Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Panait Georgescu Dobra


Profesor: Ungureanu Daniela
Data: 26.martie.2021
Clasa: a VIII-a
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Limba și literatura română
Tema generală: Reflecții asupra lumii
Unitatea de învățare: Ce este adevărul? ( Unitatea 4)
Subiectul lecției: Recapitulare-completivele necircumstanțiale ( U4 23-24)
Tipul lecției: recapitulare și sistematizare

Competențe generale:
3.Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

Domenii de
Competenţe specifice Conţinuturi
conținut

3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unor Redactare Monitorizarea propriei lecturi.
texte diverse ce urmează a fi prezentate în fața
colegilor.

4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri Elemente de Realizări propoziționale ale unor funcții
morfosintactice complexe ale limbii române construcție sintactice: completivă directă,
literare, pentru înţelegere corectă şi exprimare a completivă indirectă și prepozițională
nuanţată a intenţiilor comunicative comunicării
4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii,
prin utilizarea achiziţiilor de sintaxă, morfologie,
fonetică, lexic şi semantică prin raportare la
limbile moderne
4.4. Valorificarea relaţiei dintre normă, abatere şi
uz în adecvarea strategiilor individuale de
comunicare

Obiective operaţionale:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
O1: să completeze textele lacunare cu completive necircumstanțiale (corelare cu c.s. 4.4 și cu A1);
O2 :să identifice completivele necircumstanțiale în situații de comunicare diverse (corelare cu
c.s.4.1. și cu A2) ;
O3:să substituie termenii subliniați prin expansiunea complementelor și contragerea completivelor
(corelare cu c.s. 4.3. și cu A3);
O4:să despartă o frază în propoziții, precizând elementele de relație și felul subordonatelor
(corelare cu c.s. 4.3 și cu A4);

1
O5:să redacteze un text scurt pe o temă dată, folosind cele trei completive necircumstanțiale
învățate (corelare cu c.s. 3.2. și cu A5).

Activități de recapitulare și sistematizare:


A1:exerciții de completare a unor texte lacunare cu completive necircumstanțiale (corelare cu c.s.
4.4 și cu O1);
A2:exerciții de identificare a completivelor necircumstanțiale în situații de comunicare diverse
(corelare cu c.s.4.1. și cu O2);
A3:exerciții de substituire a termenilor subliniați prin expansiunea complementelor și contragerea
completivelor (corelare cu c.s. 4.3. și cu O3);
A4:exerciții de despărțire a unei fraze în propoziții, precizând elementele de relație și felul
subordonatelor (corelare cu c.s. 4.3 și cu O4);
A5:activitate de redactare a unui text argumentativ pe o temă dată, folosind cele trei completive
necircumstanțiale învățate (corelare cu c.s. 3.2. și cu O5).

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee didactice: conversaţia examinatoare, expunerea,exercițiul, jocul didactic( kahoot,
wordwall)
Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală
Metode şi tehnici de evaluare: conversaţia examinatoare, aprecierea verbală, metoda ABC, chestionarea
orală, autoevaluare
Resurse materiale: Resurse:
a. umane: elevii clasei a VIII-a, cu ritmuri apropiate de învăţare
b. materiale/ mijloace de învăţământ: Manualul de Limba şi literatura română clasa a VIII-a, autori:
Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș
Editura Art, Bucureşti, 2020, fişe de lucru , tabla, planşe flipchart, caietele elevilor, telefoane,
videoproiector, laptop, marker
c. de timp: 50 de minute.
Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă.
BIBLIOGRAFIE:
BIBLIOGRAFIE:
1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, Iaşi: Editura Polirom.
2. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediţia a V-
a, Colecţia Metodica activă, Piteşti: Editura Paralela 45.
3. SÂMIHĂIAN, Florentina, 2014, O didactică a limbii și literaturii român. Provocări actuale pentru
profesor și elev, București: Editura Art.
4. MEN, OMEN: 3393/ 28.02.2017, Programa școlară pentru clasa a VIII-a, Limba și literatura română,
București.
5. www.didactic.ro

