutarea
ştiinŃifică l-ar satisface chiar şi pe cel mai pretenŃios instrumentelor de îmbunătăŃire a performanŃei
inginer. Ea trebuie să îmbunătăŃească performanŃele personale, m-am gândit că ar trebui să obŃin diplome
oricărui terapeut. în psihologie. Dar, cu cât cunoşteam mai bine acest
Unii pacienŃi urmează o terapie timp de luni domeniu, cu atât ajungeam mai tare la concluzia că ar
sau ani, pentru a scăpa de temeri, furii, vinovăŃii, fi în dezavantajul meu să fac asta. De ce? Pentru că
suferinŃe, depresii, amintiri traumatice, etc. şi ar fi trebuit să învăŃ metode ce nu dădeau
rezultatele se văd prea puŃin sau deloc. Atunci, ei rezultate…cel puŃin, nu după standardele mele.
schimbă terapeuŃii, în speranŃa că un altul are Pur şi simplu nu vedeam meritele trecerii prin
"răspunsul". Rezultatele sunt adesea, aceleaşi. Ei toate acele cursuri, pentru a învăŃa ceva care, pentru
schimbă iar…şi iar…şi iar. Ei cheltuie bani. Ei mine, avea o valoare îndoielnică. Paradoxal, asta m-
cheltuie timp. Ei trec prin şedinŃe foarte dureroase ar fi distras de la adevăratul meu Ńel, de găsire a
din punct de vedere emoŃional. Dar, dacă se întâmplă instrumentelor pentru îmbunătăŃirea performanŃei
ceva pozitiv pentru majoritatea acestor pacienŃi, acest personale, instrumente care să funcŃioneze.
ceva nu pare să fie mare lucru. Cu trecerea anilor, am descoperit o întreagă
Acest fapt mie mi s-a părut mai degrabă listă de instrumente ajutătoare, pe care le-am folosit
curios. Pentru mine, ceva era evident greşit în pentru mine şi i-am învăŃat şi pe alŃii să le folosească.
metodele folosite, pentru că (1) nu dădeau rezultate Întâmplător, niciunul dintre aceste instrumente nu
(cel puŃin după standardele mele) şi (2) erau dureros provenea dintr-o carte de psihologie. Toate au fost
de lente. Aşa că, am întrebat terapeuŃi şi pacienŃi, "De bine primite şi eficiente atunci când au fost aplicate
ce durează atât de mult să obŃineŃi atât de puŃin? ". corect.
Răspunsurile variau, bineînŃeles, dar, în general Unul dintre instrumentele despre care am
sunau cam aşa… crezut că poate fi de un mare ajutor, a fost
Programarea Neuro-Lingvistică (cunoscută ca PNL).
**"Ei bine, problema este adânc înrădăcinată" M-am aruncat în ea cu capul înainte şi am devenit
sau foarte priceput. Am devenit Maestru Practician cu
**"Aceasta e o cicatrice adâncă" sau atestat şi am ajutat o mulŃime de oameni. Recomand
**"Nu ştim sigur…avem de-a face cu misterele oricui interesat în îmbunătăŃirea performanŃei
minŃii, înŃelegi. " personale, să-l studieze.
Apoi, căutarea mea de alte instrumente bune
Mintea mea de inginer a aruncat imediat de-o pentru performanŃa personală, a făcut un pas uriaş
parte toate aceste răspunsuri, ca fiind doar nişte căi înainte, spre un nou nivel. Mi s-a vorbit despre un
convenabile de a explica, sau de a raŃionaliza, metode psiholog din California de Sud, Dr. Roger Callahan,
ce nu dădeau prea multe rezultate. Dar, pentru care obŃinea vindecarea pacienŃilor, de temeri intense
majoritatea oamenilor, aceste explicaŃii sunau bine. (fobii), în doar câteva minute. Aşa că, totdeauna
Sunau rezonabil. Deci metodele erau acceptate şi căutător neobosit, l-am sunat imediat să-l întreb
urmate. De altfel, ce altceva se putea face? despre metodele lui. El mi-a spus că metodele
Adevăratele răspunsuri nu existau. folosite de el nu se limitau doar la fobii.
De asemenea, nu vreau să las să se înŃeleagă Ele se aplicau la toate emoŃiile negative.
aici că nimeni nu obŃine niciun ajutor sau uşurare Acestea includeau depresia, vinovăŃia, furia,
prin terapie. Pentru că n-ar fi adevărat. Unii obŃin. supărarea, stresul post traumatic (SPT) şi orice altă
Dar, în general, psihologia este printre cele mai emoŃie negativă la care vă puteŃi gândi. Mai mult de
încete, cele mai ineficiente ştiinŃe de pe pământ. atât, aplicarea metodei dura de obicei doar câteva
Pentru acest inginer care sunt eu, singurul minute, iar rezultatul era, de regulă, permanent.
laborator ştiinŃific care contează este lumea reală şi
15
Pe de o parte, eram entuziasmat de spusele lui. electricitatea statică descărcându-se prin degetele
Dar, mai trebuie să recunosc şi o mare cantitate de voastre. Aceasta n-ar fi posibil dacă trupul n-ar avea
scepticism. AfirmaŃia suna un pic prea grandioasă… o natură electrică.
chiar şi pentru mine. Dar îl ascultam în continuare. Dacă atingeŃi o plită încinsă, veŃi simŃi durerea
Atunci el mi-a spus că metoda consta în bateri cu instantaneu, pentru că ea este transmisă electric, prin
vârfurile degetelor, la capetele meridianelor nervi, la creier. Durerea circulă cu viteza electricităŃii
energetice ale corpului. şi de aceea o simŃim atât de repede. Mesajele
"Vrei să spui meridianele, ca în electrice sunt simŃite tot timpul în corp, pentru a-l
acupunctură?” am spus eu. informa despre ce se petrece în afara lui. Fără această
"Exact" a replicat el. curgere de energie, n-am fi capabili să vedem, să
"Hmmm”, m-am gândit eu, “Asta-i un pic cam auzim, să simŃim, să gustăm sau să mirosim.
prea de tot”. O altă dovadă evidentă a existenŃei
Iată un Doctor în ştiinŃe, făcând nişte afirmaŃii electricităŃii (energiei) în corp sunt
surprinzătoare şi încercând să le explice, legându-le electroencefalograful (EEG) şi electrocardiograful
de anumite cantităŃi de electricitate care circulă prin (EKG). EEG înregistrează
corp. Psihologia şi electricitatea păreau pentru mine activitatea electrică a creierului,
cam prea îndepărtate una de cealaltă dar am cumpărat iar EKG înregistrează activitatea
totuşi câteva din casetele lui video, ca să pot vedea o electrică a inimii. Aceste aparate
demonstraŃie. sunt utilizate în medicină de
Am rămas stupefiat de ce am văzut. Clar şi decenii şi le puteŃi vedea în
evident, pacienŃii îşi depăşeau cele mai intense emoŃii filmele TV despre pacienŃii muribunzi din spitale.
în doar câteva momente, iar…rezultatele erau Când imaginile de pe ecrane încetează să se mai
permanente. mişte, pacientul e mort.
Nu mai văzusem niciodată ceva asemănător.. Sistemele noastre electrice sunt vitale pentru
… nicăieri. sănătatea noastră fizică. Ce poate fi mai evident ?
Tot nu vedeam legătura dintre emoŃii şi Când energia nu mai circulă…murim. ÎntrebaŃi-vă
sistemul energetic al corpului, dar mie îmi suna doctorul despre asta. Nu încape nicio îndoială.
ştiinŃific. Poate eram pe cale să găsesc o abordare cu De fapt, civilizaŃia a cunoscut toate astea de
adevărat ştiinŃifică a psihologiei. Într-adevăr, asta am milenii. Cu aproape 5000 de ani în urmă, chinezii au
şi găsit. Reiese că, adevărata cauză a emoŃiilor descoperit un sistem complex de circuite energetice
negative nu este acolo unde toată lumea crede că care ne străbat corpul. Aceste circuite de energie…
este. Ea nu este acolo unde o căutau psihologii. De sau meridiane, cum le spun ei…sunt piesa centrală a
aceea nu o găseau. Ei nu căutau unde trebuie. Cauza practicii medicale orientale şi formează baza
tuturor emoŃiilor negative este legată de sistemul acupuncturii, presopuncturii şi a unei largi varietăŃi
energetic al corpului. Acesta este un concept de alte tehnici vindecătoare din zilele noastre.
important, care se transformă în paradigmă…chiar Această energie circulă prin corp şi e invizibilă
dacă sună un pic straniu. pentru ochi. Nu poate fi percepută fără un
Dar dovada stă în rezultate. Pentru mine, echipament tehnic performant. Prin analogie, noi nu
singurul laborator care contează, este lumea reală şi putem vedea energia circulând nici prin aparatura
exact acolo e locul unde dau rezultate aceste tehnici TV. ŞtiŃi, totuşi, că este acolo, pe baza efectelor sale.
VeŃi vedea asta de repetate ori, peste tot în casetele Sunetele şi imaginile sunt dovada permanentă că
înregistrate pe viu, incluse în acest curs. Viteza, fluxul de energie există.
eficienŃa şi natura durabilă a acestor tehnici, sunt În acelaşi fel, EFT oferă o dovadă izbitoare că
mult dincolo de tot ceea ce am întâlnit în cei 40 de energia curge prin trup, pentru că produc efectele
ani de căutare intensă. care arată că ea există acolo. Ciocănind pur şi simplu
Această descoperire este motorul care face să în apropierea capetelor meridianelor energetice,
meargă EFT. Fără ea, acest curs n-ar fi existat. Deci puteŃi simŃi unele shimbări profunde în sănătatea
pentru a înŃelege mai bine totul, avem nevoie să ne voastră emoŃională şi fizică. Aceste schimbări n-ar
aplecăm puŃin asupra sistemului energetic al avea loc dacă n-ar exista un sistem energetic.
organismului uman. ŞtiinŃa medicală occidentală tinde să se
concentreze pe natura chimică a trupului şi nu a dat
Sistemul energetic al corpului prea mare atenŃie acestor fluxuri energetice subtile,
dar puternice, până mai acum câŃiva ani. Totuşi, ele
Organismul nostru are o natură profund există şi atrag tot mai mulŃi cercetători. CitiŃi
electrică. Orice curs introductiv de anatomie vorbeşte următoarele, pentru mai multe detalii :
despre ea FrecaŃi-vă picioarele de o mochetă şi apoi
atingeŃi un obiect de metal: veŃi putea vedea **Becker, Robert O. şi Selden, Gary. Trupul
electric. Morrow, NY, 1985
16
**Becker, Robert O. CurenŃi încrucişaŃi.
Tarcher, NY, 1992
**Burr, H.S. Proiect pentru nemurire: tiparele Descoperirea
electrice ale vieŃii. Neville Spearman, London, „Cauza tuturor emoŃiilor negative este
1972 existenŃa unei întreruperi în sistemul
**Nordenstrom, B. Circuite electrice închise energetic al corpului”

biologic: dovada clinică, experimentală şi


teoretică a unui sistem circulator
suplimentar.Nordic, Stockholm, 1983. Să vedem cum se leagă ea de fobia de apă a lui
Mary. Când îşi simŃea teama, circulaŃia energiei prin
Un număr tot mai mare de practicieni meridianul stomacului ei era întreruptă. Exact acest
vindecători găsesc căi să folosească acest sistem dezechilibru energetic era cel care îi provoca emoŃia
energetic vital, pentru a ajuta vindecarea fizică. intensă. Ciocănind la baza ochilor, ea a trimis
Acupunctura, masajul terapeutic şi chiropractica, nu impulsuri prin acest meridian şi a “reparat”
sunt decât câteva dintre ele. Rafturile librăriilor sunt disfuncŃia. Odată energia repusă în circulaŃie,
pline de cărŃi despre tehnicile aplicate asupra intensitatea emoŃională…teama…a dispărut. În
meridianelor energetice, pentru promovarea unei aceasta constă cel mai important lucru pe care-l veŃi
bune sănătăŃi fizice. învăŃa vreodată despre emoŃiile voastre nedorite. Ele
sunt cauzate de întreruperile circulaŃiei energiei prin
Prima experienŃă a doctorului Callahan corp.
Acum să examinăm mai în detaliu această
ŞtiinŃa care stă în spatele EFT nu s-a dezvoltat descoperire. Mai întâi, băgaŃi de seamă ceea ce nu se
precum multe alte descoperiri. Adică, ea n-a fost spune. Aici nu se spune că o emoŃie negativă este
creată într-un laborator şi apoi testată în lumea reală. cauzată de amintirea unei experienŃe traumatice
În schimb, o uimitoare întorsătură a evenimentelor vechi. Este important de ştiut asta, pentru că această
din lumea reală, a indicat calea de început. Iată presupusă conexiune cu amintirile traumatice este
povestea. pilonul fundamental în psihoterapia convenŃională.
În 1980, Dr. Roger Callahan lucra cu o În unele cercuri este acceptată practica „să se
pacientă, Mary, pentru o acută fobie de apă. Ea trateze amintirea” şi, în acest proces, pacientul este
suferea de frecvente dureri de cap şi avea coşmaruri pus să retrăiască în mod repetat un anumit eveniment
terifiante, ambele legate de frica de apă. În căutarea dureros din punct de vedere emoŃional. EFT,
unui ajutor, ea mersese mulŃi ani din terapeut în dimpotrivă, respectă amintirea, dar se adresează
terapeut… fără vreo ameliorare vizibilă. adevăratei cauze... o disfuncŃie în sistemul energetic
Dr. Callahan a încercat s-o ajute prin metodele al corpului.
convenŃionale, timp de un an şi jumătate. Dar nici el Oamenii mă sună din toate colŃurile Ńării
nu a avansat prea mult. pentru a le da ajutor prin telefon. Fără să-i întreb
Apoi, într-o zi, el a păşit în afara “limitelor” nimic, ei încep invariabil să-mi povestească în detaliu
psihoterapiei. Din curiozitate, el studia sistemul despre traumele lor din trecut. Asta se întâmplă din
energetic al trupului şi s-a decis să bată cu buricele cauză că-şi închipuie greşit că aş avea nevoie de toate
degetelor la baza ochilor lui Mary (un capăt al aceste detalii pentru a-i ajuta. Pentru ei, aceste
meridianului stomacului). Asta pentru că ea tocmai amintiri sunt cauza problemelor lor.
se plânsese de dureri de stomac. łin foarte mult să-i ajut pe oamenii apăsaŃi
Spre mirarea lui, ea a spus imediat că-i trecuse inutil de toate aceste amintiri încărcate emoŃional.
teama de apă, a dat fuga la o piscină din apropiere şi Tocmai de aceea am creat acest curs. Dar se pare că
a început să-şi dea cu apă pe faŃă. Fără nicio frică. întotdeauna li se pare ciudat când le spun că n-au
Fără dureri de cap. Totul a dispărut… inclusiv nevoie să retrăiască durerea reamintirii tuturor acelor
coşmarurile. Şi n-au mai revenit niciodată. Ea este detalii oribile, pentru ca EFT să-i ajute. Aceste
total eliberată de fobia de apă. Astfel de rezultate amintiri pot contribui la crearea unei emoŃii nedorite
sunt rare în domeniul psihoterapiei… dar normale cu (veŃi vedea mai încolo în ce fel), dar ele nu sunt
EFT. cauza directă. Deci, nu e nevoie să pierdem timp cu
rememorări dureroase. E inutil.
Descoperirea Deci, EFT implică relativ puŃină suferinŃă
emoŃională. EFT sunt practic nedureroase. Vi se va
Având în minte cele spuse, iată care este cere să povestiŃi pe scurt care e problema voastră
esenŃa din spatele EFT. De acum încolo, ne vom (ceea ce poate presupune un oarecare disconfort), dar
referi la ea ca la “Descoperirea” atât şi nimic mai mult. Nu e nevoie să retrăiŃi
durerea. De fapt, prin EFT disconfortul emoŃional
prelungit este evitat. Acesta nu este decât un exemplu
17
de cât de mare este depărtarea dintre EFT şi metodele toate astea şi cât de greu poate fi de crezut… cel
convenŃionale. puŃin la început. Nici eu n-aş fi crezut, dacă n-aş fi
Ca să înŃelegeŃi mai bine cum văzut cu ochii mei atât de multe schimbări minunate
acŃionează EFT, aŃi putea compara la cei care au aplicat aceste tehnici.
curgerea energiei prin corpul vostru Pasul intermediar….piesa lipsă. Odată ce
cu aceea printr-un televizor. Atâta acceptaŃi această metodă, deci… odată ce v-aŃi spus
timp cât electricitatea trece prin “ei bine, fie”… logica ei devine incontestabilă. Vi se
televizorul de acasă, în mod normal, atât sunetul cât va părea evidentă şi veŃi începe să vedeŃi toate părŃile
şi imaginea sunt clare. Dar ce s-ar întâmpla dacă aŃi slabe ale celorlalte metode. De exemplu, metoda
scoate capacul din spate al televizorului şi aŃi băga o “tratării amintirilor”, menŃionată mai sus, devine
şurubelniŃă printre toată firele de acolo? BineînŃeles izbitor de eronată în lumina acestor descoperiri. În
că aŃi întrerupe circuitele şi un „zzzzzt” electric s-ar acea metodă, se presupune că amintirea traumatică
produce înăuntru. Imaginea şi sunetul s-ar pierde, ar din trecut este cauza directă a deranjamentului
lua-o razna şi televizorul şi-ar manifesta versiunea emoŃional al unei persoane. Nu este aşa. Există un
proprie de “emoŃie negativă”. pas intermediar…o piesă lipsă… între amintire şi
În acelaşi fel, când sistemul nostru energetic se deranjamentul emoŃional. Iar acel pas intermediar,
dezechilibrează, un efect de “zzzzzt” se petrece în bineînŃeles, este întreruperea din sistemul energetic al
interiorul nostru. EliminaŃi acest “zzzzzt” (prin corpului. Acea întrerupere, acel “zzzzzt”, este cauza
ciocăniri – uneori o îndemânare artistică e necesară – directă a deranjamentului emoŃional. Mai jos e
vezi benzile video) şi emoŃia negativă dispare. Asta-i reprezentarea grafică a celor spuse.
tot. Sunt foarte conştient de cât de straniu pot părea

Cum se produce o emoŃie negativă


Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3
Pasul intermediar

Amintire
dureroasă
O întrerupere în sistemul
energetic al corpului
EmoŃie
negativă

Vă rog să observaŃi că, dacă pasul 2, pasul tratamentul s-ar adresa pasului 2 şi nu pasului 1,
intermediar, nu există, atunci pasul 3 este imposibil. atunci durerea ar fi relativ mică. Sistemul energetic ar
Cu alte cuvinte…dacă amintirea nu provoacă o fi echilibrat (prin baterile potrivite) şi calmul interior
întrerupere în sistemul energetic al trupului, ar înlocui emoŃia negativă. Rezultatul ar fi o alinare
atunci emoŃia negativă nu poate apărea. rapidă, pentru că adevărata cauză a fost remediată.
De aceea unele persoane sunt obsedate de Ceea ce se întâmplă adesea cu EFT.
amintiri şi altele nu. DiferenŃa constă în faptul că Acum să revenim la “Descoperire”. Vă rog să
unele persoane au o tendinŃă spre dezechilibrul observaŃi că totul se înşiruie logic. Ea spune: “Cauza
sistemului lor energetic odată cu aceste amintiri, în TUTUROR emoŃiilor negative este existenŃa unei
timp ce altele nu au această tendinŃă. întreruperi în sistemul energetic al corpului”.
ÎnŃelegând asta, e uşor de văzut cum metoda de Acestea includ teama, fobiile, furiile, regretele,
“tratament al amintirii” este greşită. Ea se adresează anxietatea, depresia, amintirile traumatice SPT,
pasului 1 şi ignoră pasul2. grijile, vinovăŃiile şi toate emoŃiile care ne limitează
Aceasta e cauza pentru care starea unor performanŃele în sport, în afaceri, în artă. E o listă
pacienŃi tinde să se înrăutăŃească atunci când atotcuprinzătoare, ce acoperă aproape toate emoŃiile
psihologia convenŃională se îndreaptă spre amintire şi restrictive pe care le putem trăi.
nu spre cauza reală (întreruperea energiei). Spus altfel, toate aceste emoŃii negative au
Adresându-se pasului 1, cerându-i pacientului să aceeaşi cauză…un “zzzzzt” electric în corp. Asta
retrăiască pe viu o amintire ce-i provoacă suferinŃă, înseamnă de asemenea că…toate pot fi eliminate în
terapeutul nu face decât să inducă şi mai multe acelaşi mod.
întreruperi în sistemul energetic. Ceea ce presupune Astfel, regretele au aceeaşi cauză
mai multă durere şi nu mai puŃină. Starea pacientului fundamentală ca şi traumele, vinovăŃiile, temerile.
poate fi, şi adesea chiar este, agravată. Dacă Deci aceeaşi metodă generală poate fi utilizată pentru
18
toate aceste probleme. Ideea “cauzei unice” este şi o televizorul este aşezat într-o zonă cu recepŃie proastă
binecuvântare pentru profesioniştii în sănătate sau cu multe interferenŃe. Dar, de obicei nu acesta e
mentală. Ei sunt obişnuiŃi cu un număr nesfârşit, cazul. Prin analogie, puŃini oameni (sub 5%) au
mereu altul, de explicaŃii pentru aparent sistemul energetic supus unor interferenŃe
nenumăratele deranjamente emoŃionale ale substanŃiale de reacŃii de tip alergic. Vom discuta
pacienŃilor lor. A învăŃa că există doar o singură despre acest subiect mai târziu.
cauză, le simplifică enorm eforturile. ReŃeta de bază. Conceptul reviziei 100% este
PuteŃi, voi, diagnostica dezechilibrul inlocuitorul EFT al diagnosticului. Noi folosim un
energetic? Da, existenŃa oricărui dezechilibru proces memorat, numit "ReŃeta de bază", prin care
energetic poate fi detectată folosind unele tehnici de aplicăm atâtea bateri câte sunt necesare pentru a
diagnosticare prin testare musculară. Oricine restabiliza întregul sistem energetic. În acest fel,
cunoaşte aceste tehnici, poate discerne care metodele noastre de a "repara" un anume
meridian(e) energetic este dezechilibrat şi ştie atunci dezechilibru al energiei, sau "zzzzzt"-ul, sunt mult
exact unde să ciocănească – cel puŃin aşa spune mai puternice... chiar dacă nu avem nicio abilitate de
teoria. Trebuie să ştiŃi totuşi, că testarea musculară a pune un diagnostic.
necesită multă practică şi foarte puŃini se pricep cu Singura diferenŃă între un depanator TV şi
adevărat. EFT constă în faptul că această revizie ne ia doar
Un înlocuitor pentru diagnostic. Cu toate câteva minute... nu zile întregi. Deci, e foarte
astea, nu aveŃi nevoie să ştiŃi nimic despre diagnostic practică.
pentru a avea succes cu EFT. Aceasta constituie Conceptul reviziei 100% cere să bateŃi în
contribuŃia mea la aceste descoperiri. EFT crează un apropierea punctelor de capăt ale mai multor
înlocuitor eficient pentru diagnostic. Nu înseamnă că meridiane de energie, fără să trebuiască să ştiŃi
abilitatea de a diagnostica nu e importantă. De fapt, neapărat care dintre ele este cel întrerupt. Astfel, în
eu predau o versiune elegantă de diagnosticare, în timpul procesului se poate întâmpla să "suprabateŃi"
setul nostru de videocasete, “Paşi către a deveni adică să bateŃi pe unele meridiane energetice care
Terapeutul Fundamental”. TerapeuŃii profesionişti, funcŃionează normal. Vă puteŃi întreba daca asta nu
mai ales cei ce se ocupă de pacienŃii cu tulburări face totuşi rău, în vreun fel. Răspunsul este absolut
clinice, ar trebui să cunoască acest pas suplimentar. negativ. Această "suprabatere" pe care o cer EFT are
Totuşi, “conceptul reviziei 100%” (descris în acelaşi efect ca "suprarevizia" unui aparat TV. Nu
continuare) e un substitut admirabil. Diagnosticul nu face niciun rău...în schimb, aveŃi posibilitatea să
e necesar, pentru majoritatea prolemelor, la reparaŃi adevărata defecŃiune.
majoritatea oamenilor. Rezumatul celor spuse până acum. Până în
acest moment, am acoperit unele generalităŃi şi am
Conceptul reviziei 100% discutat despre ceea ce putem aştepta de la aceste
metode. Am dezvoltat de asemenea, ştiinŃa din
Pentru a înŃelege cum funcŃionează acest spatele tehnicilor şi am învăŃat că, "Cauza tuturor
înlocuitor de diagnostic, să revenim la analogia cu emoŃiilor negative este existenŃa unei întreruperi în
televizorul. Să presupunem că imaginea este sistemul energetic al corpului". Aceasta este o
neclară…există un “zzzzt” undeva înăuntru…şi descoperire radical nouă şi necesită o gândire dincolo
doriŃi să fie reparat. Să presupunem acum că de normalitatea general acceptată, pentru a fi
electronistul vostru nu are aparatura necesară pentru apreciată cu adevărat.
a detecta unde e problema. El n-are nicio posibilitate Am învăŃat de asemenea că, diagnosticarea
să vă spună dacă aveŃi nevoie de o piesă importantă, dezechilibrelor energetice poate fi importantă, dar e
precum un alt tub catodic, sau o piesă simplă, precum incomodă şi nici nu e absolut necesar să fie învăŃată
un nou condensator. Cum vă repară el atunci, în acest curs. Din fericire, diagnosticarea poate fi
televizorul? Iată răspunsul: Pentru a vă repara evitată într-o mare majoritate de cazuri, utilizând
televizorul…el face o revizie generală a aparatului conceptul reviziei 100%.
în întregime…exact cum ar face un mecanic auto Conceptul reviziei 100% necesită o
revizia generală a maşinii. El înlocuieşte fiecare piesă succesiune de bateri ce trebuie memorată.
electronică legată de imagine…tubul catodic, Această procedură este piesa centrală a EFT şi o
rezistori, toate firele, fiecare condensator, etc. Face numim "ReŃeta de bază". Ea constituie
treabă în plus? BineînŃeles! Dar întrebarea importantă principalul vostru instrument şi "cel mai bun
care se pune este, ”Repară defecŃiunea?” Iarăşi
prieten" pentru eliberarea emoŃională. AveŃi
bineînŃeles! De fapt, deoarece el înlocuieşte toate
piesele, are şanse 100% să facă o treabă bună. acum cadrul general pentru a-i aprecia puterea.
Desigur că revizia generală va fi de puŃin ajutor dacă În continuare, o vom descrie în detaliu.

19
ReŃeta de Bază
Ca şi coacerea cozonacului -- Pregătirea
SecvenŃa -- Gama celor 9 acŃiuni -- SecvenŃa (iarăşi)
Fraza de reamintire – Ajustări pentru rundele ulterioare

Ca şi coacerea cozonacului
Fiecare este tratată în detaliu în continuare.
Scopul nostru final în acest curs este să vă
echipăm cu o reŃetă uşor de folosit, pentru a vă Ingredientul 1...Pregătirea
lărgi libertatea emoŃională. Eu o numesc ReŃeta
de Bază şi paginile care Aplicarea ReŃetei de Bază seamănă
urmează sunt dedicate oarecum cu jocul de popice. La acest joc, există o
expunerii ei în detaliu. maşină care "pregăteşte" popicele culegându-le şi
O reŃetă, bineînŃeles, aranjându-le într-o ordine perfectă, la capătul
are anumite ingrediente, care pistei. Odată terminată această "pregătire", tot ce
trebuie adăugate într-o aveŃi de făcut este să rostogoliŃi bila pe pistă, ca
anumită ordine. Dacă, spre exemplu, coaceŃi un să loviŃi popicele.
cozonac, trebuie să folosiŃi zahăr şi nu piper şi La fel şi ReŃeta de Bază are la început o
trebuie să puneŃi zahărul înainte de a băga aluatul fază pentru "pregătirea" sistemului vostru
în cuptor. Altfel....nu aveŃi cozonac. energetic, ca şi cum acesta ar fi un set de popice.
ReŃeta de Bază nu face excepŃie. Fiecare Această fază de început (numită Pregătire) este
ingredient trebuie aplicat exact aşa cum este vitală pentru întregul proces şi pregăteşte
descris şi toate trebuie făcute în ordinea corectă. sistemul energetic, astfel încât restul ReŃetei de
Altfel... nu se obŃine nici un rezultat. Bază (bila de popice) să-şi poată face treaba.
Deşi descrierea ei detaliată se va întinde pe BineînŃeles că sistemul vostru energetic nu
mai multe pagini, ReŃeta de Bază e foarte simplă este cu adevărat un set de popice. El este un set
şi uşor de aplicat. Odată memorată, fiecare de circuite electrice subtile. Eu prezint această
rundă nu Ńine mai mult de un minut. Va fi nevoie, analogie cu popicele, numai pentru a vă da o idee
bineînŃeles, de un anumit antrenament dar, după despre scopul Pregătirii şi despre nevoia .... de a
câteva încercări, întregul proces devine familiar vă asigura că sistemul vostru energetic este
şi vă puteŃi coace acel cozonac al eliberării corect orientat, înainte de a începe să-i
emoŃionale, până şi-n somn. Atunci veŃi fi pe eliminaŃi disfuncŃiile.
calea cea bună a stăpânirii EFT şi a tuturor Sistemul vostru energetic este supus unor
recompenselor pe care acestea vi le oferă. forme de interferenŃe electrice ce poate bloca
DaŃi-mi voie să menŃionez aici că pot fi efectul de echilibrare pe care-l au procedurile de
aplicate diferite scurtături, care sunt descrise în bateri. Atunci când există, aceste interferenŃe
Partea a II-a a acestui manual, prezentate pe electrice trebuie eliminate, altfel ReŃeta de Bază
videocaseta nr.1 din Partea a II-a. Descriu aici nu dă rezultate. Eliminarea se face prin Pregătire.
ReŃeta de Bază în întregime, pentru că ea Tehnic vorbind, aceste interferenŃe iau
constituie un fundament important pentru forma unei inversări de polaritate în sistemul
întregul proces. Totuşi, practicianul experimentat energetic al corpului, ceea ce nu e acelaşi lucru
poate folosi scurtăturile, pentru a reduce la cel cu întreruperile circuitelor energetice care
puŃin jumătate, timpul mediu necesar. cauzează emoŃiile negative.
Întreaga ReŃetă de Bază constă din patru Aici ne poate ajuta o altă analogie. GândiŃi-
ingrediente... dintre care două sunt identice. vă la un aparat electronic portabil, cum ar fi un
Acestea sunt: mini-casetofon. Ca toate aparatele portabile, el
are nevoie de baterii ca să funcŃioneze şi, la fel de
1. Pregătirea important, bateriile trebuie aşezate corect. AŃi
2. SecvenŃa observat, sunt sigur, că bateriile au un + si un -
3. Gama celor 9 acŃiuni însemnate pe ele. Aceste semne indică polaritatea
4. SecvenŃa bateriilor. Dacă legaŃi + la + şi - la -, conform
20
instrucŃiunilor, atunci electricitatea circulă În concordanŃă cu conceptul reviziei 100%,
normal şi casetofonul va funcŃiona bine. noi corectăm Inversarea Psihologică chiar dacă
Dar ce se întâmplă dacă puneŃi bateriile s-ar putea să nu fie cazul. Durează doar 8-10
invers? PuteŃi încerca o dată. Casetofonul nu secunde şi, dacă Inversarea Psihologică nu e
funcŃionează. El se comportă ca şi prezentă, nu se întâmplă nimic rău. Dar dacă este
cum nu ar avea baterii deloc. Asta prezentă, un impediment major va fi eliminat din
e ceea ce se întâmplă când calea succesului vostru
inversarea de polaritate este Acestea fiind spuse, iată în ce constă
prezentă şi în sistemul energetic al Pregătirea. Ea are două părŃi…
corpului. E ca şi cum bateriile ar fi
puse invers. Nu vreau să spun că nu mai puteŃi
funcŃiona deloc...aşa cum se întîmplă cu 1. RepetaŃi de 3 ori o afirmaŃie în timp ce..
casetofonul.... dar progresul vostru se opreşte pe 2. FrecaŃi "Punctul Sensibil" sau, la alegere,
undeva. bateŃi "Punctul Karate" (aceste puncte vor
Aceasta inversare de polaritate are şi un fi explicate în continuare).
nume oficial. Ea se numeşte Inversare
Psihologică şi reprezintă o descoperire AfirmaŃia
fascinantă, cu aplicaŃii foarte multe în ....toate
domeniile de vindecare şi de performanŃă Întrucât cauza Inversării Psihologice
personală. implică gândirea negativă, n-ar trebui să vă
Acesta e motivul pentru care unele maladii surprindă că, corecŃia ei include o afirmaŃie de
sunt cronice şi răspund foarte slab la tratamentele neutralizare. Chiar acesta e cazul şi iată cum.
convenŃionale. Este şi motivul pentru care unele
persoane întâmpină atât de multe dificultăŃi în a Chiar dacă am această_________, Mă
slăbi sau a renunŃa la anumite dependenŃe. accept complet şi profund aşa cum sunt
Aceasta este, efectiv, cauza auto-sabotajului. Un
curs întreg poate fi scris despre această cauză şi Linia se înlocuieşte cu o scurtă descriere a
ea este prezentată în detaliu în Partea a II-a a problemei pe care o vreŃi rezolvată. Iată câteva
acestui curs. exemple:
Pentru moment, totuşi, avem nevoie să ştim
doar unele lucruri fundamentale despre ** Chiar dacă am această teamă de vorbit
Inversarea Psihologică, rolul ei în EFT şi…mai în public, Mă accept complet şi profund
ales…cum poate fi corectată. aşa cum sunt.
Inversarea Psihologică este cauzată de ** Chiar dacă am această durere de cap,
auto-înfrângere, de gândirea negativă care apare Mă accept complet şi profund aşa cum sunt
adesea în subconştient şi, deci, fără să vă puteŃi **Chiar dacă am această pornire de furie
da seama. În medie, ea poate fi prezentă ....şi împotriva tatălui meu, Mă accept complet
astfel să împiedice EFT....în aproximativ 40% din şi profund aşa cum sunt.
situaŃii. Unele persoane au foarte puŃină Inversare ** Chiar dacă am această amintire din
Psihologică (lucru extrem de rar), în timp ce război, Mă accept complet şi profund aşa
altele sunt copleşite de ea mai tot timpul (situaŃie cum sunt.
de asemenea foarte rară). Majoritatea oamenilor ** Chiar dacă am gâtul înŃepenit, Mă
se situează undeva între aceste extreme. accept complet şi profund aşa cum sunt.
Inversarea Psihologică nu vă crează niciun ** Chiar dacă am aceste coşmaruri, Mă
sentiment, aşa că nu vă puteŃi da seama dacă e accept complet şi profund aşa cum sunt.
prezentă sau nu. Chiar şi cele mai pozitive ** Chiar dacă am această poftă de alcool,
persoane o pot avea…inclusiv eu. Mă accept complet şi profund aşa cum
Când este prezentă, Inversarea Psihologică sunt.
împiedică orice încercare de vindecare, inclusiv ** Chiar dacă am această teamă de şerpi,
EFT, ucigând-o în faşă. Mă accept complet şi profund aşa cum
Ca urmare...Ea trebuie corectată, dacă vrem ca sunt.
restul ReŃetei de Bază să funcŃioneze şi să dea ** Chiar dacă am această depresie, Mă
roadele scontate. accept complet şi profund aşa cum sunt.
21
această zonă şi veŃi găsi o scobitură în formă de
Aceasta este doar o listă parŃială, U, în capul sternului
bineînŃeles, pentru că problemele care pot fi (capul pieptului). De la
rezolvate prin EFT sunt practic nenumărate. În baza acestei scobituri,
casetele video şi audio incluse în acest curs, coborâŃi 7-8 centimetri
Adrienne şi cu mine aplicăm diferite forme ale către buric şi vreo 8
acestei afirmaŃii. Ne puteŃi auzi folosind afirmaŃii centimetri spre dreapta
precum… (sau stânga). Acum ar
trebui să fiŃi în partea
**"Mă accept chiar dacă am această __ superioară, dreapta sau
______." sau stânga, a pieptului.
**"Chiar dacă am această _______, Eu mă Dacă apăsaŃi viguros
accept complet şi profund." sau în această zonă (pe o arie cu raza cam de 5
**"Mă iubesc şi mă accept chiar dacă am centimetri), veŃi găsi un "Punct Sensibil" (Sore
această ___________." Spot din desen). Acesta e locul pe care trebuie să-
l frecaŃi, în timp ce spuneŃi afirmaŃia.
Toate aceste afirmaŃii sunt corecte, pentru Acest punct este un pic dureros când îl
că ele respectă acelaşi format general. Adică…. frecaŃi, pentru că acolo apare o congestie
recunosc problema şi crează auto-acceptare, în limfatică. Atunci când îl frecaŃi, dispersaŃi
ciuda existenŃei problemei. Exact aşa ceva este această congestie. Din fericire, după câteva
necesar pentru ca afirmaŃia să fie eficientă. O episoade, congestia este total dispersată şi
puteŃi folosi pe oricare din ele dar vă sugerez s-o durerea dispare. Atunci puteŃi freca în punctul
folosiŃi pe cea recomandată la început, pentru că respectiv fără niciun disconfort.
este mai uşor de memorat şi şi-a dovedit utilitatea Nu vreau să exagerez durerea pe care aŃi
într-un număr foarte mare de situaŃii. putea-o simŃi. Nu e deloc o durere propriu-zisă,
Acum, iată şi câteva puncte interesante intensă. Este cât se poate de suportabilă şi nu
despre afirmaŃie… produce un disconfort prea mare. Dacă totuşi
doare, atunci slăbiŃi puŃin presiunea frecării.
**Nu are importanŃă dacă credeŃi sau nu în De asemenea, dacă aveŃi vreun fel de
ea....pur şi simplu spuneŃi-o. operaŃie în acea zonă a pieptului sau dacă există
**E mai bine s-o spuneŃi cu convingere şi vreun motiv medical oarecare pentru care nu ar
emfază dar, chiar dacă o spuneŃi mecanic, trebui să umblaŃi în acea zonă, atunci frecaŃi în
de obicei tot îşi face efectul. partea cealaltă. Ambele părŃi sunt la fel de
**Cel mai bine este s-o spuneŃi tare dar, eficiente. În orice caz, dacă există vreo urmă de
dacă sunteŃi într-o situaŃie socială în care îndoială, consultaŃi-vă medicul înainte de a
preferaŃi s-o şoptiŃi… sau s-o spuneŃi în începe…sau…mai bine, bateŃi "Punctul de
gând… atunci faceŃi-o şi aşa. Probabil tot Karate".
îşi va face efectul.
Punctul de Karate
Pentru ca afirmaŃia să fie şi mai eficientă, Punctul de Karate (prescurtat PK şi notat în
Pregătirea include şi frecarea simultană a unui desen cu KC) este localizat
“Punct Sensibil” …sau…baterea “Punctului de la mijlocul părŃii cărnoase a
Karate”. Ele sunt descrise în cele ce urmează. marginii exterioare a mâinii
(orice mână), între baza
Punctul Sensibil palmei şi baza degetului mic
sau…altfel spus… partea
Există două Puncte Sensibile şi nu are mâinii pe care aŃi folosi-o
importanŃă pe care din ele îl folosiŃi. Aceste într-o lovitură de karate.
puncte sunt localizate în porŃiunile superioare, Dar nu frecaŃi, aşa cum aŃi făcut cu Punctul
dreapta şi stânga, ale pieptului şi le puteŃi găsi Sensibil, ci bateŃi viguros Punctul de Karate cu
astfel: buricele degetelor de la indexul şi mijlociul
PuneŃi degetul la baza gâtului, cam acolo celeilalte mâini. Deoarece se poate folosi Punctul
unde un bărbat îşi leagă cravata. PipăiŃi în de Karate de la oricare mână, cel mai convenabil
22
este de obicei să bateŃi Punctul de Karate de la Secretele baterii : PuteŃi bate cu orice
mâna ne-dominantă, cu cele două degete de la mână dar de obicei este mai convenabil să folosiŃi
mâna dominantă. Adică, dacă sunteŃi dreptaci, să mâna dominantă (adică, mâna stângă dacă sunteŃi
bateŃi Punctul Karate de la mâna stângă cu stângaci);
buricele degetelor de la mâna dreaptă. BateŃi cu buricele degetelor arătător şi
mijlociu. Această batere acoperă o zonă puŃin
Care e mai bine de folosit, Punctul mai largă decât baterea cu un singur deget şi
Sensibil sau Punctul de Karate? După ani de permite să acoperiŃi mai uşor punctele propriu-
experienŃă cu ambele metode, s-a determinat că zise.
frecând Punctul Sensibil este un pic mai eficient BateŃi cu putere dar nu atât de tare încât să
decât bătând Punctul de Karate. Nu e o regulă, vă răniŃi sau să vă învineŃiŃi.
dar este de preferat. BateŃi de aproximativ 7 ori în fiecare dintre
Deoarece Pregătirea este atât de importantă punctele indicate. Spun de aproximativ 7 ori,
în curăŃarea drumului pentru ca restul ReŃetei de pentru că între timp va trebui să repetaŃi "fraza de
Bază să funcŃioneze, vă recomand insistent să readucere aminte" (descrisă mai jos) şi vă va fi
folosiŃi mai degrabă Punctul Sensibil decât dificil să număraŃi în acelaşi timp numărul
Punctul de Karate. El pune lucrurile în ordine un baterilor. Dacă bateŃi de câteva ori în plus sau în
pic mai bine în favoarea voastră. Totuşi, Punctul minus de 7 (de 9 sau de 5 ori, de exemplu),
de Karate este perfect utilizabil şi va elimina oricum va fi suficient.
orice blocaj de interferenŃă, în vasta majoritate de Majoritatea punctelor de bătut există pe
cazuri. Aşa că sunteŃi liberi să-l folosiŃi, dacă ambele părŃi ale trupului. N-are importanŃă ce
Punctul Sensibil este inutilizabil din vreun motiv parte folosiŃi şi nici dacă treceŃi de pe o parte pe
oarecare. alta în timpul SecvenŃei. Spre exemplu, puteŃi
VeŃi remarca pe casetele video că eu adesea bate sub ochiul drept şi apoi sub braŃul stâng.
îi învăŃ pe discipolii mei să bată Punctul de
Karate în loc să frece Punctul Sensibil. Asta Punctele: Fiecare meridian energetic are două
pentru că aşa îmi vine mie mai uşor, când sunt pe capete. Pentru scopurile ReŃetei de Bază, e
scenă. nevoie să bateŃi doar unul dintre capete pentru a
Aplicarea echilibra orice întrerupere care poate exista de-a
lungul meridianului respectiv. Aceste puncte de
Acum, că aŃi înŃeles părŃile Pregătirii, capăt sunt aproape de suprafaŃa corpului şi astfel
punerea în aplicare este uşoară. CreaŃi un cuvânt sunt mai uşor de accesat decât punctele de blocaj
sau o scurtă expresie, ca să înlocuiŃi linia lungă propriu-zis, care se pot afla în interior, undeva în
din afirmaŃie şi apoi…pur şi simplu repetaŃi adâncul corpului. În continuare voi prezenta
afirmaŃia, cu voce tare şi accentuat, de 3 ori, în instrucŃiuni despre cum să localizaŃi punctele de
timp ce frecaŃi continuu Punctul Sensibil sau capăt ale meridianelor importante pentru ReŃeta
bateŃi Punctul Karate. Asta-i tot. După câteva de Bază. Toate laolaltă …bătute în ordinea
repetări, pentru antrenament, veŃi fi capabili să prezentată… formează SecvenŃa.
executaŃi Pregătirea în circa 8 secunde. După
aceea, cu Pregătirea făcută corect, sunteŃi gata ** La începutul sprâncenei, exact deasupra
pentru următorul ingredient al ReŃetei de Bază… şi într-o parte a nasului. Acest punct este
SecvenŃa. scris prescurtat ÎS,
adică Începutul
Ingredientul 2...SecvenŃa Sprâncenei (notat în
desen EB)
SecvenŃa este un concept foarte simplu. Ea
implică baterea punctelor de capăt ale ** Pe osul aproape de
meridianelor energetice majore din corp şi este colŃul exterior al
metoda prin care se echilibrează "zzzzzt"-ul ochiului. Acest punct
sistemului energetic. Totuşi, înainte de a vă este prescurtat CO de la Coada Ochiului
explica localizarea acestor puncte, trebuie să vă (notat SE).
mai spun câte ceva despre cum să executaŃi
procesul de batere.
23
** Pe osul de sub ochi, cam la 2,5 punct se scrie pe scurt DM de la Degetul
centimetri sub pupilă. Acest punct este Mare (notat Th)
prescurtat SO, adică Sub Ochi (notat UE)
** Pe marginea dinspre degetul mare a
** Pe zona micuŃă dintre vârful nasului şi degetului arătător, pe
marginea de sus a buzei superioare. Acest aceeaşi linie cu baza
punct este prescurtat SN, adică Sub Nas unghiei. Acest punct se
(notat UN). prescurtează DA de la Degetul Arătător
(notat IF).
** Punctul de mijloc dintre bărbie şi
marginea de jos a buzei inferioare. Chiar ** Pe marginea dinspre arătător a
dacă acest punct nu se află chiar pe bărbie, degetului lung, pe aceeaşi
e prescurtat B de la Bărbie (notat Ch). linie cu baza unghiei.
Acest punct se scrie
** Punctul de întâlnire dintre stern (capul prescurtat DL de la
pieptului), claviculă Degetul Lung (notat MF).
şi prima coastă.
Pentru a localiza ** Pe marginea interioară,
corect acest punct, cea mai apropiată de inelar,
puneŃi degetele mai a degetului mic, pe aceeaşi
întâi pe scobitura în linie cu baza unghiei. Acest
forma de U din punct se prescurtează Dm de
partea superioara a la Degetul mic (notat BF).
sternului (cam pe
unde-şi leagă un bărbat cravata). De la baza ** Ultimul punct este
acestui U, coborâŃi degetele spre buric cam punctul loviturii de karate
vreo 2,5 centimetri şi apoi mutaŃi spre pe care l-am mai descris
dreapta (sau stânga) încă vreo 2,5 anterior în secŃiunea despre
centimetri. Acest punct este prescurtat CP Pregătire. El este localizat la
de la Capul Pieptului, chiar dacă nu se află mijlocul părŃii cărnoase a marginii
exact în capul pieptului. El se găseşte la exterioare a palmei, între încheietură şi
începutul claviculei şi e notat CB în desen. baza degetului mic. Acest punct este
prescurtat PK de la Punctul (de) Karate şi
** Sub braŃ, la vreo 10 este notat în desen cu KC.
centimetri sub axilă.
Acest punct se scrie Prescurtările denumirilor acestor puncte
prescurtat SB de la Sub sunt date mai jos, în aceeaşi ordine ca mai sus.
BraŃ (notat UA).
ÎS = Începutul Sprâncenei
**Sub sân, la vreo 2,5 CO = Coada Ochiului
centimetri sub sfârcul SO = Sub Ochi
sânului pentru bărbaŃi SN = Sub Nas
şi exact unde începe B = Bărbie
să se formeze sânul, CP = Capul Pieptului
pentru femei. Acest SB = Sub BraŃ
punct se prescurtează SS de la Sub Sân SS = Sub Sân
(notat BN). DM = Degetul Mare
DA = Degetul Arătător
** Pe marginea DL = Degetul Lung
exterioară a degetului Dm = Degetul mic
mare, pe aceeaşi linie cu PK = Punctul Karate
baza unghiei. Acest

