Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Panait Georgescu Dobra


Profesor: Ungureanu Daniela
Data: 26.martie.2021
Clasa: a VII-a
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Obiectul: Limba și literatura română
Tema generală: Orizonturile lumii și ale cunoașterii
Unitatea de învățare: Granițe între lumi ( Unitatea 4)
Subiectul lecției: Pronumele și adjectivul pronominal negativ ( U4 15-21)
Tipul lecției: predare- învățare- evaluare (însușire de noi cunoștințe)

Competențe generale:
3.Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

Domenii de
Competenţe specifice Conţinuturi
conținut

3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unor Redactare Monitorizarea propriei lecturi.
texte diverse ce urmează a fi prezentate în fața
colegilor.

4.1 Folosirea structurilor morfosintactice ale Elemente de Folosirea corectă a pronumelui și a


limbii române standard pentru înțelegerea și construcție adjectivului pronominal negativ.
exprimarea clară și precisă a intenților a
comunicării Pronumele și adjectivul pronominal
comunicative complexe . negativ și negația în propoziție
4.2 Exprimarea clară a intenției comunicative prin
corelarea achizițiilor lexicale și semantice cu cele
sintactice și morfologice din limba română
standard.

4.5 Dezvoltarea gândirii logice și analogice, prin


valorificarea competenței lingvistice, în procesul
de învățare pe tot parcursul vieții

Obiective operaţionale:
La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:

O1: să recunoască pronumele și adjectivele pronominale negative în situații de comunicare diverse


(corelare cu c.s. 4.2 și cu A1);
O2 :să analizeze rolul pronumelui negativ în textul narativ (corelare cu c.s.4.5. și cu A2) ;

1
O3:să identifice corect cazurile și funcțiile sintactice ale pronumelui și adjectivului negativ(corelare
cu c.s. 4.2. și cu A3);
O4:să indice corect pronumele negativ în diferite situații de comunicare (corelare cu c.s. 4.1 și cu
A4);
O5:să redacteze un text scurt pe o temă dată, folosind două pronume negative învățate și un
adjectiv pronominal negativ (corelare cu c.s. 3.2. și cu A5).

Activități de învățare:
A1: exerciții de recunoaștere a pronumelor și adjectivelor pronominale negative în situații de
comunicare diverse (corelare cu c.s. 4.2 și cu O1);
A2 :exerciții de analiză a rolului pronumelui negativ în textul narativ (corelare cu c.s.4.5. și cu
O2) ;
A3:exerciții de identificare corectă a cazurilor și funcțiilor sintactice ale pronumelui și adjectivului
negativ (corelare cu c.s. 4.2. și cu O3);
A4:exerciții de indicare corectă a pronumelor negative în diferite situații de comunicare (corelare
cu c.s. 4.1 și cu O4);
A5:activitate de redactare unui text scurt pe o temă dată, folosind pronume și un adjective
pronominal negative învățate (corelare cu c.s. 3.2. și cu O5).

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee didactice: conversaţia examinatoare, expunerea,exercițiul, jocul didactic( kahoot,
wordwall), învățarea pri descoperire, rebusul
Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală, pe grupe
Metode şi tehnici de evaluare: conversaţia examinatoare, aprecierea verbală, metoda ABC, chestionarea
orală, autoevaluare
Resurse materiale: Resurse:
a. umane: elevii clasei a VII-a, cu ritmuri apropiate de învăţare
b. materiale/ mijloace de învăţământ: Manualul de Limba şi literatura română clasa a VII-a, autori:
Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheș
Editura Art, Bucureşti, 2019, fişe de lucru , tabla, planşe flipchart,caietele elevilor, telefoane,
videoproiector, laptop, aplicația whatapp.
c. de timp: 50 de minute.
Locul desfăşurării activităţii: sistem on-line, aplicația classroom și whatapp

BIBLIOGRAFIE:
1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative, ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, Iaşi: Editura Polirom.
2. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, ediţia a V-
a, Colecţia Metodica activă, Piteşti: Editura Paralela 45.
3. SÂMIHĂIAN, Florentina, 2014, O didactică a limbii și literaturii român. Provocări actuale pentru
profesor și elev, București: Editura Art.
4. MEN, OMEN: 3393/ 28.02.2017, Programa școlară pentru clasa a VII-a, Limba și literatura română,
București.
5. www.didactic.ro

