Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect didactic

Unitatea de învățământ Liceul Tehnologic Petrache Poenaru, Bălcești


Propunător: Nicola Sorina
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Clasa: a V- a A
Data:
Subiectul: Exprimarea adecvată a emoțiilor
Tipul lecției: Lecție online mixtă
Conținuturi:
- identificarea emoțiilor în diferite situații de comunicare;
- emoții pozitive/ emoții negative.

Competențe generale:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral;
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri;

Valori și atitudini:
- Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje receptate;
- Cultivarea unei atitudini pozitive față de comunicare prin conștientizarea impactului limbajului asupra celorlalți și prin nevoia de a înțelege și de a folosi
limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social;

Competențe specifice:
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la
discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite;
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând un comportament comunicativ
politicos faţă de interlocutor(i);
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene, scheme;
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor comunicative.

Obiective operaționale:
a) cognitive:
Op.1 -să defininească cuvântul emoție pornid de la experiențele personale;
Op.2- să identifice emoțiile dintr-un text citit/ ascultat;
Op.3- să facă diferența dintre emoții pozitive și emoții negative;
Op.4- să integreze emoțiile în diferite situații de comunicare
Op. 5 – să asocieze o etichetă verbală expresiei emoționale

b) afective: - să participe cu interes la activitățile propuse.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

Strategii didactice:
a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, învățarea prin descoperire, brainstormingul, problematizarea, reflecţia personală, jocul
didactic;
b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală, individuală.
c) Resurse: - umane: 12
- temporale: 50 de minute
- spaţiale: Clasa virtuală/Classroom
- materiale: laptop, fişe de lucru, video-animation, emoticoane, prezentări PPT

Forme și strategii de evaluare: observarea directă, aprecieri verbale pe tot parcursul lecţiei.

Bibliografie:
a) *** Programa şcolare. Limba şi literatura română, clasa a V- a, OM Nr. 3393/2017.
b) manual: Marilena Pavelescu, Cristina Florina Mihai, Limba și literatura română. Clasa a V-a, Editura Litera, București, 2017
c) Emanuela Ilie, Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom, București, 2014.

Scenariu didactic

Etapele Activitatea de predare-învăţare Forme de Strategia didactică Evaluare


lecţiei organizare
Activitatea profesorului Activitatea Metode şi Resurse
elevilor procedee materiale
Moment - se asigură climatul de ordine şi disciplină - se pregătesc pentru - activitate Conversaţia - catalogul observarea
organizatoric necesar desfăşurării lecţiei în bune condiţii lecţie online frontală virtual directă
Reactualizare -profesorul actualizează cunoștințele elevilor. - Își corectează -activitate Conversație
cunoștințelor --- verifică teme, corectând eventualele greșeli. tema individuală
însușite
anterior
Exerciţiul de - profesorul le prezintă un videoclip: - elevii vor scrie în caiete - activitate joc didactic - video- aprecieri
dezgheţ https://www.youtube.com/watch? emoțiile frontală animation verbale
v=bPBM6w75ahw
Li se cere elevilor să identifice emoțiile
prezente în materiale
Anunţarea - profesorul îi întreabă pe elevi ce au simțit când - elevii vor prezenta - activitate Conversaţia - tabla observarea
titlului noii au prezentat răspunsul emoțiile: bucurie, tristețe frontală virtuală directă
lecţii şi a - le comunică elevilor titlul noii lecţii şi - ascultă cele comunicate
obiectivelor obiectivele operaţionale de profesor
operaţionale
Conducerea - profesorul începe o discuție și le cere să - activitate brainstorming - tabla observarea
procesului de noteze ce emoții cunosc ei pornind de la - elevii, raportându-se la frontală virtuală directă
învățare experiențele personale. Răspunsurile vor fi experiențele personale,
scrise pe jamboard vor da exemple
https://jamboard.google.com/d/1qz3Dzz- - elevii vor nota pe tablă învățarea prin
i5ftqphts2hGWKOhMmlFch_wYFM04YmRv3 emoțiile, vor face o descoperire - material
5Q/viewer?f=0 clasificare a emoțiilor ppt

Împreună cu elevii, se va defini termenul de


emoție și se vor identifica emoțiile pozitive și
cele negative ( prezentare ppt)
https://docs.google.com/presentation/d/1J-
DzFTp1wSTTSYHPFnyV5d_CU3qfU1lA/
edit#slide=id.p13

Pornind de la următoarele fișe de lucru în


format Google doc, elevii vor identifica -elevii vor rezolva
emoțiile care se desprind din diferite secvențe sarcina și vor prezenta
literare. colegilor concluziile
https://docs.google.com/document/d/
1R4FIwfW0krHrJF535hJWs8Dx2NonX1lwsyg
QGtnR8PY/edit
-se cere elevilor să alcătuiască oral un dialog de
5-6 replici care să facă referire la una dintre
următoarele emoții: vinovăție, mândrie, rușine,
surprindere
Obținerea - elevii au ca sarcină rezolvarea fișei de lucru - elevii rezolvă sarcina activitate exercițiul caietele aprecieri
peformanței ( Anexa 2) primită independentă elevilor verbale

Asigurarea - are loc pe tot parcursul lecţiei online prin - activitate conversația -tabla observarea
feed-back- aprecieri verbale. frontală virtuală directă
ului - caietele
elevilor
Asigurarea - se dă tema pentru acasă Anexa 1 și fisa de - elevii notează tema în - activitate conversația - caietele observarea
retenției și a lucru Google doc caiete independentă elevilor directă
transferului https://docs.google.com/document/d/1j3vR_kq2
bBR3nTFOiazdAww_mySUDBAcOr8C30B7F
-Y/edit

Aprecieri şi Se fac aprecieri asupra modului în care au răspuns, au lucrat şi s-au comportat elevii la lecţie.
constatări De asemenea, se notează elevii care s-au remarcat pe parcursul lecţiei.
asupra
desfăşurării
lecţiei
Anexa 1

Figura 1

1. Prezintă emoția printr-o formă geometrică.


2. Realizează un dans potrivit pentru a scoate în evidență emoția.
3. Prezintă emoția printr-un cântec.
Figura 2

1. Prezintă emoția printr-o formă geometrică.


2. Realizează un dans potrivit pentru a scoate în evidență emoția.
3. Prezintă emoția printr-un cântec.
Figura 3

1. Prezintă emoția printr-o formă geometrică.


2. Realizează un dans potrivit pentru a scoate în evidență emoția.
3. Prezintă emoția printr-un cântec.
Figura 4

1. Prezintă emoția printr-o formă geometrică.


2. Realizează un dans potrivit pentru a scoate în evidență emoția.
3. Prezintă emoția printr-un cântec.
Anexa 2

Eu mă simt.......

Alcătuiește câte un enunț în care să-ți exprimi emoțiile în următoarele situații:


a. Când mama ți-a pregătit prăjitura preferată.
b. Când reciți o poezie la serbare.
c. Cand vezi o pisică jucându-se cu un câine.
d. Când ai învățat o formulă la matematică.
e. Când ai terminat de făcut tema.

Citește, în fața clasei, enunțurile având tonul, intonația, mimica și gesturile potrivite.
Autoevaluare

Am înțeles

Nu mi-a plăcut

Pot să răspund la o întrebare despre

Mai am o întrebare despre

Îmi dau nota ........ și sunt

S-ar putea să vă placă și