24
Vă rog să observaŃi că aceste puncte se inelarului şi baza degetului
succed de sus în josul trupului. Ceea ce înseamnă mic. Dacă trasaŃi o linie
că fiecare punct de bătut se află dedesubtul imaginară între primele
punctului bătut anterior. Astfel, le puteŃi memora falange ale inelarului şi
mai uşor. TreceŃi de câteva ori prin ele şi le veŃi degetului mic şi
avea în minte pentru totdeauna. consideraŃi acea linie ca fiind baza unui triunghi
echilateral cu celelalte doua laturi întâlnindu-se
De asemenea, observaŃi că punctul SS a într-un punct în direcŃia încheieturii mâinii,
fost adăugat după ce am filmat caseta care atunci acel punct este chiar punctul Gamut.
însoŃeşte acest curs. IniŃial, el fusese lăsat de-o Apoi, în timp ce bateŃi continuu punctul
parte, din cauză că e incomod pentru doamne să-l Gamut, trebuie să executaŃi cele 9 acŃiuni
bată când se află în societate (restaurant, etc.). diferite :
Deşi rezultatele EFT au fost minunate şi fără el, îl
includ totuşi acum, pentru întregire. 1. ÎnchideŃi ochii.
2. DeschideŃi ochii.
Ingredientul 3...Gama celor 9 acŃiuni 3. PriviŃi cât mai jos dreapta, fără să mişcaŃi
capul.
Gama celor 9 acŃiuni (sau 9 paşi) poate 4. PriviŃi cât mai jos stânga, fără să mişcaŃi
părea, probabil, cea mai bizară dintre toate EFT. capul.
Scopul ei este de a "face acordul fin" al creierului 5. Fără să mişcaŃi capul, rotiŃi ochii în cerc de la
şi se realizează prin nişte mişcări ale ochilor, dreapta spre stânga, ca şi cum nasul v-ar fi în
fredonând şi numărând. Întrucât toŃi nervii sunt centrul cadranului unui ceas şi aŃi încerca să
legaŃi între ei, unele părŃi ale creierului sunt vedeŃi toate orele în ordine crescătoare.
stimulate atunci când mişcaŃi ochii. Partea 6. La fel ca 5., doar că rotiŃi ochii în sensul
dreaptă a creierului (partea creatoare) este invers acelor de ceasornic.
stimulată atunci când fredonaŃi un cântec, în timp 7. FredonaŃi 2 secunde dintr-un cântec
ce partea stângă (partea gândirii abstracte) este binecunoscut (exemplu, MulŃi ani trăiască).
stimulată atunci când număraŃi. 8. NumăraŃi repede de la 1 la 5.
Aceste nouă acŃiuni stimulatoare se 9. FredonaŃi iarăşi 2 secunde dintr-un cântec.
efectuează în 10 secunde, timp în care ciocăniŃi
încontinuu unul dintre punctele energetice ale ObservaŃi că aceste 9 acŃiuni sunt
corpului…punctul Gamut. După ani de prezentate într-o anumită ordine şi vă recomand
experienŃă, s-a observat că această serie de să le memoraŃi exact în ordinea prescrisă. Totuşi,
acŃiuni poate adăuga eficacitate EFT şi grăbeşte puteŃi să amestecaŃi ordinea dacă doriŃi, atâta
progresul către eliberarea emoŃională…mai ales vreme cât le executaŃi pe toate 9… şi… mai ales,
atunci când este intercalată între două serii de cât păstraŃi ordinea pentru paşii 7-8-9. Adică,
SecvenŃă. fredonaŃi 2 secunde un cântec, apoi număraŃi,
O cale ajutătoare pentru a Ńine minte ReŃeta apoi fredonaŃi iarăşi 2 secunde un cântec, în
de Bază este să o priviŃi ca pe un sandviş cu această ordine. Anii de experienŃă au dovedit că
şuncă. Faza de Pregătire este precum scoaterea această ordine este foarte importantă.
din frigider a celor necesare, iar sandvişul De asemenea, a fredona MulŃi Ani Trăiască
propriu-zis constă din două felii de pâine le provoacă unora disconfort, prin amintirile
(SecvenŃa) şi una de şuncă la mijloc (Gama celor neplăcute pe care le trezeşte. În acest caz, fie
9 acŃiuni). Aşa arată…. executaŃi EFT pentru a scăpa de urmările acelei
Pregătirea amintiri neplăcute…fie…puneŃi de-o parte
Sandvişul această problemă, pentru a o rezolva altă dată şi
cu SecvenŃa (Pâine) fredonaŃi alt cântec.
Şuncă Gama celor 9 acŃiuni (Şuncă)
SecvenŃa (Pâine) Ingredientul 4...SecvenŃa (iarăşi)

Pentru a executa Gama celor 9 acŃiuni, Al patrulea…şi ultimul…ingredient al


trebuie mai întâi să localizaŃi punctul Gamut. El ReŃetei de Bază a fost expus anterior. Este o
se află pe dosul palmei, în scobitura dintre baza reluare identică a SecvenŃei.
25
Fraza de Aducere Aminte o puteŃi repeta încontinuu, pe măsură ce executaŃi
ReŃeta de Bază.
Odata memorată, ReŃeta de Bază devine un Fraza de aducere aminte este un simplu
prieten de-o viaŃă. Ea poate fi aplicată la o listă cuvânt sau o scurtă expresie, care descrie
aproape nesfârşită de probleme fizice şi problema şi pe care o repetaŃi cu voce tare, de
emoŃionale şi oferă rezolvare la majoritatea dintre fiecare dată când ciocăniŃi unul dintre punctele
ele. Totuşi, mai există un concept pe care trebuie SecvenŃei. În acest fel, "reamintiŃi" permanent
să-l explicăm, înainte de a putea aplica ReŃeta de sistemului vostru energetic care este problema pe
Bază pentru o anumită problemă. Acesta se care lucraŃi în acel moment.
numeşte Fraza de Aducere Aminte. Cea mai bună Frază de Aducere Aminte
Când un jucător de fotbal dă o pasă, el este de obicei identică cu aceea aleasă pentru
vizează un anumit coechipier. El nu aruncă pur şi afirmaŃia folosită în Pregătire. De exemplu, dacă
simplu mingea în aer, sperând s-o prindă cineva. lucraŃi asupra fricii de vorbit în public, afirmaŃia
La fel, şi ReŃeta de Bază are nevoie să fie Ńintită din Pregătire ar fi cam aceasta…
către o anumită problemă specifică. Altfel, ea va
bântui fără Ńintă şi nu va avea niciun efect. Deşi am această frică de vorbit în public,
Îi "daŃi o Ńintă" ReŃetei de Bază aplicând-o Eu mă accept profund şi complet aşa cum sunt.
în timp ce sunteŃi "concentraŃi" pe problema de
care vreŃi să scăpaŃi. Astfel, îi transmiteŃi În interiorul acestei afirmaŃii, cuvintele cele
sistemului vostru energetic, problema ce trebuie mai importante…"frica de vorbit în public"…
rezolvată. sunt candidatele ideale pentru a le folosi ca Frază
AmintiŃi-vă enunŃul descoperirii, care de Aducere Aminte.
spune… PuteŃi observa că Adrienne şi cu mine
folosim uneori o versiune un pic mai scurtă a
"Cauza tuturor emoŃiilor negative este existenŃa acestei Fraze de Aducere Aminte, în şedinŃele
unei întreruperi în sistemul energetic al redate pe casetele incluse în acest curs. Putem, de
corpului". exemplu, să folosim "frica de vorbit în public"
sau doar "vorbit în public" în locul versiunii mai
EmoŃiile negative apar pentru că sunteŃi lungi de mai sus. Aceasta este doar una dintre
"conectaŃi" la anumite gânduri sau circumstanŃe scurtăturile cu care ne-am obişnuit, după ani de
care, la rândul lor, provoacă întreruperi în experienŃă în aceste tehnici. Pentru voi, totuşi,
sistemul energetic al corpului vostru. Altfel, poate fi mai simplu să folosiŃi ca Frază de
funcŃionaŃi normal. Teama cuiva de înălŃimi nu se Aducere Aminte exact cuvintele din afirmaŃia
manifestă, spre exemplu, când acea persoană folosită în Pregătire. MicşoraŃi astfel orice
citeşte un articol din ziar (şi deci, nu este posibilitate de eroare.
"conectată" la problema care-i provoacă teama) Acum, iată un punct interesant pe care cel
Conectarea la o anumită problemă se poate mai sigur că-l veŃi remarca pe casetele audio şi pe
face pur şi simplu gândindu-vă la ea. De fapt, unele video. Când Adrienne şi cu mine ajutăm
conectarea la ceva înseamnă gândul la acel ceva. oamenii cu EFT, nu-i punem întotdeauna să
Gândind la problemă, scoatem la iveală repete Fraza de Aducere Aminte. Asta, pentru că
întreruperile de energie implicate, care atunci… am descoperit în timp, că doar spunând afirmaŃia
şi numai atunci…pot fi reparate aplicând ReŃeta în timpul Pregătirii, este de obicei suficient
de Bază. Fără să ne conectăm la problemă… pentru "conectarea" la problema în discuŃie.
creind astfel acele întreruperi de energie… ReŃeta Subconştientul de regulă se blochează pe
de Bază nu are niciun efect. problemă, tot timpul execuŃiei ReŃetei de Bază,
Conectarea este aparent un proces foarte chiar dacă toate aceste bateri, fredonări,
simplu. Pur şi simplu vă gândiŃi la problemă în numărări, etc. par să-l distragă.
timp ce aplicaŃi ReŃeta de Bază. Asta-i tot... cel Dar nu se întâmplă întotdeauna aşa şi, cu
puŃin în teorie. vasta noatră experienŃă şi practică, noi putem să
Totuşi, s-ar putea să vi se pară un pic cam recunoaştem situaŃiile când e necesar să folosim
dificil să vă gândiŃi conştient la o problemă, în Fraza de Aducere Aminte şi când nu. Aşa cum
timp ce bateŃi, fredonaŃi, număraŃi, etc. De aceea am mai spus, nu e de regulă necesar dar… atunci
introduc aici o Frază de Aducere Aminte, pe care
26
când este necesar, atunci este cu adevărat …a acelui blocaj pe care Pregătirea este menită
necesar şi trebuie folosită. să-l corecteze.
Ce e frumos în EFT, este că nu trebuie să De această dată, Inversarea Psihologică se
aveŃi experienŃa noastră în această privinŃă. Nu arată într-o formă oarecum diferită. În loc să vă
trebuie să identificaŃi dacă Fraza de Aducere blocheze progresul în întregime, ea blochează
Aminte este sau nu necesară. PuteŃi pur şi simplu acum orice progres de eliminare a ceeace a mai
să presupuneŃi că este întotdeauna necesară şi ca rămas. AŃi făcut deja un pas înainte, dar v-aŃi
urmare, să vă asiguraŃi conectarea la problemă oprit înaintarea către eliberarea completă din
prin simpla repetare a Frazei de Aducere Aminte. cauză că Inversarea Psihologică intervine de o
Nu face niciun rău să repetaŃi Fraza de Aducere manieră care vă reŃine să mergeŃi încă şi mai
Aminte când nu e necesară şi va fi un instrument departe.
inestimabil atunci când este necesară. Aceasta e o Deoarece subconştientul tinde să fie foarte
parte din conceptul reviziei 100% menŃionat mai concret, la obiect, rundele ulterioare de ReŃetă de
devreme. Facem multe lucruri în fiecare rundă de Bază trebuie să sublinieze faptul că acum lucraŃi
ReŃetă de Bază care pot să nu fie necesare pentru pe resturile de problemă. Ca urmare, de data asta
o anumită problemă. Dar când o anumită parte a afirmaŃia din cadrul Pregătirii, ca şi Fraza de
ReŃetei este necesară…ea este absolut Aducere Aminte, trebuie ajustate. Iată care este
obligatorie. formatul ajustat pentru afirmaŃia din Pregătire:
Nu e nicio primejdie dacă se include
ceva…chiar ceva ce poate nu e necesar…şi Chiar dacă încă mai am un rest din această
durează numai un minut pe rundă. Inclusiv dacă _______, Eu mă accept profund şi complet aşa
repetaŃi întotdeauna Fraza de Aducere Aminte de cum sunt.
fiecare dată când bateŃi un punct din cadrul
SecvenŃei. Nu costă nimic să faceŃi asta.. …nici Vă rog să observaŃi cuvintele de accentuare
măcar timp…pentru că o repetaŃi în acelaşi timp (încă şi un rest) şi cum schimbă ele direcŃia
în care bateŃi de şapte ori fiecare punct de energie afirmaŃiei către resturile care au mai rămas din
Conceptul despre Fraza de Aducere Aminte problemă. E uşor de făcut această ajustare şi,
este uşor de înŃeles. Dar, pentru a fi cât mai după un pic de antrenament, o veŃi folosi foarte
complet, includ aici câteva exemple : natural.
StudiaŃi afirmaŃiile de ajustare de mai jos.
**durerea de cap Ele reflectă ajustări la afirmaŃiile originale pe
**furia faŃă de tata care vi le-am prezentat mai devreme, în această
**amintirea din război secŃiune.
**înŃepeneala gâtului
**coşmarele ** Chiar dacă încă mai am un rest din
**pofta de alcool această teamă de vorbit în public, mă
**teama de şerpi accept profund şi complet aşa cum sunt.
**depresia ** Chiar dacă încă mai am un rest din
această durere de cap, mă accept profund
Ajustările din Rundele Următoare şi complet aşa cum sunt.
** Chiar dacă încă mai am un rest din
Să spunem că folosiŃi ReŃeta de Bază această furie împotriva tatei, mă accept
pentru o anumită problemă (teamă, durere, profund şi complet aşa cum sunt.
supărare, etc.). Uneori, problema pur şi simplu ** Chiar dacă încă mai am un rest din
dispare după doar o rundă, în timp ce alteori, o această amintire din război, mă accept
rundă nu oferă decât o uşurare parŃială. În acest profund şi complet aşa cum sunt.
din urmă caz, aveŃi nevoie să adăugaŃi încă una ** Chiar dacă încă mai am un rest din
sau chiar mai multe runde suplimentare. Acele această înŃepeneală a gâtului, mă accept
runde suplimentare trebuie să fie uşor ajustate, profund şi complet aşa cum sunt.
pentru a obŃine cele mai bune rezultate. Iată de ** Chiar dacă încă mai am un rest din
ce: Unul dintre principalele motive pentru care aceste coşmaruri, mă accept profund şi
prima rundă nu elimină totdeauna complet o complet aşa cum sunt.
problemă, este re-apariŃia Inversării Psihologice
27
** Chiar dacă încă mai am un rest din **durerea de cap rămasă
această poftă de alcool, mă accept profund **furia contra tatei rămasă
şi complet aşa cum sunt. **amintirea din război rămasă
** Chiar dacă încă mai am un rest din **înŃepeneala gâtului rămasă
această teamă de şerpi, mă accept profund **coşmarul rămas
şi complet aşa cum sunt. **pofta de alcool rămasă
** Chiar dacă încă mai am un rest din **teama de şerpi rămasă
această depresie, mă accept profund şi **depresia rămasă
complet aşa cum sunt.
Aceasta completează aspectele ReŃetei de
Fraza de Aducere Aminte, de asemenea e Bază. Acum aveŃi nevoie doar de două lucruri
uşor ajustată. PuneŃi doar cuvântul rămas/ă după pentru a obŃine rezultatele scontate. AveŃi nevoie
fraza folosită anterior. Iată, ca exemple, să memoraŃi ReŃeta de Bază şi aveŃi nevoie de
versiunile ajustate ale Frazelor de Aducere câteva trucuri despre cum să procedaŃi. Aceste
Aminte expuse mai sus. trucuri sunt explicate în continuare

Trucuri despre cum să aplicaŃi EFT


Testare? Aspecte -- PerseverenŃa Răsplătită -- FiŃi Specifici Ori de Câte Ori e Posibil
Efectul Generalizator -- Încearcă pentru Orice -- EFT pe scurt

EFT sunt remarcabil de simplu de aplicat. Nu Ar trebui să vă


trebuie decât să adaptaŃi minutul de ReŃetă de Bază, măsuraŃi întotdeauna
cu o afirmaŃie de Pregătire şi o Frază de Aducere intensitatea care există
Aminte care să se refere la problema voastră. Apoi ACUM…aşa cum o
executaŃi câte runde sunt necesare până problema gândiŃi voi…şi aşa cu
dispare definitiv. credeŃi că este în situaŃia
Acest proces poate fi folosit cu încredere şi actuală. AmintiŃi-vă,
perseverenŃă, pentru a vă remodela literalmente ReŃeta de Bază
sistemul energetic. echilibrează întreruperile
El poate elimina temeri, furii, supărări, din sistemul vostru
depresii şi alte emoŃii negative care-i fac pe oameni energetic aşa cum există
să treacă prin viaŃă cu frânele trase. În plus…de-a ele ACUM, când sunteŃi conectat la problemă.
lungul drumului…EFT vă pot uşura de migrene, Iată un exemplu. Să spunem că aveŃi o teamă
astm, dureri şi practic o listă foarte lungă de neplăceri de păianjeni, de care aŃi vrea să scăpaŃi. Dacă nu
fizice. vedeŃi prin preajmă niciun păianjen care să vă
Această secŃiune a cursului adaugă câteva provoace o intensitate emoŃională, atunci închideŃi
trucuri…unele observaŃii utile…pentru a folosi mai ochii şi imaginaŃi-vă că vedeŃi un păianjen sau
bine EFT. Ea vă duce în culise şi vă ajută să vă imaginaŃi-vă o situaŃie în care un păianjen v-a speriat.
construiŃi o fundaŃie mai solidă la baza noilor ApreciaŃi intensitatea fricii pe care o simŃiŃi, pe o
cunoştinŃe. scală de la 0 la 10, aşa cum o simŃiŃi ACUM, când vă
gândiŃi la păianjen. Dacă o estimaŃi cu 7 de exemplu,
Testarea atunci aveŃi un reper faŃă de care vă puteŃi compara
progresul.
VeŃi remarca pe casetele video şi audio că Apoi executaŃi o rundă de ReŃetă de Bază şi
Adrienne şi cu mine le cerem mereu pacienŃilor să-şi imaginaŃi-vă iarăşi păianjenul. Dacă nu mai simŃiŃi
evalueze tăria problemei pe o scală de la 0 la 10 nicio urmă de teamă, atunci aŃi reuşit să scăpaŃi
(unde 10 reprezintă maximum de intensitate şi 0 arată complet de ea. Dacă, totuşi, simŃiŃi o teamă de, să
că problema a dispărut cu totul). Această metodă vă spunem, gradul 4, atunci aveŃi nevoie să mai
oferă posibilitatea să vă măsuraŃi progresul. AŃi putea executaŃi nişte runde de ReŃetă de Bază, până
să fi început la 6, spre exemplu şi apoi ajungeŃi la ajungeŃi la gradul 0, adică la niciun fel de teamă de
3… şi apoi la 1 ….şi, în final, la 0…după aplicarea păianjeni.
mai multor runde de ReŃetă de Bază.

28
Aspecte emoŃionale, puteŃi să nu observaŃi nicio uşurare până
când toate aspectele nu sunt reduse la 0. Pentru a
V-aŃi putea întreba în acest moment dacă, înŃelege mai bine, faceŃi comparaŃia cu o vindecare
ajungând la 0 când doar vă gândiŃi la păianjeni, fizică. Dacă, de exemplu, aveŃi simultan o durere de
înseamnă că aŃi scăpat de teamă şi când veŃi fi în faŃa cap, o durere de dinŃi şi vă mai doare şi stomacul, vă
unui păianjen real. Răspunsul este…. de obicei, da!! veŃi simŃi bine abia după ce toate trei au dispărut.
În majoritatea cazurilor, întreruperile de Durerea poate părea că se mută dintr-un loc în altul,
energie care apar când vă gândiŃi la păianjen sunt dar totuşi, rămâne durere şi tot nu vă simŃiŃi bine
identice cu acelea pe care le aveŃi în prezenŃa dacă încă vă doare stomacul dar nu vă mai dor dinŃii.
păianjenului real. De aceea, echilibrarea energetică La fel şi cu problemele emoŃionale care conŃin
originală tinde să se menŃină şi în circumstanŃe reale. diferite aspecte. Până când nu sunt eliminate toate
ExcepŃia există atunci când, în situaŃia reală aspectele, se poate să nu simŃiŃi nicio uşurare, chiar
apare vreun aspect nou al problemei, aspect care nu dacă aŃi scăpat definitiv de unul sau mai multe dintre
era prezent atunci când doar v-aŃi gândit la problemă. ele.
Spre exemplu, v-aŃi gândit poate, la un păianjen care
stătea nemişcat, iar vouă vă e de fapt teamă de PerseverenŃa răsplătită
păianjeni în mişcare şi nu
doar de păianjeni în general. Ca începători în EFT, vă lipseşte experienŃa
Atunci, acea parte de teamă necesară pentru a putea să identificaŃi aspectele
care se referă la mişcare va specifice şi să adresaŃi ReŃeta de Bază fiecăruia
reapărea când veŃi vedea dintre acestea. E OK. Trebuie doar să vă lămuriŃi
păianjeni în mişcare. sentimentul pe care-l aveŃi şi să vă adresaŃi lui, cu
Această siŃuatie apare ReŃeta de Bază. Subconştientul vostru ştie despre ce
frecvent şi nu înseamnă că e vorba. Vă puteŃi adresa acestui “sentiment” cu o
EFT n-au funcŃionat. afirmaŃie de Pregătire de genul…”Chiar dacă am
Înseamnă pur şi acest sentiment, mă accept complet şi profund aşa
simplu că trebuie să cum sunt” şi cu o Frază de Aducere Aminte care
continuaŃi. AplicaŃi ReŃeta spune…”acest sentiment”.
de Bază la noul aspect Fiecare aspect trebuie Vă rog să înŃelegeŃi că mare parte din
rezolvat separat
(păianjenul în mişcare), problemele cărora vă adresaŃi cu ReŃeta de Bază,
până când răspunsul emoŃional ajunge iarăşi la 0. nu sunt formate din mai multe aspecte. Majoritatea
Odată ce aŃi eliminat toate aspectele, reacŃia de fobie lor sunt uşor de identificat şi tot aşa de uşor de
la păianjeni vă va fi doar o amintire şi de atunci eliminat. Dar, doar pentru situaŃia în care se întâmplă
încolo veŃi fi perfect calm în prezenŃa păianjenilor. să aveŃi una din acele probleme mai complicate şi nu
NoŃiunea de aspecte este foarte importantă în sunteŃi capabili să-i identificaŃi aspectele specifice,
EFT. Ca şi în exemplul cu păianjenii, unele probleme atunci vă sugerez 3 runde de ReŃetă de Bază pentru
au mai multe piese…sau aspecte… şi problema nu va “acest sentiment” sau “această problemă”, o dată pe
fi complet eliminată, până când nu sunt prelucrate zi (asta înseamnă 3 minute pe zi), timp de 30 de zile.
toate aspectele, pe rând. În realitate, fiecare dintre Subconştientul vostru are căi de a aduce la suprafaŃă
aceste aspecte constituie o problemă separată, pentru ce e necesar şi ar trebui să vă simŃiŃi eliberaŃi chiar
fiecare în parte trebuie aplicate câteva runde de înainte de terminarea celor 30 de zile. EFT, aŃi putea
ReŃetă de Bază, chiar dacă toate la un loc par a fi spune, este…un proces foarte flexibil…şi adesea
doar o singură problemă. Teama de un păianjen veŃi face progrese în problema la care lucraŃi, chiar
nemişcat şi teama de un păianjen în mişcare, spre fără să fiŃi conştienŃi de ele.
exemplu, ar putea fi considerate împreună, ca o
teamă generală de păianjeni. De fapt, ele sunt FiŃi cât mai concreŃi posibil
probleme separate şi pentru fiecare trebuie aplicate
runde diferite de EFT. Cel mai bine e, bineînŃeles, să fiŃi cât mai
Aspecte diferite sunt posibile în aproape orice exacŃi posibil, ori de câte ori puteŃi. Astfel puteŃi
problemă pe care doriŃi s-o rezolvaŃi prin EFT.Uneori ajunge eficient la zero pentru o anumită teamă,
ele iau forma unei serii de amintiri traumatice, cum durere, amintire, etc., şi o puteŃi elimina dintre
ar fi amintirile de război, de viol sau de alt abuz. greutăŃile care vă apasă şi vă îngrădesc.
Fiecare dintre aceste amintiri poate fi o problemă Uneori grupăm într-un tot, mai multe probleme
separată, şi trebuie tratată individual, pentru a obŃine specifice, sub o denumire mai largă. Acesta poate fi
în final o eliberare completă de problemă. un handicap pentru progresul EFT. Spre exemplu,
Vă rog să înŃelegeŃi că, atunci când sunt majoritatea oamenilor ar dori să aibă "o imagine
prezente mai multe aspecte ale unei probleme despre ei înşişi" mai bună, dar ei nu-şi dau seama că

29
acest termen este o etichetă generală, care serveşte aplicării EFT la fiecare în parte. Astfel, până la
drept denumire cheie pentru numeroase probleme urmă, cauza principală e eliminată cu mult mai
specifice (spre exemplu, amintirile unor abuzuri, ale multă eficienŃă.
unor respingeri, şi/sau ale unor spaime de diferite
tipuri). Efectul Generalizator
Cineva care a avut de suferit o respingere
severă când era copil, este posibil să se simtă Acestea fiind spuse, vreau să vă prezint acum
inadecvat în multe domenii ale vieŃii, ceea ce un alt aspect fascinant al EFT. Eu îl numesc Efectul
contribuie la o proastă imagine despre sine, Generalizator, pentru că, după ce vă adresaŃi cu EFT
provocându-i întreruperi energetice (şi, deci, emoŃii câtorva probleme conectate între ele, procesul începe
negative) când este pus să înfrunte o potenŃială să se generalizeze la toate problemele de acel fel.
respingere. Ca urmare, persoana respectivă va simŃi Spre exemplu, cineva care are 100 de amintiri
mereu "că nu e suficient de bună" atunci când îi apar traumatice de molestări fizice, de obicei constată că,
oportunităŃi şi tinde să stea inactivă, acolo unde se folosind EFT.. au dispărut în totalitate, după ce a
găseşte. Când sunt cumulate cu alte emoŃii negative, neutralizat doar 5 sau 10 dintre ele.
problemele de imagine personală devin mai larg Acest efect este teribil de încurajator pentru
generalizate şi persoana se simte stopată în chiar şi unele persoane, deoarece au atât de multe traume în
mai multe domenii. viaŃă, încât îşi închipuie că vor trebui să aplice runde
Eu folosesc o metaforă pentru a pune imaginea nesfârşite de EFT ca să scape de toate. Nu e aşa… cel
despre sine şi alte denumiri emoŃionale generale, într- puŃin nu întotdeauna. Cel mai adesea, EFT curăŃă o
o perspectivă EFT potrivită. Eu asemuiesc problema întreagă pădure după doborârea a doar câtorva copaci
generală cu o… pădure bolnavă, în care fiecare Ca un exemplu al acestui Efect Generalizator,
problemă specifică este un copac suferind. revedeŃi cazul lui Rich, primul veteran din caseta
Pădurea, la început, este atât de dens populată cu video “6 Zile la VA”, inclusă în acest curs.
astfel de copaci, că poate părea imposibil de găsit o
cale de ieşire din ea. Pentru unii, poate părea ca o Încearcă pentru Orice!!
junglă.
Când neutralizăm cu ReŃeta de Bază câte un Acest curs abundă în descrieri de cazuri reale.
eveniment negativ specific din viaŃa noastră, în Scopul lor este să vă întipărească în minte cum
realitate tăiem/doborâm efectiv un copac suferind. funcŃionează EFT în lumea reală. Există o secŃiune
Continuăm să tăiem aceşti copaci unul câte unul şi, întreagă cu cazuri în acest manual, iar casetele video
după un timp, pădurea va fi atât de rărită, încât putem şi audio conŃin încă şi mai multe. Ele se referă la o
ieşi din ea cu destulă uşurinŃă. Fiecare copac doborât mare varietate de probleme…
reprezintă un alt grad de libertate emoŃională atins şi..
… dacă sunteŃi perseverenŃi în aplicarea ReŃetei de ** de la teama de a vorbi în public, până la
Bază… veŃi vedea, treptat, cum dispar manifestările traumatizante amintiri de război,
voastre negative. Vă veŃi simŃi mai uşori… şi mai ** de la dependenŃa de ciocolată, la insomnie
calmi… atunci când vă veŃi confrunta cu noi ** de la sughiŃ, la scleroză multiplă.
oportunităŃi, şi veŃi fi ghidaŃi de un proaspăt
simŃământ de aventură, în locul temerii că nu sunteŃi Eu nu cunosc limite în rezolvarea problemelor
"suficient de bun". emoŃionale şi fizice cu EFT. Ca urmare, EU ÎNCERC
Un concept de mare ajutor aici este să PENTRU ORICE !! şi insist să faceŃi şi voi la fel.
despicaŃi fiecare problemă în evenimentele specifice Oamenii mă întreabă mereu "O să meargă pentru
care o compun şi să folosiŃi EFT pentru fiecare __________ ?" şi eu răspund întotdeauna cu
astfel de eveniment specific. De exemplu, cine este "Încearcă !" Am renunŃat de mult să mă mai mir de
furios pentru că tatăl a abuzat de el/ea, aplică EFT rezultate. Scopul este, de regulă, atins.
pentru evenimente specifice, precum “Când tata m-a Totuşi, acest "Încearcă pentru orice" trebuie
lovit în bucătărie, pe când aveam 8 ani“. Acest interpretat cu bun simŃ. Scopul este să vă extindeŃi
procedeu este superior folosirii EFT pe o problemă încrederea în posibilităŃile EFT. Nu înseamnă însă, să
mai globală, în totalitatea ei, precum “Tata a abuzat vă comportaŃi iresponsabil. Ca urmare, nu trebuie să
de mine“. încercaŃi EFT pe grave maladii mentale sau de alt fel,
Probabil, cea mai mare greşeală făcută de DECÂT dacă aveŃi o pregătire corespunzătoare şi
începători este aceea că folosesc EFT pe probleme sunteŃi calificat în acel domeniu.
prea generale. Ei pot avea bune rezultate prin
perseverenŃă, dar e puŃin probabil să-şi dea seama EFT pe scurt
de ele imediat. Ca urmare, ei pot renunŃa prea Pentru mine, are mare importanŃă claritatea şi
repede. DespicaŃi problemele în evenimente
mă străduiesc să fiu explicit în tot ceea ce fac şi spun.
specifice şi veŃi observa imediat rezultatele
30
Din punctul meu de vedere, cea mai evidentă probă e necesar, fiŃi perseverenŃi, până când toate
de claritate este să fii capabil să reduci problema care aspectele problemei au dispărut. IncercaŃi pentru
te perocupă, la o simplă propoziŃie. Eu am făcut asta orice!
cu EFT. Ce urmează este…
Asta-i tot. Aceasta este esenŃa a ceea ce
EFT pe scurt învăŃaŃi aici. Dacă doriŃi o versiune mai extinsă, o
veŃi găsi pe pagina următoare. Acolo pun… pe o
MemoraŃi ReŃeta de Bază. FocalizaŃi-o pe singură pagină… EnunŃul Descoperirii, ReŃeta de
orice problemă emoŃională sau fizică, printr-o Bază şi EFT pe scurt. Este ceea ce eu numesc EFT
AfirmaŃie de Pregătire şi o Frază de Aducere într-o singură pagină. Poate aveŃi nevoie să o folosiŃi
Aminte potrivite. FiŃi specific pe cât puteŃi şi pentru un acces rapid, până stăpâniŃi perfect aceste
focalizaŃi EFT pe evenimentele emoŃionale procedee.
specifice care stau la baza problemei. Atunci când

31
EFT pe o singură pagină

EFT PE SCURT
DESCOPERIREA MemoraŃi ReŃeta de Bază. FocalizaŃi-o
pe orice problemă emoŃională sau fizică,
"Cauza tuturor emoŃiilor negative este printr-o AfirmaŃie de Pregătire şi o Frază de
existenŃa unei întreruperi în sistemul Aducere Aminte potrivite. FiŃi specifici pe
cât puteŃi şi focalizaŃi EFT pe evenimentele
energetic al corpului". emoŃionale specifice care stau la baza
problemei. Atunci când e necesar, fiŃi
perseverenŃi, până când toate aspectele
problemei au dispărut. IncercaŃi pentru
orice!