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE

Secvenţele Metode/
instruirii/ Crearea situaţiilor de învăţare Strategii didactice instrumente
durata de evaluare
Obiective Forme de Forme și
Activitatea Metode/ Mijloace de
operaționale Activitatea elevilor organizare intrumente
profesorului procedee învăţământ
a activităţii de evaluare
1. Moment Salutul. Elevii se pregătesc
organizatoric - Prezentarea invitaţilor. pentru începerea orei - - Activitate -
2’ Notarea absenților. de limba şi literatura frontală
Asigurarea unui climat adecvat română.
desfăşurării lecţiei.
2. Captarea Profesorul solicită un elev să își Elevul ascultă cu Conversaţia laptop Activitate Conversaţia
atenţiei şi O1 verifice adresa de whatsapp. atenție indicațiile frontală examinatoare
asigurarea Acesta va descoperi o scrisoare profesorului, apoi
climatului care conține cuvinte subliniate. citește scrisoarea.
afectiv Profesorul proiectează scrisoarea
3’ pe ecran.
Profesorul îi intreabă pe elevi
dacă știu ce sunt cuvintele Elevii ascultă cu
marcate. Pentru a afla răspunsul, atenție indicațiile Rebusul
trebuie să rezolve rebusul dat. profesorului, apoi
(Anexa 1) rezolvă sarcina de
lucru.
A1: exerciții de recunoaștere a
pronumelor și adjectivelor Elevii vor descoperi
pronominale negative în situații pe verticală tipul de
de comunicare diverse; pronume pe care îl vor
studia.

3
3. Anunţarea Profesorul anunţă şi scrie pe Elevii notează în Expunerea Caietele
temei şi a - tablă titlul lecţiei: Pronumele și caiete titlul lecţiei şi elevilor Activitate -
obiectivelor adjectivul pronominal negativ urmăresc obiectivele frontală
operaționale Apoi, profesorul prezintă operaţionale propuse
2’ obiectivele lecţiei într-o formă de profesor..
accesibilă elevilor
4. Verificarea Profesorul verifică tema prin Elevii citesc tema, Conversaţia Caietele Activitate Aprecieri
temei, sondaj, calitativ şi cantitativ. corectând eventualele elevilor frontală verbale
reactualizarea Elevii au avut următoarele greşeli.
,sistematizare sarcini pentru acasă: temă
a şi diferențiată.
esenţializarea
cunoştinţelor -tema1: Completează frazele de
5` mai jos cu formele potrivite de
pronume relative (ex. 1, p. 143)
-tema2 : Precizează dacă sunt
pronume sau adjective
pronominale relative cuvintele
scrise italic în exemplele de mai
jos. ( ex. 2, p. 143)
Temă Facultativă : Indică
funcția sintactică a pronumelor
relative de la exercițiul
precedent. (ex 3 p.143)

5. Dirijarea Activitate Observarea


procesului de Folosind metoda Știu/Vreau să Elevii completează Conversaţia frontală curentă
consolidare a știu/Am învățat, profesorul rubrica Știu și,
cunoştinţelor / profesorul verifică cunoștințele plecând de la
de dezvoltare elevilor și face legătura dintre observațiile din etapa Caietele Activitate
a lecțiile anterioare și acesta. anterioară a lecției, elevilor individuală
competenţelor notează întrebări în Știu/Vreau
20’ rubrica Vreau să știu. să știu/Am

4
învățat
Profesorul solicită elevilor să
citească ce au scris în primele Elevii citesc ceea ce
două coloane. au scris în primele
două coloane

O2 Profesorul solicită elevilor să se


întoarcă la citatele date mai sus ( Elevii răspund la Învățarea Caietele Activitate Conversaţia
Anexa 2) și le adresează acestora întrebări, fiind ajutați prin elevilor frontală examinatoare
întrebări legate de pronumele de ceilalți colegi și de descoperire
negativ. Răspunsurile vor fi profesor.
trecute la ultima coloană. Apoi completează
1. Ce înlocuiește pronumele tabelul din caiete la
negativ? rubrica Vreau să știu.
2.În ce fel de propoziții apare
pronumele negativ?
3. Care sunt formele pronumelui
negativ?
4. Când determină un substantiv
și se acordă cu acesta în gen, nr
și caz,ce parte de vorbire
devine?
5. Care sunt formele de adjectiv
pronominal negativ?
6. Ce funcție sintactică are
adjectivul pronominal negativ?
7. Care sunt funcțiile sintactice
ale pronumelui negativ?
Profesorul precizează că la
această întrebare trebuie să
rezolve un joculet în wordwall.
Apoi vor completa ultima
rubrică.

