Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA:
PROFESOR:
CLASA: a VI-a
OBIECTUL: Limba şi literatura română
TEMA LECŢIEI: Măi bădiţă, floare dulce (doina)
TIPUL LECŢIEI: însuşire de noi cunoştinţe
DURATA: 50 minute
COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare - dezvoltarea capacităţii de
exprimare orală;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogat;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.4 sesizarea corectitudinii/ incorectitudinii gramaticale a unui enunţ şi/ sau a formelor
lexicale;
2.2 selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
2.4 adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare
diverse
3.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit
3.2 identificarea modurilor de expunere într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate
artistică într-un text liric
4.3 înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi
de punctuaţie
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Pe parcursul şi la sfârşitul orei, elevii vor fi capabili :
O.C.1 – să definească doina;
O.C.2 – să identifice trăsăturile doinei;
O.C.3 – să recunoască figurile de stil din text;
O.C.4 – să identifice figurile de stil;
O.C.5 – să precizeze elementele de versificaţie;
O.C.6 – să remarce/ identifice prezenţa eului liric;
O.C.7 – să determine sentimentul predominant desprins din text;
STRATEGII DIDACTICE:
1. Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, cadranele, acvariul sentimentelor, acrostihul,
audiţia;
2. Forme de organizare a activităţii elevilor: în cadrul lecţiei se vor folosi activitatea frontală,
individuală şi pe echipe.
3. Mijloace de învăţământ: manualul, caietul elevului, laptop, retroproiector, fişe cu sarcini de
lucru pentru elevi, testul de evaluare formativă;
RESURSE:
 Limba română – manual pentru clasa a VI-a, autori: Anca Şerban, Sergiu Şerban,
Bucureşti, Editura All, 2005;
Bibliografie:
 Programă şcolară revizuită Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a, Aprobat
prin ordinul ministrului, 2009;
 Limba română – manual pentru clasa a VI-a, autori: Anca Şerban, Sergiu Şerban,
Bucureşti, Editura All, 2005;
 Carmen Iordăchescu, Să dezlegăm tainele textelor literare, clasa a VI-a, Piteşti, Editura
Carminis, 2001

2
Scenariul didactic
Etapele Ob. Activitatea Activitatea elevului Strategii didactice Evaluare
lecţiei profesorului Timp Forme Metode Resurse
de
organizare
MOMENT Verificarea prezenţei Elevii urmăresc verificarea 3’ Activitate Conversaţia Caietele Aprecierea
ORGANIZA- elevilor, instrumentele de temei şi corectează frontală elevilor răspunsurilor
TORIC lucru ale elevilor şi eventualele greşeli.
corectez tema pentru acasă
atât cantitativ, cât şi
calitativ.
CAPTAREA Propune elevilor audiţia Ascultă cu atenţie fragmentul 4’ Activitate Audiţia Retroproiect Apreciere
ATENŢIEI unei doine şi le solicită muzical şi exprimă starea pe frontală or verbală
acestora să exprime starea care le-o creează audiţia. laptop
sufletească inspirată de (live)
fondul sonor. Induce Discută despre modalităţi de
elevilor asocierea transmitere a sentimentelor
transmiterii sentimentelor în operele literare.
cu arta cuvântului.
ENUN-ŢAREA Notează titlul lecţiei şi Elevii ascultă şi notează titlul 1’ Activitate Conversaţia Tabla şi
OBIECTI- formulează obiectivele pe lecţiei în caiete. frontală caietele
O.C.1
VELOR înţelesul elevilor. elevilor
O.C.2
O.C.3
O.C.4
O.C.5
O.C.6

3
ACTUALIZA- Solicită elevilor să recite Elevii recită (2-3 elevi). 4’ Activitate Recitarea Textul-suport Apreciere
REA doinele de pe slide. frontală verbală
CUNOŞTIN-
ŢELOR

PREZEN- 7’ Activitate Fişa de lucru Aprecieri


TAREA Ce sentimente v-a trezit frontală şi Acvariul verbale
NOULUI O.C.1 lectura acestei doine? Care individuală sentimentel
CONŢINUT sunt versurile care v-au or
O.C.2
AL plăcut în mod deosebit? Elevii răspund întrebărilor.
ÎNVĂŢĂRII De ce?
(anexa 2)

Se prezintă caracteristicile
doinei. Elevii notează în caiete. 4 Activitate
frontală Caietele
Profesorul împarte elevii elevilor
în 4 grupe. Fiecare grupă
va avea câte o sarcină.
Astfel:
Grupa 1 – Interpretaţi în
câteva rânduri semnificaţia
titlului
O.C.3 Grupa 2 – Identificaţi
imaginile artistice şi a
O.C.4 figurile de stil din textul
O.C.5 dat
Grupa 3 – Precizaţi
elementele de versificaţie
ale textului
Grupa 4 – Identificaţi
mărcile eului liric

4
DIRIJAREA După expirarea timpului Elevii comunică realizările 10’ Activitate Observare
ÎNVĂŢĂRII acordat, profesorul ascultă lor, luând atitudine şi faţă de frontală sistematică
răspunsurile elevilor şi răspunsurile colegilor,
face unele precizări, concluzionează.
concluzii, apoi le notează Testul pentru Profesorul
pe tablă. Elevii completează celelalte Activitate înţelegerea supraveghează
cadrane individuală textului activitatea
fiecărui elev şi
Solicită elevilor să rezolve Elevii rezolvă testul oferă explica-
un test pentru înţelegerea ţiile necesare
textului. (anexa 1)
FEED-BACK Are loc pe tot parcursul 1’ Activitate Conversaţia Evaluare orală
demersului didactic prin frontală
aprecieri verbale de tipul:
Da!, Foarte bine!, Exact!
Bravo! Profesorul verifică
rezolvarea corectă a
testului.
RETENŢIA Voi pune întrebări Elevii aderă la activitatea 5’ Activitate Conversaţia Analiza
referitoare la lecţia propusă. frontală răspunsurilor
desfăşurată şi voi observa
dacă elevii şi-au însuşit
corect cunoştinţele.
TRANSFE- Tema pentru acasă: Elevii îşi notează tema pe 1’ Activitate Conversaţia Caietul
RUL Argumentarea caiete. frontală elevilor
apartenenței la specia
Doină a textului studiat

5
ACVARIUL SENTIMENTELOR
Alege sentimentele pe care eul liric le transmite în mod direct prin intermediul figurilor de stil şi al imaginilor artistic

DEZNĂDEJDE RECUNOŞTINŢĂ UIMIRE

NOSTALGIE PUSTIIRE ÎNGRIJORARE

RESEMNARE                   MULŢUMIRE NEDUMERIRE

REGRET DISPERARE DRAGOSTE

GROAZĂ ADMIRAŢIE BUCURIE


ÎMPLINIRE SURPRINDERE EXTAZ

STABILITATE ENTUZIASM MELANCOLIE

ÎNCÂNTARE                 TRISTEŢE              AMUZAMENT

SPERANŢĂ                 INDIFERENŢĂ DURERE

6
7
8

S-ar putea să vă placă și