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Secvenţele Metode/
instruirii/ Crearea situaţiilor de învăţare Strategii didactice instrumente
durata de evaluare
Obiective Forme de Forme și
Activitatea Metode/ Mijloace de
operaționale Activitatea elevilor organizare intrumente
profesorului procedee învăţământ
a activităţii de evaluare
1. Moment Salutul. Elevii se pregătesc
organizatoric - Prezentarea invitaţilor. pentru începerea orei - - Activitate -
2’ Notarea absenților. de limba şi literatura frontală
Asigurarea unui climat adecvat română.
desfăşurării lecţiei.
2. Captarea Profesorul solicită elevilor să Elevii ascultă cu Conversaţia Flipchart Activitate Conversaţia
atenţiei şi O1 completeze proverbele atenție indicațiile frontală examinatoare
asigurarea prezentate pe foaia de flipchart profesorului, apoi
climatului și să precizeze ce fel de rezolvă sarcina de
afectiv propoziții sunt enunțurile lucru.
3’ identificate.(Anexa 1)
A1:exerciții de completare a
unor texte lacunare cu
completive necircumstanțiale
3. Anunţarea Profesorul anunţă şi scrie pe Elevii notează în Expunerea Caietele
temei şi a - tablă titlul lecţiei: caiete titlul lecţiei şi elevilor Activitate -
obiectivelor Recapitulare- completivele urmăresc obiectivele frontală
operaționale necircumstanțiale operaţionale propuse
2’ Apoi, profesorul prezintă de profesor..
obiectivele lecţiei.
4. Verificarea Profesorul verifică tema prin Elevii citesc tema, Conversaţia Caietele Activitate Aprecieri
temei, sondaj, calitativ şi cantitativ. corectând eventualele elevilor frontală verbale
reactualizarea Elevii au avut următoarele greşeli.
,sistematizare sarcini pentru acasă:

3
a şi -tema1:Transcrie
esenţializarea complementele directe din textul
cunoştinţelor de mai jos, precizând prin ce
5` sunt exprimate (ex. 1, p. 143).
-tema2 :Extrage complementele
indirecte din următoarele
sloganuri publicitare, precizând
prin ce sunt exprimate acestea
(ex. 1, p. 146).
-tema 3 :Indică termenii cu
funcție sintactică de complement
prepozițional din textul de mai
jos, precizând părțile de vorbire
prin care se exprimă (ex. 1,
p.149)

5. Dirijarea Explicaţia Activitate Aprecieri


procesului de O2 Foaia cu noțiunile depre cele trei Elevii sunt atenți la frontală verbale
consolidare a O4 completive va rămâne în fața indicațiile profesorului
cunoştinţelor / clasei până la sfârșitul orei. și rezolvă sarcina de
de dezvoltare lucru. Flipchart
a Conversaţia
competenţelor
18’
Caietele Conversaţia
elevilor examinatoare

4
Propune elevilor o fișă de lucru, Elevii rezolvă fișa de Explicaţia Laptop Activitate Conversaţia
diferențiată pe nivel de lucru, apoi notează în Videoproiec frontală examinatoare
cunoștințe, în aplicația caiete părțile de tor
Wordwall, prin intermediul vorbire prin care se Aplicația
căreia elevii identifică exprimă Wordwall
completivele necircumstanțiale. complementul direct. Exercițiul https://
(Anexa 3) wordwall.net/ Aprecieri
A2:exerciții de identificare a resource/ verbale
Conversaţia 2536421/
completivelor necircumstanțiale
completiva-
în situații de comunicare diverse; direct
A4:exerciții de despărțire a unei %C4%83
fraze în propoziții, precizând
https://
elementele de relație și felul
wordwall.net/
subordonatelor; resource/
12637921/
completiva-
indirect
%c4%83

https://
wordwall.net/
resource/
12638851/
completiva-
prepozi
%c8%9bional
%c4%83