5
A2 :exerciții de analiză a rolului
pronumelui negativ în textul
narativ

Profesorul propune elevilor o Elevii rezolvă fișa de Explicaţia Laptop Activitate Conversaţia
O3 fișă de lucru, în aplicația lucru, apoi notează în Videoproiec frontală examinatoare
Wordwall, prin intermediul caiete funcțiile tor
căreia elevii identifică funcțiile sintactice și cazurile Aplicația
sintactice și cazurile pronumelui pronumelui negativ. Wordwall
negativ. Exercițiul https://
(Anexa 3) wordwall.net/ Aprecieri
A3:exerciții de identificare resource/ verbale
Conversaţia 12706771/
corectă a cazurilor și funcțiilor
func
sintactice ale pronumelui și %c8%9bia-
adjectivului negativ. sintactic
%c4%83-
%c8%99i-
cazul-
O4 pronumelui-
negativ
Profesorul cere elevilor să se Elevii ascultă Explicația
conecteze pe aplicația whatsapp indicațiile profesorului Caietele Activitate Aprecieri
și rezolvă fișa elevilor pe grupe verbale
unde vor lucra pe grupe. Aceștia
au deja grupe făcute din
activitățile anterioare.
Telefoane
Profesorul trimite fișa de lucru Aplicația
pentru fiecare grupă. ( Anexa 4) whatsapp
A4:exerciții de indicare corectă a
pronumelor negative în diferite
situații de comunicare

6
6. Obţinerea Solicită elevilor să se conecteze Elevii se conectează, Conversaţia Laptop Activitate Aprecierea
performanţei O2 la o platforma de jocuri kahoot. folosind un nickname. Telefoane individuală verbală a
5’ O3 Condiţionaţi de timp, vor Joc didactic https:// răspunsurilor
O4 răspunde la întrebări grilă. create.kaho
Se ţine cont de rapiditatea ot.it/
răspunsului şi corectitudinea details/
acestuia 7b98b65b-
80fb-47fb-
a90e-
275cf828b6
0f

7. Integrarea Printr-o fișă de lucru, profesorul Rezolvă sarcinile după Conversaţia Fişe de Activitate Autoevaluare
evaluării de O2 urmăreşte verificarea modalităţii indicaţiile examinatoar lucru individuală
tip formativ O3 de îndeplinire a competenţelor profesorului. Se e
8’ O4 comunicate la începutul orei. autoevaluează pe baza
O5 Proiectează conţinutul fişei şi răspunsurilor şi
explică elevilor modul de baremului prezentate
rezolvare a sarcinilor. de profesor.
Prezintă soluţiile sarcinilor de
lucru şi punctajul oferit pentru
fiecare răspuns. Solicită elevilor
să se autoevalueze pe baza
răspunsurilor oferite. (Anexa 5)

A2 :exerciții de analiză a rolului


pronumelui negativ în textul
narativ ;
A3:exerciții de identificare
corectă a cazurilor și funcțiilor

7
sintactice ale pronumelui și
adjectivului negativ ;
A4:exerciții de indicare corectă a
pronumelor negative în diferite
situații de comunicare ;
A5:activitate de redactare unui
text scurt pe o temă dată,
folosind două pronume negative
învățate și un adjectiv
pronominal negativ .

8. Oferă explicaţii legate de tema Notează tema în caiete Explicaţia Caietele Activitate
Intensificarea _ pentru acasă. elevilor frontală -
procesului de Profesorul propune elevilor
retenţie şi temă diferențiată
transfer Tema 1: ex. 3 și 5, p.144
2’ (explorare)
Tema 2: ex. 2, p.144 (aplicații)
9. Evaluarea Profesorul solicită elevilor să-şi Elevii exprimă Conversația Activitatea Aprecieri
activităţii - exprime opiniile despre aspectele pozitive şi - frontală verbale
didactice activitate, folosind metoda A, B, aspectele negative ale asupra
3’ C (Anexa 5): activităţii, tinând cont activităţii
Am învăţat……………. de obiectivele propuse elevilor.
Bine a fost că.......... la inceputul lecţiei. Metoda
Cred că................... A,B,C
( Anexa 6) .

