Sunteți pe pagina 1din 5

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL NAȚIONAL DE COMERȚ AL ASEM

Aprob:
Director adjunct pentru instruire și educație_____________Țurcanu Ina
Șef catedră „Economie, Turism, Servicii” _____________ Budurin-Furculiță Cristina

EXAMEN DE PROMOVARE
LA UNITATEA DE CURS U.05.O.008 ”BAZELE ANTREPRENORIATULUI”
SPECIALITATEA ”COMERȚ, MERCEOLOGIE, TEHNOLOGIE”,
ANUL III, GRUPA: MER-182
TESTUL NR. 1
Nume___Titomir__Prenume____Denis_____Grupa__ME-182__Data__26.04.2021__

Examinator ______________Suvac N.

1. Scrie în tabelul de mai jos avantajele corespunzătoare modalităţilor de lansare în afaceri


(10 puncte)
Nr Deschiderea unei afaceri de la zero Deschiderea unei afaceri prin cumpărarea
unei afaceri existente
1 Posibilitatea de aşi crea afacerea pornind de Obtinerea unor venituri imediate
planul propriu de afacere
2 Posibiltatea de a lucra de la domiciliu Personal calificat

3 Implimentarea nelimitata a ideilor proprii Riscuri minime fiind ca e cunoscuta


deja pe piata
4 O satisfactie proprie creind o intreprindre de la Durata lansarii e mai mica deoarece o
zero reusita intreprindere existenta dispune de utilaje
necesare, personal calificat , relatii
stabile cu furnizori si clientii
5 Alegera amplasamentului potrivit dupa Amplasament favorabil
modalitatea de activare a intreprinderii, tinind
contul de planul de afacere

2. Citeşte enunţul din coloana stângă a tabelului de mai jos şi notează în dreptul ei, în coloana din
dreapta, litera A, dacă definiţia este corectă şi litera F, dacă definiţia este greşită
(10 puncte)
Nr. Conţinutul enunţului A/F

1 În categoria ÎMM-urilor intră toate întreprinderile din R. Moldova. F


2 În comparaţie cu întreprinderile mari, ÎMM sunt mai flexibile, reacţionează mai operativ la A
schimbările mediului de afaceri şi la cerinţele pieţei.
3 Fiecare ţară îşi stabileşte independent standardele, criteriile conform legislaţiei în vigoare, A
ce trebuie să fie îndeplinite de o afacere ca să fie considerată mică.
4 Contractul individual de muncă se întocmeşte în trei exemplare şi se semnează de către F
părţi.
5 Conform Art. 46, Codul muncii RM, persoana fizică dobîndeşte capacitate de muncă la A
împlinirea vîrstei de 16 ani
6 Planul de afacere se elaborează doar ca pe o necesitate pentru a efectua împrumuturi F
7 În practica elaborării planurilor de afaceri, există o structură strict definită a unui plan A
8 În compartimentul ”Strategia de marketing” a unui plan de afaceri se descrie în detalii toate A
etapele necesare pentru producere
9 Sistemul financiar al Republicii Moldova este reprezentat cu preponderenţă de instituţiile F
financiare nebancare
10 În Republica Moldova se percep impozite şi taxe generale de stat şi locale A
3. Completează coloana din dreapta tabelului de mai jos cu răspunsurile corespunzătoare
(12 puncte)
Nr. Întrebări Răspunsuri
Numiți legea
1 Legea Nr.__845___ din ____3 Ianuarie__1992_________cu privire la _Cu
în care sunt
privire la antreprenoriat si intreprindeti _____________
stipulate
formele
organizatorico-
juridice ale
activiții de
antreprenoriat
(2 puncte)
2 Caracteristica 1.____are de 50-250 de salariati ________ ________________________
întreprinderii
2._____detine active totale de pina la 50 de milioane de lei____________
MIJLOCIE
(3 puncte) 3.______cifra de afaceri de pina la 50 milioane de lei ________________

Nu se admite
3 1.__in perioada aflarii lui in concediul madical ___________________
concedierea
salariatului în 2.__in perioada aflarii in concediul odihna anual___________________
perioada: 3.__in perioada aflarii in concediul de studii______________________
(4 puncte) 4.__ in perioada aflarii in concediul de maternitate__________________

Conform
4 1___de scurta durata de pina la 1 an_____________________________
destinaţiei
creditului, există 2___de durata medie de la 1 an pina la 5 ani_______________________
următoarele 3. __de lunga durata mai mult de 5 ani____________________________
tipuri de credite:
(3 puncte)