Caietele
elevilor
6. Obţinerea Solicită elevilor să se conecteze Elevii se conectează, Conversaţia Laptop Activitate Aprecierea
performanţei O2 la o platforma de jocuri kahoot. folosind un nickname. Telefoane individuală verbală a
5’ O3 Condiţionaţi de timp, vor Joc didactic https:// răspunsurilor

5
O4 răspunde la întrebări grilă. create.kaho
Se ţine cont de rapiditatea ot.it/
răspunsului şi corectitudinea details/
acestuia completivel
e-
necircumsta
ntiale-
recapitulare/
c810fb30-
e3a2-4b58-
b64a-
8fb42d58a4
16

7. Integrarea Printr-o fișă de lucru, profesorul Rezolvă sarcinile după Conversaţia Fişe de Activitate Autoevaluare
evaluării de O2 urmăreşte verificarea modalităţii indicaţiile examinatoar lucru individuală
tip formativ O3 de îndeplinire a competenţelor profesorului. Se e
10’ O4 comunicate la începutul orei. autoevaluează pe baza
O5 Proiectează conţinutul fişei şi răspunsurilor şi
explică elevilor modul de baremului prezentate
rezolvare a sarcinilor. de profesor.
Prezintă soluţiile sarcinilor de
lucru şi punctajul oferit pentru
fiecare răspuns. Solicită elevilor
să se autoevalueze pe baza
răspunsurilor oferite. (Anexa 4)
A2:exerciții de identificare a
completivelor necircumstanțiale
în situații de comunicare diverse;
A3:exerciții de substituire a
termenilor subliniați prin
expansiunea complementelor și

6
contragerea completivelor;
A4:exerciții de despărțire a unei
fraze în propoziții, precizând
elementele de relație și felul
subordonatelor;
A5:activitate de redactare a unui
text argumentativ pe o temă
dată, folosind cele trei
completive necircumstanțiale
învățate.

8. Oferă explicaţii legate de tema Notează tema în caiete Explicaţia Caietele Activitate
Intensificarea _ pentru acasă. elevilor frontală -
procesului de Profesorul propune elevilor
retenţie şi temă diferențiată
transfer Tema 1: ex 24 p. 155
2’ Tema 2: redactează un text de
100- 150 de cuvinte în care să
precizezi, făcând referire la o
situație din viața ta, dacă este
important să spui
adevărul.Textul trebuie să
conțină o completivă directă, o
completivă indirectă și o
completivă prepozițională.
Facultativ: Testul de
antrenament 4
9. Evaluarea Profesorul împreună cu elevii Elevii emit opinii Copacul Activitatea Aprecieri
activităţii - face aprecieri asupra activităţii. despre conţinul lecţiei aprecierilor - frontală verbale
didactice şi ascultă cu atenţie asupra
3’ Acesta apreciază activitatea explicaţiile activităţii
elevilor prin note, aprecieri profesorului. elevilor.

7
pozitive şi încurajatoare. Aprecieri cu
note

Anexa 1.

Completați proverbele, apoi stabiliți ce fel de propoziții sunt enunțurile identificate.

1. Când doi îți spun..................., du-te de te culcă.


2. ........................., altuia nu-i face.
3. Carte frumoasă, cinste...............................
4. Numai prostul râde....................................

( că ești beat, ce ție nu-ți place, cui te-a scris, de ce-și aduce-aminte)

8
Anexa 2

Completiva directă Completivă indirectă Completiva prepozițională

9
10
Anexa 3- Wordwall

1.Găsiți completiva directă:


Te sfătuiesc să citești. Se gândește la cine va veni.
Am înțeles că am greșit. Te-ai săturat să te joci în computer?
Iată cum se joacă copiii! Îi explicam cui mă ascultă.
I-am alungat pe cei doi. Ofer flori cui vreau.
Să știți c-am muncit mult. Sunt sigur că am câștigat.
Știu cine a greșit. Nu scapi de ce ți-e frică.
Nu știu când vom pleca. Mă tem că vei pleca.

2. Găsiți completiva indirectă:

Noi am dat speranță cui trebuia. Nu știu ce va face.