REłETA DE BAZĂ

1. Pregătirea…RepetaŃi de 3 ori această afirmaŃie:

"Deşi am această ________ ,


Mă accept complet şi profund aşa cum sunt."

în timp ce frecaŃi continuu Punctul Sensibil sau bateŃi Punctul Karate.

2. SecvenŃa…CiocăniŃi de aproximativ 7 ori fiecare dintre următoarele puncte


energetice în timp ce repetaŃi Fraza de Aducere Aminte la fiecare punct.

ÎS, CO, SO, SN, B, CP, SB, SS, DM, DA, DL, Dm, PK

3. Gama celor 9 acŃiuni…BateŃi continuu Punctul Gamut în timp ce executaŃi


fiecare dintre aceste 9 acŃiuni:

(1) Ochi închişi (2) Ochi deschişi (3) Ochi privind jos dreapta (4) Ochi
privind jos stânga (5) Ochi rotiŃi spre dreapta (6) Ochi rotiŃi spre atânga
(7) FredonaŃi 2 secunde o melodie (8) NumăraŃi până la 5 (9) FredonaŃi 2
secunde o melodie.

4. SecvenŃa (iarăşi)... CiocăniŃi de aproximativ 7 ori fiecare dintre următoarele


puncte energetice în timp ce repetaŃi Fraza de Aducere Aminte la fiecare punct.

ÎS, CO, SO, SN, B, CP, SB, SS, DM, DA, DL, Dm, PK

Notă: În rundele următoare, AfirmaŃia de Pregătire şi Fraza de Aducere


Aminte sunt ajustate pentru a reflecta faptul că vă adresaŃi la ceea ce a mai
rămas din problemă.

32
Cele mai frecvente
Întrebări şi răspunsuri
despre EFT

Unii sunt uimiŃi să vadă ceea ce se întâmplă cu Penicilina, spre exemplu, a fost un alt
EFT. Întrebările lor sunt vădit entuziasmate. medicament miracol, pentru "reparaŃia la minut",
AlŃii nu prea ştiu cum să reacŃioneze, pentru că care a furnizat remediile rapide pentru maladii
EFT le violează majoritatea credinŃelor despre ei mergând de la bolile respiratorii până la gonoree.
înşişi. Întrebările lor conŃin un element de precauŃie Exemplele pot continua, dar important este că
…ca şi cum ar fi semi-deschişi, dar încă mai au procedurile prezentate aici înlocuiesc toate tehnicile
nevoie să-şi protejeze convingerile actuale ineficiente folosite în vederea însănătoşirii
Indiferent care le este motivaŃia, aceste emoŃionale. Faptul că ele oferă uşurare rapidă la
întrebări sunt importante pentru educaŃia voastră în probleme emoŃionale ce par foarte dificile, este
EFT, pentru că ele ajută să completaŃi eventualele dovada impresionantă că ele reprezintă adevăratul
goluri pe care le mai aveŃi în înŃelegere. În acest scop remediu. Dacă şi ele ar avea nevoie de ani pentru a
redau în această secŃiune răspunsurile la întrebările obŃine o îmbunătăŃire foarte mică, atunci pur şi
standard pe care le-am primit de-a lungul anilor. simplu şi-ar ocupa locul printre celelalte tehnici ale
trecutului.
Î. În ce fel diferă rezultatele EFT de o Dar nu-i aşa. Ele merg punct ochit-punct lovit
"reparaŃie la minut" ? Eticheta de "reparaŃie la şi se comportă exact aşa cum trebuie s-o facă
minut" poartă în ea o conotaŃie negativă, folosită adevăratul remediu. Rapid, uşor, permanent.
adesea pentru a desemna terapiile dubioase, ale
şarlatanilor şi escrocilor şi de aceea trezeşte Î. Efectul durează? Această întrebare este de obicei
suspiciune şi precauŃie. pusă alături de cea anterioară, despre "reparaŃia la
EFT oferă uşurare rapidă pentru numeroase minut". În fond, conform "logicii", orice rezolvare
suferinŃe fizice şi emoŃionale, fără a merita eticheta atât de rapidă a unei probleme ar trebui să fie
negativă de "reparaŃie la minut". Acest fapt este temporară. Rezultatele care durează, cel puŃin în
evident pentru orice observator al cazurilor minŃile majorităŃii oamenilor, trebuie să ia timp
prezentate în acest curs şi este încă şi mai evident pentru a fi obŃinute.
celor care au văzut ei înşişi rezultatele. Eu folosesc Nu-i aşa. Rezultatele EFT sunt de obicei
termenul de uşurare rapidă în loc de "reparaŃie la permanente.
minut", pentru a exprima aceeaşi idee dar fără Acest curs e plin de cazuri cu persoane la care
conotaŃia negativă. rezultatele s-au arătat a fi definitive…chiar dacă ele
Iată aici o notă importantă: În toată istoria lor, au rezolvat problemele în doar câteva momente.
diferitele feluri de tehnici de vindecare au fost de Acest fapt este încă o dovadă că EFT se adresează
regulă lente şi ineficiente, până când cineva a găsit adevăratei cauze a problemei. Altfel, rezolvarea n-ar
adevăratul remediu pentru suferinŃă. Odată găsit fi de durată.
acest remediu adevărat, totul se schimbă şi vechile Vă rog să vă aduceŃi totuşi aminte că EFT nu
metode devin relicve ale trecutului. rezolvă orice, pentru oricine. Unele probleme par să
Poliomielita este unul dintre cazuri. Până când reapară şi asta se întâmplă, de regulă, din cauză că
a fost descoperit vaccinul Salk, poliomielita era diferitele aspecte ale problemei originale pot ieşi la
considerată incurabilă şi erau folosite tot felul de suprafaŃă ulterior. Cei ce studiază EFT şi au
medicaŃii şi terapii (inclusiv Plămânul de Fier) pentru experienŃă în aplicarea lor, vor recunoaşte situaŃia şi
a-i ajuta pe cei în suferinŃă. Ele nu ajutau prea mult, pur şi simplu vor re-aplica ReŃeta de Bază, pentru
bineînŃeles. Reuşeau să uşureze oarecum disconfortul noul sau noile aspecte apărute. Cei ce studiază EFT şi
şi limitau o parte din deteriorările pe termen lung, au experienŃă în aplicarea lor vor şti de asemenea să
cauzate de boală. Dar asta era tot. desfacă problema în evenimentele ei specifice şi să
Şi atunci a apărut vaccinul Salk. El a aruncat la aplice EFT la fiecare în parte. În timp, după ce s-a
coş toate încercările vechi şi ineficiente de a vindeca lucrat pe toate aspectele şi evenimentele specifice,
poliomielita şi le-a înlocuit cu adevăratul remediu. A problema în mod normal dispare complet şi nu mai
fost cu adevărat, o "reparaŃie la minut" fără conotaŃia revine niciodată.
negativă.
Eradicarea poliomielitei este doar unul dintre Î. Cum rezolvă EFT problemele emoŃionale
exemplele în care metodele ineficiente s-au dat la o foarte intense şi/sau foarte vechi? În acelaşi fel în
parte pentru a face loc adevăratelor remedii. care rezolvă orice altă problemă emoŃională.

33
Pentru EFT, intensitatea unei probleme sau să-şi înŃeleagă mai bine problema. De ce-ar fi făcut-
vechimea ei n-au importanŃă. Cauza este întotdeauna o? Nu mai aveau nevoie.
existenŃa unei întreruperi în sistemul energetic şi,
folosind ReŃeta de Bază pentru a o repara, se obŃine Î. Cum rezolvă EFT stresul şi anxietatea? În
vindecarea….indiferent de severitatea sau vechimea EFT, stresul şi anxietatea au aceeaşi cauză ca şi toate
problemei. celelalte emoŃii negative…existenŃa unei întreruperi
Această întrebare vine de obicei din cauza în sistemul energetic al corpului. Ca urmare, ele se
credinŃei că problemele intense şi/sau foarte vechi rezolvă cu ReŃeta de Bază, la fel ca orice altă
sunt mai "adânc înrădăcinate" decât alte probleme. problemă emoŃională.
Deci, ar trebui depus mai mult efort pentru a le Anxietatea are un înŃeles specific în psihologia
rezolva. Pare foarte logic, dacă privim prin modul clinică. Ea se referă la o teamă intensă sau groază
convenŃional de abordare, din cauză că acesta nu se fără cauză clară sau fără vreo ameninŃare iminentă. În
adresează direct adevăratei cauze. EFT, totuşi, îi dăm o definiŃie mult mai largă, pentru
Abordările convenŃionale tind să Ńintească a include acea stare generală de disconfort, care este
amintirile sau alte procese mentale şi să ignore mai curent cunoscută drept anxietate. Sub această
sistemul energetic (unde se află adevărata cauză). definiŃie, stresul şi anxietatea cad în aceeaşi categorie
Când se obŃine un progres lent, este convenabil să se Stresul şi anxietatea tind să fie probleme
dea vina pe problemă, pentru că se presupune că recurente, pentru că circumstanŃele care le creează
aceasta ar fi "adânc înrădăcinată" şi deci, e greu de sunt recurente. O situaŃie familială abuzivă sau un
vindecat. În acest fel, abordările convenŃionale pot.. mediu de serviciu stresant, sunt doar două dintr-o
…şi chiar o fac…să justifice rezultatele ineficiente. lungă listă de posibilităŃi. EFT nu înlătură
Când EFT cer perseverenŃă, aceasta NU este circumstanŃele, evident, dar este un ajutor important
din cauza intensităŃii sau vechimii problemei. Ci de în a vă reduce reacŃiile anxioase la ele. În cele mai
regulă, din cauza complexităŃii ei. multe dintre cazuri, va fi nevoie să aplicaŃi EFT în
Complexitate, pentru EFT, înseamnă existenŃa mod constant (cel mai probabil zilnic), din cauză că
mai multor aspecte şi fiecare aspect trebuie lucrat circumstanŃele stresante tind să se manifeste în
separat, pentru a se simŃi uşurarea totală. NoŃiunea de fiecare zi.
aspect este acoperită în mod repetat în acest manual După un timp, veŃi remarca cum reacŃiile
şi în casetele video şi audio. voastre la evenimentele dificile sunt mult mai calme.
Notă: Comentariile de mai sus pot să se aplice Pur şi simplu, nu mai luaŃi greutăŃile aşa de în serios
sau nu bolilor mentale grave. Aplicarea EFT la astfel ca înainte. ZâmbiŃi mai mult. Sănătatea vi se
de boli, s-a dovedit a fi de ajutor dar trebuie făcută îmbunătăŃeşte şi viaŃa vi se pare mai uşoară.
numai de profesioniştii în domeniu.
Î. Cum ajută EFT performaŃele sportive?
Î. Cum rezolvă EFT nevoia cuiva de a-şi ÎntrebaŃi orice campion sportiv şi vă va spune cu
înŃelege propria problemă? Aceasta este una dintre emfază că starea sa mentală este focalizată pe
cele mai uimitoare laturi ale EFT. O schimbare în performanŃă. DiferenŃa dintre zilele bune şi cele rele
înŃelegerea de către o persoană a proprie-i probleme, pentru un sportiv, este aproape întotdeauna datorată
are loc simultan cu rezolvarea ei. După EFT, oamenii cauzelor emoŃionale. Excluzând boala, sportivul
vorbesc altfel despre problema lor. Ei o prezintă întotdeauna aduce acelaşi corp foarte bine pregătit, în
dintr-o perspectivă sănătoasă. Victima tipică a unui arena de luptă. Singurul lucru care se schimbă este
viol, de exemplu, nu mai suferă de teama profundă şi efectul pe care îl au emoŃiile asupra trupului.
de neîncrederea în bărbaŃi. Mai degrabă, ea consideră Oricine, inslusiv sportivii, îşi are partea lui de
că violatorul are o problemă şi are nevoie de ajutor. gânduri negative şi de îndoială asupra sa. Dar acum
Cei care folosesc EFT pentru uşurare de sunteŃi destul de familiarizaŃi cu faptul că acele stări
vinovăŃie, nu se mai blamează pentru un eveniment de spirit negative produc întreruperi în sistemul
oarecare, care i-a făcut să se simtă vinovaŃi. Furia se energetic al corpului şi cauzează emoŃii negative.
transformă în obiectivitate. SuferinŃa după moartea Aceste emoŃii negative ies la iveală în corp, într-o
cuiva drag, devine o aducere aminte sănătoasă, dintr- mare varietate de feluri (palpitaŃii, lacrimi,
o perspectivă calmă. trenspiraŃie abundentă, etc.), inclusiv o anume
ObservaŃi cum voi şi ceilalŃi răspundeŃi la tensiune în muşchi.
vechea problemă şi veŃi vedea ce vreau să spun. În sport, sincronizarea este totul şi chiar şi cea
ÎnŃelegerea voastră evoluează odată cu uşurarea. mai uşoară tensiune a muşchilor o poate afecta.
Iată ultimul cuvând despre cât de puternic Lovirea mingii de basebal sau de tenis sau de golf,
modifică EFT înŃelegerea. Dintre sutele şi sutele de necesită sincronizare perfectă şi o neatenŃie de numai
persoane pe care Adrienne şi cu mine le-am ajutat cu o fracŃiune de secundă face diferenŃa dintre o lovitură
EFT, nici una.…niciodată, nu şi-a mai arătat interesul bună şi una ratată. Aşa se întâmplă.

34
Sportivii sunt foarte conştienŃi de asta şi mulŃi Mai există, bineînŃeles, şi dintre aceia care
dintre ei angajează psihologi în sport, pentru a-i ajuta cred că emoŃiile sau procesele mentale ale cuiva sunt
în această privinŃă. Orice emoŃie negativă.. …chiar şi singura cauză a maladiilor lor fizice. Nu ştiu cum să
cele moderate sau subconştiente…poate fi critică aprob sau să dezaprob asta, dar eu ofer aici dovada
pentru performanŃa unui sportiv. evidentă că emoŃiile, cel puŃin, contribuie la sănătatea
EFT oferă o soluŃie remarcabil de eficientă la fizică a cuiva. Şi EFT sunt un instrument eficient
această problemă. Scopul ReŃetei de Bază este să pentru alinare în această privinŃă.
neutralizeze emoŃiile negative şi efectele lor. Una Şi încă ceva. V-aŃi putea întreba ce se întâmplă
dintre reacŃiile cele mai obişnuite care se obŃin, este "în spatele scenei emoŃionale", atunci când aplicaŃi
că oamenii se simt relaxaŃi, ceea ce, fiindcă veni ReŃeta de Bază direct la un simptom fizic (cum ar fi,
vorba, este un alt fel de a spune că tensiunea o durere de cap), fără să ŃineŃi cont de nicio emoŃie
muşchilor a cedat. Ceea ce este ideal pentru sportiv, anume. Spus altfel, dacă simptomul fizic este cauzat
pentru că neutralizează orice tensiune emoŃională ne- de cine ştie ce problemă emoŃională, de ce el cedează
necesară din muşchi, fără să afecteze restul abilităŃii când n-am aplicat ReŃeta de Bază pentru nicio
lui sportive. Şi permite întregului său potenŃial să emoŃie ?
circule prin corp, fără să fie împiedicat de nicio Nu ştiu sigur. Mai e mult de învăŃat despre
rezistenŃă în muşchi. aceste tehnici şi viitorul, sunt convins, ne va aduce
revelaŃii uluitoare, pe multe fronturi. Deocamdată,
Î. De ce calmează EFT atât de surprinzător cred că subconştientul ştie să aleagă singur problema
de bine problemele fizice? Aceasta e uşor de înŃeles emoŃională care contribuie la cauza simptomului
în lumina atitudinilor nou-apărute faŃă de existenŃa fizic. Aplicând ReŃeta de Bază, ea se adresează în
conexiunii minte-trup. EFT oferă dovada izbitoare a mod automat acelei emoŃii.
acestei conexiuni. Ce probă mai evidentă poate dori
cineva, decât să vadă schimbările din minte şi din Î: Cum pot să mă Ńin la curent cu ultimele
corp, care apar ca urmare a ciocănirii sistemului noutăŃi în EFT? Deşi puteŃi avea rezultate
energetic al trupului ? impresionante cu EFT, trebuie să recunoaşteŃi că
Dar dovada merge chiar şi mai departe. sunteŃi abia la început. EFT pot mult mai mult decât
Aplicând EFT pentru probleme emoŃionale, adesea se învăŃaŃi în acest curs. Iată trei resurse :
obŃin efecte pozitive şi în problemele fizice.Probleme
de respiraŃie dispar. Dureri de cap încetează. Dureri 1. www.emofree.com/products.htm, pentru o listă
de încheieturi se evaporă. Simptomele sclerozei de produse video avansate.
multiple se îmbunătăŃesc. Ani de zile am fost
martorul acestui fenomen. Lista ameliorărilor fizice 2. www.emofree.com/tutorial.htm, pentru o
rezultate din EFT este fără sfârşit. descriere a ultimilor tehnici şi descoperiri.
Concluzia logică din toate acestea este că EFT
efectiv se adresează oricărui factor emoŃional care 3. www.emofree.com/faq.htm, pentru o listă a celor
contribuie la simptomele fizice. Odată eliminaŃi mai frecvente întrebări şi răspunsuri.
aceşti factori, simptomele cedează.

35
Istorii de Cazuri
Teamă de vorbit în public – Astm -- Abuz sexual
Anxietate şi ronŃăit de unghii -- Teamă de păianjeni
DependenŃă de cafea -- Alcoolism -- Jale -- Frică de ace
DependenŃă de alune -- Durere fizică
Durere de şale -- VinovăŃie şi insomnie – ConstipaŃie
Ruşine fizică – Lupus -- Colită ulceroasă
Atac de panică -- Frică de ascensoare

În continuare, urmează câteva exemple de început dar, evident, nu dispăruse complet Acest fapt
rezultate reale obŃinute cu EFT. Ele demonstrează este o primă dovadă că ieşeau la iveală unele
EFT în acŃiune pe o largă varietate de probleme şi vă aspecte noi ale temerii ei, aspecte care nu-i fuseseră
dă o idee cu privire la ce vă puteŃi aştepta. Vă rog să prezente în gând, pe timpul pauzei.
le citiŃi pe toate…chiar dacă unele dintre ele par să Am aplicat împreună o nouă rundă de ReŃetă
nu aibă nicio legătură cu voi. Există o mulŃime de de Bază pe scenă (în timp ce Sue stătea cu faŃa la
lucruri identice în modul în care lucrează aceste audienŃă) şi teama a scăzut la zero. Ea a apucat atunci
tehnici şi ce se aplică la o problemă, se poate aplica microfonul, mi-a cerut să mă aşez şi a încântat
şi la o alta. publicul de 100 de persoane, povestindu-ne ce i se
În plus, o parte importantă din educaŃia voastră întâmplase în timpul pauzei. Era foarte calmă şi
în EFT constă în a recunoaşte diferitele ABORDĂRI sigură pe sine. Impedimentul de vorbire era încă
ce pot fi folosite într-o mare varietate de dezordini. acolo, bineînŃeles. Dar teama dispăruse.
EFT se aplică la aproape orice dezordine emoŃională Oare, eliminând teama vorbit în public face din
şi fizică a umanităŃii şi procedura în sine este cineva un mare orator? Nu, fără discuŃie că nu.
fundamental aceeaşi pentru toate. Totuşi, Vorbitul în public este o artă şi necesită practică,
ABORDĂRILE pot să difere foarte mult. Deşi pentru a fi perfect. Dar dispar simptomele de teamă -
următoarele expuneri de cazuri vă dau o idee despre palpitaŃii, gură uscată şi altele – astfel că persoana se
diferitele abordări, casetele video care însoŃesc acest simte liberă şi la largul ei, în timp ce-şi expune
curs sunt mult mai utile în această privinŃă. Pagina abilităŃile de vorbitor în public.
tipărită are limitările ei.
Cazul 2 – Astm
Cazul 1 - Teamă de vorbit în public
Kelly şedea în primul rând la una dintre
Sue avea un impediment de vorbire şi, ca prezentările mele. Astmul ei era evident, căci puteam
urmare, o intensă teamă de a vorbi în public. Ea a să-i aud respiraŃia greoaie în timp ce vorbeam. Era
participat la una din şedinŃele suficient de sonoră ca să sune a sforăit şi evident îi
noastre de lucru şi, în timpul deranja pe unii dintre vecinii de lângă ea.
unei pauze de masă, ne-a cerut După prezentare, ea m-a rugat s-o ajut cu
ajutorul, lui Adrienne şi mie. Ea privire la teama-i de a vorbi în
ne-a arătat o cicatrice pe gât, public. Interesant, nu "se prinsese"
rămasă de la o operaŃie că EFT putea să-i calmeze astmul, şi
de cancer în gât. Ca urmare nu ne cerea ajutorul în această
a acestei operaŃii, ea nu CINE vrei să problemă, atât de evidentă. Pentru
putea vorbi normal şi era vorbească în public? ea, doar medicina o putea ajuta. Aşa că, ne-am
greu să o înŃelegi. Explicabil că era terifiată să adresat temerii ei de vorbit în public. După circa trei
vorbească în public şi…mai rău de atât…ea era minute de proceduri EFT, ea a remarcat, cu un strop
sergent de armată şi era nevoită frecvent "să de mirare în voce, că i se uşurase respiraŃia. Şi chiar
vorbească în public", adică în faŃa trupelor de soldaŃi. aşa era. Nu mai rămăsese nicio urmă de astm.
I-am aplicat două runde de ReŃetă de Bază şi Adesea obŃinem "bonusuri" ca acesta.
Sue şi-a depăşit teama în câteva minute…cel puŃin Echilibrând sistemul energetic al corpului, putem
atunci când se gândea la ea. La reluarea seminarului, câştiga dividente neaşteptate.
i-am cerut să vină pe scenă şi să-şi testeze teama de Cât despre respiraŃia greoaie, am aplicat EFT
vorbit în public. Apropiindu-se de scenă, ea ne-a spus la câteva probleme (poate 8 sau 10) care implică
că teama îi revenise, dar că era "doar la 3". Asta astmul sau neplăcerile legate de respiraŃie sau de
însemna mult mai puŃin decât 10, la cât fusese la sinusuri. Am văzut progrese clare în fiecare caz.
36
Vreau să spun prin asta că s-a obŃinut uşurare amintirile neplăcute. Dar nici pe departe cum erau. El
imediată, de fiecare dată după aplicarea EFT. Nu poate să şi le elimine complet, dacă foloseşte de mai
spun totuşi, că EFT a eliminat problema pentru multe ori, în timp, aceste tehnici.
totdeauna, aşa cum este adesea cazul cu emoŃiile
negative. Uneori, problemele de respiraŃie revin şi Cazul 4 – Anxietate şi ronŃăit de unghii
necesită noi runde de EFT.
Vă rog să înŃelegeŃi că eu aplic EFT la mai Susan avea o permanentă stare de anxietate şi a
mulŃi oameni decât pot număra şi că nu e posibil început să-şi aplice EFT de mai
pentru mine să-i urmăresc pe fiecare în parte după multe ori pe zi. A făcut asta timp de
aceea. Aşa că nu ştiu câŃi dintre ei au trebuit să repete câteva luni şi, atunci când anxietatea
procedurile pentru simptomele de astm. Eu ştiu doar i-a cedat, ea a încetat şi să-şi mai
că se obŃine o mare uşurare. Dacă suferiŃi de astm, ronŃăie unghiile (un obicei de o viaŃă
aveŃi o şansă excelentă să vă alinaŃi suferinŃa. Vă rog întreagă)…fără măcar să fi încercat.
totuşi, s-o faceŃi cu ajutorul medicului care vă Ea şi-a luat chitara într-o zi şi a observat că avea
cunoaşte problema. unghiile prea lungi.
EFT lucrează uneori pe căi subtile şi, efecte
Cazul 3 – Abuz sexual pozitive colaterale ca acesta apar adesea, fără să fim
conştienŃi de ele. Când viaŃa îşi revine la normal într-
Bob a fost în repetate rânduri supus abuzului un anumit domeniu (precum anxietatea), aşa ceva Ńi
sexual pe când era tânăr. Amintirile lui despre asta se pare…ei bine…normal. Nu există surle şi trâmbiŃe
erau foarte intense şi-i creau …doar o pace relativă. Adesea nici nu băgaŃi de
o mare revoltă interioară. seamă schimbarea, până nu vă atrage cineva
Evenimentele abuzive se atenŃia asupra ei.
petrecuseră cu aproape 30 Exact asta i s-a întâmplat lui Susan cu ronŃăitul
de ani în urmă şi el ştia, logic, că păstrarea acestei unghiilor. EFT, în mod subtil dar puternic, i-a redus
furii îl costase liniştea mentală. Din punct de vedere anxietatea la un punct în care ronŃăitul unghiilor nu
emoŃional, totuşi, nu părea să fie zguduit. mai era necesar.
Mi-au trebuit două sesiuni neobişnuite, pentru
a-i obŃine alinarea în această problemă. Spun Cazul 5 – Teamă de păianjeni
neobişnuite, pentru că au fost făcute în timpul unui
seminar, în faŃa altor oameni. Era de înŃeles faptul că Molly devenea foarte nervoasă doar gândindu-
Bob nu voia să discute despre problema sa cu ceilalŃi, se la păianjeni şi avea coşmaruri cu ei, cam cinci
aşa că l-am ajutat aplicându-i EFT la amintiri, în timp nopŃi pe săptămână. Ea a reuşit să-şi
ce el şi-a păstrat secretul în minte. Această elimine complet frica, în doar două
modalitate de abordare este uşor de realizat cu EFT, sesiuni cu EFT.
pentru că tot ce se cere este ca persoana "să se În prima sesiune, Adrienne a
concentreze" pe problemă, în timp ce aplică tehnicile folosit EFT pentru a-i reduce la zero
de batere. "Concentrarea" poate fi făcută în minte. frica lui Molly, când aceasta doar se gândea la
M-am întâlnit cu Bob cam o lună mai târziu şi păianjeni. Adesea e suficient şi frica rămâne la zero,
mi-a spus că "nici nu se mai gândea la asta". Acesta chiar când se confruntă cu un păianjen real.
este răspunsul tipic după aplicarea EFT. Chiar şi cele Dar, ca să fie sigură, Adrienne a luat-o pe
mai intense probleme tind să se estompeze. Uneori, Molly la un magazin specializat, ca să-i arate o
pacienŃii îmi spun că, după EFT, nu pot nici măcar să tarantulă. Lui Molly i s-a făcut iarăşi frică şi a fugit
se mai gândească la acea amintire. Asta nu-i tocmai Ńipând din magazin. Nu era vina primei runde de
adevărat. Dar aşa pare să fie. EFT. Mai degrabă era o indicaŃie, că păianjenul
În realitate, amintirea nu dispare, pentru că, adevărat scosese la iveală noi aspecte ale fricii, care
atunci când le cer să mi-o descrie, ei o pot face în nu fuseseră prezente în gânduri.
cele mai mici amănunte. Ceea ce se întâmplă este că După încă câteva minute de EFT, Molly s-a
usturimea emoŃională dispare şi astfel, amintirea nu întors la magazinul respectiv şi a privit cu calm
mai apare în acelaşi fel. Devine acum, un eveniment tarantula. Frica îi dispăruse.
oarecare, din trecut. Câteva zile mai târziu, Molly a sunat-o pe
Este doar o părere că ei nu se mai pot gândi la Adrienne să-i povestească cum fusese în casa unei
problema respectivă, pentru că-i lipseşte puternicul prietene ce avea o tarantulă ("aranjată" chirurgical ca
ingredient dinainte. Dar asta este ceea ce doriŃi, nu-i să nu fie periculoasă), cum scoseseră păianjenul din
aşa? Noi căutăm eliberare emoŃională… nu amnezie. cuşcă şi cum Molly îl lăsase să se plimbe pe ea.
EFT nu a avut succes 100% în acest caz totuşi, Acesta este un exemplu clasic despre puterea
pentru că lui Bob încă-i mai revin, din când în când, acestor tehnici. Chiar persoanele ce nu au o frică

37
deosebită de păianjeni, n-ar permite unei tarantule să Revelion, pentru că "nu voia să aibă alături o gaşcă
se plimbe pe ei…fie ea şi ne-primejdioasă. Dar de oameni beŃi".
Molly era perfect relaxată şi era chiar mai puŃin Iată o notă de bun simŃ. Odată distrusă o
temătoarea decât un om obişnuit. Vă rog să observaŃi, dependenŃă, nu înseamnă că nu poŃi recădea în ea.
totuşi, că EFT nu-i tâmpeşte pe oameni. Molly n-ar fi Odată ce ai scăpat de dependenŃa de alcool sau de
lăsat păianjenul să se plimbe pe ea dacă acesta ar fi orice altceva, stai departe de el sau altfel, va trebui
fost, de fapt, periculos. EFT îndepărtează partea iarăşi să te lupŃi cu poftele. EFT nu-Ńi permit să "mai
iraŃională a fobiei, dar nu reduce precauŃia normală. guşti niŃel, din când în când".
Multe luni mai târziu, am vorbit cu Molly şi
tot nu-i revenise frica. În plus, ea nu mai avea Cazul 8 – Jale
coşmaruri cu păianjeni.
Alicia suferea aşa de tare după moartea fratelui
Cazul 6 – DependenŃă de cafea său, încât, chiar şi după doi ani, tot nu putea vorbi
despre ea fără să plângă. EmoŃiile ei
Joe s-a lăsat de băut cafea. El a participat la erau prea intense, ca să poată scoate
unul dintre seminarele mele şi vreun cuvânt.
m-a observat aplicând EFT Mi s-a cerut să Ńin un seminar
altcuiva, care voia să se lase de la o convenŃie la care participa şi ea
cafea. El a efectuat bătăile odată şi mi s-a permis să aplic aceste
cu noi, deşi el o făcea în sală, şi tehnici, la o mână de voluntari, în seara dinaintea
dependenŃa sa de cafea a prezentării. Alicia s-a oferit voluntar şi am lucrat
dispărut…permanent. Aceea împreună pe jalea ei, într-o sesiune de 15 minute,
fusese ultima ceaşcă de cafea pe care o băuse. EFT, alături de încă alte şapte persoane.
în acest caz, a distrus dependenŃa, într-o singură În dimineaŃa următoare, pe la jumătatea
aplicare. drumului spre seminar, ea stătea de bună voie în
Chiar aşa, ştiŃi….nu prea se întâmplă. EFT faŃa a 80 de persoane şi-şi exprima uimirea că
constituie un instrument magnific pentru a scăpa de putea vorbi calm, despre moartea fratelui său.
dorinŃa imediată şi prin asta ajută mult în calmarea Acesta nu era încă subiectul ei favorit…dar
simptomelor de revenire. Dar, de obicei, sunt jalea îi dispăruse.
necesare mai multe aplicări repetate, înainte ca Apropo, toŃi cei opt din seara precedentă,
dependenŃa să dispară. Cam 5% dintre persoane obŃin avuseseră progrese în timpul sesiunii de un sfert de
rezultatul lui Joe. La ceilalŃi, durează mai mult. oră. O doamnă a scăpat de fobia de înălŃime (câteva
În legătură cu aceasta, totuşi, Susan, un minute mai târziu, ea s-a verificat privind în jos de pe
psihoterapeut, a rezolvat o dependenŃă de băuturi balconul unui hotel înalt…nici-o problemă), un
răcoritoare, într-o sesiune de două minute şi Robb a bărbat şi-a dat de-o parte furia pentru o situaŃie din
obŃinut acelaşi rezultat pentru dependenŃa sa de trecut, iar ceilalŃi au înregistrat alinări notabile pentru
ciocolată. diferite probleme emoŃionale.