4. Completează spaţiile libere din tabel cu caracteristica formei organizatorico-juridică indicată


ținând cont de cine poate fi fondatorul acesteia, ce statut capătă în momentul înregistrării, din ce se
formează capitalul acesteia și cum este purtată răspunderea fondatorilor:
(12 puncte)
1
2
Întreprinderea 3
individuală 4

1
Societatea cu 2
Forma Răspundere 3
organizatorico- Limitată 4
juridică
1
Cooperativa de 2
producţie 3
4
5. Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos şi încercuieşte litera ce corespunde răspunsului corect
pentru fiecare.
(5 puncte)

1. Conform Art. 46 Codului muncii al RM persoana fizică dobîndeşte capacitate de muncă la


împlinirea vîrstei de
a. 16 ani b. 18 ani c. 14 ani d. Altele

2. Cele mai multe întreprinderi au fost înregistrate cu următoarea formă organizatorico-


juridică:
a. Întreprinderea individuală b. S. C. c. S.R.L d. Altele

3. Conform Codului muncii al RM tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă


plătit, cu o durată minimă de:
a. 24 zile b. 28 zile c. 30 zile d. Altele

4. În Societatea pe acţiuni au drept de vot acţionarii care deţin:


a. nu mai puțin de 15% din acţiunile b. 5% din acţiunile c. 10% şi mai mult din acţiunile

5. Impozitul pe venit din salariul angajatului în RM constituie


a. 7% b. 18% c. 12% d. Altele

6. Formulaţi misiunea şi 4 obiective principale a întreprinderii, având în vedere că planul de


afaceri este elaborat pentru o minibrutărie
(10 puncte)
Misiunea _deoarece calitatea este responsabilitatea noastra principala ne straduim sa oferim
clientilor cele mai bune produse de panificatie______________________________
_____________________________________________________________________________
Obiective: 1. __desciderea linga o scoala sau o alta institutie de invatamint___________
2. __selectarea unui personal de calificat___________________
3. ____pret satisfacator _______________________________
4. ____publicitatea prin ambalaj atractiv___________________

7. Citeşte cu atenţie enunţurile de mai jos şi completează ideile cu informaţia corespunzătoare


(12 puncte)
1. Recompensa primită de către salariat pote fi___________________________________.
2. Documente de funcţionare internă a întreprinderii sunt ___________________________
__________________________și___________________________________________.
3. Licenţa pentru practicarea unui anumit gen de activitate reprezintă __capacitatea de dreptul
detintorului de a desfasura un anumit den de activitate__
_______________________________________________________________________.
4. Cea mai mare extindere o au francizele din domeniul _comertului___ în special _____al
confectiilor___.
5. Resursele necesare pentru a iniţia o afacere sunt cele financiare, umane,
_______________________ şi ___________________________.
6. Compartimentul unui plan de afaceri ”Strategia de marketing” include informații despre
_________________________________________________________________________.
7. Accesul la credite al firmelor noi sau de mici dimensiuni este______________________
_________________________________________________________________________.
8. Franchisingul direct presupune_____________________________________________,
asigurându-se astfel________________________________________________________.
9. Prin perioadă fiscală se înţelege _______________________________________________
________________________________________________________________________.
10. Care este deosebirea între comanditar şi comanditat ______________________________
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________.
11. În funcţie de modul de acordare, creditele pot fi________in numerer si prin
virament________________________________
______________________________________________________________________________
.
12. Instituţiile financiare nebancare sunt entităţi __________________________________________
______________________________________________________________________.

8. Un fermier crește un iepure, îl vinde unui măcelar, care îl vinde unei alimentare, care îl
vinde unui client final. Fiecare dintre ei realizează un profit pe parcurs și datorează taxe pe
valoarea pe care au adăugat-o. Tranzacția este prezentată în tabel mai jos. TVA este 20%.
Calculați prețul fără TVA și TVA per tranzacție pentru fiecare din realizători.
(9 puncte)
Farmer Măcelar Alimentara
1. Preț cu TVA 60,00 MDL 75.00 MDL 90.00 MDL
2. Preț fără TVA
3. TVA per tranzacție

9. Descrie în tabelul de mai jos etapele procesului de cumpărare a unei afaceri existente
(10 puncte)
Nr Descrierea etapelor procesului de cumpărare a unei afaceri existente
1. _stabilirea unor obiective si scopuri ce privesc cumpararea unei afaceri____________
_______________________________________________________________________

2. _cercetarea pietii______________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. _cunoasterea motivelor schimbarilor ________________________________


_______________________________________________________________________

4. __evaluarea situatiei financiare


_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

5. ___determinarea valorii afacerii


_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Total 90 puncte

Examinator__________Natalia Suvac