Oferă flori oricui merită. Cine ajunge primul, câștigă concursul.
Am vorbit oricui mă asculta. Casa pe care am văzut-o nu e de vânzare.
Cui nu-i convine, nu-i voi spune. Când va veni acasă, va avea o surpriză.
M-am adresat căror elevi erau în clasă. Am fost la cine mi-ai spus.
Se comportă aidoma cui l-a educat. Nu știe cum să procedeze.
Fondurile erau necesare oricui era sinistrat. Problema este cum vom construi casa.

11
3. Găsiți completiva prepozițională:

Mă gândesc la cine va reuși la concurs. S-a întors de unde l-am trimis.


Stă aproape de ce om îi este drag.
Se bucura de orice vedea. Am văzut cine a venit la voi.
Vai de orice copil nu învață. Îl frământa întrebarea unde s-a mutat.
Mă mir că s-a descurcat. A aflat când vor pleca în tabără.
Mă tem ca nu cumva să gresesc. Ți-a răspuns cum meritai.
El se gâdește unde ai fost până acum. N-a venit la școală, deoarece a fost bolnav.
Dacă vrei să câștigi,apoi să muncești.

12
Anexa 4

Fișa 1

Test formativ
Completivele necircumstanțiale
1.Completează tabelul de mai jos pe baza textului dat. 2p
Familia unui coleg de clasă a cumpărat un apartament nou, mai spațios. I-am luat lui
Dan un tablou. Imaginea seamănă cu peisajul de la bunicii lui.

Complemente directe Complemente indirecte Complemente prepoziționale

2.Departe următoarele fraze în propoziții, încercuieștele elementele de relație și


precizează tipul subordonatelor: 3p
a.Andrei se gândește la ce are de făcut mâine.
__________________________________________________________________
b.Profesorul a explicat cui a dorit.
__________________________________________________________________
c.Am vrut să devin scriitoare.
__________________________________________________________________

3.Realizează expansiunea complementelor scrise colorat: 1,5p


a.Le dau sfaturi ascultătorilor mei.
________________________________________________________________
b.Mă gândesc la plecarea la munte.
________________________________________________________________
c.Mona a recunoscut greșeala.
_________________________________________________________________

4.Contrage subordonata din fraza de mai jos în partea de propoziție corespunzătoare:

13
Reporterul ia interviu cui a câștigat. 0,5p
________________________________________________

5.Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziţie subordonată
completivă directă introdusă prin conjuncţia subordonatoare să. 0,5p

__________________________________________________________.

6.Redactează un text narativ de 80-100 cuvinte, în care să relatezi o întâmplare petrecută la


școală. În textul tău vei integra cele trei completive necircumstanțiale. 1,5

1 punct din oficiu


Succes!

14
Fișa 2

Test formativ
Completivele necircumstanțiale
1.Completează tabelul de mai jos pe baza textului dat. 2p
Familia unui coleg de clasă a cumpărat un apartament nou, mai spațios. I-am luat lui
Dan un tablou. Imaginea seamănă cu peisajul de la bunicii lui.

Complemente directe Complemente indirecte Complemente prepoziționale

2.Departe următoarele fraze în propoziții și precizează tipul subordonatelor: 2p


a.Andrei se gândește la ce are de făcut mâine.
__________________________________________________________________
b.Profesorul a explicat cui a dorit.
__________________________________________________________________
c.Am vrut să devin scriitoare.
__________________________________________________________________
3.Realizează expansiunea complementului scris colorat: 1p
.Mona a recunoscut greșeala.
_________________________________________________________________
4.Contrage subordonata subliniată din fraza de mai jos în partea de propoziție
corespunzătoare: 0,5p
Reporterul ia interviu cui a câștigat.
________________________________________________

5.Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziţie subordonată
completivă directă introdusă prin conjuncţia subordonatoare să 0,5p

__________________________________________________________.

6.Redactează un text narativ de 8-10 rânduri, în care să relatezi o întâmplare petrecută la școală.
În textul tău vei integra cele trei completive necircumstanțiale. 3p

1punct din oficiu

15
Anexa 5
Copacul aprecierilor

16

S-ar putea să vă placă și