Cazul 7 – Alcoolism Cazul 9 – Frică de ace

Aaron a scăpat de dependenŃa sa de alcool. Connie era foarte speriată în preajma acelor.
Aceasta este, fără îndoială, o dependenŃă mult mai Ea făcea crize de nervi şi adesea leşina când trebuia
serioasă decât cea de cafea, de băuturi răcoritoare sau să i se facă vreo injecŃie.
de ciocolată. El mergea la culcare beat, în fiecare Această situaŃie era teribil de
noapte şi-şi petrecea zilele în mahmureală. Cu supărătoare, dacă voia să-şi facă
cuvintele lui, "Alcoolul era Dumnezeul meu" în mod regulat analizele de
Am avut nevoie de mai multe sesiuni de EFT sânge şi să-şi menŃină sănătatea
şi el repeta acasă de mai multe ori pe zi. Ca urmare, în bune condiŃiuni.
i-a fost uşor să se lase. Adrienne i-a aplicat EFT doar câteva minute.
În primele etape ale Frica a dispărut şi următoarea expunere la injecŃii a
vindecării lui, trecea pe lângă decurs fără nicio teamă din partea ei.
fosta lui bere favorită din Acest rezultat e tipic, mai ales cu reacŃiile
rafturile supermarketului, cu fobice ca aceasta. De obicei, doar câteva minute de
un simŃământ de mândrie. Iar aplicare a tehnicilor, crează un rezultat pentru
acum, după un an, o găseşte totdeauna. Mai ales dacă obiectul fobiei (acele, în
respingătoare. Nu mai are nicio poftă de alcool. Şi-a acest caz), lipseşte pe moment. În acele câteva
recâştigat viaŃa. A renunŃat chiar şi la o petrecere de situaŃii în care prezenŃa acelor încă mai provoacă o

38
oarecare teamă, nu ia mai mult de încă o rundă de Cazul 13 – VinovăŃie şi insomnie
EFT, pentru a o elimina permanent.
Audrey era o femeie extrem de tulburată, pe
Cazul 10 – DependenŃă de alune care am întâlnit-o la cererea terapeutului ei. Ea fusese
abuzată fizic, mental şi sexual, toată viaŃa şi avea o
Nancy trebuia să facă o operaŃie şi doctorul o lungă listă de probleme emoŃionale, care constituiau
sfătuise să piardă din greutate, ca să meargă totul mai o provocare pentru orice terapeut.
uşor. O parte din dificultatea de a slăbi trecea prin M-am întâlnit cu Audrey pentru numai trei
renunŃarea la alune, de care ea era dependentă de sferturi de oră. În acel timp, am aflat că simŃea o
mulŃi ani. mare vinovăŃie pentru incendierea casei. Se pare că
Nancy a folosit EFT pentru a-şi reduce pofta adormise într-o noapte cu o lumânare aprinsă. Pisica
imediată şi, spre surpriza ei, a reuşit să scape de răsturnase lumânarea, de la care luase foc toată casa.
dependenŃă, în circa trei minute. Deşi poate părea evident că vina pe care o
Astfel de "rezultate bonus" se întâmplă din simŃea Audrey era disproporŃionat de mare, aceasta
când în când. După asta, lui Nancy nu i-a fost greu era situaŃia. Ea nu putea nici să vorbească despre
deloc să renunŃe complet la alune. asta, fără să izbucnească în lacrimi. Se condamna
DependenŃele sunt în legătură cu şi cauzate de pentru întreaga întâmplare.
diferite forme de anxietate. Dacă te adresezi Am parcurs împreună EFT şi vina ei părea să
anxietăŃii cu EFT, atunci nevoia de substanŃele fi dispărut. Pentru a verifica, am lăsat să treacă vreo
respective dispare. 20 de minute, timp în care am vorbit despre altele.
Apoi, i-am cerut să-mi povestească despre cum i-a
Cazul 11 – Durere fizică ars casa. Spre surpriza terapeutului ei, ea a zis ca
despre un fapt divers "N-a fost vina mea" şi a trecut
Lea a participat la unul din seminariile pe care la alt subiect. Fără lacrimi. Fără intensitate
le-am Ńinut pentru studenŃii de la hipnoterapie. Ea îmi emoŃională. VinovăŃia, pur şi simplu dispăruse…în
spusese înainte de seminar, că avea o mulŃime de câteva minute.
cârcei şi dureri fizice. Am parcurs cu ea EFT pentru Vă povestesc toate astea pentru a ilustra un
alinarea durerilor din jurul gâtului şi umerilor. lucru. EFT pot fi atât de puternice, încât schimbările
Acestea au cedat în două minute. par adesea foarte normale. Ca urmare, vi se poate
După vreo oră din cele trei cât a durat părea că nu "simŃiŃi nicio diferenŃă" când folosiŃi EFT
seminarul, am întrebat-o dacă durerea de la gât şi pentru o anumită problemă (precum vinovăŃia). Dar
umeri îi revenise. Ea a spus nu şi atunci a adăugat că ascultaŃi-vă cum vorbiŃi peste un timp. VeŃi avea
şi durerile din restul corpului se diminuaseră, dar nu tendinŃa să bagatelizaŃi problema şi aceasta va înceta
dispăruseră complet. să vă mai preocupe în vreun fel.
Acesta este un alt exemplu despre cum, Va dispărea fără fanfare sau bătăi de clopote.
adresându-ne cu EFT unei probleme, au loc şi alte EFT sunt cu adevărat puternice şi sunt exact ceea ce
vindecări între timp. În cazul lui Lea, alinarea vă trebuie. Sunt esenŃiale pentru eliberarea
durerilor de gât şi de umeri se răspândise în tot emoŃională.
corpul. Audrey mai avea o problemă şi cu insomnia.
Am mai făcut atunci o rundă de EFT şi a Ea dormea foarte puŃin…poate două ore pe noapte..
dispărut şi restul de dureri…şi au rămas aşa, tot …şi trebuia să ia somnifere chiar şi numai pentru
timpul seminarului. atât. La sfârşitul sesiunii noastre, am pus-o să se
Durerile de acest fel sunt adesea cauzate de întindă pe o masă, în cabinetul terapeutului ei şi i-am
stări emoŃionale negative şi de aceea EFT pot fi atât aplicat EFT pentru somn. Într-un minut dormea deja.
de eficiente. Totuşi, un nou stres emoŃional poate Am rămas să vorbesc cu terapeutul încă o jumătate
readuce durerea. Dacă se întâmplă astfel, repetări de de oră şi Audrey a sforăit sonor tot timpul. Era
EFT aduc alinare. "dusă". Fără somnifere, fără nimic altceva decât
bateri pe sistemul ei energetic atât de dezechilibrat.
Cazul 12 – Durere de şale
Cazul 14 – ConstipaŃie
Donna este un alt exemplu alături de celelalte.
Şi ea participa la unul din seminariile mele şi avea o Richard fusese constipat timp de 25 de ani.
durere de şale atât de puternică, încât se gândea că nu Lua purgative de două ori pe zi şi tot avea dificultăŃi
va putea rezista o zi întreagă pe scaun. "Pur şi simplu să "iasă afară".
nu pot sta aşezată aşa mult timp" spunea ea. L-am învăŃat EFT pentru această problemă şi
Am ajutat-o cu EFT şi spatele nu a mai durut-o toată le-a aplicat cu conştinciozitate de câteva ori pe zi.
ziua. După două săptămâni, nu se putea remarca nicio

39
ameliorare. I-am spus să insiste şi el a continuat. fizice. Ea a participat la unul dintre seminariile de o
Uneori, lucrurile astea iau mai mult timp. zi pe care le Ńineam în primii mei ani de EFT. Am
Am vorbit cu el două luni mai târziu şi petrecut doar o oră prezentând ReŃeta de Bază şi cum
lucrurile se îmbunătăŃiseră simŃitor. Lua acum lucrează ea şi am ajutat câteva persoane să-şi
purgative doar de două ori pe săptămână, în loc de depăşească fobia de înălŃime (inclusiv pe Carolyn) şi
două ori pe zi. pofta imediată de ciocolată.
Ca studenŃi în EFT, trebuie să înŃelegeŃi că Ceea ce nu ştiam era că, Carolyn avea lupus, o
uneori, perseverenŃa este foarte importantă. maladie degenerativă foarte gravă. Eram prea ocupat
Problemele emoŃionale sunt adesea rezolvate rapid şi să lucrez cu atât de mulŃi oameni odată, ca să bag de
la fel se întâmplă şi cu unele probleme fizice. Totuşi, seamă că mâinile şi picioarele ei erau umflate de
unele situaŃii necesită mai mult timp şi nu poŃi boală. De fapt, ea mi-a spus mai târziu că nu putea
prezice dinainte în ce situaŃie te afli. Dacă Richard ar purta pantofi normali, din cauza umflăturilor.
fi renunŃat după numai două săptămâni, n-ar fi În timpul seminarului, i-am învăŃat versiunea
obŃinut acest rezultat. prescurtată a ceea ce învăŃaŃi voi acum, în acest curs.
Concluzia ?...rămâneŃi pe fază. Carolyn a decis să bată de mai multe ori pe zi, pentru
lupusul ei şi, spre surprinderea ei, simptomele au
Cazul 15 – Ruşine fizică cedat, toate.
Ea a venit la o altă prezentare de-a mea, două
Adrienne şi cu mine l-am cunoscut pe Bingo la luni mai târziu şi mi-a povestit ce se întâmplase.
un seminar pe care l-am Ńinut în Los Angeles. Făcuse Singurul lucru deosebit pe care-l făcuse în toată
culturism şi-şi modelase trupul atât de bine, încât această perioadă, fuseseră EFT. Ea mi-a arătat
revistele de fitness îi ofereau frecvent câteva mii de mâinile şi picioarele şi mi-a spus că nu mai erau
dolari ca să le pozeze pentru fotografii. deloc umflate Mi-a spus de asemenea că şi nivelul ei
Dar Bingo, adesea refuza aceste de energie crescuse, până acolo că mergea frecvent să
oferte din cauza unui intens disconfort danseze. Ceea ce înainte nu putuse face.
emoŃional, pe care-l avea privitor la a- Deci…asta înseamnă că EFT poate vindeca
şi etala trupul în public. Era de lupusul ? Nu vreau să susŃin aşa ceva, deşi, este
descendenŃă asiatică şi spunea că, în foarte greu să ignori ceea ce s-a întâmplat.
familia lui, a-Ńi expune trupul Evident, EFT au ajutat-o să scape de
privirilor altora, era o mare ruşine. simptome. Dau acest exemplu uimitor, ca dovadă a
El a urcat lângă mine pe scenă, să încerce să-şi puterii EFT şi ca să vă încurajez să le aplicaŃi chiar
depăşească această problemă, dar a devenit imediat pentru maladii grave. Dar, vă rog, vă rog s-o faceŃi
foarte nervos. De fapt, mi-a zis "Dacă mă pui să-mi sub supravegherea medicului voastru curant.
dau jos tricoul, te ucid". BineînŃeles că nu vorbea Ca o urmare, am chemat-o pe Carolyn câteva
serios, dar era cert o indicaŃie despre ce emoŃii luni mai târziu, să văd cum mai merge lupusul ei. Ea
puternice simŃea în această privinŃă. nu-şi mai făcea baterile zilnice şi simptomele
După trei sau patru minute de EFT, el a zâmbit începuseră să reapară. Uneori, problemele fizice
şi, cu mult calm, şi-a scos tricoul, în aplauzele dispar complet, fără alte bateri, iar alteori nu. Acesta
entuziaste ale audienŃei. O zi sau două după aceea, a este unul dintre cazurile cu nu.
acceptat o ofertă să pozeze într-o revistă, pentru Ceea ce e important de recunoscut aici, este ce
3000 USD. anume chiar s-a întâmplat…nu ce nu s-a întâmplat.
Totuşi, nu cred că el şi-a depăşit total Simptomele grave au cedat, fără umbră de îndoială,
problema. Făcuse ceva progrese evidente dar, cînd şi- când sistemul ei energetic a fost echilibrat. Acest fapt
a scos tricoul, îl Ńinea în mână de parcă tare i-ar fi nu trebuie ignorat.
plăcut să şi-l pună la loc. Nu l-a pus pur şi simplu de-
o parte. Probabil că mai avea nevoie de câteva runde Cazul 17 – Colită ulceroasă
de EFT ca să scape complet de problemă.
Dar vă rog să vă aduceŃi aminte că totul se Iată un alt caz de maladie gravă. Dorothy avea
făcuse în cele mai potrivnice circumstanŃe posibile.. colită ulceroasă şi lua multe medicamente ce aveau şi
…pe scenă. Ca să faci un pas înainte atât de mare, pe multe efecte secundare negative.
care eu îl apreciez cam la 70%, este un lucru total Colita ulceroasă este o boală dureroasă a
remarcabil. colonului şi, în cazul lui Dorothy, era cronică. Când
doctorii au consultat-o, au diagnosticat, în termeni
Cazul 16 – Lupus duri, că era "infectată 90%".
Ea a lucrat cu Adrienne şi au făcut două
Carolyn a fost prima mea mare surpriză despre lucruri : (1) a devenit vegetariană şi (2) a început să
cât de bine funcŃionează aceste tehnici în problemele folosească EFT zilnic, pentru boala ei. Ea a început

40
să se simtă mult mai bine, după numai câteva o ajut cu această teamă, pe care o avea de o viaŃă. Ea
săptămâni şi a hotărât să înceteze să mai ia era bineînŃeles, timidă şi precaută cu privire la
medicamente (Notă : noi nu sfătuim niciodată pe cererea ei, aşa cum sunt majoritatea celor ce suferă
nimeni să întrerupă medicaŃia, fără să-şi consulte de temeri intense precum aceasta. Psihologia
doctorul). convenŃională le cere constant fobicilor să se
Cam la şase luni după aceea, doctorii au confrunte cu propria teamă. Unei persoane cu teamă
examinat-o din nou şi au concluzionat că era de ascensor, i se cere de regulă să strângă din dinŃi,
"infectată 10%". Asta se întâmpla acum trei ani şi de să-şi încleşteze pumnii şi să se urce în lift. În acest
atunci n-a mai avut nicio problemă. Mai mult, anul fel, zice logica, persoana se "desensibilizează" sau
trecut ea a dat naştere unui copil. "se obişnuieşte" cu frica respectivă. După părerea
Acum, ce credeŃi că a făcut ca boala ei să mea, aceasta este o practică bine intenŃionată, dar
cedeze? Să fi fost dieta vegetariană…sau EFT…sau inutilă, care, comparată cu EFT, crează multă
amândouă? Nu putem spune nimic sigur. Oamenii suferinŃă nejustificată.
încearcă adesea mai multe metode de vindecare Ea adesea înfricoşează prea mult oamenii şi le
simultan, astfel că e greu de spus care dintre ele a crează o altă traumă ce trebuie depăşită. Această
contribuit mai mult. practică nu mai este necesară.
Când veŃi avea mai multă experienŃă cu EFT, Deoarece EFT sunt total nedureroase, i-am
veŃi putea trage concluzia, aşa cum am făcut-o eu, că spus lui Ellen că nu ne vom apropia de un ascensor,
EFT ar trebui întotdeauna incluse, ca unele dintre până când ea nu se va simŃi confortabil în el.
tehnicile de vindecare. Aşa că am rămas în sala de seminar şi am
petrecut trei sau patru minute, aplicând EFT. Ea mi-a
Cazul 18 – Atac de panică spus atunci că niciodată nu se simŃise atât de relaxată
gândindu-se la ascensoare şi că era gata să urce într-
Kerry a chemat-o pe Adrienne de la hotelul unul.
Lake Tahoe, în mijlocul unui atac de panică. Dacă Din fericire, ne găseam într-un hotel, la circa
sunteŃi cât de cât familiari cu astfel de atacuri, ştiŃi ce 30 de paşi de un ascensor. În mod normal, ca măsură
teroare imensă presupun de precauŃie, aş fi oprit-o pe Ellen să intre în ascensor
acestea. În timpul unui atac de şi am fi repetat procedurile de batere. În acest caz, n-
panică, persoana respectivă am avut ocazia, pentru că ea s-a repezit să intre
adesea crede că e pe cale să într-o cabină aflată acolo cu uşile deschise şi a
moară. Aşa era şi în cazul lui început să apese pe butoane, cu o nerăbdare
Kerry. Ea a chemat-o pe evidentă.
Adrienne, cu o panică evidentă în voce şi i-a dat Am intrat şi eu cu ea, exact înainte să se
imediat numărul camerei, pentru cazul în care cineva închidă uşile şi am petrecut următoarele 10 minute în
ar fi venit s-o găsească fără viaŃă. acel ascensor. Am urcat, am coborât, am stat pe loc,
Adrienne a parcurs cu ea EFT prin telefon şi a am reluat, am deschis şi închis uşile şi i-am testat
trecut-o peste partea cea mai gravă a panicii, în doar teama în toate felurile. Ellen era total relaxată…
câteva minute. În mod normal, cei ce suferă de un niciun fel de frică…nici urmă de ea.
astfel de atac, adesea îndură o groază intensă timp de Teama ei de-o viaŃă dispăruse. Încă o dată am
mai multe ore. Să domoleşti aşa ceva în doar câteva avut privilegiul să-i ofer cuiva cheile libertăŃii
minute, este cu adevărat o minune. În cazul lui Kerry, emoŃionale…exact cum o făcusem cu veteranii noştri
au mai fost necesare încă 20 de minute pentru a se din Vietnam şi ca în celelalte cazuri despre care v-am
potoli complet. realatat aici.
SunteŃi pe cale de a căpăta aceeaşi abilitate.
Cazul 19 – Teamă de ascensoare Pentru a vă lărgi înŃelegerea EFT, acest curs
include încă şi mai multe cazuri, pe casete video şi
Ellen a folosit EFT pentru a-şi elimina teama audio. În continuare, vă fac o importantă descriere a
de ascensoare. Ea m-a abordat în timpul unei pauze acestora, pentru Partea I.
de la unul dintre seminarii şi m-a întrebat dacă pot s-

41
Videocasetele pentru Partea I
(Pentru a găsi mai uşor, toate casetele video EFT sunt redate şi în Anexă)

Notă: IniŃial, erau trei casete video pentru la sfârşit, un şoarece îi va atinge degetele şi ea
Partea I. Ulterior, acestea au fost copiate pe CD (al va spune, “Nu pot crede că eu sunt cea care
căror preŃ a scăzut foarte mult), ceea ce a necesitat fac asta. Eu ating şoareci!“.
întreruperea casetelor video 1 şi 2, oarecum mai **Stephen: Un băiat de 6 ani este învăŃat
lungi, în casetele 1a, 1b, 2a şi 2b. Pentru caseta 3 n-a aceste tehnici de către tatăl său şi astfel nu-şi
fost nevoie. mai roade unghiile.
**Adam: Acesta este fiul meu care foloseşte
Videocaseta 1a EFT pentru a-şi îmbunătăŃi cu 14 găuri scorul
la golf.
În această casetă, Adrienne şi cu mine ajutăm **Cheryl: Ea ne arată la unul din seminariile
acest manual, arătând pe noi punctele de batere şi noastre, cum foloseşte EFT cu mine, contra
cum se aplică fiecare pas din ReŃeta de Bază. Noi temerii sale de vorbit în public. Prima noastră
plecăm aici de la presupunerea că aŃi citit deja sesiune avusese loc în urmă cu un an şi, de
manualul. atunci, ea n-a mai simŃit această teamă.
Este de importanŃă vitală să ne urmăriŃi, pe **Jackie: Ea a avut un accident cu 10 ani în
Adrienne şi pe mine şi să revedeŃi acest segment urmă, care a lăsat-o incapabilă să-şi ridice
până când aŃi memorat tot procesul ce durează un braŃul mai mult de câŃiva centimetri, din cauza
minut. Odată memorat, îl veŃi Ńine minte toată viaŃa. unei intense dureri în umăr. În câteva minute
pe scenă, ea obŃine calmarea totală a durerilor
Videocaseta 1b şi-şi poate ridica braŃul cât vrea de sus.Această
sesiune arată conversaŃia noastră după seminar,
Aici redăm o demonstraŃie completă a întregii când discutăm despre acest “miracol“.
ReŃete de Bază, cu un domn încântător, numit Dave, **Cindy: Ca şi Jackie de mai sus, Cindy
în timp ce-l ajutăm să-şi depăşească intensa frică, avusese un accident în urmă cu 3 ani şi nu-şi
veche de-o viaŃă, de apă. StudiaŃi acest episod. PriviŃi putea ridica braŃul din cauza durerii. Ea
de mai multe ori. Este o sesiune instructivă excelentă, consultase numeroşi doctori şi terapeuŃi, fără
pentru că ilustrează atât de bine cum să controlaŃi niciun rezultat notabil. În câteva minute cu
aspectele. EFT, ea-şi ridică braŃul oricât de sus vrea, fără
nicio durere.
**Veronica: Începe cu o puternică dorinŃă
Videocaseta 2a
pentru o Ńigare şi atunci aplică EFT pentru a-şi
elimina pofta. În plus, ea trăieşte emoŃii
Această casetă video conŃine fragmente dintr-
puternice, amintindu-şi cum a fost violată de
un seminar pe viu, în care este explicată teoria din
propriul tată. După această unică sesiune (pe
spatele EFT şi apoi EFT sunt aplicate la două grupuri
care o veŃi urmări aici în întregime), ea
de persoane, pe scenă. Un grup lucrează contra
reuşeşte să treacă complet peste această
temerilor şi celălalt grup contra durerii.
amintire traumatizantă.
**Norma: Ea este dislexică şi întotdeauna a
Videocaseta 2b avut nevoie să citească un paragraf de patru
sau cinci ori înainte de a-l putea înŃelege. Ea
În această videocasetă vă arătăm mai multe scapă de dislexie în doar câteva minute şi
cazuri de EFT în acŃiune. Iată despre ce veŃi vedea: capătă un nou job, în care i se cere să citească
cu voce tare în faŃa oamenilor.
**Larry: El îşi depăşeşte claustrofobia
intensă, în timp ce face ceea ce în mod normal Videocaseta 3
este circumstanŃa cea mai plină de tensiune
pentru el…stă pe bancheta din spate a unui
Această casetă are titlul “6 Zile la AV“ şi
autoturism de dimensiuni mici, într-un trafic
arată imagini din vizita noastră la AdministraŃia
aglomerat din San Francisco.
Veteranilor din Los Angeles, pentru a-i ajuta pe
**Pam: o dependentă de ciocolată nu-şi mai
veteranii din războiul din Vietnam, handicapaŃi
doreşte ciocolata.
emoŃional. Aici, EFT trec cel mai puternic test, din
**Becci: Teama ei de şoareci îi asudă mâinile,
cauză că aceşti soldaŃi au făcut terapie timp de peste
chiar şi numai dacă se gândeşte la unul. Până
42
20 de ani cu foarte puŃine progrese sau chiar niciunul. FiŃi siguri totuşi că, dacă am fi avut timp să
VeŃi vedea intensitatea lor emoŃională topindu-se în aplicăm procesul în întregime, aşa cum îl învăŃaŃi în
câteva momente. Partea I din acest curs, am fi obŃinut aceleaşi
Nicăieri nu veŃi găsi o dovadă mai evidentă rezultate. Ar fi fost cu câteva secunde mai lung… dar
despre puterea a ceea ce învăŃaŃi acum. MenŃionez doar atât.
acest episod mişcător, în “Scrisoarea deschisă“ de la Principalul scop al acestor sesiuni este să vă
începutul acestui manual. dea startul în direcŃia unei experienŃe, arătându-vă
cum funcŃionează aceste tehnici în lumea reală…cu
Notă importantă oameni reali…într-o largă varietate de probleme. Ele
vă scot din sala de clasă şi vă arată cum sunt aplicate
Vă rog să notaŃi că în toate videocasetele 2a, aceste tehnici şi cum răspund oamenii la ele.
2b şi 3, Adrienne şi cu mine folosim diferite De asemenea, în unele cazuri, unele bateri au
scurtături, pe care le-am învăŃat de-a lungul anilor. fost scoase de pe casetă, pentru a avea posibilitatea
Cu experienŃa noastră îndelungată, noi ştim când unei experienŃe mai bogate, fără să vă încărcaŃi cu
putem să scurtăm procesul şi facem asta întotdeauna repetarea constantă a unor proceduri pe care deja le-
în interesul eficienŃei. AmintiŃi-vă, de obicei avem aŃi învăŃat. Eu nu vă învăŃ ReŃeta de Bază aici, pe
de-a face cu persoane străine, sceptice şi lucrăm în videocasetele 2a, 2b şi 3. Aşa ceva am făcut în
cele mai dificile circumstanŃe….pe scenă. Ca atare, detaliu, în partea de început a acestui manual şi pe
noi folosim scurtături (descrise în Partea a II-a a videocaseta 1. Videocasetele 2a, 2b şi 3 sunt, toate,
acestui curs), ori de câte ori este posibil şi rareori pentru experienŃă.
aplicăm ReŃeta de Bază în întregime.

Audiocasetele pentru Partea I


Iată ce conŃin

Pentru a vă lărgi şi mai mult experienŃa cu pentru o mare varietate de probleme fizice şi
EFT, am inclus câteva ore de cazuri, pe casete audio. emoŃionale. Ceea ce vă va oferi un nepreŃuit
Ca şi în casetele video, nu veŃi avea de ascultat doar “simŃ“ despre ce puteŃi obŃine prin aplicarea
teorie. Acestea sunt persoane reale cu probleme reale. EFT la voi înşivă şi la alŃii.
VeŃi auzi cum unii scapă de probleme de-o ** Alte sesiuni sunt cu persoane care au folosit
viaŃă, în doar câteva momente, în timp ce alŃii au EFT în trecut şi vă povestesc despre
nevoie de mai multă perseverenŃă. Ne veŃi auzi, pe experienŃele lor de atunci încoace. Asta pentru
Adrienne şi pe mine, aplicând EFT unor probleme a avea o imagine mai bună despre natura
emoŃionale severe şi făcându-le să dispară, în urma permanentă a rezultatelor acestor tehnici.
baterilor. VeŃi auzi de asemenea despre rezolvări **Scopul acestor casete audio este să vă
parŃiale ale unor deranjamente ce nu dispar complet lărgească experienŃa cu aceste tehnici. El nu
Pe scurt, aceste casete audio sunt un supliment pentru este acela de a vă învăŃa procesele propriu-zise
curcubeul vostru de experienŃe, oferindu-vă un de bateri. Asta învăŃaŃi din manual şi din
fundament util, pe care-l puteŃi folosi când aplicaŃi videocaseta 1a. Astfel, ca şi în videocasetele
EFT. 2a, 2b şi 3, am scos mare parte din bateri,
pentru ca să vă concentraŃi pe reacŃiile
CitiŃi următoarele, înainte de a asculta pacienŃilor şi pe alte detalii ale tehnicilor.
casetele **VeŃi auzi unele probleme foarte personale
şi asta pentru că avem permisiunea persoanelor
**Aceste casete audio conŃin o serie de sesiuni implicate. Ele au fost de acord, pentru ca alŃii
telefonice, conduse de asociata mea de afaceri, (ca voi) să poată beneficia de aceste tehnici
Adrienne Fowlie şi de mine. Ele sunt o minunate. Tuturor, le datorez multe mulŃumiri.
colecŃie de sesiuni autentice, înregistrate cu un **RepetiŃia este foarte importantă pentru
minicasetofon. Deşi calitatea sunetului este învăŃare. Deci, mă veŃi auzi repetând unele
destul de bună, înregistrările nu au fost făcute puncte importante, privite din diferite unghiuri,
în atmosfera perfect izolată fonic a unui studio de mai multe ori pe aceste casete. Nu ca să vă
de specialitate. plictisesc. Ci, ca să vă fixez în minte, concepte
** Unele dintre aceste sesiuni sunt cu persoane importante pentru gândirea voastră.
care-şi aplică singure EFT. Deci, literalmente **Aceste sesiuni sunt pentru educaŃia voastră
veŃi fi un “observator“ direct al modului în şi nu pentru amuzament (deşi, unele dintre ele
care aceste persoane îşi aplică aceste tehnici, sunt foarte distractive). Aş fi putut să le fac

43
scurte şi vioaie…editându-le astfel, încât să sau minute (pe problemă) mai multe…nu de
pun rapid în evidenŃă de fiecare dată alte săptămâni sau luni.
puncte…şi mereu altele. Procedând astfel, v-aş
fi lipsit de posibilitatea să “simŃiŃi“ şi să ObservaŃi în aceste casete audio, nu numai ce
“aprofundaŃi“ aceste procese. Pe de altă parte, spun pacienŃii, ci şi diferenŃele din vocile lor
unele conversaŃii ies din subiect şi intră în zone de dinainte şi de după aplicarea EFT.ObservaŃi
neinteresante pentru acest curs. Editând aceste de asemenea că, de multe ori, pacienŃii emit un
casete audio pentru educaŃia voastră, am tras o “oftat“ foarte relaxat după bateri. Acest oftat
linie de demarcaŃie între aceste două extreme, pune în evidenŃă uşurarea de poverile
întotdeauna interesat să includ cât mai multă emoŃionale.
informaŃie utilă pot.
**Vă rog să observaŃi că baterile pe care le Pe câteva casete veŃi auzi un bubuit de fond. El
auziŃi pe aceste casete vă vor suna diferit faŃă e rezultatul unei proaste funcŃionări a
de cele cu care v-am învăŃat. De fapt, nu sunt casetofonului meu şi nu e bătaia de inimă a
diferite. Totul este pur şi simplu mai scurt şi cuiva.
capătă doar o formă oarecum diferită.
PuteŃi fi tentaŃi să vă uitaŃi la “Cuprinsul
Aşa cum am menŃionat în secŃiunea de pe Sesiunilor“ de mai jos şi să mergeŃi direct la
videocasete, Adrienne şi cu mine suntem “problema voastră“ de pe casetă. E în natura
practicieni avansaŃi ai acestor tehnici şi le-am umană, presupun, dar vă rog, nu neglijaŃi
aplicat timp de mulŃi ani. Ca urmare, noi restul casetelor audio, doar pentru că nu vi se
folosim unele dintre scurtăturile despre care par a vi se aplica vouă în acest moment. Ele
am menŃionat anterior. conŃin amănunte valoroase, care vă vor
amplifica abilităŃile în aplicarea EFT.
Dar există şi o altă tehnică pe care o folosim în
audiocasete. Cuprinsul casetelor

Adrienne şi cu mine am investit timp şi bani, 1. De la Barbara până la Paulette


pentru a învăŃa Tehnologia Vocală a Dr. Roger
Callahan, într-un effort de a preciza mai bine Barbara (7 min 35 sec): Uşurare de o amintire
punctele de batere, existenŃa Inversării traumatică (lovită de un scut de vânt), o durere de
Psihologice, etc. Noi am folosit această formă cap şi o insomnie.
de diagnostic prezentată pe casetele audio,
pentru a economisi timp dar, întotdeauna Del (9 min 56 sec): El stă în picioare, în vârful unui
folosim aceleaşi puncte de batere pe care le- acoperiş, cu un telefon celular în mână, şi-şi
aŃi învăŃat şi voi. Când am învăŃat prima dată depăşeşte frica de înălŃime veche de-o viaŃă, foarte
Tehnologia Vocală, am crezut că este un ajutor puternică. Frica este eliminată atât de complet, încât
major în aplicarea acestor proceduri. După ani el ajunge să urce pe zgârie nori. Durerea cervicală şi
de experienŃă, totuşi, nu mai cred că adaugă de încheieturi, de asemenea cedează.
vreo valoare şi nu le-am mai folosit. Eu am
dezvoltat o tehnică de diagnostic mai utilă, Mike (3 min 28 sec): LicenŃiat în psihologie, el
care vă este prezentată în detaliu în setul nostru consideră acest proces uimitor. El reuşeşte să-şi
de casete video “Paşi spre a deveni un terapeut calmeze foarte rapid suferinŃa din dragoste (după
complet.“ Cei interesaŃi în aceste lecŃii ruptura cu iubita lui)…. deşi îi este greu să creadă.
avansate, ar trebui să consulte aceste
videocasete. Ingrid (9 min 23 sec): Ea avusese un sindrom bowel
iritabil, dureri de cap, “arsuri de ochi“ şi
După cum am menŃionat anterior, constipaŃie aproape constante, timp de mulŃi ani. Ea
diagnosticarea este dincolo de scopul acestui obŃine o reducere substanŃială a tuturor acestor
curs. În schimb, v-am predat ReŃeta de Bază probleme şi devine de-a dreptul amuzantă vorbind
(care se bazează pe conceptul reviziei 100%), despre constipaŃia ei, spre sfârşitul acestei sesiuni.
pentru că este un înlocuitor adecvat, în vasta
majoritate de cazuri. Fiecare rundă este cu Paulette (4 min 40 sec): Teama ei de zborul cu
câteva secunde mai lungă şi este posibil să avionul, veche de-o viaŃă, dispare. După EFT, ea
aveŃi nevoie de puŃin mai multe runde pentru a merge de două ori cu avionul, fără nicio frică.
obŃine aceleaşi rezultate (perseverenŃa). În
orice caz, vorbim aici de doar câteva secunde

44
2. De la Buz până la Bruce JoAnn (4 min 11 sec): Eliminare rapidă a durerii de
gât şi a simptomelor alergice.
Buz (9 min 10 sec): Un caz grav, de suferind de
Stres post traumatic (SPT). AscultaŃi cum îşi Bonnie (8 min 38 sec): Dezordini emoŃionale o fac
povesteşte cea mai intensă amintire de război, ca şi să nu poată înghiŃi mâncarea în mod normal. Într-o
cum ar fi o plimbare prin magazine. singură sesiune, ea depăşeşte unele emoŃii
neidentificate şi apoi înghite uşor mâncarea.
Donna (1 min 35 sec): Ea foloseşte EFT pentru a fi
ajutată în legătură cu viziunea pe care o are. 4. De la Steve până la Doris

Kieve (9 min 45 sec): AcordaŃi o atenŃie deosebită Steve (13 min 0 sec): Suferind de o maladie puŃin
acestui caz. Kieve a învăŃat aceste tehnici exact ca şi cunoscută (Anemie Hemolitică), obŃine uşurare
voi şi le-a aplicat la 150 de persoane, obŃinând substanŃială de oboseală, mâncărime de ochi, durere
rezultate uimitoare. El ne povesteşte doar despre de spate (cu spasme musculare) şi numeroase alte
câteva persoane pe care le-a ajutat, pentru fobii, SPT, simptome. El elimină de asemenea, furia şi
migrene, dureri de şold şi alte probleme. StăpâniŃi coşmarurile legate de acestea.
bine aceste tehnici şi veŃi obŃine şi voi aceleaşi
rezultate. Rachel (3 min 53 sec): Ea-şi neutralizează emoŃia
puternică pe care o are amintindu-şi de o tentativă
Cathy (7 min 23 sec): Această doamnă a suferit de crimă asupra ei de către un prieten şi îşi depăşeşte
zilnic de durere de spate de la un accident de maşină o problemă de respiraŃie în acest proces.
avut cu 24 de ani în urmă şi a încercat orice metodă
imaginabilă pentru a scăpa de ea…fără niciun ajutor Geoff (11 min 50 sec): El consultase cinci psihiatri
real. Ea ne spune cum această durere a cedat complet în trecut, dar nu-şi putuse diminua depresia. În două
după folosirea acestor tehnici de batere. Cathy şi-a sesiuni foarte scurte cu EFT, depresia cedează
îmbunătăŃit de asemenea, foarte mult şi anxietatea şi complet.
insomnia zilnice.
Karen (6 min 17sec): Ea are o oboseală cauzată de
Bruce (11 min 22 sec): Avusese scleroză multiplă insomnie şi astfel, niciodată nu se simte odihnită.
timp de şapte ani şi obŃine o îmbunătăŃire notabilă a Uşurarea îi vine după numai o sesiune cu EFT.
forŃei în picioare. El e limitat la un scaun cu rotile,
dar se ridică în picioare în timpul sesiunii. El îşi Mike (7 min 50 sec): El este un caz extrem de teamă
recapătă sensibilitatea mâinilor şi picioarelor şi-şi de vorbit în public care se ameliorează dramatic. El
reduce durerea de spate, precum şi tulburările de mărturiseşte cum a vorbit fluent, într-o prezentare
somn. publică, după ce a folosit EFT.

3. De la Geri până la Bonnie Doris (1 min 44 sec): Este o pacientă cu cancer, care
ne povesteşte despre uşurarea ei emoŃională, după
Geri (10 min 15 sec): Această psihoterapeută avea o folosirea EFT şi se descrie ca şi cum ar avea un “nou
puternică teamă de dentişti. După cum va reieşi în trup”.
timpul sesiunii, ea avea mai multe temeri decât
crezuse. Această sesiune ne ajută să înŃelegem că 5. Bonnie
temerile noastre, ca şi alte emoŃii negative, uneori
conŃin mai multe aspecte diferite. Bonnie (35 min 9 sec): Ea îşi îmbunătăŃeşte
substanŃial imaginea despre sine, prin perseverenta
Shad (4 min 43 sec): Îşi menŃine sub control stresul folosire a EFT. Bonnie a fost supusă la numeroase
şi anxietatea zilnice, cu EFT. De asemenea, foloseşte abuzuri în copilărie şi urmase terapia convenŃională,
EFT pentru a-şi îmbunătăŃi scorul la golf. timp de peste 28 de ani, plătind peste 50 000 $. Ea
cunoaşte îmbunătăŃiri fără egal, cu privire la
Margie (3 min 50 sec): Îşi reduce la zero pofta nenumărate amintiri traumatice, dureri de cap,
puternică de ciocolată de care era dependentă, în timiditate, sentimente de neadecvare, ronŃăit de
doar câteva momente. Ea spune că ciocolata nici nu unghii, o fobie, anxietate, insomnie şi depresie.
mai are gust bun pentru ea, acum.
6. De la Jim până la Dorothy
Mary (12 min 16 sec): Depăşeşte ceea ce ea numeşte
o teamă globală şi planetară şi-şi micşorează Jim (2 min 40 sec): Claustrofobia sa, provocată
durerile de genunchi şi de spate. pentru că fusese închis într-un dulap, în întuneric,
dispare în 5 minute.
45
Patricia (5 min 11 sec): Victimă a unui viol, ea Geri Nicholas (9 min 28 sec): Această
trece de la 10 la 0, cu privire la două aspecte separate psihoterapeută profesionistă apare pentru a doua oară
ale acestei experienŃe traumatice. pe casete. De data aceasta, ea dă mai multe amănunte
despre modalitatea personală în care foloseşte EFT
Juanita (1 min 57 sec): Anxietatea ei permanentă pentru ea şi pentru alŃii.
este îndepărtată în câteva minute.
Dorothy Tyo (12 min 1 sec): În sfârşit, un interviu
Susan (2 min 12 sec): Durerea provocată de o fascinant cu o hipnoterapeută profesionistă care a
lovitură în spate primită la golf, dispare în mai puŃin folosit EFT exact aşa cum învăŃaŃi şi voi acum,
de un minut. pentru a ajuta oamenii în probleme de la durerea
fizică până la teama de vorbit în public, de la teama
de păianjeni până la fumat.

46
EFT Partea a II-a
NOTĂ: Această secŃiune presupune că aŃi studiat deja EFT Partea I şi aŃi folosit în
mod perseverent ReŃeta de Bază pentru ameliorări personale.

Ceea ce urmează este partea avansată a EFT. Aici ajungem în intimitatea lucrărilor EFT
din Partea I şi ne lărgim priceperea în aceaste tehnici unice. În această secŃiune vom…

Explora impedimentele care inhibă uneori EFT şi vom învăŃa cum să le depăşim.
Lăsa de-o parte ReŃeta de Bază şi vom învăŃa unele scurtături pentru obŃinerea mai
rapidă a rezultatelor.
Expune amănunŃit arta EFT prin nenumărate demonstraŃii video pe o largă varietate de
probleme.

E mult de câştigat din aceste părŃi avansate şi sunt tot atât de fascinante ca şi tot
ceea ce aŃi învăŃat până aici. Dar, înainte de a merge mai departe, vreau să mă asigur că
am stabilit o perspectivă vitală privind EFT Partea I. Şi anume…ReŃeta de Bază este un
instrument extraordinar de puternic, chiar şi fără detaliile avansate…şi

…dacă aplicaŃi cu perseverenŃă


ReŃeta de Bază
fiind "concentraŃi" pe problema pe care o aveŃi,
există o mare probabilitate
ca problema să dispară.

Deşi conceptele avansate sunt importante de ştiut, perseverenŃa în aplicarea ReŃetei


de Bază va fi cel mai adesea suficientă pentru a obŃine rezultatele dorite. ReŃeta de Bază
este un dar şi reprezintă o condensare a multor ani de experienŃă. Vă rog să ŃineŃi mereu
cont de asta, pe măsură ce vă lărgiŃi cunoaşterea în această secŃiune.