8
9
Anexa 1

A.
,,Dintre toate comorile pe care părinţii le pot lăsa copiilor, nu e niciuna mai de preţ ca un frate: e
un prieten dat de natură, un prieten căruia nimeni nu-i poate ţine locul şi pe care, odată ce l-ai
pierdut, nimeni nu-l poate înlocui“.
(Plutarh)

„din tot ce-a fost nimic nu s-a schimbat.” ( L. Blaga, Taina inițiatului)

B.

Niciun om nu poate deveni stăpânul meşteşugului său din prima zi. (Proverb englezesc)

Când copiii sunt răi, nu merită nicio moştenire; când sunt buni şi vrednici, nu au nevoie de nicio
moştenire. (Proverb chinezesc)

Cerință:

Rezovând rebusul, veți găsi pe verticală numele titlul lecției:

1. Desemnează diferitele persoane care participă la actul comunicării.


2. Indică respectul față de o persoană.
3. Ține locul substantivului așteptat ca răspuns la o întrebare.
4. Înlocuiește numele unui obiect, indicând totodată apropierea sau depărtarea obiectului în
spațiu și timp, identitatea sau diferențierea acestuia față de alte obiecte.
5. Nu dă informații precise asupra obiectului denumit de substantivul pe care îl înlocuiește.
6. Alcătuit dintr-un grup de cuvinte care înlocuiește atât numele obiectului posedat, cât și
numele posesorului, evidențiind relația dintreobiectul posedat și posesor.
7. Face legătura în frază între o propoziție secundară și propoziția de care aceasta depinde.

10
A
P E R S O N A L

P O L I T E Ț E

I N T E R O G A T I V

D E M O N T R A T I V

N E H O T Ă R Â T

P O S E S I V

R E L A T I V

Anexa 2

11
Știu Vreau să știu Am învățat

12
Citește proverbele și citatele de mai jos și răspunde la întrebările de mai jos, completând
tabelul de mai sus:
A.
,,Dintre toate comorile pe care părinţii le pot lăsa copiilor, nu e niciuna mai de preţ ca un frate: e
un prieten dat de natură, un prieten căruia nimeni nu-i poate ţine locul şi pe care, odată ce l-ai
pierdut, nimeni nu-l poate înlocui“.
(Plutarh)

„din tot ce-a fost nimic nu s-a schimbat.” ( L. Blaga, Taina inițiatului)
B.

Niciun om nu poate deveni stăpânul meşteşugului său din prima zi. (Proverb englezesc)

Când copiii sunt răi, nu merită nicio moştenire; când sunt buni şi vrednici, nu au nevoie de nicio
moştenire. (Proverb chinezesc)

1.. Ce înlocuiește pronumele negativ?


2.În ce fel de propoziții apare pronumele negativ?
3. Care sunt formele pronumelui negativ?
4. Când determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen, nr și caz,ce parte de vorbire
devine?
5. Care sunt formele de adjectiv pronominal negativ?
6. Ce funcție sintactică are adjectivul pronominal negativ?
7. Care sunt funcțiile sintactice ale pronumelui negativ?

Răspunsuri:
1. Pronumele negativ înlocuiește numele obictelor prezentate ca inexistente.
2. Pronumele negativ apare numai în enunțuri negative.
3. Formele pronumelui negativ sunt: nimeni, nimic, niciunul, niciuna.
4. Când determină un substantiv și se acordă cu acesta în gen, nr și caz, devin adjectiv
pronominal negativ.
5. Adjectivele pronominale sunt nicio, niciun.
6. Adjectivul pronominal negativ are funcția sintactică de atribut adjectival.
7. Pronumele negativ poate fi: subiect, nume predicativ, complement direct, prepozițional,
circumstanțial de loc, atribut pronominal prepozițional, nume predicativ în Ac,
complement indirect, atribut pronominal genitival.