47
Impedimente la PerfecŃiune
Chiar şi în mâinile unor nou veniŃi, relativ antrenat, atât înainte, cât şi după sau în
pricepuŃi, ReŃeta de Bază produce rezultate timpul căderii. Cu toate astea, sportivii
mulŃumitoare în 80% de cazuri, mai ales când este au astfel de căderi de mai multe ori în
aplicată unor evenimente negative specifice, din viaŃa carierele lor sportive. De ce ?
cuiva. Aceasta este o rată de succes extraordinară şi ....dependenŃele sunt atât de greu de
foarte puŃine tehnici convenŃionale se pot lăuda cu eliminat? În fond, dependenŃii, de
aşa ceva. Cu toate astea, o rată de succes încă şi mai obicei, doresc să se elibereze de
mare se poate obŃine atunci când ştiŃi cum să abordaŃi comportamentul distructiv respectiv.
impedimentele la perfecŃiune. Sunt posibile patru Ei ştiu şi adesea o admit deschis, că
astfel de impedimente, care vă pot afecta rezultatele dependenŃa lor îi costă sănătatea,
cu ReŃeta de Bază. Acestea sunt : relaŃiile cu ceilalŃi şi, uneori, chiar viaŃa! Şi totuşi,
continuă. De ce ?
1. Aspectele ....depresia este atât de greu de corectat?
2. Inversarea psihologică Aceasta este una dintre problemele
3. RespiraŃia claviculară psihologice cele mai greu de
4. Toxinele energetice. rezolvat. Dacă cineva parcurge
terapia convenŃională pentru a
Impedimentul 1 depăşi o depresie, adesea are nevoie
de ani de proceduri costisitoare. Şi, dacă se observă
Aspectele vreun progres, acesta de obicei se realizează în paşi
de melc. De ce ?
Nu e nevoie să pierdem prea mult timp asupra ....ne sabotăm uneori singuri?
aspectelor, pentru că le-am discutat anterior. Le Când încercăm, spre exemplu, să
includ totuşi aici, sub titlul de impedimente, chiar pierdem în greutate sau să citim mai
dacă nu sunt impedimente reale. Sunt doar repede, ajungem adesea să "ne punem
impedimente aparente, pentru că par să împiedice stop nouă înşine" şi să recădem în "zona
progresul. de confort" de dinainte, fără vreun progres real. De
Fiecare aspect este pur şi simplu o altă parte a ce?
problemei, care trebuie rezolvată separat, pentru a ....vindecarea durează uneori atât de mult?
obŃine rezolvarea totală. Fiecare aspect se abordează O răceală care nu se mai termină, un os
cu ReŃeta de Bază, exact ca şi cum ar fi o problemă rupt care se vindecă atât de greu, o
separată, de sine stătătoare (ceea ce, într-un fel, chiar migrenă sau o altă durere de care nu
este). VeŃi vedea toate acestea demonstrate în mod putem scăpa timp îndelungat. Uneori,
repetat, în numeroasele casete video EFT din Partea a toate acestea nu se vindecă normal, aşa
II-a. Dacă niciunul dintre celelalte impedimente nu cum ar trebui. De ce ?
vă stă în cale, persistenŃa va neutraliza adesea toate
aspectele. Motivul se află în sistemul energetic al
corpului. El este cauza reală a ceea ce, în mod uzual,
Impedimentul 2 se numeşte auto-sabotaj. Este motivul pentru care noi
părem uneori, să fim propriul nostru duşman şi nu
Inversarea psihologică reuşim să atingem acele "noi niveluri" pe care le
dorim.
În EFT Partea I, v-am arătat Pregătirea, ca o În plus faŃă de exemplele de mai sus, este şi
etichetă pentru fenomenul numit Inversarea cauza pentru care oamenii încearcă adesea în van să
Psihologică (un termen consacrat de Dr. Roger facă bani şi cad repede în nenumărate alte treburi,
Callahan, dar făcut public prima dată de Dr. John chiar dacă ei ştiu că au capacitatea de a-i câştiga. Este
Diamond). Aceasta este o descoperire fascinantă în de asemenea şi un factor ce contribuie la blocajele
sine şi merită un tratament special în acest curs. psihologice (precum "blocajul scriitorului") şi la
limitările de învăŃare (precum dislexia).
V-aŃi întrebat vreodată de ce… Înainte de această descoperire, inabilitatea
aparentă a unor oameni de a progresa în domenii
…sportivii au căderi de formă ? Ele desfid evident importante pentru ei, era blamată cu termeni
orice logică normală. Nu există niciun motiv fizic precum "lipsă de voinŃă", "lipsă de motivaŃie",
care să le explice. Sportivul este la fel de bine "incapacitate de concentrare" sau alte forme de
48
presupuse defecte de caracter. Dar nu este aşa. Există pacienŃi tulburaŃi sunt denumiŃi în multe feluri:
o altă cauză… şi se poate corecta. pacienŃi recalcitranŃi, personalităŃi negative, indivizi
Inversarea Psihologică (pe scurt IP) este acea auto-distructivi – dar situaŃia lor este întotdeauna
cauză. Este o descoperire extraordinar de importantă, cam aceeaşi, ei par să reziste oricărui ajutor –
care-şi găseşte locul în mai multe discipline. Ea este indiferent ce abordare li se aplică. Ei susŃin că vor
vitală în psihologie, medicină, dependenŃe, pierdere să fie vindecaŃi – dar nu răspund la tratament.
în greutate şi nenumărate domenii de performanŃă, În timp ce lucram cu o femeie supraponderală
incluzând sportul şi afacerile. Acolo unde IP este care susŃinea că vrea să slăbească, am întâlnit acest
prezentă, nu poate fi făcut niciun progres, sau doar blocaj negativ. Ea Ńinea diete cu foarte puŃin succes,
unul foarte mic. Ea...blochează literalmente de mulŃi ani. Şi totuşi, în ciuda eşecului, ea insista că
progresul. vrea să piardă din greutate.
Ce este Inversarea Psihologică? Oricine a Folosind testul muscular, i-am cerut să se
trăit-o. Ea se produce atunci când sistemul energetic imagineze slabă, aşa cum ea spunea că ar dori să fie.
din corp îşi schimbă polaritatea şi, de regulă, este un Rezultatul m-a siderat. Atunci când ea a reuşit să se
proces inconştient. În mod obişnuit, nu o "simŃim". imagineze slabă, tăria braŃul a scăzut.
Ea este exact o inversare de polaritate în sistemul Amândoi am fost surprinşi. Totuşi, în ciuda
energetic al corpului, ca şi cum aŃi avea "bateriile rezultatelor negative, ea insista că dorea cu adevărat
puse invers", aşa după cum v-am explicat în EFT să slăbească.
Partea I. Aşa că am încercat o altă abordare. I-am cerut
Interesant de adăugat, IP ia adesea forma a să se imagineze cu 15 kg mai grasă decât era. Acum
ceea ce psihologii numesc "câştig sau pierdere tăria braŃului era puternică.
secundar/ă". De exemplu, persoana care în mod Am reînceput să o întreb mai direct. Am făcut-
conştient crede că vrea să piardă din greutate, va avea o să spună cu voce tare ’Vreau să slăbesc’. Testul
adesea un "stop" inconştient, cum ar fi "Dacă muscular a arătat că afirmaŃia ei nu era adevărată.
slăbesc, mă voi îngrăşa iar şi asta mă va costa o Apoi i-am cerut să spună tare ‘Vreau să mă
mulŃime de bani cu schimbarea garderobei". Această îngraş’. De data asta, testarea musculară i-a
persoană este inversată psihologic împotriva pierderii confirmat afirmaŃia. Evident, exista o discrepanŃă
în greutate. între ceea ce ea zicea că vrea şi ceea ce indica testul
Cum a fost descoperită IP? Inversarea că voia ea cu adevărat.
psihologică îşi are rădăcinile în domeniul cunoscut Curios, am încercat acelaşi test cu încă alŃi
drept kinesiologie aplicată. Unul dintre instrumentele şase clienŃi care Ńineau diete de multe luni sau ani,
de lucru ale acestei discipline se numeşte testare fără succes. Ei toŃi, manifestau acelaşi
musculară. Pacientul întinde rigid un braŃ în lateral, comportament.. Ceea ce spuneau că vor, era invers
în timp ce doctorul apasă în jos pe el, pentru a testa cu ceea ce arătau că vor, atunci când erau testaŃi
tăria pacientului. folosind acelaşi test muscular.
Doctorul are apoi un dialog cu pacientul şi Aceasta nu era, bineînŃeles, prima dată când
apasă în jos pe braŃul acestuia în timp ce-i ascultă întâlneam rezistenŃă la tratament. Dar acum aveam
afirmaŃiile. Dacă la pacient există un dezacord un instrument cu care să o identific şi, pe cât posibil,
subconştient cu afirmaŃia rostită, muşchii slăbesc şi s-o depăşim. Pentru a da un nume acestei situaŃii, un
braŃul este mai uşor de împins în jos. Altfel, braŃul nume care s-o şi descrie, am numit-o Inversare
are aceeaşi tărie, opune aceeaşi rezistenŃă ca şi Psihologică.
înainte de dialog. Această tehnică permite doctorului ...Acum, încep testând toŃi clienŃii mei în
să "vorbească cu corpul" şi-l ajută să determine unde legătură cu problemele lor majore (adică: ‘Vreau să
se află problemele. trec peste atacurile mele de anxietate’ sau ‘Vreau să
Dr. Roger Callahan folosea această procedură am o relaŃie mai bună cu soŃia/soŃul sau iubita/
cu o doamnă care dorea să slăbească. Pentru a avea o iubitul mea/meu’ sau ‘Vreau să-mi depăşesc
imagine generală, iată cum povesteşte el în cartea frigiditatea/impotenŃa/ejacularea prematură’ sau
"Cum depăşim teama de vorbit în public şi alte fobii" ‘Vreau să fiu un actor/cântăreŃ/compozitor de
"Nu există niciun terapeut practician care să succes’, etc.). În fiecare caz, l-am pus pe pacient să
nu fi întâlnit pacienŃi care pur şi simplu nu pot fi zică şi afirmaŃia contrară (adică : Nu vreau să trec
vindecaŃi, indiferent cât de eficientă este, în mod peste atacurile mele de anxietate’, etc.). Şi de fiecare
obişnuit, terapia sau cât de multă bunăvoinŃă depun dată am testat cu testul muscular.
pacientul şi terapeutul în aplicarea acesteia. Această Am fost uluit de rezultatele la aceste teste. Am
rezistenŃă la tratament este o frustrare pentru aflat, spre marele meu necaz, că la un mare număr
terapeuŃi şi o mare încercare pentru pacienŃii dintre clienŃii mei, tăria musculară slăbea atunci
acestora.Ea a fost numită în multe feluri, cum ar fi : când ei se gândeau la vindecare şi se întărea când
instinctul morŃii, sindromul pierzătorului, gândeau la înrăutăŃire. Nicio mirare că psihoterapia
comportament auto-distructiv sau negativitate. Aceşti este atât de dificilă…"
49
Ce provoacă IP? Principala cauză este Câteva exemple de Inversare Psihologică
gândirea negativă. Chiar şi cei mai pozitivi gânditori
dintre noi, pot avea un subconştient negativ, gânduri DificultăŃi de învăŃare. Blocajul scriitorului şi
auto-distructive. Ca urmare, se ajunge la IP. Ca majoritatea dificultăŃile de învăŃare sunt adesea,
regulă generală, cu cât avem mai frecvent acest tip de rezultatul direct al IP. Un elev, spre exemplu, poate
gândire, cu atât suntem mai înclinaŃi să devenim să se descurce foarte bine la toate materiile, cu
inversaŃi psihologic. excepŃia uneia (precum chimia) şi
La unele persoane, acesta este un fenomen cu există o mare probabilitate ca IP
totul generalizat. El îi stopează în tot ceea ce fac. De să fie în spatele acestei dificultăŃi.
obicei, poŃi recunoaşte aceste persoane pentru că pare Elevii nu ştiu că sunt inversaŃi
că nimic nu le iese cum vor. Ei se plâng mult şi se psihologic, din cauză că, până
consideră victime ale lumii şi vieŃii. Persoanele cu acum, ei nici n-au ştiut că acest
această formă de inversare psihologică sunt numite fenomen există. În schimb, ei au tendinŃa să
"masiv inversate". găsească motive pentru "neputinŃa" lor. Ei pot spune
IP este de asemenea un companion cronic al "Nu sunt bun la chimie" sau "Nu mă pot concentra la
celor ce suferă de depresie. Depresia, gândirea chimie" sau "Nu-mi place chimia".
negativă şi IP trăiesc în aceeaşi casă. Aceste motive sunt de obicei neadevărate.
Vă rog să înŃelegeŃi, IP nu este un defect de Adevăratul motiv este, cel mai adesea, IP. Atunci
caracter. Aceste persoane, fără să-şi dea seama, când elevii se cred slabi la o disciplină, polaritatea lor
suferă de o inversare cronică a polarităŃii electrice din se inversează şi, ca urmare, le scad rezultatele.
trupurile lor. Sistemele lor energetice funcŃionează CorectaŃi IP şi notele vor fi mai bune.
de-a dreptul împotriva lor. Ca urmare, ei sunt Unii elevi sunt IP cu privire la şcoală în
împiedicaŃi, oriîncotro s-ar îndrepta. Nu lumea este general. Acesta este un factor major ce contribuie la
împotriva lor…ci propriul lor sistem energetic. rezultatele proaste la învăŃătură şi adesea este
Bateriile lor sunt inversate. necunoscut. Elevii sunt consideraŃi "slabi" sau
Majoritatea oamenilor ştiu, cel puŃin intuitiv, "incapabili să înveŃe". Ce etichetă să porŃi cu tine
că gândirea negativă le blochează progresul. De toată viaŃa, fără să fie nevoie!
aceea există atât de multe cărŃi şi seminarii despre Sănătate. IP este aproape întotdeauna prezentă
gândirea pozitivă. Totuşi, până acum, nimeni n-a fost în maladiile degenerative, precum cancerul, SIDA,
capabil să explice în ce fel crează gândirea negativă scleroza multiplă, fibromialgia, lupusul, artrita,
aceste blocaje şi cu atât mai puŃin să indice vreo cale diabetul, etc. Din punctul de vedere al EFT, acesta
de corecŃie. Inversarea psihologică le face pe este unul dintre principalele impedimente în calea
amândouă. vindecării. Cu timpul, cred că disciplinele medicale
La majoritatea oamenilor, IP se manifestă în occidentale vor recunoaşte acest fapt şi vor integra IP
anumite domenii. O persoană poate avea cele mai între celelalte tehnici ale lor.
bune rezultate în multe domenii din viaŃă dar, a Re-inversarea pshihologică a cuiva (Ńintind
renunŃa la fumat, spre exemplu, pare a fi peste Pregătirea către un anumit dezechilibru) pare să
puterile ei. Poate că în mod conştient, ea doreşte să se permită proceselor de vindecare naturală a corpului,
lase şi poate chiar vrea foarte tare. De fapt, poate că să decurgă mai lin. Această interpretare are sens,
şi reuşeşte pentru un timp. Dar, dacă este IP, ea îşi va dacă luaŃi în considerare importanŃa circulaŃiei
sabota propriul efort şi va începe iar să fumeze. continue a energiei prin corp. Oasele fracturate par să
Astfel de persoane nu sunt slabe. Sunt IP. se sudeze mai rapid, când "bateriile sunt instalate
Energia trebuie să circule continuu prin corect", iar deranjamentele fizice de multe feluri,
trupurile noastre, dacă vrem să ne manifestăm la înregistrează un progres mai important.
întregul potenŃial. Inversarea psihologică este o Medici, acupuncturişti, chiropractori şi alŃi
modalitate importantă prin care această circulaŃie este practicieni vindecători ai căror pacienŃi nu fac
întreruptă. progrese satisfăcătoare, ar trebui să-i înveŃe pe
IP poate fi corectată şi corecŃia, care în EFT se pacienŃi să se re-inverseze singuri. Aceasta ar putea
numeşte Pregătire, ia doar câteva secunde. Acest elibera o mai mare forŃă vindecătoare şi ar grăbi
proces este expus în detaliu ca parte a ReŃetei de recuperarea.
Bază. Sportivi. Se poate paria cu multe şanse de
IP este posibilă în orice străduinŃă umană. câştig că persoanele sunt IP, ori de
Există practic, mii de posibilităŃi. Numai pentru câte ori sunt blocate în anumite
demonstraŃie, iată câteva exemple. domenii de progres din vieŃile lor.
Sportivii sunt primele exemple.
Marele jucător de baschet care

50
ratează loviturile libere, este sigur IP cu privire la IP care nici nu e acolo. Deci, dacă IP nu e corectată,
loviturile libere. Corectarea IP va aduce rata voastră de succes cu aceste metode va suferi
îmbunătăŃirea dramatică a performanŃei lor. mult. Iată de ce corecŃia pentru IP este parte
Acelaşi lucru este valabil şi pentru alte componentă a ReŃetei de Bază.
categorii de sportivi. Patronii şi antrenorii echipelor
profesioniste pot folosi cu mult succes acest concept Impedimentul 3
uşor de înŃeles.
Dislexia. Dacă vă gândiŃi la ea, dislexia este un RespiraŃia claviculară
exemplu clasic de IP. De fapt, inversarea este
simptomul major. Printre altele, dislexicii confundă În câteva cazuri…poate 5%... în corp se
cifre şi litere şi astfel au dificultăŃi de învăŃare. produce o formă unică de dezorganizare energetică,
Annie m-a abordat după unul dintre care împiedică progresul ReŃetei de Bază. Sunt
seminariile mele şi m-a întrebat dacă pot s-o ajut cu amănunte mult dincolo de scopul acestui curs, dar
dislexia de care suferea de când era copil. Acum, ea pot să vă arăt cum o puteŃi corecta. Eu o numesc
avea 49 de ani. Mi-a spus că nu putea nota corect problema respiraŃiei claviculare, nu pentru că este
numerele de telefon "Scriu corect primele trei cifre" ceva în neregulă cu respiraŃia sau cu claviculele
spunea ea "dar le încurc pe ultimele patru". cuiva. Mai degrabă, i-am spus astfel după modul de
Eu i-am enumerat atunci zece numere de corecŃie…ExerciŃiul RespiraŃiei Claviculare.
telefon şi i-am cerut să le noteze. BineînŃeles, toate Această corecŃie a fost dezvoltată de Dr.
zece au fost greşite. Callahan şi trebuie aplicată numai în cazurile în care
Am ajutat-o să-şi corecteze IP şi apoi i-am mai perseverenŃa cu ReŃeta de Bază nu dă rezultate
dictat zece numere de telefon. De data asta ea notase notabile. Durează doar două minute şi poate curăŃa
perfect nouă dintre ele…şi încă fără efort. calea pentru o funcŃionare normală a unei ReŃete de
Nu aş vrea să creez o impresie greşită. Poate Bază împiedicate.
nu i-am eliminat complet dislexia. Ceea ce s-a Deşi în continuare voi da o descriere verbală a
întâmplat a fost că i-am eliminat temporar Inversarea exerciŃiului, sunteŃi sfătuiŃi să consultaŃi casetele
Psihologică şi, astfel, ea a putut să scrie corect. video pentru EFT Partea a II-a, ca să vedeŃi o
Acesta este un exemplu edificator despre puterea IP. demonstraŃie pe viu.
În cazul dislexiei, IP probabil va reapărea cu timpul
şi cu ea va reapărea şi disfuncŃia. Annie mai avea ExerciŃiul de RespiraŃie Claviculară
multe de făcut. Dar, fără o înŃelegere a IP, progresul
ei ar fi fost probabil foarte lent, dacă chiar ar fi fost Deşi puteŃi începe cu orice mână, eu consider
vreunul. că începeŃi cu mâna dreaptă. łineŃi coatele şi braŃele
IP blochează progresul. De o deosebită depărtate de corp în aşa fel încât singurele care vi se
importanŃă pentru EFT este faptul că…atunci când ating să fie degetele, după cum vă voi spune.
IP este prezentă, procedura baterilor nu dă PuneŃi două degete de la mâna dreaptă pe
rezultate. GândiŃi-vă, IP literalmente blochează punctul denumit Capul Claviculei (CC) din dreapta
progresul şi asta e valabil cu EFT, ca şi cu orice altă corpului vostru. Cu două degete de la mâna stângă,
tehnică. bateŃi încontinuu Punctul Gamut de la mâna dreaptă,
Eu am mulŃi prieteni psihoterapeuŃi şi ei au în timp ce executaŃi următoarele cinci exerciŃii de
numeroşi clienŃi, care pur şi simplu nu răspund respiraŃie :
favorabil, chiar şi celor mai bune tehnici. Până când
au învăŃat despre Inversarea Psihologică, acest blocaj ** InspiraŃi pe jumătate şi opriŃi-vă respiraŃia
era un mister pentru ei. timp de 7 bateri
După ani de experienŃă cu EFT, ştim acum cât ** ContinuaŃi inspiraŃia până la capăt şi opriŃi-
de frecvent de manifestă IP. IP este prezentă în circa vă respiraŃia timp de 7 bateri
40% din problemele cărora oamenii li se adresează ** ExpiraŃi pe jumătate şi opriŃi-vă respiraŃia
cu EFT. În unele probleme, IP blochează chiar total timp de 7 bateri
progresul. Depresia, dependenŃele şi maladiile ** ExpiraŃi până la capăt şi opriŃi-vă respiraŃia
degenerative, sunt principalele exemple. În multe alte timp de 7 bateri
cazuri totuşi, IP poate să fie sau poate să nu fie ** RespiraŃi normal timp de 7 bateri
prezentă. O persoană poate fi IP pentru uşurarea de
astm, spre exemplu şi, pentru altă problemă, să nu fie PuneŃi două degete de la mâna dreaptă pe
IP. Capul Claviculei din stânga şi, bătând încontinuu
Cum ştiŃi dacă sunteŃi în faŃa unei IP sau nu ? Punctul Gamut, faceŃi cele cinci exerciŃii de
Nu ştiŃi. De aceea, ReŃeta de Bază include o corecŃie respiraŃie.
automată pentru aceasta (Pregătirea). Ea durează doar ÎndoiŃi degetele de la mâna dreaptă în aşa fel
câteva secunde şi nu face niciun rău dacă corectăm o încât să iasă în evidenŃă a doua încheietură a
51
falangelor. Apoi, puneŃi aceste încheieturi pe Capul cât e ziua de lungă. Dormim pe cearşafuri impregnate
Claviculei din dreapta şi bateŃi Punctul Gamut cu aceleaşi reziduuri.
încontinuu în timp ce faceŃi cele cinci exerciŃii de Există chimicale în deodorantele de încăperi şi
respiraŃie. RepetaŃi, în timp ce puneŃi încheieturile birouri, care miros frumos dar ne umplu aerul cu
degetelor pe Capul Claviculei din stânga. substanŃe străine.
Acum aŃi ajuns la jumătatea drumului. Mâncăm "cheaps" sau "snacks" încărcate cu
CompletaŃi acest exerciŃiu de RespiraŃie Claviculară, sare şi chimicale. Bem băuturi
repetând întreaga procedură pe care aŃi executat-o cu răcoritoare, ce nu sunt altceva
mâna dreaptă, dar acum folosind vârfurile degetelor decât amestecuri de chimicale.
şi încheieturile falangelor de la mâna stângă. VeŃi Consumăm cantităŃi uriaşe de
bate Punctul Gamut, bineînŃeles, cu degetele de la zahăr rafinat. Alimentele
mâna dreaptă. noastre sunt impregnate cu o
Cum folosiŃi ExerciŃiul de RespiraŃie listă de coloranŃi, conservanŃi şi
Claviculară? Mai întâi, presupuneŃi că nu aveŃi bactericide, care ar putea concura în dimensiuni cu o
nevoie de el şi executaŃi normal ReŃeta de Bază. mică carte de telefon.
Aceasta este o presupunere logică, deoarece sunt Ingerăm alcool, nicotină, aspirină,
foarte multe cazuri în care această problemă nu antihistamine şi nenumărate medicamente. Respirăm
împiedică EFT. fumul de la maşini, de la instalaŃiile industriale şi
Dar, dacă după ce aŃi folosit de mai multe ori casnice. Pe scurt, ne confruntăm cu intruşi chimici,
ReŃeta de Bază nu obŃineŃi rezultate sau acestea sunt câte 24 de ore pe zi.
foarte slabe, începeŃi fiecare rundă de ReŃetă de Bază După cum am spus, trăim într-o mare de toxine
cu ExerciŃiul de RespiraŃia Claviculară. O să vedeŃi
că aceasta "curăŃă drumul" şi permite rezolvarea Un alt tip de "alergie"
deplină.
Corpurile noastre sunt prevăzute să combată
Impedimentul 4 efectele toxinelor şi, Ńinând cont de cât de multe
toxine există, fac o treabă admirabilă. Dar ce e prea
Toxinele Energetice mult, e prea mult ! Mai devreme sau mai târziu,
această agresiune permanentă se manifestă în
Trăim într-o mare de toxine. sănătatea noastră.
În dimineaŃa asta, am desfăcut o nouă bucată Alergiile sunt printre cele mai comune reacŃii
de săpun şi am citit eticheta. ConŃine 8 substanŃe pe care le manifestăm la toate aceste substanŃe toxice.
chimice de care n-am auzit niciodată. Toate pătrund SensibilităŃi, erupŃii şi o serie întreagă de probleme
în corpul meu când fac duş şi mă frec cu săpun. ale sinusurilor, nu sunt altceva decât simptome
Crema mea de ras conŃine 7 astfel de alergice de care suferim.
ingrediente şi loŃiunea after shave are 13. Acestea, de Alergiile sunt în general considerate a fi
asemenea îmi pătrund în trup. cauzate de chimicale. Adică, aceste toxine provoacă
Pasta mea de dinŃi nu are trecute pe ea reacŃii chimice în corpurile noastre care, în schimb,
ingredientele, dar sunt sigur că conŃine câteva răspund prin simptomele iritative.
chimicale, pe care niciun doctor nu m-ar sfătui să le
înghit. Şi totuşi, ele se infiltrează în organismul meu, "Alergia" sistemului energetic
prin membranele sensibile din gură.
Apoi, mai este şi deodorantul care are 9 Dar există un tip diferit de alergie, despre care
chimicale în el. Şi, dacă aş fi fost femeie, aş fi folosit trebuie să vorbim aici. El nu irită neapărat chimia
o grămadă de cosmetice. Fard de ochi şi ruj de buze, noastră internă şi deci, nu se încadrează în definiŃia
ca să numesc doar două. clasică de alergie. Mai degrabă, seamănă cu o alergie
Mă gândesc câte chimicale toxice îşi găsesc prin aceea că ne irită sistemul energetic. În lipsa unui
drumul spre corpul nostru prin astfel de loŃiuni, termen mai potrivit, le numim "toxine energetice".
creme, fixativuri, parfumuri, şampoane. Trebuie să
fie o listă impresionantă şi, până acum…nici n-am Căi de evitare a toxinelor energetice
ieşit din baie.
Apa care ne vine pe Ńevi, conŃine o altă listă de Dacă aŃi încercat de repetate ori EFT fără sau
substanŃe toxice. Si totuşi, facem baie cu ea, gătim cu cu foarte puŃin succes ŞI v-aŃi adresat tuturor
ea, ne facem cafeaua de dimineaŃă cu ea. aspectelor unei probleme ŞI aŃi aplicat EFT tuturor
Reziduurile chimice din detergenŃii cu care ne evenimentelor specifice care pot sta în interiorul
spălăm hainele, vin în contact cu corpurile noastre problemei respective, atunci o explicaŃie posibilă
poate fi o anumită formă de toxină energetică, ce vă
irită sistemul energetic şi concurează astfel cu aceste
52
proceduri. Nu înseamnă că EFT nu funcŃionează. şampon, pentru că pot lăsa reziduuri suplimentare.
Dimpotrivă, funcŃionează minunat, date fiind Procedând astfel, veŃi putea îndepărta chimicalele de
condiŃiile respective. pe trupul vostru. Apoi reîncepeŃi cu EFT. Dar de data
Există mai multe căi pentru a evita efectele asta…faceŃi-o în pielea goală.
toxinelor energetice, dacă nu ştiŃi exact ce anume Ştiu că sună un pic ciudat, dar adesea e
toxină vă afectează. Redau mai jos aceste căi : necesar. În felul acesta, toate chimicalele sunt
Metoda nr. 1 de evitare a toxinei energetice îndepărtate de pe corpul vostru şi micşoraŃi
– MutaŃi-vă de unde sunteŃi. Uneori, există ceva în posibilitatea ca ele să interfere cu sistemul vostru
preajma voastră care cauzează problema. Poate fi un energetic. E bine să staŃi în picioare, pentru a evita
aparat electronic, precum un calculator sau un contactul cu scaunele sau paturile sau cu alte
televizor sau pot fi gazele de la o uzină, de la substanŃe posibil toxice. VeŃi fi, bineînŃeles, cu
sistemul de ventilaŃie sau de la circulaŃia stradală. E picioarele goale şi, cel mai bine ar fi să staŃi pe o
posibil să aveŃi o anume sensibilitate la scaunul pe podea de lemn sau pe o placă de plastic. În felul
care şedeŃi sau poate camera în care sunteŃi a fost acesta puteŃi evita carpeta şi orice chimicale pe care
zugrăvită proaspăt. aceasta le poate conŃine.
Deci…simplul act fizic de a vă deplasa, poate Dacă procedura de mai sus se termină cu un
să vă îndepărteze de cauza care vă succes cu EFT, atunci probabil că toxina energetică a
irită. Vă puteŃi ridica în picioare fost îndepărtată din calea voastră. Dar, dacă în ciuda
sau să vă aşezaŃi în alt colŃ al acestui efort tot nu obŃineŃi rezultatul dorit cu EFT,
camerei. Dacă nici aşa nu obŃineŃi atunci folosiŃi…
rezultate, puteŃi merge în altă Metoda nr. 3 de evitare a toxinei energetice
cameră sau chiar să ieşiŃi afară. – AşteptaŃi o zi sau două. Dacă metodele nr.1 şi nr.2
Având în vedere că aplicarea EFT durează atât nu vă permit rezultatul aşteptat, atunci sunt şanse ca
de puŃin, vă puteŃi schimba locul şi să încercaŃi de toxinele energetice să nu fie pe voi. Se poate să fie în
mai multe ori. Dacă aveŃi succes schimbându-vă voi.
locul, atunci fiŃi siguri că v-aŃi îndepărtat de sursa Asta înseamnă că toxinele au fost înghiŃite. Fie
toxinelor pentru sistemul vostru energetic. Dacă tot aŃi mâncat, fie aŃi băut ceva cu toxine. Dacă aşteptaŃi
nu aveŃi succes, atunci folosiŃi… o zi sau două, toxinele respective pot fi eliminate. Şi,
Metoda nr. 2 de evitare a toxinei energetice odată eliminate, nu vă vor mai
– ScoateŃi-vă hainele şi faceŃi o baie sau un duş fără împiedica succesul cu EFT.
săpun. Hainele pe care le purtăm au chimicale pe ele, Dacă toxina ingerată este
care pot să interacŃioneze cu sistemul nostru ceva ce consumaŃi în mod
energetic. łesăturile însele pot curent, totuşi, sistemul vostru
provoca sensibilitate, aşa cum o va avea, în cel mai fericit caz,
pot face diferitele chimicale din doar o mică fereastră de timp în
care sunt fabricate. Chimicalele care EFT pot fi aplicate cu
folosite de spălătorii şi curăŃătorii succes. Dacă, spre exemplu, cafeaua este o toxină
chimice, ca şi reziduurile de la energetică pentru voi, atunci consumul zilnic
detergenŃi, pot de asemenea să vă micşorează posibilitatea ca EFT să dea roade. EFT
irite sistemul energetic. sunt forŃate să lupte cu un inamic prezent totdeauna
PuteŃi avea reziduuri chimice pe corp, de la în interiorul vostru.
numeroase alte substanŃe. Parfum, cremă de ras, Suntem adesea dependenŃi de lucruri pe care le
săpun, cosmetice, fixative, şampoane, geluri, etc. consumăm constant şi, astfel, renunŃarea la ele
ExperienŃa mi-a arătat că, uneori, chiar şi cele mai reprezintă o problemă. EFT oferă un ajutor nepreŃuit
mici cantităŃi de substanŃă toxică pot fi suficiente pentru aceia care vor să-şi depăşească poftele şi
pentru a constitui un impediment în calea succesului dependenŃele. Asta explicăm în altă parte a acestui
cu EFT. curs.
Vă rog să ŃineŃi cont că, o substanŃă care este Şi aşa am ajuns la un punct interesant.Toxinele
toxică pentru sistemul vostru energetic, poate să nu energetice nu sunt întotdeauna nişte lucruri care să
fie toxică pentru sistemul energetic al altei persoane. fie cunoscute ca rele pentru voi. Cartofii prăjiŃi, spre
Toxinele energetice au efecte foarte individualizate. exemplu, nu intră pe "lista alimentelor sănătoase" a
Astfel, în caz că unele dintre aceste substanŃe niciunui nutriŃionist. Dar asta nu înseamnă că ei
interferă cu progresul vostru, aveŃi nevoie să faceŃi o interferă cu sistemul vostru energetic. Dimpotrivă,
baie sau un duş şi să vă frecaŃi bine. adesea am văzut că chips-urile nu stau în calea
AsiguraŃi-vă că aŃi atins toate zonele sensibile, acestor tehnici. Pe de altă parte, alimente considerate
precum subsuorile şi zonele genitale. InsistaŃi în sănătoase, pot fi foarte dăunătoare pentru sistemul
zonele unde aŃi aplicat parfum sau cosmetice. vostru energetic.
SpălaŃi-vă părul cu multă grijă. Nu folosiŃi săpun sau
53
Ca regulă generală, orice aliment pe care-l Am văzut multe cazuri în care reacŃiile
consumaŃi în cantităŃi mari, va tinde să devină o alergice dispar complet după aplicarea EFT. Nu
toxină energetică pentru voi. Această afirmaŃie este întotdeauna se întâmplă aşa, dar sigur merită
adevărată, chiar dacă e vorba de cele mai sănătoase încercat.
alimente…chiar şi lăptuca. Lăptuca, precum toate DaŃi-mi voie să mai menŃionez că, în unele
celelalte plante, are propriile ei toxine interne, care o cazuri, doar prin îndepărtarea unei anumite substanŃe
apără de dăunători. Este o formă naturală de auto- din dieta sau din preajma cuiva, se pot obŃine
apărare. Noi ingerăm aceste toxine, bineînŃeles, ori uimitoare rezultate în vindecare. De exemplu, o
de câte ori mâncăm plantele respective. În mod prietenă de-a mea avea manifestări de depresie, de
normal, corpurile noastre pot elimina aceste toxine, mulŃi ani. Ea lua Prozac şi alte medicamente şi nu
cu uşurinŃă. Dar, dacă mâncăm cantităŃi foarte mari simŃea nicio uşurare….doar ceva temporar, care-i
de lăptucă, ne supraîncărcăm sistemul energetic cu masca problema. Întâmplător, ea a descoperit că era
aceste "toxine de lăptucă". Aceste toxine în exces, sensibilă la făinoase şi, după ce a eliminat făinoasele
devin atunci dăunătoare pentru organism şi, în din alimentaŃie, depresia ei a cedat complet. Fără
special, pot irita sistemul energetic al corpului. medicamente, fără EFT, fără nimic altceva. Doar prin
Acelaşi lucru se întâmplă şi cu cartofii, eliminarea făinoaselor din dieta ei.
fasolea, mazărea şi orice alt aliment pe care-l
mâncăm. Pe scurt, alimentele pe care le mâncăm în ImportanŃa PerseverenŃei
mod exagerat, devin candidate să fie toxine
energetice. E, deci, recomandat, să reducem Am început Partea a II-a din EFT cu
consumul lor. Deoarece teoretic, orice poate fi toxic următoarea frază de reamintire….
pentru sistemul vostru energetic, există unele
substanŃe care se manifestă ca atare, cu o frecvenŃă ...dacă veŃi aplica în mod perseverent
mai mare. Ele pot fi sau pot să nu fie toxine pentru ReŃeta de Bază
voi, dar de obicei, ele sunt. Le enumăr mai jos: în timp ce sunteŃi "concentraŃi"
pe problema pe care o aveŃi,
Parfum Zahăr rafinat Alcool există o mare probabilitate
Ierburi Cafea Nicotină ca problema să dispară.
Făinoase Ceai Lactate
Porumb Cafeină Piper PerseverenŃa în sine, poate servi drept
contrapondere a efectelor acestor multe impedimente.
Şi cum veŃi şti care alimente vă pot irita Cu perseverenŃă, veŃi executa ReŃeta de Bază în
sistemul energetic, suficient cât să inhibe acŃiunea diferite momente ale zilei…înăuntru şi afară…la
ReŃetei de Bază? Nu veŃi şti. Dar, dacă eliminaŃi toate serviciu…acasă…în timp ce purtaŃi diferite haine…şi
substanŃele de mai sus, din dieta voastră pentru o bucurându-vă de diete diferite. Aceasta înseamnă că
săptămână, sunt şanse excelente ca ReŃeta de Bază să mediul toxic din jurul vostru va fi mereu altul şi aveŃi
înceapă să-şi manifeste minunile. Dacă asta nu se posibilitatea să nimeriŃi una sau mai multe perioade
întâmplă, atunci întrebaŃi-vă intuiŃia ce anume ar în care toxinele energetice (presupunând că ele
putea fi. Ea spune întotdeauna adevărul. reprezintă un impediment pentru voi) nu vă stau în
Toată lumea suferă efectul toxinelor, dar asta cale.
nu înseamnă că ele vor interfera neapărat cu EFT. De asemenea, Problema RespiraŃiei
Dimpotrivă, majoritatea oamenilor nu sunt atât de Claviculare nu e în permanenŃă prezentă. Ea vine şi
mult deranjaŃi de toxinele energetice, încât să nu pleacă şi perseverenŃa va găsi probabil o fereastră de
obŃină rezultate mulŃumitoare cu aceste minunate timp în care ExerciŃiul RespiraŃiei Claviculare să nu
proceduri. fie necesar (presupunând că iniŃial era necesar).
Pe de altă parte, trebuie să fim totuşi conştienŃi Şi, fiind perseverenŃi, executaŃi de repetate ori
că unele deranjamente sunt cauzate de alergeni sau Pregătirea şi vă adresaŃi tuturor Aspectelor prezentate
alte forme de poluare. E de la sine înŃeles asta. Cu de problema voastră. Ce vreau eu să accentuez aici,
toate astea, adesea putem calma simptomele, chiar este că…perseverenŃa va fi răsplătită.
dacă acestea au cauze în mediul înconjurător. De Cu atenŃie şi perseverenŃă, aplicaŃi ReŃeta de
fapt, uneori putem elimina reacŃia alergică chiar cu Bază la orice problemă vă interesează şi vă veŃi mări
EFT. Spre exemplu… rata de succes, fără să trebuiască să abordaŃi toate
dedesubturile acestor impedimente. Rata voastră de
Chiar dacă sunt sensibil la lactate… succes va fi încă şi mai mare, dacă aplicaŃi EFT la
Chiar dacă sunt alergic la pisica mea… toate evenimentele specifice din viaŃa voastră, care
Chiar dacă săpunul îmi provoacă escoriaŃii… pot contribui la orice problemă aveŃi.
Şi aşa mai departe.

54
Scurtături
Deoarece ReŃeta de Bază durează doar un SO = Sub Ochi
minut, v-aŃi putea pune întrebarea de ce aş mai SN = Sub Nas
introduce ideea scurtăturilor. În fond, cât de mult mai B = Bărbie
puŃin de un minut poŃi avea nevoie ca să obŃii CP = Capul Pieptului
rezultatul ? SB = Sub BraŃ
Deşi este posibil să săriŃi peste această secŃiune
cu totul şi cu toate astea să fiŃi foarte eficienŃi cu
EFT, a face apel la scurtături vă oferă două avantaje : Eliminarea Pregătirii

1. Vă puteŃi adânci înŃelegerea ReŃetei de Bază, din Vă rog să vă amintiŃi că Inversarea Psihologică
cauză că majoritatea scurtăturilor presupune să luaŃi este aproape întotdeauna prezentă în depresii,
procesul de-o parte şi să-l desfaceŃi în piesele dependenŃe şi maladii degenerative şi astfel, în aceste
componente, luate una câte una. cazuri, Pregătirea este aproape întotdeauna necesară.
2. TerapeuŃii, medicii şi alŃi profesionişti în Dar, în alte cazuri, IP apare doar în circa 40%
vindecare, vor aprecia economia de timp implicată. din situaŃii. Reiese clar că, în 60% din cazuri,
PuteŃi adesea obŃine rezultate cu o versiune de 15 – Pregătirea nu este neapărat necesară. Să îndrăznim să
20 de secunde de ReŃetă de Bază şi deci, economia o eliminăm şi deci să riscăm eşecul în cele 40% de
de timp făcută se adună atunci când aveŃi de tratat cazuri când IP este prezentă?
mulŃi pacienŃi. Desigur. Este o posibilitate. Totuşi, eu includ
de regulă Pregătirea, pentru că durează numai câteva
HaideŃi să începem revăzând ReŃeta de Bază. secunde. Dar, dacă aleg să omit Pregătirea, există o
Ea se prezintă sub forma… procedură care-mi permite să ştiu rapid dacă am
nevoie să mă întorc şi să o fac totuşi.
Pregătirea Eu încep cu SecvenŃa (versiunea scurtă, care ia
SecvenŃa doar 10 secunde) şi apoi mă opresc şi verific dacă am
Gama celor 9 paşi obŃinut vreun progres. Întreb persoana dacă
SecvenŃa intensitatea a scăzut de la cât era iniŃial, să spunem
gradul 8. Dacă ea spune da, atunci ştiu că Pregătirea
Dacă putem elimina oricare dintre aceste etape nu fusese necesară şi continui cu ReŃeta de Bază.
sau să scurtăm vreuna dintre ele, evident câştigăm Cum ştiu că Pregătirea nu fusese necesară ?
ceva timp suplimentar. Simplu. Ştiu că IP blochează progresul…şi…
deoarece în acest exemplu progresul fusese
Scurtarea SecvenŃei înregistrat, înseamnă că IP nu fusese acolo. Dacă, pe
de altă parte, nu există niciun progres, atunci sunt
obligat să bănuiesc că IP există acolo şi reîncep
SecvenŃa este calul de tracŃiune al ReŃetei de
ReŃeta de Bază…de această dată executând mai întâi
Bază. Ea este principalul factor care contribuie la
Pregătirea.
doborârea acelor popice emoŃionale, după ce
Cu experienŃa, veŃi vedea că unele persoane nu
Pregătirea a creat condiŃiile. Dar, deşi nu o putem
au IP sau o au într-o măsură foarte mică. Este o
elimina, putem de obicei să o scurtăm.
plăcere să găseşti că cineva are foarte puŃină IP sau
A reieşit că meridianele de energie care circulă
chiar deloc. Este o încântare să descoperi asta, pentru
prin organism sunt toate interconectate şi, prin
că atunci ajungi să rezolvi problema cu o repeziciune
experienŃă, se pare că ciocănitul pe un meridian va
incredibilă.
afecta adesea şi un altul. Astfel, prin încercări
repetate, am aflat că ciocănind mai puŃine meridiane,
obŃinem de obicei acelaşi rezultat .Eu încep cu ÎS Eliminarea Gamei celor 9 acŃiuni
(Începutul Sprâncenei) şi termin cu SB (Sub BraŃ).
Continuarea baterilor în punctele de pe degete, de Nici Gama celor 9 acŃiuni nu e întotdeauna
regulă nu mai este necesară. necesară. De fapt, ea este necesară doar cam în 30%
Pe casetele video mă veŃi vedea făcând asta de din cazuri. Şi ea poate fi eliminată. Eu adesea o
mai multe ori. Eu, rareori execut întreaga SecvenŃă. elimin, pentru că în 70% din cazuri este inutilă. Dacă
Pentru a fi mai clar, versiunea prescurtată a secvenŃei nu observ progresul la care mă aştept pot întotdeauna
va fi după cum urmează : să reintroduc şi Gama. Dacă se arată a fi necesară,
ÎS = Începutul Sprâncenei reiau tot procesul.
CO = ColŃul Ochiului
55
Rotirea Ochilor de la Podea la Tavan Arta scurtăturilor

Aceasta este o scurtătură utilă atunci când aŃi Pentru că e vorba de o oarecare artă, e dificil
adus intensitatea problemei la un nivel foarte jos… să să pun pe hârtie cum sunt folosite aceste scurtături în
zicem la 1 sau 2, pe o scară de la 0 la 10. Durează situaŃii reale. Acesta este unul dintre motivele pentru
doar 6 secunde şi, când dă roade, vă aduce la zero, care am inclus numeroase demonstraŃii video în acest
fără să aveŃi nevoie de încă o rundă de ReŃeta de curs. Mă veŃi vedea folosind aceste scurtături în
Bază. numeroase situaŃii şi atunci veŃi înŃelege mai bine
Pentru a executa asta, pur şi simplu ciocăniŃi cum trebuie procedat. ExperienŃa este cel mai bun
Punctul Gamut încontinuu (Ńinând capul nemişcat) şi, profesor când e vorba de folosit scurtături. Această
timp de 6 secunde, mişcaŃi-vă ochii de la privind cât secŃiune nu face decât să vă aducă la cunoştinŃă
mai jos spre podea, spre cât mai sus spre tavan. Între fundamentele scurtăturilor.
timp repetaŃi Fraza de Aducere Aminte. Vă rog să reŃineŃi, totuşi, că execuŃia ReŃetei
Această procedură este demonstrată pentru voi de Bază nu durează decât câteva minute. Practic,
pe casetele video. Adrienne vă arată cum s-o faceŃi, nu aveŃi nevoie de scurtături. Ele sunt doar mai
în secŃiunea scurtăturilor de pe prima casetă video, rapide şi mai comode, asta-i tot.
din seria casetelor din Partea a II-a.

Videocasetele pentru Partea a II-a


(Pentru uşurinŃa găsirii lor, toate casetele EFT sunt prezentate şi în Anexă)

Videocaseta 1 – Recapitulare din Partea I. Ea apare aici, trei sau patru luni mai
târziu şi tot nu mai are probleme emoŃionale cu
Această casetă este o punte între Partea I şi privire la acea problemă. Aceasta este dovada de
Partea a II-a, unde Partea I este redată pe scurt şi sunt necontestat a puterii EFT asupra chiar şi a celor mai
revăzute multe dintre noile concepte introduse în intense emoŃii.
Partea a II-a. Discutăm apoi despre impedimentele la Pe această casetă, ea lucrează asupra unei
perfecŃiune, scurtături şi metafora pădurii şi copacilor probleme cu totul diferite. Ea are emoŃii intense
evidente, provenind din faptul că a fost abandonată,
Videocaseta 2 – Exemple din audienŃă singură şi n-a fost iubită, atunci când era copil.
Sesiunea noastră cu EFT elimină problema şi
Restul casetelor video conŃin o combinaŃie Veronica revine a doua zi, pentru a ne spune că se
condensată a două sau trei zile de seminar. Aceste simte "uşoară ca un fulg".
videocasete încep cu începutul acelor seminarii şi A treia sesiune este cu Sandhya, care lucrează
explorează o largă varietate de probleme…atât asupra emoŃiilor pe care le are cu privire la
emoŃionale, cât şi fizice…şi oferă o perspectivă experienŃele tatălui său, în timpul Holocaustului din
nepreŃuită asupra puterii imense a EFT. Se discută Al Doilea Război Mondial.
probleme precum teama de vorbit în public,
agorafobia, anxietatea, migrena, durerile de cap, Videocaseta 4 – Probleme EmoŃionale II
dureri fizice, teama de zbor, depresia,
fibromialgia şi hipertensiuna. Pe această casetă sunt două sesiuni. În prima
Este şi o discuŃie pe scenă, despre sesiune, Marlys foloseşte EFT pentru a depăşi o
Descoperire, precum şi unele demonstraŃii de "suferinŃă din dragoste"…o obsesie privind
Inversare Psihologică. Aceste ultime demonstraŃii pierderea unei relaŃii amoroase. Pe măsură ce se
sunt deosebit de importante pentru studiul vostru. desfăşoară această sesiune de EFT, ies la iveală mai
multe aspecte şi problemele se derulează într-o
Videocaseta 3 – Probleme EmoŃionale I modalitate înlănŃuită. Astfel, reiese faptul că mama
ei nu a iubit-o şi, după aplicarea EFT, ea ajunge să
Sunt trei sesiuni pe această casetă. Prima este râdă despre asta.
cu Jason, care lucrează pentru furie şi trădare, În a doua sesiune, Kathy are trei probleme: (1)
rezultate din faptul că l-a părăsit nevasta şi provenind o teamă de a fi atinsă, (2) un incident traumatic în
din ordinul de restricŃie care-i interzice să-şi vadă care mama ei turnase apă fiartă pe ea şi (3) o
fetiŃa. durere în umăr, care provenea de la faptul că fusese
A doua sesiune este cu Veronica. O veŃi bătută. Kathy răspunde favorabil la EFT şi Pregătirea
recunoaşte ca fiind doamna care a folosit EFT pentru (Inversarea Psihologică) nu este necesară, chiar dacă
că fusese violată de tatăl ei, din a doua videocasetă sunt executate numeroase runde de EFT.

56
Videocaseta 5 – Probleme Fizice Videocaseta 7 – Toxine Energetice, Fobii
şi PerseverenŃă
Pe această casetă sunt patru sesiuni.
În prima sesiune, Connie J. are o falcă Această importantă casetă pune accentul pe
înŃepenită, problemă care se trage din faptul că efectul toxinelor energetice şi pe valoarea
scrâşneşte din măsele în timpul somnului. Scrâşnitul perseverenŃei în folosirea EFT.
este atât de puternic, încât ea trebuie să poarte o placă Prima parte este un interviu cu Todd, care nu
dentară în timpul nopŃii, pentru a-şi proteja dinŃii. Cu obŃine niciun rezultat pozitiv în timpul seminarului,
EFT, ea câştigă adevărata eliberare de această din cauză că îi stau în cale toxinele energetice. El
problemă în câteva minute, chiar dacă ea o avea de revine apoi, o lună mai târziu, pentru a povesti
doi sau trei ani. Connie mai avea o durere de cap, pe membrilor unui alt seminar, despre efectul formidabil
care şi-a eliminat-o aplicându-şi singură EFT. pe care l-a avut o schimbare în dietă, asupra
În a doua sesiune, Patricia vine pe scenă cu o insomniei, durerii de ochi şi depresiei sale.
criză de astm, de care suferea de zece ani. Ea Urmează o sesiune neobişnuită, în care mai
cunoaşte o uşurare dramatică cu EFT şi mărturiseşte multe persoane obŃin ameliorare în teama lor de
că a doua zi dimineaŃă tot bine era. Ea scapă, de şerpi. Totuşi, chiar dacă ameliorările sunt dramatice
asemenea, de o durere de spate, chiar dacă are după standardele convenŃionale, ele sunt considerate
hernie de disc. lente şi relativ ineficiente, după standardele EFT. Şi
Dorothy a venit pe scenă cu bătăi neregulate asta, din cauza toxinelor energetice pe care le
de inimă, care constituie o problemă pentru care suspectăm că există în încăpere. E necesară
EFT nu fuseseră niciodată folosite. Dar, deoarece noi perseverenŃă pentru a obŃine uşurare pentru
încercăm pentru orice, am aplicat EFT şi aici, cu majoritatea acestor persoane.
rezultate excelente. În sfârşit, arătăm valoarea perseverenŃei într-o
Connie M. foloseşte EFT pentru o durere de sesiune cu Grace, care era afectată de o intensă
ceafă care, după cum spune ea, apare din cauze depresie şi multe alte probleme. Pe scenă, am obŃinut
emoŃionale. Ea obŃine uşurare completă. o foarte uşoară ameliorare, dar perseverenŃa ei şi
atenŃia acordată dietei în următoarele săptămâni,
Videocaseta 6 – DependenŃe crează o îmbunătăŃire majoră în starea sa emoŃională.
Ea povesteşte cu mult entuziasm despre asta, într-o
Această sesiune începe cu două doamne care conversaŃie la telefon.
manifestă o disfuncŃie alimentară clinică. Din
conversaŃia cu ele, ajungem la cauzele din spatele Videocaseta 8 – Probleme obişnuite,
tuturor comportamentelor de dependenŃă, inclusiv Întrebări şi Răspunsuri
disfuncŃiile alimentare.
Apoi, urmează (1) o importantă discuŃie despre Aceasta este o casetă cu generalităŃi, care
cauzele dependenŃelor şi (2) o întreagă sesiune în explică folosirea EFT în domenii precum sportul
care EFT este folosit pe un grup de persoane, pentru (golf), afacerile, vorbitul în public, delăsarea,
a le învinge pe loc poftele de ciocolată, Ńigări şi imaginea proprie şi relaŃiile.
alcool. Ea conŃine de asemenea, numeroase întrebări
obişnuite, puse din audienŃă, care vă completează
înŃelegerea.

57
Anexă
Articole scrise de Gary Craig despre...

Folosirea EFT în Temeri şi Fobii


Folosirea EFT în Amintiri Traumatice
Folosirea EFT în DependenŃe
Folosirea EFT în Vindecarea Fizică
Folosirea EFT pentru ÎmbunătăŃirea Imaginii Proprii
Cuprinsul Casetelor EFT

58
Folosirea EFT în Temeri şi Fobii
Circa 10% din populaŃie suferă de una sau mai Această "frică în exces"…partea inutilă…
multe fobii. Ele pot provoca teamă intensă şi adesea partea care este dincolo de precauŃia normală…
limitează sever vieŃile celor care le au. Există sute de aceasta numim noi fobie.
fobii posibile şi EFT pot fi eficiente în toate. Eu Fascinant cu EFT în această privinŃă, este
prezint mai jos, unele dintre cele mai comune: faptul că elimină partea fobică a fricii, dar lasă
precauŃia şi preocuparea normală să existe. Oamenii
Vorbit în public sunt adesea uimiŃi de cât de rapid dispare o fobie de-
ÎnălŃimi o viaŃă. Dar procesul nu-i face stupizi. Ei nu încep
Şerpi, păianjeni şi insecte brusc să sară de pe clădiri înalte sau să îmbrăŃişeze
Claustrofobia urşii din pădure.
Dentist Ceea ce e interesant deci, este faptul că
Ace oamenii care elimină o fobie cu EFT, tind să aibă o
Ascensoare teamă chiar mai slabă decât restul oamenilor, cu
Zbor privire la obiectul fobiei. Aproape toŃi oamenii au,
Poduri spre exemplu, un oarecare răspuns fobic la înălŃimi.
Respingere CereŃi la o sută de persoane să privească în jos de pe
Sex o clădire înaltă şi aproape toŃi vor simŃi un pic de
Apă ameŃeală. Acesta este un răspuns fobic, bineînŃeles,
Viteză dar pentru majoritatea oamenilor este mai degrabă
Telefon ceva nesemnificativ. El nu le provoacă nicio
Căsătorie problemă reală, în viaŃa zilnică.
BărbaŃi Prin contrast, cei care şi-au eliminat complet
Eşec fobia de înălŃimi cu ajutorul EFT, nu mai simt nici
Boală măcar ameŃeala. Ei păstrează doar o precauŃie
Câini normală şi-şi pot petrece întreaga zi, privind calm în
Calculatoare jos, de pe acoperişul acelei clădiri înalte.
Albine Nu contează cât de intensă este fobia sau de
Singurătate câtă vreme o aveŃi. Aceasta-i marea surpriză pentru
mulŃi, din cauză că înŃelepciunea convenŃională ne-a
Ce este o fobie? Pentru scopul nostru, o fobie spus de zeci de ani că fobiile foarte vechi şi intense
este orice "frică în exces", mai mare decât o precauŃie sunt "adânc impregnate" şi necesită luni sau ani
sau o preocupare normală. DaŃi-mi voie să explic… pentru a fi eliminate. Dar cu EFT nu e aşa.
Temerile noastre sunt esenŃiale…până la un Unele fobii necesită timp mai lung decât altele,
punct. Ele sunt importante pentru supravieŃuirea pentru a fi rezolvate, dar nu din cauza intensităŃii sau
noastră. Fără ele, am putea păşi pe marginea vechimii lor. Ci, din cauza complexităŃii lor, adică a
acoperişurilor de zgârie-nori, am putea mânca arsenic numărului mai mare de aspecte implicate.
sau am putea juca tenis pe autostradă. Ele sunt Dacă o fobie este "încăpăŃânată" cu EFT,
mecanisme automate, care ne Ńin pe loc atunci când încercaŃi să aplicaŃi EFT pe evenimente specifice,
pericolul este iminent. Ele apasă pe frână pentru noi care pot sta la baza fricii. Astfel, de exemplu, ar
şi ne feresc de pericole. putea fi…
Dar uneori, temerile îşi exagerează rolul. Ele
depăşesc mult limitele normale ale precauŃiei şi **Chiar dacă acel şarpe m-a muşcat când
crează un inutil răspuns de frică. Una este, spre aveam 8 ani…
exemplu, să fii precaut când vezi un şarpe sau un **Chiar dacă am căzut de pe acoperişul şcolii
păianjen. Unii dintre ei sunt periculoşi şi ne pot face în clasa a IV-a…
rău. Dar e cu totul altceva să avem palpitaŃii, dureri **Chiar dacă toată clasa a râs de mine când
de cap, să ni se facă rău, să vomităm, să transpirăm, am uitat cuvintele poeziei…
să plângem sau să manifestăm multe alte simptome
de frică excesivă. Aceste răspunsuri sunt inutile, prin Şi aşa mai departe.
aceea că ele nu mai contribuie la siguranŃa noastră
aşa cum o face precauŃia normală. Ele sunt "frică în Cu toate acestea în minte, să aplicăm ceea ce
exces" şi servesc numai să creeze suferinŃă pentru aŃi învăŃat în părŃile anterioare ale acestui manual. Vă
persoana fobică. rog să vă reamintiŃi afirmaŃia descoperirii pe care
sunt construite EFT :
59
Întrebări şi Răspunsuri
"Cauza tuturor emoŃiilor negative este existenŃa
unei întreruperi în sistemul energetic al corpului ." Î. Odată fobia eliminată, rezultatul obŃinut
este permanent? Da. Totuşi, dacă pare să “revină“,
Toate răspunsurile fobice sunt emoŃii negative asta se întâmplă aproape întotdeauna din cauză că
şi sunt cauzate de un "zzzzzt" în sistemul vostru există noi aspecte, pe care nu le-aŃi luat în
energetic. Asta înseamnă că soluŃia la problema considerare de prima dată. Dacă vă chestionaŃi
voastră este foarte simplă din punct de vedere clientul cu privire la ce simte, de regulă îl veŃi auzi
conceptual. EliminaŃi acest "zzzzzt" şi fobia va vorbind despre frica lui, de fiecare dată altfel. Spre
scădea la zero. Fără dureri de cap. Fără palpitaŃii. exemplu, cel cu fobia de şerpi va vorbi despre reacŃia
Fără niciun fel de altă problemă. Intensitatea neplăcută pe care o are la vederea limbii ascuŃite a
emoŃională va fi neutralizată. şarpelui. Dacă acest aspect nu a fost luat în
Instrumentul nostru pentru asta, este ReŃeta de considerare atunci când aŃi aplicat EFT pentru fobia
Bază. Câteva runde din ea, pot elimina problema de şerpi, el va rămâne o problemă nerezolvată
pentru totdeauna. Câte runde sunt necesare, totuşi, Aplicând EFT pentru limba ascuŃită a şarpelui,
depinde de cât de multe aspecte are fobia voastră. aspectul este eliminat şi dispariŃia fobiei este
Aspectele sunt importante. Aspectele, după completă, dacă nu cumva, bineînŃeles, a mai rămas
cum am arătat mai înainte, sunt diferite părŃi ale vreun aspect nerezolvat.
fobiei, care contribuie la intensitatea voastră În alte cazuri, o nouă experienŃă traumatică
emoŃională. HaideŃi să revedem exemplul fobiei de poate reinstala fobia. Atunci, n-aveŃi decât să repetaŃi
înălŃime, pentru a clarifica această idee. Majoritatea procesul, ca pentru orice fobie nouă (ceea ce şi este,
celor ce au fobie de înălŃime au avut mai multe de fapt). DispariŃia ei se obŃine în câteva minute.
evenimente specifice în vieŃile lor, în care ei se aflau
la înălŃime şi reacŃiile lor fobice le-au lăsat amintiri Î. Ce să fac dacă am mai multe fobii?
foarte neplăcute. Spre exemplu, un domn pe care l- AdresaŃi-vă fiecăreia pe rând. Spre exemplu,
am ajutat pentru fobia de înălŃime, avea o amintire asiguraŃi-vă că v-aŃi neutralizat total fobia de
înfricoşătoare (un aspect) de pe când şedea pe un turn păianjeni, înainte de a vă adresa claustrofobiei. Apoi
de apă, când era copil. Nu putea să coboare de acolo fiŃi sigur că aŃi scăpat complet de claustrofobie,
şi asta l-a speriat de moarte. Amintiri ca aceasta, sunt înainte de a vă adresa fobiei de şerpi, etc.
aspecte separate ale fobiei de înălŃime şi, când sunt Unele fobii sunt considerate complexe, pentru
analizate separat, ele produc o reacŃie de frică. că sunt, de fapt, mai multe fobii îngemănate într-una
Deoarece majoritatea fobiilor conŃin doar un singură. Spre exemplu, teama de zbor este uneori
singur aspect căruia să vă adresaŃi, două sau trei considerată ca atare, din cauză că implică (1)
runde scurte de ReŃetă de Bază vor fi adesea claustrofobie, (2) teama de cădere, (3) teama de
suficiente. VeŃi scăpa de problemă în câteva minute moarte, (4) teama de turbulenŃe, (5) teama de
şi, în majoritatea cazurilor, ea nu va mai reveni decolare, (6) teama de aterizare, (7) teama de oameni,
niciodată. etc. Dacă le puteŃi izola în mintea voastră, ele se
În acest punct, nici voi nici eu nu ştim câte califică drept aspecte diferite şi trebuie să le rezolvaŃi
aspecte ale fobiei voastre trebuie rezolvate. Ceea ce separat.
este uimitor, este faptul că totuşi, putem continua Dacă aveŃi o fobie complexă, dar nu ştiŃi din ce
foarte eficient. Tot ce avem de făcut este să e compusă, utilizarea perseverentă a ReŃetei de Bază
presupunem că aveŃi mai multe aspecte şi să vă tot ar trebui să dea rezultate. Dar, în acest caz, trebuie
adresaŃi lor, luându-le unul câte unul, până nu mai să reluaŃi de mai multe ori întregul proces, până când
aveŃi nicio intensitate emoŃională. Atunci când toate "zzzzzt-urile" sunt neutralizate. Intensitatea
intensitatea emoŃională v-a dispărut complet, veŃi şti poate creşte sau scădea, în funcŃie de puterea "din
că au fost rezolvate toate aspectele. spatele scenei" a fiecărui aspect.

60
Folosirea EFT pentru Amintiri Traumatice
(Incluzând Război, Accidente, Viol, Stres Post-Traumatic (SPT) şi orice alt abuz suferit în trecut.)

Această secŃiune este în total contrast cu toate fiecare aspect al amintirii a fost neutralizat. Asta se
abordările convenŃionale. În ea punem laolaltă o listă poate realiza cu destulă eficienŃă, folosind conceptul
aproape nesfârşită de probleme emoŃionale, într-o de "un scurt film în minte".
singură categorie (amintiri traumatice) şi le tratăm pe Un scurt film în minte. ConsideraŃi o amintire
toate la fel, ca şi cum ar fi identice. traumatică drept un film scurt, care rulează în
De fapt, ele chiar sunt identice, pentru că toate au cinematograful din mintea voastră. Are un început.
aceeaşi cauză….o întrerupere în sistemul energetic al Are personaje şi întâmplări. Şi are un sfârşit.
organismului. De obicei, “filmul” se derulează într-o secundă
Amintirile traumatice generează o largă şi se termină cu o familiară emoŃie nedorită Din
varietate de reacŃii emoŃionale, când oamenii şi le cauză că vedem filmul atât de repede, nu suntem
reamintesc. Unele devin foarte intense. Ei manifestă conştienŃi de faptul că el poate avea diferite aspecte,
dureri de cap sau rău de la stomac. Bătăile inimii o care contribuie la emoŃia negativă. Ea pare că provine
iau razna. Ei transpiră. Ei plâng. Ei pot avea din acest film, ca un întreg.
disfuncŃii sexuale, coşmaruri, melancolii, furii, Dacă am putea derula filmul cu încetinitorul,
depresii şi orice alt fel de probleme emoŃionale şi diferitele aspecte ar putea fi localizate şi apoi să ne
fizice. adresăm fiecăruia în parte. Deci, asta este ce trebuie
Să începem prin aplicarea a ceea ce aŃi învăŃat să facem. Să dăm filmul cu încetinitorul.
mai înainte. Vă rog, amintiŃi-vă afirmaŃia descoperirii PovestiŃi filmul. Cea mai bună cale să
pe care sunt construite EFT : realizăm asta, este să povestim filmul CU VOCE
TARE. SpuneŃi-l unui prieten sau în faŃa unei oglinzi
"Cauza tuturor emoŃiilor negative este existenŃa sau a unui casetofon dat pe înregistrare. Şi, ce este
unei întreruperi în sistemul energetic al corpului." cel mai important, povestiŃi-l în cele mai mici
amănunte. Astfel, derularea filmului încetineşte,
Astfel, orice emoŃie negativă aveŃi legată de o deoarece cuvintele sunt mult mai lente decât
amintire traumatică, este cauzată de un "zzzzzt" în gândurile.
sistemul vostru energetic. Asta înseamnă că soluŃia la Pe măsură ce povestiŃi evenimentul în detaliu,
problema voastră este uşor de înŃeles. Pur şi simplu, fiecare aspect vă va apărea distinct. OpriŃi-vă imediat
eliminaŃi acel "zzzzzt" şi impactul emoŃional va ce aŃi simŃit vreo intensitate (amintiŃi-vă, aici noi
scădea la zero. Gata cu coşmarurile. Gata cu durerile ştergem durerea) şi executaŃi ReŃeta de Bază pe ea, ca
de cap. Gata cu palpitaŃiile. Gata cu orice alt fel de şi cum ar fi o amintire traumatică separată. De fapt,
probleme. BineînŃeles că tot veŃi avea amintiri. Dar ea chiar este o amintire traumatică separată. A fost
doar atât. Sarcina emoŃională va fi neutralizată. doar rătăcită pe undeva, prin film.
Instrumentul nostru pentru asta este, Apoi, continuaŃi filmul, oprindu-vă la fiecare
bineînŃeles, ReŃeta de Bază. Câteva runde de ReŃetă aspect, aducându-l pe fiecare la zero, până când
de Bază vă aduc uşurare. Câte runde aveŃi, totuşi, puteŃi spune întreaga istorie fără niciun fel de impact
nevoie, depinde de cât de multe aspecte are amintirea emoŃional.
respectivă. După cum am mai spus, majoritatea amintirilor
Aspectele sunt importante. Aspectele, după traumatice au doar câte un singur aspect. Altele, au
cum ştiŃi, sunt diferitele părŃi ale amintirii, care două sau trei. Rar, sunt din cele care au mai mult de
contribuie la intensitatea voastră emoŃională. trei aspecte, dar pot exista. În acest caz, fiŃi
Majoritatea amintirilor traumatice au doar un perseverenŃi. Eliberarea nu e prea departe.
aspect principal. Astfel, 2-3 runde scurte de ReŃetă de
Bază, vor fi, de regulă, suficiente. VeŃi scăpa de Întrebări şi răspunsuri
problemă în câteva minute şi, în majoritatea
cazurilor, ea nu va mai reveni niciodată. Î. Ce fac, dacă am mai multe amintiri
Unele amintiri traumatice, totuşi, au mai multe traumatice? LuaŃi-le pe fiecare, pe rând. ÎncepeŃi cu
aspecte. Ele necesită mai mult timp, pentru că e amintirea cea mai intensă şi aduceŃi-o la zero, înainte
nevoie de mai multe runde de ReŃeta de Bază. Dar de a trece la următoarea. ContinuaŃi astfel, până când
chiar şi dacă sunt necesare mai multe runde, tot de toate amintirile traumatice v-au fost neutralizate. În
câteva minute vorbim. Poate 20 sau 30 de minute în procesul de "punere la coş" a amintirilor traumatice,
loc de 5 sau 6. e posibil să simŃiŃi o eliberare care să vă aducă
Tot ceea ce avem nevoie, evident, este o cale aproape de euforie. Este un dar incredibil să poŃi
de a localiza aceste aspecte. Odată localizate, este descărca un bagaj inutil ca acesta.
simplu să ne adresăm lor, unul câte unul, până când
61
Unii oameni (precum veteranii de război), au Eu personal, am ajutat sute de persoane cu
sute de amintiri traumatice. Dacă vă număraŃi printre amintiri traumatice…unele dintre ele extraordinar de
ei, vă puteŃi aştepta ca efectul de generalizare să intense. După aplicarea EFT, nimeni…niciodată. …
funcŃioneze pentru voi. Spre exemplu, dacă aveŃi o nu şi-a mai arătat vreun interes să mai exploreze
sută de amintiri traumatice, veŃi avea, probabil, problema, ca "să-i dea de capăt". Pentru ei, problema
nevoie, să vă adresaŃi doar la 10 sau 15 dintre ele. era complet rezolvată şi erau recunoscători că li se
După care, probabil vă va fi dificil să mai găsiŃi vreo luase o povară de pe suflet.
intensitate emoŃională la vreunele dintre cele rămase. În experienŃa mea, EFT dă de capătul
Efectul de generalizare le va fi neutralizat. problemei şi o face foarte puternic. Atitudinea
Î. Eliminarea rapidă a problemelor oamenilor se schimbă aproape instantaneu faŃă de
emoŃionale ale cuiva, nu-l “privează” pe acesta de amintirea respectivă. Ei vorbesc despre ea altfel.
importanŃa explorării problemei în adâncime şi, Cuvintele lor alunecă de la teamă spre înŃelegere.
prin aceasta, de a “da de capătul problemei Postura şi comportamentul lor pun în evidenŃă o
respective”? Metodele convenŃionale presupun că dispoziŃie complet schimbată faŃă de amintirea
pentru aceste probleme emoŃionale “adânc respectivă. Ei nici măcar nu îi mai dau importanŃă,
înrădăcinate”, cauza este ascunsă în cine ştie ce pentru că a devenit prea îndepărtată. Toate acestea se
cotlon al minŃii şi trebuie, cumva, descoperită şi dată întâmplă când EFT curăŃă "zzzzzt-ul” neplăcut din
pe faŃă. Procedând altfel, înseamnă să “păcăleşti” sistemul energetic. Şi asta, pentru că acest "zzzzzt”
clientul şi să-l laşi să plece cu problema nerezolvată este adevărata cauză.
EFT ignoră în totalitate această idee.

62
Folosirea EFT pentru DependenŃe
(Regândirea cauzei dependenŃelor)

DependenŃele sunt un mister pentru cei mai Dacă vă gândiŃi mai bine, această legătură
mulŃi profesionişti. Persoanele dependente vin la ei devine evidentă. De exemplu :
pentru ajutor şi vor… vor într-adevăr…. să se
elibereze de dependenŃa lor. Dar, în pofida bunelor DependenŃii, adesea se referă la dependenŃele
intenŃii şi a enormei cantităŃi de timp şi bani cheltuite lor, ca la nişte obiceiuri nervoase (anxioase)
de regulă revin la fostele obişnuinŃe.
Şi, chiar când cineva reuşeşte să scape de o DependenŃii îşi accentuează dependenŃele,
dependenŃă, într-un fel sau altul capătă alta în loc. atunci când sunt sub un stres (anxietate) mărit
Majoritatea celor ce au renunŃat la Ńigări, spre
exemplu, de obicei câştigă în greutate, pentru că Ia-i unui dependent substanŃa adictivă
substituie Ńigările cu mâncarea. De asemenea, cei ce (tranchilizantul), şi el va deveni foarte neliniştit
au depăşit alcoolismul, adesea devin dependenŃi de (anxios). De fapt, ei devin adesea anxioşi, la doar
Ńigări şi cafea. În aceste cazuri, dependenŃa nu e simpla ameninŃare de a fi lipsiŃi de această substanŃă.
eliminată… ci doar schimbată cu o alta. AscultaŃi dependenŃii când vorbesc despre
Motivul pentru slabele rezultate ale majorităŃii dependenŃa lor şi-i veŃi auzi adesea spunând, "Asta
tratamentelor contra dependenŃelor, constă în faptul mă relaxează". Aceasta e cea mai evidentă cheie
că ele nu se adresează adevăratei cauze !!! Dacă n-ar dintre toate. De ce ar avea ei nevoie să se relaxeze,
fi aşa, dependenŃii n-ar înlocui o dependenŃă cu alta. dacă n-ar simŃi o anume formă de nelinişte
Deci, care este adevărata cauză a (anxietate) ? Din ce altă cauză ar avea ei nevoie să se
comportamentului dependent ? Să începem prin a relaxeze ?
înşira ceea ce nu e o cauză. Adică, ceea ce metodele HaideŃi să examinăm mai departe şi să luăm în
convenŃionale au încercat să considere ca atare, timp considerare falsa idee că dependenŃele sunt doar
de multe decenii. De exemplu : “obiceiuri proaste”. Deşi poate fi implicat şi un
anume comportament de rutină, dependenŃele sunt
Nu este un obicei prost. mai mult decât doar nişte obiceiuri proaste. Acest
Nu este moştenit. lucru este evident, din cauză că obiceiurile, prin ele
Nu este din cauză că se practică în familie. însele, pot fi uşor de eliminat.
Nu este din cauză că dependentul este o Iată un exemplu. Eu am obiceiul dimineaŃa, să
persoană cu caracter slab. mă încalŃ mai întâi la piciorul drept şi apoi la stângul.
Nu este lipsă de voinŃă. Dacă vreau să-mi schimb acest obicei, e foarte uşor
Nu este din cauză că dependentul are un s-o fac. Pur şi simplu, îmi pun un bileŃel pe pantofi,
"câştig suplimentar" din asta. care să-mi aminteasă să mă încalŃ mai întâi la
stângul. După câteva repetări, obiceiul meu se
În experienŃa mea, aceste "cauze" sunt schimbă şi nu mai am nevoie de bileŃel. Schimbarea
enumerate fiindcă ele par a fi explicaŃii pentru acest unui obicei pur ca acesta, este uşoară, pentru că nu e
comportament nedorit. Pare să fie o oarecare logică implicată în el nicio anxietate.
în ele şi de aceea, bineînŃeles, sunt avute în vedere. Dar, aceeaşi metodă aplicată pentru "obiceiul"
Totuşi, ele au o caracteristică comună…un rezultat de a fuma o Ńigare, ar eşua lamentabil. Doar punând
slab în eliberarea cuiva de dependenŃă. Ceea ce avem notiŃe peste tot, care să-mi reamintească să nu fumez,
nevoie, este adevărata cauză… nu o listă cu cauze e un exerciŃiu inutil. Acele bileŃele n-au nicio putere
probabile. în faŃa cuiva, a cărui poftă e provocată de anxietate.
Când dependenŃii simt nevoia, ei caută
Adevărata cauză a tuturor dependenŃelor este substanŃa dorită (Ńigări, alcool, etc.) pentru a-şi linişti
anxietatea… un simŃământ neplăcut, care este anxietatea. Ei fac asta, bineînŃeles, într-un efort de a
temporar mascat sau tranchilizat de o se relaxa, de a-şi calma nervii, de a-şi scoate anumite
substanŃă sau de un comportament adictiv. lucruri din minte, de a lua o pauză, etc. Toate astea
reflectă diferite forme de anxietate, care-i conduc
Pentru mulŃi, acesta este un înviorător "Aha", către substanŃa sau comportamentul adictiv.
pentru că el dezvăluie o cauză pe care n-au ştiut s-o Deci, comportamentul adictiv nu e doar un
pună în cuvinte. În sinea lor, ei au ştiut dintotdeauna obicei prost. Este o nevoie indusă de anxietatea care
că nevoia de a fuma, bea, mânca prea mult, etc., este tânjeşte să fie calmată.
provocată de necesitatea de a calma un anumit nivel Problema reală pentru un dependent în această
de disconfort. Dar n-au făcut legătura directă dintre situaŃie, constă în faptul că substanŃa sau
acestă simŃământ şi cauza dependenŃei lor. comportamentul nu-i uşurează anxietatea decât pe
63
moment. Aceasta doar maschează problema, pentru cale… Inversarea Psihologică. Ca să-i subliniez
un timp. Tocmai de aceea nu e decât un tranchilizator importanŃa, i-am dedicat o întreagă secŃiune, într-o
Când efectul tranchilizatorului s-a dus, anxietatea parte anterioară a acestui manual. Insist acum să o
iese iarăşi la suprafaŃă. recitiŃi, pentru că se aplică într-o formă majoră
Asta-i clar. Altfel, o singură utilizare a dependenŃelor.
comportamentului sau a substanŃei adictive, ar Vă rog să vă amintiŃi că IP este cauza auto-
elimina permanent problema. Dar, după cum bine se sabotajului. Este motivul pentru care oamenii îşi
ştie, în realitate nu e aşa. În loc de asta, dependenŃii contracarează propriile eforturi şi se comportă de o
trebuie să-şi repete comportamentul adictiv pentru a- manieră contrară propriilor lor interese.
şi găsi uşurarea. Astfel, ei devin tot mai dependenŃi şi ToŃi dependenŃii ştiu că, comportamentul lor
ajung să-şi asocieze anxietatea cu tranchilizatorul. Se dependent îi conduce într-o direcŃie greşită. MulŃi
ajunge astfel, bineînŃeles, la un cerc vicios în care ei încearcă în mod repetat să renunŃe şi, chiar dacă fac
sunt captivi. anumite progrese, ei se înfrâng singuri, alunecând
Adesea, anxietatea lor devine chiar mai înapoi în comportamentul dependent de dinainte.
accentuată când sunt lipsiŃi de tranchilizator. Această Acesta este un exemplu clasic de IP.
accentuare le intensifică simptomele de repliere şi IP apare în peste 90% din comportamentele
creează o barieră împotriva renunŃării la dependenŃă. adictive. De aceea e atât de greu să renunŃăm la
Durerea renunŃării devine un preŃ prea mare pentru a dependenŃe. Sistemul nostru energetic îşi schimbă
fi plătit. Ei preferă riscurile provocate de dependenŃă. polaritatea şi lucrează în mod subtil împotriva
eforturilor noastre, altfel, bine intenŃionate.
Problema renunŃării Tot de aceea putem elimina poftele adictive şi
totuşi renunŃarea la comportamentul adictiv să fie
Iată-mă ajuns la un aspect atractiv al EFT. Ele foarte dificilă. Ştiu că poate părea ciudat… dar aşa se
reduc dramatic chinul renunŃării şi adesea îl elimină întâmplă mereu. Dacă aŃi dat greş în mod repetat în
de tot. Acesta nu e decât unul dintre multele aspecte renunŃarea la o anumită dependenŃă, eu vă garantez
care fac din EFT nişte metode aparte de toate că IP a fost factorul major.
celelalte. Pentru a avea rezultate, deci, trebuie să
RenunŃarea constă atât în factori fizici, cât şi eliminăm atât pofta imediată, cât şi IP. ReŃeta de
emoŃionali. Când persoanele dependente încetează să Bază va fi arma noastră, bineînŃeles. Ea se potriveşte
mai ia substanŃa adictivă, nevoia fizică de obicei deosebit de bine acestei sarcini, pentru că conŃine
dispare în 3 zile. Acesta e un proces natural, din Pregătirea… o construcŃie dedicată să corecteze IP.
interiorul corpului care elimină singur toxinele
nedorite. Dar factorul emoŃional (anxietatea) tinde să Cum să vă adresaŃi unei dependenŃe
persiste săptămâni sau luni şi uneori nu dispare
niciodată. E foarte simplu. Nu faceŃi decât să adresaŃi
Din experienŃa mea, anxietatea constituie ReŃeta de Bază la dependenŃă şi să o repetaŃi în
partea cea mai importantă a renunŃării. Acest lucru timpul zilei. Ea vă va ajuta să reduceŃi orice anxietate
devine evident când aplici EFT, pentru că anxietatea care conduce la dependenŃă şi, în acelaşi timp, va
de obicei coboară la zero, în câteva momente. Şi, corecta orice Inversare Psihologică.
atunci când a dispărut anxietatea, dispar majoritatea Totuşi, trebuie să ne amintim că Pregătirea nu
simptomelor de renunŃare. elimină IP permanent. IP de regulă revine şi, în cazul
Să revenim acum la soluŃie. Vom începe dependenŃelor, asta se întâmplă frecvent.
aplicând ceea ce aŃi învăŃat în primele părŃi ale Aşa că…şi asta e important… veŃi avea nevoie
acestui manual. Vă rog să vă reamintiŃi afirmaŃia să executaŃi ReŃeta de Bază de cel puŃin 15 ori pe zi.
descoperirii pe care sunt fundamentate EFT: De 25 de ori pe zi este recomandat.
Astfel, vă veŃi Ńine anxietatea (şi deci şi
“Cauza tuturor emoŃiilor negative este existenŃa poftele) la un nivel scăzut şi veŃi Ńine departe efectele
unei întreruperi în sistemul energetic al corpului.” subtile (dar devastatoare) ale IP. Cu timpul, IP se va
atenua şi se va diminua ca problemă.
Deoarece anxietatea este o emoŃie negativă, Cele 25 de repetări pe zi trebuie spaŃiate în aşa
rezultă că este cauzată de o întrerupere în sistemul fel încât baterea să se facă pe toată lungimea zilei.
energetic al corpului. Şi că, bineînŃeles, este uşor de Pentru asta, puteŃi (1) să puneŃi un ceas să sune la
eliminat cu ReŃeta de Bază. EliminaŃi "zzzzzt-ul" şi fiecare jumătate de oră, pentru a vă reaminti sau (2)
veŃi elimina pofta/dependenŃa. Este aproape la fel de să executaŃi ReŃeta de Bază odată cu activităŃile
rapid cu "cât ai zice peşte" zilnice, de rutină, precum…
Spun aproape, fiindcă, pentru a fi complet,
trebuie să mai discut o barieră importantă apărută în Când vă sculaŃi dimineaŃa.