13
Anexa 4

GRUPA I

Cazurile și funcțiile sintactice ale pronumelui negativ


1.Subliniază pronumele negativ din enunțul de mai jos, menționând
cazul și funcția lor sintactică:
 „Nimeni nu e atât de rău încât să nu poată fi educat” (Horațiu)
2. Alcătuiește un enunț în care să respecți cerințele :
 Nimeni (caz D, complement indirect)
3. Unește enunțurile din coloana A cu sensurile potrivite cuvintelor marcate în coloana B.
A B
 A vândut carul pe nimic. neînsemnat
 N-a greșit cu nimic . aproape gratuit
 Lucrurile de nimic îl impresionau. deloc, în niciun fel
 Ce om de nimic! ticălos, necinstit

GRUPA a II-a

Cazurile și funcțiile sintactice ale pronumelui negativ


1.Subliniază pronumele negativ din enunțul de mai jos, menționând
cazul și funcția lor sintactică:
 „Îmi vine a crede că toate-s nimica,” (Mihai Eminescu)
2. Alcătuiește un enunț în care să respecți cerințele:
 Nimic ( caz Ac, complement direct)
3. Unește enunțurile din coloana A cu sensurile potrivite cuvintelor marcate în coloana B.
A B
 A vândut carul pe nimic. neînsemnat
 N-a greșit cu nimic . aproape gratuit
 Lucrurile de nimic îl impresionau. deloc, în niciun fel
 Ce om de nimic! ticălos, necinstit

14
GRUPA a III-a

Cazurile și funcțiile sintactice ale pronumelui negative


1.Subliniază pronumele negativ din enunțul de mai jos, menționând
cazul și funcția lor sintactică:
 „Înțeleptul nu afirmă nimic până nu verifică.” (Cicero)
2. Alcătuiește un enunț în care să respecți cerințele:
 Niciunul ( caz G, atribut pronominal)
3. Unește enunțurile din coloana A cu sensurile potrivite cuvintelor marcate în coloana B.
A B
 A vândut carul pe nimic. neînsemnat
 N-a greșit cu nimic . aproape gratuit
 Lucrurile de nimic îl impresionau. deloc, în niciun fel
 Ce om de nimic! ticălos, necinstit

GRUPA a IV-a

Cazurile și funcțiile sintactice ale pronumelui negativ


1.Subliniază pronumele negativ din enunțul de mai jos, menționând cazul
și funcția lor sintactică:
 „Dacă vreți să nu vă temeți de nimic, gândiți-vă că trebuie să vă
temeți de orice.” (Seneca)
2. Alcătuiește un enunț în care să respecți cerințele:
 Niciuna (caz N, subiect)
3. Unește enunțurile din coloana A cu sensurile potrivite cuvintelor marcate în coloana B.
A B
 A vândut carul pe nimic. neînsemnat
 N-a greșit cu nimic . aproape gratuit
 Lucrurile de nimic îl impresionau. deloc, în niciun fel
 Ce om de nimic! ticălos, necinstit

15
Anexa 5

Test formativ
Citește textul și rezolvă cerințele:

,, Mie, trebuie să mărturisesc cu durere,


Nu mi-a cerut nimeni nicio părere.
Deşi sunt specialistă nr.1 în Arpagic,
N-am fost întrebată nimic.”
( A. Blandiana, Exploatarea lui Arpagic)

1.Încadrează în coloana potrivită pronumele și adjectivele pronominale din textul de mai sus.

Pronumele negative Adjective pronominale negative

3p
2. În enunțul „N-am fost întrebată nimic.” nimic stă în cazul: 1p
a) Caz nominativ, subiect
b) Caz acuzativ, complement direct
c) Caz acuzativ, complement indirect

3.Formele pronumelui negativ sunt: 1p


a) Nimeni, acela, nimănui, dumneata.
b) Niciunul, niciuna, altul, el.
c) Nimic, nimeni, niciunul, niciuna.

4.În enunțul „ Nu mi-a cerut nimeni nicio părere” cuvântul subliniat este 1p
a. Pronume negativ
b. Adjectiv pronominal negativ
c. Pronume nehotărât

5. Redactează un text narativ (50-80 de cuvinte) în care să relatezi o întâmplare petrecută la ora
de sport. În textul tău vei integra două pronume negative și un adjective pronominal negativ. 3p
1p oficiu

Succes!

16
Anexa 6

Metoda A,B,C

Am învăţat.... ......
Bine a fost că...........
Cred că......................

17

S-ar putea să vă placă și