64
Când vă duceŃi seara la culcare. Procedura de Pace Personală
Înainte de fiecare masă.
De fiecare dată când mergeŃi la baie.
De fiecare dată când urcaŃi sau coborâŃi din Bună ziua, oameni buni,
maşină.
De fiecare dată când închideŃi telefonul. Procedura de Pace Personală, pe care sunt
De fiecare dată când vă aşezaŃi pe un scaun. pe cale s-o dezvolt pentru voi, nu e doar o cale
De fiecare dată când vă ridicaŃi de pe scaun. de “a vă simŃi un pic mai liniştiŃi”. ÎnŃeleasă şi
De fiecare dată când intraŃi sau ieşiŃi din casă. aplicată corect, această tehnică poate fi metoda
De fiecare dată când treceŃi printr-o uşă. esenŃială de însănătoşire a oricărui om de pe
pământ. Orice medic, terapeut, consilier spiritual
Evident, nu toŃi oamenii au aceleaşi activităŃi sau antrenor de performanŃă personală din lume,
de rutină şi unele dintre cele înşirate mai sus pot să ar trebui s-o utilizeze ca pe o unealtă de bază,
nu vă fie practice. Ele sunt expuse pentru a vă da o
pentru a-i ajuta pe alŃii (şi pe ei înşişi).
idee. FaceŃi-vă propria listă, conform obiceiurilor
personale.
Uneori, vă veŃi găsi în circumstanŃe sociale În esenŃă, Procedura de Pace Personală
(precum petreceri sau la restaurant) în care constă în a vă face o listă cu toate
executarea ReŃetei de Bază îi poate face pe ceilalŃi să- EVENIMENTELE SPECIFICE neplăcute din
şi pună întrebări privitor la sănătatea voastră mintală. viaŃă şi, aplicând sistematic EFT, să le eliminaŃi
În acest caz, scuzaŃi-vă şi mergeŃi la baie sau afară, în impactul asupra vieŃii voastre. Făcând asta în
maşina proprie sau în alt loc convenabil. mod conştiincios, putem scoate fiecare copac
negativ din pădurile noastre emoŃionale şi
Cum să vă adresaŃi poftei elimina astfel cauzele majore ale neplăcerilor
fizice şi emoŃionale. Ceea ce, bineînŃeles,
Dacă faceŃi întocmai cele spuse mai sus, conduce fiecare individ către pacea personală
probabil nu veŃi întâlni prea multe piedici în calea care, la rândul său, contribuie puternic la pacea
renunŃării la pofte pe timpul zilei. Dar, dacă aveŃi
aceste pofte, trebuie să executaŃi una sau mai multe
lumii.
runde suplimentare de ReŃeta de Bază, până pofta
cedează. Asta, în plus faŃă de cele 25 de repetări Iată câteva utilizări….
recomandate pentru dependenŃă.
1. Ca “temă de casă”, între vizitele la
Adresarea la evenimentele specifice care medic sau la terapeut. Aceasta, cu siguranŃă va
vă provoacă anxietatea accelera şi va aprofunda procesul de vindecare.

În timp ce exerciŃiul de mai sus, dacă e urmat 2. Ca o procedură zilnică, pentru a limpezi
cu conştiinciozitate vă va ajuta să stopaŃi dependenŃa, o viaŃă de reziduurile emoŃionale acumulate.
trebuie de asemenea, în interesul exactităŃii, să vă cer Aceasta va întări imaginea despre sine, va reduce
să vă adresaŃi evenimentelor specifice care au dubiile privind propria persoană şi ne va înarma
provocat anxietăŃile calmate doar prin cu un profund simŃământ de libertate.
comportamentele adictive.
Aparent, acesta poate fi un proces descurajator,
din cauză că cei mai mulŃi dintre oameni nu sunt 3. Ca mijloc de a elimina un factor major,
conştienŃi de evenimentele specifice care contribuie care contribuie (dacă nu cumva e chiar singura
direct la comportamentul lor adictiv. Deci, fără cauză) la o boală serioasă. Undeva, în interiorul
această conştientizare, cum pot aplica EFT ? De evenimentelor specifice ale cuiva, există acele
asemenea, în funcŃie de persoană, poate fi o listă supărări, temeri şi traume care se manifestă prin
nesfârşită de astfel de evenimente specifice. boală. Adresându-vă tuturor acestora, e foarte
Din fericire, există o soluŃie la toate astea, probabil să le acoperiŃi şi pe cele responsabile de
pe care am prezentat-o pe web site. Se numeşte boală.
Procedura de Pace Personală. Valoarea ei aici,
este să elimine sistematic fiecare eveniment 4. Ca un substitut util, pentru a găsi cauza
specific din viaŃa voastră, care cauzează centrală a problemelor. Dacă neutralizaŃi toate
anxietate, dependenŃe sau limitări de orice fel. problemele specifice, sigur o veŃi include şi pe
Iată aici, pentru informare, o copie a Procedurii cea mai importantă.
de Pace Personală.
65
mai generale (dar FOARTE importante), cum ar
5. Ca un mijloc de relaxare profundă. fi (ca să numesc doar câteva)…

6. Pentru a deveni un exemplu pentru alŃii, Imaginea despre noi înşine


privitor la ce e posibil. Anxietatea
Depresia
Acest concept simplu ar trebui să mute Insomnia persistentă
ponderea întregului domeniu al medicinei. Pot DependenŃele
formula aceasta, într-o singură frază… Compulsiile
Sentimentele de abandon
CELE MAI MULTE DINTRE
PROBLEMELE NOASTRE EMOłIONALE ŞI Pe măsură ce vă eliberaŃi bagajul
FIZICE SUNT CAUZATE (SAU ÎNTĂRITE) emoŃional de evenimentele voastre specifice, veŃi
DE EVENIMENTELE SPECIFICE avea, bineînŃeles, tot mai puŃine conflicte interne
NEPLĂCUTE PRIN CARE AM TRECUT, care să vă solicite organismul. Mai puŃine
VASTA LOR MAJORITATE PUTÂND FI conflicte interne se traduc printr-un nivel mai
REZOLVATE PRIN EFT. ridicat de pace personală şi printr-o mai mică
suferinŃă emoŃională şi fizică. Pentru mulŃi,
Nu-i rău pentru un simplu inginer, ei ? această procedură va rezulta într-o încetare
Această afirmaŃie, dacă e adoptată de fiecare definitivă a unor probleme de o viaŃă întreagă, pe
practician medical şi de fiecare pacient, va (1) care alte metode nu au reuşit nici măcar să le
creşte dramatic ratele noastre de însănătoşire, în clintească din loc. Ce ziceŃi de toate cele spuse
timp ce (2) va scădea drastic costurile medicale. despre pace într-un singur paragraf ?

Vă rog să notaŃi că această idee ignoră La fel e şi pentru suferinŃele fizice. Şi mă


complet cauzele chimice, atât de valorizate de refer aici la toate suferinŃele fizice, de la durerile
modelul medical. Asta, pentru că eu am văzut în de cap, dificultăŃile de respiraŃie sau dezordinile
repetate rânduri, îmbunătăŃiri la clienŃi la care digestive, până la SIDA, scleroza multiplă şi
medicamentele sau alte soluŃii chimice au dat cancerul. Se acceptă acum, pe scară din ce în ce
greş într-un mod lamentabil. mai largă, că toate maladiile fizice sunt cauzate
(sau măcar amplificate) de furii, traume,
Nu vreau să spun că medicamentele, vinovăŃii, supărări şi toate celelalte sentimente
nutriŃia adecvată şi alte asemenea recomandări negative rămase nerezolvate. Eu am avut multe
medicale nu-şi au rostul lor. Sigur că şi-l au. discuŃii în ultimii ani, cu diverşi medici şi, tot
Adesea pot fi vitale. În experienŃa mea totuşi, mai mulŃi dintre ei consideră deranjamentul
evenimentele noastre specifice nerezolvate sunt emoŃional ca pe o cauză majoră a maladiilor
mai aproape de cauza fundamentală a bolii, decât serioase. Până acum, totuşi, nu a existat o cale
orice altceva. De aceea ele merită atenŃia noastră eficientă de eliminare a acestor hoŃi de sănătate.
în primul rând. Putem, desigur, să-i mascăm cu medicamente,
dar cele mai potrivite remedii au fost greu de
Ce evident! PracticanŃii EFT găsit. Din fericire, EFT şi numeroşii lor veri şi
experimentaŃi, sunt foarte conştienŃi de abilitatea verişoare, ne pun la dispoziŃie acum, unelte
EFT de a şterge definitiv evenimentele specifice uşoare şi elegante care vor ajuta practicianul
negative din bagajul nostru mental. Acesta e medical serios, să ucidă din rădăcini cauzele
domeniul în care apar cele mai înalte rate de bolii… şi nu pacientul.
succes ale noastre. Până aici, totuşi, noi ne-am
concentrat eforturile pe acele evenimente Ce expun eu aici, NU este un substitut
specifice negative, care stau la baza unei alienări pentru instruirea de calitate în EFT şi NU e nici
date, precum fobia, durerea de cap sau un un substitut de ajutor profesionist, primit de la
incident traumatic. E bine…e foarte bine… şi am un practician EFT cu experienŃă. Este doar un
putea continua tot aşa. Pe de altă parte, de ce să instrument care, aplicat cu pricepere, poate
nu folosim EFT la TOATE celelalte evenimente aduce uşurare într-o largă gamă de necazuri
specifice ce stau în spatele problemelor noastre (instruirea de calitate sau asistenŃa de calitate îi
66
vor multiplica eficacitatea). Simplitatea lui şi După ce au fost îndepărtaŃi cei mai
eficienŃa uşor de atins îi oferă candidatura ca scorburoşi copaci, continuaŃi cu următorii ca
metodă mandatară pentru oricine are nevoie de mărime.
ajutor, chiar şi pentru cele mai dificile probleme.
Ştiu că este o afirmaŃie şocantă, dar lucrez cu 5. RezolvaŃi cel puŃin un filmuleŃ (un
această metodă de peste un deceniu şi am văzut eveniment specific) pe zi… preferabil trei…
atât de multe rezultate impresionante, într-o atât timp de trei luni. Vă ia doar câteva minute pe zi.
de largă varietate de probleme, încât această Cu această viteză, veŃi avea rezolvate de la 90
afirmaŃie este uşor, dacă nu chiar obligatoriu, de pînă la 270 de evenimente specifice în trei luni.
făcut. Apoi observaŃi cum tot corpul vostru se simte
mai bine. NotaŃi, de asemenea, cum "tendinŃa de
Metoda e simplă (presupunând că ştiŃi deja a vă supăra din orice" este mult mai mică. FiŃi
cum să aplicaŃi EFT)… atenŃi cum relaŃiile voastre sunt mai bune şi cum
multe din problemele psihologice şi/sau
1. FaceŃi o listă cu fiecare eveniment emoŃionale, pur şi simplu nu mai există.
specific supărător de care vă puteŃi aminti. Dacă RevizitaŃi câteva dintre acele evenimente
nu găsiŃi cel puŃin 50, fie nu aŃi făcut lista în mod specifice şi observaŃi cât de nesemnificative au
serios, fie aŃi trăit pe o altă planetă. Majoritatea devenit acele incidente, atât de intens
găsesc sute. supărătoare altădată. NotaŃi orice îmbunătăŃire a
tensiunii, a pulsului şi a capacităŃii respiratorii.
2. În timp ce faceŃi lista, poate vi se pare că
unele evenimente nu par să vă cauzeze niciun Vă cer să observaŃi conştiincios toate
disconfort în prezent. Asta e bine. TreceŃi-l totuşi aceste lucruri, din cauză că, dacă n-o faceŃi, toate
pe listă. Simplul fapt că vi le amintiŃi, sugerează remedierile pe care le obŃineŃi vor fi atât de
o nevoie de rezolvare. subtile, încât s-ar putea să nu le băgaŃi în seamă.
Şi atunci, e posibil să renunŃaŃi, spunând “Ei
3. DaŃi fiecărui eveniment specific un bine, oricum nu era o problemă importantă”. Aşa
titlu… ca şi cum ar fi un filmuleŃ. De exemplu : se întâmplă mereu cu EFT şi de aceea vă atrag
Tata mi-a dat o palmă în bucătărie---I-am furat atenŃia asupra acestui aspect.
sandvişul lui Suzi---Am alunecat şi era să cad în
Marele Canyon---Când am prezentat lucrarea 6. Dacă luaŃi medicamente, e posibil să
aia, într-a III-a, toată clasa a râs de mine---Mama simŃiŃi că nu mai aveŃi nevoie de ele. În acest
m-a încuiat timp de două zile, în debara---D-na caz, puteŃi întrerupe dar, vă rog, NUMAI cu
Adams mi-a spus că sunt tâmpit. acordul medicului care vi le-a recomandat.

4. Când lista este completă, alegeŃi cei mai SperanŃa mea este ca Procedura de Pace
scorburoşi copaci din pădurea voastră negativă şi Personală să devină o procedură de rutină, pe
aplicaŃi EFT la fiecare dintre ei, până când, fie întreg pământul. Câteva minute pe zi, vor aduce
ajungeŃi să râdeŃi de acel eveniment, fie "nici nu îmbunătăŃiri monumentale în performanŃa
vă mai gândiŃi la el". FiŃi atenŃi, să notaŃi orice şcolară, în relaŃii , în sănătate şi în calitatea vieŃii
aspecte ce pot ieşi la iveală şi consideraŃi-le ca noastre. Dar toate astea nu au nicio semnificaŃie
pe nişte copaci separaŃi, în pădurea voastră dacă alŃii (voi) nu pun ideea în practică.
negativă. AplicaŃi EFT la fiecare dintre aceştia.
AsiguraŃi-vă că aŃi insistat suficient pe fiecare Pace Personală tuturor, Gary
eveniment, până când e rezolvat.

Dacă nu puteŃi stabili scala de intensitate La ce vă puteŃi aştepta


de la 0 la 10 pentru un anumit filmuleŃ, atunci
presupuneŃi că trebuie să vi-l reprimaŃi şi aplicaŃi Dacă aplicaŃi EFT aşa cum am arătat mai sus,
10 runde complete de EFT pentru fiecare poftele voastre se vor reduce substanŃial din prima zi
amănunt de care vă amintiŃi legat de el. Astfel, şi vor descreşte cu fiecare zi. Până la urmă, nu veŃi
probabilitatea e mare să vi-l rezolvaŃi. mai avea nicio poftă şi orice substanŃă adictivă vi se
va părea respingătoare. VeŃi fi liber. Atitudinea

67
voastră faŃă de ea se va schimba şi chiar vă veŃi mira combinaŃi două sau mai multe dependenŃe, în aceeaşi
cum aŃi putut fi dependent de ea atâta vreme. rundă de ReŃetă de Bază. FolosiŃi câte o rundă
Acestea sunt semne sănătoase, bineînŃeles. separată, pentru fiecare dependenŃă. Nu fiŃi surprinşi
Când ajungeŃi la acest punct, trebuie să continuaŃi totuşi dacă, rezolvând o dependenŃă, veŃi scăpa şi de
procedura încă câteva zile, pentru “a încuia definitiv altele în acelaşi timp. Se întâmplă uneori, pentru că
problema”. ciocănitul coboară anxietatea persoanei în aşa
Odată dependenŃa dispărută, totuşi, nu sunteŃi măsură, încât nu mai e nevoie de niciun tranchilizant.
încă imun la recădere. E recomandabil să evitaŃi orice Nu se poate prezice când şi cum se întâmplă un astfel
tentaŃie viitoare. Şi asta se referă la orice fel de de fenomen minunat, dar el chiar se întâmplă.
dependenŃă. Î. Cum ajută EFT pentru scăderea în
greutate? Dacă vreŃi să slăbiŃi, trebuie să vă adresaŃi
Întrebări şi Răspunsuri cauzei fundamentale. Şi această cauză este o
dependenŃă de mâncare, indusă de anxietate… ca şi
Î. În cât timp scap de dependenŃă? Durata oricare altă dependenŃă. De fapt, pe primul loc al
variază mult, de la persoană la persoană. În dependenŃelor în America, se află dependenŃa de
experienŃa mea, dependenŃele de substanŃe relativ alimente. Ea este o cale de mascare temporară a
minore, precum ciocolata, cafeaua, băuturile anxietăŃii, la fel ca şi tutunul, alcoolul, etc. De câte
răcoritoare şi diferite alimente, sunt adesea ori nu aŃi dat o raită prin frigider când nu vă era de
îndepărtate în doar câteva zile. Ele, de fapt, devin fapt foame ? De ce aŃi făcut-o ? Pentru a vă domoli o
respingătoare pentru persoana dependentă. Tocmai stare de anxietate ? Poate nu aŃi numit anxietate acea
am sfârşit de ajutat o doamnă, care şi-a depăşit stare. Poate aŃi numit-o plictiseală sau “poftă
dependenŃele pentru băuturile acidulate, şuncă nervoasă”, dar ea era totuşi, o formă de anxietate.
afumată, ceapă, ciocolată, bomboane şi cartofi prăjiŃi, Anxietatea care duce la dependenŃa de
cu una sau două aplicări ale ReŃetei de Bază pentru mâncare… sau de orice altă substanŃă sau
fiecare substanŃă. Acum, ea nu mai e tentată de ele. comportament … poate proveni din multe direcŃii.
La alte persoane, durează mai mult, bineînŃeles. Poate veni din stresul în familie sau de la locul de
DependenŃele de substanŃe mai puternice, muncă sau poate veni din nişte abuzuri suferite în
precum Ńigările, alcoolul, cocaina, etc., de regulă iau copilărie sau din cine ştie ce amintiri traumatizante.
mai mult timp, poate o săptămână sau două. Am Pentru a pierde în greutate, evident, trebuie să
lucrat cu un bărbat care şi-a eliminat dependenŃa de eliminaŃi mai întâi anxietatea care conduce la pofta
alcool, veche de câŃiva ani, după 3 sau 4 runde de nesăŃioasă de a mânca. Ce metodă mai bună de
ReŃetă de Bază. Acest rezultat nu e rar, dar nici nu e folosit decât EFT ? În plus faŃă de Procedura de Pace
de prevăzut să vi se întâmple frecvent. Personală (descrisă anterior), aplicaŃi perseverent (de
Nu există reguli aici. Se termină….când se 25 de ori pe zi) ReŃeta de Bază pentru
termină…şi veŃi şti când se întâmplă asta, pentru că comportamentul de mâncăcios nesăŃios, astfel ca
pur şi simplu nu vă mai doriŃi substanŃa respectivă. anxietatea să cedeze. FolosiŃi-o iarăşi, pentru a
Simptomele recuperării sunt specifice fiecărei reduce, atunci când apar, poftele de alimente care nu
persoane în parte. sunt neapărat necesare, (Chiar dacă mor de poftă
Î. Pot rezolva mai multe dependenŃe în pentru plăcinta aia...) şi, în timp, cauza dependenŃei
aceeaşi rundă de ReŃetă de Bază? Nu…puteŃi de mâncare… şi deci cauza supragreutăŃii voastre…
rezolva doar o singură dependenŃă odată. Nu va dispărea.

68
Folosirea EFT pentru vindecare fizică
Nicăieri nu e mai evidentă relaŃia minte-corp, vindecare. Cel mai bine e să lucraŃi împreună cu alŃi
ca în EFT. Până acum, aŃi fost martorii (şi sper că aŃi practicieni vindecători.
încercat pe pielea voastră) unor dramatice vindecări Că EFT merită un loc proeminent între cele
fizice, la diferite niveluri. mai bune metode de vindecare fizică, este de
Iată un început de listă a deranjamentelor necontestat. Chiar şi observatorul cel mai
fizice cărora ne-am adresat cu EFT, obŃinând succese neîncrezător trebuie să le recunoască efectele, cu
complete sau măcar parŃiale : mare respect. Dar întrebarea evidentă este… de ce
(cum de) au efect ?
Dureri de cap, dureri de spate, înŃepenirea Cum se poate ca, dacă tiparul său original este
gâtului sau a umerilor, dureri de încheieturi, să se adreseze problemelor emoŃionale, acelaşi proces
cancer, sindrom de oboseală cronică, lupus, să funcŃioneze remarcabil de bine pe probleme
colită ulceroasă, psoriazis, astm, alergii, fizice ? Există multe mistere în jurul ştiinŃelor
mâncărimi de ochi, dureri generale, urticarii, medicale şi de aceea cercetarea în acest domeniu este
insomnie, constipaŃie, colite, slăbirea vederii, un proces fără sfârşit. EFT nu sunt o excepŃie.
febră muşchiulară, muşcături de albine, Exact cum curgerea neîntreruptă a sângelui
probleme urinare, amorŃeală de dimineaŃă, prin tot corpul este vitală pentru sănătatea cuiva, la
sindrom post-traumatic, disfuncŃii sexuale, fel este şi curgerea energiei prin corp. Astfel,
sindromul tunelului carpian, artrită, echilibrând această curgere energetică cu EFT, se
amorŃeala degetelor, dureri de stomac, dureri realizează vindecarea fizică.
de dinŃi, tremurături, scleroză multiplă. Este de necontestat că emoŃiile negative
contribuie la deranjamentele fizice. În măsura în care
Mai sunt multe altele. O listă completă ar fi de EFT neutralizează aceste emoŃii negative,
câteva ori mai lungă. simptomele fizice par să diminueze.

ÎncercaŃi pentru orice Întrebări şi răspunsuri

Eu încerc EFT pentru orice deranjament fizic Î. În cât timp se obŃine calmarea durerii?
prezentat mie şi, în mod repetat, sunt uimit de Nu există o regulă strictă şi rapidă aici. Simptomele
rezultate. Nu am succes 100% (cine are ?), dar adesea adesea dispar în câteva minute deşi, uneori reacŃia e
EFT aduc o calmare surprinzătoare acolo unde nimic întârziată la câteva ore. Vindecarea bolii care
altceva nu pare să meargă. cauzează durerea poate dura zile, săptămâni sau luni.
Există mii de maladii fizice care afectează Aşa că… fiŃi perseverenŃi. Şi, mai ales, consultaŃi-vă
fiinŃele umane, pentru care ştiinŃele medicale au medicul. MulŃi oameni sunt tentaŃi să întrerupă
inventat o largă gamă de remedii. Aceste remedii medicaŃia pe măsură ce se arată vindecarea.
variază de la o atingere cu mâna, până la Întreruperea medicaŃiei trebuie făcută numai la
medicamente şi operaŃii.Toate par să aibă rezultate, indicaŃia medicului.
pentru unii, uneori. Dar niciunul dintre ele nu are Î. Pot aplica EFT pentru mai multe
efect pentru toŃi oamenii, totdeauna. EFT, din simptome deodată? Nu! FolosiŃi ReŃeta de Bază
propria mea experienŃă, au un efect atât de pentru fiecare simptom în parte. ÎncepeŃi cu
binefăcător, că ar trebui incluse în bagajul de simptomul cel mai sever şi lucraŃi pe el până
cunoştinŃe al oricărui medic. Şi voi face un pas mai încetează cu totul. Să nu fiŃi surprinşi totuşi, dacă,
departe. Eu cred că ele ar trebui să fie unele dintre lucrând cu un simptom, obŃineŃi şi calmarea
primele metode folosite de doctor. Iată pentru care celorlalte. Se întâmplă frecvent.
motive : Î. Chiar pot obŃine rezultate cu EFT pentru
boli grave, de lungă durată? Sunt foarte conştient
Uşurarea simptomelor este de obicei imediată. că înŃelepciunea convenŃională sugerează că multe
Adesea au efect acolo unde nimic altceva nu maladii de termen lung sunt Ńinta fixă permanentă a
are. unui anumit profil medical. Ca urmare, a sugera că
Sunt uşor de aplicat. ele pot fi semnificativ reduse sau eliminate prin
Iau foarte puŃin timp. ciocănirea metodică a sistemului energetic este într-
Nu dau dependenŃe. adevăr de necrezut. E în afara credinŃelor aproape
Nu cunosc nicio altă tehnică de vindecare care tuturor celor pe care i-am întâlnit. Dar am văzut cu
să poată face toate acestea. Voi cunoaşteŃi? Oricum, ochii mei multe exemple uimitoare şi m-aş simŃi
EFT nu înlocuiesc medicina sau altă practică de vinovat să nu vi le fac cunoscute.
69
Î. Cât de des ar trebui să aplic ReŃeta de Drumurile noastre nu s-au mai încrucişat de
Bază pentru problema mea? Pentru simptome atunci, deci nu ştiu cât de mult a durat efectul. Acesta
precum dureri de cap, dureri de stomac, etc... aplicaŃi este tipul de probleme care, totuşi, tind să revină şi
ReŃeta de Bază ori de câte ori doriŃi uşurare. Pentru deci, sunt necesare mai multe runde de bateri.
boala care provoacă aceste dureri, ar trebui aplicată
de 10 ori pe zi, până când sunteŃi satisfăcut de Psoriazis
rezultate. Cele 10 aplicări zilnice trebuie răspândite
pe toată lungimea zilei. O soluŃie ar fi să vă formaŃi Psoriazisul Donnei era atât de rău, că nu putea
obiceiul să aplicaŃi ReŃeta de Bază legând-o de să se încalŃe cu nimic. Medicamentele n-o ajutau. Ea
propriile obiceiuri de rutină… precum : a ciocănit regulat timp de câteva zile şi 90% din
psoriazisul ei a dispărut.
Când vă sculaŃi dimineaŃa.
Când vă aşezaŃi în pat, seara. Alergii
Înainte de fiecare masă.
Ori de câte ori folosiŃi baia. Acestea de regulă răspund foarte bine. Am
văzut mulŃi oameni care au scăpat de curgerea
Este de asemenea important să aplicaŃi EFT la nasului, mâncărimea ochilor, strănuturi şi o mulŃime
fiecare eveniment specific care ar fi putut cauza de alte simptome legate de alergii.
deranjamentul fizic. De asemenea şi aplicarea
ConstipaŃie
Procedurii de Pace Personală ajută.
Î. VreŃi să ne spuneŃi câteva dintre Rezultatele variază mult în acest caz dar, din
experienŃele avute cu deranjamentele fizice? experienŃa mea, de regulă succesul e asigurat. Unii au
Desigur. Dar vă rog să ŃineŃi cont că exemplele de avut succes imediat şi permanent, după numai o
mai jos sunt doar o mică parte dintre deranjamentele sesiune de bateri. AlŃii au avut nevoie de bateri
posibile la care se poate aplica EFT. zilnice, timp de mai multe săptămâni, până
constipaŃia lor cronică de ani şi ani, a cedat.
Durerea de spate
Vă rog să reŃineŃi că nu veŃi obŃine întotdeauna
rezolvarea imediată a deranjamentului fizic şi,
Cunosc multe persoane care au leziuni serioase
uneori, EFT par să nu aibă efect. AveŃi răbdare…şi
la spate şi motivele durerilor lor sunt vizibile cu raze
fiŃi perseverenŃi. Tot ce aveŃi de pierdut este un pic
X. Cu toate astea, după câteva minute de EFT,
de timp. Şansele sunt cu voi, dacă ştiŃi să profitaŃi de
durerile lor au scăzut dramatic.
ele. Asta e valabil pentru toate deranjamentele… nu
Pare să nu aibă sens, până când nu recunoaşteŃi
numai pentru constipaŃie.
că stresul se manifestă în muşchi care, la rândul lor,
exercită contracŃii anormale în încheieturi. Relaxând
Vederea slabă
tensiunea musculară cu EFT, aceasta reduce stresul
suplimentar din încheieturi. Rezultatul este o durere Am văzut multe persoane care şi-au înbunătăŃit
mai mică. Am pierdut şirul la câte dureri de spate am vederea cu EFT… cel puŃin temporar. Oamenii urcă
văzut domolite. Unele dureri dispar complet şi nu pe scenă cu mine, aplică ReŃeta de Bază pentru
mai revin niciodată, în timp ce altele necesită o rutină vedere şi apoi anunŃă o vedere notabil mai clară. Eu
de ciocăniri zilnice, pentru a menŃine durerea la un personal, n-am urmărit continuarea unor astfel de
nivel suportabil. cazuri şi nu pot raporta nicio schimbare permanentă.
Bănuiesc totuşi că, cu perseverenŃă, o îmbunătăŃire
Dureri de cap şi de stomac
permanentă este posibilă.
Estimez că cel puŃin 90% dintre cazurile pe
Artrita
care le-am văzut cu aceste simptome au răspuns
foarte bine. Majoritatea au dispărut complet în câteva
Durerea artritică se reduce adesea cu ReŃeta de
minute de aplicare a ReŃetei de Bază.
Bază. Am văzut asta de multe ori. Dar, datorită
cauzelor profunde, durerea tinde să reapară totuşi. De
Sindromul tunelului carpian
aceea, trebuie să aplicaŃi ReŃeta de Bază atât pentru
Aveam o cină de afaceri într-o seară cu Anne, simptome, cât şi pentru boala în sine.
a cărei durere la încheietura mâinii era de nivelul 7. E posibil să scăpaŃi pentru totdeauna de artrită
După mai puŃin de 2 minute de ReŃeta de Bază, cu EFT ? Nu ştiu, pentru că nimeni, după câte ştiu eu,
durerea dispăruse complet şi n-a mai reapărut tot nu a utilizat persistent aceste tehnici pentru acest
restul serii. Nu mai e nevoie să spun cât de mirată era scop. Cunoaşterea convenŃională ne spune că artrita
ea, la care nimic altceva nu dăduse rezultate. nu e reversibilă. Ea nu poate fi vindecată. Poate fi
doar stopată.
70
Totuşi, eu am fost diagnosticat cu artrită în fără carne şi atent urmărite, a schimbării stilului de
1986 şi nu mai am nicio urmă din ea în ziua de azi. viaŃă şi a stării de spirit. Sunt convins că EFT mi-ar fi
Nu foloseam EFT pe vremea aceea, pentru că nu grăbit însănătoşirea.
ştiam de aceste metode. E probabil rezultatul dietei

Folosirea EFT pentru îmbunătăŃirea


imaginii despre sine
Cauza une proaste imagini despre sine Pe scurt, imaginea despre noi înşine este piesa
centrală a tăriei noastre emoŃionale. Calitatea vieŃii
Termenul “proastă imagine despre sine”, se noastre, adesea depinde de ea.
referă la un sentiment general negativ despre sine. MergeŃi într-o secŃiune de «cum să ne ajutăm
AutorităŃile în acest subiect nu au elaborat o definiŃie singuri» din orice librărie mare şi veŃi găsi
precisă şi nici nu au determinat o cauză exactă. Ca nenumărate cărŃi cu soluŃii privind imaginea despre
atare, părerile sunt împărŃite, privitor la modul de sine. În general, ele accentuează atitudinile pozitive
abordare. şi recomandă exerciŃii despre cum să privim la partea
Dimpotrivă, EFT sunt mult mai precise în luminoasă a vieŃii. Ele ne încurajează să ne
abordare şi focalizează o cauză exactă. Iat-o : concentrăm asupra părŃilor noastre tari şi nu asupra
slăbiciunilor şi unele recomandă vizualizarea şi
Cauza unei imagini personale proaste este o afirmaŃiile, ca ajutor pentru a obŃine anumite lucruri.
acumulare de emoŃii negative privitoare la sine. Eu le aplaud pe toate.
Eu sunt în favoarea oricărei metode care ajută
AfirmaŃia e evidentă şi este expusă aici pentru şi multe dintre aceste abordări ajută într-adevăr
că, în aceşti termeni, utilitatea EFT este mai uşor de oamenii, să-şi îmbunătăŃească imaginea despre sine.
înŃeles. Dacă eliminăm emoŃiile negative, atunci Rezultatele sunt un pic cam pestriŃe, totuşi. O
eliminăm cauza. Iar fără cauză, imaginea proastă îmbunătăŃire aici. O atitudine nouă dincolo. Rareori
despre sine dispare. reuşeşte cineva să obŃină o îmbunătăŃire totală a
Şi ce metodă e mai bună, pentru a elimina imaginii despre sine, cu aceste metode.
emoŃiile negative, decât EFT? Motivul pentru care atât de multe dintre aceste
Imaginea proastă despre sine poate fi boala tehnici sunt limitate, constă în aceea că ele fac foarte
numărul unu în lume. Este atât de prevalentă, încât puŃin pentru a neutraliza toate îndoielile şi
oricare dintre noi o poartă, într-o măsură mai mare sentimentele negative care alcătuiesc proasta imagine
sau mai mică. Imaginea despre noi înşine este adesea despre sine. Ele încearcă mai degrabă să le
identificată cu lipsa încrederii în noi. Noi tindem să depăşească, cu megadoze de pozitivism.
“radiem” această lipsă de încredere, prin manierele E un efort lăudabil, bineînŃeles, dar
noastre, prin poziŃii, cuvinte şi gesturi, iar ceilalŃi “o sentimentele negative şi îndoielile despre sine odată
culeg”, fie că noi vrem sau nu. Ca urmare, ea are un stabilite, sunt adesea foarte încăpăŃânate. Dacă
efect major asupra performanŃelor noastre sociale, drumul vostru prin viaŃă este ca o călătorie cu
personale sau în afaceri. autobuzul, atunci aceste dubii şi sentimente negative
Uneori joburi, promovări sau vânzări, sunt sunt pasagerii autobuzului. Voi sunteŃi la volan, dar
câştigate sau pierdute în funcŃie de cum radiem ei sunt "şoferii de rezervă", care gândesc că li se
gândurile proprii spre ceilalŃi. Întâlnirile de prietenie cuvin scaunele din faŃă. Metodele convenŃionale nu-i
sau de dragoste pot fi înfloritoare sau se pot stinge, în vor muta prea mult de pe locurile lor.
funcŃie de felul în care ne proiectăm sentimentele EFT oferă o abordare nouă, înviorătoare, la
despre noi înşine. Cu cât este mai proastă imaginea această problemă unde, într-adevăr apar schimbări
despre noi înşine, cu atât mai uşor ne supărăm şi cu dramatice, majore. Am văzut oameni complet
atât mai intense ne devin amărăciunea, sentimentul transformaŃi prin aceste tehnici. Manierele lor,
de vinovăŃie, gelozia sau alte răspunsuri emoŃionale. postura, cuvintele, gesturile, toate se schimbă, pentru
Când impresia despre noi înşine este proastă, tindem a reflecta o persoană mai pozitivă, sigură pe sine.
să rămânem înŃepeniŃi pe loc. Nu ne aventurăm în noi Prietenii şi colegii lor de muncă făceau comentarii
afaceri sau nu ieşim din relaŃia care nu ne convine şi despre "noua" persoană, care evoluase sub ochii lor.
să încercăm ceva nou. Unele părŃi ale vieŃii noastre Decât încercarea de a instala noi atitudini şi
pot fi foarte monotone şi deprimante. perspective, aşa cum tind să facă metodele

71
convenŃionale, EFT efectiv eliberează de îndoieli şi Generalizare
de sentimente negative. Ele ne scapă de acei pasageri
nedoriŃi şi-i dă jos din autobuz. Odată ieşiŃi din Din fericire, nu va trebui să tăiaŃi toŃi cei 100
autobuz, ei nu mai contribuie la o proastă imagine de copaci bolnavi, pentru a obŃine un rezultat. Asta
despre noi înşine. pentru că, folosind EFT pentru a neutraliza câteva
Îndoielile şi sentimentele negative despre sine, emoŃii negative de un anumit tip, procesul tinde să se
care ne construiesc o imagine proastă, sunt forme de generalizeze asupra tuturor emoŃiilor negative de
„emoŃii negative”care, bineînŃeles, sunt exact cele acelaşi tip, care au mai rămas.
pentru care EFT sunt destinate să elimine. Spre exemplu, presupunem că în pădurea
ReamintiŃi-vă afirmaŃia descoperirii pe care se voastră aveŃi un pâlc de 10 copaci cunoscuŃi ca
bazează EFT... „experienŃe abuzive”. AlegeŃi-l mai întâi pe cel mai
mare (cel mai intens) şi daŃi-l jos cu EFT. După ce aŃi
„Cauza tuturor emoŃiilor negative este existenŃa unei tăiat 3 sau 4 astfel de copaci, de obicei veŃi vedea că
întreruperi în sistemul energetic al trupului.” restul de 6 sau 7 rămaşi vor cădea de la sine.
Echilibrarea sistemului energetic pentru câŃiva
Cu această propoziŃie în minte, procesul de copaci, se va extinde la ceilalŃi copaci de acelaşi tip.
îmbunătăŃire a imaginii despre voi înşivă este simplu. PuteŃi apoi repeta acest concept de generalizare
AplicaŃi ReŃeta de Bază pentru fiecare emoŃie cu alte pâlcuri, care ar putea fi denumite „eşecuri”
negativă pe care o aveŃi. Una câte una, ele vor sau „respingeri”. În acest fel, o pădure de 100 de
dispărea şi, pe măsură ce dispar, echilibrul dintre copaci ar putea fi curăŃată, tăind doar aproximativ 30
emoŃiile voastre pozitive şi negative se deplasează dintre ei.
inevitabil către cele pozitive. O imagine revigorantă,
de auto-încredere, va ieşi la suprafaŃă. Bagajul FiŃi un observator
nedorit a fost aruncat din autobuz.
Iată ocazia perfectă pentru folosirea Procedurii Cu EFT, schimbări în imaginea despre sine vin
de Pace Personală menŃionată anterior. Ea se mult mai repede şi sunt mult mai puternice decât cu
adresează în mod automat, tuturor acelor evenimente metodele convenŃionale. Dar schimbările nu sunt tot
negative specifice, care se opun unei sănătoase atât de rapide ca în cazul fobiilor sau al amintirilor
imagini despre sine. neplăcute. Pe acelea, EFT adesea le rezolvă în câteva
momente, pe când schimbarea completă a imaginii
Metafora pădurii şi a copacilor despre sine durează, de multe ori, câteva săptămâni.
Asta, pentru că schimbările imaginii despre sine sunt
Iată o metaforă care vă va ajuta mai departe să rezultatul unei eliminări îndelungate, a numeroase
înŃelegeŃi acest concept. ConsideraŃi fiecare dintre emoŃii negative (copacii) … una câte una.
emoŃiile voastre negative sau dintre evenimentele Când spun că o completă schimbare a imaginii
specifice negative, ca fiind un copac dintr-o pădure a despre sine ia adesea câteva săptămâni, nu vreau să
imaginii negative despre sine. Copacii pot fi reflexia spun că între timp nu se întâmplă nimic. Dimpotrivă,
unor evenimente din trecutul vostru, precum cu fiecare copac tăiat din pădure, apare o shimbare în
respingeri, abuzuri, eşecuri, temeri, vinovăŃii, etc. Pot imaginea despre sine. Totuşi, o eliberare emoŃională
fi sute şi pot fi atât de deşi, încât să semene cu o imediată, care vine după îndepărtarea unui singur
junglă. copac, de regulă nu e uşor de observat, în problema
Să presupunem deci, că sunt 100 de copaci mai largă a întregii imagini despre sine. Dar,
bolnavi în pădurea imaginii voastre despre sine. Dacă schimbările cumulate, ce apar după ce am tăiat câŃiva
tăiaŃi unul (neutralizându-l cu EFT), tot vă mai rămân copaci, devin vizibile dacă sunteŃi un "observator" a
99. Deşi puteŃi simŃi o oarecare uşurare emoŃională, ceea ce se întâmplă.
notabilă şi binevenită, tot nu aŃi realizat mare lucru în Schimbările care au loc în interiorul vostru
curăŃarea pădurii. sunt treptate, subtile şi puternice. Ele par a fi atât de
Dar ce se întâmplă dacă tăiaŃi metodic, câte un naturale, încât nici nu vă daŃi seama de ele.
copac pe zi? Treptat, pădurea se răreşte. VeŃi avea Eventual, prietenii vor comenta despre cum v-aŃi
mai mult loc să vă mişcaŃi prin ea şi mai multe poieni schimbat şi astfel veŃi avea dovada incontestabilă.
unde să vă odihniŃi. Dar, până atunci, trebuie să fiŃi un "observator" şi să
În timp... utilizând cu perseverenŃă EFT...toŃi vă concentraŃi pe ceea ce se întâmplă cu voi.
copacii vor dispărea şi în locul lor veŃi avea mult mai ObservaŃi, spre exemplu, cum receptaŃi acum,
multă libertate emoŃională. Lumea arată altfel când mult mai uşor ca înainte, un refuz. ObservaŃi cum
pădurea (sau jungla) a dispărut şi apare la suprafaŃă o vorbiŃi în public mult mai des şi cum aveŃi mai multă
nouă imagine despre sine. grijă de persoana voastră. AscultaŃi cum tonul
conversaŃiilor voastre este înclinat mai mult spre

72
partea pozitivă. PriviŃi reacŃiile celorlalŃi, pe măsură primii. Nu vă faceŃi probleme dacă nu vi le
ce radiaŃi o imagine mai sigură pe voi. reamintiŃi pe toate de la început. Le puteŃi
A fi un "observator" este important pentru că, adăuga pe listă, pe măsură ce vă vin în minte.
fără asta, aŃi putea ajunge la concluzia că nu se
întâmplă nimic şi atunci să renunŃaŃi la proces. 2. UtilizaŃi ReŃeta de Bază zilnic, pentru a "tăia un
copac" de pe listă. FaceŃi asta în fiecare zi, până
Cum procedaŃi nicio emoŃie negativă (copac) nu mai există.
"ObservaŃi" tot timpul, progresul pe care-l faceŃi.
Metoda este foarte simplă. Este însăşi esenŃa PuteŃi face asta de mai multe ori pe zi, dacă vă
Procedurii de Pace Personală. Nu sunt decât doi permite programul şi puteŃi tăia mai mulŃi copaci
paşi : într-o zi. Cu toate astea, fiecare copac trebuie
tratat separat. Nu-i strângeŃi laolaltă, în aceeaşi
1. FaceŃi o listă cu fiecare emoŃie negativă din aplicare a ReŃetei de Bază.
trecut, de care vă puteŃi aminti. IncludeŃi
fiecare dată când aŃi simŃit teamă, respingere, După câteva zile din acest proces, veŃi băga de
vinovăŃie, furie, abuz, lacrimi sau orice altă seamă că "arborii" cu care aŃi început, nu par să mai
emoŃie negativă. IncludeŃi atât copacii mari cât existe în viaŃa voastră. Aşa e normal să se întâmple şi
şi pe cei mici, dar puneŃi-i în faŃă pe cei mari. există multă eliberare în asta. BucuraŃi-vă de ea.
Asta, pentru că pe ei trebuie să-i neutralizaŃi

Cuprinsul casetelor video şi audio cu EFT


Notă: Casetele video şi audio cu EFT sunt discutate şi sumarizate în diferite secŃiuni ale acestui manual.
Pentru a evita incomoditatea căutării prin manual a unei anumite referinŃe la o anumită sesiune, iată-le
încă o dată sumarizate aici.

veche de-o viaŃă, de apă. StudiaŃi acest episod. UitaŃi-


Videocasetele pentru vă la el de mai multe ori. Este o sesiune instructivă,
Partea I excelentă, pentru că ilustrează foarte bine cum să
controlaŃi aspectele.
Notă: IniŃial, erau trei casete video pentru
Partea I. Ulterior, acestea au fost copiate pe CD (al
Videocaseta 2a
căror preŃ a scăzut foarte mult), ceea ce a necesitat
împărŃirea casetelor video 1 şi 2, oarecum prea lungi, Această casetă video conŃine fragmente dintr-
în casetele 1a, 1b, 2a şi 2b. Pentru caseta 3, n-a fost un seminar live în care este explicată teoria din
nevoie. spatele EFT şi apoi EFT sunt aplicate la două grupuri
de persoane, pe scenă. Un grup lucrează contra
temerilor şi celălalt grup contra durerii.
Videocaseta 1a

În această videocasetă, Adrienne şi cu mine Videocaseta 2b


ajutăm acest manual, arătând pe noi punctele de
batere şi cum se aplică fiecare pas din ReŃeta de În această videocasetă vă arătăm mai multe
Bază. Noi plecăm aici de la presupunerea că aŃi cazuri de EFT în acŃiune. Iată ce veŃi vedea:
citit deja manualul.
Este de importanŃă vitală să ne urmăriŃi, pe **Larry: El îşi depăşeşte claustrofobia
Adrienne şi pe mine şi să revedeŃi acest segment intensă, în timp ce face ceea ce, de obicei, este
până când aŃi memorat tot procesul ce durează un circumstanŃa cea mai plină de tensiune pentru
minut. Odată memorat, îl veŃi Ńine minte toată viaŃa. el…stă pe bancheta din spate a unui autoturism
de dimensiuni mici, într-un trafic aglomerat
Videocaseta 1b din San Francisco.
**Pam: O dependentă de ciocolată, nu-şi mai
doreşte ciocolata.
Aici redăm o demonstraŃie completă a întregii
**Becci: Teama ei de şoareci îi asudă mâinile
ReŃete de Bază, cu un domn încântător numit Dave,
chiar şi numai dacă se gândeşte la vreunul.
în timp ce-l ajutăm să-şi depăşească intensa frică,
73
Până la sfârşit, un şoarece îi va atinge degetele Veteranilor din Los Angeles, pentru a-i ajuta pe
şi ea va spune, “Nu pot crede că eu sunt cea veteranii din războiul din Vietnam, care sunt
care fac asta. Eu fac asta“. handicapaŃi emoŃional. Acest loc pune EFT la cel mai
**Stephen: Un băiat de 6 ani este învăŃat puternic test, din cauză că aceşti soldaŃi au făcut
aceste tehnici de către tatăl său şi astfel nu-şi terapie timp de peste 20 de ani, cu foarte puŃine
mai roade unghiile. progrese sau chiar niciunul. VeŃi vedea cum
**Adam: Acesta este fiul meu, care foloseşte intensitatea lor emoŃională se topeşte în câteva
EFT pentru a-şi îmbunătăŃi cu 14 găuri scorul momente.
la golf. Nicăieri nu veŃi găsi o dovadă mai evidentă
**Cheryl: Ea este arătată la unul din despre puterea a ceea ce învăŃaŃi acum. MenŃionez
seminariile noastre, cum foloseşte EFT cu acest episod mişcător în “Scrisoarea deschisă“ de la
mine, contra fricii sale de vorbit în public. începutul acestui manual.
Prima noastră sesiune avusese loc în urmă cu
un an şi de atunci ea n-a mai simŃit această Notă importantă
teamă.
**Jackie: Ea a avut un accident cu 10 ani în Vă rog să notaŃi că, în toate videocasetele 2a,
urmă, care a lăsat-o incapabilă să-şi ridice 2b şi 3, Adrienne şi cu mine folosim diferite
braŃul mai mult de câŃiva centimetri, din cauza scurtături pe care le-am învăŃat de-a lungul anilor.
unei intense dureri în umăr. În câteva minute Cu experienŃa noastră îndelungată, noi ştim când
pe scenă, ea obŃine calmarea completă a putem să scurtăm procesul şi facem asta întotdeauna
durerilor şi-şi poate ridica braŃul cât vrea de în interesul eficienŃei. AmintiŃi-vă, de obicei avem
sus, fără nicio durere. Această sesiune arată de-a face cu persoane străine, sceptice şi lucrăm în
conversaŃia noastră după seminar, când cele mai dificile circumstanŃe….pe scenă. Ca atare,
discutăm despre acest “miracol“. noi folosim scurtături (descrise în Partea a II-a a
**Cindy: Ca şi Jackie de mai sus, Cindy acestui curs), ori de câte ori este posibil şi rareori
avusese un accident în urmă cu 3 ani şi nu-şi aplicăm ReŃeta de Bază în întregime.
putea ridica braŃul, fără durere. Ea consultase FiŃi siguri totuşi că, dacă am fi avut timp să
numeroşi doctori şi terapeuŃi, fără niciun aplicăm procesul în întregime, aşa cum îl învăŃaŃi în
rezultat. În câteva minute cu EFT, ea-şi ridică Partea I din acest curs, am fi obŃinut aceleaşi
braŃul oricât de sus vrea, fără nicio durere. rezultate. Ar fi fost cu câteva secunde mai lung… dar
**Veronica: Începe cu o puternică dorinŃă doar atât.
pentru o Ńigare şi atunci aplică EFT pentru a-şi Principalul scop al acestor sesiuni este să vă
elimina pofta. În plus, ea trăieşte emoŃii dea startul în direcŃia unei experienŃe, arătându-vă
puternice amintindu-şi cum a fost violată de cum funcŃionează aceste tehnici în lumea reală…cu
propriul tată. După această unică sesiune (pe oameni reali…pentru o largă varietate de probleme.
care o veŃi urmări aici, în întregime) ea Ele vă scot din sala de clasă şi vă arată cum sunt
reuşeşte să treacă complet peste această aplicate aceste tehnici şi cum răspund oamenii la ele.
amintire traumatizantă. De asemenea, în unele cazuri, unele bateri au
**Norma: Ea este dislexică şi întotdeauna a fost scoase de pe casetă, pentru a avea posibilitatea
avut nevoie să citească un paragraf de patru unei experienŃe mai bogate, fără să vă încărcaŃi
sau cinci ori înainte de a-l putea înŃelege. Ea se timpul cu repetarea constantă a unor proceduri pe
vindecă în doar câteva minute şi capătă un nou care deja le-aŃi învăŃat în altă parte a acestui curs. Eu
job, care-i cere să citească cu voce tare în faŃa nu vă învăŃ ReŃeta de Bază aici, pe videocasetele 2a,
oamenilor. 2b şi 3. Aşa ceva am facut detaliat, în partea de
Videocaseta 3 început a acestui manual şi pe videocaseta 1.
Videocasetele 2a, 2b şi 3 sunt, toate, despre
Această casetă are titlul “6 Zile la AV“ şi arată experienŃă.
imagini din vizita noastră la AdministraŃia

Videocasetele pentru Partea a II-a (8 casete)

Videocaseta 1 – Recapitulare revăzute multe dintre noile concepte introduse în


Partea a II-a. Discutăm aici despre piedicile
Această casetă este o punte între Partea I şi întâmpinate în atingerea perfecŃiunii, scurtăturile şi
Partea a II-a, unde Partea I este redată pe scurt şi sunt metafora pădurii şi copacilor.
74
Videocaseta 2 – Exemple din audienŃă şi (3) o durere în umăr care provenea de la faptul că
fusese bătută. Kathy răspunde favorabil la EFT şi
Restul casetelor video conŃin o combinaŃie Pregătirea (Inversarea Psihologică) nu este necesară,
condensată a două seminarii de câte trei zile. Această chiar dacă sunt executate numeroase runde de EFT.
videocasetă începe cu începutul acelor seminarii şi
explorează o largă varietate de probleme…atât Videocaseta 5 – Probleme Fizice
emoŃionale cât şi fizice…şi oferă o perspectivă
nepreŃuită asupra puterii imense a EFT. Se discută Pe această casetă sunt patru sesiuni.
probleme precum teama de vorbit în public, Mai întâi, Connie J. are o falcă înŃepenită,
agorafobia, anxietatea, migrena, durerile de cap, problemă care se trage din faptul că scrâşneşte din
dureri fizice, teama de zbor, depresia, măsele în timpul somnului. Scrâşnitul este atât de
fibromialgia şi hipertensiunea. puternic, încât ea trebuie să poarte o placă dentară în
Este şi o discuŃie de pe scenă asupra timpul nopŃii, pentru a-şi proteja dinŃii. Cu EFT, ea
Descoperirii şi unele demonstraŃii importante de câştigă adevărata eliberare de această problemă, în
Inversare Psihologică. Aceste ultime demonstraŃii câteva minute, chiar dacă o avea de doi sau trei ani.
sunt deosebit de importante pentru studiul vostru. Connie mai avea o durere de cap pe care şi-a
eliminat-o, aplicându-şi singură EFT.
Videocaseta 3 – Probleme EmoŃionale I În a doua sesiune, Patricia vine pe scenă cu o
criză de astm, de care suferea de peste zece ani. Ea
Sunt trei sesiuni pe această casetă. Prima este cunoaşte o uşurare dramatică cu EFT şi mărturiseşte
cu Jason, care lucrează pentru furie şi trădare, că a doua zi dimineaŃă, tot atât de bine respira. Ea îşi
rezultate din faptul că l-a părăsit nevasta şi a primit calmează, de asemenea simŃitor, o durere de spate,
ordin de restricŃie care-i interzice să-şi vadă fetiŃa. chiar dacă are hernie de disc.
A doua sesiune este cu Veronica. O veŃi Dorothy a venit pe scenă cu bătăi neregulate
recunoaşte ca fiind doamna care a folosit EFT pentru de inimă, care constituie o problemă pentru care
că fusese violată de tatăl ei, din a doua videocasetă EFT nu fuseseră niciodată folosite. Dar, deoarece noi
din Partea I. Ea apare aici, trei sau patru luni mai încercăm pentru orice, am aplicat EFT şi aici, cu
târziu şi tot nu mai are probleme emoŃionale cu rezultate excelente.
privire la acea problemă. Aceasta este dovada de Connie M. foloseşte EFT pentru durerea de
necontestat a puterii EFT asupra chiar şi a celor mai ceafă care, după cum spune ea, apăruse din cauze
intense dintre emoŃii. emoŃionale. Ea obŃine uşurare completă.
Pe această casetă, ea lucrează asupra unei
probleme cu totul diferite. Ea are emoŃii intense Videocaseta 6 – DependenŃe
evidente, despre faptul că a fost abandonată,
singură şi n-a fost iubită atunci când era copil. Această sesiune începe cu două doamne care
Sesiunea noastră cu EFT elimină problema şi manifestă o disfuncŃie alimentară clinică.
Veronica revine a doua zi, pentru a ne spune că se Conceptele din această conversaŃie conduc la cauzele
simte "uşoară ca un fulg". din spatele tuturor comportamentelor de dependenŃă,
A treia sesiune este cu Sandhya, care lucrează inclusiv disfuncŃiile alimentare.
asupra emoŃiilor ei privind experienŃele avute de tatăl Apoi, urmează (1) o importantă discuŃie despre
său în timpul Holocaustului din Al Doilea Război cauzele dependenŃelor şi (2) o întreagă sesiune în
Mondial. care EFT sunt folosite pe un grup de persoane, pentru
a le învinge poftele immediate de ciocolată, Ńigări şi
Videocaseta 4 – Probleme EmoŃionale II alcool.

Pe această casetă sunt două sesiuni. În prima Videocaseta 7 – Toxine Energetice, Fobii
sesiune, Marlys foloseşte EFT pentru a depăşi o şi PerseverenŃă
"suferinŃă din dragoste"…o obsesie privind
pierderea relaŃiilor amoroase. Pe măsură ce se Această importantă casetă pune accentul pe
desfăşoară această sesiune EFT, ies la iveală mai efectul toxinelor energetice şi pe valoarea
multe aspecte şi problemele se dezvăluie într-o perseverenŃei în folosirea EFT.
modalitate înlănŃuită. Astfel, reiese faptul că mama Prima parte este un interviu cu Todd, care nu
ei nu a iubit-o şi, după aplicarea EFT, ea ajunge să obŃine niciun rezultat pozitiv în timpul seminarului,
râdă despre asta. din cauză că îi stau în cale toxinele energetice. El
În a doua sesiune, Kathy are trei probleme: (1) revine apoi, o lună mai târziu, pentru a povesti
o teamă de a fi atinsă (îmbrăŃişată), (2) un incident membrilor unui alt seminar, despre efectul formidabil
traumatic în care mama ei turnase apă fiartă pe ea

75
pe care l-a avut o schimbare în dietă asupra crează o îmbunătăŃire majoră în starea sa emoŃională.
insomniei, durerii de ochi şi depresiei sale. Ea povesteşte cu mult entuziasm despre asta, într-o
Urmează apoi o sesiune neobişnuită, în care conversaŃie prin telefon.
mai multe persoane obŃin ameliorare în teama lor de
şerpi. Totuşi, chiar dacă ameliorările sunt dramatice Videocaseta 8 – Probleme obişnuite,
după standardele convenŃionale, ele sunt considerate Întrebări şi Răspunsuri
lente şi relativ ineficiente după standardele EFT. Şi
asta, din cauza toxinelor energetice pe care le Aceasta este o casetă cu generalităŃi care
suspectăm a fi prezente în încăpere. E necesară explică folosirea EFT în domenii precum sportul
perseverenŃă, pentru a obŃine uşurare pentru (golf), afacerile, vorbitul în public, nehotărârea,
majoritatea acestor persoane. imaginea despre sine şi relaŃiile.
În sfârşit, arătăm valoarea perseverenŃei într-o Ea conŃine de asemenea, numeroase întrebări
sesiune cu Grace, care era afectată de o intensă obişnuite, puse din audienŃă, care vă completează
depresie şi de multe alte probleme. Pe scenă, am înŃelegerea.
obŃinut o foarte uşoară ameliorare, dar perseverenŃa
ei şi atenŃia acordată dietei în următoarele săptămâni

Audiocasetele pentru Partea I


Pentru a vă lărgi şi mai mult experienŃa cu ** Alte sesiuni sunt cu persoane care au folosit
EFT, am inclus câteva ore de cazuri, pe casete audio. EFT în trecut şi vă povestesc acum despre
Ca şi în casetele video, nu veŃi avea de ascultat doar experienŃele lor de atunci încoace. Asta pentru
teorie. Acestea sunt persoane reale cu probleme reale. a avea o imagine mai bună despre natura
VeŃi auzi cum unii scapă de probleme de-o permanentă a rezultatelor acestor tehnici.
viaŃă, în doar câteva momente, în timp ce alŃii au **Scopul acestor casete audio este să vă
nevoie de mai multă perseverenŃă. Ne veŃi auzi, pe lărgească experienŃa cu aceste tehnici. El nu
Adrienne şi pe mine, aplicând EFT unor probleme este acela de a vă învăŃa procesele de bateri
emoŃionale severe şi cum acestea dispar în urma propriu-zise. Asta învăŃaŃi din manual şi din
baterilor. VeŃi auzi, de asemenea, despre rezolvări videocaseta 1a. Astfel, ca şi în videocasetele
parŃiale ale unor deranjamente ce nu dispar complet. 2a, 2b şi 3, am scos mare parte din bateri,
Pe scurt, aceste casete audio sunt un supliment pentru pentru ca să vă puteŃi concentra pe reacŃiile
curcubeul vostru de experienŃe, oferindu-vă pacienŃilor şi pe alte detalii ale tehnicilor.
informaŃii utile, pe care le puteŃi folosi când aplicaŃi **VeŃi auzi unele probleme foarte personale
EFT. şi asta pentru că avem permisiunea celor
implicaŃi. Ei au fost de acord pentru ca alŃii (ca
CitiŃi următoarele, înainte de a asculta voi) să poată beneficia de aceste tehnici
casetele minunate. Tuturor, le datorez multe mulŃumiri.
**RepetiŃia este foarte importantă pentru
**Aceste casete audio conŃin o serie de sesiuni învăŃare. Deci, mă veŃi auzi repetând unele
telefonice, conduse de asociata mea de afaceri, puncte importante, privite din diferite unghiuri,
Adrienne Fowlie şi de mine. Ele sunt o de mai multe ori pe aceste casete. Nu ca să vă
colecŃie de sesiuni live, înregistrate cu un plictisesc. Ci ca să fixez concepte importante
casetofon de birou. Deşi calitatea sunetului în modul vostru de gândire.
este destul de bună, înregistrările nu au fost **Aceste sesiuni sunt pentru educaŃia voastră
făcute în atmosfera perfect izolată fonic a unui şi nu pentru distracŃie (deşi unele dintre ele
studio de înregistrare specializat. sunt foarte amuzante). Aş fi putut să le fac
** Unele dintre aceste sesiuni sunt cu persoane scurte şi elegante…editându-le astfel încât să
care-şi aplică singure EFT. Ascultând, veŃi fi pun rapid în evidenŃă de fiecare dată alte
literalmente un “observator“ direct la modul puncte…şi mereu altele. Procedând astfel, v-aş
în care aceste persoane îşi aplică aceste fi lipsit de posibilitatea să “simŃiŃi“ şi să
tehnici pentru o mare varietate de probleme “aprofundaŃi“ aceste procese. Pe de altă parte,
emoŃionale şi fizice. Toate acestea vă vor da unele conversaŃii ies din subiect şi intră în zone
un nepreŃuit “simŃ“ despre ceea ce puteŃi neinteresante pentru acest curs. Editând aceste
obŃine prin aplicarea EFT la voi înşivă şi la casete audio pentru educaŃia voastră, am tras o
alŃii. linie de demarcaŃie între aceste două extreme,

76
întotdeauna interesat să includ cât mai multă ** Pe câteva casete veŃi auzi un bubuit de
informaŃie utilă pot. fond. El e rezultatul unei proaste funcŃionări a
**Vă rog să observaŃi că baterile pe care le casetofonului meu şi nu bătaia inimii cuiva.
auziŃi pe aceste casete vă vor suna diferit faŃă
de acelea cu care v-am învăŃat. De fapt, nu ** PuteŃi fi tentaŃi să vă uitaŃi la “Cuprinsul
sunt diferite. Totul este pur şi simplu mai Sesiunilor“ de mai jos şi să mergeŃi direct la
scurt şi capătă doar o formă oarecum diferită “problema voastră“, de pe casetă. E în natura
**Aşa cum am menŃionat în secŃiunea de pe umană, presupun, dar vă rog, nu neglijaŃi
videocasete, Adrienne şi cu mine suntem restul casetelor audio, doar pentru că nu vi se
practicieni avansaŃi ai acestor tehnici şi le par a se aplica vouă, în acest moment. Ele
aplicăm de mulŃi ani. Ca urmare, noi folosim conŃin amănunte valoroase, care vă vor
unele dintre scurtăturile despre care am amplifica abilităŃile în aplicarea EFT.
menŃionat anterior.
Cuprinsul sesiunilor
Dar există şi o altă tehnică pe care o folosim în
audiocasete. 1. De la Barbara până la Paulette

Adrienne şi cu mine am investit timp şi bani Barbara (7 min 35 sec): Uşurare de o amintire
pentru a învăŃa Tehnologia Vocală a Dr. Roger traumatică (lovită de un scut de vânt), o durere de
Callahan, într-un efort de a preciza mai bine cap şi insomnie.
punctele de batere, existenŃa Inversării
Psihologice, etc. Noi am folosit această formă Del (9 min 56 sec): El stă în picioare, în vârful unui
de diagnostic, prezentată pe casetele audio, acoperiş, cu un telefon celular în mână, şi-şi
pentru a economisi timp dar, întotdeauna, depăşeşte o frică de înălŃime veche de-o viaŃă, foarte
folosim aceleaşi puncte de batere pe care le- puternică. Frica este eliminată atât de complet, încât
aŃi învăŃat şi voi. Când am învăŃat prima dată el ajunge să practice paraşutismul. Durerea cervicală
Tehnologia Vocală, am crezut că este un ajutor şi de încheieturi de asemenea cedează.
major în aplicarea acestor proceduri. După ani
de experienŃă, totuşi, nu mai cred că adaugă Mike (3 min 28 sec): LicenŃiat în psihologie, el
vreo valoare notabilă şi nu le-am mai folosit. consideră acest proces uimitor. El reuşeşte să-şi
Eu am dezvoltat o tehnică de diagnostic calmeze foarte rapid suferinŃa din dragoste (după
mai utilă, care vă este prezentată în detaliu în ruptura cu iubita lui)…. deşi îi este greu să creadă.
setul nostru de casete video “Paşi spre a deveni
un terapeut complet.“ Cei interesaŃi în aceste Ingrid (9 min 23 sec): Ea avusese un sindrom bowel
lecŃii avansate, ar trebui să consulte aceste iritabil, dureri de cap, “arsuri de ochi“ şi
videocasete. constipaŃie, aproape constante, timp de mulŃi ani. Ea
obŃine o reducere substanŃială a tuturor acestor
După cum am menŃionat anterior, probleme şi devine de-a dreptul amuzantă, vorbind
diagnosticarea este dincolo de scopul acestui despre constipaŃia ei, spre sfârşitul acestei sesiuni.
curs. În schimb, v-am predat ReŃeta de Bază
(care se bazează pe conceptul reviziei 100%), Paulette (4 min 40 sec): Teama ei de zborul cu
pentru că este un înlocuitor adecvat în vasta avionul, veche de-o viaŃă, dispare. După EFT, ea
majoritate de cazuri. Fiecare rundă este cu merge de două ori cu avionul, fără nicio frică.
câteva secunde mai lungă şi este posibil să
aveŃi nevoie de puŃin mai multe runde 2. De la Buz până la Bruce
(perseverenŃa) pentru a obŃine aceleaşi
rezultate. În orice caz, vorbim aici de doar Buz (9 min 10 sec): Un caz grav de suferind de Stres
câteva secunde sau minute (pe problemă) mai post traumatic (SPT). AscultaŃi cum îşi povesteşte
multe …nu săptămâni sau luni. cea mai intensă amintire de război a sa, ca şi cum ar
fi o plimbare prin magazine.
** ObservaŃi în aceste casete audio nu numai
ce spun pacienŃii, ci şi diferenŃele din vocile Donna (1 min 35 sec): Ea foloseşte EFT pentru a fi
lor, de dinainte şi de după aplicarea EFT. ajutată în legătură cu viziunea pe care o are.
ObservaŃi de asemenea că, de multe ori,
pacienŃii emit un “oftat“ foarte relaxat, după Kieve (9 min 45 sec): AcordaŃi o atenŃie deosebită
bateri. El pune în evidenŃă uşurarea de poverile acestui caz. Kieve a învăŃat aceste tehnici exact ca şi
emoŃionale. voi şi le-a aplicat la 150 de persoane, obŃinând

77
rezultate uimitoare. El ne povesteşte doar despre ochi, durere de spate (cu spasme muşchiulare) şi
câteva persoane pe care le-a ajutat pentru fobii, SPT, numeroase alte simptome. El elimină, de asemenea, o
migrene, dureri de şold şi alte probleme. StăpâniŃi problemă legată de furie, precum şi coşmarurile
bine aceste tehnici şi veŃi obŃine şi voi rezultate la fel legate de aceasta.
de bune.
Rachel (3 min 53 sec): Ea-şi neutralizează emoŃia
Cathy (7 min 23 sec): Această doamnă a suferit puternică pe care o are amintindu-şi de o încercare
zilnic de durere de spate, de la un accident de maşină de crimă asupra ei de către un prieten şi îşi depăşeşte
avut cu 24 de ani în urmă şi a încercat orice metodă o problemă de respiraŃie în acest proces.
imaginabilă pentru a scăpa de ea…fără niciun ajutor
real. Ea ne spune cum durerea i-a cedat complet după Geoff (11 min 50 sec): El consultase cinci psihiatri
folosirea acestor tehnici de batere. Cathy şi-a în trecut, dar nu-şi putuse diminua depresia. În două
îmbunătăŃit de asemenea foarte mult şi anxietatea şi sesiuni foarte scurte cu EFT, depresia cedează
insomnia zilnice. complet.

Bruce (11 min 22 sec): Avusese scleroză multiplă Karen (6 min 17sec): Ea are o oboseală cronică,
timp de şapte ani şi obŃine o îmbunătăŃire notabilă a cauzată de insomnie şi astfel, niciodată nu se simte
forŃei în picioare. El e imobilizat într-un scaun cu odihnită. Uşurarea îi vine după numai o sesiune cu
rotile, dar se ridică în picioare în timpul sesiunii. El EFT.
îşi recapătă sensibilitatea mâinilor şi picioarelor şi-
şi reduce durerea de spate, precum şi tulburările de Mike (7 min 50 sec): El este un caz extrem, de
somn. teamă de vorbit în public, care se ameliorează
dramatic. El mărturiseşte cum a vorbit fluent, într-o
3. De la Geri până la Bonnie prezentare publică, după ce a folosit EFT.

Geri (10 min 15 sec): Această psihoterapeută avea o Doris (1 min 44 sec): Este o pacientă cu cancer care
puternică teamă de dentişti. După cum va reieşi în ne povesteşte despre uşurarea ei emoŃională după
timpul sesiunii, ea avea mai multe temeri decât folosirea EFT şi se descrie ca şi cum ar avea un “nou
crezuse. Această sesiune ne ajută să înŃelegem că trup”.
temerile noastre, ca şi alte emoŃii negative, uneori 5. Bonnie
conŃin aspecte diferite.
Bonnie (35 min 9 sec): Ea îşi îmbunătăŃeşte
Shad (4 min 43 sec): Îşi menŃine sub control stresul substanŃial imaginea despre sine prin perseverenta
şi anxietatea zilnice, cu EFT. De asemenea, foloseşte folosire a EFT. Bonnie a fost supusă la numeroase
tehnicile pentru a-şi îmbunătăŃi scorul la golf. abuzuri în copilărie şi urmase terapia convenŃională
timp de peste 28 de ani, plătind peste 50 000 $. Ea
Margie (3 min 50 sec): Îşi reduce la zero pofta cunoaşte îmbunătăŃiri fără egal, cu privire la
puternică de ciocolată de care era dependentă, în nenumărate amintiri traumatice, dureri de cap,
doar câteva momente. Ea spune că ciocolata nici nu timiditate, sentimente de neadecvare, ronŃăit de
mai are gust bun pentru ea acum. unghii, o fobie, anxietate, insomnie şi depresie.

Mary (12 min 16 sec): Depăşeşte ceea ce ea numeşte 6. De la Jim până la Dorothy
o teamă globală şi planetară şi-şi micşorează
durerile de genunchi şi de spate. Jim (2 min 40 sec): Claustrofobia sa, provocată de
faptul că fusese închis într-un dulap, în întuneric,
JoAnn (4 min 11 sec): Eliminare rapidă a durerii de dispare în 5 minute.
gât şi a simptomelor alergice.
Patricia (5 min 11 sec): Victimă a unui viol, ea
Bonnie (8 min 38 sec): Dezordini emoŃionale o fac trece de la 10 la 0 cu privire la două aspecte separate
să nu poată înghiŃi mâncarea în mod normal. Într-o ale acestei experienŃe traumatice.
singură sesiune, ea depăşeşte unele emoŃii
neidentificate şi apoi înghite uşor mâncarea. Juanita (1 min 57 sec): Anxietatea ei permanentă,
este îndepărtată în câteva minute.
4. De la Steve până la Doris
Susan (2 min 12 sec): Durerea provocată de o
Steve (13 min 0 sec): Suferind de o maladie lovitură în spate primită la golf, dispare în mai puŃin
(Anemie Hemolitică) puŃin cunoscută, obŃine uşurare de un minut.
substanŃială de oboseală, greutate sau mâncărime la
78
Geri Nicholas (9 min 28 sec): Această
psihoterapeută profesionistă apare pentru a doua oară
pe aceste casete. De data aceasta, ea dă mai multe
amănunte despre modalitatea personală în care
foloseşte EFT pentru ea şi pentru alŃii.

Dorothy Tyo (12 min 1 sec): În sfârşit, un interviu


fascinant cu o hipnoterapeută profesionistă, care a
folosit EFT exact aşa cum învăŃaŃi şi voi acum,
pentru a ajuta oamenii, în probleme variind de la
durerea fizică până la teama de vorbit în public, de
la teama de păianjeni până la fumat.

79
O Schemă de Utilizare a EFT

Mai jos, se află o diagramă care vă arată un format…sau o schemă…de utilizat


EFT. Este un ghid util, pentru a şti unde vă aflaŃi în proces şi devine a doua voastră
natură, după ce l-aŃi folosit de câteva ori. Folosirea lui este descrisă pe video şi veŃi găsi
o sesiune dedicată acesteia, spre sfârşitul primei casete video, din seria de videocasete
din Partea a II-a.

Fii specific ori de


Identifică
câte ori este posibil
Problema

Pregătire, Aspecte
Toată RB, RC, Toxine
Aplică
ReŃeta de Bază

Fără Rezultat Rezultat ParŃial Rezultat Complet

Verifică şi Reaplică
Dacă e necesar

Aplică
ReŃeta de Bază
Ajustată

S-ar putea să vă placă și